فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • به سوی فهم پدیدارشناختی تجربه مادرانگی: مادران ساکن در شهر تهران
  مرضیه براری*، محمود شهابی صفحات 1-35
  تجربه زیستی مادر شدن که به طور عمومی شامل باردار شدن، زایمان و شیردهی میشود و در این مطالعه از آن با عنوان تجربه مادرانگی نام برده میشود، یکی از مهمترین تجربههای بدنی زنان است. پرسش اصلی مطالعه حاضر چگونگی معنایابی و معنادهی به این تجربه و چگونگی پیوند آن با زمینههای اجتماعی و فرهنگی است. در این مطالعه با استفاده از روش نظریه مبنایی و از طریق کدگذاری مصاحبههای پدیدارشناختی با 26 زنی که کودکی شیرخوار داشتند، نحوه مواجهه بدنی زنان با تجربه مادرانگی و زمینههای دربرگیرنده آن به دست آمده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که زنان در نتیجه تجربه مادرانگی مواجههای بنیادین و گسستآمیز از زندگی روزمره با بدن خود پیدا میکنند؛ به نحوی که این تجربه بستری برای درک زنان از بدن خود به مثابه سوژهای برای دستکاری فراهم میکند. تجربههای مادرانگی در عین شباهتهایی که با هم دارند از منظر 1. میزان خواستن زن، 2. میزان خطر یا ریسکی که مادر و جنین/ فرزند را تهدید میکند و 3. میزان کنترلی که زن بر بدن خود اعمال میکند روی سه پیوستار 1. مادرانگی اجباری در برابر مادرانگی اختیاری، 2. مادرانگی نامعمول در برابر مادرانگی معمول و 3. مادرانگی مداخلهجویانه در برابر مادرانگی طبیعتمحور از یکدیگر متمایز میگردد. در این مطالعه، شرایط زمینهای، علی و مداخلهای که هر کدام از این انواع مادرانگی را در برگرفته است، شناسایی شده و در عین حال استراتژیهایی که زنان در مواجهه با تجربه مادر شدن به کار میبندند و پیامدهایی که دارد، توضیح داده شده است.
  کلیدواژگان: تجربه بدنی، مادرانگی، دستکاری بدن، پدیدارشناسی، بدن زیسته
 • تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهری؛ رویکردی اجتماعی در برنامه ریزی محلات تاریخی؛ نمونه موردی بافت تاریخی شهر تهران
  محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی، حسن سجادزاده* صفحات 37-62
  یکی از مهم ترین معضلات در بازآفرینی بافت تاریخی شهرها، کاهش مستمر جمعیت ساکن و کیفیت زندگی در این گونه بافت ها می باشد. مهم ترین راهبرد در طرح‎های توسعه شهری توجه به ابعاد کالبدی و اجتماعی کیفیت زندگی ساکنان به منظور تشویق ساکنان جهت ادامه سکونت در بافت های تاریخی بوده است. در پژوهش حاضر از طریق ارزیابی کیفیت ذهنی ساکنان به نقش سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی منطقه 12 تهران پرداخته شده است. برای این منظور از طریق روش معادلات ساختاری و توزیع 420 پرسشنامه بین ساکنان محلات تاریخی تهران (محلات حصار صفوی) به ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ساکنان پرداخته شده است. روایی پرسشنامه به تایید 12 نفر از متخصصان عرصه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی رسیده است. نتایج بررسی نشان دهنده وجود ارتباط معنادار بین این دو حوزه مفهومی است. برازش مناسب مدل و ضریب همبستگی 0.59 نشان دهنده ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی ساکنان در سطح محلات تاریخی تهران در سطح اطمینان 99 درصد است. در نتیجه توجه به ارتقاء شاخص هایی چون اعتماد، مشارکت شهروندی، پیوندهای همسایگی و شبکه های اجتماعی بتواند نقش موثری در ارتقاء کیفیت زندگی شهری داشته باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی شهری، سرمایه اجتماعی، مدلسازی معادلات ساختاری، بافت تاریخی شهر تهران
 • الزامات و چالش های علوم انسانی کارآفرین: تحلیلی پدیدارشناسانه از وضعیت علوم انسانی در نظام دانشگاهی
  عباس عباس پور *، فاطمه خوشنویسان، نعمت الله فاضلی، محمدرضا نیستانی صفحات 63-97
  پژوهش حاضر تحلیلی از وضعیت علوم انسانی در نسل سوم نظام دانشگاهی است. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی، با رویکرد پدیدارشناسانه است. جامعه پژوهش متشکل از اساتید و متخصصان موضوعی در حوزه علوم انسانی و روش نمونه گیری هدفمند است که با توجه به معیارهای ورود به پژوهش با 12 نفر به حد اشباع نظری داده ها رسید. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. محقق در پی پاسخ به این سوال بود که علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران با چه چالش هایی مواجه است و برای کارآفرین کردن این علوم چه الزاماتی باید در نظر گرفت؟ اعتبار اطلاعات گردآوری شده از معیار ارزیابی لینکن و گوبا (1985) و روش دنزین (1978) و پاتون (1999) تائید شد. تجزیه وتحلیل داده ها استقرایی و با استفاده از روش هفت مرحله ای کولایزی (1978) انجام گرفت. یافته ها نشان داد 8 مورد از الزامات و ضرورت های علوم انسانی کارآفرین شامل دانش آفرینی در آموزش، بازتعریف هویتی و اصلاح تصویر اجتماعی، مهارت آفرینی در آموزش، نهادینه سازی فرهنگ دانشگاهی والا، فرا رشته ای شدن، شناخت پیچیدگی ها و فرصت ها، توسعه دیالوگ به مثابه کارآفرینی، کارآفرینی علوم انسانی به مثابه ارزش آفرینی است. همچنین علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران با چالش های محتوایی (محتوای انفعالی، تفاوت الگو واره ای)، ساختاری (استقلال علوم انسانی از سیاست، حمایت نهادی)،عاملیتی (راهبردهای آموزشی، نامعلمی) و زمینه ای (فرهنگ دانشگاهی، شلوغ کاری علوم زیستی-دقیقه) مواجه است.
  کلیدواژگان: دانشگاه، دانشگاه نسل سوم، علوم انسانی، کارآفرینی، پدیدارشناسی
 • بررسی تطبیقی رابطه هوش فرهنگی و هیجانی با گرایش به ارزش های دموکراتیک در میان شهروندان شهر ارومیه
  مهدی رفیعی*، فاطمه گلابی، محمدباقر علیزاده اقدم، رحیم بدری گرگری صفحات 99-122
  مطالعات مختلقی نشان دهنده آن هستند که هوش بر گرایشات و رفتارهای سیاسی افراد و گروه ها تاثیر گذار است. مطالعه اثرگذاری هوش های فرهنگی و هیجانی بعنوان توانمندی هائی ذهنی و رفتاری بر گرایش افراد به ارزش های دموکراتیک می تواند در راستای این دسته از مطالعات در نظر گرفته شود. این مطالعه در شهر ارومیه انجام شده است که یکی از شهرهای چند فرهنگی و چند قومیتی ایران به شمار می رود. در راستای اجرای این پژوهش، پیمایشی در بین 600 نفر از شهروندان این شهر به اجر درآمده است و با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای این تعداد از افراد از نواحی 5 گانه شهر ارومیه انتخاب شده و مورد پرسشگری قرار گرفته اند. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج، نشان دهنده اثرگذاری هوش های فرهنگی و هیجانی بر گرایش به ارزش های دموکراتیک در میان شهروندان شهر ارومیه هستند. هر چند این ارتباط در بین دو متغیر مستقل هوش فرهنگی و هیجانی متفاوت بوده و هوش هیجانی دارای اثرگذاری قوی تری بر گرایش شهروندان به ارزش های دموکراتیک است.
  کلیدواژگان: دموکراسی، ارزش های دموکراتیک، هوش فرهنگی، هوش هیجانی، ارومیه
 • تحلیل اندیشه های شریعتی در ارتباط با تفکر غیر تئولوژیک-غیر سکولار
  محمد حسن علایی، منصور وثوقی* صفحات 123-147
  مقاله حاضر ضمن تحلیل اندیشه های شریعتی و جستجوی امکانات تفکر وی در گذر از تفکر تئولوژیک و سرنسپردن به سکولاریسم، بر عناصر و وجوهی از تفکر معنوی در آرای شریعتی، تاکید می کند. شریعتی ضمن به رسمیت شناختن عالم و زیست جهان مدرن، خواهان هویت بخشی به جامعه ی ایرانی/مسلمان بر اساس سنت تاریخی و فرهنگی خویش است. او تلاش می کند از طریق نقد توامان مدرنیته و سنت، راه سومی را بگشاید. همین تلاش سترگ او یعنی برقراری دیالوگ و دیالکتیکی میان عقلانیت سنتی و عقلانیت جدید، اصیل ترین وصف شریعتی است این مقاله نشان داده است که ویژگی اساسی اندیشه شریعتی، ارتباط آن با تفکر غیر تئولوژیک-غیر سکولار است. آرای پژوهندگان آثار شریعتی هم بر این ارتباط صحه می گذارد. پژوهش حاضر به نظام سازی ایده ی تفکرغیر تئولوژیک-غیر سکولار در آثار شریعتی می پردازد و نشان می دهد که خودآگاهی به عنوان مفهوم کانونی مستتر در اندیشه ی شریعتی، یک نوع خوآگاهی غیر تئولوژیک-غیر سکولار می باشد که در تعریف اکثر مفاهیم موجود در اندیشه اش از قبیل تعریف انسان، مذهب، بازگشت به خویشتن، روشنفکر و...مستتر می باشد.
  کلیدواژگان: شریعتی، تحلیل محتوای کیفی، تفکر غیر تئولوژیک-غیر سکولار، مدرنیته، سنت
 • مطالعه گفتمان دانش آموزی وارتباط آن بانظام ارزش های حاکم برجامعه (با تاکید بر مطالعه نظام ارزشی حاکم بر دانش آموزان دوره متوسطه و دبیران آنها در شهرستان بوکان در سال تحصیلی 97-96)
  انور کریمیان، نوروز هاشم زهی*، مجید کاشانی صفحات 149-182
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه گفتمان دانش آموزی و ارتباط آن با نظام ارزش های حاکم بر جامعه با تاکید بر مطالعه نظام ارزشی حاکم بر دانش آموزان دوره متوسطه و دبیران آنها در شهرستان بوکان انجام شده است. دو گروه از نظر ارزش های مادی و فرامادی، جمع گرایی و فرد گرایی، دینی و سنتی، تحصیلات و علم و خانواده مورد بررسی قرار گرفتند. با قرار دادن سوالات در دو دسته کلی ارزش های مدرن و ارزش های سنتی، مشخص گردید که میانگین گفتمان مدرن، بیشتر از گفتان سنتی می باشد. این مطالعه به صورت پیمایشی در بین 360 دانش آموزان مقطع متوسطه و 184دبیران آنها انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بین دو گروه در ارزش های مادی تفاوت معنی دار وجود ندارد؛ درحالی که بین دو گروه در ارزش های فرامادی، جمع گرایی و فردگرایی ، دینی و سنتی، ارزش های مربوط به تحصیلات و علم و خانواده تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج پژوهش در هر دو حوزه ی گفتمان، گسست را نشان می دهد. جهت مقایسه نظام ارزشی بین دو گروه از آزمونt مستقل استفاده شد.
  کلیدواژگان: نظام ارزشی، ارزش های مادی، ارزش های فرامادی، نسل، گفتمان مدرن، گفتمان سنتی
|
 • To the Phenomenological Understanding of Matherhoid Experience: Mothers Living in Tehran
  Marziye Barary *, Mahmood Shahabi Pages 1-35
  Maternal experience generally involves pregnancy, childbirth and breastfeeding is called Motherhood. Motherhood is one of the most important physical experiences of women. The main question of the present study is the meaning of this experience and how it is linked to social and cultural contexts. In this study, by using grounded theory method and by encoding phenomenological interviews with 26 women who had infancy, women's maternity experience was identified. Findings of the research show that as a result of maternity experience, women find themselves faced with a fundamental and disruptive form of their bodies. This experience will lead women to understand their body as a subject for manipulation. Maternal experiences are distinguished from three aspects: 1. the woman's will to become pregnant, 2. the risk that threatens the mother and the fetus / child; and 3. the control the woman applies to her body. In this way, three continents are distinguished: 1. Compulsory maternity against optional maternity, 2. unusual maternity against normal maternity, and 3. interventional motherhood against nature-centered maternity. In this study, the conditions of each types of maternity has been identified. In addition, the strategies and implications of maternity experience for women are explained.
  Keywords: Body experience, maternity, body manipulation, Phenomenology, lived body
 • Social capital and its effect on urban quality of life; social approach in the planning of historical neighborhoods; case study: The historical district of Tehran
  Mohammad Reza Yazdanpanah Shahabadi, Hasan Sajadzadeh * Pages 37-62
  One of the most important challenges in regeneration of historical Zone of Tehran is the persistent decline of the resident and the reduction of life standards. So far, in urban development plans, increasing the objective dimensions of residents' quality of life is the most regular strategy in order to encourage them to remain in this zone. However, in the present study, a significant relationship between subjective dimensions of resident’s quality of life and their social capital is observed.  This relation is examined by using structural equation modeling. For examination this relationship 389 questionnaires were distributed among residents. As a result, it seems besides of paying attention to the objective dimensions of urban quality of life, the promotion of indicators such as trust, participation, neighborhoods bonding and social networks can play an effective role in improving the quality of urban life. It has led to increased willingness of residents to remain in this zone.
  Keywords: subjective quality of urban life, social capital, structural equation model, desire to remain in the place, district 12 of Tehran
 • The Requirements and Challenges of Humanities Entrepreneur:Phenomenological Analysis of the Situation of Humanities in Iranian Academic System
  Abbas Abbaspour *, fatemeh khoshnevisan, nematollah fazeli, mohammadreza neyestani Pages 63-97
  The present study is conducted with the Purpose of the Phenomenological Study, An analysis of the state of the humanities in the third generation of the Iranian academic system. The method of qualitative research was of exploratory type, with a phenomenological approach. The research community consisted of faculty members and thematic experts in the field of humanities. Sampling method was Convergent Purposeful, which has been saturated theoretically according to the criteria for entering the research with 10 people. The method of gathering data was semi-structured interviews. What kinds of challanges the Humanities encounter in the Iranian Academic System has been addressed in this project. As the validity of the gathered information was confirmed from the evaluation criteria of Lincoln and Guba (1985) and Denzin (1978) and Patton (1999). Data analysis was performed with inductive method using a seven-step Colaizzi (1978). The results showed 8 of the requirements of entrepreneurship humanities include Knowledge creation in education, redefining identity and modify social illustration, skills in education, institutionalization of high university culture, metadisciplinary creation, recognition of identity disciplines and opportunities, development Dialogue as entrepreneurship, institutionalization of high culture is the entrepreneurship of the humanities as value creation. Also, the humanities in the Iranian academic system are characterized by challenges Content (Passive content, Paradigm differences), Structural (independence of the humanities at politics, institutional support), Agency (educational strategies, bad teacher) and Contextual (Academic culture, Biological and Technical Sciences Blackmail).
  Keywords: University, Third Generation University, Humanities, Entrepreneurship, Phenomenology
 • Comparative Study of the Relationship between Cultural and Emotional Intelligence and Tendency to Democratic Values among the Citizens of Orumieh City
  Mehdi Rafiee *, Fatemeh Golabi, Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam, Rahim Badri Gargari Pages 99-122
  Different studies support the idea that intelligence has an impact on political orientations and behaviors of individuals and groups. The study of the relationship between cultural and emotional intelligences - as mental and behavioral abilities- and the tendency of individuals to democratic values can be seen in this line of studies. This study was administered in Orumieh which is one of the most culturally and ethnically diverse cities of iran. A survey was created and administered to 600 citizens of this city. Using multistage cluster sampling of 5 districts in Orumieh, 600 citizens were selected and the study was performed among them. Obtained data were analyzed using Pearson correlation and multivariate regression. results show the existence of a significant relationship between cultural and emotional ntelligences and the tendency to democratic values among Orumieh citizens. While the relationship is different for two independent variables and emotional intelligence has more powerfull positive relation with tendency to democratic values
  Keywords: Democracy, Democratic Values, Cultural Intelligence, Emotional Intelligence, Orumieh
 • Analysis of Shariati's thoughts with Respect to Non-Theological Non-Secular Thought
  Mohammadhassan Alaei, Mansoor Vosooghi * Pages 123-147
  Shari'ati unlike traditionalists never claimed traditionality and traditional rationality predominate modern world, modernity and new rationality or like many modernists was not going to show modernity and modern rational dominate tradition. He tries to introduce a third way by critisizing modernity and traditionality at the same time. This huge effort of Him that is making dialog and dialectic between traditional rationality and modern rationality is the most noble description of Shari'ati. This dialectic standpoint of Shari'ati is exactly where the main challenging point of him and his criticizers occurs and at the same time it is the place where nobility and importance of Shari'ati arises. Quantitative content analysis of Shariati's work confirm the relation of it with non-theological non-secular thought. This essay shows that major specificity of Shariati's thoughts is non-secular and non- theological which can be seen in all parts of his work. Viewpoints of researchers of Shariati's work also affirm this relation. But in some of Shariati's work some aspects of theological thought could be seen. Self-conscious can be considered as focal concept in Shariati's thoughts. The self-conscious which Shariati is considering is kind of non-theological and non-secular self-conscious. Which in definition of most of the concepts in Shariati's thought like the definition of human, religion, return to oneself, intellectual and etc are concealed
  Keywords: Shariati , Quantitative content analysis , Non-Theological Non-Secular Thought , modernity , tradition
 • Study of Student Discourse and its relationship with the system of values governing society (Emphasizing the study of value system governing high school students and their teachers in the city of Bokan in the academic year of 97-96)
  Anvar Karimiyan, Nowruz Hashemzehi *, Mjid Kashani Pages 149-182
  The present study aims to study student discourse and its relationship with the system of values ​​governing the community emphasizing the study of the value system governing high school students and their teachers in the city of Bukan. Two groups of statistical sample of students and teachers were considered in terms of material and Supermaterial values, collectivism and individualism, religious and traditional, education and science and family.By asking questionnaires in two general categories of modern values ​​and traditional values ​​and reviewing the averages,the ruling discourse (modern) was divided into two groups. The average of modern discourse is more than the traditional one. A questionnaire was used to collect data. Before the implementation of the questionnaire, the validity of the questionnaires was calculated for 30 students and 30 of the teachers by Cronbach's alpha coefficient.This study was conducted as a survey among 360 high school students in the city of Bokan and 184 teachers of the same students. The results of the study show that there is no significant difference between the two groups of students and their teachers in material values, while between the two groups, in the values ​​of transhumance, collectivism and individualism, religious and traditional, values ​​related to education There is a significant difference between science and the family;In this sense, the importance of science, the tendency toward individualism and equal rights in the family, the escape of religious and traditional values ​​are stronger among students. In the area of ​​traditional and modern discourse, there is also a significant difference between the two groups.The results of the research in both domains of discourse show the discontinuity. Independent t-test was used to compare the value system between the two groups of teachers and students.
  Keywords: value system, material values, Supermaterialvalues, generation, modern discourse, traditional discours