فهرست مطالب

 • Volume:8 Issue: 1, Mar 2019
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا سادات مدنی، زینت سادات رضایی*، ابراهیم ذبیحی، زینب عابدیان صفحات 8-15
  مقدمه
  بدنبال خارج شدن دندان از حفره استخوانی روش درمانی پیشنهادی، جایگزین کردن سریع دندان است تا از عوارض جانبی آن پیشگیری شود. بنابراین دندان باید در یک محیط  فیزیولوژیک مناسب قرار گیرد تا اینکه سلول های فیبروبلاست لیگامان پریودنتال دندان در طی انتقال به مطب دندانپزشکی سالم باقی بماند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر محیط های مختلف بر حفظ حیات سلول های فیبروبلاست لیگامان پریودنتال انسانی در زمان و دمای متفاوت بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه  آزمایشگاهی،  سلول لیگامان پریودنتال انسانی از دندان های مولر سوم نهفته کشیده شده تهیه و سپس در محیط کشت)DMEM) Dulbecco's Modified Eagle Medium  کشت داده شدند. محیط مورد آزمایش شامل:DMEM  (FBS 10%، پنی سیلین G سدیم 1% (10000 IU)، استرپتومایسین 1% (10 mg) ، شیر بدون چربی ، شیر کامل و شیر سویا استریلیزه و آب شرب بوده است. پس از این که سلولها در پلیت  به تراکم کافی رسید به محیط های آزمایشی اضافه شده و در زمانهای 1، 2، 4 و 24 ساعت، در دمای 4 و37 درجه سانتیگراد نگهداری و بعد از انکوبه شدن حیات سلولی به روش by MTT  tetrazolium salt-based colorimetric assay)) ارزیابی  شد. نتایج با استفاده از تست آماری  Kruskal-Wallis  و  Post Hoc Tests آنالیز شد.
  یافته ها
  شیر کامل و DMEM تفاوت معنی داری نسبت به سایر محیط های آزمایشی نشان داده است. حیات سلولهای PDL  تفاوت معنی داری در دمای 4 درجه نسبت به دمای 37 درجه سانتیگراد در زمانهای 4 و 24 ساعت در گروه DMEM و در زمان 24 ساعت در گروه شیر کامل نشان داده است ( 0.05≤p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داده است شیر کامل همانند  DMEM مواد مغذی کافی برای PDLFs داشته و این فرضیه را تقویت می کند که شیر همانند HBSS و DMEM در حفاظت از سلول های PDLFs میتواند مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: لیگامان پریودنتال، فیبروبلاست، شیر
 • فاطمه یازرلو، همایون علاقه مند*، فرانه مختارپور صفحات 16-23
  مقدمه
  میزان استفاده از سرامیک های دندانی به دلیل زیبایی و زیست سازگاری افزایش یافته است. هدف این مطالعه بررسی اثر غلظت ها و  زمان های مختلف اچینگ با اسید هیدروفلئوریک  بر روی استحکام باند ریزکششی سرامیک های سوپرینیتی و انامیک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی از دو غلظت 5% (A) و 10% (B) اسید هیدروفلئوریک در سه زمان 20 و60 و 120 بر روی  سرامیک های انامیک و سوپرینیتی CAD/CAM استفاده شد. سطح نمونه های اچ شده، به عامل اتصال سیلان، پرایمر و کلیر فیل اس ای باند آغشته شد. سپس سمان رزینی (Panavia F.2) بر روی سطوح سرامیکی بکار گرفته شد و با نور کیور گردید. گروه هایEA20,EA60,EA120,EB20,EB60,EB120 برای سرامیک انامیک و SA20,SA60,SA120,SB20.SB60.SB120  برای سوپرینیتی را داشتیم. استحکام باند ریزکششی بین پرسلن و سمان رزینی با دستگاه machine  universal testing اندازه گیری شد. نوع شکست نیز با بزرگنمایی 40 با استریومیکروسکوپ بررسی شد. اطلاعات بدست آمده باتست های ANOVA  وChi-square آنالیز گردید.
  یافته ها
  میزان استحکام باند ریزکششی در گروه های EB20باP=0.008) EB60 ( وEB120  EB20 با  ( P=0.005)  به طورمعنادار با هم متفاوت بود. در گروه های SA120 با  SB120 (P=0.012)و EA120 با  EB120 (P=0.002)و EA60با  EA120 (P=0.016) به طور معناداری متفاوت بود. در هر دو نوع سرامیک غلظت های مختلف و زمان های مختلف تاثیر معناداری بر میزان میانگین استحکام باند ریز کششی داشتند. در هر دو نوع سرامیک، زمان تاثیری بر نوع شکست نداشت. در سرامیک سوپرینیتی غلظت اسید بر نوع شکست موثر بود.P=0.028)).
  نتیجه گیری
  بهترین آماده سازی در سرامیک سوپرینیتی غلظت 5% اسید و زمان 120 ثانیه و برای انامیک غلظت 10% و زمان 20 ثانیه می باشد که بالاترین استحکام باند را ایجاد می کنند.
  کلیدواژگان: سمان رزینی، اسید هیدروفلئوریک، سرامیک ها، ادهزیو
 • زهرا هاشمی*، لیلا منظوری، فاطمه رحیمی، مریم فرزاد مقدم، سیدعلی صالح غلامی صفحات 24-30
  مقدمه
   دندانهای شیری سالم برای  سلامت جسمی و ذهنی کودکان ضروری است. افزایش میزان آگاهی مادران در زمینه اهمیت دندانهای شیری برای ایجاد دندانهای سالم  در دهان کودکانشان مهم میباشد. بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی آگاهی مادران از اهمیت دندانهای شیری  و مراقبت از این  دندان ها در شهر یاسوج می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 384 مادر که دارای کودک 6 و زیر 6 سال بودند شرکت داشتند. اطلاعات آنها در ارتباط با دندانهای شیری با استفاده از پرسشنامه ای که شامل 12سوال بود جمع آوری شد ،در SPSS نسخه 21  وارد و با استفاده از میانگین و انحراف معیار و با تستهای آماری اسپیرمن و رگرسیون لجستیک باینری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
  یافته ها
   میانگین سن مادران  5/04±71/ 29بود، میانگین آگاهی از اهمیت دندان شیری (نمره از 12-0)2/76±9/ 5 بود. هیچکدام از مادران آگاهی خوبی در این زمینه نداشتند و 119 مادر (31%) آگاهی متوسط و 265 (69%) آگاهی ضعیفی داشتند. ارتباط قابل توجهی بین سن مادر و آگاهی آنها (p=0.0001, r=0.18) و همچنین بین سطح تحصیلات والدین و آگاهی (p=0.0001, r=0.25). آنها وجود داشت. با استفاده از تست آماری رگرسیون لجستیک باینری، سطح تحصیلات والدین   زیر دپیلم: P=0.009, EXP (B)=15.19, 0.95% CI= 1.97-116.91 ;  دیپلم و تکنسین  P=0.0001 ,EXP(B)=39.42, 0.95% CI= 5.03-308.81; لیسانس : P=0.001, EXP (B)=27.2, 0.95% CI= 3.55-205.73;    فوق لیسانس و بالاتر; P=0.003, EXP (B)=26.26, 0.95% CI= 2.95-233.26 و همچنین سن مادر  P=0.008, EXP (B)=1.07, 0.95% CI= 1.02-1.14 فاکتورهای پیش بینی کننده برای آگاهی از اهمیت دندانهای شیری و مراقب از این دندانها می باشد.
  نتیجه گیری
   با توجه به نامطلوب بودن سطح آگاهی مادران در مورد اهمیت دندانهای شیری و مراقبت بهداشتی ،انجام مداخلات و برنامه ریزی جهت افزایش سطح آگاهی مادران در این خصوص ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مادران، دندانهای شیری، بهداشت دهان، آگاهی
 • نازمهر وحدانی، فاطمه قبادی، علی بیژنی، سینا حقانی فر* صفحات 31-36
  مقدمه
    مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان شیوع سوراخ های فرعی در فک پایین  انسان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 400 اسکن CBCT فک پایین مربوط به 273 بیمار(120 مرد و 153 زن) با میانگین سنی13/71 ±38/05 سال( 12/83±40/71سال در مردان و 12/05±35/39 سال در زنان) ) و تقسیم شده در چهار گروه سنی(≤ 30 سال، 39-31 سال، 49-40 سال و 50≤ سال) ارزیابی شدند. تعداد و قطر سوراخ های  فرعی از ناحیه میدلاین تا  قدام  راموس با مقاطع  عرضی  0/1 میلیمتر بررسی  شدند.   داده ها  توسط نرم افزار  SPSS نسخه 17 (Chicago,I1,USA, SPSS Inc) با استفاده ازT-Test,Pearson correlation coefficient ,and Fisher exact test آنالیز شدند.
  یافته ها
  بطور کلی 568 سوراخ فرعی با میانگین قطر 0/15± 0/35 میلیمتر مشاهده شد. شیوع  سوراخ های فرعی در بیماران مورد مطالعه 83% با میانگین 88% در مردان و 80% در زنان بوده است.این نتایج نشان داد که تفاوت معناداری(0/001( P< بین دو جنس در شیوع سوراخ های فرعی وجود دارد؛ اگر چه بین گروه های سنی مختلف تفاوتی مشاهده نشد. بیشترین شیوع سوراخهای فرعی در ناحیه لینگوال قدام فک پایین بود. شیوع سوراخ های فرعی در خلف فک پایین در زنان بیشتر بوده در حالی که  آقایان شیوع بالاتری را در قدام فک پایین نشان دادند. هیچ تفاوت معناداری در شیوع سوراخ های فرعی بین سمت راست وچپ  فک پایین مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که  با توجه به شیوع  بالای سوراخ های فرعی در فک پایین بررسی آن در تصاویر CBCT بدست آمده از فک پایین جهت انجام امور درمانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فک پایین، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، تنوع آناتومیکی، شیوع
 • آذین جمشیدی فر، زهراسادات مدنی* صفحات 36-41
  مقدمه
  بیشتر مواد مورد استفاده پروسه های اندودنتیک میتوانند منجر به تغییر رنگ شوند.این مطالعه میزان تغییرات رنگی القا شده پس از درمان با 3 ماده MTA    ،  CEM و Biodentine توسط انالیز اسپکتروفوتومتری انالیز کرد.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه تجربی تعداد 40 عدد دندان قدامی کشیده شده فک پایین انتخاب از 2 میلی متر زیر Cemento Enamel Junction (CEJ) توسط دیسک برش داده شدند. حفره ای به طریق رتروگرید تا حد 2 میلی متری لبه انسیزال در آن ها تعبیه گردید. حفرات توسط Naocl 5/25% نرمال سالین شستشو داده شدند نمونه ها به طور تصادفی 4 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه 1 حفرات  MTA ، گروه 2CEM cement     ،گروه 3 Biodentine تا حد CEJ پر شده و توسط 2 میلی متر کامپوزیت رنگ A3 سیل شدند.گروه 4 یا کنترل  توسط کامپوزیتA3 پر شدند. نمونه ها در انکوباتور شیشه ای با رطوبت 100% در زیر نور لابراتوری نگهداری شدند در 6 زمان Base line، 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 3 ماه و 6 ماه پس از جایگذاری تحت آنالیز اسپکتروفوتومتری قرار گرفتند.اطلاعات بدست آمده با استفاده  از  نرم افزار آماری SPSS 17  و آزمون آماری  ANOVATukey HSD  مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده میزان تغییر رنگ هر گروه در طول زمان های اندازه گیری اختلاف آماری معنی دار را نشان ندادند. اما میزان تغییر رنگ مواد مختلف متفاوت بود کمترین تغییر رنگ در Biodentine بیشترین تغییر رنگ در MTA حادث شد که اختلاف آن ها به لحاظ آماری معنی دار بودp=0.033)) سایر گروه ها اختلاف آماری معنی داری را نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  Biodentie کمترین میزان تغییرات رنگی در مقایسه با 2 ماده دیگر نشان داد لذا به نظر می رسد که می توان با اطمینان بیشتری کاربرد این ماده را در نواحی زیبایی توصیه نمود.
  کلیدواژگان: Biodentine، CEM cement، Mineral trioxide aggregate
 • سهیل خاکباز بابلی، کامران امیریان چایجان، مریم رضایی دستجردی*، همت قلی نیا صفحات 42-49
  مقدمه
  سافت لاینرها موادی هستند که در پروتزهای متحرک به منظور حفظ سلامت مخاط ملتهب استفاده می شوند. روش های متعددی برای تغییر استحکام باند آنها به بیس آکریلی وجود دارد که یکی از این روش ها سندبلاست می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سندبلاست بر استحکام باند کششی دو لاینر سیلیکونی دائمی می باشد.
  مواد و روش ها
  36 نمونه آکریلی گرما سخت به شکل دمبل در اندازه های 75 میلیمتر طول، 12 میلیمتر قطر و 7 میلیمتر در نازک ترین قسمت ساخته شدند. از قسمت میانی تمامی نمونه ها به اندازه 3 میلیمتر و با استفاده از دستگاه برش و تحت خنک کننده آبی، بریده شد. سپس مطابق با تغییرات سطحی و نوع سافت لاینرها نمونه ها به 4 گروه تقسیم شدند: گروه بدون تغییرات سطحی با سافت لاینر مولوسیل، گروه بدون تغییرات سطحی با سافت لاینر GC، گروه آماده سازی شده با ذرات آلومینیوم اکساید 50 میکرون با سافت لاینر مولوسیل و گروه آماده سازی شده با ذرات آلومینیوم اکساید 50 میکرون با سافت لاینر GC استحکام باند کششی میان سافت لاینر و رزین آکریلی در تمامی نمونه ها با دستگاه Universal testing و با سرعت 5 mm/min  تحت نیروی کششی سنجیده شد و از تست ANOVA دو طرفه و T مستقل برای ارزیابی داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
   میانگین TBS در گروه های سند بلاست شده بطور معناداری بیشتر از سایر گروه ها بود و میانگین TBS در گروه مولوسیل نسبت به گروه GC با یا بدون سند بلاست بیشتر بود. (p=0.001 )
  نتیجه گیری
  سندبلاست باعث افزایش  استحکام باند کششی سافت لاینر سیلیکونی به بیس پروتز میشود. علاوه بر این سافت لاینر مولوسیل در مقایسه با GC مستحکم تر به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: لاینر دنچر، استحکام کششی، ریلاین کردن دنچر
 • آزاده محمودی کلاریجانی، محمد مهدی نقیبی سیستانی*، شیما نفرزاده صفحات 50-53
  مقدمه
  با توجه کمبود اطلاعات درباره فراوانی سرطان  دهان در شهرستان بابل، هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سرطان دهان در شهرستان بابل طی سالهای 91 تا 95 میباشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه گذشته نگر توصیفی بر اساس برگه های پاتولوژی بیماران مبتلا به سرطان دهان در شهرستان بابل طی سالهای 91 تا 95 انجام شد. وضعیت حیات بیماران با برقراری تماس تلفنی ثبت شد.
  یافته ها
  میانگین سنی 48 بیمار مبتلا  62/2%  (22-95) سال میباشد و 64/2 % از بیماران مرد میباشند.  SCC شایعترین نوع بدخیمی بود. زبان و بعد حلق شایعترین مکان های ابتلا بودند. 9 (18/8%) بیمار ، 9 (18/8%) بیمار، 10 (20/8%) بیمار، 12 (25%)، 8 بیمار (16/7%) به ترتیب در سال91تا 95 به این بیماری مبتلا شدند.
  نتیجه گیری
  بیشترین فراوانی بدخیمیSCC  در زبان بود. آموزش پیشگیری از سرطان دهان برای بالغین مسن ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرطان دهان، فراوانی، بیماران
 • آرمین صدری، احسان موعودی، ثریا خفری، علی سلیمانی* صفحات 54-58
  مقدمه
  آگاهی از آناتومی داخلی دندان و اپیکال فورامن همواره به عنوان پیش نیازی اساسی قبل از انجام درمان های کانال ریشه محسوب می شود.هدف از مطالعه حاضربررسی فاصله فورامن اپیکال نسبت به اپکس آناتومیک ریشه دردندانهای مولر مندیبل توسط CBCT دریک جمعیت ایرانی بود.
  موادوروش ها
  دراین مطالعه توصیفی- تحلیلی  97 تصویرCBCT بیماران 25 -50 ساله مورد ارزیابی قرار گرفتند. دندان ها درمقاطع کرونالی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) فاصله فورامن اپیکال نسبت به اپکس آناتومیک ریشه، در ریشه مزیوباکال ، مزیولینگوال و ریشه دیستال به تفکیک[0.964 (±0.315)mm] ,[0.938 (±0.294)mm] و[0.982 (±0.322)mm]بود.در دندانهای کوادرانت راست و چپ تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت
  نتیجه گیری
  دراین مطالعه نشان داده شدکه فاصله 1میلیمتری از اپکس دردندانهای مولر فک پایین میتواند برای درمان ریشه مناسب باشد.
  کلیدواژگان: ریشه دندان، فک پایین، توموگرافی کامپیوتری بااشعه مخروطی
|
 • Zahra Sadat Madani, Zinat Sadat Rezaie*, Ebrahim Zabihi, Zeinab Abedian Pages 8-15
  Introduction
  Following dental avulsion, the immediate recommended treatment is tooth replantation to avoid adverse effects. Therefore, the tooth must be stored in a physiological storage medium to preserve the viability of the periodontal ligament fibroblast (PDLF) cells during transportation to dental office. The aim of this study was to determine the effect of several storage media in preserving the viability of human PDLF cells at different times and temperatures.
  Material & Methods
  In this experimental study, the human PDL cells were obtained from the healthy extracted third molars and cultured in Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM). The studied media were DMEM (10% FBS + 1% penicillin G Na (10000 IU) + 1% streptomycin (10 mg)), tap water, sterilized whole milk, zero fat milk and soy milk. After the cells had reached sufficient density in the plate, they were added to the experimental media and kept at 1, 2, 4 and 24 hours at 4° and 37oCentigrade. After incubation, the cell viability was determined by tetrazolium salt-based colorimetric (MTT) assay. The results were statistically analyzed  using Kruskal–Wallis and post hoc Tests.
  Results
  Whole milk and DMEM showed significantly higher protective effect than other media. The viability of PDL cells had significant difference at 4oC compared to 37oC at 4 and 24 h in DMEM group and at 24 h in whole milk group (p≤0.05).
  Conclusion
  The results have suggested that the whole milk like DMEM have enough essential nutrients for PDLFs and have confirmed the hypothesis that the milk similar to HBSS or DMEM might be effective in preserving the PDLF cells.
  Keywords: Periodontal ligament, Fibroblast, Milk
 • Fatemeh Yazarloo, Homayoun Alaghehmand*, Faraneh Mokhtarpour Pages 16-23
  Introduction
  The use of dental ceramics has increased due to their beauty and biocompatibility. The aim of this study was to evaluate the effect of hydrofluoric acid concentration and etching time on microtensile bond strength (μTBS) of the Enamic and Suprinity ceramics.
  Material & Methods
  In this in vitro study, two hydrofluoric acid (HFA) concentrations of 5% (A) and 10% (B) were used at the time of 20, 60 and 120 seconds (s) on the Suprinity and  Enamic ceramics of CAD/CAM. The etched surfaces were impregnated with silane coupling agent as well as priming and Clearfil SE bond. Then, the Panavia F 2.0  resin cement was applied on the ceramic surfaces and light-cured. There were groups of EA20, EA60, EA120, EB20, EB60, EB120 for Vita Enamic and SA20, SA60, SA120, SB20, SB60, SB120 for Vita Suprinity. The μTBS between resin cement and porcelains was measured with universal testing machine. Mode of failure was observed under the stereo microscope at 40x magnification. Data were analyzed using ANOVA and Chi-square.
  Results
  The μTBS was significantly different between EB20 and EB60 (p=0.008), EB120 and EB20 (p=0.005), SA120 and SB120 (p=0.013), EA120 and EB120 (p=0.002) as well as EA60 and EB60 (p=0.44). In both ceramics, different concentrations and etching times had significant effect on the mean of μTBS (p=0.016). In both ceramics, the time had no effect on the failure mode. For Suprinity ceramic, the HFA concentration had effect on the failure mode (P=0.028).
  Conclusion
  The best surface treatment for Suprinity ceramic is 120 s with 5% HFA and for Enamic is 20 s with 10% HFA, which create the highest bond strength.
  Keywords: Resin cement, Hydrofluoric acid, Ceramics, Adhesives
 • Zahra Hashemi*, Leila Manzuri, Fatemeh Rahimi, Maryam Farzadmoghadam, Seyed Ali Saleh Gholami Pages 24-30
  Introduction
  Healthy primary teeth are necessary for a child's physical and mental health. Increasing mothers’ awareness of the importance of these teeth is significant for the creation of healthy teeth in their children's mouths. Thus, the aim of this study was to evaluate mothers’ awareness of the importance and care of their children’s primary teeth in Yasuj
  Material & Methods
  In this cross-sectional study, 384 mothers with their children aged ≤6 years were enrolled. The data were collected via a 12-item researcher-made questionnaire and analyzed using mean, standard deviation, Spearman and binary logistic regression tests.
  Results
  The mean age of mothers was 29.71±5.04 years. The mean score of mothers’ awareness of the importance of primary teeth was 5.9±2.76 ) score of  0-12).No mothers had good awareness, 119 (31%) and 265 (69%) mothers had moderate and poor awareness in this regard, respectively. A significant relationship was found between mothers’ age and awareness (p=0.0001, r=0.18) as well as between parental education level and awareness (p=0.0001, r=0.25). Parental education levels including subdiploma P=0.009, EXP (B)=15.19, 0.95% CI= 1.97-116.91; diploma and technician P=0.0001, EXP (B)=39.42, 0.95% CI= 5.03-308.81; Bachelor’s degree P=0.001, EXP (B)=27.02, 0.95% CI= 3.55-205.73; Master’s degree and higher P=0.003, EXP (B)=26.26, 0.95% CI= 2.95-233.26 as well as maternal age P=0.008, EXP (B)=1.07, 0.95% CI= 1.02-1.14  were predicting factors for mothers’ awareness of the importance and care of the primary teeth.
  Conclusion
  Considering the undesirable level of mothers’ awareness of the importance and health, the interventions  and planning are essential to enhance mothers’ awareness in this regard.
  Keywords: Mothers, Primary teeth, Oral health, Awareness
 • Nazmehr Vahdani, Fatemeh Ghobadi, Ali Bijani, Sina Haghanifar* Pages 31-36
  Introduction
  The aim of the current study was to evaluate the frequency of accessory foramina in human mandible.
  Materials & Methods
  In this cross-sectional study, 400 cone-beam computed tomography (CBCT) scan images of mandibles of 273 patients (120 males and 153 females), divided into four groups ≤30, 30–39, 40–49, and ≥50 years) with the mean age of 38.05±13.71 years (40.71±12.83 for males and 35.39±12.05 for females) were evaluated. The number and diameter of accessory foramina from midline to anterior border of ramus with 0.1 mm intervals were investigated.Data were analyzed with SPSS 17 (SPSS Inc., Chicago, I1, USA) using T-Test, Pearson's correlation coefficient and Fisher exact test.
  Results
  Totally, 568 accessory foramina with mean diameter of 0.35 ± 0.15 mm were seen. The frequency  of accessory foramina in the studied patients  was 83%  with mean frequency of 88% in males and 80% in females. These results showed a significant difference between the genders in frequency of accessory foramen (P<0.001) although no difference was observed among different age groups. The highest frequency belonged to anterior lingual of mandible. The frequency  of accessory foramina in posterior mandible was higher in females, while males indicated higher frequency in anterior mandible. No significant difference was found in the frequency of accessory foramina between the right and left sides of the mandible.
  Conclusion
  The results suggested,the survey of accessory foramina is recommended in CBCT images of mandible for therapeutic reasons due to higher frequency of accessory foramina in mandible.
  Keywords: Mandible, Cone beam computed tomography, Anatomic variation, Prevalence
 • Azin Jamshidifar, Zahrasadat Madani* Pages 36-41
  Introduction
  Most of the materials used in endodontic procedures may lead to discoloration.This study compared the discolorations induced following treatment by MTA, CEM ,and Biodentine using a spectrophotometric analysis.
  Materials& Methods
  In this experimental study Forty extracted mandibular anterior teeth were selected and sectioned from 2 mm below Cemento Enamel Junction(CEJ) using a disc. A retrograde method was used for drilling cavities 2 mm away from incisal edge. Then the cavities were washed using 5.25% NaOCL and normal saline and the samples were divided randomly into 4 groups. The cavities in groups 1, 2, and 3 were filled by MTA Angleus, Cem cement, and Biodentine, respectively as deep as CEJ level and they were sealed by 2mm of A3 composite color. All of cavities of group 4/control, were all filled by composite A3. Then the samples were stored in a glass incubator with 100% humidity and  under laboratory light .they were exposed to a spectrophotometric analysis within 6 periods from placement including base line, 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months, 6 months. The data were analyzed by SPSS 17 ,Tukey HSD and ANOVA statistical test.
  Results
  The results showed no statistically significant difference in discoloration rate during measurement periodsin each group. However, the discoloration rate varied in various materials. The minimum and maximum discolorations occurred in Biodentine and MTA, respectively and their difference was statistically significant.(p=0.033)Other groups showed no statistically significant difference.
  Conclusion
  The biodentinehad minimum discolorations compared with other two materials; thus, it seems that it can be recommended for cosmetic areas.
  Keywords: Biodentine, CEM cement, Mineral trioxide aggregate
 • Soheil Khakbaz Baboli, Kamran Amirian Chaijan, Maryam Rezaei Dastjerdi*, Hemmat Gholinia Pages 42-49
  Introduction
  Soft liners are materials used in removable dental prostheses to maintain the health of inflamed mucous membranes. The materials bond strength to acrylic bases can be modified by several methods; One of which includes sandblasting. The aim of this study is to investigate the effect of sandblasting on the tensile bond strength(TBS) of two permanent silicone soft liners.
  Material & Methods
  36 dumbbell-shaped heat-cured polymethylmethacrylate acrylic specimens were fabricated in denture flasks with a length of 75 mm, width of 12 mm and a thickness of 7 mm in the thinnest section. 3 mm of the material of all specimens was cut using a low-speed diamond saw with water cooling. Then according to the surface treatment and sofliners, the specimens were divided into four groups: no surface treatment with mollosil softliner, no surface treatment with GC softliner,  sandblasting with 50 μm Al2O3 particles and then using  mollosil soft liner and sandblasting with 50 μm Al2O3 particles and  then using GC soft liner. After polymerization of all specimens, TBS was evaluated with universal testing machine at a crosshead speed of 5 mm/min until failure. Finally, two-way ANOVA and independent T-test were used to analyzing the data.
  Results
   The mean of TBS in the groups of sandblasting was significantly higher than other group and the mean of TBS  in the group of mollosil was higher than GC group with or without sandblasting. (p=0.001)
  Conclusion
  Sandblasting increases the TBS of silicone soft liners to the acrylic bases; moreover, Mollosil softliners are more tenacious compared to GC.
  Keywords: Denture liners, Tensile strength, Denture relining
 • Azade Mahmuodi Kelarijani, Mohammad Mehdi Naghibi Sistsni*, Shima Nafarzade Pages 50-53
  Introduction
  Regarding the lack of data on the  frequency of oral cancer in Babol, the aim of this study was to evaluate the frequency of oral cancer in Babol during 2012-2016.
  Material & Methods
  This retrospective cross-sectional study was performed using pathology sheet records of oral cancer patients during 2012-2016. Survival status of patients was collected through telephone contact.
  Results
  The mean age of 48 patients was 62.2% (22-95) years, and 64.2% were male. Squamous cell carcinoma (SCC) was the most prevalent malignancy, and the most common site was tongue followed by pharynx. Frequency of oral cancer patients was 9 (18.8%), 9 (18.8%), 10 (20.8%), 12 (25%) and 8 (16.7%) patients from 2012 to 2016, respectively.
  Conclusion
  SCC, specifically on the tongue was the most frequent malignancy. It seems that the oral cancer prevention training is necessary for elderly adults.
  Keywords: Oral cancer, Prevalence, Patients
 • Armin Sadri, Ehsan Moudi, Soraya Khafri, Ali Soleymani* Pages 54-58
  Introuduction
  Knowledge of the internal anatomy and apical foramen of a tooth has always been a fundamental prerequisite for root canal therapy.Aim of the present study was to evaluate the distance of apical foramen in relation to the anatomical apex of mandibular molars by cone beam computed tomography (CBCT) in a selected Iranian population.
  Materials & Methods
  In this cross- sectional study,97CBCT images of 25-50 years old patients were evaluated .the teeth were assessed in coronal plan.
  Results
  Average (±SD) distance from apical foramen to the anatomical apex in the mesio-buccal and mesio-lingual, distal canal  were [0.938 (±0.294)mm], [0.964 (±0.315)mm] and [0.982 (±0.322)mm] respectively. no statistical difference was found  between right and left quadrant.
  Conclusion
  This study demonstrated  that  1mm distance from radiographic apex in mandibular molars could be appropriate for root canal therapy.
  Keywords: Tooth apex, Mandible, Cone-beam computed tomography