فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پیاپی 109 (بهار 1398)
 • پیاپی 109 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکترفاطمه عبدالهی، دکترمهران ضرغامی* صفحات 1-12
  مقدمه
  افسردگی اختلال روانی شایع پس از زایمان است که می تواند سبب کاهش سطح سلامتی زنان شود. مطالعات پراکنده ای ارتباط افسردگی با کیفیت زندگی زنان را بررسی کرده است.
  هدف
  کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان با و بدون افسردگی پس از زایمان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه کوهورت آینده نگر، از 618 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران (95-1394) به روش خوشه ایچند گامه ای پرسشگری شد. داده ها با پرسشنامه افسردگی بعد از زایمان ادینبورگ و کیفیت زندگی کوتاه شده 36 سوالی طی بارداری و 8-6هفته پس از زایمان گرد آوری شد. میانگین نمره کلی و همچنین نمره سطوح مختلف کیفیت زندگی دو گروه زنان افسرده و غیر افسرده سنجیده شد. داده ها با آزمون های آماری تی-تست، آنالیز واریانس و پیرسون و رگرسیون خطی واکاوی شد.
  نتایج
  شیوع افسردگی پس از زایمان 7/22 درصد بود. تفاوت معنی دار بین میانگین نمره کلی کیفیت زندگی زنان غیر افسرده و افسرده بدست آمد(به ترتیب 59/11± 65/64 و 77/10 ±42/74) و افسردگی دوران بارداری و بعد از زایمان از متغیرهای پیش بینی کننده کیفیت زندگی بعد از زایمان بودند. کیفیت زندگی سطوح کارکرد جسمی ، سلامت روان، عملکرد اجتماعی، محدودیت سلامت جسمانی، محدودیت سلامت روان، خستگی یا نشاط و سلامت عمومی زنان افسرده کمتر از غیر افسرده بود (05/0P<). همچنین، میانگین نمره سطح درد این زنان به طور معنی دار بیش از زنان غیر افسرده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای افسردگی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی زنان در دوران حساس بعد از زایمان برنامه های غربالگری و مداخله برای پیشگیری از افسردگی و بهبود کیفیت زندگی بعد از زایمان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، دوره پس از زایمان، کیفیت زندگی
 • محبوبه روشندل راد*، منصور حکیم جوادی، مسعود غلامعلی لواسانی، سمیه شکرگزار، سیده زهرا سیدنوری، زهره آهنگر قربانی صفحات 13-22
  مقدمه
  با توجه به گستردگی استفاده از شبکه های مجازی در دانشجویان، عوامل شخصیتی و سبک های مقابله می تواند در شیوه استفاده از این ابزار تاثیرگذار باشد.
  هدف
  بررسی همراهی خودشیفتگی با همدلی و سبک های رویارویی در کاربران عضو و غیر عضو فیس بوک.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه دانشجویان دانشگاه گیلان بود که از بین آنها نمونه ای به حجم 300 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شد که به مقیاس های خودشیفتگی ، همدلی تورنتو و سبک های مقابله پاسخ دادند. داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 شد و آزمون های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t، ماتریس همبستگی و رگرسیون چندگانه) بکار رفت.
  نتایج
  میانگین دو گروه از دختران و پسران در مقیاس های همدلی (584/0= P) و سبک های مقابله هیجان مدار (513/0 = P) تفاوت معنی دار نداشت(01/0<P)؛اما در مقیاس شخصیت خودشیفته (004/0= P) و سبک مقابله مساله مدار (002/0= P) تفاوت معنی داری بین دختران و پسران دیده شد (01/0>P). واکاوی همبستگی نشان داد بالاترین میزان همبستگی؛ به ترتیب به متغیرهای مقابله مساله مدار و همدلی(31/0r=) و پس از آنها به ترتیب خودشیفتگی و عضویت در فیس بوک(29/0 r=)، خودشیفتگی و جنس (17/0 r=)، سبک مقابله مساله مدار و جنس(17/0 r=)، و همدلی با خودشیفتگی (14/-0 r=) بازمی گردد..
  نتیجه گیری
  دو گروه در مقیاس های همدلی و سبک های مقابله تفاوت معنی داری نداشت؛ اما در مقیاس شخصیت خودشیفته تفاوت، معنی دار بود به طوری که افراد با عضویت در فیس بوک خودشیفتگی بیشتری در مقایسه با افراد غیر عضو گزارش کردند.
  کلیدواژگان: خودشیفتگی، همدلی
 • دکترفرزین فرحبد*، مهرزاد عبدالله زاده صفحات 23-29
  مقدمه
  نگره حکمرانی خوب با پافشاری بر شفاف بودن داده ها و پشتیبانی از اطلاعات درون سازمانی در بسترهای سازمانی بین مدیریت و کارکنان از پایانه های دهه 1990 پیشباز شد. توانمندسازی ساختاری نیز در پی تواناسازی کارکنان با دردست داشتن اطلاعات سودمند گستره کاری عمل می کند.
  هدف
  تبیین رابطه بین حکمرانی خوب و توانمند سازی ساختاری در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مواد و روش ها
  پژوهش از بابت هدف، کاربردی و از روش توصیفی_پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایحجم نمونه 282نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد 23 سوالی توانمندسازی سازمانی راشل و وندی (2003) و پرسشنامه 35 سوالی حکمرانی خوب مقیمی و رمضان(1390) است. پایایی پرسش های پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای متغیر توانمندساختاری 735/0 و برای متغیر حکمرانی خوب 723/0 و روایی سوالات پرسشنامه به روش روایی محتوا و با کسب نظر خبرگان تایید شد. برای واکاوی اطلاعات گرد آوری شده از روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار آماری LISREL 56/8 برای سنجش ارتباط علی و معلولی بین متغیرها استفاده شد .
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که بین حکمرانی خوب و ابعاد توانمندسازی ساختاری در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و حکمرانی خوب به میزان 77/0، 69/0 و 83/0 و در سطح معنی داری مناسب، تبیین کننده مولفه های توانمند سازی ساختاری ،یعنی چارچوب ساختاری پویا، کنترل تصمیمات سازمان و تسهیم اطلاعات است.
  نتیجه گیری
  حکمرانی خوب و توانمندسازی سازمان در یک جهت و همسو هستند، به طوری که با پیشرفت شیوه حکمرانی خوب، مولفه های توانمندسازی ساختاری نیز ارتقاء پیدا می کند.
  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، تسهیم اطلاعات، چارچوب ساختاری پویا، کنترل تصمیمات سازمان، دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان
 • دکتربهروز یحیایی*، دکترمهناز نوری، دکترگلبوسادات میرفاضلی صفحات 30-37
  مقدمه
  پژوهشگران در سال های پسین در پی یافتن داروهای موثر برای حل کاستی ناباروری بوده اند. بنابراین در این پژوهش به مطالعه اثر ال کارنیتین همراه با یک دوره تمرین ورزشی استقامتی بر کاهش تغییر حاصل از مصرف بولدنون در بافت بیضه موش های صحرایی نر پرداخته شد.
  هدف
  تعیین اثرات ال کارنیتین همراه با یک دوره تمرین استقامتی پس از مصرف بولدنون بر تغییر بافت بیضه در موش صحرایی نر.
  مواد و روش ها
  از 42 سر موش صحرایی نر استفاده شد که به صورت تصادفی به 3 گروه کنترل (7=n)، شم (7=n)، بولدنون (28=n) تقسیم شدند. سپس، موش های صحرایی گروه بولدنون پس از پایان 8 هفته، به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول پس از پایان 8 هفته نمونه برداری شدند. 3 گروه دیگر دربرگیرنده: گروه بدون درمان، گروه نمونه برداری سریع، گروه دریافت کننده ال کارنیتین با دوز 400 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 5 هفته و گروه دریافت کننده ال کارنیتین با دوز 400 میلی گرم بر کیلوگرم همراه با تمرین ورزشی استقامتی بود. پس از اتمام آزمایش برش های هیستولوژی هر بافت از دید تغییر به کمک میکروسکوپ نوری ارزیابی شدند.
  نتایج
  در گروه کنترل هیچ تغییری دیده نشد. در گروه بولدنون با دوز 5 میلی گرم بر کیلوگرم تغییر متوسط در لوله های سمی نیفر و در سلول های روند اسپرماتوژنی و سرتولی و لیدیگ تغییر شدید دیده شد. در گروه بدون درمان، تغییر متوسط در لوله های سمی نیفر و سلول های روند اسپرماتوژنی و تغییر خفیف در سلول های سرتولی و لیدیگ دیده شد. در گروه ال کارنیتین تنها تغییر خفیف در سلول های روند اسپرماتوژنی بروز کرد که این مساله در گروه ال کارنیتین و تمرین استقامتی هم درست بود.
  نتیجه گیری
  ال کارنیتین به همراه یک دوره تمرین ورزشی استقامتی اثر ترمیمی مناسب بر تغییر حاصل از مصرف بولدنون در بافت بیضه موش های صحرایی نر دارد.
  کلیدواژگان: بیضه، تمرین استقامتی، کارنیتین
 • سمیرا روستا*، جواد ملازاده، عبدالعزیز افلاک سیر، محمدعلی گودرزی صفحات 38-46
  مقدمه
  ناباروری و درمان آن سبب تاثیر هایی مانند آشفتگی، سرخوردگی، افسردگی، اضطراب، ناامیدی، احساس گناه و احساس بی ارزشی در زندگی می شود.
  هدف
  تعیین نقش مولفه های ذهن آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در تصویر بدنی زوجین نابارور شهر شیراز .
  مواد و روش ها
  این پژوهش ، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه زوج های نابارور مراجعه کننده به بیمارستان مادر و کودک شیراز در تابستان 1392 بود . نمونه پژوهش دربرگیرنده 120 زوج نابارور بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه ی تغییر شکل یافته تصویر ذهنی از بدن، پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی و پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی استفاده شد. واکاوی داده ها به روش همبستگی پیرسون و واکاوی رگرسیون گام به گام انجام شد.
  نتایج
  ارتباط مثبت معنی دار بین تصویر بدنی و همه مولفه های ذهن آگاهی شامل مشاهده (19/0 r=، 003/0P=)، توصیف (36/0 r=، 000/0P=)، عمل همراه با آگاهی (31/0 r=، 000/0P=)، داوری نکردن (27/0 r=، 000/0P=) و نشان ندادن واکنش به تجربه درونی(26/0 r=، 000/0P=) وجود داشت. همچنین، ارتباط منفی معنی دار بین تصویر بدنی و راهبرد منفی شناختی تنظیم هیجان شامل سرزنش خود (26/0 r=-، 000/0 P=)، نشخوار فکری (18/0 r=-، 004/0 P=) و فاجعه انگاری (27/0 r=-، 000/0 P=) وجود داشت. نتایج نشان داد ارتباط مثبت معنی دار بین تصویر بدنی و راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان شامل تمرکز دوباره مثبت (35/0 r=، 000/0P=)، توجه مجدد بر برنامه ریزی (38/0 r=، 000/0P=)، ارزیابی مجدد مثبت (51/0 r=، 000/0P=) و دیدگاه (23/0 r=، 000/0P=) وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ارزیابی مجدد مثبت (51/0=β)، نشخوار فکری (19/0-=β)، توصیف (22/0=β) و سرزنش خود (16/0-=β)توان پیش بینی تصویر بدنی زوجین نابارور را دار دو این متغیرها 9/41 درصد از واریانس آن را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  ذهن آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با تصویر بدنی زوجین نابارو رابطه دارد. بنابراین، همکاری متخصصان نازائی با روان شناسان در مراکز درمانی ناباروری و ایجاد مراکز مشاوره روانشناسی در این مراکز برای بهبود مشکلات روانشناختی این بیماران پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: تصویربدنی، ذهن آگاهی، مشخصات فامیلی، هیجان
 • سکینه کشاورز محمدیان، دکترربیع ا... فرمانبر*، دکترزهرا محتشم امیری، دکترزهرا عطرکار روشن صفحات 47-56
  مقدمه
  کم تحرکی، عامل 6 درصد مرگ ها و چهارمین عامل خطر مرگ و میر در سطح جهان است. زنان نسبت به مردان کم تحرک ترند. رابطین بهداشتی از مهم ترین حلقه های شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در آموزش جامعه شهری هستند. کاربرد الگوی مراحل تغییر به عنوان الگویی یکپارچه در تغییر رفتار، راهنمای خوبی برای مداخله ورزشی است.
  هدف
  تعیین تاثیر "الگوی مراحل تغییر" بر ارتقاء فعالیت فیزیکی رابطین بهداشتی شهر رشت به عنوان افراد پیشرو در فراگیری سبک زندگی سالم .
  مواد و روش ها
  این مطالعه مداخله ای از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی شده است که بر 176 رابط بهداشتی فعال شهر رشت که به صورت تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمون و شاهد قرار داده شدند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودایفای روا و پایا دربرگیرنده اطلاعات دموگرافی ، پرسشنامه سنجش سازه های الگوی مراحل تغییر و پرسشنامه فرامرزی فعالیت فیزیکی، پیش و 3 ماه پس از مداخله در دو گروه گردآوری شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری و در محیط نرم افزاری SPSS-18 بدست آمد.
  نتایج
  پس از مداخله آموزشی، تفاوت آماری معنی دار در حرکت به سمت فعالیت فیزیکی در گروه آزمون مشهود بود (005/0 =P) ، همچنین، تفاوت آماری معنی داری در اختلاف میانگین نمره فعالیت فیزیکی بعد از مداخله در گروه آزمون بدست آمد (03/0 =P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه، تاثیر مثبت برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی مراحل تغییر بر ارتقای فعالیت فیزیکی رابطین بهداشتی شهر رشت را نشان داد.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، بیماری مزمن، فعالیت حرکتی
 • سنبل طارمیان*، توفیق یعقوبی صفحات 57-61
  مورد نادری از سل در یک مرد 50 ساله به صورت توده اسکروتال با بروز از حدود 2 سال قبل معرفی می شود که همراه با ابتلای کلیوی با ایجاد هیدرونفروز یک طرفه ظاهر شده بود. بیمار با درمان های معمول بهبود نیافت و مورد اپی دیدیم کتومی و بیوپسی و اکسیزیون توده اپی دیدیم راست قرارگرفت و نمونه جهت بررسی پاتولوژی ارسال شد. گزارش التهاب گرانولوماتوزنکر و تایزینگ بود که با تجویز داروهای ضدسل بهبود کامل یافت . در توده های اسکروتوم و اپیدیم و ارکیت سل اسکروتال باید به عنوان یک تشخیص افتراقی توسط همکاران اورولوژیست و نیز رادیولوژیست قرار بگیرد. چون این بیماری با درمان دارویی ضد سلی کاملا بهبود می یابد و باعث کاهش تاخیر در تشخیص و جراحی ارکیدکتومی غیرضروری می شود.
|
 • F Abdollahi, M Zarghami* Pages 1-12
  Introduction
  Postpartum Depression (PPD) is the common psychological problem after child's birth that could affect women's health. The limited studies have assessed the relationship between PPD and quality of life.
  Objective
  This study aimed to determine this relationship in a sample of Iranian population.
  Materials and Methods
  In a longitudinal cohort study, 618 pregnant women referred toMazandaran primary health centers(2015-2016) were recruited to this study via cluster sampling. Data were collected using Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) and 36-Item Short Form Health Survey (SF36) during 6-8 weeks ofpostpartum. The mean scores of whole SF36 and all domains of it in two groups of postpartum,i.e., depressed and non- depressed women were compared. Data were analyzed using T-test, ANOVA, person correlation and linear regression.
  Results
  The prevalence of postpartum depression was 22.7%. There was a significant difference between mean scores of whole SF36 of postpartum depressed and non- depressed women (64.65 ,11.59 and 74.42 ,10.77, respectively). Also, depression during pregnancy and postpartum were the predictor factors of women' quality of life (p<001). The mean scores of physical functioning, mental health, social role functioning, physical role functioning, emotional role functioning, vitality and general health perception domains of SF36 in depressed women were lower than that in non-depressed ones(P<0.05).Moreover, the mean score of bodily pain in depressed women was more than the non-depressed counterparts.
  Conclusion
  Due to the high prevalence of postpartum depression and its effect on quality of life during an important period of women’s life, the screening and intervention programs to prevent postpartum depression and education of women on improving their quality of life are suggested. Conflict of interest: non declared
  Keywords: Depression Quality of Life Postpartum period
 • M Roshandel Radr*, M Hakimjavadi, M Golamali Lavasani, S Shokrgozar, Z Seyyed Nooris, Z Ahangar Ghorbani Pages 13-22
  Introduction
  Accordingto the extensive use of virtual networks among students, coping styles and personality factors can affect in how to use such tools.
  Objective
  The purpose of this study was to examine the relationship between narcissism with Empathy and Coping styles in Facebook members and non-members.
  Materials and Methods
  The research design is correlational type, the statistical population included all students of Guilan university of whom 300 students were selected by randomized multistage cluster sampling method and they responded Narcissism (Raskin& Terry, 1988), Empathy (Spreng et al, 2009) and Coping styles (Endler and Parker, 1990) scales.
  Results
  The findings of independent T showed no significant difference between the average of the two groups of girls and boys in scale of empathy (p=0.584) and emotion-focused coping styles (p=0.513). But there was a significant difference in the Narcissistic Personality Inventory (p=0.004) and problem-focused coping styles (p=0.002) between boys and girls (P<0/01). Correlation Analysis showed that the highest correlation among variables, include problem-oriented and empathy variables (r=0.31), followed by Narcissism and join Facebook (r=0.29), Narcissism and gender (r=0.17), Problem-focused coping and gender (r=0.17), and empathy and Narcissism (r= -0.14). Regression analysis also showed that with 5 Predictive (P<0/01) can predict 15% of changes.
  Conclusion
  The results showed that there were no significant differences in measures of empathy and coping styles between the two groups. But a significant difference was observed in the Narcissistic Personality Inventory, so that people join Facebook reported to be more narcissistic than non-members. Conflict of interest: non declared
  Keywords: Empathy, Narcissism
 • F Farahbod*, M Abdolahzadeh Pages 23-29
  Introduction
  Good governance theory has been welcomed with emphasis on information transparency and support for in-organizational information in organizational contexts between management and staff since the late 1990s. Structural empowerment also works by empowering employees with useful information in the field of work.
  Objective
  To measure the relationship between good governance and structural empowerment components among employees of Guilan University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  The research is an applied and descriptive survey. The statistical population of the study consisted of the staff of Guilan University of Medical Sciences, which was estimated by cluster sampling in a sample size of 282 people. The data collection tool was a questionnaire of 23 questions of organizational empowerment (Rachel & Wendy, 2003) and a questionnaire of 35 questions of good governance of Moghimi and Ramadan (2011). The reliability of the questionnaire was 0.86 by Cronbach's alpha and the validity of the questionnaire was verified by content validity method and confirmed by experts. To analyze the collected data, the path analysis method was used by statistical software LISREL 8.56 to measure the causal relationship between the variables.
  Results
  The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between good governance and structural empowerment components in Guilan University of Medical Sciences, and good governance is 0.77, 0.69 and 0.83, explaining the components of a dynamic structural framework Control of workplace decision and Fluidity in information sharing.
  Conclusion
  Considering the results we can conclude that good governance and empowerment of the organization are in one direction and in line with the promotion of good governance, the structural empowerment components could bepromoted. Conflict of interest: non declared
  Keywords: Good governance, Fluidity in information sharing, Dynamic structural framework, Control of workplacedecision, Guilan University of Medical Sciences
 • B Yahyaei*_M Nouri_G S Mirfazeli Pages 30-37
  Introduction
  Researchers usually search for medications of infertility. Hence, this study was done to determine the effects of L-Carnitine and exercise on histological changes of testicular tissue after Boldenone steroid use in male rats.
  Objective
  Assessment of the effects of L-Carnitine with Endurance training after Boldenone use on testicular tissue changes in male rats.
  Materials and Methods
  In this interventional study, 42 male rats were randomized in control (n=7) and sham (n=7) and boldenone (n=28) groups. The boldenone group was divided into four groups. First group was sacrificed after 8 weeks. Three other groups include: Without treatment group, L-carnitine 400 mg/kg for 5 weeks and group of L-carnitine 400 mg/kg with endurance training. After preparation the histological testicular tissues were assessed using light microscope.
  Results
  The control group had no change.  In the boldenone group with a dose of 5 mg/kg moderate changes in seminiferous and severe alterations in leydig and sertoli and spermatogenic cells were observed. Moderate changes of seminiferous and spermatogenic cells and mild alterations of sertoli and leidig cells were observed in without treatment group. Also, a mild change of spermatogenic cells in L-carnitine with endurance training group was detected.
  Conclusion
  According to the results, it may be concluded that L-Carnitine with endurance training has proper healing effects on histological changes of testicular tissue after Boldenone use. Conflict of interest: non declared
  Keywords: Carnitine, Endurance training, Testis
 • S Roosta*_J Mollazade_A A Aflakseir_M A Goodarzi Pages 38-46
  Introduction
  Infertility and its treatment bring about such consequences as disturbance, frustration, depression, anxiety, hopelessness, feeling of guilt, and feeling of worthlessness in life.
  Objective
  Determine the components of mindfulness and cognitive emotion regulation strategies on body image infertile couples Shiraz.
  Materials and Methods
  The present research was a descriptive correlational study. All infertile couples presenting to the Mother and Child Hospital of Shiraz in the summer of 2013, constituted the statistical population of this study. The research sample consisted of 120 infertile couples who were selected via convenience sampling method. Body Image, Five Facet Mindfulness and Cognitive Emotion Regulation Questionnaires were employed to collect data. Data analysis was performed through Pearson correlation and Stepwise regression analysis.
  Results
  The results showed a positive correlation between body image and all components of mindfulness consisting of observation (r = 0.19, P = 0.003), description (r = 0.36, P= 0.000), act with awareness (r = 0.33, P = 0.000), accept without judgment (r = 0.27, P= 0.000) and lack of response to internal experience (r = 0.26, p = 0.000). Also, there was a negative correlation between the mean of body image and negative emotional regulation strategies including self-blame (r = -0.26, P = 0.000), rumination (r = -0.16, P = 0.004), and catastrophe  (r =-0.27, P = 0.000). Also, the results revealedapositive correlation between body image and positive cognitive strategies of emotion regulation including positive refocus (r = 0.35, P = 0.000), refocus on planning (r = 0.38, P = 0.000), positive reappraisal (r = 0.50, P = 0.000) and putting into perspective (r = 0.23, p = 0.000). Stepwise regression results showed that positive refocus (β=0.51), rumination (β=-0.16), observation observation (β=0.22) and self-blame (β=-0.16) are predictive power of body image in infertile couples and explain for 41.9% of the variance of infertile couples' body image.
  Conclusion
  The findings of this study confirmed the relationship between mindfulness and cognitive emotion regulation strategies with body image of infertile couples. Therefore, it is suggested that the necessary conditions be provided for the collaboration of infertility specialists with psychologists in infertility treatment centers and it is also recommended that psychological counseling centers be established in these centers in order to improve the psychological problems of these patients. Conflict of interest: non declared
  Keywords: Body Image, Emotions, Family Characteristics, Mindfulness
 • S Keshavarz Mohammadian, R Farmanbar*, Z Mohtasham Amiri, Z Atrkar Roushan Pages 47-56
  Introduction
  Physical inactivity as a reason of 6 percent of mortality is identified as the fourth leading risk factor for global mortality. Women are more inactive than men. Health volunteers are one of the most important loops of primary health care networks for educating the urban community. Applying the Stage of Change Model as an integrated pattern in behavior change is a good guide to exercise interventions.
  Objective
  To determine the effect of intervention based on Stage of Change Model on the promotion of physical activity of Health Volunteers in Rasht as pineers in learning healthy lifestyles.
  Materials and Methods
  This randomized controlled trial was conducted on 176 Health Volunteers in Rasht that randomly assigned into experimental and control groups by multistage sampling. Data were collected by a valid and reliable self-administered questionnaire including demographic data, Stages of Change Model constructs, and International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-long form) before and 3 months after intervention in two groups. Data were analyzed by Independent T-Test, Paired T-Test, Wilcoxon, Mann-Whitney U, McNemar, Chi-square, one-Sample and two-sample Kolmogrov-Smirnov in SPSS-18 software.
  Results
  After educational intervention, there was a significant difference in the movement toward physical activity in the experimental group (p=0.005). Also, there was a significant difference between the mean score of physical activity after intervention in the experimental group (p=0.03).
  Conclusion
  The results indicate a positive effect of intervention based on Stage of Change Model on the promotion of physical activity of Health Volunteers. Conflict of interest: non declared
  Keywords: Health Education, Non-Communicable Disease, Physical Activity
 • S Taramian*, T Yaghubi Pages 57-61
  A rare case of tuberculosis in a 50-year-old man presented as a scrotal mass from about 2 years ago, which was associated with renal involvement and one side  hydronephrosis. The patient did not recover with usual treatments, and epididimectomy and biopsy and excision of the right epididymis performed and a sample was sent to examine by pathology. Nectrotizing granulomatous inflammation was reported that improved by prescribing anti-tuberculosis drugs completely.In the scrotal masses and epididimiorchitis, the scrotal tuberculosis should be considered as a differential diagnosis by urologist and radiologist colleagues. Because the disease is completely treated by anti-TB drug therapy, it will reduce the delay in diagnosis and unnecessary orchidectomy.