فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت صنعتی - پیاپی 31 (پاییز 1397)
 • پیاپی 31 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا نورایی بیدخت *، محسن حامدی، عزت الله اصغری زاده صفحات 9-36
  یکی از تصمیمات مهم و دشوار در بنگاه‏های یکپارچه‏ساز سیستم‏های پیچیده، مسئله انتخاب سبدپروژه‏ها است و پروژه‏ها، برای جذب منابع محدود همواره در حال رقابت می‏باشند؛ هم‏چنین در دنیای متغیر امروز بقا و رشد شرکت‏ها به توسعه موفق آن‏ها و ساخت محصولات و خدمات جدید وابسته است، لذا انتخاب مناسب و بهینه سبد پروژه‏های پژوهش و توسعه برای کسب و کار شرکت امری ضروری است. مشکلات اصلی در فرایند انتخاب سبدپروژه‏های پژوهش و توسعه را می‏توان در وجود تعداد زیاد اهداف کمی و کیفی که اغلب با یکدیگر ناسازگارند، وابستگی برخی پروژه‏ها به یکدیگر، تعداد نیروی انسانی متخصص و مجرب، تجربه و ترجیحات تصمیم گیران، برقراری توازن در زمان تحویل و ریسک و زمانبندی پروژه‏ها دانست. در این مقاله و جهت تعدیل مشکلات ذکر شده، مدل چند هدفه‏ی ریاضی با در نظر گرفتن حداکثر نمودن پایداری سازمان(از هر سه بعد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی)، حداقل نمودن ریسک پورتفو و تاکید بر افزایش سرمایه‏های فکری و حداکثر نمودن هم راستایی با اهداف سازمان ارائه می‏گردد و در نهایت با استفاده از یکی از روش‏های فراابتکاری اصلاح شده‏ی الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب (روش NSLS) به حل مدل پرداخته می‏شود. جهت بررسی اعتبار مدل نیز پروژه‏هایی از یک بنگاه یکپارچه‏سازسیستم‏های پیچیده مورد بررسی قرار می‏گیرد. با توجه به جامعه مورد بررسی، یکی از مهمترین دستاوردهای این پژوهش، تفاوت قابل توجه در مدل مفهومی و پارامترهای موثر در فرایند انتخاب سبد پروژه‏ها در نمونه مورد مطالعه در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته می باشد و همچنین استفاده از روش حل فراابتکاری جدید در حل مسائل انتخاب پورتفو از دیگر نوآوری های قابل طرح در این پژوهش است.
  کلیدواژگان: مدیریت پورتفولیو، سرمایه‏های فکری، پایداری، پروژه‏های پژوهش و توسعه، مدل ریاضی، روش حل NSLS
 • مجید اسماعیلیان *، حسین همت گیر، رسول قائنیان صفحات 37-61
  امروزه اهمیت استراتژیک فعالیت با تامین کنندگان، سازمان ها را وادار می کند تا فرایندی شفاف برای ارزیابی آنها از شروع تا انتهای دوره همکاری طراحی کند. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای فرایند ارزیابی صلاحیت اولیه و ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و پیاده سازی آن به عنوان بخشی از سامانه مدیریت روابط تامین کنندکان در سیستم ERP شرکت فولاد مبارکه است. در این پژوهش ابتدا فرایند فعلی شرکت فولاد مبارکه بررسی شده است و در ادامه با استفاده از بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان فرایند ارزیابی صلاحیت اولیه و عملکرد تامین کنندگان مجددا طراحی شده است و در غالب سامانه نرم افزاری مدیریت روابط تامین کنندگان پیاده سازی شده است. برای این منظور پس از جمع آوری معیارها و روش های مناسب برای ارزیابی در این زمینه، با استفاده از روش دلفی، مناسب ترین معیارها برای ارزیابی تامین کنندگان تعیین شده است. در فرایند طراحی شده جدید، بررسی صلاحیت اولیه تامین کنندگان، پس از انتخاب معیارهای بایدی و عملکردی تعیین و در مرحله دوم عملکرد تامین کنندگان در دو بخش استعلام و سفارش ارزیابی می شود. شفافیت در هر مرحله از این فرایند به شرکت کمک می کند تا تامین کنندگان مناسب را انتخاب و عملکرد آنها را در زمان همکاری به صورت شفاف بررسی کند. همچنین شفافیت در این فرایند باعث می شود متقاضیان همکاری با شرکت، دید خوبی نسبت به انتخاب یا عدم انتخاب خود در ابتدای فرایند و ارزیابی عملکرد خود در طول دوره همکاری داشته باشند.
  کلیدواژگان: ارزیابی تامین کننده گان، ارزیابی صلاحیت اولیه، ارزیابی عملکرد، مدیریت روابط تامین کنندگان
 • مرجان رئوفی نیا، وحید برادران *، رضا شهرجردی صفحات 63-94

  خصوصی سازی باعث افزایش رقابت پویا در بازارهای انحصاری مانند شرکت های ارائه دهنده خدمات هوایی با تعداد محدودی عرضه کننده و تعداد زیادی مشتری (بازارهای انحصاری چندجانبه) شده است. عرضه کنندگان کالا و خدمات در این بازارها با توجه به رفتار رقبا در پی اتخاذ تصمیم در مورد میزان عرضه محصولات و میزان تبلیغات به منظور کسب منفعت حداکثری خود هستند. در این مقاله از تئوری بازی پویا برای تحلیل بازارهای رقابتی چندجانبه و کمک به تعیین مقدار بهینه این دو متغیر تصمیم در دو ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بسته استفاده شده است. ضمن بررسی اعتبارسنجی ریاضی مقدار بهینه تولید (عرضه) و هزینه تبلیغات، از مدل ارائه شده برای تحلیل بازار خدمات شرکت های هواپیمایی استفاده شده است. در این تحقیق تاثیر پارامترهایی مانند مقدار چسبندگی قیمت و نرخ جایگزینی محصول و بازدهی فعالیت های تبلیغاتی بر مقدار عرضه خدمات و تبلیغات برای دستیابی به تعادل پایدار در چنین بازارهایی نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: بازار انحصار چندجانبه، ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بسته، نظریه بازی پویا، مقدار بهینه تولید و تبلیغات، خدمات هوایی
 • فاطمه نارنجی ثانی *، خدایار ابیلی، زینب سادات مصطفوی صفحات 95-114

  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه تهران جهت استقرار آموزش عالی ناب است. روشپژوهش کاربردی و از منظرگردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژ.خش شامل کلیه کارشناسان «پردیس فنی-مهندسی و پردیس علوم اجتماعی- رفتارس دانشگاه تهران» است که تعداد 233 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و سازه و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده های پژ<هش با استفاده از آزمون های کالموگراف - اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، تی دو گروه مستقل، فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی درنرم افزارهای Lisrelو spss بررسی و تحلیل شد. یافته های پژوهش با استفاده از داده های تجربی نشان داد که نمره کل ارزیابی آمادگی دانشگاه تهران برای استقرار آموزش عالی ناب و مولفه های آن، پایین تر از میانگین نظری3، است. علاوه بر آن از نظر کارشناسان دانشگاه مولفه های آموزش عالی ناب به ترتیب اهمیت عبارت اند از: 1. رهبری و تعهد مدیریت؛ 2. تمرکز و توجه به دانشجویان؛ 3. انتخاب افراد مناسب؛ 4. راهبرد و چشم انداز دانشگاه؛ 5. منابع.

  کلیدواژگان: آموزش عالی ناب، مدیریت ناب، دانشگاه ناب، دانشگاه تهران
 • مینو فرازمند، میر سامان پیشوایی * صفحات 115-139
  امروزه با جهانی شدن زنجیره های تامین استفاده از سیستم های حمل ونقل کارآمد برای توزیع کالاها می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های لجستیکی و افزایش رضایتمندی مشتریان بگذارد. بنابراین در این مقاله هدف توسعه یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط استوار برای طراحی شبکه حمل ونقل ترکیبی ریل و جاده است. در این مدل با توجه به ماهیت استراتژیک تصمیم گیری طراحی شبکه لجستیکی، تقاضاهای مشتریان و هم چنین هزینه های حمل ونقل، از عدم قطعیت برخوردار است. در مدل احتمالی مبتنی بر سناریوی ارائه شده، دو هدف مورد توجه قرار گرفته است. هدف اول از نقطه نظر اقتصادی بر حداقل نمودن هزینه ها و هدف دوم از دیدگاه کاهش ریسک تصمیم گیری بر حداقل نمودن حداکثر تاسف سناریوهای محتمل در چارچوب برنامه ریزی استوار تمرکز می کند. در مدل احتمالی مبتنی بر سناریو متغیرهای سطح اول مکان های بهینه برای استقرار تسهیلات تعویض مد حمل ونقل را مشخص کرده و متغیرهای سطح دوم میزان بار حمل شده توسط هر یک از روش های حمل ونقل جاده ای و حمل ونقل ترکیبی ریل و جاده را تعیین می کند. در ادامه برای نمایش صحت مدل توسعه داده شده و کارایی آن مطالعه موردی حمل ونقل ترکیبی سیمان بین تعدادی از مبادی و مقاصد سیمان در کشور ایران انجام شده و در مورد انتخاب تعداد و مکان پایانه های چندوجهی شبکه حمل ونقل ترکیبی از بین ایستگاه های تشکیلاتی شبکه ریلی کشور و هم چنین تخصیص جریان بار و تعیین میزان سیمان حمل شده توسط شبکه جاده ای و ترکیبی از طریق شبکه ریلی و جاده ای کشور تصمیم گیری شده است.
  کلیدواژگان: طراحی شبکه حمل و نقل ترکیبی، مکان یابی پایانه های چندوجهی، مدل سازی احتمالی مبتنی بر سناریو، حداقل کردن حداکثر تاسف نسبی
 • پگاه حسنی، داود محمدی تبار * صفحات 141-165
  روش های مختلف پرداخت و ارزش زمانی پول تاثیر بسزایی در سودآوری یک زنجیره خواهد داشت. همچنین در بسیاری از کاربردهای واقعی سفارش هم زمان اقلام موجب صرفه جویی در هزینه های سفارش دهی می شود. در این مقاله، مدلی توسعه داده شده است که به صورت یکپارچه به مسئله سفارش دهی هم زمان اقلام، انتخاب روش های پرداخت، انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش به آن ها در دوره های مختلف می پردازد. خرده فروش می تواند اقلام موردنیاز را از چندین تامین کننده با روش های مختلف پرداخت تهیه کرده و به مشتری های خود با روش های پرداخت مختلف بفروشد. سه روش برای پرداخت هزینه خرید و دریافت درآمد وجود خواهد داشت که شامل روش های پیش پرداخت، نقدی و اعتباری است. در مدل چند کالایی و چند دوره ای توسعه یافته، جریان نقدی خالص منفی هر دوره با نرخ بهره مشخص وام گرفته شده و جریان نقدی خالص مثبت هر دوره سرمایه گذاری می شود. تابع هدف، ماکزیمم سازی ارزش خالص آتی جریان های نقدی خرده فروش در پایان دوره هاست. با حل یک مثال عددی و تحلیل آن نشان داده شده که هزینه سفارش دهی عمده در تعداد تامین کنندگان انتخاب شده اثرگذار است اما در شیوه پرداخت تاثیری ندارد. علاوه بر این، ارتباط میان مقادیر نرخ بهره موثر سرمایه گذاری، وام، تامین کننده، و مشتری در انتخاب شیوه پرداخت خریدوفروش و دریافت وام موثر است.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، سفارش هم زمان اقلام، انتخاب تامین کننده، ارزش زمانی پول، ارزش خالص فعلی، روش های پرداخت
 • فاطمه فاضلی، مسعود صیدی * صفحات 167-185

  امروزه به دلیل اثرات بسیار زیاد طراحی شبکه ی تامین در منافع اقتصادی سازمان ‏ها، کیفیت ارائه خدمات مناسب و رضایت مشتریان، مسئله طراحی شبکه یکی از مسائل مورد علاقه و جذاب پژوهشگران حوزه تحقیق در عملیات و علوم مدیریت محسوب می شود که پیشرفت‏ های زیادی نیز در این زمینه حاصل شده است. در این پژوهش، یک شبکه تامین تولیدی مطابق دنیای واقعی طراحی شده است. ساختار این زنجیره تامین بدین صورت است که محصول بعد از تولید در کارخانه های تولیدی در انبارهای مربوطه نگهداری شده و سپس به خرده‌فروش‌ها منتقل می‌شود. در نهایت مشتریان با مراجعه به خرده‌فروشی‌ها نیاز خود را برطرف می کنند. برای نزدیک شدن به واقعیت، عدم قطعیت فازی در پارامترهای مدل در نظر گرفته شده و اختلالاتی از قبیل آتش‌سوزی یا قطع برق و غیره در کارخانه ها و انبارها به صورت همزمان لحاظ شده است؛ همچنین مسئله دارای افق زمانی چند دوره‌ای و دو هدف حداقل کردن هزینه و حداکثر کردن سطح پوشش مناطق مشتریان است که برای حل آن از حل کننده CPLEX نرم‌افزار GAMS و رویکرد ε-Constraint استفاده شده است.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه، چند هدفه، فازی، اختلال، ε-Constraint
|
 • Reza Nooraei Baydokht*, Mohsen Hamedi, Ezzatollah Asgharizadeh Pages 9-36
  All Organization face with important issues like objectives, constraints, priorities, policies, opportunities and threats that should be considered in all the key decisions. One of the most important and difficult decisions in organizations, is the project portfolio selection. Companies with high technical capablities and financial resources are often limited in running a set of projects that are competing to attract these scarce resources under the same management,. In today's changing world, survival and continued growth of successful companies depends on developing and manufacturing new products and services; as a result, Project Portfolio Selection(sepecially R&D Projects) is critical and necessary for the survival of its business of enterprises. The main problems in the R&D Portfolio selection process can be found in the large number of qualitative and quantitative goals that are often incompatible, projects interdependency, the inconsistency in the amount of resources available and in use, experience and preferences of managers and decision makers to balance the risk and the timing of projects and the delivery time, etc. In this article a conceptual model with the disctinction of taking the integration of knowledge and intellectual capital into account is presented. TOPSIS method is used to obtain final ranking of R&D Projects. For verifying the proposed model a case study is performed to select the best R&D Project Portfolio for an International LCSI in Iran. The results of the case study that satisfactorily validates the outcome of the model is presented.
  Keywords: Project Management, Intellectual Capital, R&D Project, Portfolio Selection, LCSI
 • Majid Esmaelian *, Hossein Hematgir, Rasol Ghaenian Pages 37-61
  Today organizations are impeled to design a transparent process for evaluating suppliers and contractors from start to finish. The purpose of this study is to provide a framework for the initial qualification and performance evaluation of suppliers and contractors and implement it as part of the supply chain management system in ERP system of the Mobarakeh Steel Company. In this research, at first initial qualification of suppliers and contractors is reviewed. In reviewing the primary competence of suppliers after selecting the necessary and functional criteria, TOPSIS techniques are used to evaluate and assign them to the field of specialized activities. In the second stage, the performance of suppliers in both the inquiry and ordering sections is evaluated using the data envelopment analysis technique. The performance of contractors after the start of activity is evaluated periodically by appropriate criteria. Transparency at each stage of the process will help the company to select the appropriate suppliers and contractors and examine their performance transparently when working together. Also, transparency in this process will make the applicants to collaborate with the company to have a good view of choosing or not choosing at the beginning of the process and evaluating their performance over the course of the partnership.
  Keywords: Supplier Evaluation-Contractor Evaluation-Supplier Relationship Management
 • Marjan Raoufinia, Vahid Baradaran *, Reza Shahrjerdi Pages 63-94

  Privatization has led to the formation dynamic competition in markets, such as airline service providers with a limited number of suppliers and a large number of customers (oligopoly markets). Suppliers of goods and services in these markets are considering the behavior of competitors to determine the amount of products and advertisements in order to maximize their benefits. This paper investigates a differential oligopoly game model under open loop and close loop structures. By applying mathematical validation of the optimal levels of production (supply) and advertising cost, the proposed model used to analyze the market for airline services, and it is shown that parameters such as sticky price, substitutability among goods and advertising promotional efficiency on supply and advertising are effective in achieving sustainable equilibrium in such markets. Sensitivity analysis of the parameters in the proposed model shows that in open loop strategy when companies in an oligopoly market do not agree any agreement in all stages of competition, they will suffer a lot of financial burden.

  Keywords: Oligopoly, Open Loop, Close Loop, Dynamic Game Theory, Air Services
 • Khodayar Abili, Fatemeh Narenji Thani *, Zeynabalsadat Mostafavi Pages 95-114

  The purpose of this study is to assess the readiness for the establishment the lean higher education of University of Tehran. This research is applied and also from a data collection perspective, it is descriptive survey. The study population is consisted of all experts' technical and social-behavioral sciences campus at University of Tehran and also a researcher-made questionnaire was used to collect data. Validity and reliability of the questionnaires were assessed by using content and structure validity and Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov Test dependent and independent T-test, Friedman and confirmatory factor analysis in Lisrel software and SPSS software. The findings of the study showed that the total score of Tehran University's readiness for the establishment of lean higher education and its components was lower than theoretical average. In addition, according to the university experts, the most important component of lean higher education are leadership and management commitment, Focusing and paying attention to students, Choosing the right people, The strategy and vision of the university.

  Keywords: Lean Higher Education, Lean University, Lean Thinking, Assessing the Readiness, University of Tehran
 • Minoo Farazmand, Mir Saman Pishvaee * Pages 115-139
  goods can have a significant impact on reducing logistics costs and increasing customer satisfaction. Therefore, the purpose of this paper is to develop a mixed integer linear programming model for a rail - road transportation network design. In this model, due to the strategic nature of decision making of modeling the logistics network design, customer demand, as well as transport costs, is uncertain. a bi-objective scenario-based two-stage stochastic programming model is proposed for the design of multimodal transportation network design problem. The first objective function focuses on minimizing costs from the economic point of view and the second objective focuses on reducing risk decision making and incorporates min-max relative regret in in robust optimization framework. In the proposed scenario-based two stage stochastic model, the first-level variables determine the optimal locations for the establishment of multimodal terminals and the second-level variables determine the amount of cargo loaded by each of the multimodal rail-road transportation and road transportation modes. The performance of the proposed mathematical model is analyzed computationally through a real case study for multimodal transportation network design for Cement transportation of Iran. In this study the model decides about the number and location of multimodal terminals from the railway stations in the Iran’s railway network as well as the allocation of load flows and the determination of the amount of cement carried by the road network and the multimodal rail-road network of the country.
 • Pegah Hasani, Davood Mohammaditabar * Pages 141-165
  Different payment methods and time value of money have a significant impact on the profitability of the supply chain. In many applications, coordinated ordering of items creates savings in the total ordering cost. In this paper, a model is developed that integrates the joint replenishment of inventory items (JRP) and the selection of payment methods into supplier-selection order-allocation problem. Retailer can pay purchasing costs to suppliers and receive the selling price to customers in different payment methods. Three payment methods of cash-in-advance, cash and credit are assumed. In the developed multi-item multi-period model, the negative cash flows are borrowed and positive cash flows are invested. The objective function is maximizing the net future value of retailer’s cash flows. Through a numerical example, it is shown that major ordering is related with the number of selected suppliers but it does not affect the payment methods. In addition, minimum attractive rate of return of the supply chain members affects the selection of payment method and loans.
 • Fatemeh Fazeli, Masoud Seidi * Pages 167-185

  Nowadays, due to the huge effects of designing the supply network on the economic interests of organizations, the quality of providing appropriate services and customer satisfaction, the problem of network design is one of the most interesting and attractive issues of research in operations and management science. In this paper, a real-world manufacturing network is designed. The structure of this supply chain is such that the product is stored in the production facilities after production in the manufacturing plants and then transported to the retailers. Ultimately, customers will be able to address their needs by visiting retailers. In order to be real, fuzzy uncertainty is considered in the model parameters, and disruptions such as fire or power failure, etc. in factories and warehouses are considered simultaneously. Also, the problem has a multi-period time horizon and two goals are to minimize cost and maximize the coverage level of customers. To solve it, using CPLEX (GAMS) by ε-Constraint approach.

  Keywords: Network Design, Multi: Objective, Fuzzy, Disruption, ε-Constraint