فهرست مطالب

مهندسی بهداشت محیط - سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، زمستان 1397)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه زارعی، مژگان اردستانی، محمود عسگریان زاده*، سیده آذر موسوی فرد صفحات 125-132
  مقدمه
  ترکیبات ایزوسیانات به علت داشتن گروه یند. مطالعات نشان داده،خطرمرگ Ĥ بسیارقوی برای دستگاه تنفسی و علت عمده آسم،برونشیت های شیمیایی بشمار می ومیر ناشی از سرطان ریه دربین کارگران نقاش شیوع بالایی دارد.هدف از این طرح بررسی میزان تماس کارگران وکاهش این آلاینده ها در محیطهای کاری است.
  روش کار
  10 درصد ازکل نقاشان اتومبیل شاغل در شهرستان کرج انتخاب شدند. سپس 58 نمونه هوا با استفاده از 5522 انجام گرفت. برای تجزیه و niosh به روش HPLC روش های استاندارد بدست آمد. آنالیز نمونه ها توسط دستگاه استفاده شد. SPSS تحلیل آماری از نرم افزار 35 %کارگران سیگاری و / 18.25 و 16.65 می باشند. 5 ،
  یافته ها
  میانگین سن، سابقه و سابقه کار با رنگ به ترتیب 36.8 7.9 و mg/m درتمام کارگاه ها به ترتیب 3 MDI, TDI %63/8 کارگاه ها دارای سیستم تهویه بودند.میانگین غلظت آلاینده 1.05 بوده است که بیشترین غلظت مربوط به کارگاه نقاشی شماره 9 می باشد .بین بروزمشکلات تنفسی وکشیدن 0) بین / در بررسی آماری ضریب همبستگی متوسط ( 5 .(p<0/ سیگار در بین کارگران ارتباط معناداری دیده شد ( 002 دیده شد.تفاوت غلظت آلاینده در بین گروه ها معنی دار است در حالی که تفاوت HDI فاکتور دما وافزایش میزان غلظت داخل گروه اینگونه نیست.
  نتیجه گیری
  بین دمای کارگاه و میزان آلاینده همبستگی وجود دارد و در انتهای نوبت کاری افزایش می یابد . اکثر نمونه ها دارای غلظت بالاتر از استاندارد بودند. غلظت بالای آلاینده ،عدم وجود سیستم تهویه در 36 % کارگاه ها ،استعمال دخانیات در 35.5 % کارگران می تواند شیوع بیماری های مرتبط با ایزو سیانات را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: ایزوسیانات ها، تماس شغلی، نقاشان اتومبیل، نمونه برداری هوا
 • فاطمه آزادبخت، روشنک رضایی کلانتری، علی اسرافیلی، سمیرا شجاعیان، مجتبی یگانه بادی، میترا غلامی* صفحات 133-148
  مقدمه
  آنیلین ترکیبی سمی است که دارای حلالیت بالا در آب (به میزان 5 سبب افزایش خطر حضور آن در فاضلاب می شو د. حضور این ترکیب در خون باعث تشکیل مت هموگلوبین و جلوگیری از جذب اکسیژن و نهایتا خفگی شیمیایی می گردد و همچنین احتمال سرطانزا بودن آن برای انسان وجود و استفاده از آن به عنوان جاذب برای (CGO) دارد. ازاینرو هدف از این مطالعه، سنتز کامپوزیت کیتوزان گرافن اکساید حذف آنیلین از محلولهای آبی میباشد. انجام گرفت و با Hummers با استفاده از پودر گرافیت با روش اصلاحشده (GO)
  مواد و روش ها
  سنتز گرافن اکساید پودر کیتوزان دوپ گردید و مشخصات کامپوزیت سنتز شده با انجام آنالیزهای میکروسکپ الکترونیکی روبشی (Fourier transform infrared spectroscopy طیف سنجی مادون قرمز ، (Scanning Electron Microscope (SEM)) تعیین گردید. برای بهینه سازی شرایط، تاثیر پارامترهای (X-ray Diffraction (XRD)) و پراکنش پرتو ایکس (FTIR)) 90 ،60 ،45 ،30 ،15 ، 8 و 10 )، زمان تماس ( 5 ،6 ،4 ،2) pH ،( 1 گرم بر لیتر / 1 و 5 /25 ،1 ،0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/ دوز جاذب ( 2 35 و 50 درجه سانتیگراد) بررسی ، 300 میلی گرم بر لیتر) و دما ( 20 ،200 ،150 ،100 ، و 120 دقیقه) ، غلظت آنیلین ( 50 شد و در مجموع تعداد 126 آزمایش انجام گردید. در نهایت کامپوزیت سنتز شده کیتوزان گرافن اکساید جه ت حذف آنیلین از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج آزمایشات جذب نشان داد با افزایش زمان تماس و دوز جاذب و کاهش غلظت آلاینده راندمان حذف 30 =زمان، دوز جاذب 1 گرم بر لیتر و غلظت 50 میلی گرم بر min ،pH= آلاینده افزایش می یابد. در شرایط بهینه ( 6 93 درصد می باشد. بررسی روابط ایزوترم جذب نشان داد فر آیند جذب از مدل لانگمویر / لیتر) بالاترین راندمان 14 پیروی می (R2=0/ تبعیت می کند. سینتیک واکنش از مدل شبه درجه دوم با ضریب همبستگی ( 9799 (R2> 0/9996) نمایانگر (ΔG) نشان دهنده گرمازا بودن و مقادیر منفی (ΔH) کند. در بررسی ترمودینامیک واکنش مقادیر منفی برای خودبه خودی بودن واکنش می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد، کامپوزیت کیتوزان گرافن اکساید سنتز شده در این مطالعه توانایی جذب موثر آنیلین از محلول های آبی را دارد و می تواند به عنوان یک جاذب موثر و کار آمد جهت تصفیه محلول های آبی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، آنیلین، کامپوزیت کیتوزان گرافن اکساید
 • مجید کرمانی، سمیرا احمدی، زهرا شهبازی، رقیه بهادری، ژیلا قوامی، جمال مهرعلی پور* صفحات 149-164
  مقدمه COD بعنوان یکی از پارامترهای مهم تصفیه مطرح می باشد. شیرابه پسماند دارای آلودگی بسیار بالایی است که بایستی تصفیه شود. هدف از این مطالعه، بهینه اسزی فرایند سونوالکتروپرسولفات و پیش بینی شرایط بهینه تصفیه شیرابه با مدل رویه پاسخ بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه، از یک محفظه واکنش سونوشیمایی با حجم یک لیتر مجهز به امواج اولتراسونیک با فرکانس ،(4-2)pH و توان 350 وات و دو الکترود آهن و دو الکترود مس، متصل به مولد جریان مستقیم استفاده شد . پارامترهای 70 دقیقه) در مرحله نهایی مورد مطالعه قرار - 3 آمپر) و زمان تماس( 40 -1/ 2 گرمدرلیتر)، جریان الکتریکی مستقیم( 5 - پرسولفات( 1 EDAX بهم راه SEM گرفت. در شرایط بهینه، میزان خوردگی الکترودها و انرژی مصرفی تعیین مقدار گردید. با استفاده از تصاویر خصوصیات لجن قبل و بعد فرایند بررسی شد. FT-IR و 1 گرم در لیتر، جریان / 3، غلظت آنیون پرسولفات برابر 2 / برابر 41 pH
  یافته ها
  با بهرهگیری از این نرم افزار، شرایط بهینه فرایند در 0/ فرایند 78 R-squared. حذف شد COD 2 آمپر و زمان انجام واکنش 70 دقیقه تعیین شد. در این شرایط 75 درصد / الکتریکی 41 9 کیلووات / 0 گرم و میزان مصرف انرژی 23 / 0 تعیین شد. میزان خوردگی الکترودها در شرایط بهینه 77 / برابر 88 Adj R-squared و تعیین شد. نتایج آنالیزها نیز بیانگر تغییرات در لجن پس از فرایند است و تغییر در سا ختار عناصری COD ساعت بر کیلوگرم ترکیبات شیرابه میباشد. که بارزترین آن افزایش عناصر اکسیژن و آهن در نمونه لجن بعد فرایند بود. است و کارایی فرایند در شرایط بهینه به 75 درصد COD
  نتیجه گیری
  فرایند سونوالکتروپرسولفات دارای کارایی مناسبی در حذف رسیده است. تغییر شرایط فرایند از حالت بهینه باعث کاهش کارایی فرایند میشود. با استفاده از این مدل می توان با تعداد کم آزمایش، هزینه پایینتر و دقت بالا فرایند را بهینه سازی نمود.
  کلیدواژگان: فرایند سونو الکتروپرسولفات، تصفیه شیرابه، محل دفن، روش سطح پاسخ
 • آذر اشرفی فرد، مرتضی عالیقدری*، کوروش رحمانی صفحات 165-174
  زمینه و هدف
  آلودگی های محیط زیست ناشی از پسماندها به عنوان یکی از مشکلات اساسی مدیریت پسماند شهری است. از آن جایی که ارزیابی فرآیند بازیافت و بازیابی یکی از مهم ترین مراحل مدیریت پسماند شهری است، لذا این و ماتریس SWOT مطالعه با هدف تعیین استراتژی های بهینه فرآیند بازیافت و بازیابی پسماند شهری اردبیل با آنالیز در سال 1396 انجام گرفت. QSPM
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی - تحلیلی، اطلاعات اولیه از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی متون، مشاهدات، بازدیدهای میدانی، مصاحبه های تخصصی و تکمیل پرسشنامه از 80 نفر افراد متخصص در این زمینه به ارزیابی گردید. QSPM و ماتریس SWOT دست آمد و در نهایت با روش آنالیز موقعیت کنونی فرآیند در ،IE
  یافته ها
  نمره نهایی عوامل داخلی 2.03 و عوامل خارجی 3.05 بدست آمد.مطابق ماتریس در بین استراتژی ها بر مبنای نمره ی جذابیت، گزینه حمایت از قابلیت های ،QSPM قرار گرفت. در ماتریس WO منطقه بازیافت و بازیابی پسماند جهت احداث کارخانه های مرتبط و ایجاد بازار کار برای جوانان بیکار متناسب با شرایط منطقه با امتیاز 11.57 به عنوان اولویت نخست معرفی گردید. در منطقه IE
  نتیجه گیری
  با توجه به وضعیت کنونی فرآیند بازیافت و بازیابی پسماند شهری اردبیل که مطابق ماتریس تغییر جهت قرار دارد بایستی سعی گردد از مزیت هایی که در فرصت ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف فرآیند استفاده گردد.
  کلیدواژگان: اردبیل، QSPM، SWOT، مدیریت پسماند، بازیافت و بازیابی
 • لیلا داورپناه*، سوما طاهریان، الهام عبدالله زاده شرقی صفحات 175-186
  زمینه و هدف
  فاضلاب های حاصل از صنایعی که حاوی مقادیر بالا از ترکیباتی مانند سولفات هستند سبب ایجاد خطرات جدی برای سلامت انسان و محیط زیست می شوند. ازاین رو ارائه راهکارهای عملی با کمترین هزینه و بالاترین راندمان برای حذف آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه یافتن روش مناسب تصفیه پساب حاوی مقادیر خیلی بالا از سولفات می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک بررسی تجربی پژوهشی بوده است که در آن چهار روش مختلف کاربردی در تصفیه فاضلاب حاوی سولفات موردبررسی قرار گرفته است که شامل ترسیب شیمیایی با آهک، انعقاد الکتریکی، تجزیه بیولوژیکی و تقطیر حرارتی می باشد؛ و درنهایت میزان حذف سولفات در روش های مختلف باهم مقایسه شده است.
  یافته ها
  پس از بررسی عملکرد روش های متفاوت با توجه به ویژه بودن خصوصیات فاضلاب مورد بررسی نتایج نشان داد روش های ترسیب شیمیایی (بازده حذف 5%) و انعقاد الکتریکی دارای بازده کمی (بازده حذف 7%) می باشند . 98 %) از خود نشان داد؛ و / و سولفات از این فاضلاب عملکرد قابل قبولی (بازده حذف 7 TDS روش تقطیر نیز در حذف روش بیولوژیکی پس از رقیق سازی فاضلاب توانست به خوبی عمل کند (درصدهای حذف سولفات در 24 ساعت اول 40 و 17 % می باشند). ، 25 و 50 %، بترتیب حدود 55 ، برای فاضلاب با رقیق سازی های 10
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش روش های ترسیب شیمیایی و انعقاد الکتریکی تنها به عنوان یک روش پیش تصفیه پیشنهاد می شوند و روش بیولوژیکی را به عنوان یک مرحله تکمیلی پس از پی شتصفیه می توان به کار برد. روش تقطیر نیز به دلیل هزینه و مصرف انرژی بالا به عنوان یک روش کاربردی پیشنهاد نمی شود.
  کلیدواژگان: حذف سولفات، فاضلاب، ترسیب شیمیایی، انعقاد الکتریکی، کاهش بیولوژیکی، تقطیر
 • هادی تحسینی*، مریم علیزاده، هوشیار گویلیان صفحات 187-198
  زمینه و هدف
  امروزه آلودگی اکوسیستم های آبی در اثر ورود فلزات سنگین، امری است که بررسی سلامت آبزیان مورد استفاده انسان را ضروری می سازد. این فلزات وقتی وارد بوم سازگان آبی می شوند، به علت توانایی انباشتگی زیستی سبب تنش شده و غلطت سمی آن ها باعث اثرات تراتوژنیک، جهش زایی و سرطان زایی در ارگانیسم های زنده می شود.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان از هر حوضچه پرورش ماهی واقع در شهرستان های سنندج (روستای ننله) و کامیاران (روستای دیوزناو) تهیه گردید. سپس نمونه ها در آزمایشگاه با استفاده از روش هضم غلظت فلزات مذکور اندازه گیری شد . (Phonix اسیدی، آماده سازی شدند و با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل ( 986 انجام گردید. SPSS تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 7، برای آهن / 3 و 57 / 0، برای منیزیم 7 / 1 و 51 /
  یافته ها
  میانگین غلظت فلز مس در بافت های کبد و عضله به ترتیب 53 0 میکروگرم برگرم وزن تر به دست آمد. مقدار حداکثر / 0 و 03 / 1 و برای نیکل 04 / 4 و 05 / 0، برای روی 52 / 0/28 و 06 177 گرم محاسبه شد. / 888 گرم برای بزرگسالان و برای کودکان 7 / مصرف مجاز روزانه 7
  نتیجه گیری
  میانگین غلطت فلزات مس، آهن، روی، نیکل و منیزیم در بافت عضله ماهی قزلآلای رنگینکمان در مقایسه با استاندارهای بین المللی، پایینتر از حدی است که با میزان مصرف کنونی، خطرات بهداشت ی را در بلند مدت متوجه مصرف کنندگان آن کند.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، طول چنگالی، حوضچه پرورش ماهی، ارزیابی ریسک مصرف
 • راضیه صالحی، فاطمه داداشیان*، محمد عابدی صفحات 197-212
  زمینه و هدف
  آلودگی هوا یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی شهرهای بزرگ است. هیدروکربنهای آروماتیک به- عنوان ترکیبات آلی فرار جزء آلاینده های خطرناک هوا توسط سازمان های حفاظت محیط زیست شناخته شده است . هدف از این تحقیق، استفاده از منسوج کربن فعال جهت نمونه برداری غیرفعال ترکیبات آروماتیک از هوای مناطق مختلف شهر تهران و اندازهگیری آنها است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از منسوج کربن فعال به عنوان جاذب ترکیبات آروماتیک استفاده شد . ویژگی های تصاویر میکروسکوپ ،BET شیمیایی منسوج کربن فعال توسط اندازه گیری میزان سطح ویژه و حجم حفره ها از روش الکترونی روبشی و طیفسنجی فوتوالکترون اشعه ایکس بررسی شد. برای نمونه برداری ترکیبات آروماتیک از روش نمونه برداری غیرفعال مجهز به منسوج کربن فعال در 8 ایستگاه مختلف شهر تهران استفاده شد. برای اندازهگیری کمی ترکیبات آروماتیک پس از استخراج نمونه ها با حلال دی کلرومتان از روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنج جرمی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آنالیز نشان داد منسوج کربن فعال جاذب مناسبی برای ترکیبات آروماتیک بوده و در ایستگاه های مختلف غلظت ترکیبات آروماتیک تولوئن، زایلن و اتیل بنزن بدست آمد. نتایج بیانگر آن بود که ایستگاه های جوادیه ،( (منطقه 17 ) و امام خمینی (منطقه 10 ) دارای بیشترین مقدار ترکیبات آروماتیک و ایستگاه های چیتگر (منطقه 22 ستاری (منطقه 5) و تهرانپارس (منطقه 8) دارای کمترین میزان ترکیبات آروماتیک بودند. اندازهگیری غلظت ترکیبات آروماتیک و ارتباط آنها با غلظت مونوکسیدکربن در ایستگاه های مختلف شهر تهران نشان داد که هردوی آنها دارای منبع انتشار مشابه (وسایط نقلیه) میباشند. همچنین شرایط توپوگرافی و شهری هر ایستگاه، سرعت و جهت وزش باد و همچنین تعداد خودروی عبوری بر غلظت آلاینده ها و ترکیبات آروماتیک هر ایستگاه موثر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن غلظت ترکیبات آروماتیک در هوا، استفاده از منسوج کربن فعال و نمونه برداری غیرفعال روشی مناسب برای نمونه برداری و جذب این ترکیبات و در نهایت اندازهگیری آنها میباشد. برای این منظور لازم است که بر روی سطح کربن فعال گروه های عاملی مناسب و بهخصوص گروه های اکسیژندار وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: نمونه برداری غیرفعال، منسوج کربن فعال، هیدروکربنهای آروماتیک، تولوئن و زایلن
 • مریم شاددل، ثمر مرتضوی*، لیما طیبی، بهناز راحلی نمین صفحات 213-226
  زمینه و هدف
  آلودگی بوم سازگانهای آبی به فلزات سنگین یکی از خطرات و تهدیدهای مهم سلامت جامعه انسانی و زنجیره غذایی محسوب میشود. در پژوهش حاضر غلظت فلزات سنگین سرب، کروم، مس و روی در رسوبات رودخانه بالخلو، به منظور ارزیابی اثرات و خطر اکولوژیکی آنها مورد اندازهگیری قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  جهت سنجش غلظت فلزات 12 ایستگاه در طول رودخانه انتخاب و در هر ایستگاه 3 نمونه از رسوب برداشت شد. پس از آماده سازی و هضم اسیدی نمونه ها، غلظت فلزات مذکور با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. (22/04 > 13/29 > 6/08 > 5/
  یافته ها
  متوسط کل غلظت فلزات سرب، مس، کروم و روی در رسوبات به ترتیب به میزان ( 41 میلیگرم بر کیلوگرم بدست آمد. یافته ها نشان داد بار آلودگی و خطر اکولوژیکی فلزات سنگین منطقه در طبقه خطر پایین قرار دارد. همچنین خطر محیطزیستی فلزات به صورت ( روی < کروم < مس < سرب ) ارزیابی گردید . همچنین، با محاسبه شاخص ژئوشیمیایی مولر و ضریب آلودگی رسوبات رودخانه بالخلو از نظر آلودگی به عناصر سنگین مورد بررسی، با درجه آلودگی صفر و در محدوده غیر آلوده طبقه بندی شد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل وضعیت آلودگی و میزان خطر اکولوژیکی فلزات در رسوبات منطقه، در حد پایین ارزیابی می - گردد که بر لزوم حفظ و کنترل شرایط موجود تاکید دارد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، ارزیابی خطر اکولوژیکی، شاخص کیفیت رسوبات، روخانه بالخلو
|
 • Fatemeh Zarei, Mozghan Ardestani, Mahmod Asgarianzadeh*, Azar Mousavifard Pages 125-132
  Introduction
  Isocyanate Compounds NCO groups react easy with biological molecules & considered to be a powerful respiratory irritant and major cause of asthma, bronchitis chemical. Studies /investigations have shown that the risk of death from lung cancer is spreading among car painters. This study aimed to identify amount of worker with Physical contact on reduction of this contaminant in the work places produces isocyanates are about 3 million tons annually and 280000 workers are in contact with it in America. Extensive research on the 57000 of Painter are shown that the risk of death from lung cancer is very high among workers of painter. toluene diisocyanate (TDI) have used as the most important industrial intermediates in industry. The purpose of epidemiological studies of isocyanate compounds is appointment occupational exposure of workers. In order to reduce this pollutants in the workplace, the employers must be know the safety rules and use effectively controls. The purpose of performance of this project is survey impact of control on reducing the amount of isocyanate in air of workplace.
  Method
  10%of car painters were selected in Karaj city, then 58 air samples were collected by using standard methods. Analysis of samples was performed by HPLC with niosh 5522 method. statistical analysis was analysis by SPSS software.
  Result
  Average of age, work history and work history with pain, in a sequence were 36.8, 18.25, 16.65.35.5% were smokers.63.8% of workshop had industrial ventilation. The Pollutant concentration average MDI, TDI was 7.9 mg/m3 and 1.05 that the highest concentration was related to No 9. Between smoking and respiratory problem among workers significant relations were found (p<0./002). In statistical analysis correlation coefficient (0.5) was observed between the temperature factor and increase HDI concentration pollutant concentration is significant between groups, where as it is not the same inside groups.
  Conclusion
  This is correlation between workshop temperature & amount of pollutants and it increase at the end of the shift. Most of the samples had more concentration then standard. High concentration of pollutants. Lack of ventilation system in 36% of the workshops & and smoking in the 35.5% of workers could increase diseases related to compounds isocyanate in future.
  Keywords: Isocyanate, Occupational exposure, Car Painters, Air sampling
 • Fatemeh Azadbakht, Roshanak Kalantar, Ali Esrafili, Samira Shojaeyan, Mojtaba Yegane Badi, Mitra Gholami* Pages 133-148
  Background
  Aniline is a toxic compound characterized by high solubility in water (3.5 percent; 35000 mg/l) leading to increased presence risk of aniline in wastewater. The presence of this compound in the blood causes the formation of met hemoglobin and prevent oxygen uptake and plays a key role in chemical asphyxiation, moreover, it has been thought as a carcinogenic risk factor to humans. Therefore, this study aims to synthesizes chitosan graphene oxide and determine the usefulness of using this absorbent to remove aniline from aqueous solutions.
  Methods
  Chitosan Graphene Oxide (CGO) which was prepared from graphite powder by adapting the procedure used by Hummer, doped with chitosan and the characterization of CGO were determined by Scanning Electron Microscope (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and X-ray Powder Diffraction (XRD). To optimize the conditions, parameters including adsorbent dosage (g / L 0/2, 0/4, 0/6, 0/8, 1, 1/25,1/5), pH (2, 4, 6, 8, 10), contact time (5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min) and aniline concentrations (mg/L 50, 100, 150, 200, 300) were evaluated in a total of 126 tests. Finally Chitosan Graphene Oxide was used for aniline removal from aqueous solutions.
  Results
  The results of present study showed that with increase in contact time and absorbent dosage and with decrease in aniline concentration, removal efficiency tend to increase. PH=6, time=30min, absorbent dose=1 g/l and concentration of aniline=50 mg/l were obtained as optimum conditions. Under optimum condition (pH=6, time=30min, absorbent dose=1 g/l and concentration of aniline=50 mg/l) the highest efficiency of aniline removal is %93.14. The adsorption isotherm showed that absorption process correlates well with Langmuir adsorption isotherm (R2>0.9996). Reaction kinetics complies with Pseudo-second order model with correlation coefficient of (R2=0.9799). In the study of thermodynamics, negative values of ΔH0 and ΔG0 respectively illustrate that reactions are exothermic and spontaneous.
  Conclusion
  chitosan graphene oxide composite has the ability to remove aniline effectively from aqueous solutions. And also it can be used as an efficient adsorbent for related aqueous solutions.
  Keywords: Adsorption, Aniline, Chitosan graphene oxide
 • Majid Kermani, Samira Ahmadi, Zahra Shahbazi, Roghayeh Bahadori, Zhila Ghavami, Jamal Mehralipour* Pages 149-164
  Introduction
  Chemical Oxidation Demand (COD) is an important parameter in treatment of leachate. Leachate from solid waste has a high pollutants that must be treatment before discharge to environment. The aim of this study was optimization of US-Electro/persulfate process, predicate of optimum conditions by RSM for landfill leachate treatment.
  Methods and materials
  In this experimental study used to sonochemical-reactor with one liter volume that equipped with 40 KHz and two Iron electrodes as an anode and two Copper electrodes as a cathode that connected to direct current supply source. In final step of study pH (2-4), S2O82- (1- 2gr/L), direct electrical current (1/5-3 A) and reaction time parameters as an independent parameters were studied. In optimum condition, corrosion of the electrodes in anode and energy consumption were measured. Sludge properties before and after the process were analyzed by SEM / EDAX and FT-IR spectroscopy.
  Results
  By using this software (design Expert), the optimum condition was done at PH=3/41, S2O82- dose=1.2 gr, current density=2/41 A, and reaction time were 70 min. In this condition the efficiency of COD removal was 75 %. The R-squared and Adj R-squared process is 0/78 and 0/88 respectively. The electrodes corrosion in optimum condition were 0.77 gr and energy consumption was 9/23 KW/kg COD. The results of analysis indicate that change in sludge during the process happened and elements structure in leachate has observed, the most obvious oxygen and iron increase in sludge after the process.
  Conclusion
  The US-Electro/persulfate has a good efficiency in COD removal and with this model can be tested with a few run and high accuracy to optimize the process.
  Keywords: Optimization, US-EPS, Leachate treatment, Landfill, Response surface methodology
 • Azar Ashrafifard, Morteza Alighadri*, Kourosh Rahmani Pages 165-174
  Background and Objectives
  Environmental pollution from waste is one of the main problems of municipal waste management. Since evaluation of the recycling and recovery process is one of the most important stages in municipal waste management, this study aimed to determine the optimal strategies for recycling and recycling Ardabil municipal waste by SWOT analysis and QSPM matrix in 2017.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, basic information was obtained through library studies and review of texts, observations, field visits, specialized interviews, and completion of a questionnaire from 80 experts in this field. Finally, was used analytical method SWOT and QSPM Matrix.
  Results
  The final score of the internal factors 2.03 and the external factors were 3.05. According to the IE matrix, the current status of the process was located in the WO status. In the QSPM matrix, among strategies based on the charm score, the option of supporting recycling capabilities (composting, extracting energy, producing quality products), and recovery waste for the construction of related factories and the creation of a job market for unemployed youth proportional to The conditions of the status with a score of 11.57 were introduced as the first priority.
  Conclusion
  Considering the current status of Ardabil municipal waste recycling and recycling process, which is in accordance with the IE matrix in the region of change, it is necessary to take advantage of opportunities in order to compensate for the weaknesses of the process.
  Keywords: Waste Management, Recycling, Recovery, SWOT, QSPM, Ardabil
 • Leila Davarpanah*, Soma Taherian, Elham Abdollahzadeh Sharghi Pages 175-186
  Background
  Industrial wastewaters containing high amounts of compounds such as sulfate can cause serious risks to human health and environment. Therefore, proposing practical solutions with the lowest cost and the highest efficiency for pollutants removal is of special importance. The purpose of this study is to find a suitable method for treatment wastewater containing very high amounts of sulfate.
  Materials and Methods
  This research is an experimental-research study in which four different practical methods have been investigated for treatment of sulfate containing wastewater including chemical precipitation with lime, electrocoagulation, biological degradation and thermal distillation.
  Results
  After examining the performance of different methods and considering the special characteristics of wastewater, the results showed that the methods of chemical precipitation (removal efficiency of 5%) and electrocoagulation (removal efficiency of 7%) were less efficient. The distillation process also showed an acceptable performance in removing TDS and sulfate from this wastewater (removal efficiency of 98.7%) and the biological method could function well after wastewater dilution (the removal percentage of sulfate in the first 24 hours for wastewater with dilutions of 10, 25 and 50%, are about 55, 40 and 17%, respectively).
  Conclusions
  According to the results obtained from this study, methods of chemical precipitation and electrocoagulation are proposed only as a pre-treatment method and biological treatment can be used as a supplementary treatment after pre-treatment. Distillation is also not recommended as a practical method due to high cost and energy consumption.
  Keywords: Sulfate removal, Wastewater, Chemical precipitation, Electrocoagulation, Biological reduction, Distillation
 • Hadi Tahsini*, Maryam Alizadeh, Hoshyar Gavilian Pages 187-198
  Background
  Nowadays, the pollution of aquatic ecosystems caused by entry of heavy metals is an issue that makes it essential to check the wholesome of the aquatic animals that are consumed by human. When these metals enter the canvas of aquatic organisms, cause tension due to bioavailability, and their toxicity leads to teratogenic, mutagenic and carcinogenic effects in living organisms
  Methods
  Thirty rainbow trout were prepared from each fishing farm pond which are located in Sanandaj (Nanale Village) and Kamyaran (Diwaznaw Village). Then, samples were prepared using acid digestion method in the laboratory and the concentration of these metals was measured using atomic absorption spectrometer (Phonix 986). The achieved data were analyzed using SPSS software..
  Results
  The average concentration of the copper in liver and muscle tissues was 1. 53 and 0.15, for magnesium 3.7 and 7.57, for iron 0.28 and 0.6, for zinc 4.52 and 1.05, and for Nickel was 0.04 and 0.03 micro grams per a gram of fresh weight. The maximum daily consumption allowance was 888.7 grams for adults and 177.77 for children
  Conclusion
  The average concentration of copper, iron, zinc, nickel and magnesium in muscle tissue of rainbow trout compared to international standards, is slightly lower than that at current consumption rates, long-term health risks to consumers is realized.
  Keywords: Heavy metals, Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), With length, Fish farming ponds, Risk assessment of consumption
 • Razieh Salehi, Fatemeh Dadashian*, Mohammad Abedi Pages 197-212
  Background & Objectives
  Air pollution is one of the most important environmental problems in large cities. Aromatic hydrocarbons as volatile organic compounds (VOCs) have been listed in Hazardous Air Pollutants (HAPs) by Environmental Protection Agencies (EPA). The aim of this study is Passive sampling and determination of aromatic hydrocarbons (AHs) toluene, xylene and ethylbenzene using activated carbon fabric in ambient air of Tehran
  Methods
  Activated carbon fabric (ACF) was used as adsorbent for adsorption of aromatic hydrocarbons. The chemical specifications of activated carbon fabric such as specific surface area and pores volume were determined by nitrogen adsorption isotherm (BET method), the microscopic images by scanning electron microscopy (SEM) and surface functional groups by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). Air sampling was achieved by passive samplers equipped with activated carbon fabric in cylindrical holders at 8 different stations of Tehran. Gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) was used for determination of Toluene, Ethylbenzene, and Xylene after extraction in CH2Cl2.
  Results
  The results showed activated carbon fabric is an efficient adsorbent for passive sampling of aromatic hydrocarbons and at different stations the concentrations of Toluene, Ethylbenzene, and Xylenes were determined. The results indicated that Javadiyeh station (Region 17) and Imam Khomeini station (Region 10) were polluted than other stations, whereas at Chitgar station (Region 22), Sattari station (Region 5) and Tehran pars station (Region 8) had lower concentrations of AHs. The good correlation between carbon monoxide and aromatic hydrocarbons concentrations in each sampling station showed they have similar source of emission (cars). The concentration of these pollutants is influenced by topography, wind direction and speed and the number of car passing through different stations.
  Conclusion
  As the concentrations of aromatic hydrocarbons in ambient air are low using AFC in passive sampler is an efficient method for sampling and adsorption of AHs and then their determination. For this purpose it is necessary to exist special functional groups and especially oxygen containing fuctional groups on the surface of carbon fabric.
  Keywords: Passive sampling, Activated carbon fabric, Aromatic hydrocarbons, Toluene, Xylene
 • Maryam Shaddel, Samar Mortazavi*, Lima Tayebi, Behnaz Raheli Namin Pages 213-226
  Background
  Water contamination of heavy metals is one of the major threats to human health and food chain. In this study, concentration of heavy metals of lead, chromium, copper and zinc in sediment was measured in order to assess their ecological effects and their risk.
  Methods
  To determine the concentration of metals, 12 stations were selected along the river and 3 samples from the sediment were taken in each station. After the preparation and acid digestion of the samples, the concentration of these metals was determined using atomic absorption device.
  Results
  The average total concentration of lead, copper, chromium and zinc metals in sediments was obtained in mg / kg (22.24±8.08). The results showed that the pollution load and ecological risk of heavy metals in the area are in lower risk category. The environmental hazard of metals was also evaluated (zinc lead). Also, by calculating the geochemical index of molars and contamination coefficient of Balkhloo sediments, the pollution of heavy metals was classified with zero degree of contamination and in non-contaminated area.
  Conclusion
  Based on the results, the contamination and the ecological risk level of metals in the sediments of the region are evaluated at a low level.
  Keywords: Heavy metals, ecological risk assessment, sediment quality index, Balkhloo