فهرست مطالب

پژوهش های عقلی نوین - پیاپی 5 (بهار و تابستان 1397)

نشریه پژوهش های عقلی نوین
پیاپی 5 (بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم صمدیه*، مجید ملایوسفی، محمدصادق زاهدی، محمدحسن حیدری صفحات 9-29
  فرونسیس از دو حیث هستی و ماهیت آن در اندیشه های هایدگر و ملاصدرا قابل مقایسه است. هایدگر از حیث هستی -شناختی قائل به برتری فرونسیس بر تمامی انحاء کشف و گشودگی دازاین همچون اپیستمه، تخنه و سوفیاست؛ اما ملاصدرا به تاسی از دیدگاه ارسطو، سوفیا را به عنوان امکان اصیل انسان معرفی و قائل به برتری سوفیا بر تمامی علوم و حتی فرونسیس شده است. از سویی دیگر ملاصدرا با اینکه صراحتا از برتری سوفیا سخن می گوید اما در متن مباحث خویش به وحدت سوفیا و فرونسیس جهت وصول به سعادت قائل می شود. علاوه بر این، آراء دو فیلسوف در حوزه موضوع، فاعل، غایت و ماهیت فرونسیس قابل مقایسه است. ملاصدرا به تاسی از ارسطو موضوع فرونسیس را نفس انسانی و کمال آن دانسته است. در حالی که هایدگر موضوع آن را وجود دازاین می داند. این نحوه تفکر درباره موضوع؛ فاعل، غایت و ماهیت فرونسیس را تحت الشعاع قرار می دهد؛ بطوری که هایدگر فرونسیس را نحوه ای از وجود دازاین و ملاصدرا نحوه ای از معرفت می داند. با وجود این هر دو فیلسوف غایت فرونسیس را رسیدن انسان به وجود اصیل معرفی می کنند؛ این در حالی است که تعریف دو فیلسوف از وجود اصیل با توجه به مبانی متفاوتی که اتخاد کرده اند کاملا متفاوت است. وجود اصیل در ملاصدرا با توجه به مبدا و معاد، معنا و مفهوم می یابد حال آنکه در وجود اصیل هایدگری به هیج وجه به مبدا و معاد توجه نشده و به جای آن اموری همچون خویشتن یابی، تیمارداشت و توجه به مرگ مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: هایدگر، ملاصدرا، فرونسیس، حکمت عملی، وجود اصیل
 • علی مسروری، علیرضا نجف زاده تربتی*، علیرضا آزاد صفحات 31-53
  چکیده از قرن بیستم تفکر سیستمی به عنوان یک تفکر کل نگر و کارآمد در مطالعه ی سیستم های پیچیده با تاکید بر درک اصول مهمی چون «همبستگی و تعامل بین اجزا»، «هدفمندی» و «تکامل پذیری» در سیستم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. در این میان آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است تبیین فلسفی این نوع از تفکر می باشد. مقاله ی حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تفکر سیستمی در حکمت متعالیه به عنوان یک نظام جامع فلسفی توحیدمحور و بازتاب آن در شناخت محیط زیست به ویژه زمین خاستگاه تکون و تکامل موجودات صورت گرفته است. بررسی اصول هستی شناسی حکمت متعالیه چون اصالت وجود، تشکیک وجود، وحدت وجود، وجود ربطی و حرکت جوهری نشان از آن دارد که نگاه ملاصدرا به پدیده های طبیعی چون زمین بر اساس تفکر سیستمی است و اصول اساسی این تفکر و مزایای آن در آن وجود دارد. در چنین رویکردی هستی یک کل با اجزای به هم پیوسته است و زمین به عنوان جزئی مهم از این سیستم جامع به صورت یک سیستم یکپارچه و هدفمند، در سیری استکمالی به سوی منبعی قدسی در حرکت است. بی شک این نوع از تفکر، طبیعت شناسی نوینی را فراروی دست اندرکاران محیط زیست قرار می دهد.
  کلیدواژگان: تفکر سیستمی، زمین، حکمت متعالیه، ملاصدرا، محیط زیست
 • مهدی عباس زاده* صفحات 55-72
  بحث از عوامل غیرمعرفتی موثر بر معرفت، از مباحث جدید معرفت شناسی است. این عوامل، اموری هستند که با وجود اینکه نظری، شناختی و معرفتی به شمار نمی آیند، اما در شکل گیری و گسترش یا در فروپاشی و فروکاهش برخی از معارف انسانی موثراند. در مشائیان مسلمان، التزام به عقل گرایی باعث شده است توجه به این عوامل قدری کم رنگ شود، اما در این میان، فارابی دارای وضعیتی خاص است. او در آثار و رساله های خویش تا حدی به این عوامل توجه داشته، لیکن اگر فصوص الحکم را نیز بدانها بیافزاییم و آن را جزء آثار فارابی بدانیم، این مبحث در کانون توجه او قرار خواهد گرفت، چه او در این رساله طرحی از معرفت شهودی پایه ریزی می کند که مستقیما تحت تاثیر عوامل غیرمعرفتی و به ویژه اعمال فردی انسان است. مدعای نوشتار حاضر این است که در فلسفه فارابی، اجتماع انسانی و نیز افعال و کنش های فردی به مثابه عوامل غیرمعرفتی بر معرفت انسان موثراند و با توجه به نسبت وثیق عمل و نظر، این تاثیرگذاری طی فرآیندی انجام می گیرد که دارای پنج ویژگی اساسی است.
  کلیدواژگان: فارابی، عوامل غیرمعرفتی، عمل، معرفت، شهود
 • محمود هدایت افزا* صفحات 75-98
  مساله اصالت وجود یا ماهیت، همانند سایر مسائل فلسفی، بر مبادی تصوری ویژه ای ابتنا دارد. در نگاه اول، مبادی تصوری این مساله عبارتند از: «وجود»، «ماهیت»، «اصیل» و «اعتباری». مقاله پیش رو عهده دار بحث در باب دو مفهوم اخیر است. در ابتدا به روش توصیفی و تاریخ فلسفه ای، تتبع فراوانی در آثار پیشینیان انجام گرفت، اما به جز سهروردی، صرفا در آثار برخی متفکران متاخر، اشارات آگاهانه ای در باب ویژگی های مفاهیم اصیل و اعتباری یافت شد. بنابر منطوق سخنان فیلسوفان، «اصیل» به معانی محقق در خارج، قابل اشاره حسی، منشا آثار، اثر پذیر، مجعول بالذات، موجود بالذات و... است. از آنجا که مفاهیم «اصیل» و «اعتباری» هماره متمم یکدیگر به کار رفته اند، با لحاظ اطلاقات «اصیل»، معانی گوناگون مفهوم «اعتباری» نیز قابل فهم خواهند بود. از مجموع سخنان صدراپژوهان و منتقدان ایشان چنین استنباط می شود که هر یک از مفاهیم «اصیل» و «اعتباری»، حائز سه معنای عام، خاص و اخص است. برای دست یابی به این معانی، تمرکز بر سه شرط «تحقق خارجی»، «منشئیت آثار» و «مجعولیت بالذات» اهمیت فراوان دارد؛ علاوه بر آن، بایستی تمایز مفاهیم «بالتبع» با «بالعرض» و تقابل آنها با «بالذات» را نیز لحاظ نمود.
  کلیدواژگان: مجعول، منشا آثار، بالذات، حیثیت تقییدیه، بالعرض
 • وحیده فخار نوغانی*، سید مرتضی حسینی شاهرودی صفحات 101-118

  از جمله پرسش های اساسی در موضوع رابطه زبان و واقعیت، پرسش از نقش زبان و میزان تاثیرگذاری آن در توصیف عالم واقع بر اساس رابطه شناخت و واقعیت است. در تبیین نقش مداخله گرانه زبان در توصیف واقعیت، دو رویکرد کلی وجود دارد. در رویکردهای سنتی بر اساس رئالیسم خام، زبان هیچ گونه دخالتی در بازنمایی واقعیت ندارد و تنها ابزار بیان واقعیت است در حالی که در رویکردهای جدید با توجه به تفاعل ذهن و عین، بر نقش مداخله گرانه زبان در توصیف واقعیت تاکید می شود. در این مقاله ضمن مرور اجمالی بر رویکردهای رایج تلاش خواهد شد تا دیدگاه ملاصدرا در خصوص پرسش یاد شده، مورد بررسی قرار گیرد. دستاورد این پژوهش نشان خواهد داد که نظریه ملاصدرا در خصوص نقش خلاق نفس در ظهور صورت های حسی و خیالی می تواند مبنای قابل توجهی در تبیین نقش زبان در بازنمایی واقعیت ایفا کند. علاوه بر این تبیین حکایت های مختلف زبان از واقعیت واحد، ذاتی بودن معنا و نیز ذاتی بودن صدق برای زبان از مهم ترین برآیندهای نظریه ملاصدرا است.

  کلیدواژگان: زبان، ابدئالیسم خام، رئالیسم، ذهن و عین، ملاصدرا
 • محسن شعبانی*، سروش دباغ صفحات 121-136
  گیاه خواری یک سنت شرقی است. اعتقاد بر این است که شکل گیری این سنت در غرب، چه در میان فیلسوفان اخلاق و چه در میان مردم عادی تحت تاثیر آموزه های آیین بودا و دین هندو شکل گرفته است. بر اساس این نگاه، خوردن گوشت مستلزم نقض یک قاعده اخلاقی و از این رو اخلاقا نارواست. گوشت خواری به منظور رعایت حقوق حیوانات و اجتناب از انجام رفتاری غیر اخلاقی نسبت به حیوانات ترک می شود. استدلال های مخالف گوشت خواری در این سیاق صبغه ای دیگر محور دارند، با این توضیح که حیوانات را نیز مصادیق مفهوم "دیگری" می دانند. از سویی دیگر ترگ گوشت خواری در میان برخی صوفیان نیز رایج بوده است. عده ای بر این عقیده اند که ترک گوشت خواری در تصوف نیز تحت تاثیر مکاتب هندی بوده است و صوفیان گوشت خواری را اخلاقا ناروا می دانند. مولفین این مقاله بر این باورند که عمل به این سنت در میان عارفان مسلمان تحت تاثیر سایر مکاتب نبوده و مبانی ترک گوشت خواری در میان آنان با پیروان مکاتب هندی و فیلسوفان اخلاق معاصر متفاوت است. ترک گوشت خواری در تصوف بیشتر مبنایی انسان محورانه - و نه دیگر محورانه- داشته و بیشتر کارکردی سلوکی دارد. از این رو گوشت خواری در تصوف، علی الظاهر، یک مسئله اخلاقی نیست. با این حال، گمان می شود که با مد نظر قرار دادن اخلاق فضیلت گرا می توان تبیینی اخلاقی از ترک گوشت خواری در میان صوفیه به دست داد.
  کلیدواژگان: تصوف، گیاه خواری، دیگر دوستی، فضیلت گرایی اخلاقی، اخلاق حیوانات
|
 • Maryam Samadieh *, Majid Mollayousefi, Mohammad Sadegh Zahedi, Mohammad Hasan Heidari Pages 9-29
  Phronesis is comparable both in terms of its existence and essence in Heidegger’s and Mullā Sadrā’s thoughts. Heidegger believes in the superiority of phronesis over different aspects of Dasein's disclosedness and revelation such as episteme, techne and sophia, while following Aristotle’s viewpoint, Mullā Sadrā maintains that sophia could be human’s original contingency and mentions that sophia has superiority over all sciences even phronesis. On the other hand, although Mulla Sadra has openly spoken about the superiority of sophia, he has noted the unity of sophia and phronesis to achieve happiness. Moreover, these two philosophers’ opinions in issue, doer, end, and essence of phronesis are comparable. Following Aristotle, Mullā Sadrā believes that phronesis subject is human’s soul and its evolution, while Heidegger maintains that phronesis subject is from Dasein's existence. Such an attitude about subject, doer, end, and essence dominates phronesis, so that Heidegger considers phronesis as an aspect of Dasein's existence and Mulla Sadra considers it as an aspect of knowledge. However, both of these philosophers consider the end of phronesis as the achievement of human to the existence of the original, while they have given different definitions of the existence of the original based on their different bases. According to Mullā Sadrā, the existence of the original is remarkable due to the attention to the origin and resurrection, while Heidegger’s definition of the existence of the original is not directed toward the origin and resurrection, but instead focuses on issues such as self-discovery, attendance, and attention to death.
  Keywords: Heidegger, Mull? Sadr?, phronesis, pragmatic wisdom, the existence of the original
 • Ali Masrouri, Ali Reza Najafzadeh Torbati *, Ali Reza Azad Pages 31-53
  From the twentieth century onwards, the systemic thought has been focused by the intellectuals as a holistic and efficient one in studying complex systems with emphasis on understanding important principles such as “togetherness and interaction between parts”, “meaningfulness”, and “evolutionism”. Meanwhile in this case, the point which has been less paid attention to is the philosophical elaboration of such a thought. Utilizing a descriptive-analytical method, the authors of the present paper is to study the systematic thought in transcendental theosophy as a comprehensive philosophical monotheistic system and its reflection on knowing the environment, namely the Earth which is considered to be the origin and evolution of beings. Investigating the principles of transcendental theosophy ontology such as fundamentality of existence, gradation of being, transcendent unity of being, relative existence, and the motion in the category of substance show that Mullah Sadrā’s view to natural phenomena such as the Earth is based on a systemic thought and the basic principles of such a thought and its merits are reflected in his viewpoint.  In such an approach, the being is a whole with integrated parts whose integrated elements are consequential and network-fashioned, which depicts a compound one of this immense complex. As one of the most important part of a comprehensive and meaningful system (the being), the earth is evolving transcendentally toward the celestial source. Undoubtedly, such a thought opens up a new horizon to a new naturalism for those in charge of environmental issues.
  Keywords: Systemic thought, the Earth, Transcendental Theosophy, Mulla Sadr?, environment
 • Mahdi Abbaszadeh * Pages 55-72
  Discussing non-gnostic factors influential on gnosis is categorized under the new topics in epistemology. Although such factors are not theoretical, cognitive, and epistemic, they play a key role in forming, spreading and developing, or disintegrating and restricting some humanistic knowledge. In Muslim Peripatetic School, the obligation to intellect has caused to degradation of these factors, although among them Fārābi is of a special status, who has mentioned these factors in his works and theses to some extent. However, given Fosusolhekam is added to these works and is considered among Fārābi’s works, this subject is taken into account by him, albeit he has formulated intuitive epistemology in his thesis which has been directly influenced by non-gnostic factors, namely human’s individual deeds. This paper claims that in Fārābi’s philosophy, human’s society and his individual actions and deeds as non-gnostic factors influence human’s gnosis and due to the solid relationship of theory and practice such an influence are extended in a process whereby it contains five basic features.
  Keywords: F?r?bi, non-gnostic factors, deed, gnosis, intuition
 • Mahmud Mahmudhedayatafza * Pages 75-98
  Like other philosophical issues, the issue of the fundamentality of existence is based on some special imaginary principles. At the first glance, the imaginary principles of this issue are “existence”, “essence”, “fundamental”, and “conventional”. This paper discusses the two later issues. Utilizing a descriptive and historical-philosophical method, a frequency analysis and survey on the earlier works were carried out, but except Sohrevardi, merely in some works by some recent intellects, some deliberate references on the features of “fundamental” and “conventional” issues were made. As defined by the philosophers, “fundamental” means the realized phenomenon in the exterior, the referable sensory, the origin of works, the effected, generated due to its own self, existent by Himself, and son and so forth. As the “Fundamental” and “Conventional” concepts have been used in a complementary way, given different applications of the word “fundamental” are taken into account, the word “conventional” would also take different meanings as well. The sayings of those who study Mullā Sadrā and his critiques imply that each of the concepts of “fundamental” and “conventional” have taken on three general, specific, and the most specific meanings. To get these meanings, focus on the three conditions of “the exterior fulfillment”, “the originality of works”, and “generatedness due to its own self” are of paramount significance. Moreover, the distinction between the concepts “consequentially” and “accidentally” and their oppositeness with “naturally” should be made.
  Keywords: Generated, origin of works, naturally, mode of condiment, consequentially, accidentally
 • Vahideh Fakhar Noghani *, Seyyed Morteza Hosseini Shahrudi Pages 101-118

  Among the fundamental questions on the relationship between language and reality is the question of the role of language and the extent it influences on describing the real world based on the relation of cognition and reality. There are two general approaches in explaining the intervening role of language in reality description. Language plays no role in representing the reality and is merely an instrument for expressing it according to traditional approaches which are based on raw realism. However, new approaches highlight the intervening role of language in describing the reality. Reviewing the popular approaches to this issue, the present paper attempts to investigate Mulla Sadra's perspectives about this question. The findings of this research show that Mulla Sadra's theory regarding the ego's creativity in realizing intuitive and fictional forms could state the role of language in representing reality. According to this theory, different narrations of language from a single reality, intrinsic nature of meaning and truth could be stated for language.

  Keywords: Language, idealism, raw realism, mind, reality, Mulla Sadra
 • Mohsen Shabani *, Soroush Dabbagh Pages 121-136
  It is believed that vegetarianism is an oriental tradition and is formed in the Western philosophers of ethics or ordinary people under the influence of Buddhism teachings and Hindu religion. Accordingly, carnivorousness entails violating an ethical rule and consequently is considered to be inadmissible. Carnivorousness is inadmissible due to observing animal rights, so it is abandoned. Anti- carnivorousness argumentations in this register have got “the-other-oriented” background, as animals are regarded as instances of “the-other”. On the other side, abandoning carnivorousness has been common for some Sufis. Some believe that abandoning carnivorousness in some Sufist schools has been under the influence of some Hindu schools and Sufis regard carnivorousness ethically inadmissible. The authors of this paper contend that adhering to such a tradition among the Muslim mystics has not been influenced by other schools of thought and the principles of abandoning carnivorousness by Muslim mystics has been different from the adherents of Hindu schools and contemporary philosophers of Ethics. Abandoning this habit in Sufism is more humanistic rather “the-other-oriented” and its function is more related to the spiritual conduct of people. Thus, it seems that carnivorousness in Sufism is not an ethical issue. However, if the virtuous ethics is taken into account, an ethical elaboration on abandoning carnivorousness by Sufism could be concluded.
  Keywords: Sufism, vegetarianism, altruism, ethical virtuousness, animal behavior