فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • افضل شمسی*، سیده صبا ضیاء، راضیه شهابی نژاد صفحات 165-172
  مقدمه
  تروما علت اصلی از کارافتادگی و معلولیت جمعیت فعال در کشورهای در حال توسعه است. در این بین آسیب های دست، یکی از شایع ترین تروماها در این دنیای صنعتی می باشد. این آسیب ها بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر دارد.
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین روند کیفیت زندگی در بیماران با آسیب عصب دست ناشی از تروما می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1396 بر روی بیماران دچار آسیب به عصب دست انجام یافته است. نمونه ها به تعداد 100 نفر و به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (36 SF) و پرسشنامه ناتوانی بازو، شانه و دست (38 DASH-) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و آزمون آماری کروسکال والیس استفاده گردید و 0/05 P< به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی واحدهای پژوهش 7/21±27/69 سال بود. آزمون آماری کروسکال والیس نشان داد نمره کیفیت زندگی بیماران (بدو مراجعه؛ 14/27±42/18، 3 ماه بعد؛ 12/89±58/10 و 6 ماه بعد از جراحی؛ 8/25±78/98) به طور معنی داری با گذشت زمان افزایش یافته بود (0/000 P=). همچنین نمره ناتوانی عملکردی دست (بدو مراجعه؛ 17/98±65/43، 3 ماه بعد؛ 18/16±36/04 و 6 ماه بعد از جراحی؛ 1/29±3/03) با گذشت زمان کاهش یافته بود (0/000 P=).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد روند کیفیت زندگی در بیماران با آسیب به دست به دنبال تروما بعد از عمل جراحی روند صعودی داشت. با این وجود کیفیت زندگی این بیماران حتی بعد از عمل جراحی نیز پایین است؛ بنابراین انجام برنامه ریزی اساسی در این زمینه توسط مسئولین مربوطه ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: آسیب، بیمار، تروما، کیفیت زندگی
 • مریم کلانتری، سیده اعظم سجادی*، سید امیرحسین پیشگویی صفحات 173-181
  مقدمه
  حفظ ایمنی بیمار، یکی از بزرگترین نگرانی های سازمان ها و ارائه دهندگان خدمات مراقبت سلامت است. پرستاران نقش کلیدی در ارائه خدمات ایمن و با کیفیت در کلیه بخش های بیمارستانی، اعم از عمومی و ویژه دارند.
  هدف
  این مطالعه با هدف مقایسه عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخش های مراقبت ویژه و عمومی بیمارستان های آجا در سال 1397 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه ی توصیفی مقطعی است که طی آن عملکرد 224 نفر از پرستاران بخش های عمومی و مراقبت های ویژه از دیدگاه سرپرستاران، با استفاده از چک لیست عملکرد ایمن که دارای 32 سوال و ابعاد چهارگانه ایمنی روانی، جسمی، مهارت های پرستاری و کار تیمی بود، بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری، کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  عملکرد ایمن پرستاران در بخش های عمومی و ویژه در سطح متوسطی قرار داشت. بین عملکرد ایمن پرستاران در بخش های ویژه و عمومی، اختلاف معناداری وجود نداشت. بین نوع بخش، جنسیت، وضعیت استخدام، شیفت کاری، شرکت در کارگاه و عملکرد ایمن پرستاران رابطه معناداری وجود نداشت (0/05 P>). بین نوع بخش و عملکرد پرستار در بعد ایمنی جسمی و مهارت پرستاری رابطه معناداری وجود داشت (0/05 P>)؛ اما بین نوع بخش و عملکرد پرستار در بعد ایمنی روانی و کار تیمی پرستار، رابطه معناداری وجود نداشت (0/05 P>).
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجایی که عملکرد پرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخش های مراقبت های ویژه و عمومی در حد متوسط بوده است، پیشنهاد می شود برنامه ریزی های بیشتری در جهت ارتقاء وضعیت موجود انجام شود.
  کلیدواژگان: ایمنی، بخش مراقبت ویژه، بخش عمومی، بیمارستانهای نظامی، مراقبت پرستاری ایمن
 • ریحانه رحمتی*، سید امیرحسین پیشگویی، آرمین زارعیان، فروزان آتش زاده شوریده صفحات 182-191
  مقدمه
  پرستاران، بخش مهمی در سیستم بهداشت و سلامت هستند؛ اما در حال حاضر تمایل به ترک خدمت در پرستاران به یک چالش و نگرانی بزرگ تبدیل شده است. مطالعات بسیاری بر اهمیت تاثیر سبک های رهبری بر ایجاد پدیده ترک خدمت پرستاران اشاره کرده اند.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک رهبری تحول گرا به سرپرستاران بر میزان تمایل به ترک خدمت پرستاران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی، تک گروهی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون است که بر روی تعداد 30 پرستار و 14 سرپرستار در دو بیمارستان از بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران در سال 1396 اجرا شده است. در این پژوهش در طول 3 هفته و در 12 جلسه به سرپرستاران سبک رهبری تحول گرا آموزش داده شد و پس از 8 هفته از گذشت آموزش و اجرای این سبک رهبری در بخش ها جهت جمع آوری داده ها از مقیاس پیش بینی ترک خدمت هنیشاو و آتوود و پرسشنامه سبک رهبری چندعاملی استفاده شد. همچنین آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار نسخه 20 و آزمون های توصیفی تی زوجی و مستقل انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که قبل و بعد از مداخله، دیدگاه پرستاران در رابطه با نوع سبک رهبری سرپرستاران تفاوت معناداری ایجاد نشده (میانگین 3/06 و انحراف معیار 0/71) و سبک رهبری غالب رها شده بوده است. همچنین میزان قصد ترک خدمت پرستاران همواره در طول پژوهش روند افزایشی داشته است (میانگین 32/56 و انحراف معیار 6/56).
  بحث و نتیجه گیری
  سبک رهبری سرپرستاران ارتباط زیادی با قصد ترک خدمت دارد و در مطالعات گوناگون به اهمیت سبک رهبری تحول گرا نیز توجه بسیاری شده است. به همین جهت می بایست آموزش مدیران پرستاری در مباحث رهبری، به کارگیری الگوها و سبک های رهبری مناسب به صورت مداوم و با استفاده از انواع روش های یادگیری موثر جهت تغییر در نگرش، بینش و عملکرد آن ها صورت پذیرد. کد کارآزمایی بالینی: IR.AJAUMS.REC.1396.36
  کلیدواژگان: آموزش، پرستاران، ترک خدمت، سبک رهبری تحول گرا، مدیریت
 • جمیل صادقی فر، طاهره محرابیان* صفحات 192-200
  مقدمه
  اعتیاد به مثابه ی یک عارضه و آسیب فردی و اجتماعی دارای علل و عوامل، ریشه ها، زمینه ها و همچنین عوارض و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیطی، روانی و فردی متعددی می باشد.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی هوش معنوی بر اساس ویژگی های شخصیتی در معتادان مرد در حال ترک استان ایلام انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش که به صورت همبستگی انجام گرفته است، تعداد 250 معتاد مرد در حال ترک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. از دو پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، تجربه گرایی، توافق پذیری و وجدانی بودن) به عنوان متغیرهای پیش بین و هوش معنوی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. 0/01 P< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که افراد معتادی که روان رنجوری (50/7±36/35) بالاتری دارند از هوش معنوی پایین تری برخوردار هستند. افراد معتاد با ویژگی های شخصیتی برون گرایی (6/44±38/57)، توافق پذیری (5/59±39/16) و وجدانی بودن (7±43/28) بالا، هوش معنوی بالاتری دارند. ویژگی شخصیتی روان رنجوری با ضریب همبستگی 0/44- به عنوان مهم ترین متغیر پیش بین در هوش معنوی واحدهای پژوهش تعیین شد. ضرایب تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر برای ترکیب خطی متغیرهای ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در سطح کمتر از 0/001 معنی دار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های پژوهش از وجود رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در مردان معتاد در حال ترک استان ایلام حمایت می کند. با توجه به یافته های به دست آمده از این پژوهش می توان این گونه بیان داشت که ویژگی های فردی و شخصیتی افراد می تواند در بهره گیری بهتر از هوش معنوی و در نتیجه سازگاری و حل مسائل مختلف کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، شخصیت، معنوی، هوش
 • علی احمدی شورک توکان لو*، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد صفحات 201-210
  مقدمه
  امیدواری افراد را با وجود موانع به اهداف دشوارشان متعهد می سازد و بسیاری از روان شناسان امیدواری را عامل مهمی در بهزیستی روان شناختی افراد به شمار می آورند و از طرفی خودکنترلی نیز در بهزیستی روان شناختی افراد تاثیرگذاراست.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان شناختی سربازان با میانجیگری خودکنترلی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری شامل تمام سربازان پادگان تیپ 277 شهرستان قوچان در سال 96-1395 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، تعداد 200 سرباز با برخورداری از معیارهای ورود به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه‎های امیدواری میلر، خودکنترلی تانجی و بهزیستی روان‎شناختی ریف بود. برای آنالیز داده ها از آمار توصیفی (جدول فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون) با به کارگیری نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح (0/01 P<) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین امیدواری و خودکنترلی با بهزیستی روان‎شناختی رابطه‎ی مثبت و معنادار وجود دارد (0/001 P<). نتایج حاصل از محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی امیدواری بر بهزیستی روان شناختی، بیانگر وجود رابطه آماری معنی دار بود (0/13=β، 0/02= R2، 65/05=F و 0/01=P) و همچنین نتایج حاصل از محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی خودکنترلی بر بهزیستی روان شناختی، بیانگر وجود رابطه آماری معنی دار بود (0/56=β، 0/22= R2، 65/05=F و 0/001=P).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می‎توان نتیجه گرفت، خودکنترلی و امیدواری دو پیش بین در بهزیستی روان شناختی سربازان بودند و همچنین می توان بیان کرد که خودکنترلی متغیر قوی تری نسبت به امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان شناختی است، لذا، توصیه می‎گردد با برگزاری کلاس‎های آموزشی جهت ارتقاء میزان امیدواری و خودکنترلی سربازان، زمینه افزایش بهزیستی روان‎شناختی در آن‎ها فراهم گردد.
  کلیدواژگان: امیدواری، خودکنترلی، روان شناختی، سربازان
 • محسن محمدزاده*، پیمان جهان داری، ساناز زرگر بالای جمع، فرزانه رفیع زاده صفحات 211-219
  مقدمه
  یکی از موضوعاتی که ذهن محققان را در حیطه روانشناسی به خود مشغول کرده است. بررسی تیپ های شخصیتی و نوع منبع کنترل است؛ و از مباحث اصلی و بنیادی علم روانشناسی بررسی ویژگی های شخصیتی می باشد. از آنجایی که این ویژگی ها زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل می دهند، پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصی از عملکرد افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد.
  هدف
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین تیپ های شخصیتی و نوع منبع کنترل با میزان خودکارآمدی کارکنان یکی از یگان های نظامی شهر تهران می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 152 نفر از کارکنان مرد یکی از یگان های نظامی شهر تهران شرکت داشتند که طبق جدول مورگان 152 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیقی، توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های، تیپ شخصیتی (آیزنگ، 1965)، منبع کنترل (راتر) و میزان خودکارآمدی شغلی (ریگرز و نایت، 1994) بودند که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تائید شده بودند؛ و روش تجزیه تحلیل داده ها با آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 20 است.
  یافته ها
  نتایج همبستگی اسپیرمن نشان داد بین تیپ شخصیتی برونگرا (0/345 r=)، تیپ شخصیتی درون گرا (317/0- r=)، منبع کنترل بیرونی (0/410 r=)، منبع کنترل درونی (0/430- r=) با میزان خودکارآمدی رابطه معناداری دارند (05/0P≤).
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها بیانگر آن است که بین تیپ های شخصیتی و نوع منبع کنترل با میزان خودکارآمدی کارکنان یکی از یگان های نظامی شهر تهران رابطه معنی دار وجود دارد؛ بنابراین ویژگی های شخصیتی انسان به عنوان عوامل مهم جدانشدنی از شخصیت انسان در محیط سازمانی انسان تاثیر می گذارد، زیرا رفتار هر فرد تا حدودی زیادی تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی وی می باشد و خودکارآمدی به عنوان یک نوع رفتار سازمانی به طور مستقیم تحت تاثیر این ویژگی ها می باشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، شخصیت، کارکنان نظامی، کنترل
 • عصمت شجاع الدینی*، یاسر عزیزی سعید صفحات 220-227
  مقدمه
  سبک های دلبستگی ناایمن به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد طرحواره های ناسازگار اولیه؛ به ویژه در زندانیان دارای اختلالات شخصیتی می تواند در بروز رفتارهای مجرمانه در آینده این افراد تاثیرگذار باشد.
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در زندانیان دارای اختلال شخصیت مرزی زندان همدان در سال 1396 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی زندانیان دارای اختلال شخصیت مرزی زندان همدان در سال 1396 با روش نمونه گیری هدفمند بر روی 110 نفر انجام گرفت. این افراد پیش تر بر اساس مصاحبه بالینی توسط روانشناس و روانپزشک و اجرای پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون، به عنوان بیمار دارای اختلال شخصیت مرزی تشخیص داده شده بودند. آزمون طر واره های یانگ (فرم کوتاه) و سپس پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید بر روی آنان اجرا و داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  متداول ترین طرحواره های ناسازگار اولیه به ترتیب، بی اعتمادی/ بدرفتاری (25)، نقص و شرم (24)، رهاشدگی/ بی ثباتی (23)، خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی (21) و محرومیت هیجانی (19) بودند. میانگین نمرات دلبستگی ایمن 11، اجتنابی، 12 و دوسوگرا 15/5 بود و بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ایمن رابطه معکوس معنادار وجود داشت (0/75- =r) و بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی دوسوگرا همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت (0/94=r).
  بحث و نتیجه گیری
  زندانیان دارای اختلال شخصیت مرزی که سبک دلبستگی دوسوگرا داشتند طرحواره های ناسازگار بیشتری داشتند و افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند از طرحواره های ناسازگار کمتری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، زندانیان، سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • شهناز بلندیان بافقی، محسن تقدسی*، زهره نبی زاده قرقوزار صفحات 228-238
  مقدمه
  پرستاری یکی از پر مخاطره ترین مشاغل دنیا است و این خطرات شغلی مستقیما بر روی سلامت پرستاران تاثیر دارند. پرستارانی که از سلامت عمومی خوبی برخوردار نباشند، توانایی ارائه مراقبت مناسب جهت بیماران را ندارند.
  هدف
  در این مطالعه به مرور مقالات مرتبط با سلامت عمومی در پرستاران ایرانی پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری مقالات منتشر شده بین سال های 1396-1390 (2017-2011 میلادی) مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور، پایگاه های Pubmed, Proquest, Sid, google, google Scholar, Scopus, Iran medex, Cinhal و Web of Science مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی از کلمات کلیدی: سلامت، سلامت عمومی و پرستار در منابع فارسی و از کلمات Health, General health, Normality, Normalcy, Wellness و Nurse در منابع انگلیسی استفاده شد. انجام پژوهش در ایران معیار اصلی ورود به مطالعه بود. پس از ارزیابی معیارهای ورود و کیفیت مقالات، 25 پژوهش واجد شرایط شناخته و به مطالعه وارد شدند.
  یافته ها
  37 درصد مطالعات وضعیت سلامت عمومی پرستاران را متوسط و 62 درصد آن را نامناسب و یا در معرض خطر گزارش کردند. 35 درصد مطالعات، بیشترین اختلالات سلامتی پرستاران را اختلالات روانی ذکر کرده اند. نتایج 35 درصد مطالعات نیز نشان می دهد بین عواملی نظیر عوامل مرتبط با کار، زندگی خانوادگی و باورهای مذهبی با سلامت پرستاران ارتباط وجود داشت. نتایج مطالعات نشان می دهد انجام مداخلاتی مانند گروه درمانی مدیریت استرس و آموزش مهارت های ارتباطی و آموزش هوش هیجانی باعث ارتقاء سلامت عمومی در پرستاران شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  سلامت پرستاران ایرانی به دلایل مختلفی وضعیت مناسبی ندارد. لذا، به مسئولین توصیه می شود به سلامت کارکنان به خصوص پرستاران توجه بیشتری داشته و در بهبود آن کوشا باشند تا بتوانند در راستای آن کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: پرستار، سلامت، سلامت عمومی
|
 • Shamsi. A*, Ziya. SS, Shahabinejad. R Pages 165-172
  Introduction
  Trauma is the main cause of the disability of the active population in developing countries. In the meantime, hand injuries are one of the most common traumas in the world. These injuries affect the quality of life of patients.
  Objective
  This study aimed to determine the trend of quality of life patients with traumatic hand injury”.
  Material and Methods
  This cross-sectional study was performed on patients with hand injuries in 2016. Samples were selected from 100 patients and through convenience sampling. The instruments used in this study included demographic information questionnaire, health-related quality of life questionnaire (SF36), and instrumental arm, shoulder and hand disability questionnaire (DASH-38). Data were analyzed by SPSS 22 and Kruskal Wallis statistical test. P<0.05 was considered as significant level.
  Results
  Based on the results, the mean age of the units was 27.69 ± 7. 21 years. Kruskal Wallis statistical test showed that the scores of quality of life (42.21 ± 14.27, 3 months later, 58.10 ± 12.88 and 6 months following the surgery, 78.88 ± 8.25) were significantly increased over time (P = 0.000). Also, the handicapped hand score (65.34 ± 17.98, 3 months later, 36.44 ± 18.16, and 6.3 months after the surgery, 3.33 ± 1.29) decreased over time (P=0.000). Discussion and
  Conclusion
  The results of this study showed that the quality of life in patients with a traumatic hand injury after the surgery was upward. However, the quality of life of these patients is low even after the surgery. Therefore, the given authorities are required to have a fundamental plan in this regard.
  Keywords: quality of life, trauma, injury, patient
 • Kalantari. M, Sajadi. SA*, Pishgooie. SAH Pages 173-181
  Introduction
  In recent years, patient safety has become one of the greatest concerns of organizations and health care providers. Nurses play a key role in providing safe and high quality cares in all units of the hospital, both general and Intensive Care Units. Since nurses are directly supervised by the head nurses,
  Objective
  This study aimed to compare the performance of nurses from the viewpoint of nurses in providing safe care to patients in the Intensive care and general units of Aja hospitals in 2018.
  Materials and Methods
  This is a descriptive cross-sectional study in which nurses’ performance in general and special wards was assessed using the Assessment of Safe Nursing Care Questionnaire (ASNC) with 32 questions and four dimensions of mental, physical, nursing skills and teamwork. Data were analyzed using SPSS 19. The significance level was less than 0.05.
  Results
  The results have shown no significant difference between the safe performance of nurses in special and general wards. Also, there was no significant relationship between the type of hospital wards, sex, employment status, work shift, participation in the workshop and safe operation of nurses (P>0.05). There was a significant relationship between the type of wards and the nurse’s performance in terms of physical and nursing skills (P<0.05); however, there was no significant relationship between the type of department and the nurse’s performance in the mental health and nursing teamwork dimension (P>0.05). Discussion and
  Conclusion
  Since nurses’ caring performance in ICUs is not so perfect, it is suggested that more planning be done for the improvements.
  Keywords: General wards, Care, Special Wards, Intensive Care Unit, Safety, Safe Nursing Care, Military Hospitals.
 • Rahmati. R*, Pishgouei. SAH, Zareiyan. A, Atashzadeh Shoorideh. F Pages 182-191
  Introduction
  Nurses play crucial roles in the health system, but their intention to leave service is one of the biggest challenges of today’s life. There has been a plenty of research emphasizing on the effect of leadership upon the creation of such a phenomenon.
  Objective
  The present study aimed to investigate the role of training the transformational leadership approach presented to head nurses to see whether they stick to their intention for  leaving the  service or not.
  Materials and Methods
  This study is a clinical trial, single-group, pre-test and post-test study conducted on 30 nurses in one military hospital and 14 ones in another military hospital in Tehran. In this study, within  a three- week -12 sessions , the head-nurses of the transformational leadership style were trained and after eight weeks , the Henishaw and Atwood service leave predicting scale and multivariate leadership style questionnaires were used. Data were analyzed using SPSS 20 and Paired t-pair and independent t-test test.
  Results
  The results showed that there was not any  significant difference in head nurse leadership style before and after the intervention in nurses’ viewpoints. Moreover, the leadership style had been abandoned. According to this study, nurses are highly intended to leave their service. Discussion and
  Conclusion
  The leadership style of the head nurses has a lot to do with the intention of service leave, and many studies have highlighted the importance of transformational leadership style. For this reason, the training of managers in leadership issues and the use of appropriate leadership styles should be continuously done using a variety of effective learning methods so as to change their attitudes, insights, and performance. IRCT Code: IR.AJAUMS.REC.1396.36
  Keywords: Management, Nurses, Training, Transformational Leadership Style, Turnover.
 • Sadeghi Far. J, Mehrabian, T* Pages 192-200
  Introduction
  Addiction is an individual and social damage and has so many causes, roots and backgrounds. It also includes adverse economic, social, political, cultural, environmental, psychological and several individual complications and consequences.
  Objective
  The aim of this study was to predict the spiritual intelligence based on personality traits in male addicted quitting narcotics in Ilam.
  Materials and Methods
  In this correlational research, 250 male drug users quitting narcotics were selected by Convenience sampling method. Two questionnaires of personality traits and spiritual intelligence were used for data collection. In this research, personality traits (openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism) and spiritual intelligence were regarded as predictor variables and dependent variables, respectively. The data were analyzed using R Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis (P<0/01).
  Results
  The results showed that those drug user with higher level of neuroticism (35/36±7/50) owns lower spiritual intelligence and those with more extraversion (38/57±6/44), agreeableness (39/16±5/59) and conscientiousness (43/28±7), have higher level of spiritual intelligence. Neuroticism (with correlation coefficient -0/44), was determined as the most important predictive variables. Regression coefficients with hierarchical method for linear combination of personality traits and spiritual intelligence were significant (P<0.001) Discussion and
  Conclusions
  The results of this study support existing relationship between personality traits and spiritual intelligence in addicted male quitting narcotic. According to the results of this study, personality traits and individual characteristics can help them benefit from spiritual intelligence and accordingly compatibility and problem solving ability.
  Keywords: Addiction, Intelligence, Personality, Spiritual.
 • Ahmadi Shurke Tucanlou. A*, Asghari Ebrahimabad. MJ Pages 201-210
  Introduction
    Hope can make individuals loyal, despite obstacles to their ambitious goals, many psychologists consider hope a factor of psychological well-being, and on the other hand, self-control affects the psychological well-being.
  Objective
  The amin of this study was to investigate the role of hope in predicting psychological well-being of soldiers with self-control mediation.
  Material and Methods
  The present study was a descriptive-correlational study. The statistical population consisted of all soldiers of the garrison of type 277 in Ghuchan during 2017-18. Using a multi-stage random sampling method, 200 soldiers with the inclusion  criteria were selected as the sample group. Data were collected using questionnaires of Miller’s Hope, Tangji self-control and psychological well-being of Riff. Descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation coefficient and regression analysis) were analyzed using SPSS 20 (P <0.01).
  Results
  The results showed a positive and significant relationship between hope /self-control and psychological well-being (P <0.001). The results from regression analysis of hope prediction showed a significant relationship (β = 0.13, R2 = 0.02, F = 65.65, P = 0.01), and the results from regression analysis of self-control prediction indicated a statistically significant relationship (β = 0.56, R2 = 0.22, F = 0.65, P = 0.001). Discussion and
  Conclusion
  According to results, self-control and hope were two predictors of psychological well-being of soldiers. self-control is a stronger variable than hope in the prediction of psychological well-being, so it is recommended to offer courses to help them increase the level of hope and self-control and subsequently improvepsychological well-being.
  Keywords: Hope, Psychological, Self-Control, Soldiers.
 • Mohammadzadeh. M*, Jahandaari. P, Zargar Balaye Jame. S, Rafizadeh. F Pages 211-219
  Introduction
  One of the topics that has crossed the minds of researchers  is studying about the personality types and control source.  The main topic of psychology is studying personality traits. Since these traits form the basis of the behavioral system, addressing this issue can elaborate on certain aspects of individual  performance in different fields.
  Objective
  In this regard, the present study investigated  the relationship between personality types and type of control source with the level of self-efficacy of military personnel in Tehran Unit.
  Materials and Methods
  In this study, 260 male military personnel of Tehran unit participated in this study. According to Morgan’s table, 152 people were selected by random sampling method. The research method is descriptive correlational. The data were collected by three questionnaires. The validity of the questionnaire has been reviewed. The reliability of  personality trait (Isingen, 1965), the control source (Rater), and the rate of self-efficacy was 77%, 83% and (Rigsz and Knight, 1994) 88%, respectively. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics and SPSS 20.
  Results
  Spearman correlation showed a significant relationship between the extraversion (r = 345/0), introversion  personality types(r =-0.397), external control source (r =0.4104), internal control source (r =-4.303) and self-efficacy level (P≤0.05). Discussion and
  Conclusion
  The results indicated a significant relationship between personality types and type of control source with the level of self-efficacy of one of the military units of Tehran. Therefore, personality traits are important inseparable factors  affecting the organizational environment of human beings because every individual behavior is to a large extent influenced by his personality traits and self-efficacy as a direct organizational behavior is also affected by those features.
  Keywords: Control, Military Personnel, Personality, Self-Efficacy.
 • Shojaadini. E*, Azizi Saeid. Y Pages 220-227
  Introduction
  Insecure attachment styles can have an impact on the future of individuals as one of the most important factors in the initial creation of maladaptive schemes, especially in prisoners with personality disorders.
  Objective
  The aim of this study was to investigate the relationship between Attachment Styles and Early Maladaptive Schemas in Hamadan Central Prison in 2017.
  Material and Methods
  The  sample ,in this study, included  110 prisoners with borderline personality disorder at the central prison of Hamadan in 2017. The patients were previously diagnosed with psychological and psychoanalysis by a clinical interview and Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI_III). The Yang Scheme (Short Term) and then the Revised Adult Attachment Scale were applied and the data were analyzed using Pearson Correlation method.
  Results
  The most promising early maladaptive suggestions were mistrust / mistreatment (25), violation and shame (24), abandonment (23), inadequate self-discipline (21) and emotional deprivation (19), respectively. The mean of attachment scores was 11, avoidance 12 and ambivalent 15.5 and there was a significant inverse correlation between the early maladaptive scheme and safe attachment style (r = 0.75), and there was a positive and significant correlation between early maladaptive scheme and ambivalent attachment style (r=0.94). Discussion and
  Conclusion
  Prisoners with borderline personality disorder who had Ambivalent attachment style had more and those with secure attachment had less maladaptive schemas.
  Keywords: Attachment Style, Borderline Personality Disorder, Prisoner, Early Maladaptive Schemas.
 • Bolandianbafghi. SH, Taghadosi. M*, Nabizade Gharghozar. Z Pages 228-238
  Introdaction: Nursing is one of the most serious occupations in the world. These occupational hazards directly affect on the health of nurses. Nurses with no good general health are not able to provide proper care for patients.
  Objective
  In this study, the articles related to general health in Iranian nurses were reviewed.
  Materials and Methods
  In this review, the articles published between 2011 and 2017 were reviewed. For this purpose, Pubmed, Proquest, Sid, Google, Google Scholar, Scopus, Iran medex, Cinhal and Web of science were reviewed. The keywords like health, General health, Normality, Normalcy, Wellness and Nurse in were searched using Mesh  Performing research in Iran was the main criterion for including in the study. Twenty five eligible studies were reviewed in this studied after assessing inclusion criteria and quality articles.
  Results
  Thirty seven percent of studies reported that the general health in nures is at a moderat level, 62% reported inappropriate or at risk. Thirty five % of the studies reported psychiatric disorders as the most common health disorders in nursese. The results of 35% of studies showd a significant relationship between factors related to work, family life and religious beliefs ande nurses’ health. The results of the studies showd that interventions such as stress management group therapy, communication skills and emotional intelligence training have been effective in promoting general health in nurses. Discussion and
  Conclusion
  Iranian nurses are not in good health status. Therefore, it is recommended that the authorities consider the health of medical staff, specifically nurses, to improve the quality of their services.
  Keywords: Health, General health, Normality, Normalcy, Wellness, Nurse.