فهرست مطالب

اسلام و مدیریت - پیاپی 13 (بهار و تابستان 1397)
 • پیاپی 13 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین مومنی *، عبدالله توکلی صفحات 7-23
  حوزه‏های علمیه، کهن ترین نهاد آموزشی دینی افغانستان است که ماموریت تفقه، تدبر و ترویج دانش و معارف اسلامی را عهده دار می‏باشد. حوزه ها که امروزه با توجه به شتاب دانش و دگرگونی راهبردها و فنون فراگیری و بازنشر آن، نیازمند تجدید نظر در سیاست ها و برنامه های آموزشی خویش می باشند و انجام موثر و مطلوب ماموریت آنها، ضرورت تجدید نظر در سیاست های کنونی را ایجاب می کند. این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود سیاست گذاری نظام آموزش حوزه های علمیه افغانستان صورت پذیرفته است. روش آن، توصیفی تحلیلی، ابزار گردآوری داده های آن مصاحبه و فن تجزیه و تحلیل آن ، تحلیل محتوای کیفی است. تحقیق حاضر، نخستین پژوهشی است که با رویکرد مدیریتی و مساله محور، در این حوزه موضوعیصورت پذیرفته است. یافته‏های آن نشان می‏دهد که سیاست های کنونی نظام آموزش حوزها ی علمیه در هر پنج بعد (طلاب، اساتید، برنامه درسی، سرفصل و متن درسی و مدیریتی)، با مشکلاتی مواجه است که شرح زیرمقوله‏های این ابعاد در بیان سیاست‏ها آمده است.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری، نظام آموزش، حوزه علمیه، افغانستان
 • نبی الله کهن *، ابوالقاسم رضایی صفحات 25-56
  تاریخچه تعریف انسجام به مقاله مشهور جانوویتز و شیلز با موضوع «انسجام و گسیختگی» برمی گردد که در سال 1948 منتشر شد. از نظر آن ها، انسجام یعنی نوع خاصی از انگیزه نبرد که تنها نشات گرفته از روابط میان فردی است و منظور آن ها از انسجام، انگیزش است. هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج عوامل ایجادکننده انسجام گروهی در نیروهای نظامی با توجه به بیانات امام علی (ع) در نهج-البلاغه است. نوع پژوهش، کاربردی است و برای استخراج و تایید عوامل از روش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش، با مفهوم سازی و مقوله بندی بیانات امام علی (ع)، 31 مقوله اصلی موثر بر انسجام گروهی شناسایی گردید و در بخش کمی با توجه به داده-های بخش کیفی و عوامل موثر، 243 نفر از پاسخ دهندگان، پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. روایی پرسشنامه به دو روش محتوایی و سازه با استفاده از الگوی معادلات ساختاری مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دو دسته از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در ایجاد انسجام گروهی نقش دارند. زمامدار، حکومت و مردم از عوامل برون سازمانی و فرماندهان، کارکنان نظامی و دستگاه استخدام نظامیان از عوامل درون سازمانی موثر در ایجاد انسجام گروهی هستند. در بین این عوامل، فرماندهان بیشترین تاثیر و مردم کمترین تاثیر را بر انسجام گروهی در نیروهای نظامی دارند.
  کلیدواژگان: انسجام گروهی، نهج البلاغه، نیروهای نظامی
 • حمزه صمدی میارکلایی، حسین صمدی میارکلایی * صفحات 57-84
  پژوهش حاضر باهدف ارائه مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در دستگاه های اجرائی استان مازندران انجام شده است. روش پژوهش ازلحاظ هدف، توصیفی- تحلیلی است. دراین تحقیق کارکنان دستگاه های اجرائی استان به عنوان جامعه آماری انتخاب و بر اساس فرمول کوکران، 248 نفر نمونه تعیین شده اند. پژوهش در دو مرحله به-اجرا درآمده است؛ در گام اول شناسایی ابعاد و مولفه های مقیاس از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با کارشناسان با روش نمونه گیری هدفمند انجام شد، که با استفاده از نظرات کارشناسان، درنهایت 10 بعد و 46 گویه برای طراحی مقیاس استخراج گردید. در مرحله دوم نیز برای اعتبارسنجی مولفه های شناسایی شده، از روش تحلیل عاملی تائیدی و ابزار پرسشنامه استفاده گردید. داده ها با روش تحلیل معادلات ساختاری و فنون آمار توصیفی تحلیل شده اند . یافته های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری نشان داد، همه گویه ها، به عنوان سازه معتبر در رهبری حکیمانه هستند، یعنی مقدار میانگین واریانس استخراج شده (AVE) برای همه گویه ها بیشتر از 50/0 بود. مدل نهایی پژوهش هم با شاخص های برازش (073/0=RMSEA، 015/0=RMR، 99/0=NFI و 95/0=GFI) مورد تائید قرار گرفت. از طرفی نیز سطح میانگین رهبری حکیمانه و شاخص های آن در نمونه آماری از میانگین درنظر گرفته شده بیشتر بوده است. امروزه بسیاری از رهبران دانش را به صورت نامطلوبی مورد استفاده قرار می دهند، و قادر به پرورش و توسعه ی انواع بهتر آن نیستند. باید تاکید داشت که وضعیت کنونی نیازمند رهبرانی حکیمی است که با ایجاد فرآیندهای سازمانی پویا، دانش را به حکمت تبدیل کرده و حکمت را به سایر اعضای سازمان انتقال دهند.
  کلیدواژگان: حکمت، رهبری، رهبری حکیمانه، توسعه ی مقیاس، مدل معادلات ساختاری (SEM
 • زهرا سادات شاه احمدقاسمی *، اکرم گودرزی، فاطمه سلیمانی صفحات 85-110
  با توجه به ضرورت بومی‏سازی تغییر و تحولات در کشور و با اذعان به این که فرهنگ دینی ما غنی ترین مبانی و اصول و مفاهیم تحول را در خود دارد؛ این پژوهش درصدد است تا در سطح خرد (رفتار فردی) در یک مطالعه کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا در یک نمونه ی هدفمند از آیات قرآنی به تبیین فرآیند تحول و مدیریت آن در سازمان ها بپردازد. براساس یافته ها، فرآیند تحول بر اساس انواع تغییر در جهان و انسان در دو سطح فردی و گروهی مفهوم سازی شد و بر مبنای انواع تغییر مدلی ارائه شد که در آن تغییر ابتدا در سطح فردی و سپس در سطح اجتماعی رخ می‏دهد. عوامل موثر در تحول از منظر قرآن به دو دسته عوامل درونی (ایمان، عقلانیت، کمال‏جویی) و بیرونی (دین اسلام عالمان دین رهبری، عدالت و وحدت) و همچنین اصول حاکم بر فرآیند تحول نیز در دو سطح: فردی (عبودیت، تقوا، توکل، توبه، صبر، تخصص، قدرت، دعا، ظرفیت وجودی) و گروهی (نظارت، مشورت، آموزش، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تشویق و تنبیه) شناسایی و دسته بندی شد. این نتایج پژوهشی می تواند مبنای برنامه های تحولی در کلیه ی سازمان ها مخصوصا سازمان های آموزشی باشد. واژه‏های کلیدی: سازمان آموزشی، مفهوم تحول، فرآیند مدیریت تحول، آموزه‏های اسلامی، عوامل تحول. اصول تحول.
  کلیدواژگان: سازمان آموزشی، مفهوم تحول، فرآیند مدیریت تحول، آموزه‏های اسلامی، عوامل تحول. اصول تحول
 • محمود قربانی *، زهرا عامری منش صفحات 111-138
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه ی بین بدبینی سازمانی با عملکرد کارکنان با نقش تعدیلگر اخلاق حرفه ای در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) مشهد انجام شده است. تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی می باشد .جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی کارکنان بیمارستان در سال 1395 که تعداد آنها 500 نفر بوده و بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 219 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با جامعه ی آماری انتخاب شدند .اطلاعات مورد نیاز از سه پرسشنامه بدبینی سازمانی ایتون و همکاران (2000) ، اخلاق حرفه ای محقق ساخته و ارزیابی عملکرد کارکنان استفن ایی کندری (2005) جمع آوری گردید پرسشنامه ها از اعتبار و پایایی لازم برخوردار بودند و پایایی آنها به ترتیب 87/0 ، 90/0 و 95/0 بود. جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنف ، تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون T- test با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که رابطه ی منفی و معناداری بین بدبینی سازمانی و عملکرد کارکنان وجود دارد. همچنین نقش تعدیل کنندگی اخلاق حرفه ای در رابطه ی بین بدبینی سازمانی و عملکرد کارکنان تایید گردید.
  کلیدواژگان: بدبینی سازمانی، اخلاق حرفه ای، عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد کارکنان
 • نیما رحمانی * صفحات 139-159
  شایسته ترین شیوه در مواجهه با دانش غربی آن است که یافته های علمی را از ضمائم فلسفی و مبنایی آن جدا کنیم و با در نظرگرفتن مفروضات مادی گرایانه، آنرا در متن جهان بینی اسلامی و با پیش فرض های متافیزیکی خداباور مطالعه نمائیم. با توجه به تاثیر پذیری علوم انسانی از دگرگونی های علوم طبیعی بویژه فیزیک -گذر از فیزیک نیوتنی به کوانتومی- سیر تطور علم مدیریت نیز به تبع آن به دو دسته قابل تفکیک است. در این تحقیق هدف آن بود که براساس مبانی متافیزیکی و اعتقادی اسلام، چارچوبی برای نظریه پردازی در حوزه علم مدیریت و در مواجهه با دو پارادایم نیوتنی و کوانتومی معرفی گردد. سنت های الهی- اجتماعی سازوکاری است که هدفمند و قانونمندبودن نظام هستی و نظام های اجتماعی را در دو بعد مادی و غیر مادی تبیین می سازد. بر این اساس، سازمان سنت گرا، سازمانی است مبتنی بر سنن الهی که با باز تعریف مفاهیمی چون برکت، حکمت، بصیرت و...تلاش می کند تا اسباب مادی و غیرمادی سنت های اجتماعی را به تفکیک عوامل موجد و موانع تحقق سنن، شناسایی نموده و با مصداق یابی (مبتنی بر منابع عقلی، تجربی)، آنها را در سازمان نهادینه و جاری سازد
  کلیدواژگان: سازمان نیوتنی، سازمان کوانتومی، سنن الهی-اجتماعی، سازمان سنت گرا
 • جواد آقامحمدی *، جلیل هاشمی صفحات 161-177
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت بوده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل استنادی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی، درصد و میانگین) و نرم افزار اکسل استفاده شده است. از ابتدای آغاز به کار نشریه در سال 1391 تا سال 1396 جمعا 79 مقاله تالیف شده است که میانگین تعداد مقالات برای هر شماره 58/6 و میزان کل استنادها 2777 که میانگین استناد برای هر شماره 231 منبع می باشد. طبق یافته های پژوهش، در بین منابع اطلاعاتی کتب(اعم از فارسی، لاتین و عربی) با بیش از 54 درصد و از نظر وضعیت زبانی منابع فارسی با 55 درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. بیشترین تعداد مقالات مربوط به مردان با 144 و 87 درصد و مابقی مربوط به زنان با 22 مقاله و 13 درصد بوده است. بیشترین مقالات متشر شده به صورت گروهی با 52 مقاله و 66 درصد می باشد. از نظر مدرک تحصیلی بیشترین مقالات با 56.6 درصد توسط افرادی تالیف شده اند که دارای مدرک تحصیلی دکتری و پرکارترین نویسنده در بین نویسندگان مقالات دوفصلنامه اسلام و مدیریت دکتر جعفر ترک زاده با 3 مقاله بوده است. از نظر مضامین و عناوین پژوهشی کار شده بحث اخلاق، فرهنگ سازمانی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی و شایسته سالاری و شایسته گزینی بیشتر مورد اقبال نویسندگان بوده است. از نظر رویکرد روش شناختی، روش کیفی رویکرد غالب و تحلیل محتوا ابزار پرکاربرد نویسندگان مقالات دوفصلنامه اسلام و مدیریت بوده است.
  کلیدواژگان: تحلیل استنادی، مقاله، دوفصلنامه اسلام و مدیریت
|
 • hossein moumeni *, Abdollah Tavakkoli Pages 7-23
  The seminary is the oldest religious education institution in Afghanistan that is committed to the study, study and promotion of Islamic knowledge and education. this seminary today requires a revision of their policies and curricula in view of the acceleration of knowledge and the diversification of strategies and techniques for learning and its implementation, and the effective and desirable conduct of their mission requires the need to revise current policies. This study was carried out with the aim of identifying the current state of policy making in the educational system of seminary. Its method, is analytical -descriptive, using interview as a tool for data collection and its analytical techniques is Qualitative content analysis. The present research is the first research that has been adopted in this field by a managerial and problem-based approach. The findings of this study show that the current policies of the seminary education system face difficulties.
  Keywords: policy makenig, education system, seminary, Afghanistan
 • nabi allah kohan *, Abolghasem Rezaee Pages 25-56
  The history of cohesion introduction is refer to famous janowits and shills article about cohesion and rupture. This article was published in 1948. According to them, cohesion is a unique form of combat motivation that provides by interpersonal relationship and cohesion is means motivation. The purpose of this study is exploring and identifying factors providing group cohesion in military forces according to Imam Ali (p) statements in Nahj-Albalagheh. The study type is application and for extract factors and confirmation of them, mix method was used. In qualitative section, with coding of Imam Ali (p) statements, 31 main code for creating group cohesion was identified and in quantitative section with regard to the qualitative sections data, 243 respondents was completed the researcher made questionnaire. To determine the sample size, Cochran formula was used. Questionnaire validation was confirmed by content and structure methods with structural equation modelling. Questionnaire reliability was confirmed by cronbach alpha. Results show that inter-organizational and out of organization factors creating the group cohesion. Governor, administrator and people is about out of organization factors and commanders, military personnel and staffing system is about inter-organizational factors. Among them, commanders have the most effect and people has the least effect on creation group cohesion.
  Keywords: Group cohesion, Nahj-albajagheh, Military forces
 • hamzeh samadi, hossein samadi * Pages 57-84
  The present study is conducted to represent a scale for measuring the wise leadership in Mazandaran executive agencies. Method of the research, in terms of purpose, is a descriptive-analytical method. In this study, statistical population consists of the employees of Mazandaran executive agencies. On the basis of Cochran's formula, 248 employees are selected as a sample. Study is conducted in two stages. In the first stage, the model's dimensions and components recognized by means of literature review and interview with experts through purposive sampling method. Eventually, on the basis of experts' opinions, 10 dimensions and 46 items extracted to design the model. In the second stage, the validated factor analysis and the questionnaire were used to validate the recognized components. Research results based on structural equations showed that all items as constructs are validated in the wise leadership; i.e. the value of Average Value Extracted (AVE) for all items were more than 0.50. Also, the final model is supported by fit indices (RMSEA=0.073; RMR=0.015; NFI=0.99, and GFI=0.95). The average level of the wise leadership and its qualities in the statistical sample was more than the considered average. Nowadays, many leaders use knowledge improperly, and are unable to develop and foster its better types. It must be noted that the present situation request for the wise leaders who transform the knowledge to wisdom through dynamic organizational processes, and foster the wisdom in others.
  Keywords: Wisdom, Leadership, Wise Leadership, Scale Development, Structural Equations Model (SEM)
 • zahrasadat shahahmaqasemi *, akram goodarzi, fateme soleimani Pages 85-110
  Considering the necessity of nativeizing changes in the country and acknowledging that our religious culture has the richest foundations and concepts of transformation, this research seeks to attain the level of reason (individual behavior) in a qualitative study using Use content analysis method in a targeted sample of Quranic verses to explain the process of evolution and management in organizations. Based on the findings, the transformation process was conceptualized based on a variety of changes in the world and humans at both individual and group levels and based on a variety of model changes, in which the change first occurs at the individual and then at the social level. The factors influencing evolution from the perspectives of the Quran into two categories of internal factors (faith, rationality, perfection) and externality (Islam of the scholars of the religion of leadership, justice and unity) as well as the principles governing the process of transformation are also at two levels: individual (worship, Piety, trust, repentance, patience, specialty, power, prayer, existential capacity) and group (supervision, counseling, education, jihad, good deeds and forbidding, encouraging and punishing). These research results can be the basis of developmental plans in all organizations, especially educational organizations. KEYWORDS: Educational Organization, Concept of Transformation, Transformation Management Process, Islamic teachings, Transformation factors. Principles of Transformation. Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite Translator
  Keywords: Educational Organization, Concept of Transformation, Transformation Management Process, Islamic teachings, Transformation factors. Principles of Transformation
 • Mahmood Ghorbani *, Zahra Amerimanesh Pages 111-138
  This study is aimed to identify the relationship between organizational cynicism and employee performance with regard to the moderator role of professional ethics in Javad -al -Aemeh cardiac hospital in Mashhad. The survey, in terms of its purpose, is practical and regarding its method is descriptive correlational. The statistical population of this study was hospital staff in 2016(500 employees), which 219 of them were selected based on Morgan table and with stratified sampling. The information was collected through Eaton and et al. organizational cynicism questionnaire (2000), self-made professional ethics questionnaire, and Stephan E. Condrey’s employee performance appraisal system (2005).All questionnaires were reliable and valid, and their reliability were 0.87,0.90, and 0.95, respectively. The results of hypotheses testing showed that there is a significant negative relationship between organizational cynicism and the employee performance. Furthermore, the moderating role of professional ethics was approved in the relationship between employee performance and organizational cynicism.
  Keywords: organizational cynicism, professional ethics, employee performance, employee performance evaluation
 • nima rahmani * Pages 139-159
  The most desirable way of dealing with Western knowledge is to separate scientific findings from its philosophical and fundamental appendices, and to consider it in the context of the Islamic worldview and with the metaphysical precepts of the theologian, taking into account materialistic assumptions. Given the impact of human sciences on the transformations of natural science, especially physics, from Newtonian physics to quantum, the evolution of management science is also divided into two categories. The purpose of this research was to provide a framework for the theorizing in management science and in the face of two Newtonian and quantum paradigms, based on the metaphysical and religious beliefs of Islam. Divine-social traditions are mechanisms that explain the purposefulness and legitimacy of the system of being and social systems in both material and immaterial dimensions. Accordingly, the traditionalist organization is an organization based on divine traditions, which redefines concepts such as blessing, wisdom, insight, and so on. It tries to identify the material and immaterial elements of social traditions by distinguishing factors and obstacles to the realization of traditions, Identifying them and applying them in an institutionalized way (based on rational, empirical sources)
  Keywords: Newtonian Organization, Quantum Organization, Divine Tradition, Divine Oriented Organization
 • Javad Aghamohamadi *, jahil hashemi Pages 161-177
  The purpose of the present research is to cite analysis of the published articles of the two syllables of Islam and management. The research method in this research is citation analysis and descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and Excel software are used for data analysis. Since the beginning of the publication, from 1391 to 1396, a total of 79 articles have been compiled, the average number of articles for each issue is 58/6 and the total citations 2777, the average citation for each number is 231 sources. According to research findings, among the sources of information books (Persian, Latin, and Arabic), with more than 54 percent and the most linguistic condition of the Persian sources with the highest frequency of 55 percent. The largest number of articles was for men with 144 and 87%, and the rest for women with 22 papers and 13%. Most articles are grouped together with 52 papers and 66%. In terms of educational qualifications, the most articles are written by people who have Ph.D. degrees and Ph.D. students (university and its field) with 127 articles and 76.5%, and the most prolific writer among the authors of the articles is Dr. Jafar Turkzadeh with 3 articles. Is.
  Keywords: Citation analysis_article_two terms of Islam - management