فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری - پیاپی 24 (زمستان 1397)
 • پیاپی 24 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پریسا سادادت بهبهانی نیا *، رضا اکبریان شورکایی، فاطمه حسین زاده صفحات 9-34
  در این پژوهش پیش بینی های نظریه سلسله مراتب در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. به این ترتیب که نمونه ای متشکل از 145 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1396، برای آزمون فرضیه ها مورداستفاده قرار گرفت. شواهد حاکی از آن است که شرکت های پذیرفته شده در بورس از نظریه سلسله مراتب پیروی نمی کنند و شرکت های کوچک، نسبت به شرکت های بزرگ، برای تامین مالی بیشتر از انتشار سهام استفاده می کنند. علاوه بر این، نظریه سلسله مراتب در میان شرکت هایی که نگرانی در مورد ظرفیت بدهی ندارند بهتر عمل خواهد کرد. یافته ها همچنین نشان می دهد که قدرت توضیحی نظریه سلسله مراتب بیشتر از نظریه توازن است؛ ولی تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. درمجموع نتایج نشان می دهد که نظریه سلسله مراتب در توضیح انتخاب های تامین مالی شرکت‏های نمونه ناموفق است.
  کلیدواژگان: تئوری سلسله مراتب، هزینه های انتخاب نادرست، ظرفیت بدهی، تئوری توازن
 • علیرضا جعفری، حمیدرضا وکیلی فرد *، محسن حمیدیان، قدرت الله طالب نیا صفحات 35-61
  تغییرات دما می تواند بر میزان سودآوری شرکت ها تاثیر بسزایی داشته باشد. سودآوری شرکت در آینده شرکت موثر است و می تواند زمینه رشد بیشتری را برای آن فراهم کند. سرمایه گذاران هنگام معامله در بازار بورس اوراق بهادار برای بررسی قیمت و ارزش یک سهم، میزان سودآوری و سود تقسیمی شرکت را نیز مدنظر قرار می دهند؛ ازاین رو انتظار می رود سرمایه گذاران برای تحمل ریسک تغییرات دما، بازده بالاتری طلب کنند. هدف پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در «بورس اوراق بهادار تهران» است. در این پژوهش از روشی متفاوت به نام «پرتفوی ردیاب» صرف ریسک تغییرات دما استخراج و قیمت گذاری آن مورد آزمون قرار می گیرد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1395 بررسی می شود. برای آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما از روش رگرسیون سری زمانی استفاده می شود. برای آزمون مدل های قیمت گذاری علاوه بر 6 پرتفوی فاما و فرنچ از 30 پرتفوی صنعت نیز استفاده خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرف ریسک دما هم در 6 پرتفوی فاما و فرنچ و هم در 30 پرتفوی صنعت در «بورس اوراق بهادار تهران» قیمت گذاری می شود؛ به عبارتی سرمایه گذاران اخبار و اطلاعات مربوط به تغییرات دما در یک سال آینده را مهم تلقی کرده و به ازای تحمل ریسک تغییرات این متغیر در یک سال آینده بازده مورد انتظار بالاتری طلب می کنند.
  کلیدواژگان: پرتفوی ردیاب، تغییرات دما، مقایسه مدل های قیمت گذاری
 • مهسا حسینی، محمد خدائی وله زاقرد *، علی سعیدی صفحات 63-77
  هدف از این پژوهش، بررسی ثبات عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام، در افق های زمانی 1 ماهه و 12 ماهه است. بدین منظور معیار عملکرد ضد دستکاری ارائه شده از سوی گوتزمن و همکاران (2007)، به همراه تعدادی از معیارهای عملکرد رایج شامل ترینر، شارپ، آلفای جنسن و سورتینو برای اندازه گیری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام به کار برده شد. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی پژوهش از فروردین ماه 1392 تا اسفندماه 1395، در هر یک از افق های زمانی 1 و 12 ماهه، عملکرد سبد های سهک بالا بر اساس همه معیارهای عملکرد پژوهش، به طور معنا داری بیشتر از عملکرد سبد های سهک پایین است که نشان دهنده ثبات عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری سهام است؛ همچنین شباهت نتایج حاصل از به کارگیری معیار عملکرد ضد دستکاری با معیارهای عملکرد رایج نیز نشان می دهد که ثبات عملکرد موجود ناشی از دستکاری نیست.
  کلیدواژگان: ثبات عملکرد، معیار عملکرد ضد دستکاری، صندوق سرمایه گذاری مشترک
 • محمدهاشم بت شکن، مسلم پیمانی، محمد مسعود صدرالدین کرمی * صفحات 79-102
  در این پژوهش، کاربرد روش شبیه سازی مونت کارلو بر مبنای تحلیل مولفه های اساسی، به عنوان روشی با رویکردی ناپارامتریک برای محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار، بررسی شده است. در این روش سعی می شود برخی مشکلات روش شبیه سازی مونت کارلو از قبیل محاسبات زیاد و زمان بر بودن آن مرتفع شود. بدین منظور با به کارگیری این روش، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص صنایع «بورس اوراق بهادار تهران» برآورد و نتایج به دست آمده از این روش با نتایج روش ریسک متریکس و شبیه سازی مونت کارلو به روش مرسوم مقایسه شد. بررسی های انجام گرفته توسط تکنیک های پس آزمایی حاکی از نتایج قابل اتکای این روش و روش مرسوم شبیه سازی مونت کارلو و برتری این دو روش در مقایسه با روش ریسک متریکس است؛ همچنین بررسی زمان لازم برای محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار نشان هنده سرعت بیشتر روش شبیه سازی مونت کارلو بر مبنای تحلیل مولفه های اساسی نسبت به روش مرسوم شبیه سازی مونت کارلو است.
  کلیدواژگان: تحلیل مولفه های اساسی، ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار، شبیه سازی مونت کارلو
 • حجت الله صادقی *، مسلم نیلچی صفحات 103-127
  تغییرات سیستمیک مالی، تاثیرات گوناگونی بر عناصر یک نظام مالی دارد. روش ها و نظریه های ریسک سیستمیک، ناظر به مدل بندی و تحلیل همین تغییرات هستند؛ از این رو اندازه گیری میزان ناپایداری یک سیستم مالی به عنوان متغیری پراهمیت در ریسک سیستمیک، هدف اصلی این پژوهش به شمار می رود. روش انتخابی برای این اندازه گیری به مفهوم دندروگرام ها (شاخه نگارها) متکی است. شاخه نگارها، اصلی ترین ابزار نگاره سازی در خوشه بندی های سلسله مراتبی هستند؛ بنابراین مقایسه شاخه نگارها متضمن مقایسه خوشه بندی های متناظر با آن ها است. در این پژوهش، داده های روزانه 26 شاخص «بورس اوراق بهادار تهران» در 241 روز از تاریخ 05/01/1396 تا 05/01/1397 به عنوان قلمرو پژوهش در نظر گرفته شده است. خوشه بندی های سلسله مراتبی ماهانه به روش وارد تدوین و با شاخص بیکر و شاخص ضریب همبستگی همسانی ها با یکدیگر مقایسه شد. از مقایسه شاخه نگارهای پیش از تحلیل PCA و پس از آن، میزان ناپایداری سیستم اندازه گیری شد. بر اساس داده های موجود و مطابق با نتایج، میزان درهم تنیدگی خوشه بندی ها قبل و بعد از PCA، 43 درصد است. این نتیجه نشان می دهد که 43 درصد از سیستم در قلمرو یادشده، ناپایدار و بنابراین میزان ثبات سیستم 57 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: خوشه بندی سلسله مراتبی، دندروگرام (شاخه نگار-تانگلگرام (همشاخه نگار)، تحلیل مولفه های اصلی
 • رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی *، سید جلال صادقی شریف، عباس خورشیدی صفحات 129-158
  پیش بینی درماندگی مالی همواره موردتوجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران واحدهای تجاری بوده است؛ ازاین رو بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاش هستند تا مدل های بهینه ای برای پیش بینی درماندگی مالی ایجاد کنند؛ در این پژوهش سعی می شود از مدل های درخت تصمیم و مدل تحلیل ممیزی خطی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شود و نتایج این دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا علاوه بر نسبت های مالی مرسوم در پیش بینی درماندگی مالی، از شاخص های مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری نیز استفاده شده است. به منظور نیل به اهداف بالا، سه فرضیه اصلی تدوین شد. هدف از طرح فرضیه های پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی، شاخص های سرمایه فکری و شاخص های عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از مدل های درخت تصمیم وتحلیل ممیزی خطی می باشد . برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق و بهادار تهران» طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از نتیجه مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و تحلیل ممیزی خطی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدل درخت تصمیم امکان پذیر است؛ همچنین مدل تحلیل ممیزی با تلفیقی از شاخص نسبت های مالی و شاخص عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی موفق عمل کرده است. نتیجه مقایسه ای توانمندی دو مدل نشان می دهد که اگرچه دقت پیش بینی تحلیل ممیزی بر اساس معیارهای ارزیابی و سطح زیر منحنی راک (920/0) بیش از دقت پیش بینی درخت تصمیم (901/0) بوده است، اما اختلاف بر اساس آزمون t به لحاظ آماری معنادار نیست (207/0=p)؛ به عبارت دیگر نتایج حاصل از دو روش بسیار نزدیک به هم است.
  کلیدواژگان: محتوای اطلاعاتی، سرمایه فکری، عملکرد مالی، درماندگی مالی، داده کاوی
 • محمد اصولیان، سیدعلی حسینی اسفیدواجانی، مبینا باقری * صفحات 159-180
  تحلیل و پیش بینی حرکت شاخص قیمت بورس از جمله مسائلی است که همواره تحلیلگران و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و با استفاده از ابزارهای مختلفی به این مهم می پردازند. با توجه به مشابهت بازارهای مالی با پدیده های فیزیکی می توان با در نظرگرفتن بازار به عنوان یک سیستم پیچیده، روابط موجود در آن را از این منظر مطالعه کرد. یکی از مفاهیم این حوزه، آنتروپی است که عدم قطعیت و پیچیدگی سیستم پویا را اندازه گیری می کند. در این پژوهش رفتار شاخص کل سهام «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از تکنیک آنتروپی چندمقیاسی شانون تحلیل شده است؛ بدین منظور ابتدا با استفاده از قیمت پایانی سهام شرکت های بورسی در بازه زمانی سال های 1392 تا 1396، آنتروپی در بازه های زمانی ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالانه و در دو مقیاس 50- و 50 محاسبه شد و سپس وجود رابطه علیت گرنجری بین این سری ها و شاخص کل با استفاده از آزمون تودا-یاماموتو موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که آنتروپی های ، ، ، و علت خطی شاخص بورس هستند؛ به عبارت دیگر اطلاعات اصلی در بازه های زمانی ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالانه، همچنین نوسانات کوچک در بازه فصلی، علت خطی شاخص کل هستند.
  کلیدواژگان: شاخص کل، آنتروپی چند مقیاسی شانون، ازمون علیت تودا و یاماموتو
|
 • Behbahaninia, Parisa Saadat *, Reza Akbarian Shurkaei, Fatemeh Hosseinzadeh Pages 9-34
  Information asymmetry costs are the most important driver for firms’ financing decisions that our understanding of this issue will lead to identifying the firms’ behavior. Hence, this study seeks to investigate the predictions of pecking order theory among companies listed in the Tehran Stock Exchange. In this research, the sample includes 141 companies listed the Tehran Stock Exchange and is during 1390 – 1394 years that is used for testing hypothesis. Evidence show that listed companies do not follow the pecking order theory, and small firms compared to large firms, use more stock issuance for financing. In addition, performing of pecking order theory among firms without debt capacity concerns is better. In addition, results show that explanatory power of pecking order theory is more than trade-off theory, but it is not remarkable. Overall, result shows that hat the pecking order theory fails to explain sample firms’ financing choices.
  Keywords: Pecking order theory, Adverse selection costs, Debt capacity, Trade off theory
 • alireza jafari, hamidreza vakili fard *, mohsen hamidian, ghodrat allah taleb nia Pages 35-61
  Temperature volatility can affect making profit of firms. The power of making profit effect on the firm’s future and its growth rate. While investors are trading in the security markets they consider the price and profit making power of the firms and their dividends. So investors expect more return when they tolerance temperature volatility risk. The aim of this study is to test pricing of temperature volatility risk in Tehran security exchange. We use a novel methodology named “Tracking portfolio” to extract temperature volatility risk premium and then test the pricing of this premium. To test our hypothesis, we chose a sample consist of about 160 firms listed in Tehran security exchange from 1385 to 1395. We use time series regressions and to make our results more robust in addition on 6 fama-french portfolios we use 30 industry portfolios as the test assets. Results show that temperature volatility risk premium is priced in both 6 fama-french and 30 industry portfolios in Tehran security exchange. In other words, the news and information engaged with temperature changing in 1 year later is important for investors trading decisions and they expect more return on their assets when they tolerance temperature volatility risk.
  Keywords: Tracking portfolio, temperature volatility, comparing pricing models
 • Mahsa Hosseini, Mohammad Khodaei Valahzaghard *, Ali Saeedi Pages 63-77
  The aim of this research is to investigate performance persistence in equity mutual funds at 1 and 12-month horizons. To this end, the Manipulation-Proof Performance Measure (MPPM) derived by Goetzmann et al. (2007) along with a number of current performance measures such as Treynor, Sharpe, Jensen’s Alpha and Sortino was used to measure the performance of equity mutual funds. The results show that in the time period of the research from March 2013 to March 2017, in each of the 1 and 12-month horizons, the performance of upper tertile portfolios based on all research measures is significantly higher than the performance of bottom tertile portfolios which it indicates performance persistence in equity mutual funds. In addition to, the similarity of the results of using Manipulation-Proof Performance Measure with current performance measures also indicates that the performance persistence is not due to manipulation.
  Keywords: Performance Persistence, Manipulation-Proof Performance Measure, Mutual Fund
 • Mohammad Hashem Botshekan, Moslem Peymani, Mohammad Masoud Sadredin Karami * Pages 79-102
  In this research, the application of Monte Carlo simulation based Principal component analysis (PCA), as a nonparametric approach for calculating value at risk and expected shortfall, has been studied. This method tries to overcome some problems of conventional Monte Carlo simulation method such as excessive and time consuming calculation,. In this order, by applying Monte Carlo simulation based PCA method, we calculate VaR and ES for Tehran Stock Exchange industrial indices and compare its results with the results obtained by riskmetrics method and conventional Monte Carlo simulation method. Results from backtesting technics show Monte Carlo simulation based PCA and conventional Monte Carlo simulation method both have the same accuracy in estimating VaR and ES, but riskmetrics could not estimate VaR and ES as well like last methods. Also, assessing time needed for estimating VaR and ES shows Monte Carlo simulation based PCA a quicker method than conventional Monte Carlo simulation.
  Keywords: Principal component analysis, Value at risk, Expected shortfall, Monte Carlo simulation
 • Hojjatollah Sadeqi *, Moslem Nilchi Pages 103-127
  Dendrograms are considered as the most important visualization technique of Hierarchical Clustering. We studied the stability of different dendrograms on the Tehran Stock Exchange and then stabilized the system of TSE indices using Principal Component Analysis (PCA). It seems that the comparison of dendrograms before and after PCA is a quantitative measure of system stability. ( 43% in our study of 21 different indices of TSE which are the representations of the economic sectors of Iranian financial systems. We measured the similarity of different dendrograms according to Baker's Index and the Cophenetic Correlation Index. The results show that stabilized hierarchical clusterings have got better Baker's Index and more reliable dendrogram. Therefore, It is highly recommended to investors, portfolio managers and risk hedgers to denoise and stabilize their clustering with efficient methods like PCA before financial decision making.
  Keywords: Hierarchical Clustering, Dendrograms- Tanglegrams- Principal Component Analysis, PCA
 • Rasoul Tahmasbi, Ali Asghar Anvary Rostamy *, Seyed Jalal Sadeghi Sharif, Abbas Khorshidi Pages 129-158
  Financial distress prediction is always a concern for shareholders, creditors and business unit managers. Hence, various models proposed to predict financial distress. In this research, decision tree model and linear multiple discriminant analysis model have been used to predict financial distress of companies. In addition, the results of these two models are compared with each other. In this regard, it has been tried to use intellectual capital and value-based performance in addition to conventional financial ratios in predicting financial distress. To achieve the objectives, three hypotheses formulated. The purpose of the research hypotheses is to investigate the information content of intellectual capital and performance indicators and financial ratios in predicting financial distress in Tehran Stock Exchange companies using decision tree models, linear multiple discriminant analysis and the combined model derived from factor analysis - linear multiple discriminant analysis and the factor analysis is the decision tree. To test these hypotheses, a sample selected from Tehran Stock Exchange companies during the years 2010-2010. The results indicate that the prediction of financial distress is possible using a decision tree, but in the decision tree model, intellectual and functional capital indicators do not have information content to predict financial distress. The linear multiple discriminant analysis model has been successful in combining financial ratios and performance indicators in the prediction of financial distress. Comparison of the capabilities of the two models indicated that although the accuracy of predictive analysis of the linear multiple discriminant analysis based on the assessment criteria (competing table) and the level below the rock curve (0.920) was higher than the decision tree (0.901), but based on the t-test, This difference is not significant (p = 0.207). In other words, the results of the two methods are very close.
  Keywords: Information content, Intellectual capital, Financial performance, Financial distress, Data mining
 • Mohammad Osoolian, Seyyed Ali Hoseyni Esfidavajani, Mobina Bagheri * Pages 159-180
  Analyzing and predicting the movement of the stock price index is one of the issues that analysts and investors face it and use various tools to do it. Considering the similarity of financial markets with physical phenomena, it is possible to study the relations existing in market as a complex system. One of the concepts in this area is entropy that measures the uncertainty and complexity of the dynamic system. In this research, the behavior of the Tehran Exchange Divedend and Price Index (TEDPIX) has been analyzed using Shannon's multiscale entropy technique. For this purpose, at the beginning, using the close price of stocks of Tehran Exchange's companies during the period from 2013 to 2017, entropy is calculated in monthly, seasonal, six-month, and annual periods, and in two scale, 50-50. Then, the existence of a grained causality relationship between these series and the TEDPIX was investigated using the Toda-Yamamoto test. The results of this study indicate that some Entropies are the linear cause of the stock index. In other words, the main information in the annual, six-month and seasonal periods, and small fluctuations in the seasonal period, is the linear cause of the TEDPIX.
  Keywords: TEDPIX, Shannon multi-scale entropy, Toda, Yamamoto causality test