فهرست مطالب

روانشناسی بالینی و شخصیت - سال شانزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 25
|
 • رسول روشن چسلی، ساناز عینی، امیرصالح دل آرا* صفحات 7-15
  مقدمه
  با توجه به دامنه گسترده اختلالات شخصیت خوشهB، همچنین براساس مدل جایگزین پنجمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی برای اختلالات شخصیت، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اختلال های شخصیت خوشه B براساس مدل عاملی پنج جایگزین زاکرمن - کلمن و قدرت ایگو انجام گرفت.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1394 تشکیل داد (14000=(N. در یک مطالعه توصیفی همبستگی تعداد 150 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه بالینی چند محوری میلون 3، پرسشنامه شخصیتی زاکرمن - کلمن و پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عامل خصومت - پرخاشگری به طور مستقیم و عامل فعالیت مدل جایگزین زاکرمن به طور معکوس می توانند اختلال شخصیت ضداجتماعی را پیش بینی کنند، عاملهای هیجان خواهی - تکانشگری، خصومت - پرخاشگری، اضطراب - روان رنجورخویی مدل جایگزین زاکرمن به طور مستقیم و قدرت ایگو به طور معکوس می توانند اختلال شخصیت مرزی را پیش بینی کنند، عامل مردم آمیزی مدل جایگزین زاکرمن به طور مستقیم می تواند اختلال شخصیت نمایشی را پیش بینی کند و عامل های هیجان خواهی - تکانشگری، فعالیت به طور مستقیم و اضطراب - روان رنجورخویی مدل جایگزین زاکرمن به طور معکوس می توانند اختلال شخصیت خودشیفته را پیش بینی کنند.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضرمی تواند نخستین گام در درک سودمندی مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن - کلمن و قدرت ایگو توسط متخصصان درفهم دقیق اختلال های شخصیت خوشه B باشد.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت خوشه B، مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن - کلمن، قدرت ایگو
 • آزیتا امیرفخرایی* صفحات 17-27
  مقدمه
  اختلالات عملکرد جنسی به ویژه اختلال نعوظ یک اختلال نسبتا ناشناخته و مقاوم به درمان است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مقدماتی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال نعوظ جنسی و شدت علائم روان شناختی همبود با آن انجام شد.
  روش
  پژوهش از نوع مورد منفرد با طرح A-B می باشد. مراجع مردی 28 ساله بود که براساس معیارهای ورود به پژوهش، مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-V، پرسشنامه های بیمارستانی اضطراب و افسردگی، تجارب جنسی آریزونا (ASEX)، بین المللی عملکرد نعوظی (5-IIEF) و نظر روان پزشک تشخیص قطعی اختلال نعوظ را دریافت نمود. پس از موقعیت خط پایه [NP1] ، مداخله آغاز شد و مراجع 8 جلسه مداخله درمانی هفتگی 90 دقیقه ای را دریافت نمود و یک ماه پس از پایان جلسات مداخله، چندسری پرسشنامه در دوماه متوالی به عنوان مرحله پیگیری اجرا و تکمیل شد.
  نتایج
  یافته های پژوهش طی تحلیل دیداری نمودار داده ها براساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری نشان داد، در مرحله پیگیری نسبت به خط پایه مداخله در بهبود اختلال نعوظ و کاهش شدت نشانگان افسردگی و اضطراب همبود با آن موثر بوده است (با PND، هفتاد و پنج درصد).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بر اهمیت این مداخله در اختلالات عملکرد جنسی و ارائه افق های جدید در مداخلات بالینی تاکید دارد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، اختلال نعوظ جنسی، علائم روان شناختی، پژوهش مورد منفرد، مرد
 • سمیه روشن نیا، فاطمه رضایی*، عزتاللهقدم پور صفحات 29-39
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر فراوانی تشنج و رفتارهای خودمدیریتی در افراد مبتلا به صرع مقاوم به درمان انجام گرفت.
  روش
  این مطالعه نیمه آزمایشی، از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی بیماری های مغز و اعصاب شهر خرم آباد(3 کلینیک) و یک بیمارستان بود. از این بیماران 24 نفر (12نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه کنترل) به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس اعضای گروه آزمایش در 10جلسه (هرهفته یک جلسه 90 دقیقه ای) تحت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها پرسشنامه رفتارهای خودمدیریتی صرع دیلوریو (2011)، و چک لیست ثبت حملات تشنج توسط بیمار استفاده شد. داده ها نیز با آزمون آماری تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش به طور معناداری منجر به کاهش فراوانی تشنج (P<0.001) و بالارفتن رفتارهای خودمدیریتی (P<0.001) می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش که یکی از درمان های موج سوم است، می تواند به عنوان یک درمان غیر تهاجمی و مقرون به صرفه در کنار مداخلات پزشکی برای بهبود رفتارهای خودمدیریتی و تاثیر بر کاهش تشنج در این بیماران دارای کارایی قابل ملاحظه ای می باشد.
  کلیدواژگان: درمان تعهد و پذیرش، رفتارهای خودمدیریتی صرع، صرع مقاوم به درمان، فراوانی تشنج
 • سلاله سادات اصل علوی پایدار، روشنک خدابخش*، سید ابوالقاسم مهری نژاد صفحات 41-51
  مقدمه
  پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و فراشناختی بر درهم آمیختگی فکر بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی انجام شد. مطالعه حاضر از طرح های نیمه آزمایشی با مدل پیش آزمون-پس آزمون و دارای دو گروه آزمایشی است.
  روش
  جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی 94-93 بود. نمونه گیری اولیه به صورت داوطلبانه توسط فراخوان اجرای پژوهش انجام شد و افراد پرسشنامه پادوا ساناویو را تکمیل نمودند؛ سپس از میان آن ها 12 نفر مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی که به تایید روانشناس بالینی (براساس ملاک های راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی نسخه پنجم) نیز رسیده بودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی شناختی رفتاری (6=n) و فراشناختی (6=n) به طور تصادفی قرار گرفتند. سپس آزمودنی ها پرسشنامه درهم آمیختگی فکر را تکمیل نمودند و مداخلات شناختی-رفتاری و فراشناختی هر یک به مدت ده جلسه دو ساعته اجرا شدند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد.
  نتایج
  هر دو روش درمانی فراشناختی (P<0.001) و شناختی - رفتاری (P<0.001) در کاهش آمیختگی فکر، در پایان درمان و بعد از پیگیری یک ماهه موثر واقع شدند. به طور کل هر دو گروه فراشناختی (P<0.001) و شناختی - رفتاری (P=0.001) در کاهش وسواس فکری - عملی نیز موثر هستند. همچنین اثربخشی هر دو گروه شناختی - رفتاری و فراشناختی در آمیختگی فکر (0.07=P) در پایان درمان و بعد از پیگیری یک ماهه تفاوت معنی داری ندارند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت هر دو درمان شناختی رفتاری و فراشناختی در کاهش آمیختگی فکر و اختلال وسواس فکری-عملی موثر می باشند و درمان فراشناختی به عنوان درمان جدیدتر در حوزه روانشناختی می تواند جایگزین درمان شناختی-رفتاری در کاهش نشانه های وسواس فکری عملی و زیر شاخه های آن باشد.
  کلیدواژگان: وسواس فکری عملی، شناختی رفتاری، فراشناختی، در هم آمیختگی فکر
 • منیژه رضاپور* صفحات 53-64
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه سبک های هویت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد است.
  روش
  روش پژوهش علی - مقایسه ای و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان شاهد دانشگاه رازی کرمانشاه است که در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند. برای برآورد حجم نمونه دانشجویان شاهد ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و برای انتخاب دانشجویان غیرشاهد، از روش تصادفی خوشه‏ای چند مرحله‏ای و همتاسازی با دانشجویان شاهد استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی و میانگین نمرات واحدهای انتخابی دانشجویان به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی بود. داده های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون وارسی گردید.
  نتایج
  نتایج بدست آمده نشان داد بین سبک های هویت دانشجویان شاهد و غیرشاهد تفاوت معنی داری وجود دارد، بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و غیرشاهد نیز تفاوت معنی داری وجود دارد، بین سبک هویت جهت گیری اطلاعاتی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه معنی‎داری مشاهده شد، اما بین سبک هویت هنجاری و سبک سردرگم / اجتنابی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین رابطه معنی داری بین سه سبک هویت و میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرشاهد مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه‎گیری
  نتایج نشان می‎دهد که سبک هویت جهت گیری اطلاعاتی دانشجویان شاهد بیشتر از دانجویان غیرشاهد است. همچنین پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد پایین‎تر از دانشجویان غیرشاهد است.
  کلیدواژگان: سبک های هویت، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان شاهد، دانشجویان غیرشاهد
 • معصومه شفیعی، مسعود صادقی، گلاویژ محمدی* صفحات 65-74
  مقدمه
  طلاق از آسیب زاترین فقدان ها می باشد و به عنوان یک عامل خطر، منجر به اختلالات روانی و صدمات روحی در خانواده و همچنین عامل به خطر انداختن سلامت روانی جامعه می شود. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش خود - دلسوزی بر نگرش های ناکارآمد و تحریف های شناختی زنان مطلقه بی بضاعت بود.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه شامل تمام زنانی بود که در نیمه دوم سال 1395 به دلیل مواجه شدن با رویداد آسیب زای طلاق و نداشتن توان مالی برای اداره زندگی خود، تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گیلان غرب بودند (62=N). تعداد 40 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه 20 نفری به تصادف جایگزین شدند. برای گروه آزمایش، آموزش متمرکز بر دلسوزی به مدت 8 جلسه و هر جلسه یک ساعت و برای گروه کنترل، هیچ گونه آموزشی ارائه نگردید. برای هر دو گروه قبل از اعمال مداخله پیش آزمون و بعد از اعمال مداخله پس آزمون اجرا شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی، نگرش های ناکارآمد و تحریفات شناختی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بعد از تعدیل نمرات پیش آزمون، میزان میانگین نمرات نگرش های ناکارآمد و تحریفات شناختی در گروه آموزش متمرکز بر دلسوزی به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل است (0.001>p) و میزان میانگین گروه آموزش متمرکز بر دلسوزی در طرد بین فردی، توقع غیرواقع بینانه از روابط، سوءبرداشت بین فردی از زیرمولفه های تحریفات شناختی به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل بود (0.01>p).
  بحث و نتیجه گیری
  آموزش خود - دلسوزی در بهبود نگرش های ناکارآمد و تحریفات شناختی در زنان مطلقه بی بضاعت موثراست.
  کلیدواژگان: آموزش خود - دلسوزی، نگرش های ناکارآمد، تحریف شناختی، زنان مطلقه بی بضاعت
 • مهرنوش حیدری*، ذکراله مروتی، رقیه خانبابایی صفحات 75-86
  مقدمه
  ذهن آگاهی، هشیاری غیر قضاوتی، غیر قابل توصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربه ایست که در یک لحظه خاص در محدوده ی توجه یک فرد قرار دارد و در کاهش تنیدگی و افزایش کیفیت زندگی افراد نتایج مثبتی داشته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه علی بین ذهن آگاهی با تنیدگی ادراک شده در دانشجویان: نقش میانجی گری خودکارآمدی و هوش هیجانی در بین دانشجویان کارشناسی (دختر و پسر) دانشگاه آزاد زنجان بود.
  روش
  در این مطالعه علی - همبستگی، جامعه آماری کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد زنجان بودند که نمونه پژوهش شامل 200 دانشجو (99 دختر و 101 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، ابزارهای ذهن آگاهی براون و رایان، تنیدگی ادراک شده کوهن، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و هوش هیجانی شات و همکاران استفاده شدند.ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر نرم افزار (ایموس- 20) انجام گرفت.
  نتایج
  بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی روابط علی بین متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی، در مدل پیشنهادی پژوهش، نتایج نشان دادند که ذهن آگاهی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق خودکارآمدی و هوش هیجانی با تنیدگی ادراک شده رابطه دارد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تنیدگی ادراک شده، خودکارآمدی، هوش هیجانی
 • مهدی یوسف وند، عزتاللهقدم پور*، فضلاللهمیردریکوند، حسین حسینی، علی اصغر فرخ زادیان صفحات 87-98
  مقدمه
  افسردگی در دانش آموزان از موضوعات مهم در گستره علم روان شناختی است. دانش آموزان مبتلا به این اختلال دچار مشکلات زیادی از جمله احساس شایستگی پایین و بی میلی نسبت به ادامه تحصیل می شوند. از روش های مختلفی برای درمان اختلال مربوطه استفاده شده است، که درمان دی. بی. تی. از جمله مهم ترین و اثربخش ترین روش های درمان این اختلال روانشناختی می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی درمان دی. بی. تی. (رفتاردرمانی دیالکتیک) در تغییر سطح نیازهای خودتعیین گری و معنای تحصیل دانش آموزان دختر افسرده شهر الشتر بود.
  روش
  این پژوهش به صورت شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از میان دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای افسردگی شهر الشتر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش(رفتاردرمانی دیالکتیکی) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 2 ساعته تحت رفتاردرمانی دیالکتیک قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس نیازهای خودتعیین گری سوریبو و همکاران (2009) و پرسش نامه معنای تحصیل هندرسون - کینگ و اسمیت (2006) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار «اس. پی. اس. اس.» 21) انجام گرفت.
  نتایج
  نتایج تحلیل کوواریانس و معناداری بالینی تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از آن بود که رفتاردرمانی دیالکتیک در افزایش سطح نیازهای خودتعیین گری و معنای تحصیل، اثربخش است. بنابراین چنانچه بتوان دانش آموزان مبتلا به افسردگی را شناسایی کرد و به آن ها در کاهش این اختلال به روش درمانی «دی. بی. تی.» کمک کرد، می توان سطح نیازهای خودتعیین گری و معنای تحصیل را در آن ها به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داد.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک، معنای تحصیل، نیازهای خود تعیین گری
 • سهراب امیری*، فیروزه سپهریان آذر صفحات 99-111
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان بهزیستی روان شناختی و سطوح حساسیت پردازش محرک ‎های حسی بر اساس تغییر در چرخه های شبانه روزی صبحگاهی و شامگاهی بود.
  روش
  به همین منظور ابتدا 475 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه به صورت نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب گردیدند، سپس پرسشنامه تیپ های صبحگاهی - شامگاهی به منظور پاسخگویی در بین آن ها توزیع گردید. پس از تحلیل نتایج اولیه تعداد 51 نفر بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه تیپ های صبحگاهی و شامگاهی، به عنوان افراد دارای صفات شخصیتی صبحگاهی، شامگاهی و بین بینی برای مرحله دوم پژوهش انتخاب شدند. درنهایت به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، شرکت کنندگان جهت سنجش بهزیستی و حساسیت پردازش مورد مطالعه قرار گرفته و مقیاس های بهزیستی روان شناختی و فرد با حساسیت پردازش حسی به منظور گردآوری داده ها بین شرکت کنندگان پژوهش توزیع گردید. داده های گردآوری شده به منظور بررسی اهداف پژوهش تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج بیانگر این بود که بین ابعاد بهزیستی روان شناختی بر اساس تیپ های صبحگاهی، شامگاهی و بین بینی تفاوت معنادار وجود دارد و تیپ های صبحگاهی بهزیستی روان شناختی پایین تری را داشتند، همچنین مقایسه تیپ های صبحگاهی و شامگاهی در ابعاد حساسیت پردازش حسی نشان داد که گروه با تیپ صبحگاهی حساسیت نسبت به محرک بالاتری داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد تفاوت در چرخه های شبانه روزی افراد، می تواند منجر با سطوح سلامت روانی مرتبط بوده و منجر به واکنش پذیری متفاوت در برابر محرک ها می شود.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، حساسیت پردازش، شامگاهی، صبحگاهی
 • علی افضلی گروه، علی اصغر فرخزادیان* صفحات 113-121
  مقدمه
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی درمان فراشناختی (ام. سی. تی.) در تغییر سطح رضایت جنسی، رضایت زناشویی و نگرانی از تصویر بدنی (بی. آی. سی. آی) در کارمندان زن متاهل مبتلا به افسردگی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
  روش
  این پژوهش به صورت شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از میان کارمندان زن متاهل مبتلا به افسردگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش (درمان فراشناختی) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 9 جلسه 2 ساعته تحت درمان فراشناختی قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تصویر بدنی (بی. آی. آی.) فیشر (1979)، پرسشنامه افسردگی بک (1988)، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه رضایت جنسی هادسون در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری را در هر سه متغیر نگرانی از تصویر بدنی (129.24=F و 0.001=P)، رضایت زناشویی (27.84=F و 0.001=P) و رضایت جنسی (21.96=F و 0.001=P) بین دو گروه نشان داد. یافته ها حاکی از آن بود که درمان فراشناختی در کاهش نگرانی از تصویر بدنی (بی. آی. سی. آی.) و افزایش رضایت جنسی و رضایت زناشویی اثربخش است.
  بحث و نتیجه گیری
  می توان در سایر موسساتی که کارکنان آن دچار افسردگی های شدید یا گاهی عمیق هستند از روش درمانی فراشناختی برای کاهش سطح افسردگی و از بین بردن نشانگان آن استفاده کافی و کاربردی نمود.
  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، نگرانی از تصویر بدنی، رضایت جنسی، رضایت زناشویی، افسردگی
 • سید ولیاللهموسوی*، رضا قاسمی جوبنه، سجاد رضایی، نگار شیخلی صفحات 123-130
  مقدمه
  عوامل روانشناختی و مهارت های زندگی می توانند نقش مهمی در اقدام به خودکشی زنان داشته باشند. هدف این پژوهش شناسائی برخی عوامل پیش بینی کننده خودکشی در زنان از طریق مقایسه دوگروه زنان اقدام کننده به خودکشی شیمیایی و گروه گواه بوده است.
  روش
  جمعیت آماری شامل زنان اقدام کننده به خودکشی با داروهای شیمیایی بستری در اورژانس مسمومیت مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت و گروه گواه در سال 1393 بود. در پژوهش حاضر 50 زن اقدام کننده به خودکشی و 50 نفر که سابقه اقدام به خودکشی نداشتند به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به خرده مقیاس روان رنجوری پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو و پرسشنامه حل مسئله پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بین دو گروه در روان رنجوری و سبک های حل مسئله (خلاقانه، اعتماد، گرایش، درماندگی، مهارگری واجتناب) تفاوت معناداری وجود دارد و زنان اقدام کننده به خودکشی شیمیایی نمرات بیشتری در روان رنجوری و درماندگی و نمرات کمتری در خلاقانه، اعتماد، گرایش، مهارگری و اجتناب در مقایسه با گروه گواه کسب نمودند (0.01>P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان به منظور پیشگیری از اقدام به خودکشی در زنان در معرض خطر خودکشی، دوره هایی مبتنی بر کاهش مشکلات روانشناختی و یادگیری مهارت های حل مسئله برگذار گردد.
  کلیدواژگان: روان رنجوری، حل مسئله، زنان، خودکشی شیمیایی
 • فاطمه منافی*، زهره خسروی، غلامرضا دهشیری صفحات 131-139
  مقدمه
  روابط بین فردی و عواطف از جمله عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان می باشند و می توانند نقش مهمی در شکل گیری یا تداوم ویژگی های شخصیتی ناسازگارانه ایفا کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت دوستی و سبک های تنظیم عواطف با نشانگان اختلال شخصیت های وسواسی، اجتنابی و وابسته بود.
  روش
  بدین منظور 400 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های غربالگری آزمون بین المللی اختلال شخصیت (لورانگر، 1997)، دوستی - عدم دوستی (ریسمن و بلینگهام، 1989) و سبک عاطفی (هافمن و کاشدان، 2010) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که هر سه اختلال با نمره کل کیفیت دوستی و مولفه سازگاری تنظیم عواطف رابطه منفی معناداری دارند.
  نتایج
  همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه های متغیرهای کیفیت دوستی و تنظیم عواطف نقش معنی داری در پیش بینی نشانگان اختلال شخصیت دارند. به طور مشترک هر سه اختلال با بعد بیگانگی متغیر کیفیت دوستی رابطه منفی معنادار و با بعد پنهان کردن متغیر سبک عاطفی رابطه مثبت معنادار داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی، افراد دارای نشانگان اختلال شخصیت وسواس، اجتنابی و وابسته در ابعاد مختلف دوستی کیفیت پایینی دارند و از سبک های ناسازگارانه برای تنظیم عواطف خود استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت وسواسی، اختلال شخصیت اجتنابی، اختلال شخصیت وابسته، کیفیت دوستی، سبک عاطفی
 • سهیلا رحمانی*، مریم زینالی، مریم آقایی، صدیقه گزل، نفیسه دورودیان صفحات 141-150
  مقدمه
  پژوهش حاضر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای هوشیارانه به شیوه گروهی بر شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام. اس. را بررسی می کند.
  روش
  در یک پژوهش نیمه آزمایشی 24 بیمار مبتلا به بیماری ام. اس. که دارای ملاک های ورد بودند، با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش (12نفر) و گروه کنترل (12نفر) گماشته شدند. پرسشنامه های کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام. اس. و پرسشنامه شدت خستگی توسط شرکت کنندگان، در سه مرحله پیش، پس از درمان و پیگیری (2 ماه) تکمیل شد. گروه آزمایش، طی 8 جلسه 2.5 ساعتی تحت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای هوشیارانه به صورت گروهی قرار گرفتند. گروه کنترل در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. داده ها با استفاده از مدل آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شدند.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات برخی از زیر مقیاس های کیفیت زندگی نقش شامل عملکرد جسمی، وضعیت جسمی و روانی، انرژی، بهزیستی روانی، تهدیدات سلامتی، درک از سلامتی، رضایت از عملکرد جنسی، کیفیت زندگی و شدت خستگی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است. به جز مولفه ایفای نقش که تفاوت معناداری دیده نشده است (P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای هوشیارانه به صورت گروهی بر کاهش شدت خستگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام. اس. موثر می باشد.
  کلیدواژگان: ام، اس، _ شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی، کیفیت زندگی، شدت خستگی، یوگای هشیارانه
 • گلاویژ علیزاده، رسول کردنوقابی*، خسرو رشید، زلیخا قلی زاده صفحات 151-159
  مقدمه
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا در به روز رسانی حافظه ی کاری دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علایم افسردگی بود.
  روش
  روش مطالعه نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان دختر دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 95-1394 و روش نمونه گیری از نوع داوطلبانه بود. بدین صورت که ابتدا آزمون غربال گری افسردگی بک و فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در بین دانشجویان دختر 25- 19 ساله توزیع شد و سپس بر اساس نمره ی پرسشنامه ها دانشجویانی که از متوسط نمرات در هر دو پرسشنامه برخوردار بودند انتخاب گردیده و از بین افرادی که شرایط ورود به پژوهش حاضر را داشتند 34 نفر برای مشارکت در پژوهش حاضر داوطلب شدند که به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش ( 17 نفر) و کنترل (17 نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه ی فراخنای حروف ارقام پاسخ دادند. جلسات نوروفیدبک برای گروه آزمایش در آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه کردستان و برای هر فرد طی یک دوره ی آموزشی 10 جلسه ای (هفته ای 2 بار و به مدت 45 دقیقه) انجام شد. پروتکل نوروفیدبک با استفاده از امواج آلفای بالا در ناحیه ی آهیانه ای - پس سری (نقاط اکسی پیتال یک، اکسی پیتال دو، آهیانه ای سه، آهیانه ای مرکزی و آهیانه ای چهار) و به ویژه نقطه ی آهیانه ای مرکزی انجام گرفت که پس از گذشت 3 جلسه دو نفر از اعضای گروه آزمایش از ادامه ی همکاری انصراف دادند. پس از اتمام جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس و نرم افزار اس پی اس اس ویراست 18 تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که روش نوروفیدبک با امواج آلفای بالا در به روز رسانی حافظه ی کاری دانشجویان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علایم افسردگی موثر بوده است (0.001> p).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که روش نوروفیدبک با امواج آلفای بالا در بهبود عملکرد حافظه ی کاری موثر است.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، امواج آلفای بالا، به روز حافظه ی کاری، نشانگان فرسودگی تحصیلی، علایم افسردگی
 • ناهید طالبی* صفحات 161-168
  مقدمه
  پژوهش حاضر، اثربخشی تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی بر ارتقاء توان کاری کارکنان شرکت پست را مورد مطالعه قرار داده است.
  روش
  روش مطالعه از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. برای انجام این پژوهش 60 نفر از کارکنان شاغل در حوزه های ستادی شرکت پست، به طور داوطلب مورد مطالعه قرار گرفته و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (30 نفر) و کنترل ( 30 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها ابتدا به کمک پرسشنامه شاخص توانایی انجام کار مورد[A1] ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه مداخله به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه، در برنامه تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی شرکت کردند، اما گروه کنترل در معرض چنین مداخله ای قرار نگرفتند. داده های جمع آوری شده با بهره گیری از آزمون آماری آنکوا و با نرم افزار «اس. پی. اس .اس. 20» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین نمرات پرسشنامه شاخص توانایی کار گروه مداخله بعد از انجام تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی به طور معنی داری افزایش یافت ( p<0.05 ). همچنین اختلاف معنی داری بین نمرات توان کاری در دو گروه تجربی و کنترل مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد انجام همزمان دو مداخله ی تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی، در ارتقاء توان کاری کارکنان موثر بوده و موجب افزایش بهره وری و کیفیت نیروی کار سازمان ها می شود.
  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، توان کاری، برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی، کارکنان شرکت پست
 • سهیلا رحمانی، سمانه محمدپور، فخری تاجیک زاده* صفحات 169-179
  مقدمه
  توجه به حالات روانشناختی زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی به دلیل تاثیر نیرومند بر سیر و پیش آگهی بیماری و کیفیت زندگی آن ها بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ایدز انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. در این پژوهش 24 نفر از زنان مبتلا به ایدز مثبت استان تهران به روش غیرتصادفی داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و با استفاده از نمونه برگ جمعیت شناختی، مقیاس افسردگی مرکز مطالعات همه گیر شناختی، مقیاس اضطراب زونگ، مقیاس استرس ادراک شده کوهن و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت مورد پیش آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در پایان هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفتند و داده ها با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. 21 و روش تحلیل واریانس مکرر چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد که بین دو گروه گواه و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). به طوری که، میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس ادراک شده گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته و میانگین نمرات کیفیت زندگی افزایش یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین، براساس نتایج چنین پژوهش هایی می توان نتیجه گرفت که به منظور بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم روانشناختی این بیماران توجه به این متغیرها طی کارآزمایی های بالینی با هدف طراحی مدل های مداخله مناسب یا اصلاح مداخله های موجود سودمند خواهد بود.
  کلیدواژگان: زنان مبتلا به ایدز، کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب، استرس ادراک شده، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
 • پروانه حسینوند، کریم سواری* صفحات 181-189
  مقدمه
  در تحقیق حاضر، ویژگی های شخصیتی برون گرایی و باز بودن و احساس تنهایی در دانشجویان کاربر و غیرکاربر شبکه های اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  روش
  کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد لالی، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که 231 نفر آنان (143دختر و 88 پسر) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. داده ها از طریق نرم افزار آماری «اس. پی. اس. اس.» و با کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل واریانس تک متغیری و چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسش نامه های پنج بعدی شخصیتی ساخته کاستا و مک کری (1992) و احساس تنهایی راسل، پپلا و کاترونا (1980) استفاده بعمل آمد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که میانگین نمرات شخصیت برون گرایی، شخصیت بازبودن و احساس تنهایی در دانشجویان کاربر شبکه های اجتماعی از دانشجویان غیرکاربر بیشتر بوده و از آن جهت بین میانگین نمرات آنان تفاوت آماری معناداری مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجایی که تحقیق حاضر نشان داد که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشجویان برونگرا و باز و دانشجویان دارای احساس تنهایی بالا است لذا به متولیان امر پیشنهاد می شود که برای کاهش احساس تنهایی و افزایش ارتباط با دیگران در دانشجویان به توسعه شبکه های اجتماعی با برنامه های متنوع اهتمام نمایند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، احساس تنهایی، دانشجویان کاربر، دانشجویان غیرکاربر، شبکه اجتماعی
 • غلامرضا منشئ، پروین اسلامی، زهرا حاج ابراهیمی* صفحات 191-199
  مقدمه
  اخیرا رویکرد نوآورانه ای جهت درمان هراس از پرواز به وسیله واقعیت مجازی به وجود آمده است. هراس از پرواز عموما بدون معالجه درمان نمی شود و اضطراب یک جزء کلیدی در آن می باشد. این در حالی است که حدود 10 تا 25 درصد افراد هنگام پرواز دچار اضطراب می شوند که نتیجه ی آن اجتناب از پرواز است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی شیوه درمانی واقعیت مجازی بر کاهش اضطراب در افراد مبتلا به هراس از پرواز بود.
  روش
  روش پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماری را 40 فرد مبتلا به هراس از پرواز مراجعه کننده از مراکز مشاوره و فرودگاه های شهر تهران به پژوهشگاه هوا فضای تهران تشکیل می دادند که از بین آنها 20 نفر که ملاک های لازم را داشتند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (9 زن و یک مرد ) و شاهد (10 زن) تقسیم شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه 20 دقیقه ای در طول 5 هفته بطور انفرادی تحت درمان قرارگرفتند و پرسشنامه هراس از پرواز در قبل و بعد از مداخله روی دو گروه اجرا شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش های نان پارامتری من-ویتنی و فریدمن تحلیل شدند.
  نتایج
  پرسشنامه هراس از پرواز شامل چهار زیر مقیاس اضطراب مداوم، اضطراب در موقعیت خاص، اضطراب شکل ترکیبی و اضطراب مقطعی بود. نتایج تحلیل نان پارامتری نشان داد تفاوت میانگین زیرمقیاس های اضطراب بین دوگروه آزمایش و شاهد و تفاوت میانگین زیرمقیاس های اضطراب در سه دوره پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اثر معنادار داشته است (0.05>P).
  بحث و نتیجه گیری
  شواهد بدست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که واقعیت مجازی در کاهش اضطراب افراد مبتلا به هراس از پرواز موثر است. پس لازم است به عنوان یک شیوه درمانی جدید توسعه یابد چون تاثیر سودمند، پایا و موثری، در زمان کوتاه بر کاهش اضطراب داشته است.
  کلیدواژگان: واقعیت مجازی، اضطراب، هراس از پرواز
 • سحر موسوی، زهرا دشت بزرگی* صفحات 201-207
  مقدمه
  بی وفایی زناشویی واقعه ای دردناک برای زنان است که نظام خانواده را تهدید می کند. برخی متغیرهای مرتبط با بی وفایی زناشویی شامل دیدگاه فهمی و بخشش می باشند. بر این اساس پژوهش حاضر تاثیر ارتباط درمانی بر دیدگاه فهمی و بخشش زنان آسیب دیده از بی وفایی زناشویی را مورد مطالعه قرار داده است.
  روش
  این مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. از میان جامعه آماری زنان آسیب دیده از بی وفایی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره در سال 1395 شهر اهواز، 30 زن با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه (هر گروه 15 نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش با روش ارتباط درمانی (8 جلسه 90 دقیقه ای) آموزش دید و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از پرسشنامه های دیدگاه فهمی لانگ و پرسشنامه بخشش پولارد و همکاران به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در دیدگاه فهمی و بخشش تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر ارتباط درمانی به طور معنی داری باعث افزایش دیدگاه فهمی و بخشش زنان آسیب دیده بی وفایی زناشویی شد (0.05>P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان پیشنهاد داد که مشاوران و درمانگران از ارتباط درمانی می توانند به عنوان مداخله ای جهت کاهش مشکلات زنان آسیب دیده از بی وفایی زناشویی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: دیدگاه فهمی، بخشش، ارتباط درمانی، زنان، بی وفایی زناشویی
 • میناسادات علوی حجازی، مریم سادات فاتحی زاده*، فاطمه بهرامی، عذری اعتمادی صفحات 211-223
  مقدمه
  هدف این پژوهش،ساخت واعتبار یابی پرسشنامه ی آسیب های تعاملی زنان نمایشی در رابطه ی زناشویی آنها است.
  روش
  روش پژوهش ترکیبی - اکتشافی بود که در دو مرحله انجام شد. مرحله اول به صورت کیفی که فرآیند جمع آوری داده ها مشتمل بر 17 مصاحبه نیمه ساختار یافته ومطالعه متون علمی وتحلیل اکتشافی عوامل بود. مقولات مرتبط به روش تحلیل محتوای کیفی گردآوری شد.در مرحله ی دوم روایی وپایایی ابزار محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه تعارض زناشویی و پرسشنامه سازگاری زوجی اصلاح شده وپرسشنامه آسیب های تعاملی که محقق ساخته بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل با علائم شخصیت نمایشی شهر اصفهان بودند. نمونه ی پژوهش شامل 200 نفر از زنان متاهل با علائم شخصیت نمایشی که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از نرم افزار «اس. پی. اس. اس.» تحلیل عاملی صورت گرفت.
  نتایج
  تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه ی آسیب های تعاملی زنان نمایشی ابزاری چند بعدی است.آلفای کرونباخ کل آزمون 0.93 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  این پرسشنامه دارای اعتبار وروایی بالایی است که عوامل منسجمی از آن به دست آمده و توان شناسایی آسیب های تعاملی زنان نمایشی را در پژوهش های بالینی ودرمان های زوجی دارد.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، آسیب های زوجی، زن نمایشی، رواسازی
 • فرزانه کوثری، مریم اسماعیلی نسب* صفحات 225-237
  مقدمه
  این پژوهش با هدف هنجاریابی نسخه‏ ی فارسی مقیاس‏ واکنش ‏های والدین به هیجانات مثبت کودکان انجام گردید.
  روش
  به منظور محاسبه ‏ی روایی و اعتبار پرسشنامه‏، با استفاده از روش نمونه ‏گیری تصادفی، 15 مهدکودک منطقه 6 تهران انتخاب شد. 400 مادر دارای کودک 4 تا 7 سال این مهدکودک ها با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و این پرسشنامه و نیز پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان را تکمیل کردند.
  نتایج
  در مقیاس واکنش ‏های والدین به هیجانات مثبت کودکان اعتبار مقیاس براساس روش‏ های همسانی درونی با دامنه ‏ی آلفای کرونباخ 0.73 تا 0.83 و اعتبار بازآزمایی (با دامنه ‏ی همبستگی 0.92 تا 0.97) نشان دهنده ‏ی اعتبار بسیار بالای این مقیاس بود. در روایی محتوایی 2 گویه تغییر کرد و در بررسی روایی سازه 4 زیرمقیاس بدست آمد که معادل نسخه اصلی می باشد. همچنین، همبستگی نمرات زیر مقیاس ها با پرسشنامه‏ ی نظم جویی شناختی هیجان معنادار بوده است که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب مقیاس است. هنجار پرسشنامه در نمونه ایرانی با استفاده از جداول نمرات استاندارد Z و رتبه درصدی ارایه شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  در نهایت می ‏توان گفت نسخه ‏ی فارسی مقیاس‏ واکنش‏ های والدین به هیجانات مثبت کودکان دارای اعتبار و روایی مطلوب در جامعه ‏ی ایرانی می ‏باشد.
  کلیدواژگان: مقیاس واکنش های والدین به هیجانات مثبت کودکان، هنجاریابی
 • سارا پورتوکلی، کبری حاجیعلیزاده*، عبدالوهاب سماوی صفحات 239-246
  مقدمه
  سندرم روده تحریک پذیر، یک اختلال عملکردی است که وابسته به بیماری اندامی نیست و ناراحتی شکمی مزمن همراه با عادات روده ای نابهنجار به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر انطباق و بررسی شاخص های روان سنجی آزمون حساسیت گوارشی بوده است. آزمون حساسیت گوارشی شاخص خودگزارشی سودمندی برای سنجش اضطراب وابسته به دستگاه گوارش در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر است.
  روش
  جدول مورگان، 242 دانشجوی مقطع کارشناسی به عنوان آزمودنی های پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه 15 گویه ای حساسیت گوارشی بود که برای اندازه گیری نگرانی ویژه گوارشی استفاده می شود. با توجه به این که درحال حاضر نسخه ایرانی این پرسشنامه وجود ندارد، در مطالعه ی حاضر این پرسشنامه به فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی حساسیت گوارشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نسخه فارسی این پرسشنامه مشابه نسخه اصلی ساختار تک عاملی داشت. همچنین نتایج مشخص ساخت این پرسشنامه ضریب پایایی بالایی دارد (آلفای کرونباخ = 0.93).
  بحث و نتیجه گیری
  بطور کلی یافته های پژوهش نشان داد که ابزار حساسیت گوارشی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و برای اجرا در نمونه ی ایرانی مناسب است.
  کلیدواژگان: حساسیت گوارشی، نشانگان گوارش مخصوص اضطرابی، سندرم روده تحریک پذیر
 • زهرا بیرجندی، ثریا قطبی*، محمدرضا شعیری صفحات 249-266
  مقدمه
  حسد در متون اسلامی «تمنای زوال نعمت از دیگری» معنا کرده اند. از طرفی در نقطه مقابل از «غبطه» یاد شده که به جای آرزوی زوال نعمت از دیگری، آرزوی دریافت آن نعمت برای خود مطرح است. حسادت وجهه ی همت نوشته ها و منابع اسلامی بوده است، پژوهش هایی در مورد آن صورت گرفته است اما این پژوهش ها با کاستی های روش شناختی مواجه بوده است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر در گام نخست، شناسایی مفهوم، ویژگی ها و ابعاد حسادت در قرآن و متون روایی و مقایسه ی آن با مفهوم حسادت در روان شناسی بوده و در گام دوم نزدیک شدن به یک الگوی انسجام یافته ی اسلامی، مبتنی بر یافته ها و نتایج تحقیق بوده است.
  روش
  روش تحقیق حاضر کیفی و ازنوع توصیفی - اسنادی می باشد. نمونه مورد مطالعه، متنی و هدفمند شامل سه گروه به شرح ذیل بوده است: 1. تمام آیات قرآن 2. متن کامل بحارالانوار 3. منابع معتبر روان شناسی. ابزارهای اصلی مورد استفاده در این پژوهش، فیش های اخذ شده ازمنابع مورد بررسی ، براساس جستجو در متن و رجوع به نمایه ها و جستجو از طریق نرم افزارهای مرتبط بوده است. بعد از اتخاذ نتایج از قرآن و احادیث ، توصیف وطبقه بندی اطلاعات بدست آمده، به شکل محتوایی انجام گرفته است. از طرف دیگر ، محتوای بدست آمده از احادیث و قرآن ، با نتایج به دست آمده از علم روان شناسی مورد مقایسه قرار گرفته است. در ادامه نوع روابط بین مفاهیم و مقوله های اخذ شده تعیین، تا به یک الگو یا مدل به شکل همبسته نزدیک شویم.
  نتایج
  یافته های به دست آمده با توجه به ریشه حسادت، «ح س د»، در قرآن 5 مورد مطرح شده که از لحاظ موقعیت سوره ها با موضوع حسادت یک بار در سوره های مکی آمده که شامل سوره فلق (بیستمین سوره نازله) است و سه بار در سوره های مدنی شامل سوره فتح (صد و دوازدهمین سوره نازله)، سوره نساء (نود و دومین سوره نازله)، و سوره بقره (هشتاد و هفتمین سوره نازله) آمده است. لذا می توان غالب سوره هایی که موضوع حسادت در آن آمده است را «مدنی» دانست. در روایات بحارالانوار تعیین مفهوم و مقوله بندی موارد تعیین شده در بر گیرنده موارد زیر بود: مفهوم و نشانه شناسی حسادت، پیامد حسادت بر خود و دیگری، دامنه نمود حسادت، انواع حسادت، نمونه های حسادت، عوامل شکل گیری حسادت، چگونگی مقابله با حسادت و کاهش آن.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد حسد با زمینه های سرشتی و تا حدی یادگیری مرتبط است. همچنین از دو نوع حسادت مثبت و منفی و نیز حسادت غفلت و فتنه می توان سخن گفت. حسادت دارای پیامدهایی برای خود فرد و در صورت عینی شدن برای دیگری دارد. پس می توان از پیامدهای درون فردی و بین فردی سخن گفت. هرچند در متن روایات و قرآن از پناه بردن به خداوند به عنوان محوری ترین راه مقابله با حسادت یاد شده اما شیوه های مقطعی نیز مطرح شده است. با این مقوله ها می توان از یک الگوی منسجم سخن گفت که گاه متفاوت و گاه در توازی با علم روان شناسی بوده است.
  کلیدواژگان: حسادت، قرآن، روایت، روان شناسی
 • محمدرضا شعیری*، زینب عرب عامری، محمدعلی اصغری مقدم، سهیلا قمیان، زهرا صالح زاده صفحات 267-282
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر طراحی سناریوهای مربوط به بی وفایی عاطفی و جنسی و تعیین ساختار عاملی و همسانی درونی آن در نمونه ای از دانشجویان و کارکنان ایرانی بود.
  روش
  104 نفر مرد و 96 نفر زن با میانگین سنی 19 تا 30 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه محقق ساخته و سناریوها از جمله ابزارهای این تحقیق به شمار می آیند. برای ساخت و اعتبار یابی سناریوها، نخست سناریوهای خارجی مرتبط با الگوهای تحقیق ترجمه شد. در گام دوم با مصاحبه ی نمونه های عادی و نمونه های مراجعه کننده برای طلاق، زمینه ها و موضوع های مرتبط با حسادت در فرهنگ ایرانی مشخص شد. در گام بعدی با کمک چند تن از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سناریوها مورد بازینی و ترمیم قرار گرفتند و در نهایت با اجرای آزمایشی در یک گروه مقدماتی از نمونه های مشابه با نمونه های اولیه، موضوع های مرتبط با حسادت، مجددا مورد نقد و اصلاح قرار گرفتند.
  نتایج
  در این تحقیق 7 سناریو به دست آمد که در هر سناریو به شکل جداگانه، حسادت عاطفی و جنسی مورد سنجش قرار گرفت و بر اساس الگوی لیکرتی از عدم آشفتگی (صفر) تا آشفتگی خیلی زیاد (هفت)، قابل پاسخ گویی بودند. یافته های تحلیل عامل اکتشافی، دو عامل حسادت جنسی و حسادت عاطفی را نشان داد و یافته های تحلیل عاملی تاییدی حاکی از برازندگی مناسب این مدل بود. دامنه ی همبستگی های سناریوها از 0.15 تا 0.75 متغیر بود که همگی معنادار به دست آمد و حاکی از همسانی درونی مناسب این ابزار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  سناریوهای مربوط به بی وفایی عاطفی و جنسی از ساختار عاملی و همسانی درونی مناسبی برخوردار است. هرچند زمینه اولیه به کارگیری آن در نمونه های ایرانی فراهم شده، اما پژوهش های گسترده تر باید امکان به کارگیری دقیق تر آن را نمایان سازند.
  کلیدواژگان: حسادت جنسی، حسادت عاطفی، سناریو، فرهنگ
 • محمدرضا شعیری*، زینب عرب عامری، محمدعلی اصغری مقدم، سهیلا قمیان، زهرا صالح زاده صفحات 283-292
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت های جنسیت در مورد حسادت میان مردان و زنان می باشد. فرض شده است که مردان بیشتر از بی وفایی جنسی، و زنان از بی وفایی عاطفی بیشتر آشفته می شوند.
  روش
  به منظور وارسی سئوال های تحقیق، نمونه هایی از دانشجویان و فرهنگیان استان گلستان برگزیده شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر، در برگیرنده کلیه زنان و مردان مجرد و متاهلی بود که در شهرستان گرگان در فاصله سنی 19 تا 30 سال قرار داشتند. نمونه پژوهش این تحقیق شامل دو گروه بود: مردان و زنانی که از بین دانشجویان مجرد دانشگاه گرگان و مردان و زنانی که از بین کارکنان متاهل آموزش و پرورش که متناسب با سن و جنس افراد مجرد به صورت خوشه ایانتخاب شدند. در این تحقیق تعداد 200 شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 104 مرد(56 نفر مجرد و 48 نفر متاهل) و96 زن (33 نفر مجرد و 63 نفر متاهل) بوده اند. ابزارهای تحقیق حاضر شامل دو قسمت است: 1) پرسش نامه محقق ساخته در مورد ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ها شامل: متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تاهل و تجرد، طول مدت آن، میزان تحصیلات، مکان زندگی، مشخصات همسر 2) سناریوها، که منطبق با تحقیقات خارجی و سوال های مرتبط با آنها ارائه شده است. برای انطباق آن با شرایط جامعه ایران و رعایت جنبه های فرهنگی، با رجوع به مردان و زنان در دادگاه های خانواده و محیط عمومی، موارد مورد نظر بی وفایی عاطفی و جنسی در شرایط فرهنگ ایران تدقیق و ترمیم شده است.
  نتایج
  پس از اجرای ابزارهای یاد شده در مورد شرکت کننده ها، داده های تحقیق بر اساس آزمون تحلیل واریانس چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. خلاصه نتایج به دست آمده نشان داده است که در بخشی از سناریوها، مردان بیشتر از بی وفایی جنسی و زنان بیشتر از بی وفایی عاطفی رنج می برده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  در رابطه با بی وفایی جنسی و عاطفی، تفاوت های جنسی بین زنان و مردان وجود دارد.
  کلیدواژگان: حسادت، بی وفایی جنسی، بی وفایی عاطفی
|
 • Rasol Roshan, Sanaz Einy, Amirsaleh Delara* Pages 7-15
  Background& Aims
  Due to the wide range of personality disorders and as well as alternative model DSM-5 for personality disorders, this study aimed to cluster B personality disorder according to five factor alternative models Zuckerman- Kuhlman and ego strength.
  Method
  The study population is included all students of University of MohegheghArdabili in 2015(N=14000). A descriptive correlational study in which 150 subjects were selected by stratified random sampling and responded to Millon clinical multiaxial inventory-3 (MCMI) and Zuckerman-Kuhlman personality questionnaire and Psychosocial Inventory of Ego Strengths. The data were analyzed with Pearson correlation coefficient and simultaneous regression.         
  Findings
  Regression analysis showed that elements of aggression-hostility directly  and activity of Zuckerman alternative model inversely can predict antisocial personality disorder, elements of impulsive sensations seeking, aggression-hostility and neuroticism-anxiety of Zuckerman alternative model directly and ego strength inversely can predict borderline personality disorder, element of sociability of Zuckerman alternative model directly can predict histrionic personality disorder and elements of impulsive sensations seeking and activity directly and neuroticism-anxiety of Zuckerman alternative model inversely can predict narcissistic personality disorder.
  Conclusion
  Findings of this research could be the first step to understanding the usefulness of the Zuckerman-Kuhlman five alternative model and ego strength by specialists in understanding cluster B personality disorders.
  Keywords: Cluster B personality disorder_five factor alternative models Zuckerman- Kuhlman_ego strength
 • Azita Amir Fakhraei* Pages 17-27
  Sexual dysfunction, especially of erectile dysfunction is a relatively unknown disorder and resistant to treatment. This study aimed to assess effectiveness of cognitive-behavioral therapy on sexual of erectile dysfunction and comorbid psychiatric symptoms was done with it. The research is single-case designs by A-B. 28-year-old man who authorities based on the criteria of the study, the clinical interview based on DSM-V, hospital anxiety and depression scale )HADS), arizona sexual experiences scale (ASEX), international index of erectile dysfunction (IIEF-5) and psychiatrists definitive diagnosis of the disorder. The position of the baseline, the intervention began. participants was exposed to 8 sessions of 90 minute and a month after the intervention sessions, two sets of questionnaires administered in 2 consecutive months and was completed as a follow-up phase. The results of this study based on the visual analyses indicators and descriptive statistics showed that in the follow-up phase compared to the baseline, the intervention was effective of improve erectile dysfunction, in reduction of comorbidity of depression and anxiety. The results emphasize the importance of this intervention in sexual dysfunction and provide new horizons in clinical interventions emphasized.
  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Sexual Erectile Dysfunction, Psychological Symptoms, Single Case Study, Male.
 • Fatemeh Rezaei* Pages 29-39
  Introduction
  The present study was conducted with an eye on investigating the effects of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on seizure frequency and self-management behaviors of patients with intractable epilepsy.
  Methodology
  Quasi experimental design was adopted in which pre-test, post-test, and control group were deployed to gather data from patients with epilepsy visiting specialty neurology clinics of Khorramabad. In so doing, 24 patients with epilepsy (experimental, N=12; control group, N=12) were selected based on convenience sampling. Subsequently, during a period of 10 sessions (once in a week lasting 90 minutes), they were treated through acceptance and commitment therapy. Data were collected by means of Dilorio’s (1994) epilepsy self-management questionnaire (ESM) and checklist of the number of seizures recorded by the patients. Moreover, data were analyzed in the SPSS-23 using ANOVA and MANOVA.  
  Results
  The results discovered that acceptance and commitment therapy has a meaningful and positive impact on decreasing the seizure frequency (P<0/001) and increasing the self-management behaviors (P<0/001).
  Conclusion
  Based on the results of the present study, acceptance and commitment therapy, which is one of the therapies of the third wave, as a non-invasive and affordable therapy can have a considerable efficacy on recovery of self-management behaviors as well as decreasing the frequency of seizure in patients with epilepsy.
  Keywords: Keywords: Intractable epilepsy, epilepsy self-management behaviors, seizure frequency, acceptance, commitment therapy
 • Solaleh Sadat Asl Alavi Paidar, Roshanak Khodabakhsh*, Seyed Abolghasem Mehrinejad Pages 41-51
  The present research has aimed to compare efficacy of cognitive-behavioral and metacognitive approaches on thought fusions and washing-cleaning obsessions in patient with obsessive-compulsive disorder. The study utilized quasi-experimental design with pretest - posttest model has two experimental groups. The population included all of the girl students at the university of science and technology of Iran in 2014-2015.initial sampling by the recall of implementing the study was conducted voluntary and all the voluntaries completed Padua inventory and among them 12 people who suffered from obsessive-compulsive disorder and verified by clinical psychologist ( base on DSM5) were selected by available sampling and randomly divided into two groups of cognitive-behavioral (n=6) and metacognitive (n=6) groups. Then all patient filled Thought Fusion Instrument and cognitive-behavioral and metacognitive interventions was applied. each of interventions was performed in 10 sessions (2 hours per sessions).in order to analyze mixed multi factorial ANOVA and repeated measure one way ANOVA methods has been used. Both metacognitive therapy (P<0.001) and cognitive-behavioral therapy (P<0.001) were effective in reducing thought fusion at the end of treatment and after a one-month follow-up. In addition, Both metacognitive therapy (P<0.001) and cognitive-behavioral therapy (P=0.001) were effective in reducing obsessive-compulsive disorder. Also, There was no significant difference between the effectiveness of cognitive-behavioral and metacognitive approaches on thought fusion (P=0.07), at the end of treatment and after one month follow-up. So metacognitive therapy as new therapeutic areas to the extent of psychology, is effective as much as cognitive-behavioral therapy in reducing thought fusion and symptoms of obsessive-compulsive disorder and it’s subscales, and can be used as an alternative treatment.
  Keywords: Obsessive-Compulsive, Behavioral-Cognitive, Metacognitive, Thought Fusions
 • Manije Rezapuor * Pages 53-64
  The purpose of present research is to compare Identity Styles and its relationship with Academic Achievement of Shahed and nonShahed Students at Kermanshah Raziuniversity during 91-92 school year. For this purpose, according to Koukran s formula, sample size (57 people) from Shahedstudents  andnonShahed sample are selected according to variables like age, academic field, and gender by use of assimilation technique. Berzonsky Identity Styles questionnaire was the data aggregation tool, and marks average of the students elective courses was the standard for academic achievement. Research data was checked by Pearson s contingency coefficient formula and multi variance analysis test. The results showed that there is a meaningful difference between Shahed and nonShahedstudents identity style, and there is also meaningful difference between their academic achievement,Average and a meaningful relationship observed betweenShahed students informationalorientation identity style and academic achievement, but there is no meaningful relationship seen between normative, diffuse/avoidant identity style, and Shahedstudents academic achievement. On the other hand, no meaningful relationship is observed between Shahedstudents three identity style and academicachievement rate.andultimately the lateral result of this research was that the first model of informationalorientationidentity style has meaningfully the ability ofacademic achievement, ofShahed students.
  Keywords: Identity style, Academic Achievement, Shahed students, Non Shahed students
 • Masoumeh Shafiei, Masoud Sadeghi, Gelavizh Mohammadi* Pages 65-74
  Introduction
  Divorce is one of the most traumatic losses, and as a risk factor, leading to psychological disorders and Mental damage in the family and also to jeopardize the mental health of the society.The aim of this study was the effects of cognitive training Self-Compassion on dysfunctional attitudes and cognitive distortions in the divorcees poor., destitute.
  Method
  The research method was experimental with pre-test and post-test experimental and control groups. The population includes all women in the second half of 1395 because of exposure to traumatic events divorce and lack the financial ability to manage their lives, sponsored by Committee of of relief city of Gilan West (62 = N). 40 subjects were selected by simple random sampling method in two groups of 20 subjects (Department focused on compassion and the control group) were randomly assigned to. The first group, focused on compassion training for 8 sessions of one hour for the second group, which was considered as a control group. To collect information, a questionnaire for demographic information, Dysfunctional Attitudes and cognitive distortions were used. The collected data were analyzed by using analysis of covariance.
  Results
  The average score of dysfunctional attitudes and cognitive distortions in the group tutorials focused on caring significantly lower than the control group (P>0/001) and average education group focused on caring interpersonal rejection, unrealistic expectations of relationships , misunderstanding between the individual components of cognitive distortions significantly lower than the control group (P>0/01).
  Conclusion
   group therapy training to improve their compassion to the the destitute dysfunctional attitudes and cognitive distortions in the divorcees had an impact.
  Keywords: Self-compassion training, dysfunctional attitudes, cognitive distortions, destitute divorced women.
 • Mehrnoosh Heydari *, Zekrolah Morovati, Roghaye Khanbabaei Pages 75-86
  Mindfulness is non-judgmental and unexplainable which is based on present and important experience that catches some one's attention during a specific time scale. And it is useful in decrease stress and increase quality of life. The purpose of the present study was to examine the causal relationship between mindfulness with perceived stress in students: The mediating role of self-efficacy and Emotional Intelligence between undergraduate students (male and female) Azad University of Zanjan. The population in this study was of Zanjan Azad university students who the samples included 200 (99 female and 101 male) randomly selected. The tools used for data collection mindfulness questionnaire Brown and Ryan, Cohen Perceived Stress, Sherer's Self-Efficacy Questionnaire, emotional intelligen shot. The proposed model of the relationships between variables was tested using path analysis software (AMOS-20). According to the results, the proposed model was an acceptable fitness regarding the fitness indices. Generally, in the proposed model study results showed that mindfulness both directly and indirectly through self-efficacy and perceived stress was associated with emotional intelligence.
  Keywords: Mindfulness, Perceived Stress, Self-efficacy, Emotional Intelligence.
 • Mehdi YusuofBand, Ezatolah Ghadampoor *, Hassan Hosseini Pages 87-98
  Introduction
  Depression in students is one of the most important issues in the field of psychological science. Students with this disorder have many problems, including low sense of competence and reluctance to continue to study. Different methods have been used to treat the related disorder, which DBT therapy is the most important and effective treatment for this psychiatric disorder. So the aim of this study was to determine the effectiveness of DBT (Dialectical Behavior Therapy) to improve the Self-determination needs (autonomy, competence and perceived communication) and Meaning of education students in Allashtar.
  Method
  This quasi-experimental study in which the pretest - posttest control group was used. The sample consisted of 40 subjects that depression among female high school students of Allashtar were selected and randomly assigned to experimental groups (dialectical behavior therapy) and control group were assigned. Intervention in the experimental group received 12 sessions of 2 hours of dialectical behavior therapy. During this period, the control group received no intervention. To collect the data, the determination of the scale founding Sorbiou and colleagues (2009) and questionnaires meaning of education Henderson - King and Smith (2006) in the pre-test and post-test for both test and control groups were used. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. Data analysis software program (SPSS.21) was performed.
  Result
  Covariance analysis showed significant differences between the two groups. Discussion and
  conclusion
  Results showed that the DBT on meaning of education is effective in increasing the level of Self-determination needs. Therefore, if students can identify depression and help them reduce the disorder by the DBT therapy, they can significantly increase the level of self-determination and the meaning of education in them.
  Keywords: Keywords: Dialectical Behavior Therapy, Self-determination needs, Meaning of educatio
 • Sohrab Amiri* Pages 99-111
  Introduction
  The aim of the present study was to investigate psychological well-being and Sensory processing sensitivity levels based on the change in the circadian cycle Morningness and eveningness.
  Method
  For this purpose, Initially 475 students of Urmia were selected, in the form multistage cluster sampling, Then Morningness and eveningness types Questionnaire In order to responding were distributed among them. After analysing the initial results, 51 participants were selected for the second stage According to obtained scores in personality traits questionnaire Morningness and eveningness, as individuals with Morningness and eveningness and intermediate. Finally, , in order to test the hypothesis of this study, participants were have studied to measure well-being and processing sensitivity, Psychological well-being scale and scale of individual with sensory processing sensitivity were distributed among participants in the study in order to collect data. Collected data were analyzed to investigate the research goals.
  Result
  Results indicated significant differences between dimensions of Psychological well-being based on the types of Morningness and eveningness and intermediate, Morningness types had a lower Psychological well-being, also comparison of Morningness and eveningness in Sensory processing sensitivity Dimensions, showed that groups of Morningness types had higher sensitivity to stimulus.Discussion and
  conclusion
  It seems that individual differences in circadian cycles, may be related to levels of mental health and lead to different reactivity to stimulants..
  Keywords: Psychological well-being, Sensory processing sensitivity, Eveningness, Morningness
 • Ali AfzaliGorooh, AliAsghar Farookhzadiyan * Pages 113-121
  Background and purpose
  The aim of this study was to determine the effectiveness of meta-cognitive therapy (MCT) at the level of sexual satisfaction, marital satisfaction and body image concern (BICI) married women with depression in employees working in Kerman University of Medical Sciences.
  Material and Method
  This quasi-experimental study in which the pretest - posttest control group was used. The sample was 40 subjects with depression among married female employees of Kerman University of Medical Sciences were selected and randomly assigned to experimental groups (MCT) and control group were assigned. Intervention in the experimental group received 9 sessions of 2 hours of Meta Cognitive Therapy. During this period, the control group received no intervention. To collect data Body Image Scale (BII) Fisher (1979), Beck Depression Inventory (1988), Enrich's marital satisfaction and sexual satisfaction Hudson in the pre-test and post-test for both test and control groups were used. Research data were analyzed by analysis of covariance. Using data analysis software (SPSS.21) was performed.
  Results
  Covariance analysis showed significant differences between the two groups in all three variable body image concern (F=129.23, P=0.001), marital satisfaction (F=27.84, P=0.001), sexual satisfaction (F=21.96, P=0.001). Results showed that MCT in reducing body image concern (BICI) and increase sexual satisfaction and marital satisfaction is effective.
  Conclusion
  Other institutions that employees suffer from depression can MCT treatment to reduce and eliminate symptoms of depression used.Key words: MCT, concerns about body image, sexual satisfaction, marital satisfaction, depression
  Keywords: MCT, concerns about body image, sexual satisfaction, marital satisfaction, depression
 • Seyyed Vali, Allah Mousavi*, Reza Ghasemi Jobaneh, Sajjad Rezaei, Negar Sheakhli Pages 123-130
  Introduction
  the psychological factors and life skills could have important role in attempting suicide of women. The purpose of this study was to identify some of the predictors of suicide in women by comparing two groups of Chemical Suicide female Attempters and control. The research method is causal comparative and the statistical society consisted of women attempting suicide by chemical drugs hospitalized in the Poisoning Emergency Medical and training Center of Razi in Rasht city and control group who had no history of suicide in 2014. In this study, 50 women attempted suicide and 50 who had no history of suicide attempt were selected by Purposeful sampling method and responded to the Neuroticism subscale of 5-factor questionnaire of NEO and Problem-Solving questionnaire. The gathered data were analyzed by multivariate analysis of variance. The results showed that there exist significant differences between two groups in terms of Neuroticism and problem-solving styles (creative, confidence, tendency, insolvency, control and avoidance) and women attempting suicide by chemical drugs Compared with control group received more scores in Neuroticism and insolvency and low scores in creative, confidence, tendency, control and avoidance (P>0.01). According to the results of this study Courses could be held based on psychological problems and learn problem-solving skills In order to prevent suicide attempts in women at risk of suicide
  Keywords: Neuroticism, Problem-Solving, Women, Chemical Suicide
 • Seyedeh Fatemeh Manafi*, Zohreh Khosravi, Gholamreza Dehshiri Pages 131-139
  Interpersonal relationships and emotions are two factors which affected mental health, and can play an important role in the formatting or continuing of maladaptive personality traits. The aim of this study was to investigate the relationship between friendship quality and affective style with obsessive-compulsive, avoidant and dependent personality disorder. For this purpose, 400 female students of Al-Zahra University were selected by using a sampling method and they responded to the International Personality Disorder Examination Questionnaire screening, friendliness-unfriendliness questionnaire  and affective style questionnaire. The results showed that all three disorders have a significant negative correlation with a total score of friendship quality and adjusting component of affective style. Also, regression analysis showed that the components of friendship quality and affective style play a significant role in predicting personality disorder. Commonly, all three disorders have a significant negative relationship with alienation component of friendship quality and have a significant positive relationship with concealing component of affective style. In general, people with obsessive-compulsive personality disorder, avoidant and dependent have a experience low quality on different aspects of friendship and they use maladaptive style for affective regulation.
  Keywords: Key words: friendship quality, affective style, obsessive-compulsive personality disorder, avoidant personality disorder, dependent personality disorder
 • Soheila Rahmani*, Maryam Zeinali, Maryam Aghaei, Sadigheh Gazal, Nafiseh Drodian Pages 141-150
  Objective
  Multiple sclerosis (MS) is the most common chronic disease of the central nervous system. Its chronic nature, no cure and onset at a young age can have a devastating effect on quality of life and fatigue .This research is The effect of group mindfulness- based stress reduction program and conscious yoga on the quality of life and fatigue in patients with multiple Sclerosis .
  Methods
  A quasi-experimental study with experimental and control groups, respectively. The sampling method initially public call between members of the MS Society in Tehran were held and 24 patients with a diagnosis of MS and having the criteria for inclusion of the applicants were randomly assigned to the experimental group (n = 12) and control group ( n = 12) were assigned. MS patients' quality of life questionnaires (MSQOL-54) and the Fatigue Severity Scale (FSS), the participants before and after treatment was completed. The experimental group in 8 sessions of mindfulness-based stress reduction program 2 hours under treatment and yoga sober for groups. Data were analyzed using covariance single variable.
  Results
  The results showed that the mean scores of some subscales of the quality of life including physical functioning, role in relation to physical and mental energy, mental well-being, health threats, perceived health, satisfaction with sexual function, quality of life and fatigue test and control groups was significant difference (P <0/05).Therefore, using this method of protection, can be used as an effective method to improve the quality of life and fatigue resulting from multiple sclerosis and enabling them to be used.
  Keywords: Multiple Sclerosis, fatigue, quality of life, mindfulness-based stress reduction program
 • Galavizh Alizadeh, Rasoul Kordnoghabi*, Khosro Rashid, Zolaekhi Gholizadeh Pages 151-159
  This study was conducted to examine the impact of upper alpha neurofeedback training on updates working memory in  Kurdistan university girl students with academic burnout syndrome and depression symptom. A semi experimental method designed with control and experimental groups, undergoing pre-test and post-test used. The subjects were selected from the Kurdistan university girl students in academic years 2015-2016 and  using the volunteer sampling. Methods such that first screening test of Beck depression and Maslach academic bernout among students 19 to 25 years old were distributed and then  based on score questionnaire,  students who were average scores in both questionnaires were selected and  among those who were eligible for the study, 34 people have volunteered to participate in this study and subjects were placed randomly in experimental (n = 17) and control (n = 17) groups and then responded to the Letter – number span test. Neurofeedback sessions was held  for the experimental group in psychology laboratory at the University of Kurdistan and for each person over a period of 10 sessions (2 times a week for 45 minutes). Neurofeedback protocols were using upper alpha waves in the parieto- occipital area(P3, PZ, P4, O1, 02 )of the scalp and particular point PZ.   After  three sessions , two members of the experimental group withdrew from further cooperation. After the end of sessions both groups were assessed and data were analyzed using analysis of covariance and spss 18software. The results showed that upper alpha neurofeedback training has significant effect on  updates working memory in  Kurdistan university girl students with academic burnout syndrome and depression symptom(p< 0.001).
  Keywords: Neurofeedback, Upper alpha, updating working memory, Academic burnout syndrome, Depression symptom.
 • Nahid Talebi* Pages 161-168
  Introduction
  The present study examines the effectiveness of exercise training along with the program to increase the awareness and attitude of physical activity on the improvement of workability index of post company employees.   
  Methods
  The study was a semi-experimental and pre-test-post-test with control group. To do this research, 60 post workers were employed and randomly divided into two groups of intervention (30 people) and control (30 people). Subjects were first evaluated using the workability index WAI Questionnaire. Then the intervention group participated in the exercise program for 16 weeks and weekly weekly in the exercise program along with the program to increase the awareness and attitude of physical activity, but the control group was not subjected to such intervention. The collected data were analyzed using ANCOVA test and SPSS20 software 
  Results
  The mean score of the questionnaire of the ability of the intervention group after the exercise training with the program for increasing the knowledge and attitude of physical activity increased significantly (P <0.05). Also, there was a significant difference between workability index scores in experimental and control groups.     
  Conclusion
  The results of this study showed that the simultaneous exercise of two exercises with the program to increase the awareness and attitude of physical activity, in improving the workability of the staff is effective and increases the productivity and quality of the workability of the organizations.
  Keywords: Exercise Training, Work Ability, Physical Activity Awareness, Attitude Program, Post Company Staff
 • Soheila Rahmani, Samaneh Mohamadpour, Fakhri Tajikzadeh* Pages 169-179
  Background and Objectives
  Attending to psychological state in women with HIV because of strong influence on incidence, progression and prognosis of this disease is very important. The aim of present study was investigating the effectiveness of mind-fullness based cognitive therapy on depression, anxiety, perceived stress and quality of life in women with HIV.
  Methods  and Materials
  This research was semi-experimental with pre-test and post-test and follow-up with control group. In this study, 24 positive HIV women in Tehran city were selected by volunteers sampling method and were randomly assigned to either control group and or MBCT groups and Center for Epidemiologic Studies Depression (CES-D), Zung anxiety scale (SAS), Cohen Perceived Stress (PSS) and World health organization Quality of life questionnaire were administrated as pretest. The MBCT group received 8 sessions of mindfulness based cognitive therapy and the control group received no intervention. At the end, post-test was administrated on two groups and, repeated measure multi-variable was used for data analysis by spss-20 software.
  Results
  The results of the present study indicated that there were significant differences between the experimental groups control group and MBCT (p<0.001). So that, in MBCT group decrease the mean of depression, anxiety, perceived stress and increase the mean of quality of life.
  Discussion
  Therefore, In order to improve the quality of life and reduce in psychological in these patients, attention to these variables during clinical trials with the goal of appropriate intervention will be beneficial.
  Keywords: positive HIV women, quality of life, Depression, Anxiety, Perceive Stress, mindfulness based cognitive therapy
 • Parvaneh Hosseinivand, Karim Savari * Pages 181-189
  The Introduction
  Networking sites like Facebook or XING for instance provide individuals not only a technical platform to get together, but they enable users to articulate and make visible their own social networks. The purpose of this study was to comparise personality characteristics and loneliness of users and non-users of social networks among Lali Payam e Noor university students.
  Methods
  The study was an applicable work and the statistical population included all Payamnoor University students in Lali province (n=800). Using voluntary sampling, 231 students were selected as sample group. Instruments of the study are student’s loneliness scale based on Russel, Peplau & Cutrona(1980), short form of personality characteristics of Costa, & MacCrae (NEO-FFI) 1992 questionnaire. Data was analyzed using multi-variable (MANOVA) and one-variable variance.
  Results
  The results of one-variable variance showed that there is significant difference between users and non-users of social networks in terms of loneliness and personality characteristics.
  Discusion
  Since the present study showed that the use of social networks in extraterritorial and open-label students and students with high loneliness is high, it is suggested to the custodians that to reduce the feeling of loneliness and increase communication with others in students, the development of social networks With diverse programs.
  Keywords: personality characteristics, loneliness. users, non-users, social networks
 • Gholamreza Manshaee, Parvin Eslami, Zahra Hajebrahimi* Pages 191-199
  Objective
  Virtual reality exposure has recently emerged as an innovative tool for exposure therapy in the treatment of fear of flying. Fear of flying, a key component of which is anxiety, often remains uncured if no intervention procedures are employed. Not to point to the fact that about 10 to 25 percent of all the individuals experience anxiety and that causes the individual entirely to avoid travelling by air. The aim of the present study was to evaluate the efficacy of virtual reality exposure therapy (VRET) to reduce anxiety stemming from the fear of flying,
  Method
  our method wasby utilizing the experimental pre-post test design with the control group. The recruitment of participants took place among the referring clients to Tehran’s Aerospace Research Institute directed to which, from different counseling centers and airports. Forty individuals suffering from flying phobia constituted the statistical population among which 20 who met the inclusion criteria were selected as participants. They were then, randomly separated into two intervention (nine-female, one-male) and one control (10-female) groups. Intervention group participants were subject to 10 treatment sessions individually, through five weeks each lasting for 20 minutes. The Flight Anxiety Situations questionnaire was provided previous to and subsequent to the intervention to both experimental groups. Gathered data were analyzed employing the non parametric Mann-Whitney and Friedman test.
  Results
  The Flight Anxiety Situations questionnaire comprises of four subscales including constant anxiety, situation-specific anxiety, complex anxiety and short-term anxiety. Non parametric analysis results indicated the significance of difference in average anxiety scores between the four subscales and average anxiety values of the three intervention courses of pretest, posttest and follow up, too.P<0.05).Discussion and
  conclusion
  Given the findings in this investigation, the efficacy of VRET for flying phobia is inferred. Therefore, considering the useful and durable efficacy of VRET in such a short period of time in reducing anxiety, VRET as a novel therapeutic approach is an asset for further research and development.
  Keywords: virtual reality, anxiety, fear of flying
 • Sahar Moosavi, Zahra Dasht Bozorgi* Pages 201-207
  Introduction
  Marital infidelity is a painful event for women that threaten the family system. The most important variables associated with marital infidelity are included perspective taking and forgiveness. So present research aimed to investigation the effectiveness of imago therapy on perspective taking and forgiveness among women damaged by marital infidelity.
  Methods
  This quasi-experimental study was done with a pre-test and post-test by a control group. Statistical population included all women damaged by marital infidelity that referred to counseling centers of Ahvaz city in 2016 year. Totally 30 women were selected by available sampling method and randomly assigned to two equal group (each group 15 person). The experimental group training (8 sessions of 90 minutes) by imago therapy method and the control group didn’t receive any treatment. Both groups were evaluated using the questionnaires of Longs’ perspective taking and Pollard & Colleagues’ forgiveness as a pre-test and post-test. Data were analyzed by one-variable covariance method and with assistance SPSS-22 software.
  Results
  The results of the findings showed that there is significant difference between the experimental and control groups on perspective taking and forgiveness. In other words, imago therapy led to significant increase on perspective taking and forgiveness in women damaged by marital infidelity (P<0/05).
  Conclusion
  According to the results, it can be suggested that counselors and therapists use therapeutic communication as an intervention to reduce the problems of women affected by marital infidelity
  Keywords: Imago relationship therapy, empathy, forgiveness, women affected, infidelity.
 • Minasadat Alavi Hejazi, Maryamsadat Fatehizadeh*, Fatemeh Bahrami, Ozra Etemadi Pages 211-223
  The purpose of this study is to compose and reliability of a survey about histrionic women's mutual damages in their marital relationship. The method that was used for this survey was a composition of exploratory and combinatory which was done in two steps. The first step was a qualitative factors discovery analysis one which included 17 semi-structured interviews and review of scientific resources. Related articles were gathered based on qualitative content analysis. At the second step, self-made validity and reliability were examined. Those tools were marital conflicts surveys and reformed double adjustment survey (RDAS) and mutual damages which were all made by the researcher. The statistical population of this study was all married women from Iran, Isfahan who has histrionic personality. The sample of this research was two hundred married women with histrionic personality who were chosen with purposive sampling and were reviewed by SPSS software in terms of elemental analysis. The result of elemental analysis showed that women's mutual damage survey is multi-dimensional. The total Cronbach's alpha was 93%. This survey is in a great validity and credibility level, which helped in obtaining several coherent factors and has the ability of identifying interactive damages of women with histrionic personality in clinical and couples researches.
  Keywords: Histrionic Woman, Couple Vulnerabilities, Reliability, validity
 • Maryam Esmaeilinasab* Pages 225-237
  This study evaluated the normalization of the Persian version of the Parents’ Response to Children’s Positive Emotions Scale (PRCPS). For evaluating reliability and validity of this scale through random sampling, 400 mothers of 4-7-year-old children completed the PRCPS and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Evaluating internal reliability of PRCPS subscales by Cronbach’s alpha coefficient shows that αs ranges of all subscales were from 0.73 to 0.83. Test-retest reliability revealed that PRCPS were significantly correlated with range of .92 to .97. In content validity two items changed. And about PRCPS results suggest that four factors should be extracted that this is similar to the original version. The correlation of subscale of PRCPS and CERQ were significant that it means this scale had a good divergent and convergent validity. Iranian norm of PRCPS was examined via standard scores (Z_ score). It was concluded that the PRCPS is a reliable and valid instrument in this sample and we have the norm of Iranian mothers.
  Keywords: Parents’ Response to Children’s Positive Emotions Scale, normalization
 • Sara Poortavakoli, Kobra HajiAlizadeh * Pages 239-246
  The visceral sensitivity index (VSI) is a useful self-report measure of the gastrointestinal symptom-specific anxiety (GSA) of patients with irritable bowel syndrome (IBS). Previous research has shown that GSA is an important endpoint for intervention. However, there is currently no Iranian version of the VSI. In the present study, translated the VSI into Persian and verified its reliability and validity. Participants were 242 undergraduate university that selected by stratified random selection. The research tool was 15 item VSI that used for gastrointestinal symptom-specific anxiety assessment. The reliability and factor structure of the VSI were investigated. Results showed that factor structure of the VSI is unidimensional and similar to that of the original VSI. Also, results showed that VSI has a high reliability coefficient (Cronbach’s α = 0.93).  Totally, findings suggest that the VSI is a reliable and valid measure of visceral sensitivity in Iranian sample.
  Keywords: visceral sensitivity, Gastrointestinal-specific anxiety, Irritable Bowel Syndrome (IBS)
 • Zahra Birjandi, Soraya Ghotbi *, Mohamadreza Shoeyri Pages 249-266
  One of the properties which is always has been regarded and man has experienced is “Jealousy”. It has been prohibited in the Quran and traditions and is considered one of the three principles of atheism. In Islamic texts, Jealousy has been translated to "Desire to decline favor of another". On the other hand, "envy", versus “Jealousy”, is mentioned that gaining blessing instead declining favor of another blessing for individual purpose is concerned. “Jealousy” has caused to attempt in Islamic texts and sources. Some research has been done about it; but these studies have faced methodological shortcomings. Hence, the target of this study, first of all, is to identify the concept, features and aspects of jealousy in the Qur'an and hadith texts and comparing it with the concept of jealousy in psychology. The second step is to reach an integrated Islamic pattern, based on the findings and research results.
  Results
  The results obtained with respect to the root of jealousy, "H s d", are five cases; in which the position of the suras with the subject jealousy has come once in ”Meccan suras” which contain sura Al-Falagh(twentieth revealed sura) and three times in “Madani Suras”, including Al-Fath(one hundred and twelfth revealed sura) ,Al-Nisa (ninety-second revealed sura) and sura Al-Bagarah(eighty-seventh revealed sura).Therefore, the most suras with the subject of jealousy can be considered “Madani”. In the traditions of Bihar al-Anwar, jealousy, has been used 157 times. The determination of the concept and categorization of specified cases contained the following: The concept and typology of jealousy, the consequence of jealousy upon him self and the other, the appearance domain of jealousy, the types of jealousy, jealousy samples, the elements of jealousy formation, the quality of reducing and confronting with jealousy.
  Conclusion
  It seems that jealousy is associated with areas of nature and partly learning. The two types of envy or jealousy or intrigue and neglect can be discussed too. This issue always has consequences for the individual and the other, provided objective criteria. Afterwards, it can be concerned for intrapersonal and interpersonal consequences. Although taking refuge in the Lord has been mentioned as the most central way to deal with jealousy in the text of Quran and traditions, but the cross-sectional manners have introduced too. With these categories, we can speak of a coherent pattern that is sometimes different, sometimes in parallel with the science of psychology.
  Keywords: jealousy, The Quran, tradition, psychology
 • Mohammad Reza Shairi*, Zeinab Arab Ameri, Mohammad Ali Asghari Moghadam, Soheila Ghomian, Zahra Saleh Zadeh Pages 267-282
  Purpose
  The purpose of this study was to design emotional and sexual infidelity scenarios and to examine the factor structure and its internal consistency in a sample of Iranian students and staff.
  Method
  In this research, 104 men and 96 women were selected with an average of 19-30 age and using multistage cluster sampling. The researcher-made questionnaire and scenarios are the tools of this research. To construct and validate scenarios, original scenarios related to research patterns translated, initially. In the second step, by interviews with ordinary samples and examples of divorce cases, revealed the areas and issues related to jealousy in Iranian culture. In the next step, with the help of several professor and graduate students, they were examined and corrected. Finally, by introductory run in a sample similar to the previous one,  scenarios  were re-criticized and corrected.
  Results
  In this study, 7 scenarios were obtained which was measured emotional and sexual  infidelity in each of them, separately and was responded according to the Likert pattern, from no disturbing (zero) to very disturbing (seven).  Findings of the exploratory factor analysis revealed two factors ( sexual and emotional jealousy) and the confirmatory factor analysis showed a good fit for this model. The range of the correlation between scenarios varied from 0.15 to 0.75, which was significantly, indicating the good  intrinsic coherence of this tool.
  Conclusion
  The scenarios of emotional and sexual jealousy have the proper factor structure and the good internal consistency.
  Keywords: Sexual jealousy, emotional jealousy, scenario, culture, divorce
 • Mohammad Reza Shairi*, Zeinab Arab Ameri, Mohammad Ali Asghari Moghadam, Soheila Ghomian, Zahra Saleh Zadeh Pages 283-292
  Introduction
  The purpose of this study is to determine the gender differences in Jealousy between men and women. It is assumed that men are disturbed more than sexual infidelity and women more than emotional Infidelity.
  Method
  In order to investigate the research questions, samples were selected from students and educators in Golestan province. The statistical population of the present study included all single and married women and men (19 to 30 years old ) in Gorgan. The research sample included two groups: The men and women who were selected by Clustering method among single students of Gorgan University, and male and female employees of married education, which their age and gender were matched to single individuals. In this research, 200 subjects were studied that included 104 men (56 single and 48 married) and 96 women (33 single and 63 married). The current research tools included two parts: 1) Researcher-made questionnaire on demographic characteristics of samples that included variables such as age, gender, marital status and duration, educational level, place of residence, spouse's profile.  2) scenarios, which were presented in accordance with external research and related questions. In order to adapt it to the conditions of the Iranian society and respect cultural aspects, referring to men and women in the family courts and the public environment, the cases of emotional and sexual  infidelity were amended in accordance with the cultural conditions of Iran.
  Result
  After implementation of the mentioned tools, the research data were analyzed based on multiple variance analysis. A summary of the results showed that in part of the scenarios, men suffered more than sexual infidelity and women more than emotional infidelity.
  Conclusion
  In terms of sexual and emotional infidelity, there are gender differences between men and women.
  Keywords: Jealousy, sexual infidelity, emotional infidelity