فهرست مطالب

 • سال چهل و یکم شماره 1 (پیاپی 139، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/27
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مرتضی احمدیان، کمال عزیزبیگی *، مریم دلفان، سیروان آتشک صفحات 7-13
  زمینه
  آنژیوژنز نقشی اساسی در رشد تومور دارد، از سوی دیگر انجام تمرینات ورزشی منظم نقش مهمی در مهار رشد تومور در بیماران سرطان پستان دارد. با توجه به نقش کلیدی آنژیوپویتین-1 و پروتئین tie-2 در آنژیوژنز تومور، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ده هفته تمرین تداومی استقامتی بر بیان ژن آنژیوپویتین-1 و میزان پروتئین tie2 در موش های مبتلا به سرطان پستان بود.
  روش کار
  12 سر موش آزمایشگاهی نژاد BALB/cپس از القای سرطان (تزریق MC4-L2 زیر پوستی به پهلوی راست موش ها) به شکل تصادفی در گروه تمرینات تداومی استقامتی (6n=) و گروه بدون فعالیت (6n=) قرار داده شدند. هر جلسه تمرین شامل 60 دقیقه دویدن با شدت 65- 60 درصد VO2max بود که پنج روز در هفته و به مدت ده هفته اجرا شد. 24 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرین، حیوانات کشته شدند و بافت تومور جدا شد. سپس بیان ژن آنژیوپویتین-1 به روش Real -Time PCR و میزان پروتئین tie2به روش وسترن بلات اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تمرین تداومی استقامتی به طور معنی داری پروتئین tie2 (001/0 p=) و بیان ژن آنژیوپویتین1 (001/0 p=) را نسبت به گروه کنترل کاهش داد. همچنین اندازه تومور در گروه تمرینات تداومی استقامتی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کوچکتر بود (011/0 p=).
  نتیجه گیری
  در نهایت می توان گفت تمرین تداومی استقامتی در موش های مبتلا به سرطان پستان می تواند برخی از عوامل آنژیوژنز را مهار نماید و به طور غیر مستقیم تاثیر مثبتی بر مهار سرطان پستان داشته باشد و می تواند به عنوان یک روش درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنژیوژنز، آنژیوپویتین-1، تمرین ورزشی، tie-2
 • علی اوصالی * صفحات 14-20
  زمینه
  افزایش سن، عوامل التهابی و سندرم متابولیک از عوامل موثر در کاهش عملکرد شناختی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط و مصرف کورکومین بر سطوح TNF-α و حافظه میان مدت زنان 60-65 ساله ی مبتلا به سندرم متابولیک می باشد.
  روش کار
  44 زن مبتلا به سندرم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به گروه مکمل+تمرین، تمرین، مکمل و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین+مکمل و گروه تمرین، هفته اول سه ست 10 دقیقه ای با فواصل استراحت پنج دقیقه با شدت 65 تا 75 درصد از ضربان قلب ذخیره ای تمرینات خود را توسط تردمیل انجام دادند. با سپری شدن هر هفته، یک دقیقه به مدت زمان ست های تمرین افزوده می شد. در دو مرحله از آزمودنی ها خونگیری و تست حافظه انجام شد. سطوح TNF-α به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت و میزان حافظه ی میان مدت توسط آزمون یادداری تصویری مشخص شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه، تی جفتی استفاده گردید سطح معنی داری 05/0≥P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  حافظه میان مدت پس از هشت هفته تمرین هوازی در سه گروه تجربی نسبت به پیش آزمون بطور معنی داری افزایش یافت (05/0≥P) همچنین کاهش معنی داری در TNF-α هر سه گروه تجربی مشاهده گردید (05/0≥P).
  نتیجه گیری
  در اثر هشت هفته اعمال مداخله حافظه میان مدت افزایش یافت این تغییرات به احتمال در ارتباط با کاهش TNF-α و بهبودی سندرم متابولیک می باشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، TNF-?، کورکومین، حافظه میان مدت، سندرم متابولیک
 • عیسی بیله جانی، سولماز فخاری *، فریبا میرزایی باویل، سعید بخشعلی زاده صفحات 21-29
  زمینه
  روش های پیشگیری زیادی برای کاهش عارضه شایع حاد کلیوی بعد از عمل با نتایج متفاوت استفاده شده اند. هدف مطالعه حاضر مقایسه اسید اسکوربیک و بیکربنات سدیم ایزوتونیک در پیشگیری از عارضه حاد کلیوی بعد از جراحی قلب بالغین با بای پس قلبی ریوی بود.
  روش کار
  در یک مطالعه بالینی، 150 بیمار بالغ کاندیدای جراحی الکتیو قلبی با بای پس قلبی ریوی در 3 گروه 50 نفره اسید اسکوربیک، بیکربنات سدیم و پلاسبو بررسی شدند. حین عمل در سه گروه به ترتیب یک لیتر سالین نرمال حاوی 500 میلی گرم اسید اسکوربیک، 75 میلی لیتر بیکربنات سدیم 4/8 درصد یا سرم خالص در عرض 2ساعت انفوزیون شد. مونیتورینگ تهاجمی همودینامیک و برونده ادراری حین و بعد از عمل انجام گرفت. افزایش بیش از 5/0 میلی گرم در دسی لیتر در کراتینین (Cr) یا کاهش بیش از 25% در میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) پایه، آسیب حاد کلیوی و افزایش بیش از50% در Cr یا کاهش بیش از50% در GFR، نارسایی حاد کلیوی در نظر گرفته شد. داده های سه گروه با کمک آزمون های X2، t-test student و ANOVA مقایسه شدند.
  یافته ها
  پارامترهای دموگرافیک و همودینامیک حین و بعد از عمل در سه گروه یکسان بود. آسیب حاد کلیوی و نارسایی حاد کلیوی به ترتیب در 36 و 9 بیمار رخ داد که در گروه اسید اسکوربیک کمتر از دو گروه دیگر بود (به ترتیب 043/=P و 001/0P=). اثرات حفاظت کلیوی اسید اسکوربیک طولانی تر از بیکربنات بود.
  نتیجه گیری
  اسید اسکوربیک در مقایسه با بیکربنات سدیم یا پلاسبو نقش موثرتری در پیشگیری از عوارض حاد کلیوی به دنبال جراحی قلب با بای پس قلبی ریوی دارد.
  کلیدواژگان: جراحی قلب، بای پس قلبی ریوی، عارضه حاد کلیوی پس از عمل، اسید اسکوربیک، بیکربنات سدیم
 • ماندانا رفیعی، یلدا جباری مقدم *، سامان رضاییان صفحات 30-35
  زمینه
  سیستیک فیبروزیس شایع ترین بیماری ژنتیکی سفیدپوستان است. در کنار بیماری ریوی انسدادی مزمن و اختلال غدد اگزوکرین، خطر افزایش یافته کاهش شنوایی در این بیماران باید مد نظر قرار گیرد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی 47 کودک مبتلا به سیستیک فیبروزیس انتخاب شده و تحت معاینه کامل گوش و دهان و گلو و بینی و انجام تست های شنوایی و ارزیابی کاهش شنوایی (هدایتی، حسی عصبی یا هر دو) و ارزیابی تست تمپانومتری قرار گرفتند. کاهش شنوایی به صورت افت شنوایی از سطح نرمال بیشتر از 15 دسی بل در دو فرکانس متوالی یا بیشتر بین فرکانس های 250 هرتز تا 8000 هرتز در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس تست های شنوایی، فراوانی کلی کاهش شنوایی 02/17 درصد بود که 6/10 درصد از نوع حسی عصبی و 4/6 درصد از نوع هدایتی بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه فراوانی بیشتر کاهش شنوایی را در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس نشان داد. این بیماران در گروه پرخطر از نظر کاهش شنوایی هستند و نیاز به بررسی های دوره ای توسط یک متخصص گوش و حلق و بینی دارند.
  کلیدواژگان: سیستیک فیبروزیس، کودکان، کاهش شنوایی، هدایتی، حسی عصبی
 • مرتضی سلیمی آوانسر * صفحات 36-46
  زمینه
  افزایش ترشح رزیستین سبب اختلال در عملکرد انسولین و متابولیسم گلوکز شده و واسپین نیز بر مقاومت به انسولین تاثیرگذار بوده و می تواند نقش ضد التهابی داشته باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی بی هوازی بر رزیستین و واسپین سرمی و مقاومت به انسولین انجام شد.
  روش کار
  تحقیق نیمه تجربی حاضر شامل مردان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد که 28 نفر از آنها بصورت هدفمند انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه 14 نفری کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرین تناوبی بی هوازی انجام دادند. از همه آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته اجرای تمرین تناوبی نمونه های خونی جمع آوری شد. ابتدا پیش فرض های همگن بودن شیب خط رگرسیون و همچنین خطی بودن رابطه بین نمرات قبل و بعد تمرین بررسی و پس از تایید از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد (سطح معنی داری 05/0 P ≤ در نظر گرفته شد).
  یافته ها
  تمرین تناوبی بی هوازی باعث کاهش معنی دار میزان واسپین (0001/0> P=و 243/43f=)، رزیستین (0001/0> P=و 957/40f=) و مقاومت به انسولین (0001/0> P=و 024/52f=) شده است.
  نتیجه گیری
  انجام تمرینات تناوبی بی هوازی همراه با کاهش وزن و درصد چربی بدن، منجر به کاهش معنی دار رزیستین و واسپین سرمی و همچنین مقاومت به انسولین می شود، بنابراین می تواند به عنوان یک روش درمانی مکمل برای افراد چاق و بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، رزیستین، واسپین، مقاومت به انسولین
 • الهام صادقی درمیانی، شیما خاکپور اصفهانی، مرضیه تولایی، مریم اربابیان، مهرنوش بهادرانی، محمدحسین نصراصفهانی * صفحات 47-55
  زمینه
  روش های سانتریفیوژ شیب غلظت (DGC) و Zeta جهت جداسازی اسپرم های طبیعی جهت درمان ناباروری استفاده می شود. مطالعات پیشین نشان داده اند که روش Zeta بیشتر در جداسازی اسپرم های طبیعی با کروماتین سالم نسبت به DGC موثر است. در این مطالعه، هدف ما مقایسه پروتئین متصل شونده به دامنه WW صفحات خلف آکروزومی (PAWP) بعنوان یکی از فاکتورهای مرتبط در فعال شدن تخمک، بین دو روش می باشد.
  روش کار
  نمونه مایع منی از 23 مرد با پارامترهای اسپرمی طبیعی (غلظت، تحرک و مورفولوژی) بر اساس معیار سازمان بهداشت جهانی جمع آوری شد. نمونه مایع منی با محیط VitaSperm شسته و هر نمونه به سه گروه کنترل، DGC و Zeta تقسیم شدند. درصد و شدت PAWP در هر گروه با استفاده از فلوسایتومتری ارزیابی شد. بعلاوه، مکان PAWP در اسپرم ها توسط روش ایمنواستینینگ تعیین گردید.
  یافته ها
  درصد اسپرم های PAWP مثبت بطور معنی داری در اسپرم های جدا شده از روش DGC در مقایسه با گروه های کنترل و Zeta بیشتر بود (001/0>P)، در صورتی که شدت PAWP بطور معنی داری در اسپرم های جدا شده از روش Zeta در مقایسه با روش DGC و کنترل بیشتر بود. پروتئین PAWP بطور عمده در قطعه استوایی و صفحات خلف آکروزومی سر اسپرم در همه گروه ها قرار دارد.
  نتیجه گیری
  اگرچه روش Zeta درصد پایین تری از اسپرم های PAWP مثبت را در مقایسه با روش DGC جداسازی می کند اما این اسپرم ها شدت بیشتری از PAWP را نسبت به روش DGC آشکار نموده اند. لذا اسپرم های جدا شده به روش Zeta، احتمالا شانس بیشتری در فعال شدن تخمک را دارند. با این حال مطالعات بیشتری جهت تایید این نتایج لازم است.
  کلیدواژگان: زتا، سانتریفیوژ شیب غلظت، PAWP، پارامترهای اسپرمی
 • آمنه عبداللهی، بیژن گودرزی *، سید کاظم شکوری صفحات 56-64
  زمینه
  از جمله بیماری های شایع در مفاصل، استئوآرتریت است. مفصل زانو که در آن بیماران دچار ضعف عضلانی چهار سر ران می شوند، بیش از هر مفصلی درگیر این بیماری می باشد. هدف از انجام این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات ایزوکینتیک بر میزان درد، خشکی مفصل و عملکرد مفصل زانو در مبتلایان به استئوآرتریت زانو می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه که از نوع کار آزمایی بالینی می باشد، 30 بیمار زن در محدوده سنی 45 تا 65 سال با استئوآرتریت متوسط زانو بر اساس معیارهای انجمن روماتولوژی آمریکا در 2 گروه کنترل و مداخله مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول (فیزیوتراپی یا کنترل)، پروتکل های رایج درمان فیزیوتراپی استئوآرتریت زانو را دریافت کردند. گروه دوم (مداخله یا ایزوکینتیک) علاوه بر پروتکل های رایج درمان تمرینات ایزوکینتیک را هم دریافت کردند. میزان درد بیماران توسط پرسشنامه درد مک گیل و میطان درد، خشکی مفصل و عملکرد آن ها توسط پرسشنامه womac در قبل و پس از اجرای تمرینات سنجیده شد.
  یافته ها
  مقایسه تغییرات درون گروهی نشان داد که تمام پارامترها هم در گروه ایزوکینتیک و هم در گروه فیزیوتراپی پس از درمان بهبود یافته بودند (05/0 > P). این در حالی است که مقایسه تغییرات بین گروهی نشان داد که تمرینات ایزوکینتیک به همراه درمان فیزیوتراپی رایج، در بهبود عملکرد و کاهش شدت درد موثرتر از درمان فیزیوتراپی بوده است (001/0 > P و 001/0 > P و 008/0 = P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که افزودن تمرینات ایزوکینتیک به درمان فیزیوتراپی به طور معناداری موجب بهبود عملکرد و کاهش شدت درد زانو بیماران می گردد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، فیزیوتراپی، قدرت عضلانی
 • زینب غلامی، عباسعلی حسین پورفیضی *، مجید محله ای، مجید فرش دوستی حق، علی اکبر موثق پور اکبری صفحات 65-71
  زمینه
  زردی یکی از یافته های شایع در دوره نوزادی است و کمبود آنزیم پیروات کیناز در مسیر امبدن میرهوف گلیکولیزدر اریتروسیت ها می تواند یکی از دلایل آن باشد. این کمبود، مسئول ایجاد آنمی همولیتیک غیراسفروسیتیک ارثی می باشد. در این مطالعه بررسی فراوانی کمبود آنزیم پیروات کیناز در نوزادان مبتلا به زردی استان آذربایجان شرقی برای اولین بار انجام گرفت.
  روش کار
  در یک بازه زمانی پنج ماهه از میان 1750 نوزاد بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان کودکان، 200 نوزاد با هیپر بیلی روبینمی غیرگونژوگه برای بررسی فعالیت آنزیم پیروات کیناز انتخاب شدند. داده های آزمایشگاهی و بالینی بیماران از پرونده بیماران جمع آوری گردید. ابتدا فعالیت آنزیم پیروات کیناز توسط روش جفت آنزیمی و سپس فراوانی دو جهش شایع G1168A و G1529A به روش PCR-RFLP مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  ابتدا میزان فعالیت آنزیم پیروات کیناز در 30 نمونه خون بند ناف نرمال اندازه گیری و دامنه ی آن mU 45/8-52/3 مشخص گردید. کاهش بیش از 60 درصد از میانگین محدوده نرمال آنزیم، کمبود تلقی گردید. در 32 نوزاد مبتلا به زردی، کمبود فعالیت آنزیم پیروات کیناز مشاهده شد (16%)، درحالیکه در 4 نوزاد (2%) کمبود آنزیم G6PD وجود داشت.16 نفر از 32 بیمار نسبت به جهش G1529A هتروزیگوت بودند و این در حالی بود که جهش G1168A در هیچ کدام یک از بیماران شناسایی نگردید.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، شیوع نسبتا بالایی از کمبود پیروات کیناز در نوزادن ایکتریک در استان آذربایجان شرقی نشان داده شد. بنابراین کمبود این آنزیم باید به عنوان یک تشخیص اصلی در بررسی نوزادان با زردی در نظر گرفته شود. مطالعات مولکولی بیشتری در جمعیت این منطقه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: زردی نوزادی، کمبود آنزیم پیروات کیناز، موتاسیون ژنی، استان آذربایجان شرقی
 • مهبانو قادری، حمید محبی *، بهرام سلطانی صفحات 72-81
  زمینه
  آیریزین مایوکاین جدیدی است که اثرات مفید ورزش بر متابولیسم انرژی را میانجی گری می کند. با این حال پاسخ آیریزین به شدت های مختلف تمرین استقامتی به طور کامل شناخته نشده است.
  روش کار
  در مطالعه ی تجربی حاضر، 18 سر موش نر ویستار، 12 هفته با غذای پرچرب و 6 سر با غذای استاندارد تغذیه شدند. پس از 12 هفته، موش های چاق به صورت تصادفی به 3 گروه تمرین شدت بالا (34 متر بر دقیقه معادل 85% VO2max)، تمرین شدت متوسط (28 متر بر دقیقه معادل 70% VO2max) و کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرینی 14 هفته، هر هفته 5 روز روی تردمیل جوندگان دویدند. سطح آیریزین سرم و تغییرات بیان ژن به ترتیب به روش الایزا و RT-PCR اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/0≥P تحلیل شدند.
  یافته ها
  در تمرین شدت بالا و شدت متوسط بیان ژن های PGC1-α (001/0=P، 001/0=P)، FNDC5 (013/0=P، 049/0=P) و UCP1 (001/0=P، 001/0=P) به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. سطح آیریزین سرم تنها پس از تمرین شدت بالا بیشتر از گروه کنترل بود (014/0). ارتباط مثبت معنی داری بین آیریزین سرم و mRNA UCP1 در هر دو گروه تمرین شدت بالا (017/0=P) و شدت متوسط (046/0=P) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  تمرین استقامتی شدت بالا اثر مثبتی بر سطح آیریزین سرم دارد. همچنین بین آیریزین و بیان ژن UCP1 در چربی زیرپوستی ارتباط مثبتی وجود دارد. با این حال، آیریزین تنها عامل موثر بر بیان ژن UCP1 ناشی از ورزش نیست.
  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، پروتئین FNDC5، فاکتور فعال کننده ی همکار گیرنده ی گامای فعال شده با تکثیر پروگسیزوم، پروتئین جفت نشده ی 1
 • سمانه معتمد جهرمی * صفحات 82-91
  زمینه
  طبیعت، منبعی غنی از ترکیبات دارویی می باشد که بخشی از آنها در گیاهان نهفته اند. تخمه کدو تنبل به مدت طولانی در طب سنتی بسیاری از کشورها استفاده می شود. با توجه به در دسترس نبودن شواهد علمی کافی در خصوص میزان تاثیر این ماده بر کبد و کلیه این تحقیق طراحی و اجرا گردید.
  روش کار
  در این تحقیق تجربی 40 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار (در محدوده ی وزنی10± 180 گرم و سن60 روز) انتخاب و به طور تصادفی به 5 گروه 8 تایی: سه گروه تجربی، کنترل و شم تقسیم شدند. به گروه های تجربی عصاره (با دوزهای 20، 50، 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی تخمه کدو تنبل) به مدت 21 روز متوالی به صورت درون صفاقی تزریق شد. یک روز بعد از آخرین تزریق خونگیری از موشها جهت بررسی سطح سرمی ALT، AST، ALP، پروتئین تام، آلبومین، بیلی روبین، اسید اوریک، کراتینین به عمل آمد و کلیه و کبد آنها نیز برای مطالعات بافت شناسی برداشته شد.
  یافته ها
  در بررسی های انجام شده، تغییر معنی داری در سطح سرمی ALT، AST، پروتئین تام، آلبومین، بیلی روبین، اسید اوریک، کراتینین نسبت به گروه کنترل مشاهده نگردید. میزان سرمی ALP در گروه تجربی 3 نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار را نشان داد. از نظر مطالعات بافتی تغییری در بافت کبد مشاهده نشد ولی قطر کپسول بومن و گلومرول و بخش قشری کلیه در گروه تجربی 2و3 نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان می دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره تخمه کدو تنبل توانسته است میزان سرمی ALP را به طور معنی دار کاهش دهد و همچنین بر روی بافت کلیه گروه تجربی 2 و3 باعث کاهش قطر کپسول بومن و گلومرول و بخش قشری شده است.
  کلیدواژگان: بالغ، تخمه کدو، کلیه، کبد، موش صحرایی
 • زهرا معتضدی، ابراهیم محمدی بیلانکوهی، جواد طاهری نیا، ال ناز اصغری، محمد ارشدی بستان آباد، حسین علیخواه * صفحات 92-99
  زمینه
  ایمنی بیمار با توجه به این که یکی از اصول اساسی مراقبت سلامت می باشد، به یکی از بزرگترین نگرانی های سازمان های ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی درمانی تبدیل شده است؛ چرا که خطا در فرآیند مراقبت گاهی اوقات می تواند منجر به آسیب و حتی مرگ بیمار شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی سینا در تبریز در سال 1396 می پردازد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده می باشد که با استفاده از پرسشنامه استاندارد و معتبر به بررسی دیدگاه پرستاران با ابزار HSOPSC در 12 بعد پرداخته است. حجم نمونه حداقل 145 نفر برآورد شد. آنالیز داده ها با استفاده از ویراست نوزدهم نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. مقادیر P کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین کلی درصد پاسخ های مثبت به ابعاد فرهنگ ایمنی 85/56% بود. میانگین بعد «وجود کار تیمی در داخل بخش» با 22/82% بیشترین امتیاز و میانگین بعد «انتقال و تعویض شیفت در بیمارستان» با 15/28% کمترین نمره را به خود اختصاص داد. بین فرهنگ ایمنی و سابقه کار در بیمارستان ارتباط آماری معکوس و معناداری وجود دارد (480/0=r، 01/0>P).
  نتیجه گیری
  گزارش دهی خطاها با رویکرد پاسخ غیرتنبیهی و تشویق موارد خوداظهاری خطا، نیازمند فرهنگ سازی بیش از پیش می باشد. با عنایت به تاثیر مثبت مدیریت بیمارستان در فرهنگ سازی ابعاد فرهنگ ایمنی و رفع موانع مرتبط با ایمنی بیمار، نیاز است حیطه هایی از ابعاد فرهنگ ایمنی که دارای امتیاز پایین هستند، ارتقا یابند.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، بیمار، پرستار، مرکز آموزشی- درمانی
 • مریم نقیب، رمضان محبی، بابک خیرخواه * صفحات 100-107
  زمینه
  عفونت های باکتریایی بر شروع یا تشدید حملات، در بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) نقش اساسی دارند و گزارشهایی مبنی بر دخالت مایکوپلاسما با انتشار جهانی در این بیماری وجود دارد. مایکوپلاسما با تقلید از غشای سلول میزبان منجر به حملات خود ایمنی می شود و از سوی دیگر به آنتی بیوتیک های ماکرولید به عنوان اولین روش درمان مقاوم شده اند. هدف این تحقیق شناسایی مولکولی جهش های ایجاد کننده مقاومت به تتراسایکلین در مایکوپلاسماهای جدا شده از بیماران مبتلا به ام اس استان کرمان بود.
  روش کار
  تعداد 32 نمونه مایع مغزی نخاعی و 48 نمونه مایع ادراری به روش غیرتصادفی از بیماران مبتلا به ام اس تهیه و یک شب غنی سازی در PPLO broth، 7 هفته کشت مداوم درPPLO broth و آگار، انجام گردید. از نمونه های مثبت، استخراج DNA صورت گرفت. برای شناسایی جنس باکتری از (Nested-PCR) و جدایه های دارای مقاومت به تتراسایکلین (rrs3 و rrs4) از ژن 16SrRNA به روش (Duplex-PCR) استفاده گردید. همچنین تعیین توالی نوکلئوتیدی و رسم درخت فیلوژنتیک انجام شد.
  یافته ها
  : در 12 نمونه رشد مشاهده شد، اما بعد از Nested-PCR، تنها در 5 نمونه (1 نمونه مایع مغزی نخاعی و 4 نمونه ادراری) مایکوپلاسما تشخیص داده شد. در Duplex-PCR، تنها نمونه های ادراری، آللهای مورد نظر را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با رسم درخت فیلوژنتیک مشخص شد آللها در نقاط متفاوتی جهش پیدا کرده اند، اما برای پاسخ قطعی به ایجاد مقاومت به تتراسایکلین، تحقیقات تکمیلی لازم است. بر اساس یافته ها، آللهای دارای پتانسیل مقاومت به تتراسایکلین جهش پیدا کرده اند.
  کلیدواژگان: آللهای rrs3 و rrs4، بیماری مولتیپل اسکلروزیس، تتراسایکلین، مایکوپلاسما، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • زهرا نیک نفس، محمدرضا نهایی *، جاوید صادقی، ناجیه بیگلی صفحات 108-114
  زمینه
  مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های بتالاکتام منجر به ایجاد گروهی از آنزیم های بتالاکتامازی به نام بتالاکتامازهای طیف گسترده (ESBL) شده است. تولید این آنزیم ها سبب ایجاد مقاومت نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم و هیدرولیز مونوباکتام ها می گردد .بیماری های عفونی و درمان آنها از مشکلات اساسی در زندگی بشری می باشند وعلیرغم گذشت سالیان متمادی از آغاز عصر شیمی درمانی ضدمیکروبی، در سراسر جهان مشکلات عدیده ای را ایجاد نموده است. این مطالعه جهت بررسی الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی حضور ژن blaCTX-M-1 در ایزوله های اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه های بالینی در آزمایشگاه مرکزی شهر تبریز انجام شد.
  روش کار
  تعداد 100 ایزوله در طی یک ماه از آزمایشگاه مرکزی شهر تبریز جمع آوری گردید. ایزوله های اشریشیاکلی توسط تست های روتین باکتریولوژیک شناسایی و به روش Kirby-Bauer با استفاده از آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین، سفتازیدیم، سفوتاکسیم، سیپروفلوکساسین، جنتامایسین، ایمی پنم و نیتروفورانتوئین آنتی بیوگرام گردیدند. تست تاییدی به روش دیسک ترکیبی (Combined disk test) انجام شد. در نهایت با استفاده از روش PCR ژن blaCTX-M-1 تحت بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 100 ایزوله اشریشیاکلی تعداد 17 ایزوله (17%) حاوی ژن blaCTX-M-1 بودند. همه ایزوله ها حساس به نیتروفورانتوئین و 79% ایزوله ها مقاوم به آموکسی سیلین و82% ایزوله ها ESBL مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، ژن مولد بتالاکتاماز blaCTX-M-1 که تنها جزیی از خانواده بزرگ بتالاکتاماز وسیع الطیف می باشد، در 17% ایزوله های اشریشیاکلی شناسایی شد که این نتایج بیانگر وجود کلون های مولد دیگر ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیف نیز می باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، اندیکس مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن blaCTX-M1، واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
|
 • Morteza Ahmadian, Kamal Azizbeigi*, Maryam Delfan, Sirvan Atashak Pages 7-13
  Background
  Angiogenesis plays a critical role in tumor growth; on the other hand, regular exercise training plays an important role in tumor growth inhibition in breast cancer patients. Due to the key role of angiopoietin-1 and tie2 protein in the angiogenesis of tumor, the aim of the present study was to investigate the effects of continuous endurance training on angiopoietin-1 gene expression and the tie2 protein in mice with breast cancer.
  Methods
  Twelve BALB/c mice were cancerous (subcutaneous injection of MC4-L2 to right side), and randomly were assigned into two control without activity (n=6) and continuous endurance training (n=6) groups. Each exercise session consisted of 60 minutes of running at 60-65% VO2max intensity, which was performed five days a week for 10 weeks. 24 hours after the last training session, mice were killed and tumor tissue was separated, and then angiopoitin-1 gene expression was measured by Real-Time PCR method. Also tie2 protein was measured by western blot method.
  Results
  Continuous endurance training significantly decreased angiopoitin-1 gene expression (p=0.001) and protein tie2 (p=0.001) than to control group. Also, tumor size significantly was lesser in the endurance training than control group after 10 week exercise training (p=0.011).
  Conclusion
  Continuous endurance training in mice with breast cancer can inhibit some of the factors angiogenesis and indirectly have positive impact on the breast cancer inhibition, and this type of training can be used as a method therapeutic for breast cancer.
  Keywords: Angiogenesis, Angiopoietin-1, Exercise training, Tie2
 • Ali Osali * Pages 14-20
  Background
  The aim of this research was to investigate the effect of eight-week aerobic exercise with moderate intensity and consumption of curcumin on TNF-α and Medium-term memory in 60-65 years old women with syndrome metabolic.
  Methods
  44 women with metabolic syndrome (MetS) voluntarily took part in the present study. Participants were randomly divided in 4 groups of MetS exercise+ Curcumin (MECU), MetS exercise (ME), MetS Curcumin (MCU), MetS control (MC). During the first week MECU group and ME participated in three sets of ten-minute aerobic exercise training with treadmill (AT) also they have 5 minute rest part between the sets. One minute was added to the duration of exercise sets weekly basis. Blood samples and memory test were conducted before and after eight -week. TNF-α level was measured by ELISA method and memory test were conduct with Picture recall test. To analyze the data, researcher made use of One-Way ANOVA, paired-sample t-test with the significance level of (P≤0.05).
  Results
  After eight -week interventions TNF-α significantly decreased (P≤0.05). Also Medium-term memory significantly increased (P≤0.05).
  Conclusion
  These findings indicate eight –week interventions induce to increase Medium-term memory and maybe this increasing relative to decreasing in TNF-α level and ameliorate in metabolic syndromes factors.
  Keywords: Aerobic exercise, TNF-?, Medium-term memory, Metabolic syndrome, Curcumin
 • Eissa Bilehjani, Solmaz Fakhari*, Fariba Mirzaee Bavil, Saeed Bakhshalizadeh Pages 21-29
  Background
  Many methods have been used to prevent acute postoperative renal complication in cardiac surgery, with various results. The purpose of the present study was to compare ascorbic acid versous isotonic sodium bicarbonate in the prevention of acute postoperative renal complication in adult cardiac surgery using cardiopulmonary bypass (CPB).
  Methods
  In a clinical trial, 150 adult patients scheduled for elective cardiac surgery using CPB, enrolled to this study in three ascorbic acid, sodium bicarbonate and placebo groups (each group=50). During surgery, 1000 ml of normal saline was infused in a 2 hours period that contain ascorbic acid 500mg, sodium bicarbonate 8.4% 75 ml or saline alone, respectively. Invasive hemodynamic and urinary output monitoring was done intra and post-operatively. An increase more than 0.5mg/dl or more than 25% in basic plasma creatinine (Cr) or decrease more than 25% in basic glomerular filtration rate (GFR), was considered as acute kidney injury (AKI). An increase or decrease of more than 50% in basic Cr or GFR, respectively, was considered as acute renal failure (ARF). Data were analyzed using X2, student t-test and ANOVA tests.
  Results
  AKI and ARF were occurred in 36 and 9 patients, respectively (P=0.043 and P=0.001, respectively), those were lesser in ascorbic acid group The renal protective effect of the ascorbic acid occurred for longer period than bicarbonate.
  Conclusion
  Comparing to sodium bicarbonate and placebo groups, ascorbic acid is more effective in prevention of the acute postoperative renal complication in adult cardiac surgery using CPB.
  Keywords: Cardiac surgery, Cardiopulmonary bypass, Postoperative renal complication, Ascorbic acid, Sodium bicarbonate
 • Mandana Rafeey, Yalda Jabbari Moghaddam*, Saman Rezaeeyan Pages 30-35
  Background
  Cystic fibrosis is the most common genetic disease in white populations. Regard to chronic obstructive pulmonary disease and exocrine glands disorders, increased risk of hearing loss in these patients should be considered.
  Methods
  In this descriptive study, 47 children with cystic fibrosis selected and For all of patients, complete ear, mouth, throat and nose examinations and audiometric tests and assessment of hearing loss (conductive, sensorineural and mixed) and tympanometric test was performed. Hearing loss defined as decreased hearing from normal, more than 15 db in two frequencies or more than two frequencies between 250 HZ to 8000 HZ.
  Results
  Audiometric tests show that overall prevalence of hearing loss was 17.02 %, 10.6 % was sensorineural and 6.4% conductive.
  Conclusion
  This study revealed that there was high prevalence of hearing loss, which makes cyctic fibrosis patients in high risk group which needs periodic assessment by an otolaryngologist.
  Keywords: Cystic Fibrosis, Children, Hearing Loss, Conductive, Sensorineural
 • Morteza Salimi Avansar * Pages 36-46
  Background
  Increased secretion of Resistin impaired the insulin function and glucose metabolism, and also Vaspin had an impact on insulin resistance and can play an anti-inflammatory role. This study aimed to investigate the effects of eight weeks anaerobic interval training on serum levels of Resistin and Vaspin and Insulin Resistance.
  Methods
  This quasi-experimental study included obese men with type-2 diabetes that 28 people of them were selected and divided into two group Control and Experimental (n=14). The experimental group performed anaerobic interval exercises for 8 weeks, 3 sessions per week. The blood samples were collected from all the subjects before and after 8 weeks. The assumptions of homogeneity of the slope of the regression line and also the linearity of the relationship between the scores before and after the practice is used and after the confirmation, Covariance analysis test is used (The significance level was considered p≤0/05).
  Results
  The anaerobic interval training has significantly reduce Vaspin (p= <0.0001, f=43.243), Resistin (p=<0.0001, f=40.957) and Insulin Resistance (p=< 0.001, f= 52.024).
  Conclusion
  The anaerobic interval training by weight loss and body fat percentage reduction, leading to significant reduction in serum Resistin and Vaspin and also Insulin resistance, therefore it can be used as a complementary therapy for obese patients and patients with type-2 diabetes.
  Keywords: Interval training, Resistin, Vaspin, Insulin resistanc
 • Elham SadeghiDormiani, Shima Khakpour Esfahani, Marziyeh Tavalaee, Maryam Arbabian, Mehrnoosh Bahadorani, Mohammad Hossein Nasr Esfahani * Pages 47-55
  Background
  Density gradient centrifugation (DGC) and Zeta procedures are used for separation of normal sperm for treatment of infertility. Previous studies showed that Zeta method was more efficient in separation of normal sperm with intact chromatin compared to DGC. In this study, we aimed to compare postacrosomal sheath WW domain-binding protein (PAWP) protein as one of the factors involved to oocyte activation between two methods.
  Methods
  Semen samples were collected from 23 men with normal sperm parameters (concentration, motility and morphology) according to World Health Organization criteria. Semen samples were washed with VitaSperm media and each sample were divided into three groups; control, DGC and Zeta. The percentage and intensity of PAWP were assessed by flow cytometry for each group. In addition, localization of PAWP in spermatozoa was detected by immunostaining procedure.
  Results
  Percentage of PAWP-positive spermatozoa was significantly higher in separated spermatozoa from DGC procedure in comparison with control and Zeta groups (P<0.001), while intensity of PAWP was significantly (P<0.001) higher in separated spermatozoa from Zeta method in comparison with control and DGC procedures. PAWP appear to be localized mainly in equatorial segment and post acrosome sheath of sperm head in all the groups.
  Conclusion
  The Zeta method could separate low percentage of PAWP-positive spermatozoa compared to DGC method but such sperm appear higher intensity of PAWP than DGC. Therefore, separated spermatozoa by Zeta method possibly has better chance in activation of oocyte. However, further studies are needed to confirm this result.
  Keywords: Zeta, DGC, PAWP, Sperm Parameters
 • Amaneh Abdollahi, Bijan Goodarzi*, Seyed Kazem Shakoori Pages 56-64
  Background
  Osteoarthritis (OA) is one of the prevalent diseases in joints that the Knee joint is the most frequently involved than other joint. Its been shown that these patients get quadriceps muscles weakness deficits in knee. The aim of this study is evaluation of the effect of isokinetic exercise on knee pain, stifiness and the function of joint knee in patients with knee osteoarthritis.
  Methods
  In this clinical traits studytrial 30 women ranging from 45-65 with average knee osteoarthritis were studied in two groups of control and introversion according to America Society of Rheumatology criteria. The control group received the routine protocol treatment of knee osteoarthritis physiotherapy. The case group (as isokinetic training group) in addition to routine protocol received isokinetic training. The rate of the patients’ pain was measured by McGill pain questionnaire and their function by WOMAC questionnaire before and after implementation workouts.
  Results
  All parameters in both isokinetic exercises and physiotherapy groups, improved after treatment process.(P<0.05). While comparsion of variation in intergroups/ between groups showed which isokinetic exercises along with physiotherapy treatment have good function in improvment and intensity of pain reduction compare of physiotherapy treatmentand (P < 0.001, P<0.001 and P=0.008).
  Conclusion
  The increase of isokinetic exercises to physiotherapy treatment significantly enhanced functional and reduced patient’s knee pain compared to patients that are treated with physiotherapy.
  Keywords: Knee Osteoarthritis, Physiotherapy, Muscle Stergth
 • Zeinab Gholami, Abbasali Hossein Pourfeizi*, Majid Mahallei, Majid Farshdousti Hagh, Aliakbar Movassagpour Akbari Pages 65-71
  Background
  Jaundice is a relatively common finding in newborns and deficiency of pyruvate kinase (PK) in Emden Meyerhoff pathway of glycolysis in Erythrocytes can be one of the etiologic factors in its pathogenesis. It is responsible for hereditary non-spherocytic hemolytic anemia. In this study the prevalence of PK deficiency was determined in newborns with jaundice in East Azerbaijan province, Iran.
  Methods
  In a five month period in 2014, among all the newborns admitted to the neonatal ward of Children's Hospital of Tabriz Medical University, those with non-conjugated hyperbilirubinemia were included in this study. Routine Lab. results were collected from hospital records. PK activity was determined by Coupled Enzyme Assay by using ELISA technique. Pyruvate kinase normal range was determined in 30 umbilical cord blood samples of healthy normal newborns. A reduction more than 60% of the mean normal value labeled as deficiency. Common PK-LR gene mutations were studied by PCR-RFLP method
  Results
  Two hundred neonates with indirect hyperbillirubinemia, out of a total 1750 admitted newborns were included. Lab. normal mean and range of PK activities were detected as 4.1 and 3.52-8.45 mili-unit/ml (mU/ml) respectively. In 32 out of 200 (16%) of jaundiced neonates, a decrease in PK activity was detected (mean 1.98± 0.24mU/ ml).Meanwhile only 4 out of 200 neonates (2%) were G6PD deficient. Sixteen out of 32 PK deficient patients (50%) were heterozygous for G1529A PK-LR gene mutation, while the G1168A mutation was not detected in our patients.
  Conclusion
  A relatively high prevalence of PK deficiency was found in our newborns with jaundice in East Azerbaijan province, Iran. So PK deficiency should be considered in the differential diagnosis of newborns with jaundice. Further detailed molecular studies are recommended.
  Keywords: Neonatal jaundice, Pyruvate Kinase deficiency, Mutations, East Azerbaijan province
 • Mahbanou Ghaderi, Hamid Mohebbi٭, Bahram Soltani Pages 72-81
  Background
  Irisin is a new myokine that has a beneficial effects of exercise on energy metabolism. However, irisin response to different intensities of endurance training is not completely understood.
  Methods
  In the current experimental study, 18 male Wistar rats were fed a high-fat diet and 6 rats were nourished a standard diet for 12 weeks. After 12 weeks, obese rats were randomly divided into 3 groups: high-intensity training (34 m/min ~85% VO2max), moderate-intensity training (28 m/min ~70% VO2max) and control. Exercise groups trained 5 days/week for 12 weeks on a rodent treadmill. Serum irisin level and gene expression changes were measured using ELISA and Real Time-PCR method, respectively.
  Results
  In high and moderate-intensity endurance training expression of PGC1-α (P=0.001 and P=0.001), FNDC5 (P=0.013 and P=0.049) and UCP1 (P=0.001 and P=0.001) were significantly more than the control group. Serum irisin level only after high-intensity training was more than the control group (P=0.014). A positive correlation was observed between serum irisin and UCP1 in both of high (P=0.017) and moderate-intensity (P=0.046) training groups.
  Conclusion
  High-intensity endurance training has a positive effect on the level of serum irisin. Also, there is a positive correlation between irisin and UCP1 gene expression in subcutaneous adipose tissue. However, irisin isn’t the only factor affecting on exercise-induced UCP1 gene expression.
  Keywords: Exercise training, FNDC5 protein, Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator1-alpha, Uncoupling protein 1
 • Samaneh Motamed Jahromi * Pages 82-91
  Background
  The nature is a rich source of medicinal compounds in plants. Some of them are hidden in plants. Pumpkin seeds have long been used in Traditional medicine of many countries. Due to the unavailability of sufficient scientific evidence on the effects of this substance on the liver and kidneys, this study was designed.
  Methods
  In this experimental study, 40 rats immature Wistar (in the range of weight 10 ± 180 g and the age of 60 days) and divided into 5 groups of 8 animals: three experimental groups, control and sham groups. Extract the experimental groups (20, 50, 100 mg dose of pumpkin seed extract kg) was injected intraperitoneally for 21 consecutive days. One day after the last injection blood samples from rats to evaluate serum levels of ALT, AST, ALP, total protein, albumin, bilirubin, uric acid, creatinine and liver and kidney were removed for histological studies.
  Results
  No significant changes in serum levels of ALT, AST, total protein, albumin, bilirubin, uric acid, creatinine compared was found in experimental group. The serum ALP 3 in the experimental group had a significant decrease. Totally, no changes were observed in liver tissue but the diameter of the Boman's capsule and the glomerulus and kidney cortex in the experimental group had a significant decrease.
  Conclusion
  Extract of pumpkin seeds has been able to significantly reduce the serum ALP and as well as on kidney tissue to reduce the diameter of glomeruli and Bowman's capsule and the cortex.
  Keywords: Kidney, Liver, Mature, Pumpkin Seeds, Rats
 • Zahra Motazedi, Ebrahim Mohammadi Beilankohi, Javad Taherinia, Elnaz Asghari, Mohammad Arshadi Bostanabad, Hossein Alikhah * Pages 92-99
  Background
  Patient safety has become one of the main concerns of healthcare provider organizations, given that it is one of the basic principles of health care; because the error in the care process can sometimes lead to injury or even death. The present study aimed to investigate the patient safety culture from the viewpoint of nurses working in Sina Tabriz Educational Center in 2017.
  Methods
  The present descriptive-correlation study with simple random sampling was conducted to assess the nurses' view using a standard and validated questionnaire and HSOPSC (hospital survey on patient safety culture) in 12 dimensions.
  Results
  The average percentage of positive responses to dimensions of the safety culture was 56.85%. The mean score of "Teamwork within the ward" with the highest score were 82.22% and the average "Transfer and shift in hospital" in the hospital with the lowest score was 28.15%. There was a significant reverse relationship between safety culture and work experience in the hospital (P<0.01, r=-.480)‏.
  Conclusion
  Reporting errors with a non-reciprocal response approach and encouraging self-reporting errors in order to correct processes need for culture is more than ever. Considering the positive impact of hospital management on the development of the dimensions of the safety culture and the removal of barriers to patient safety, it is necessary that the problems associated with each dimension of safety culture are identified and low safety culture dimensions are promoted.
  Keywords: Safety Culture, Patient, Nurse, Educational, Treatment Center
 • Maryam Naghib, Ramezan Mohebbi, Babak Kheirkhah * Pages 100-107
  Background
  Bacterial infections on the initiation or escalation, play a role in MS, and reports of the involvement of ‎mycoplasma with worldwide distribution in these patients‏.‏‎ Mycoplasma with the host cell membrane ‎to mimic the autoimmune attack and the other macrolide antibiotics have become resistant to the first ‎treatment. The purpose of this research was to identify mutations causing resistance to tetracycline in ‎mycoplasmas isolated from patients with MS Kerman province.
  Methods
  A total of 32 samples of cerebrospinal fluid and 48 samples of urine results in a non-random sampling of ‎patients with MS prepared and enrich one night in PPLO broth, were gathered during a‎ 7 weeks of ‎continuous cultivation in PPLO broth and agar. DNA was extracted from positive examples to identify ‎the type of bacteria (Nested-PCR) and was used tetracycline resistant (rrs3 and rrs4) of 16SrRNA the ‎method (Duplex-PCR), as well as was performed nucleotide sequencing and phylogenetic tree.
  Results
  Growth was observed in 12 cases, but after (Nested-PCR), only 5 samples were detected (1 sample of ‎cerebrospinal fluid and urine samples 4) mycoplasma. But In (Duplex-PCR), to show only urine ‎samples, alleles‏.
  Conclusion
  The phylogenetic was found to have mutated alleles at different points, but for a definitive answer to ‎the resistance to tetracycline, additional research is required. Based on the findings, have mutated ‎alleles has the potential to tetracycline resistance.
  Keywords: Mycoplasma, MS, Antibiotic resistance, Tetracycline, rrs3 alleles, rrs4
 • Zahra Niknafs, Mohammad Reza Nahaei *, Javid Sadegi, Najieh Beigoli Pages 108-114
  Background
  Overuse of beta lactam antibiotics have led to emergence of Extended spectrum beta lactamases (ESBLS). Production of these enzymes can cause resistance against third generation cephalosporins and hydrolysis of monobactams. Treatments of infectious diseases are difficult and in spite of antimicrobial chemotherapy, there are still some difficulties. This study was conducted to investigate antibiotic susceptibility of and search for presence of blaCTX-M-1 gene in clinical E. coli isolates collected from central laboratory of Tabriz.
  Methods
  One hundred E. coli isolates were collected from central laboratory of Tabriz. Antibiotic susceptibility tests were carried out according to Kirby- Bauer method using amoxicillin, ceftazidime, ciprofloxacin, cefotaxime, imipenem, gentamicin and nitrofurantoin antibiotics. Confirmatory tests were also performed using combined disk test. Finally PCR was used for detecting blaCTX-M-1gene.
  Results
  Seventeen out of 100 E. coli isolates contained blaCTX-M-1 gene. All of the isolates were sensitive to nitrofurantoin, while 79% of our isolates were resistant to amoxicillin and 82% were recorded an ESBL producers.
  Conclusion
  Seventeen percent of E. coli isolates contained blaCTX-M-1gene as a group of ESBL gene indicating presence of other groups of ESBL producing genes which require further studies.
  Keywords: Escherichia coli, resistance index, blaCTX-M-1gene, Polymerase chain reaction (PCR)