فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 74، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 26
|
 • بهمن یوسفی، مجید اسلامی*، پرویز کوخایی، سعید ولی زاده، عبدالمجید قاسمیان صفحات 205-214
  هلیکوباکترپیلوری باکتری میکروآئروفیلیک گرم منفی که به عنوان عامل القای التهاب مخاطی و سرطان معده معرفی شده است. از مهم ترین عوامل بیماری زای این باکتری فاکتورهای VacA و CagA که در سویه های بالینی با افزایش حدت بیماری همراه هستند. اتوفاژی یک مسیر تجزیه لیزوزومی محافظت شده که تخریب کننده محتوای سیتوپلاسمی بوده و در دفاع سلولی میزبان، بقا، تمایز و توسعه سلولی دارای اهمیت می باشد. اتوفاژی می تواند به هر دو شکل فعالیت سرکوب کننده توموری و یا کمک به پیشرفت سرطان داشته باشد و نقش مهمی در ایمنی میزبان و نگهداری هومئوستاتیک دارد. هلیکوباکترپیلوری می تواند مسیر اتوفاژی میزبان را از طریق فاکتورهای ویرولانس VacA و CagA تحت تاثیر قرار دهند و پیامدهای مهمی در سرطان زایی هلیکوباکتر پیلوری داشته باشد. افزایش اتوفاژی در سلول های تومور مانع انباشت میتوکندری های غیرکارآمد می شود که می توانند تومورزایی را مختل سازند. در این مقاله مروری نتایج به دست آمده به این صورت بود که توانایی هلیکوباکترپیلوری برای دست کاری در مسیر اتوفاژی میزبان به عنوان یکی از جنبه های مهم پاتوژنز آن در نظر گرفته می شود و این که عفونت با هلیکوباکتر پیلوری سبب ایجاد اتوفاژی در هر دو سلول های اپیتلیال معده و فاگوسیت های حرفه ای می شود. در سلول های اپیتلیال معده VacA فاکتور لازم برای ایجاد اتوفاژی می باشد. در حالی که CagA تنظیم کننده منفی این پدیده می باشد که با حذف این ژن از هلیکوباکتر پیلوری اتوفاژی افزایش یافته و تولید سایتوکین های التهابی کاهش پیدا می کند
  کلیدواژگان: اتوفاژی، سرطان معده، هلیکوباکتری پیلوری، آنتی ژن باکتریایی، پروتئین های باکتریایی
 • علی اکبر صمدانی*، فریبرز منصور قناعی، فرحناز جوکار، مهسا صفی زاده، سیده الهام نوراللهی، علی رشیدی پور صفحات 215-224
  سرطان معده یکی از جدی ترین سرطان ها محسوب می شود و در ایران نیز به دلیل عوامل محیطی در مناطق مختلف، دارای فراوانی بالایی می باشد. به غیر از عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی و اپی ژنتیک نیز نقش کلیدی در ایجاد کارسینوژنزیز سرطان معده دارد. در همین راستا، بررسی عملکرد مکانیسم های مولکولی درگیر در روند سرطان زایی و تومورزایی این بدخیمی در مسیرهای مولکولی متفاوت جهت شناسایی بیومارکرهای کاربردی در تشخیص زودهنگام از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین سان که مسیرهای مولکولی زیادی در ایجاد این نوع سرطان دخالت دارد. در این مقاله مروری تلاش شده است که عملکرد تغییر نوسانات بعضی از این ژن های مهم در مسیر سونیک هچحاک (Sonic hedgehog, SHH) مورد بررسی قرار گیرد
  کلیدواژگان: آدنوکارسینوم، سرطان های معده، پروتئین هچحاک، بیان ژن
 • ثریا دوست محمدیان*، راهب قربانی، سعیده سوقندی صفحات 225-230
  هدف
  دیابت شیرین بیماری متابولیک شایعی است و ارتباط آن با تستوسترون سرم در مطالعات متعدد بررسی شده است. با توجه به نقش هورمون تستوسترون در کاهش میل جنسی و باروری و کاهش توده عضلانی و پوکی و شکستگی استخوان بر آن شدیم تا در بیماران دیابت نوع دو سطح سرمی تستوسترون آزاد اندازه گیری و ارتباط آن با شاخص کنترل قند خون مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 50 نفر از مردان دیابتی بالای 20 سال بر اساس معیارهای ورود وارد مطالعه شدند ابتلا به بدخیمی زمینه ای، سابقه رادیاسیون و تروما یا جراحی سر و گردن و اختلال عملکرد کلیوی، تیرویید، هیپوفیز یا هر گونه بیماری مزمن قبلی و نیز مصرف داروهایی که ممکن بود با سطح تستوسترون سرم تداخل داشته باشند به عنوان معیارهای خروج از مطالعه لحاظ شدند. برای تمام افراد، آزمایش نمونه خون ناشتا جهت اندازه گیری سطح سرمی تستوسترون آزاد، قند خون ناشتا و HbA1C انجام شد. اطلاعات دموگرافیک نیز توسط بیمار تکمیل شد.
  یافته ها
  میانگین± انحراف معیار سن بیماران 6/10± 5/57 بود. 22% بیماران چاق (شاخص توده بدنی 30 کیلوگرم بر مربع یا بیش تر) بودند. 54% از بیماران چاقی شکمی داشتند. تنها 14% بیماران کنترل قند خون مطلوب (HbA1C کمتر از 7%) داشتند. هم بستگی معنی داری بین سطح تستوسترون آزاد با شاخص توده بدنی (007/0=,r 963/0=p)، دور کمر (206/0=,r 152/0=p) و شاخص کنترل قند خون (172/0=, r232/0=p) وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  اگر چه یافته های ما نشان داد که سطح سرمی تستوسترون آزاد با شاخص کنترل قند خون در مردان دیابتی نوع دو ارتباط معنی داری نداشت ولی با توجه به حجم کم نمونه منطقی است که مطالعات وسیع تر با حجم نمونه بیش تر جهت قضاوت دقیق تر انجام شود.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین نوع دو، تستوسترون، شاخص قند خون، مردان
 • سمیه حسین زاده، منصور اسلامی، محمد تقی پور* صفحات 231-236
  هدف
  سندرم درد کشککی رانی (Patellofemoral Pain Syndrome, PFPS)، یکی از شایع ترین آسیب های زانو است که 25-%40 از مراجعین به مراکز طب ورزشی را شامل می شود. دو روش درمانی بریس و نواربندی برای این بیماران پیشنهاد شده است که نحوه اثربخشی آن ها روی سینماتیک زانو هنوز دقیق شناخته نشده است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی اثر دو روش درمانی فوق بر سینماتیک سه بعدی زانوی زنان مبتلا به PFPS در فاز اتکای دویدن بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 14 زن مبتلا به PFPS در محدوده سنی 20 تا40 سال در این مطالعه شرکت داشتند. زوایای سه بعدی مفصل زانو طی مرحله اتکای دویدن در سه وضعیت بدون مداخله، نواربندی و بریس با استفاده از دوربین های آنالیز حرکت ثبت، سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB محاسبه شدند.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان دادند زاویه والگوس زانو در بیماران مبتلا به PFPS طی دویدن با بریس نسبت به حالت بدون مداخله درمانی کاهش معنی داری یافته است (05/0>P). در حالی که نواربندی کشکک اختلاف معناداری را به لحاظ آماری در مقادیر سینماتیکی مفصل زانو در مقایسه با دو شرایط دیگر زانو نشان نداد (05/0نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد استفاده از بریس پاتلوفمورال طی دویدن بتواند بیش از نواربندی کشکک در متغیرهای بیومکانیکی زانو تغییر ایجاد کند. به طوری که مکانیزم های بیومکانیکی از جمله کاهش زاویه ابداکشن زانو هنگام استفاده از بریس زانو می تواند از علل احتمالی کاهش درد زانو در زنان دارای درد کشککی رانی باشد.
  کلیدواژگان: سندرم درد کشککی رانی، بریس، نواربندی، سینماتیک سه بعدی
 • مریم تفرجی یگانه*، پگاه زمانی صفحات 237-245
  هدف
  یکی از مقولات مطرح در زمینه زبان پریشی که توجه عصب شناسان، زبان شناسان و روان شناسان زبان را متوجه خود ساخته، زبان پریشی در افراد دوزبانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلالات ساخت واژی مقولات شمار اسم (مفرد، جمع و «اسم جمع») در بیماران زبان پریش بروکای دوزبانه کردی- فارسی انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی، گزارش موارد بوده و آزمودنی ها شامل پنج بیمار آفازی دوزبانه کردی- فارسی بوده، که به علت سکته مغزی و آسیب در نیم کره چپ مغز (ناحیه بروکا)، در بیمارستان شهید مصطفی خمینی استان ایلام بستری شدند. در این پژوهش از آزمون استاندارد زبان پریشی افراد دوزبانه (BAT)، و هم چنین از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اختلالات ساخت واژی مقولات شمار اسم، در بیماران زبان پریش دوزبانه، در دو زبان کردی و فارسی دارای تفاوت معناداری بودند. میزان اختلال این بیماران در اسم مفرد 30%، در اسم «جمع» 48% و در «اسم جمع» 47% بود. در مجموع در این سه مقوله بیماران 41.66% اختلال داشته اند.
  نتیجه گیری
  نوع زبان پریشی در آزمودنی های پژوهش از نوع بروکا تشخیص داده شد. در آزمون فرضیات پژوهش، هر دو فرضیه تایید شده و افراد مورد مطالعه دارای اختلال ساخت واژی در مقوله اسم بودند. بیماران در زبان کردی به عنوان زبان مادری عملکرد بهتر و اختلال کم تری داشتند. میزان اختلالات از بیش ترین به کم ترین درصد به ترتیب مربوط به مقولات «اسم جمع»، «جمع»، اسم مفرد بودند.
  کلیدواژگان: اختلالات ساخت واژی، مقوله اسم، زبان پریشی، دوزبانه کردی-فارسی
 • آزیتا تهرانچی، مرتضی مینا، نازیلا عاملی*، نیکی ناز یحیی زاده فر صفحات 246-253
  هدف
  هدف از این مطالعه ارائه یک فرمول تابع بتای تغییر یافته جهت پیش بینی فورم قوس ماگزیلا در بیماران مبتلا به شکاف لب و کام (Cleft Lip/or Palate, CLP) و نیز ارزیابی دقت آن می باشد. از آن جا که این اطلاعات می تواند برای پیش بینی فورم ایده ال قوس ماگزیلا در بیماران CLP مورد استفاده قرار بگیرد، لذا می تواند راهنمای مناسبی برای کلینیسین در جهت ارائه درمان ایده ال ارتودنتیک و جراحی برای این گروه از بیماران باشد.
  مواد و روش ها
  46 نوجوان با شکاف لب و کام انتخاب شدند. اندازه گیری ها بر روی کست های دندانی شامل عرض بین مولری (Inter-Molar Width, IMW) و عمق بین مولری (IMD) در هر دو قوس بود. فرمول تابع بتای تغییر یافته توسط نرم افزار انطباق منحنی MATLAB ارائه شده و دقت آن در پیش بینی فورم قوس ماگزیلا مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  مقادیر میانگین IMW و IMD در ماگزیلا و مندیبل بیماران مبتلا به شکاف دهانی به ترتیب، 57/3±21/56، 17/3±79/51، 46/3±64/31 و 20/2±21/28 بوده است. این مقادیر هم بستگی مثبتی با یک دیگر داشته اند (00/0=P). دقت پیش بینی فورم قوس بر اساس فرمول تابع بتای تغییر یافته با کاربرد Delta R 69/1 میلی متر بوده است. تفاوت عرض بین مولری ماگزیلا و مندیبل بین دو جنس و IMD مندیبل بین افراد با شکاف یک یا دوطرفه از نظر آماری معنادار بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه یک فرمول تابع بتای تغییر یافته برای پیش بینی فورم قوس ماگزیلا در بیماران مبتلا به شکاف لب و کام را پیشنهاد می دهد که از سطح قابل قبولی از دقت برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: عرض مولری، عمق مولری، شکاف لب و کام، فورم قوس
 • فاطمه گیوی، رقیه اسمعیلی*، فراز مجاب، ملیحه نصیری، مهدی شادنوش صفحات 254-261
  هدف
  سالمندان اغلب برای دستیابی به یک خواب راحت با مشکلاتی مواجه اند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب سالمندان بستری در بخش های داخلی بیمارستان های منتخب شهید بهشتی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی 64 نفر از سالمندان بستری در بخش های داخلی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که دارای اختلال خواب بودند به روش تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله 3 قطره اسانس اسطوخودوس و گروه کنترل 3 قطره نرمال سالین را به مدت یک هفته از دو ساعت قبل از خواب تا زمان بیدار شدن استنشاق نمودند. کیفیت خواب هر دو گروه قبل و بعد از پایان مداخله با استفاده از پرسش نامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبرگ و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تعیین و مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) نمره کیفیت خواب گروه کنترل قبل از مداخله (28/2) 25/12 و بعد از مداخله (46/2)12 و در گروه مداخله قبل از مداخله برابر با (87/2) 18/13 و بعد از مداخله برابر با (71/3) 96/8 بود و میانگین نمره کل کیفیت خواب در گروه مداخله در پایان مطالعه نسبت به گروه کنترل با استفاده از آزمون من ویتنی کم تر بود (001/0= P) که نشان دهنده معنادار بودن بودن مداخله بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که طب مکمل به طور روزافزون قسمتی از مراقبت های پرستاری را به خود اختصاص داده است رایحه درمانی با اسطوخودوس با تاثیر مثبت بر کیفیت خواب سالمندان می تواند به عنوان یک اقدام مکمل مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: رایحه درمانی، اسطوخودوس، بهداشت خواب، سالمندان
 • حسن بابامحمدی، هما کدخدایی الیادرانی، راهب قربانی، زرین تن ساز، عباس علی ابراهیمیان* صفحات 262-270
  هدف
  امروزه معیار درمان بیماری عروق کرونر، بهبود کیفیت زندگی بیماران می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر الگوی قلب سلیم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی یک سوکور بوده که بر روی 92 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد بستری در بخش مراقبت‏های ویژه قلب بیمارستان چمران اصفهان در سال 1395 انجام شده است. پس از تخصیص تصادفی نمونه ها به دو گروه مداخله و کنترل، مداخله معنوی مبتنی بر الگوی قلب سلیم به مدت سه روز به صورت منظم در ساعات 20-17 برای بیماران گروه مداخله انجام شد. قبل و یک ماه پس از انجام مداخله، کیفیت زندگی بیماران به وسیله پرسش نامه سازمان جهانی بهداشت، ارزیابی شد.
  یافته ها
  50% نمونه ها زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن بیماران تحت مراقبت معنوی 9/8±3/61 و در گروه کنترل 9/7±6/62 سال بود. برنامه مراقبت معنوی توانست نمرات سلامت جسمی، سلامت روان، روابط اجتماعی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی را به ترتیب به طور متوسط 8/19، 5/6،17/11و2/27 افزایش دهد. هم چنین تفاوت نمره کیفیت زندگی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، معنادار بوده است (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر موید تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر الگوی قلب سلیم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب است. لذا کاربرد آن به عنوان یک رویکرد مراقبتی کل نگر در بهبود علائم و ابعاد کیفیت زندگی بیماران ایسکمیک قلب به ویژه انفارکتوس میوکارد پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مراقبت معنوی، الگوی قلب سلیم، کیفیت زندگی، انفارکتوس حاد میوکارد
 • دانیال حبیبی، سرکاو یوسفی، اعظم مسلمی* صفحات 271-275
  هدف
  بقای بیماران در بیماری مزمن کلیوی، به دلیل وابستگی آن ها به همودیالیز حائز اهمیت می باشد. لذا ، هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان بقای 5 ساله و عوامل موثر بر بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان سینای شهرستان کامیاران بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت هم گروهی تاریخی و بر روی 60 بیمار مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان سینای شهرستان کامیاران انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از روش منحنی کاپلان مایر، آزمون لگ رتبه ای جهت مقایسه بقاء گروه ها و هم چنین از رگرسیون کاکس به منظور تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و میانه بقا به ترتیب 31 و 34 ماه حاصل شد. میزان بقای 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله برای بیماران به ترتیب 84%، 60%، 49%،25% و 10% به دست آمد. رگرسیون کاکس نشان داد که متغیر میانگین آلبومین از لحاظ آماری معنی دار است. (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایح حاصل از رگرسیون کاکس نشان می دهد متغیر میانگین آلبومین به عنوان مهم ترین عامل تاثیر گذار، دارای اثر محافظتی برای بیماران همودیالیزی است. اگر این مقدار افزایش یابد بقای بیمار نیز افزایش خواهد یافت
  کلیدواژگان: تحلیل بقا، دیالیز کلیوی، نارسایی مزمن کلیه
 • محمد مسعود وکیلی*، لیلا باباخانی، زینب محرابی، کورش کمالی، معصومه نمدیان، الهام شکیبازاده صفحات 276-285
  هدف
  ایدز به سرعت در خاورمیانه و ایران در حال گسترش است. یکی از مدل های مناسب جهت بررسی رفتارهای پیشگیرانه از ایدز، الگوی اعتقاد بهداشتی است که شامل پنج سازه حساسیت، شدت، منافع، موانع و خودکارآمدی درک شده می باشد. هدف این مطالعه طراحی و ارزیابی روایی و پایایی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیرانه ایدز از نظر دبیران و والدین دانش آموزان دبیرستان های شهر زنجان بود.
  مواد و روش ها
  ابتدا با بررسی متون، تعداد 58 گویه متناسب با رفتارهای پیشگیرانه از ایدز تدوین شد و به دو روش کمی و کیفی، با مشارکت گروه هدف و پانل خبرگان، روایی صوری و محتوایی ابزار ارزیابی شد. هم بستگی درونی گویه ها و ثبات ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ و آزمون- بازآزمون تایید شد.
  یافته ها
  با ارزیابی روایی صوری و محتوایی، و محاسبه ی شاخص تاثیر آیتم بالای 5/1، نسبت روایی محتوای بالای 49/0 و شاخص روایی بالای 79/0، ابزار تحقیق با 46 گویه طراحی شد. با تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 35 گویه، با بار عاملی بیش تر از 40/0 و در شش گروه شامل حساسیت و شدت درک شده، منافع و موانع درک شده فردی و آموزشی و خودکارآمدی درک شده و قدرت پیشگویی کنندگی مابین 49/59% تا 20/67% تایید شد. پایایی ابزار با آلفای کرونباخ 80/0 تا 85/0 و شاخص ضریب هم بستگی 86/0 تا 96/0 تایید شد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد ابزار سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد رفتارهای پیشگیرانه از ایدز دانش آموزان، از نظر دبیران و والدین، از روایی و پایایی مناسب برخوردار است و با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جمعیت ایران تناسب دارد.
  کلیدواژگان: اچ آی وی، ایدز، الگوی اعتقاد بهداشتی، روان سنجی، روایی محتوا، تحلیل عاملی، دانش آموزان
 • وحید طالبی*، ضیا فلاح محمدی صفحات 286-291
  هدف
  هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر مصرف مکمل منیزیم بر شاخص های خستگی مرکزی و محیطی افراد فعال به دنبال یک وهله فعالیت بی هوازی بود.
  مواد و روش ها
  16 دانشجوی مرد به صورت داوطلبانه در این مطالعه نیمه تجربی شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. آزمون وینگیت به صورت پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. نمونه خونی در چهار مرحله (قبل و بعد از هر آزمون) از آزمودنی ها گرفته شد. فاکتورهای اندازه گیری شده در نمونه های خونی عبارت بودند از: لاکتات، کلسیم، فسفر، پتاسیم و منیزیم. آزمون روی دوچرخه ارگومتر (لوده ساخت هلند) انجام و هم زمان فعالیت الکتریکی عضلات پای راست توسط دستگاه EMG ثبت شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان می دهد فعالیت الکتریکی عضله دو سر رانی در مقایسه با گروه شبه دارو کاهش معنی داری داشت (05/0P<). در حالی که کاهش در شاخص های لاکتات، پتاسیم، منیزیم، شاخص خستگی و زمان رسیدن به اوج توان تنها در گروه مصرف کننده منیزیم معنادار شد (05/0P<). کلسیم در هر دو گروه افزایش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  مصرف منیزیم می تواند در به تاخیر انداختن خستگی مرکزی و محیطی در طول فعالیت های بی هوازی شدید موثر باشد.
  کلیدواژگان: منیزیم سولفات، خستگی، خستگی عضلانی، عضلات اسکلتی، ورزش
 • علی سعدالهی، راهب قربانی، جلال بختیاری، معصومه سلمانی*، آرمان خادمی، نرجس محمدی، میترا نخعی نژاد صفحات 292-297
  هدف
  اختلال نقص توجه/بیش فعالی (Attention deficit hyperactivity disorders, ADHD) یک اختلال رفتاری رشدی است که کودک به علت تحرک زیاد و غیرمعمول توانایی دقت و تمرکز بر روی یک موضوع را ندارد. علی رغم تاثیرات منفی، مطالعات در حیطه همه گیرشناسی این اختلال، محدود می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع اختلال نقص توجه/بیش فعالی، در کودکان پایه اول تا سوم مدارس ابتدایی شهر سمنان می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از اخذ مجوز جهت ورود به مدارس شهر سمنان، از بین 69 دبستان، 20 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. پرسش نامه کانرز نسخه مربوط به معلمین از طریق مدیران در اختیار معلمین قرار گرفت. بعد از سه روز کاری، پرسش نامه های تکمیل شده جمع آوری گردید و نمرات برای هر کودک محاسبه شد. نقطه برش برای تشخیص احتمالی ADHD، 60 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که 5/44 درصد از کودکان پایه اول تا سوم درجه ای از اختلال نقص توجه/بیش فعالی داشتند که در 9/10 درصد موارد شدید (نمره ی 60 یا بیش تر) بوده است. 13 درصد پسران و 6/8 درصد دختران اختلال کمبود توجه / بیش فعالی شدید داشتند که تفاوت معنی دار بود (049/0=p)، هم چنین در بخش "رفتار در کلاس"، دختران به طور معنی دار عملکرد بهتری در مقایسه با پسران داشتند (014/0=p).
  نتیجه گیری
  حدود نیمی از دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنان در پایه های اول تا سوم به درجات مختلف علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی را از خود نشان می دهند که در 9/10 درصد موارد از نوع شدید بوده است. بنابراین انجام غربالگری تشخیصی نقص توجه/بیش فعالی در ابتدا و نیز میانه سال تحصیلی، می تواند در شناسایی سریع تر این کودکان، ارائه به موقع خدمات آموزشی و توان بخشی به آن ها، با اولویت در پسران، می تواند راه حل موثری در پیشگیری از عواقب منفی این اختلال در دانش آموزان باشد.
  کلیدواژگان: اختلال کمبود توجه با بیش فعالی، شیوع
 • مریم ذبیحی، هما زرین کوب*، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 298-305
  هدف
  سکته مغزی اولین عامل ایجادکننده ناتوانی در جمعیت سالمند جهان است که اختلالات تعادلی وترس از زمین خوردن یکی ازمهم ترین عوارض این بیماری است، که درمواردی منجربه اختلالات روانی می شود. درارزیابی اختلالات تعادلی کسب اطلاعاتی درمورد تاثیر اختلال بر شیوه ی زندگی و ناتوانی درک شده توسط خود بیمار، امری ضروری به نظر می رسد که می توان از طریق پرسش نامه های مربوطه این مهم را بررسی نموده هدف از این مطالعه بررسی پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های "مقیاس اطمینان به حفظ تعادل در فعالیت های خاص"و"مقیاس کارآمدی افتادن" در سالمندان مبتلا به سکته مغزی بود
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی،که شامل 150سالمند مبتلا به سکته مغزی،که حداقل6 ماه از زمان ابتلا به سکته در آن ها سپری شده بود، ودرمحدوده سنی 60 تا 94 سال قرارداشتند. و این افراد قادر به راه رفتن با یابدون کمک بودندو هیچگونه آفازی نداشتند،که با استفاده از نمونه گیری از نوع غیرتصادفی و دردسترس گروه مورد مطالعه انتخاب شدند. افرادی که هردو پرسش نامه را کاملا تکمیل نمودند وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری، اعتبار سازه توسط تحلیل عامل اکتشافی،پایایی آزمون- بازآزمون توسط ضریبICC، پایایی از نوع همسانی درونی توسط ضریب آلفا کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقادیرICC درپرسش نامه "ABC"94/0 و "FES-Iنسخه فارسی" 99%و ضریب آلفاکرونباخ به ترتیب در دو پرسش نامه مذکور 98/0 و 96/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان بیان نمود که، نسخه فارسی پرسش نامه های "مقیاس اطمینان به حفظ تعادل درفعالیت های خاص"و" مقیاس کارآمدی افتادن" در جمعیت سالمندان ایرانی مبتلا به سکته مغزی از پایایی خوبی برخوردار است و می توان با استفاده از این دو پرسش نامه در سالمندان مبتلا به سکته مغزی فارسی زبان، به اطلاعاتی خوبی درمورد اطمینان به حفظ تعادل در فعالیت های خاص وترس از زمین خوردن دست یافت. [h1]
  کلیدواژگان: ABC-P، نسخه فارسی پرسش نامه FES-I، سکته مغزی، پایایی، سالمندان
 • نغمه احمدیان کیا* صفحات 306-311
  هدف
  متاستاز عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان محسوب می شود اما مکانسیم های آن به میزان زیادی ناشناخته باقی مانده است. کموکاین SDF1 ( stromal cell-derived factor 1) و فرایند گذر از حالت اپی تلیالی به مزانشیمی (Epithelial mesenchymal transition, EMT) هر دو به عنوان عوامل مهم در پیشرفت متاستاز معرفی شده اند، لیکن ارتباط بین این دو عامل به خوبی شناخته نشده است. به علت اهمیت شناخت عوامل درگیر در متاستاز به منظور ارائه رویکردهای جدید درمانی، در این مطالعه تاثیر SDF1 بر روی بیان فاکتورهای رونویسی درگیر درEMT در سلول های سرطانی پستان، مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  سلول های MDA-MB-361 با SDF1 به غلظت ng/ml 100 در بازه های زمانی 24، 48، 72 و 96 ساعت تیمار شدند. سپس بیان نشانگرهای EMT به روش Real time PCR و وسترن بلات مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  به دنبال تیمار با SDF1 بیان ژن های Snail و Zeb1 افزایش یافتند (05/0P<). هم چنین نتایج وسترن بلات افزایش بیان نشانگرهای Zeb1 و Vimentin و کاهش بیان E-cadherin و Claudin1 را در سلول های سرطانی پستان نشان دادند (05/0P<، 01/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که SDF1 سبب تغییر در بعضی از فاکتورهای کنترل کننده EMT در سلول های سرطانی پستان می شود و این ممکن است یکی از مکانیسم های تاثیر SDF1 بر روند متاستاز در سلول های سرطانی پستان باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، گذر از حالت اپی تلیالی به مزانشیمی، کموکاین SDF1، متاستاز سرطان
 • قاسم دیماذر، مهدی کاهویی*، مریم فروزان، فاطمه اسکندری صفحات 312-317
  هدف
  شبکه های اجتماعی به طور فزاینده وارد زندگی افراد نوجوان شده است که در حال حاضر بیش از 90 درصد نوجوانان در شب و روز از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. شواهد حاکی از آن است که به طور روزافزون یک ارتباط بین استفاده شبکه های اجتماعی و جنبه های مختلف از سلامتی افراد نوجوان شامل خواب و سلامت روان وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر کیفیت خواب، افسردگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر سمنان بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کاربردی می باشد که به صورت مقطعی در سال1396 در شهر سمنان انجام گرفت. جامعه آماری در این مطالعه، مدارس مقطع متوسطه (دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی) شهر سمنان بود. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد کیفیت خواب پیترزبورگ و سلامت روان PHQ استفاده شد و یک پرسش نامه برگرفته از پرسش نامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معنی دار وجود داشت. هم چنین بین کیفیت خواب و میزان افسردگی دانش آموزان با میزان استفاده آنان از شبکه های اجتماعی رابطه معنی دار وجود داشت (000/0= P). دیگر مطالعه نتایج نشان داد 41 درصد دانش آموزان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کردند. هم چنین 4/36 درصد از دانش آموزان در طول روز یک تا دو ساعت استفاده می کردند.
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج مطالعه استفاده از شبکه های اجتماعی در طول روز توسط دانش آموزان تاثیرات منفی بر روی عملکرد تحصیلی آنان دارد. هم چنین مدت زمان استفاده روزانه دانش آموزان از شبکه های اجتماعی باعث کاهش کیفیت خواب و افزایش میزان افسردگی آنان منجر می شود.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی برخط، سنجش آموزشی، افسردگی، خواب
 • جلال الدین میرزای رزاز، امیر علی عبادی فرد آذر، مهدیه نظیری، مجید بنی محمد، عباس مجدی سقین سرا، غلام علی جاودان* صفحات 318-323
  هدف
  فلاپ های پوستی امروزه برای ترمیم زخم ها، ضایعات پوستی و در جراحی های ترمیمی ایجاد می شوند. مشکل اساسی در این میان، از دست رفتن بافت فلاپ و نکروز آن به دلیل فرآیندهای حاصل از آسیب ایسکمی-خون رسانی مجدد و گونه های واکنش گر اکسیژن است.. هدف این پژوهش اثر تجویز ایوپاتیلین (Eupatilin)، یک ترکیب مشتق از گیاه Artemisia با اثرات ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی، را روی بقای فلاپ پوستی و استرس اکسیداتیو، به وسیله اندازه ناحیه نکروزی فلاپ و مارکرهای استرس اکسیداتیو در موش صحرایی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  چهل موش به چهار گروه ده تایی شامل گروه Sham، گروه فلاپ، گروه ایوپاتیلین+ فلاپ (دریافت قبل از انجام فلاپ)، و گروه فلاپ+ ایوپاتیلین (دریافت بعد از انجام فلاپ) تقسیم شدند. ایوپاتیلین با دوز mg/kg 10 به صورت خوراکی، به موش ها تجویز شد. یک هفته پس از جراحی فلاپ انجام شده در ابعاد 3×8 سانتی متر، درصد نکروز فلاپ، میزان مالون دی آلدئید (MDA)- با استفاده از روش تیوباربتوریک اسید- و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)- با استفاده از یک روش آنزیمی اکسیداز- اندازه گیری شد.
  یافته ها
  درمان با ایوپاتیلین چه پیش از انجام فلاپ و چه بعد از آن، باعث کاهش میزان نکروز فلاپ شد (05/0>P در مقابل گروه فلاپ). کاهش میزان MDA (05/0>P در مقابل گروه فلاپ) و افزایش فعالیت سوپراکساید دیسموتاز (SOD) دیده شد (01/0>P در مقابل گروه فلاپ).
  نتیجه گیری
  داده های حاصله از این پژوهش، نشان دهنده ی بهبود بقای فلاپ پوستی در موش های صحرایی و کاهش میزان نکروز بافتی و استرس اکسیداتیو توسط درمان با ایوپاتیلین، چه پیش از انجام فلاپ و چه بعد از آن، در فلاپ های پوستی می باشد.
  کلیدواژگان: ایوپاتیلین، فلاپ پوستی، نکروز بافتی، مالون دی آلدئید (MDA)، سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)
 • علی انجام نجم الدینی*، روح الله وهاب پور رودسری، عطیه پورباقری سیگارودی، سوفیا سروریان، داود بشاش صفحات 324-330
  هدف
  از زمان شناسایی مالتیپل میلوما، دومین بدخیمی شایع هماتولوژیک، پیش رفت های شگرفی در جهت افزایش میزان طول عمر بیماران صورت گرفته است. در دوره ای که استفاده راه کارهای درمانی جدید رو به افزایش است، کلون کردن ژن های القاءکننده آپوپتوز در ژنوم سلول های بدخیم به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، اثر ضد سرطانی وکتور بیان کننده ژن آپوپتین را در رده سلولی مشتق شده از مالتیپل میلوما (KMM-1) بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، به منظور انتقال ژن آپوپتین به رده سلولی KMM-1، وکتور لنتی ویروسی بیان کننده آپوپتوتین ساخته شد. سپس از با استفاده از تکنیک فلوسیتومتری و quantitative real-time PCR به ترتیب کارایی ترانس داکشن و بیان ژن آپوپتین مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه، اثر ضدسرطانی بیان ژن آپوپتین در رده سلولی KMM-1 به روش MTT و تریپان بلو مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج فلوسایتومتری نشان داد که وکتور بیان کننده آپوپتین به صورت موفقیت آمیز و با کارایی ترانس داکشن بیش از 90% به درون سلول های KMM-1 انتقال یافته است. هم چنین دریافتیم که بیان بیش از حد آپوپتوتین، که با افزایش میزان mRNA به حدود 8 برابر مشخص شد، می تواند سبب القا اثر سایتوتوکسیک در سلول های مالتیپل میلوما گردد. نتایج نشان داد که بیان آپوپتوتین نه تنها زنده-مانی سلول ها را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد (001/0P<)، بلکه به طور به طور مشخص فعالیت متابولیک را نیز مهار کرد (001/0P<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که وکتور بیان کننده ژن آپوپتین دارای اثر ضد سرطانی در مالتیپل میلوما بوده و می تواند در آینده نزدیک از نظر بالینی قابل دسترس باشد.
  کلیدواژگان: آپوپتین، مالتیپل میلوما، رده ی سلولی KMM-1
 • مائده دژم فکر، علی خالقیان* صفحات 331-339
  هدف
  سرطان معده چهارمین سرطان شایع در جهان و دومین عامل مرگ ناشی از سرطان می باشد. اگرچه میزان بروز این سرطان در سال های اخیر در اغلب کشورها کاهش یافته است ولی در ایران شاهد افزایش میزان بروز این سرطان هستیم. ترکیبات سنتزی حاوی وانادیوم داروهایی امیدوار کننده با شرایط فارماکودینامیکی مطلوب و سمیت نسبتا کم می باشند. با توجه به کاربردهای امید بخشی که ترکیبات سنتزی وانادیوم در سیستم های پزشکی و بیولوژیکی دارند هدف این مطالعه بررسی اثرات ترکیبات سنتزی جدید وانادیوم و نحوه عملکرد آن ها را روی سلول های سرطان معده بود.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ترکیبات سنتزی وانادیوم از تست هایFRAP (Ferric reducing ability of plasma) و DPPH(2,2-diphenyl-1-picryl-hydrate) استفاده شد. هم چنین رده سلولیMKN45 به عنوان نماینده سلول های سرطان معده کشت داده شد. سپس، برای به دست آوردن IC50(The half maximal inhibitoryconcentration) ترکیبات سنتزی وانادیوم از غلظت های 1، 10، 50، 100 و 500 میکروگرم بر میلی لیتر جهت تست MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyltetrazolium bromide)استفاده شد. در ادامه، اثر ترکیبات سنتزی وانادیوم بر مرگ سلولی با بررسی مورفولوژی سلول ها و قدرت تهاجم سلول ها مطالعه شد.
  یافته ها
  با افزایش دوز ترکیبات سنتزی وانادیوم به طور معنی داری درصد زنده مانی سلول هایMKN45 کاهش و خاصیت خاصیت آنتی اکسیدانی آنها افزایش یافت. دوز موثر برایIC50 سلول هایMKN45، دوز 1 میکروگرم بر میلی لیتر بود. ترکیبات وانادیوم با غلظت μg/ml 1 به صورت وابسته به زمان باعث القای مرگ برنامه ریزی شده (Apoptosis)در سلول های سرطانی شده که تایید کننده آن تغییرات مورفولوژی سلول های سرطانی تحت تیمار با ترکیبات وانادیوم می باشد. همچنین بررسی قدرت تهاجم سلولهای تیمار شده نشان داد که در غلظت μg/ml 1 از این ترکیبات با گذشت زمان قدرت متاستازی به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد که کمپلکس های سنتزی می توانند به طور موثری موجب کاهش رشد، تکثیر و تهاجم سلول هایMKN45 شوند و شرایط افزایش مرگ برنامه ریزی شده در سلول ها را ایجاد کنند.
  کلیدواژگان: MKN45، FRAP، DPPH و Apoptosis، Vanadium، Synthetic Compounds
 • محمد شکرزاده*، زاوش زال زر، پدرام ابراهیم نژاد صفحات 340-346
  هدف
  دوستاکسل (DTX) به عنوان یکی از قوی ترین داروهای ضد سرطان از خانواده تاکسوئیدها می باشد. فرمولاسیون تجاری این دارو که در بالین استفاده می شود، حاوی غلظت بالای تویین 80 می باشد که مشکلات زیادی برای بیماران ایجاد می کند. لذا تهیه اشکال نوین دارویی با قابلیت هدف مندی روی بافت سرطانی و بدون تویین 80 می تواند منجر به اثربخشی بهتر و کاهش عوارض جانبی شود. این مطالعه تهیه، بررسی خصوصیات و ارزیابی سمیت سلولی نانو ذرات داروی دو سه تاکسل (DTX) و پلی لاکتیک کوگلیکولیک اسید (PLGA) روی یک رده سلول سرطانی می باشد.
  مواد و روش ها
  نانوذرات داروی DTX و PLGA با استفاده از روش امولسیفیکاسیون/انتشار حلال ساخته شد. سپس خصوصیات آن ارزیابی شد. تعداد 104 سلول در چاهک های پلیت 96 خانه کاشته شد و بعد 24 ساعت انکوبه شدن، غلظت های مختلف از داروی آزاد و نانوذرات به چاهک ها اضافه شد. سپس تعداد سلول های زنده از طریق ارزیابی فعالیت آنزیم دهیدروژناز میتوکندریایی با روش MTT Assay در زمان های 24، 48 و 72 ساعت بررسی شد.
  یافته ها
  اندازه قطر متوسط نانوذرات 6/14±3/184 نانومتر با شاخص پراکندگی 15/0 به دست آمد. نتایج MTT افزایش معنی دار سمیت دارو در نانوذرات روی رده سلولی A549 را نشان داد. غلظت مهاری برای داروی اصلی و نانوذرات در زمان های 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 22/0±66/20، 45/0±28/16، 38/0±64/10 و 04/0±57/0، 04/0±16/0، 01/0±07/0 میکرو‏گرم در میلی لیتر می باشد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان دهنده سمیت بالای نانو ذرات DTX-PLGA روی رده سلولی سرطان ریه انسانی می باشد. این فرمولاسیون می تواند برای مطالعه بیش تر به صورت برون تن در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: دوستاکسل، پلی لاکتیک کوگلیکولیک اسید، نانو تکنولوژی
 • مجید بنی محمد، مهتاب فرخی، بهنام ورشویی، سید عبدالمجید آیت اللهی* صفحات 347-353
  مقدمه
  امروزه از فلاپ های پوستی در بسیاری از جراحی های ترمیمی و التیام آسیب دیدگی های مربوط به پوست به عنوان یکی از روش های اصلی درمان، استفاده می شود ولی علی رغم پیشرفت های صورت گرفته در زمینه های مربوط به بهبود میزان بقای فلاپ های پوستی، کماکان بقای فلاپ ها و اثر بخشی آن ها با مسائلی مانند اثرات ناشی از ایسکمی - خون رسانی مجدد (Ischemia-Reperfusion)، استرس اکسیداتیو (Oxidative Stress)، نکروز بافتی (Tissue Necrosis)، و حتی آپوپتوز سلولی (Apoptosis) در بافت آسیب دیده، تهدید می شود. لذا این تهدیدات طرح کننده ی زمینه های تحقیق و پژوهش، برای افزایش میزان بقای هر چه بیش تر فلاپ های پوستی و محافظت آن ها در برابر آسیب های مطروحه هستند و تلاش ها برای مدیریت یا حذف این تهدیدات باید انجام پذیرد. هدف ما تاثیر تجویز زعفران قبل و بعد از جراحی فلاپ پوستی، بر روی درصد نکروز بافتی و استرس اکسیداتیو، در موش صحرایی بود.
  مواد و روش ها
  زعفران به میزان mg/kg/day 40، یا mg/kg/day 80 ، به صورت گاواژ به مدت دو هفته قبل و یک هفته بعد از جراحی فلاپ در موش ها تجویز شد. یک هفته پس از جراحی، درصد نکروز فلاپ (با اندازه گیری و تقسیم ناحیه نکروزی بر طول کل فلاپ)، میزان مالون دی آلدئید (MDA) و کاتالاز (CAT) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  درمان قبل و بعد از جراحی با زعفران، در هر دو دوز استفاده شده موجب کاهش نکروز فلاپ (P<0.01) در مقایسه با گروه کنترل شد. هم چنین میزان MDA به عنوان نمایی از میزان پراکسیداسیون لیپیدی کاهش نشان داد. فعالیت کاتالاز نیز به عنوان نمایی از میزان عملکرد آنتی اکسیدانی افزایش یافت (P<0.01).
  نتیجه گیری
  داده های حاصله از این آزمایش نشان دهنده بهبود بقای فلاپ پوستی و کاهش استرس اکسیداتیو توسط درمان با زعفران قبل و بعد از جراحی بودند.
  کلیدواژگان: زعفران، فلاپ های جراحی، بافت مردگی، استرس اکسیداتیو، آسیب ناشی از خون رسانی مجدد
 • یاسمن حسینی، ژیلا پیرزاد جهرمی، هدایت صحرایی، بشری هاتف*، علیرضا محمدی صفحات 354-364
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی دخالت سیستم نیتریک ارژیک بر تغییرات متابولیک ناشی از القای استرس، در پوسته هسته اکومبنس با تزریق ال-آرژینین (پیش ساز NO) و L-NAME (مهار کننده NO) در موش صحرایی نر بود.
  مواد و روش ها
  موش های نر نژاد ویستار در دستگاه استریو تاکسی قرار گرفتند و پوسته هسته اکومبنس چپ آن ها کانول گذاری شد. در چهار روز متوالی 5 دقیقه قبل از هر القای استرس60 ثانیه ای شوک الکتریکی 40 میلی آمپری به کف پای حیوانات، نرمال سالین (25/0 میکرولیتر در هر موش) یا دوزهای مختلف ال-آرژینین یا L-NAME (1،5 و 10 میکروگرم در موش) تزریق شد. در روز اول و چهارم سطح کورتیزول پلاسما و هر روز میزان مصرف آب و غذا و زمان شروع غذا خوردن و در آخر وزن غده فوق کلیه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بعد از چهار روز که به طور مشخص کورتیزول در گروه کنترل مثبت افزایش یافت. تزریق ال-آرژینین 1میکروگرم در موش سطح کورتیزول پلاسما، آب و غذای دریافتی را کاهش داد. اما L-NAME در همان دوز باعث افزایش آن ها شد. ال-آرژینین و L-NAME ده میکروگرم در موش در هر دو شرایط به طور معناداری باعث کاهش سطح کورتیزول پلاسما و افزایش آب نوشی و غذا خوردن شده بودند. فاکتورهای متابولیک بین روز اول و چهارم در گرو ه ها متفاوت بود. افزایش وزن غده آدرنال به دنبال تزریق ال-آرژینین 1میکروگرم در موش در هر دو شرایط با و بدون استرس دیده شد. استرس و دارو در تغییر زمان شروع غذا خوردن اثر تداخلی بر هم داشتند.
  نتیجه گیری
  نیتریک اکساید در بخش پوسته هسته اکومبنس چپ در عملکرد متابولیک و تغییرات آن به دنبال استرس نقش دارد.
  کلیدواژگان: کورتیزول، نیتریک اکساید، ال-آرژینین، L-NAME، استرس، پوسته هسته اکومبنس
 • فیروزه علویان*، هدایت صحرایی، سعیده قیاس وند صفحات 365-373
  هدف
  وابستگی به مرفین و عوارض آن به عنوان مشکل عمده بهداشتی جهان در نظر گرفته می شود، با این حال، تلاش برای غلبه بر این مشکل به دلیل شدت وابستگی به مواد مخدر با شکست مواجه شده است. هسته مرکزی آمیگدال (Central Amygdala, CeA) یکی از مهم ترین مناطق موثر بر اثرات پاداشی مرفین است. سیستم گابائرژیک موجود در این هسته؛ خصوصا گیرنده های GABAB، نقش مهمی در تعدیل اثرات سرخوشی آور مورفین دارد. در این تحقیق اثرات تزریق داخل هسته ای باکلوفن (آگونیست گیرنده GABAB) و CGP35348 (آنتاگونیست گیرنده GABAB) در ناحیه CeA بر روی بیان حساسیت به مرفین به روش ترجیح مکان شرطی شده (Conditional Place Preference, CPP) مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پنج روز پس از جراحی، به منظور تعیین دوزهای موثر و بی اثر مورفین، دوزهای مختلف مورفین (0.5، 1، 2، 2.5، 5، 7.5 و mg/kg10) به صورت زیر جلدی (S.C) تجویز شد. به منظور القاء حساسیت، دوز موثر مورفین (mg/kg 5/7) به مدت 3 روز، روزی یک بار تزریق شد؛ به دنبال 5 روز استراحت، در روز نهم، اعمال CPP با دوز بی اثر مورفین (mg/kg 5/2) آغاز شد. دوزهای 5/1، 6 و 12 μg/rat از باکلوفن و CGP35348، 10 دقیقه قبل از تست CPP درون CeA تزریق می شدند.
  یافته ها
  هر دو آگونیست و آنتاگونیست به طور معنی داری سبب کاهش بیان حساسیت به مورفین در موش های ماده شدند.
  نتیجه گیری
  گیرنده های GABAB موجود در CeA ممکن است در بیان ترجیح مکان شرطی شده رت‎های ماده حساس شده به مورفین دخالت داشته باشند. احتمال دارد بتوان از چنین گیرنده هایی به‎عنوان اهداف درمانی سوء مصرف مواد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مرفین، گیرنده‎های GABA-B، موش‎های صحرایی
 • ریحانه اکبری، حسین کریمی مونقی*، سید رضا مظلوم، احمد باقری مقدم صفحات 374-380
  هدف
  ملاقات بیمار در بخش مراقبت ویژه از چالش های مهم حوزه درمان است. اعتقاد به این که ملاقات باعث افزایش اضطراب بیمار و آثار مخرب بر شاخص های فیزیولوژیک می شود، باعث شده در بسیاری از این بخش ها از رویکرد ملاقات محدود استفاده شود. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر رویکرد ملاقات منعطف (برنامه ریزی شده) و رویکرد ملاقات محدود بر فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و فشار متوسط شریانی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 60 بیمار بستری در چهار بخش مراقبت ویژه بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) در مشهد در سال 97-96 انجام شده است. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه کنترل ملاقات روتین بخش و در گروه مداخله ملاقات برنامه ریزی شده اجرا شد. شاخص های فیزیولوژیک بیمار قبل و بعد از ملاقات در هر دو گروه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در گروه مداخله فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران در زمان های 10 و 30 دقیقه بعد از ملاقات کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت (آزمون تی مستقل 05/0P<)، اما فشار متوسط شریانی اختلاف معناداری در هیچ یک از مراحل اندازه گیری در بین دو گروه نداشت (05/0P>).
  نتیجه گیری
  افزایش مدت و دفعات ملاقات در بخش های مراقب ویژه نه تنها اثر مخرب بر بیمار نداشته بلکه شاخص های فیزیولوژیک بیماران را به محدود نرمال نزدیک تر می کند. از نتایج این مطالعه می تواند جهت طراحی خط مشی ملاقات در این بخش ها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت ویژه، فشار خون، ملاقات مریض
 • احمد حیدریه، انا عبدالشاهی*، لیلا منجزب مرودشتی، سپیده اشهد، صفیه قباخ لو، محمدکاظم زین علی صفحات 381-386
  هدف
  ایمنی آب آشامیدنی یکی از شاخص های بحرانی مرتبط با سلامت و بهداشت جامعه است. لذا پایش و کنترل شاخص های کیفی آب از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب های بطری شده در سطح عرضه و آب آشامیدنی شهری از نظر مقادیر یون های آلاینده نیتریت و نیترات و نیز مقدار یون با ارزش تغذیه ای فلوراید و مقایسه آن ها با استانداردهای ایران و جهان انجام یافته است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت توصیفی مقطعی بر روی 30 نمونه آب آشامیدنی شهری و 150 نمونه آب بطری شده (با 15 نام تجاری مختلف) از سطح عرضه شهر سمنان انجام شد. میزان یون های نیترات، نیتریت و فلوراید به روش کروماتوگرافی یونی اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مقدار نیتریت در تمامی نمونه های آب مورد بررسی برابر با صفر و میانگین مقدار نیترات در آب های بطری شده در دامنه 316/1 الی 75/11 میلی گرم بر لیتر و در آب شهر برابر 27/7 میلی گرم بر لیتر بود. هم چنین میانگین مقدار فلوراید در آب بطری شده در دامنه 010/0 الی 214/0 میلی گرم بر لیتر و در آب شهر 452/0 میلی گرم بر لیتر به دست آمد.
  نتیجه گیری
  مقدار یون های نیتریت و نیترات در نمونه ها در محدوده استاندارد قرار داشت. وجود مقادیر نیترات در چهار نوع آب بطری شده بالاتر از میزان آن در آب شهر یک هشدار جدی در خصوص احتمال آلودگی نیترات آب های بطری شده است. میزان فلوراید نمونه آب های مورد بررسی از حداکثر و حداقل مجاز پایین تر بود. با توجه به کم تر بودن مقدار فلوراید آب از حداقل مجاز (5/0 میلی گرم بر لیتر) و نظر به اهمیت این یون در ایجاد بیماری های دهان و دندان لذا می بایست در برنامه های غنی سازی آب مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، نیترات ها، نیتریت ها، فلوراید ها
 • مهدی خدادوست، مجتبی پورزکی، لیلا قلیچی* صفحات 387-390
  هدف
  «سندرم ژوبرت» یک بیماری ژنتیکی نادربا الگوی اتوزومال مغلوب است. هایپوتونی،آتاکسی و تاخیر حرکتی به عنوان تظاهرات بالینی این بیماری شناخته می شود. چهره بیماران، با دهان باز و بزرگ، تمپورال فرورفته، پل بینی فرورفته، گوش های پایین تر از حد چشم، بیرون آمدگی زبان (30%) و پلی داکتلی (15%) مشخص شده است. در معدود گزارش های این سندرم بیش تر به مولفه های ساختاری و عملکردی موجود در تصاویر رادیوگرافی توجه شده و کم تر به علائم تاخیر رشدی نظیر گفتار و زبان پرداخته شده است. آسیب شناس گفتار و زبان در مواجهه با این سندرم نیازمند آگاهی از علایم و نشانه های آن است تا بتواند در تعیین اولویت های درمان و پیش آگهی موفق عمل نماید. گزارش حاضر به توصیف علایم گفتاری این سندرم در دو خواهر3 و7 ساله می پردازد. گزارش مورد: فاطمه زهرا (7ساله) به علت مشکلات گفتار و زبان توسط روان پزشک به یک کلینیک خصوصی گفتاردرمانی در مشهد ارجاع شده و در اولین جلسه، ابتلای خواهر کوچک تر (یسنا) به این سندرم نیز مشخص گردید. در نامه ی روان پزشک به علت شدت کم تر مشکلات گفتار اشاره ای به خواهر کوچک تر نشده بود. یسنا و فاطمه زهرا توسط دو آسیب شناس گفتار و زبان ارزیابی شدند. ویژگی های گفتاری فاطمه زهرا شامل موارد زیر است: وضوح پایین گفتار، بلندی پایین و صوت زیر، افزایش کیفیت کلی صدا با افزایش بلندی، حداکثر زمان آواسازی برابر 5 ثانیه، هایپرنیزالیتی خفیف. قابلیت فهم گفتار برای والدین 70 و برای غریبه ها 50% است. بیش تر صداهای سایشی تبدیل به انفجاری شده و خطای هم خوان های انفجاری کم تر است. فرآیند رایج گفتار قدامی سازی است و فشار ضعیف داخل دهانی منجر به تولید ضعیف هم خوان های /p/ و /t/ می شود. نتایج ارزیابی ها شامل این ویژگی ها در گفتار یسنا است: قابلیت فهم گفتار برای والدین 70 و برای غریبه ها 50%،حداکثر زمان آواسازی حدود 7ثانیه، الگوی تنفس سینه ای-شکمی، تبدیل بیش تر واج های سایشی، سایشی انفجاری و غلتان به انفجاری. فرآیند غالب واج شناختی نیز قدامی سازی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به عدم تطابق برخی از ویژگی های گفتاری این دو مراجع، علامت های گفتاری این سندرم نیاز به بازبینی و بررسی بیش تر دارد. انجام مطالعات باحجم نمونه بیش تر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سندرم ژوبرت، گفتار، گفتاردرمانی
 • محسن شفیعی پور*، مجید گلستانی عراقی، محمدرضا شفیعی پور، مهرداد وحیدیان، مهرداد فرخ نیا، معصومه حسینی عسکرآبادی صفحات 391-393
  ترومبوز ورید عمقی یکی از تظاهرات شایع و تهدید کننده حیات در بیماران بی حرکت و بستری در بیمارستان می باشد. یکی از فاکتورهای خطرساز احتمالی بروز ترومبوز ورید عمقی، دیابت و کتواسیدوز دیابتی می باشد. در این مقاله یک بیمار دیابتی با تظاهرات اولیه کتواسیدوز دیابتی و ترومبوز ورید عمقی گزارش شده است که در طی درمان مقاومت به وارفارین وابسته به کم کاری تیروئید نیز دیده شد
  کلیدواژگان: ترومبوز ورید عمقی، مقاومت به وارفارین، کتواسیدوز دیابتی، کم کاری تیروئید
 • |
  • Bahman Yousefi, Majid Eslami*, Parviz Kokhaei, Saeid Valizadeh, Abdolmajid Ghasemian Pages 205-214
   Helicobacter pylori (H. pylori) is a gram-negative microaerophilic bacterium that has been introduced as a cause of mucosal inflammation and gastric cancer. The most important pathogenic factors are VacA and CagA, which are associated with increased disease severity in clinical strains. Autophagy is a protected lysosomal degradation pathway degrading cytoplasmic content and is important in host cell defense, survival, differentiation and development. It can have a tumor suppressor activity or cancer progression and plays an important role in host safety and homeostatic. H. pylori can affect host pathogenic pathway through VacA and CagA virulence factors and carcinogenesis. Increasing autophagy in tumor cells prevents the accumulation of non-functional mitochondria that can disrupt tumorigenicity. The ability of H. pylori to manipulate host pathogenesis pathway is considered as one of the important aspects of its pathogenesis. Several studies have shown that infection with H. pylori causes autophagy in both gastric epithelial cells and phagocytes. In the epithelial cells of the stomach, VacA is a necessary factor in autophagy. While CagA is a negative regulator of the phenomenon, the elimination of this gene from H. pylori has increased autophagy and the production of inflammatory cytokines is reduced.
   Keywords: Autophagy, Gastric Cancer, Helicobacter Pylori, Bacterial Antigens, Bacterial Proteins
  • Ali Akbar Samadani*, Fariborz Mansour Ghanaie, Farahnaz Jokar, Mahsa Safizadeh, Seyedeh Elham Nourollahi, Ali Rashidy, Pour Pages 215-224
   Gastric cancer (GC) is considered as one of the most serious cancers, and in Iran, due to environmental factors in different regions, it has a high frequency. Apart from environmental factors, genetic and epigenetic ones also play a key role in the development of carcinogenesis of GC. In this regard, the study of functioning of the molecular mechanisms involved in the carcinogenesis and also tumorigenesis of this malignancy in different molecular pathways   to identify applied biomarkers in early diagnosis is of great importance. Thus, molecular pathways like sonic hedgehog  (SHH) may interfere with this type of cancer. In this review, it has attempted to investigate the performance of the fluctuations of these important genes in SHH pathway.
   Keywords: Adenocarcinoma, Gastric cancer, Hedgehog Proteins, Gene Expression
  • Soraya Doustmohamadian*, Raheb Ghorbani, Saeedeh Soghandi Pages 225-230
   Introduction
   Diabetes mellitus is a common metabolic disease. Its association with testosterone has already been shown in many studies. Considering the role of testosterone hormone in impotency, fatigue, osteoporosis and fracture this study aimed to investigate the free testosterone in type 2 diabetes and its association with glycemic control index.
   Materials and Methods
   In this cross-sectional study, 50 male diabetic patients over 20 years based base on inclusion criteria registered. Malignancy, history of head trauma, surgery or radiation, dysfunction of kidney, thyroid or pituitary and any previous chronic disease and drugs that may interfere with testosterone levels, excluded for all subjects, blood samples were taken to measure serum free testosterone levels, fasting blood glucose, and hemoglobin A1C. Demographic information was also completed by the patient
   Results
   The mean ± standard deviation of patients' age was 57.5 ± 10.6 years. 22% of patients had BMI> 30 kg/m² and 54% had abdominal obesity. Only 14% of patients had good glycemic control index (HBA1c< 7%) There was not a significant correlation between free testosterone level with BMI (P=0.963, r=0.007), waist circumference (P=0.152 and r=0.206), and HbA1c levels (P=0.223 and r=0.172).
   Conclusion
   In general, although the results of this study showed that free testosterone level was not statistically significant correlation with glycemic index in type2 diabetic patients, but, more studies are recommended considering the wider statistical sample size for better conclusions.
   Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Testosterone, Glycemic Index, Men
  • Somayeh Hosseinzadeh, Mansour Eslami, Mohammad Taghipour* Pages 231-236
   Introduction
   Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is one of the most common knee injuries that accounted for between 25-40% of all knee problems presenting to sports medicine centers. Two treatment methods of bracing and taping are recommended in these patients that their effectiveness are unclear. The aim of this study was to evaluate the efficacy of the two treatment methods on knee three-dimensional kinematics in patients with PFPS during stance phase of running.
   Materials and Methods
   In this cross-sectional research, 14 patients with PFPS in range of 20-40 ages were participated in this study. Three-dimensional angles at the knee during stance phase of running were recorded by motion analysis cameras in three conditions, namely; without intervention, bracing and taping conditions and then calculated with MATLAB software.
   Results
   Results of this study showed that knee valgus angle in PFPS patients was decreased significantly with brace when compared to without intervention during running (P<0.05). Noticeably, patella taping did not show significant differences on knee joint kinematics as compared to other conditions (P>0.05).
   Conclusion
   Using patellofemoral brace during running can cause change more than patella taping in knee kinematics. Our finding shows that reduction of knee abduction angle by using brace could decrease perceived pain in women with PFPS during stance phase of running
   Keywords: Patellofemoral Pain Syndrome, Bracing, Taping, Three- Dimensional Kinematics
  • Maryam Tafaroji Yeganeh*, Pegah Zamani Pages 237-245
   Introduction
   One of the major issues in the field of linguistics that has attracted the attention of neurologists, linguists and psychologists of language is bilingual aphasia. this study has been done to investigate the morphological deficits of nouns (singular, plural, and collective) in Kurdish-Persian bilingual Broca’s aphasic patients.
   Materials and Methods
   The research method was descriptive-analytical and case-series. The subjects included 5 Kurdish-Persian bilingual aphasic patients who were admitted to Shahid Mostafa Khomeini hospital in Ilam province due to stroke and damage to the left hemisphere (Broca area). In this research, the Standard Bilingual Aphasic Test (BAT) and a self-made questionnaire were used.
   Results
   The morphological deficits of nouns categories in bilingual aphasic patients were significantly different in both Kurdish and Persian patients. The degree of disorder in these patients was 30% in singular, 48% in plural and 47% in collective. Overall, in these three categories, patients had 41.66% disorder.
   Conclusion
   The type of aphasia was detected as Broca. In testing hypotheses, both hypotheses were confirmed and the subjects suffer from morphological deficits related to noun categories. Patients had better performance and less disorder in Kurdish language as native language. The morphological deficits were respectively related to collective, plural, and singular nouns.
   Keywords: Morphological deficits, Noun Category, Broca Aphasia, Kurdish- Persian bilinguals
  • Azita Tehranchi, Morteza Mina, Nickinaz Yahyazadeh Far, Nazila Ameli* Pages 246-253
   Introduction
   A study on the presentation of a modified beta function formula to predict maxillary arch form in patients with cleft palate (CLP) is of great importance. In order to have this information, this study was done to present a modified beta function formula for predicting upper dental arch of patients with cleft lip and palate (CLP) and to assess its accuracy. Since this information can be used to predict ideal maxillary arch form in CLP patients thus, would be an appropriate guide for clinician to provide ideal orthodontic and surgical treatment for these patients.
   Materials and Methods
   46 adolescents with cleft lip and palate were selected. The measurements on dental casts included inter-molar width (IMW) and depth (IMD) of the both dental arches. The modified beta function formula was expressed by means of MATLAB Curve Fitting toolbox and its accuracy in prediction was evaluated.
   Results
   The mean values of maxillary and mandibular IMW and IMD in cleft patients were 56.21± 3.57mm, 51.79±3.17mm, 31.64±3.46mm and 28.21±2.20mm, respectively. The maxillary and mandibular IMW and IMD positively correlated to each other (P=0.00).The accuracy of prediction of upper arch form in cleft patients due to expressed modified beta function formula using Delta R was 1.69mm. The upper and lower IMD difference between males and females and between unilateral and bilateral cleft patients was statistically significant.
   Conclusion
   This study presented a modified beta function formula for predicting maxillary arch form in cleft patients, which demonstrated an acceptable level of accuracy.
   Keywords: Molar Width, Molar Depth, Cleft Lip, Palate, Arch Form
  • Fatemeh Givi, Roghayeh Esmaeili*, Faraz Mojab, Malihe Nasiri, Mahdi Shadnoush Pages 254-261
   Introduction
   Elderly people often have problems with a comfortable sleep. In this account, we aimed to evaluate the effect of lavender on the quality of sleep in elderly patients hospitalized in internal wards of selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
   Materials and Methods
   In this clinical trial study, 64 elderly patients admitted to internal hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Tehran, Iran) who had sleep disorders were randomly assigned into intervention and control groups. The intervention group received 3 drops of lavender essential oil and the control group inhaled 3 drops of normal saline for one week from two hours before bedtime until awakening. Sleep quality of both groups was determined before and after the end of the intervention using Pittsburgh standard sleep quality questionnaire and descriptive and inferential statistics.
   Results
   The mean (SD) of the sleep quality score of the control group before intervention was 12.25 (2.28) and after the intervention 12 (2.46) and in the intervention group before intervention was equal 13.18 (2.87) and later. T0he intervention 8.96 (3.71) was. The mean of total sleep quality score in the intervention group at the end of the study was lower than the control group using the Mann-Whitney test (P = 0.001), which indicates a significant Being an intervention.
   Conclusion
   Given that complementary medicine is increasingly part of nursing care, the lavender-based herbal remedy with a positive effect on the quality of sleep in the elderly can be used as a complementary measure
   Keywords: Aromatherapy, Lavender, Sleep Hygiene, Aged
  • Hassan Babamohamadi, Homa Kadkhodaei, Elyaderani, Abbas Ali Ebrahimian*, Raheb Ghorbani, Zarrin Tansaz Pages 262-270
   Introduction
   Today, improving patients’ quality of life (QOL) is the criterion for the treatment of coronary artery disease. The aim of this study was to evaluate the effect of spiritual care based on GHALBE SALIM model on QOL of acute myocardial infarction (AMI) patients.
   Materials and Methods
   This single-blind clinical trial was conducted on 92 patients with AMI hospitalized in CCU of Chamran Hospital of Isfahan, Iran in 2016. In this account, after random allocation of the subjects to the intervention and control groups, the spiritual intervention based on GHALBE SALIM model was regularly performed on the subjects of the intervention group at 17-20 hours for three days. In addition, the QOL of patients was assessed before and one month after the intervention by using the World Health Organization questionnaire.
   Results
   50% of the participants were female. Mean ± SD of the patient’s age was 61.3 ±8.9 and 62.7 ±6.9 in the intervention and control groups, respectively. On average, the spiritual care program increased the scores of physical, mental, and social health, QOL and general health to 19.8, 17.5, 11.6, and 27.2, respectively. Furthermore, a significant difference was observed between the study groups in terms of the quality of life score (P<0.05).
   Conclusion
   The study results confirmed the effect of spiritual care based on GHALBE SALIM model on the QOL of patients with AMI admitted to the CCU. Therefore, as a comprehensive care approach its application is recommended to improve the symptoms and dimensions of QOL in patients with IHD, especially MI.
   Keywords: Spiritual Care, GHALBE SALIM Model, Quality of Life, Acute Myocardial Infarction
  • Danial Habibi, Sarkav Usefi, Azam Moslemi* Pages 271-275
   Introduction
   Survival rate is important in chronic kidney disease patients due to their dependence on hemodialysis. Therefore, the aim of this study was to evaluate the survival rate of five- years and factors affecting the survival of hemodialysis patients.
   Materials and Methods
   This historical cohort study was performed in 60 hemodialysis patients admitted to Kamyaran Sina Hospital (Iran). Statistical analysis was done using the Kaplan-Meier curve and compared by the Log-Rank test. Correspondingly, to determine the most important factors affecting the prognosis of survival of patients, we used Cox regression model.
   Results
   The mean and median survival was 31.4 months and 34 months respectively. The survival rate of 1 year, 2 years, 3 years, 4 years and 5 years for patients were 84%, 60%, 49%, 25% and 10%, respectively. The mean albumin was significant based on the Cox regression.
   Conclusion
   The results of Cox regression indicated that the mean of albumin was the most important factor and also had a protective effect on hemodialysis patients. Remarkably, the survival rates of these patients will be increased if the mean of albumin has an increase.
   Keywords: Survival Analysis, Renal Dialysis, Chronic Kidney Failure
  • Mohammad Masoud Vakili*, Laila Babakhani, Zeinab Mehrabi, Koorosh Kamali, Masoumeh Namadian, Elham Shakibazadeh Pages 276-285
   Introduction
   The HIV/AIDS is spreading rapidly in the middle east and Iran. The health belief model is one of an appropriate model to assess the preventive behaviors. In this way, this study was conducted to design and evaluate the validity and reliability of a cultural-based psychometric instrument of AIDS in teachers and parents of Iranian students.
   Materials and Methods
   A scale including 58 items relevant to preventive behaviors in AIDS/HIV was developed by reviewing literature.  Then, content and construct validity were evaluated using qualitative and quantitative methods, through the involvement of the participants and expert panel. The internal consistency was evaluated and approved using Cranach's alpha index, and test-retest analysis.
   Results
   The face and content validity of the primary developed scale was confirmed by item impacts of 1.5, CVR 0.49 and CVI 0.79, and the number of items decreased to 46. Considerably, the exploratory factor analysis approved the construct validity by factor loading of more than 0.40 in six factors (perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefit, perceived barrier and perceived self-efficacy), including 35 items that jointly accounted for 59.49 % until 67.20% of the observed variance. The internal validity of the scale was approved by Cronbach’s alpha coefficient for the subscales ranged from .80 to .86 for each group, and the intra-class correlation coefficient ranged from 86 to .96.
   Conclusion
   The results presented that the developed scale underpinning of the constructs of HBM in preventive behaviors of HIV/AIDs among students, teachers and parents had an appropriate validity; and an acceptable reliabliability.
   Keywords: HIV, AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Psychometrics, Content Validity, Factor Analysis, student
  • Vahid Talebi*, Ziya Falahmommadi Pages 286-291
   Introduction
   In this study we investigated the effect of magnesium supplementation on central and peripheral fatigue indices in active individuals following a period of anaerobic activity.
   Materials and Methods
   In this way, 16 male university students have voluntarily participated in this semi-experimental study. The subjects were randomly divided into 2 groups, supplementation and placebo. In this research the Wingate pre- and post-tests were performed. Blood sampling was done at 4 stages, before and after each test. Lactate, calcium, phosphorous, potassium and magnesium in blood samples were measured. The experiment was performed on Ergometer bicycle and the electrical activity of right leg muscles was recorded by EMG simultaneously.
   Results
   The results indicated a significant decrease (p<0.05) in the electrical activity of quadriceps in the supplementation group in comparison with the placebo group. However, the significant reduction in lactate, potassium, magnesium and fatigue indices, and also the time reaching the peak performance had only been observed in magnesium supplemented group (p<0.05). All the while, the calcium level increased in both groups
   Conclusion
   Magnesium consumption can be effective in postponing both central and peripheral fatigue during intense anaerobic activities.
   Keywords: Magnesium Sulfate, Fatigue, Muscle Fatigue, Skeletal Muscle, Exercise
  • Ali Sadolahi, Raheb Ghorbani, Jalal Bakhtiyari, Masoomeh Salmani*, Arman Khademi, Narjes Mohammadi, Mitra Nakhaeenezhad Pages 292-297
   Introduction
   Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a developmental behavioral disorder. Children with ADHD do not have the ability to concentrate on a subject due to the unusual and extremely high physical activity. In spite of the negative effects of the ADHD, the epidemiological studies in this field seem to be limited. The aim of the present study was to report the prevalence of ADHD in the first to third grade elementary school students of Semnan, Iran.
   Materials and Methods
   Twenty out of 69 primary schools were selected through the cluster random sampling procedure. The Conner's questionnaire (teachers' version) was handed in to the teachers. After three working days, the completed forms were collected. Each child's score was calculated. The cutoff – point for the diagnosis of ADHD was considered 60.
   Results
   The results of the present study indicated that 44.5% of the students showed some degrees of the ADHD that 10.9% of them scored as severe (they scored at or above 60). Thirteen percent of the boys and 8.6% of the girls showed severe symptoms of ADHD, this difference was statistically significant (p = 0.049). In the subdivisions of the Conner's questionnaire, the girls scored better than the boys in the "Behavior in Class" section (p = 0.014).
   Conclusion
   About half of the primary school students in Semnan city showed different degrees of ADHD in the first to third grades, of which 10.9% were severe. Therefore, performing diagnostic screening of ADHD at the beginning as well as in the middle of the school year can be an effective way to identify children with ADHD earlier, provide extra educational and rehabilitation services and support, with priority in boys, and to be able to prevent the consequences and disadvantages of ADHD in students
   Keywords: Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Prevalence
  • Maryam Zabihi, Homa Zarrinkoob*, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 298-305
   Introduction
   Stroke is the leading cause of disability in the elderly population of the world. Fear of falling and balance disruptions are most important of side effects of a stroke leading to mental disorders in some cases. In assessing the balance issues, collecting data about the effect of the disorderon the lifestyle of the patient and perception of the disability by the handicapped seems necessary, which can be obtained using questionnaires.  The purpose of this study was to investigate reliability of two Persian versions of activities-specific balance confidence (ABC) scale and fall efficacy scale-international (FES-I) questionnaires.
   Materials and Methods
   This analytical-descriptive study, was evaluated Elderly (n =150) with stroke greater than six months ago, between the ages of 60 to 94 years and able to walk with or without assistance, without aphasia, were studied. The sampling method was non-random and available. Only subjects who completed both questionnaires were included in the data analysis. So, data analysis was conducted by Cronbach’s alpha and intraclass correlation.
   Results
   Notably, internal consistency in both the Persian versions of ABC and FES-I questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.98 and 0.96 and repeatability was confirmed by the Intraclass correlation coefficient of 0.94 and 0.99.
   Conclusion
   Due to the present results, the Persian versions of the ABC scale and FES-I probably have acceptable reliability for the Iranian aged people with stroke experience. Using these questionnaires, we can find information about fear of falling and activity specific balance in elderly with stroke.
   Keywords: Persian Activities-Specific Balance Confidence Questionnaire, Persian Fall Efficacy Scale-International Questionnaire, Stroke, Reliability, Aged
  • Naghmeh Ahmadiankia* Pages 306-311
   Introduction
   Metastasis is the main cause of cancer death; however, the underlying mechanisms of metastasis are largely unknown. The chemokine of stromal cell-derived factor 1 (SDF1) and the process of epithelial mesenchymal transition (EMT), both have been declared as important factors to promote cancer metastasis; however, Conspicuously, the relation between them has not been recognized well yet. Due to the importance of investigating the factors involved in cancer metastasis to develop new therapeutic strategies, in this study the effect of SDF1 on the expression of transcription factors involved in EMT was analyzed in breast cancer cells.
   Materials and Methods
   MDA-MB-361 cells were treated with 100 ng/ml SDF1 in different time points of 24, 48, 72 and 96 hours. Then the expression of EMT markers were analyzed by Real time PCR (Cyber green) and western blot methods.
   Results
   Snail and Zeb1 genes had upregulation in response to SDF1 treatment (P<0.05). Moreover, western blot analysis revealed increased expression of Zeb1 and Vimentin and decreased expression of E-cadherin and Claudin1 in breast cancer cells (P<0.05, P<0.01).
   Conclusion
   The results of this study revealed that SDF1 changes the expression of some factors controlling EMT in breast cancer cells and it might be one of the underlying mechanisms of SDF1 effect on metastasis in breast cancer cells.
   Keywords: Breast Neoplasms, Epithelial-Mesenchymal Transition, Neoplasm Metastasis, Chemokine SDF1
  • Ghasem Deimazar, Mehdi Kahouei*, Maryam Forouzan, Fatemeh Skandari Pages 312-317
   Introduction
   Social Networks has entered teenagers' lives increasingly. Over 90% of teenagers use social networks during day and night. Evidences suggest that there's an increasing connection between social networks use and different aspects of teenager's health, including sleep quality and mental health. The aim of is this study is to do a survey effects of online social networks on sleep quality, depression and education performance in high school students of Semnan city (Iran).
   Materials and Methods
   This is an applied study which was done cross-sectional in Semnan city in 1396. Relatively, statistical society of this study was high school students of Semnan. The Pittsburgh sleep quality questionnaire and PHQ mental health and a questionnaire retrieved from young internet addiction standard questionnaire, were used for data gathering. Cronbach alpha was used to calculate the reliability of the instruments of 0.81.
   Results
   Results showed that there was a meaningful relationship between academic performance of students and the amount of using social networks (P = 0.000). Also there was a meaningful relationship between sleep quality and depression of students with their amount of social network use. Other results of study showed that 41% of students used Telegram social network. Also 36.4% of students used social network for 1 or 2 hours during a day.
   Conclusion
   According to the results of study, using social networks during the day by students, had negative impact on their academic performance. Also the period of time spent daily on using social networks by students, reduced their sleep quality and increased their depression
   Keywords: Social Media, Social Networks, Education Performance, Sleep Quality, Depression
  • Jalaledin Mirzay Razaz, Amir Ali Ebadi Fard Fzar, Mahdyieh Naziri, Majid Banimohammad, Abbas Majdi Seghinsara, Gholamali Javdan* Pages 318-323
   Introduction
   Nowadays, skin flaps are used to repair wounds, skin lesions and in reconstructive surgeries. In this way, the main problem is loss of flap tissue and necrosis, due to processes that result from ischemia-reperfusion injury and reactive oxygen species. Eupatilin is an O-methylated flavone derived from Artemisia plants that demonstrates anti-inflammatory, anti-oxidative, and anti-tumor effects. In this study, we evaluated the effect of Eupatilin administration on the survival of skin flap and oxidative stress by measuring necrotic area of skin flap and oxidative stress markers, in rats.
   Materials and Methods
   Forty rats were divided into four groups (10 rats per group), including Sham group, Flap group, Eupatilin+ Flap group (received Eupatilin before flap), and Flap + Eupatilin group (received Eupatilin after flap). Eupatilin (10 mg / kg) was administered as oral gavage to mice. One week after flap surgery in a 3 x 8 cm scale, flap necrosis, malondialdehyde (MDA) levels - using thiobarbituric acid method (TBA)- and superoxide dismutase (SOD) - using an oxidase enzymatic method- was measured.
   Results
   Treatment with Eupatilin, before or after flap, reduced the necrosis area of flap (P <0.05 vs flap group). Decreased MDA level (P <0.05 vs flap group) and increased superoxide dismutase activity (SOD) (P <0.01 vs flap group) are shown.
   Conclusion
   The data obtained from this study demonstrated improvement of skin flap survival in rats and reduction of tissue necrosis and oxidative stress by Eupatilin treatment, either before or after flap surgery.
   Keywords: Eupatilin, Skin flap, tissue necrosis, Malondialdehyde (MDA), Superoxide dismutase (SOD).
  • Ali Anjam Najmedini*, Rouhollah Vahabpour Roudsari, Atieh Pourbagheri, Sigaroodi, Soofia Sorourian, Davood Bashash Pages 324-330
   Introduction
   Following the first description of multiple myeloma (MM), as the second most prevalent hematologic malignancy, multiple promising advances have paved the way to increase the long-lasting complete remission for patients. In the era of the novel therapeutic approaches, the cloning of the apoptosis-inducing genes into the genome of malignant cells has attracted tremendous attention. In this study, we aimed to evaluate the anti-cancer effect of apoptin-expressing vector on multiple myeloma-derived KMM-1 cell line.
   Materials and Methods
   In this experimental study, we constructed the lenti-viral vector expressing apoptin for transferring this gene into KMM-1 cells. Transduction efficiency and apoptin gene expression were further confirmed by flow cytometric and quantitative real-time PCR analysis, respectively. Afterwards, the anti-survival effect of over-expressed apoptin on KMM-1 cells was also evaluated by applying MTT, and trypan blue assays.
   Results
   The results of flow cytometric analysis demonstrated that the apoptin-expressing vector was successfully transduced into KMM-1 cells, with the transduction efficiency of more than 90%.  In addition, we found that the over-expression of apoptin, as revealed by 8-fold increase in its mRNA level, exerted a remarkable cytotoxic effect in MM cells. The resulting data declared that apoptin expression not only significantly reduced cell viability (P < 0,001) but also potently halted KMM-1 metabolic activity (P < 0.001).
   Conclusion
   This study highlighted the promising anti-cancer effect of lenti-viral vector expressing apoptin in multiple myeloma that may be clinically accessible in the near future.
   Keywords: Apoptin, KMM-1 cell line, Multiple myeloma
  • Maedeh Dejamfekr, Ali Khaleghian* Pages 331-339
   Introduction
   Gastric cancer is the fourth most common cancer worldwide and the second leading cause of death from cancer. In recent years, advances in cancer therapy have raised the specter of developing effective agents of high-impact diseases, like gastric cancer, which remains one of the major causes of cancer deaths in the world. Recently it has been demonstrated that vanadium compounds exhibit a wide variety of pharmacological properties in humans. Vanadium compounds show interesting biological and pharmacological properties and some of them display antitumoral actions. However, the mechanism of action of vanadium compounds in the inhibition of cancer cell proliferation is still elusive.
   Materials and Methods
   In this study, the antioxidant properties of the vanadium compounds were evaluated by two in vitro tests: Ferric reducing ability of plasma (FRP) and 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrate (DPPH) radical scavenging. The toxicity of vanadium compounds on cancer cells MKN45 (a gastric cancer cell line) was investigated by using the test MTT in various concentrations of 1, 10, 50, 100, and 500 μg/ml. The percentage of apoptotic cells, after these treatments were investigated using Acridine orange/ Ethidium bromide staining. Wound healing and morphological modification were performed in vitro to examine migration and adhesion in the gastric cancer cell line by invert microscopy.
   Results
   The assessments with DPPH and FRAP techniques showed that vanadium compounds have antioxidant activities. Data showed with an increasing concentration of vanadium compounds the percentage of remaining living cells of MKN45 significantly decreased (P˂0.05). All vanadium compounds showed considerable cytotoxic activity against cancer cell lines (IC50 = 1 μg/ml). The apoptosis investigations showed that vanadium compounds can induce high percentage of apoptosis in a dose of 1 μg/ml. The apoptotic inducing effect of vanadium compounds were confirmed by morphological observation. Migration studies revealed that vanadium compounds have inhibitory effect against the metastatic potency of MKN45 cancer cell lines.
   Conclusion
   The results of this study showed that the vanadium compounds had high cytotoxic effect on gastric cancer cells (MKN45); and the percentage of lethality, with the passage of time and with increased concentration had risen.
  • Mohammad Shokrzadeh*, Zavosh Zalzar, Pedram Ebrahimnejad Pages 340-346
   Introduction
   Docetaxel (DTX) is one of the most potent anticancer drugs in the taxane family. The commercial formulation of DTX for clinical use consists of high concentrations of tween80, which has been caused serious patient`s difficulties. Therefore, preparation of novel drug delivery system with ability of removing tween 80 and targeting on cancer tissue can lead more effective and also decrease side effects. This study is focused on preparation, characterization and cytotoxicity evaluation of docetaxel and poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) nanoparticles (NPs) against a tumor cell line.
   Materials and Methods
   NPs of DTX and PLGA was prepared by a modified emulsification/solvent diffusion method. Then the obtained NPs were characterized and evaluated. For this purpose, 10000 viable cells were seeded in each well of 96-well plate and after 24 hours of incubation different concentrations of conventional and NPs were added to the wells. Then mitochondrial dehydrogenase activities in living cells were determined at 24, 48 and 72 hours by MTT assay.
   Results
   The average diameter of the NPs was approximately 184.3 ± 14.6 nm with poly dispersity index of 0.15. Notably, the results showed significant increase in cytotoxicity of the NPs against the A549 cell line. Inhibitory concentration (IC50) of free drug and NPs was 20.66 ± 0.22, 18.27 ± 0.45, 10.64 ± 0.38 and 0.57 ± 0.04, 0.16 ± 0.04, 0.07 ± 0.01 (µg/ml) at 24, 48 and 72 hours respectively.
   Conclusion
   This study demonstrates the higher cytotoxicity of DTX-PLGA NPs on human lung cancer cell line. The present formulation can be considered for the further studies on other cell lines and in vivo evaluation.
   Keywords: Docetaxel, Polylactic Acid-Polyglycolic Acid Copolymer, Nanotechnology
  • Majid Banimohammad, Mahtab Farrokhi, Behnam Varshoei, Seyed Abdulmajid Ayatollahi* Pages 347-353
   Introduction
   Today, skin flaps are used in many reconstructive surgeries and healing of skin lesions as one of the main methods of treatment. Despite improvements in the fields related to enhancement of skin flap survival, flaps viability and their efficacy are still threatened with issues such as ischemia-reperfusion, oxidative stress, tissue necrosis, and even apoptosis in the affected tissue. Therefore, these threats suggest that research and development areas are needed to increase the survival rate of skin flaps and protect them from mentioned injuries, and efforts should be taken to manage or eliminate these threats. We evaluated the effect of saffron administration, before and after skin flap surgery, on tissue necrosis percentage and oxidative stress in rats.
   Materials and Methods
   Saffron (40 mg/kg/day or 80 mg/kg/day) was administered as gavage for two weeks before and one week after flap surgery in mice. One week after surgery, the percentage of necrosis of the flap (by measuring and dividing the necrotic area over the entire length of the flap, malondialdehyde (MDA) levels and catalase (CAT) activity were measured.
   Results
   Treatment with saffron, before and after surgery, in both doses resulted in a decrease in flap necrosis (P<0.01) in comparison to the control group. The level of MDA as an appearance of lipid peroxidation had been reduced. Catalase activity was also increased as an appearance of antioxidant activity (P<0.01).
   Conclusion
   Notably, these data showed improvement of skin flap survival and reduction of oxidative stress by saffron treatment before and after surgery.
   Keywords: Crocus, Surgical Flaps, Necrosis, Oxidative Stress, Reperfusion Injury
  • Yasaman Husseini, Alireza Mohammadi, Gila Pirzad Jahromi, Hedayat Sahraei, Boshra Hatef* Pages 354-364
   Introduction
   The aim of the study was to evaluate the involvement of nitricergic system within the shell part of the nucleus accumbens (NAc) by injection of L-arginine, a nitric oxide precursor, and L NAME, a nitric oxide synthase inhibitor in the metabolic disturbances induced by acute stress in the male rat.
   Materials and Methods
   Male Wistar rats were cannulated unilaterally in the left part of the shell of the NAc. Correspondingly, five minutes before each stress session (60 seconds of foot electrical shock of 40 mA), the animals either received sterile saline (0.25 μl/rat) or different doses of L-arginine and/or L-NAME (1, 5, and 10 μg/rat) for four days. Blood samples were taken on day 1 and 4 for plasma cortisol measurements. In addition, animals’ food and water intake, time elapsing for food intake were recorded. Finally, their adrenal glands were removed and weighted.
   Results
   The level of cortisol significantly increased in the positive control after the fourth day. The L-arginine (1 μg/Rat) decreased the level of cortisol, water and food intake. In opposite, the L-NAME (1 μg/Rat) increased the cortisol level of plasma and metabolic function. Both L-arginine and L-NAME (10 μg/Rat) significantly decreased the level of cortisol but increased the amount of water and food intake. The L-arginine (1 μg/Rat) increased the weight of adrenal gland in both the presence of absent of stress conditions. There was an interaction between the drugs and stress on the time for initiation of food intake.
   Conclusion
   Our data indicated that nitric oxide within the left side of shell part of NAc may have a role in the metabolic disturbances induced by stress.
   Keywords: Cortisol, Nitric Oxide, L-arginine, L-NAME, Stress, Shell Part of Nucleus Accumbens
  • Firoozeh Alavian*, Hedayat Sahraei, Saeedeh Ghiasvand Pages 365-373
   Introduction
   Dependence on morphine and its complications are considered as a major health problem in the world; however, efforts to overcome this problem have failed due to the severity of drug dependence. Amygdala core nucleus (CeA) is one of the most important areas affecting the effects of morphine rewards. The GABAergic system in this nucleus; especially the GABAB receptors plays an important role in modulating the morphine's euphoric effects. In this study, the effects of intra-CeA injection of baclofen (GABAB receptor agonist) and CGP35348 (GABAB receptor antagonist) were studied on morphine sensitivity expression by conditioned place preference (CPP).
   Materials and Methods
   Five days after surgery, different doses of morphine (0.5, 1, 2, 2.5, 5, 7.5 and 10 mg/kg) were administered subcutaneously (S.C) to determine the effective and ineffective dosages of morphine. Importantly, in order to induce sensitivity, the effective dose of morphine (7.5 mg/kg) was injected once daily for 3 days; followed by 5 days’ rest, and on the 9th day, the CPP was started with the ineffective dose of morphine (2.5 mg/kg). Doses of 1.5, 6 and 12 μg/rat of baclofen and CGP35348 were injected into the CeA, 10 minutes before the CPP test.
   Results
   Both agonist and antagonist significantly reduced the expression of morphine sensitivity in the female rats.
   Conclusion
   GABA-B receptors within the CeA may interfere with the conditioned place preference expression of morphine sensitive female rats. It is possible that these receptors could be used as drug abuse goals.
   Keywords: Morphine, Receptors, GABA-B, Rats
  • Reihane Akbari, Hossein Karimi Moonaghi*, Seyedreza Mazloum, Ahmad Bagheri Moghaddam Pages 374-380
   Introduction
   Visiting patient in intensive care unit (ICUs) is one of the major challenges in healthcare. The belief that visiting will increase the anxiety and create destructive effects on the patient's physiological indices, has led to a serious visiting restriction for patients and their. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of flexible (planned) visiting policy on physiological indices of patients in ICUs.
   Materials and Methods
   This randomized clinical trial was performed on 60 patients admitted in four ICUs of Emam Reza and Qaem hospitals in Mashhad (Iran) in 2018. Patients were randomly divided into two groups of intervention and control. In the control group, the visiting was routinely executed, while the planned visiting policy was performed in the intervention group. Physiological indices were measured before and after visiting.
   Results
   In the intervention group, systolic and diastolic blood pressure at 10 and 30 minutes after the visitation significantly decreased (P<0.05). However, mean arterial pressure has not any significant difference in the both groups in all measuring times (P>0.05).
   Conclusion
   Increasing the duration and frequency of visitation in the ICUs has not destructive effects on patients, but it can make a change in physiological indices to be in normal range. Thus, the results can be used for planning visiting polices in the ICUs.
   Keywords: Intensive Care Units, Blood Pressure, Visitors to Patients
  • Ahmad Heidariyeh, Safiyeh Ghobakhloo, Anna Abdolshahi*, Leila Monjazeb Marvdashti, Mohammad Kazem Zeinali, Sepideh Ashhad Pages 381-386
   Introduction
   The safety of drinking water is one of the critical indexes concerning to health and hygiene of a society. Monitoring and controlling qualitative indices of water is of great importance. Therefore, this study aimed to investigate the quality of bottled water and urban drinking water in Semnan city with regard to the concentration of pollutant ions of nitrite and nitrate as well as the concentration of fluoride which possesses nutritional value and compare them with the Standards of Iran and the world.
   Materials and Methods
   This research was performed in 30 samples of drinking water and 150 samples of bottled water (with 15 different brand names) collected from Semnan, Iran. The concentration of nitrite, nitrate and fluoride ions were measured using Ion chromatography.
   Results
   The results indicated that the volume of nitrite was 0 mg/ml in all the examined samples and the average content of nitrate was 1.316 to 11.75 mg/ml in bottled water and 7.27 mg/ml in drinking water. Moreover, the average content of fluoride was 0.214 and 0.254 mg/ml in bottled water and drink water respectively.
   Conclusion
   The content of nitrate and nitrite ions was in accordance with the standards of Iran and the world. However, the higher content of nitrate in four brands of bottled water compared to the samples of drinking water could be an alarm for contamination of bottled water. The content of fluoride ion is lower than allowed maximum and minimum. Due to the lower content of fluoride than that of allowable minimum (0.5 mg/ml) and regarding the significance of fluoride in dental diseases, this issue must be seriously considered in water fortification programs.
   Keywords: Drinking Water, Nitrates, Nitrites, Fluorides
  • Mahdi Khodadoust, Mojtaba Pourzaki, Leila Ghelichi* Pages 387-390
   Introduction
   "Joubert syndrome" was first introduced in1969. This syndrome is a rare genetic disease with autosomal dominantpattern. Hypotonia, ataxia and motor delay of the disease known as clinical manifestations. In the few reports of this syndrome, mostly functional and structural components studied and radiographic images such as speech and language developmental delay symptoms has been less attention. Some studies report speech features such as sound deletion and distortion, low speech intelligibility, delay in first word and morphology. Few reports of this syndrome have focused on the structural and functional aspects that seen in radiographic images and there has been little attention to growth retardation symptoms such as speech disorders. Speech and language pathologist in dealing with this syndrome requires knowledge of its symptoms and signs in order to be able to determine the treatment priorities and prognosis. The present report describes the syndrome symptoms of the two sisters, 3 and 7 years old. Case reports: A psychiatrist referred Fatima (7 years old) to a private speech-language pathology clinic in Mashhad (Iran). In the first session, it became clear that younger sister (Yasna) has the same syndrome. Two speech-language pathologist evaluated Yasna and Fatima. Fatima speech features include: low quality, low pitch, poor intensity, increasing the overall quality of voice with increasing intensity, maximum phonation time: 5s, mild hypernasality. Speech intelligibility for parents and strangers is70 and 50 percent relatively. Much of the fricatives become explosive and deviation is less in explosive consonants. Fronting is the most common phonological process. Low oral pressure leads to poor production in oral consonants such as/p/and/t/. The results of evaluations in Yasna indicated: speech intelligibility for parents and for the stranger is 70 and 50 percentage, maximum phonation time is7seconds, and thoracic–abdominal breathing pattern. Conversion of fricatives and glides to explosive. Fronting is the most common phonological process
   Conclusion
   Due to the mismatch of speech features of these patients, speech marks of this syndrome seem require further review through Studies with larger sample size
   Keywords: Joubert Syndrome, Speech, Speech Therapy
  • Mohsen Shafiepour*, Majid Golestani Eraghi, Mohammadreza Shafiepour, Mehrdad Vahedian, Mehrdad Farokhnia, Masoumeh Hoseini Askarabadi Pages 391-393
   Deep vein thrombosis (DVT) as a manifestation of vein thromboembolism is a frequent and potentially life-threatening disease especially in hospitalized and immobile patients. Diabetes mellitus and diabetic ketoacidosis (DKA) are of its reported, challenging risk factors. Here, we reported a diabetic patient presented with DKA and DVT who showed hypothyroidism-induced warfarin resistance
   Keywords: Venous Thrombosis, Warfarin Resistance, Diabetic Ketoacidosis, Hypothyroidism