فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه امتی* صفحات 152-160
  مقدمه
  منابع الکترونیکی با افزایش پیوندهای دریافتی، رویت پذیری بیشتری در محیط الکترونیکی خواهند داشت. به دلیل اهمیت رویت پذیری منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، هدف از این مطالعه ارزیابی رویت پذیری منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بود.
  روش کار
  این مطالعه به لحاظ هدفمندی کاربردی بود و با استفاده از روش وب سنجی انجام شده است. جامعه آماری شامل 6 منبع پزشکی مبتنی بر شواهد بود، علت انتخاب این پایگاه ها، اشتراک آن ها توسط دانشگاه و دسترسی پژوهشگر به آن ها بود. ابزار مورد استفاده، موتور جستجوی Alexa بود. داده های به دست آمده با استفاده از مشاهده مستقیم بعد از ورود به نرم افزار آماری Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  یافته ها
  بر اساس داده های به دست آمده از موتور جستجوی الکسا، پایگاه To Date Up دارای بالاترین میزان پیوند دریافتی و بالاترین میزان رویت بود و سپس پایگاه های Cochrane، MD Consult، Clinical Key و Evidence Clinical به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند. پایگاه Consult Nursing پایین ترین میزان پیوند دریافتی و میزان رویت را دارا بود.
  نتیجه گیری
  نتایج کلی این مطالعه نشان داد که میزان پیوند دریافتی و رویت پذیری منابع پزشکی مبتنی بر شواهد در وضعیت رضایت بخشی قرار نداشت و توصیه می شود طراحان و مدیران پایگاه ها به ارائه خدماتی جهت افزایش پیوندهای دریافتی و جذب بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف، توجه بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: پزشکی مبتنی بر شواهد، رویت پذیری، موتور جستجوی الکسا، وب سنجی
 • الهه امتی*، فریدون آزاده، امیررضا اصنافی صفحات 161-167
  مقدمه
  افزایش میزان تاثیر وب منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، جهت به کارگیری اطلاعات مفید و روزآمد علمی حائز اهمیت است، بنابراین هدف از این مطالعه تعیین میزان تاثیر وب منابع پزشکی مبتنی بر شواهد است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع کاربردی است که با استفاده از روش وب سنجی انجام شده است. جامعه آماری شامل6 منبع پزشکی مبتنی بر شواهد بود، علت انتخاب این پایگاه ها، اشتراک آن ها توسط دانشگاه و دسترسی پژوهشگران به آن ها بود. ابزار مورد استفاده، نرم افزارWebometric Analyst بود. داده های به دست آمده با استفاده از مشاهده مستقیم بعد از ورود به نرم افزار آماری Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته‏ ها: بر اساس داده های به دست آمده از نرم افزار Webometric Analyst، تاثیر وب منابع پزشکی مبتنی بر شواهد به این صورت بود: پایگاه Cochrane (56/34)، پایگاه ClinicalKey (47/21)، پایگاه MDConsult (14/19)، پایگاه ClinicalEvidence (72/11(، پایگاه Up To Date(48/10) و پایگاه Nursing Consult (33/2). بنابراین پایگاه Cochrane بیشترین تاثیر وب را داشت و پایگاه Nursing Consult کم ترین تاثیر وب را داشت.
  نتیجه گیری
  علی رغم اینکه منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، جهت دستیابی سریع به شواهد پزشکی ایجاد شده اند، نتایج کلی این مطالعه نشان داد که در مجموع پایگاه ها از تاثیر وب پایینی برخوردار هستند، لازم است که فراهم کنندگان و صاحبان منابع مورد مطالعه با شناخت عواملی که در افزایش تاثیر وب منابع پزشکی مبتنی بر شواهد نقش اساسی دارند، گام های اساسی در جهت بهبود منابع خود بر دارند.
  کلیدواژگان: پایگاه، پزشکی مبتنی بر شواهد، تاثیر وب، وب سنجی
 • محمدرضا پاشنگ*، حمزه علی نورمحمدی، علی شرفی صفحات 168-182
  مقدمه
  هدف این پژوهش پیش بینی تعداد نشریات مورد نیاز علوم پزشکی ایران برای چاپ مقالات پژوهشگران می ‏باشد.
  روش
  این پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 341 عنوان نشریه علمی - پژوهشی و تعداد 113693 پژوهشگر علوم پزشکی دانشگاه ها و موسسات آموزشی دولتی ایران در سال 1393 می‏ باشد. برای برآورد تعداد مطلوب نشریات مورد نیاز پژوهشگران، از ضرایب معادل تمام وقت پژوهشگران استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی محقق ساخته بوده و برای تجزیه و تحلیل یافته‏ ها نیز از نرم‏ افزار اکسل استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که 40/82 درصد از نشریات، وابستگی دانشگاهی و 60/17 درصد از نشریات وابستگی غیردانشگاهی داشتند. از لحاظ زبان انتشار، 11/43 درصد به زبان فارسی، 72/55 درصد به زبان انگلیسی و 17/1 درصد نیز فارسی - انگلیسی بودند. به لحاظ دوره انتشار، 45/6 درصد ماهنامه، 73/11 درصد دوماهنامه، 31/73 درصد فصلنامه و 50/8 درصد نیز دوفصلنامه بودند. ازلحاظ ضریب تاثیر ISI، 87/5 درصد از نشریات از موسسه ISI ضریب تاثیر دریافت کرده‏ اند و به لحاظ نمایه درپایگاهISC ، 15/89 درصد از نشریات در این پایگاه نمایه شده‏ اند که 99/43 درصد آن‏ ها دارای ضریب تاثیر ISC بودند. علاوه بر این یافته ها نشان داد که در مجموع می‏ توان، تعداد 579 (12/579) نشریه برای انتشار 27841 عنوان مقاله پژوهشگران علوم پزشکی کشور پیش‏ بینی کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که نشریات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای انتشار مقالات علمی پژوهشگران آن بسیار کم بوده و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
  کلیدواژگان: نشریات علمی - پژوهشی، پژوهشگران، علوم پزشکی، مقالات
 • سیما مرزبان، جابر حکمت یار*، حبیب رحیم کریمی، سهیلا دمیری صفحات 183-189
  مقدمه
  استفاده کارآمد و موثر از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه زندگی و کار است. با توجه به اهمیت توانایی مدیران برای تسهیم و اولویت بندی زمان مابین نقش ها و وظایف مدیریتی، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت و عوامل دموگرافیک مرتبط با مهارت مدیریت زمان در مدیران دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام گردید.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 به انجام رسید. 70 نفر از مدیران بیمارستان ها و مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل وارد مطالعه شدند) میزان پاسخ دهی = 93٪). ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 18 و روش های آماری توصیفی و همچنین آزمون های آماری استفاده شد.
  یافته ها
  بین نوع استخدام و هدف گذاری زمانی متغیرها ارتباط معنی داری مشاهده گردید (P<0.05)؛ ولی بین هدف گذاری و سایر فاکتورها (جنس، وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی) رابطه معنی داری به دست نیامد. بین اولویت بندی اهداف و فعالیت ها و جنس افراد مورد مطالعه ارتباط معنی داری دیده شد، همچنین بین اولویت بندی اهداف و نوع استخدام رابطه معنی داری دیده شد (P<0.05)؛ اما بین اولویت بندی اهداف و فعالیت ها و سایر متغیرها (وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی) رابطه معنی داری به دست نیامد. در این پژوهش بین زمان و تمام متغیرها (جنس، وضعیت تاهل، نوع استخدام، مدرک تحصیلی) ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  ا توجه به نتایج درمی یابیم که به طور کلی وضعیت مهارت مدیریت زمان مدیران دانشگاه علوم پزشکی زابل از دیدگاه خود آن ها مطلوب به نظر می رسد و با آموزش بیشتر این مهارت ها به صورت دوره ای می توان این وضعیت را مطلوب تر و بهتر نیز کرد و در نتیجه بهره وری سازمانی مناسبی را به دست آورد.
  کلیدواژگان: مدیریت زمان، عوامل دموگرافیک، زمان، مدیران
 • علی جنتی، علی ایمانی، حسن الماس پور خانقاه* صفحات 190-200
  مقدمه
  شاخص های عملکردی یکی از مهم ترین تعیین کننده های وضعیت کارایی و بهره وری بیمارستان ها می باشند. هدف این پژوهش بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی با استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود، جامعه مورد مطالعه همه بیمارستان های استان آذربایجان شرقی است. جهت گردآوری داده ها از چک لیست استاندارد وزارت بهداشت که بر اساس موضوعاتی همچون درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، میزان گردش تخت بود استفاده گردید و سپس بر اساس جدول شاخص های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با استفاده از نرم افزارEXCEL 2013 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شاخص های عملکردی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی ازنظر درصد اشغال تخت وضعیت متوسط، ازنظر متوسط چرخش تخت و متوسط طول اقامت بیمار از وضعیت مطلوبی بر طبق استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخوردار بوده است
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه وضعیت شاخص ها در بیمارستان های موردمطالعه در وضعیت مطلوب و متوسط رو به بالا قرار دارند، جهت بهبود و رشد شاخص های بیمارستانی، باید هدف گذاری جدیدی توسط مدیران و دست اندرکاران صورت گیرد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که مدیران دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ها از تجربیات موفق مدیران در سایر دانشگاه ها و بیمارستان ها جهت بهبود وضعیت شاخص های بیمارستانی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: شاخص های عملکردی، ضریب اشغال تخت، گردش تخت، متوسط طول اقامت
 • علی سلطانی نژاد، محمد احمدی نیا* صفحات 201-209
  مقدمه
  این پژوهش باهدف بررسی مستندات رشته مهندسی کامپیوتر بازیابی شده از پایگاه Web of Science به منظور انجام خوشه بندی و متن کاوی آن ها صورت گرفته است.
  روش پژوهش
   روش این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده و رویکرد متن کاوی را مورد نظر قرار داده است. جامعه پژوهش، مدارک حوزه مهندسی کامپیوتر نمایه شده در پایگاه Web of Science بود که در بازه زمانی 2004 تا 2014، 6186 رکورد گزارش شد. داده های جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار هیست سایت و اکسل نسخه 2013 و همچنین نرم افزار رپیدماینر نسخه 7.3 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  برای خوشه بندی پس از پیش پردازش داده ها و اجرای الگوریتم خوشه بندی k-means، 8 خوشه اصلی با عناوین «اینترنت و فناوری»، «امنیت سیستم های اطلاعات سلامت»، «انسان و تعامل با رایانه»، «وب پنهان»، «مدل های کامیپوتری»، «عملکرد سیستم های کامپیوتری»، «شبکه ها و پایگاه های اطلاعاتی»، «الگوریتم ها و روش های کشف دانش» و خوشه اینیز با عنوان «سایر موضوعات» تشکیل شد. به منظور ارزیابی خوشه ها از دو معیار دقت و بازیافت استفاده شد و برای هر دو معیار عدد 0/81 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  استفاده از کلماتی که به عنوان کلمات کلیدی در خوشه بندی ها انتخاب شده اند، می تواند به کاربر در صرفه جویی در وقت و بازیابی اطلاعات مرتبط کمک کند.
  کلیدواژگان: متن کاوی، خوشه بندی، الگوریتم k-means، پایگاه Web of Science
 • حمیده ملاخلیلی، شهین مجیری*، حسن اشرفی ریزی، حسین فقیهی حبیب آبادی صفحات 210-218
  مقدمه
  سواد سلامت میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامتی می باشد. شادکامی عاملی است که از طریق آن، فرد همیشه دارای یک حس خوب درباره زندگی خود و دیگران است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سواد سلامت و شادکامی و نیز رابطه این دو متغیر با ویژگی های جمعیت شناسی دانشجویان می باشد.
  روش
  مطالعه حاضر به روش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی - طبقه ای با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد سواد سلامت Chew و شادکامی Oxford بود. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 18 تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین سواد سلامت در دانشجویان (76/40 از 64) در حد متوسط؛ و میانگین شادکامی در دانشجویان پایین تر از حد متوسط (35/40 از 87) بود. از بین متغیرهای ویژگی های جمعیت شناختی: سن و جنس و میزان درآمد و دانشگاه محل تحصیل و محل سکونت باسواد سلامت رابطه مستقیم اما باسابقه بستری رابطه معکوس داشتند. شادکامی با سن رابطه معکوس؛ با درآمد رابطه مستقیم و با سایر ویژگی های جمعیت شناختی رابطه ای نداشت. بین شادکامی و سواد سلامت رابطه ای وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  در این پژوهش مشخص شد افراد جوان تر، زنان، افراد با سطح درآمد بالاتر، دانشجویان علوم پزشکی و ساکن در شهرهای بزرگ تر از سواد سلامت بالاتری برخوردار بودند. افرادی که سابقه ی بستری شدن داشتند، از سواد سلامت کمتری برخوردار بودند. همچنین مشخص شد افراد جوان تر و با درآمد بالاتر احساس شادکامی بیشتری داشتند. جهت ارتقای سواد سلامت؛ گنجاندن اطلاعات پایه سلامت در برنامه آموزشی دانشجویان کلیه رشته ها و برای ارتقای سطح شادکامی دانشجویان برنامه ریزی مسئولان دانشگاه ها برای برنامه های مفرح فرهنگی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، شادکامی، دانشجویان، دانشگاه ها
 • نیلوفر محقق، محمدرضا علی بیک، سحر سلطانی* صفحات 219-228
  مقدمه
  نرم افزارهای کتابخانه ای ابزاری برای ذخیره و بازیابی اطلاعات و منابع موجود در کتابخانه ها می باشند. پژوهش حاضر به بررسی معیارهای انتخاب نرم افزارهای کتابخانه ای تحت وب کشور پرداخته است.
  روش
  پژوهش حاضر کاربردی می باشد؛ که به روش پرسشنامه محقق ساخته در دو مرحله انجام شد. مرحله اول، معیارهای انتخاب نرم افزار کتابخانه ای شناسایی و در مرحله دوم معیارها و زیر معیارها دسته بندی و بر اساس پرسشنامه با طیف لیکرت و روش دلفی پژوهش انجام شد. پس از مرور متون، استخراج معیارها و تایید خبرگان، تدوین پرسشنامه و مصاحبه با مدیران، ناظران و خبرگان بخش مدیریت نرم افزارهای کتابخانه ای تکمیل گردید. برای تهیه معیارهای نهایی، پس از جمع آوری پرسشنامه ها در دلفی اول، پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای رسیدن به نتیجه نهایی دلفی دوم انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل تحقیق نشان داد سه معیار اصلی و مهم از بین 12 معیار حاصل پژوهش حاضر برای انتخاب نرم افزارهای کتابخانه ای به ترتیب: طرح فراداده ای مورد استفاده، ویژگی فنی و قابلیت تبادل اطلاعات با نرم افزارهای دیگر، پشتیبانی نظام می باشد. همچنین مهم ترین معیارهای انتخاب نرم افزار کتابخانه ای از دیدگاه خبرگان تعیین شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد برای کاربران استفاده کننده از نرم افزارهای کتابخانه ای علاوه بر نوع برنامه نویسی نرم افزارها این که شرکت سازنده پشتیبانی لازم را داشته باشد اهمیت دارد و نشان می دهد، کاربران چه معیارهایی برای خرید نرم افزار برایشان اهمیت داشته و شرکت های نرم افزاری سعی کنند متناسب با معیارهای مدنظر کاربران نرم افزارهای خود را طراحی کنند.
  کلیدواژگان: نرم افزارهای کتابخانه ای، معیارهای انتخاب، نرم افزار تحت وب، ارزیابی
|
 • Elaheh Ommati* Pages 152-160
  Introduction
  By increasing the number of the Inlinks, the electronic resources will be more visible in the electronic environment. Considering the importance of visibility of Evidence-Based Medicine Resources, the purpose of this study was to Assessment Visibility of Evidence-Based Medicine Resources.
  Methods
  This study was an applied work regarding its purpose, which has been conducted through webometric methods. The statistical population consisted of six evidence-based medicine resources. The reason for choosing these databases was that they are being Subscription by the university and researchers have access to them. The used tool was the Alexa search engine. The collected data was analyzed through direct observation and after being entered into the software Excel.
  Results
  Based on data obtained from Alexa search engine, Up To Date database had the highest number of the Inlinks and the highest visibility. After that, Cochrane, MD Consult, Clinical Key and Clinical Evidence databases were in the next ranks respectively. Nursing Consult database had the lowest number of the Inlinks and the lowest visibility.
  Conclusion
  The overall results of this study showed that The number of the Inlinks and the visibility did not have a satisfactory status, and the designers and managers of databases are recommended to pay more attention to offering services so as to increase the number of the Inlinks and attract visitors from different countries.
  Keywords: Alexa search engine, Evidence-Based Medicine, Visibility, Webometrics
 • Ommati E *_Azadeh F_asnafi AR Pages 161-167
  Introduction
  Increase the Web impact of Evidence-Based Medicine Resources, due to the use of scientific information and updates is important. Therefore The purpose of this study was to determine Web impact of Evidence-Based Medicine Resources.
  Method
  This study is an applied work, which was conducted using a webometric method. The statistical population consisted of six evidence-based medicine resources. The reason for choosing these databases was that they are being Subscription by the university and researchers have access to them. The used tool was the Webometric Analyst software. The collected data was analyzed through direct observation and after being entered into the software Excel.
  Results
  Based on data obtained from Webometric Analyst software, Web impact of Evidence-Based Medicine Resources was as follows: the Cochrane database (34/56), the Clinical Key database (21/47), the MD Consult database (19/14), the Clinical Evidence database (11/72), the Up To Date database (10/48) and the Nursing Consult database (2/33). Therefore Cochrane database had the most web impact and Nursing Consult database had the least web impact.
  Conclusion
  Despite the fact that resources of evidence based medicine are aimed to provide rapid access to medicine evidence. The overall results of this study showed that On the whole databases from the web impact were low, Providers need to recognize the factors that increase the Web impact of  Evidence-Based Medicine Resources play a major role, the basic steps to take to improve their resources.
  Keywords: Database, Evidence-Based Medicine, Web impact, Webometrics
 • Pashang M *_Normohammadi H_Sharafi A Pages 168-182
  Introduction
  The aim of this study was to predict the needed journals of Medical Sciences for publishing researcher’s articles.
  Methods
  This study is an applied one and was done by using a descriptive survey methodology. Statistical population of this study includes all the (341 medical journals) and (113693 researchers) of Ministry of Health and Medical Education. To estimate the optimal number of required journal, the ratio of full-time equivalent Coefficients researchers was used. A researcher-made checklist was used to collect the data and excel software was applied for analyzing the data.
  Results
  The findings showed that 82/40% of journals have academic affiliations and 17/60% of journals have non-academic affiliation. 43/11% of journals are in Farsi, 55/72% in English and 17/01% in Farsi - English. In terms of publication period, 45/6% of the journals are monthly, 11/73% bimonthly, 73/31% quarterly and 8/50% are biquarterly. In terms of ISI impact factor, 5/87% of the journals received ISI impact factor and 89/15% of the journals are indexed in the ISC database, that 43/99% of them has ISC impact Factor. Furthermore the findings showed that generally, 579 medical journals are needed for 27841 articles of researchers. Discussion and
  Conclusion
  the number of scientific journals in Ministry of Health & Medical Education is very low and more journals are needed to cover the research.
  Keywords: Scientific journals, researchers, medical Sciences, articles.
 • Marzban S_Hekmatyar J *_Rahimkarimi H_Damiri S Pages 183-189
  Introduction
  Efficient and effective use of time is unavoidably necessity for success in the field of life and work. As for importance and role of time in Organizational productivity this study evaluate demographic factors associated with time management skill in Zabol University administrators were
  Methods
  This study was descriptive cross-sectional study population included 70 managers of hospitals and medical centers under the University of Zabol. The data collected questionnaire was translated by the researcher that the validity and reliability of measurement was confirmed. For data analysis software spss18 and statistical methods, descriptive tables and charts and also was used statistical Tests.
  Results
  Goal setting and type of employment among the subjects was significant correlation (P<0.05) But between the goal setting and other factors (sex, marital status, degree of education) did not show a significant relationship. Prioritization of tasks and activities and sex between the subjects a significant relationship was observed; also between prioritization of tasks and activities and employment type a significant relationship was observed (P<0.05) But between the prioritization of tasks and activities and other variables (marital status, degree of education) did not show a significant relationship. In this study, between time and all variables (gender, marital status, employment type, degree of education) a significant relationship was observed (P>0.05).
  Discussion and Conclusion
  According to the results that we find in general situation of time management skills of managers seem desirable from the perspective of their own and with most education this skills in form periodic can this position more desirable and better and in result obtain acceptable organization productivity
  Keywords: Time management skill, Demographic factors, Time, Managers
 • Janati A_Imani A_Almaspoor Khangah H * Pages 190-200
  Introduction
  Performance indicators are one of the important factors in indicating the efficiency and productivity state. This study aimed to evaluate and compare hospital performance indicators with the same standards of Ministry of Health in East Azerbaijan, Northwest of Iran.
  Methods
  This is a descriptive cross-sectional study in 2015. The study population included all hospitals in East Azerbaijan province. Data were collected using a checklist including bed occupancy rate, average length of stay, and bed turnover rate, based on the Ministry of Health standards, and analyzed according to the Ministry of Health standards using EXCEL 2013.
  Results
  The state of performance indicators in the hospitals of East Azerbaijan in terms of bed occupancy rate was average, and the state of average bed turnover and average length of stay rates compared to the standards declared by the Ministry of Health, was good.
  Discussion and Conclusion
  As the indicators states in the hospitals were average and good, so new strategies should be taken by the senior managers and administrators to improve the performance indicators in hospitals. Therefore, managers of the universities and hospitals are recommended to use the successful experiences of the managers of other hospitals and universities to improve the state of hospital indicators.
  Keywords: Performance indicators, Bed occupancy, Bed turnover, Average length of stay
 • Soltani Nejad A *_Ahmadiniya M Pages 201-209
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate text mining and clustering of computer engineering documents retrieved from the Web of Science database.
  Methods
  This is a descriptive-analytical study which was conducted in a survey method using text mining approach. The research community was all computer engineering documents indexed in the Web of Science, among which 6016 cases were reported between 2004 and 2016. The collected data were analyzed by HistCite software, Excel version 2013 and RapidMiner version 7.3.
  Results
  In order to perform clustering, after preprocessing the data and running K-means (a clustering algorithm), 8 main clusters were established. The clusters were Internet and Technology, Security of Healthcare Information Systems, Human-Computer Interaction, Semantic Web, Computer Models, Computer Systems Performance, Networks & Databases, Knowledge Discovery Algorithms and Other Topics. To evaluate the clusters, two criteria of precision and recall were used and a value of 0.81 was obtained for both criteria.
  Discussion and Conclusion
  Using words selected as keywords in the clustering can help the user save time and retrieve the related information.
  Keywords: Text mining, Clustering, K-means algorithm, Web of Science Database
 • Molakhalili H_Mojiri S *_Ashrafi_rizi H_Bahrami S_Faghihi Habibabadi H Pages 210-218
  Introduction
  Health literacy is the capacity to obtain, interpret and understand basic health information. Happiness is an important factor in life through which you have always a good feeling about your life and others. The aim of this study was to investigate the relationship between health literacy and happiness and also the relationship between these two variables and demographic characteristics of the students.
  Methods
  This is a descriptive and correlational study. Statistical population was all students in Isfahan University of Medical Sciences and Isfahan University. Sample size of 360 was determined using Cochran's sample size formula. Data were collected using two standard questionnaires (Oxford happiness, α=0.92 and Chew's health literacy, α=0.84) and analyzed using descriptive and inferential statistics (t-test, correlation) by SPSS 18.
  Results
  The results showed the average level of health literacy (mean= 40.76 of 64) and low level of happiness (mean= 40.35 of 87) among students. Health literacy had a direct relationship with age, sex, income, university and lodging variables, but indirect relationship with history of hospitalization. Happiness had a direct relationship with income but indirect relationship with age. There was no relationship between health literacy and happiness.
  Discussion and Conclusion
  In this study, it was found that young people, women, people with higher incomes, medical students and residents of the larger cities had a higher level of health literacy. It was also revealed that students with a history of hospitalization had low levels of health literacy, and younger students with higher incomes had higher levels of happiness. Therefore, it is recommended to managers to include basic health information in the curriculum of all disciplines to promote health literacy and also to plan fun cultural programs to increase happiness among students.
  Keywords: Health literacy, Happiness, Students, Universities
 • Mohaghegh N_Alibeyk M_Soltani S * Pages 219-228
  Introduction
  Library software is a tool for storage and retrieval of libraries information and resources. The present study aimed to investigate the criteria for selection of web-based library software in Iran.
  Methods
  This applied research was conducted in two stages using a researcher-made questionnaire. In the first stage, while reviewing the texts, an interview was conducted with library experts to determine the criteria and a questionnaire was designed with the selected criteria from reviewing the texts and interviewing the experts. To determine the validity and reliability of the questionnaire, first, the Mini-Delphi was conducted with five professors and library experts.
  Results
  Three main criteria of 12 criteria identified in this study for selection of the library software were the metadata used, technical characteristics and the ability to exchange information with other software, and system support, respectively. Also, the most important criteria for selecting library software according to the experts' viewpoint were determined.
  Discussion and Conclusion
  According to the results, in addition to the type of programming, support that the company offers with the software product was also important for the users of library software. The important criteria for buying the software according to the users' viewpoint were also determined. Software companies should try to design the related sofware considering the users' viewpoint.
  Keywords: Software library, Selection criteria, Web-based software, Evaluation