فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع - سال یکم شماره 3 (زمستان 1397)
 • سال یکم شماره 3 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/31
 • تعداد عناوین: 4
|
 • امین محمودی *، نسترن سانگرد صفحات 1-12
  موفقیت یا شکست سازمان ارتباط مستقیمی با چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی آن دارد. همچنین انتخاب و به کارگیری شایسته ترین افراد در هر شغل یکی از مهمترین مسائل و تصمیم های مدیریتی محسوب می شود. اغلب داده ها و اطلاعات فراوانی در سازمان ها وجود دارد که بدون استفاده قرار می گیرند داده کاوی، به عنوان راه حل برای چنین مسائلی است. با توجه به وجود بانک داده های فراوان در سازمان ها (به ویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی) در این پژوهش نیز سعی بر این است ضمن استفاده از فن داده کاوی به عنوان یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات و با پرداختن به یکی از مهمترین مسائل مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی (گزینش و انتخاب کارکنان)، عوامل و قواعد موثر بر عملکرد نیروی انسانی شناسایی شده و با کشف الگوی پنهان بین وضعیت کارکنان با کارایی و اثربخشی آنها و اعلام آن به مدیران، بتوان آنها را برای تصمیم گیری در مورد استخدام و انتخاب صحیح کارکنان، هدایت نمود. در این پژوهش، تکنیک داده کاوی مورداستفاده درخت تصمیم گیری، شبکه عصبی و رگرسیون بوده که درنهایت مشخص گردید که متغیرهای نوع مدرک تحصیلی، سابقه سازمانی و پست سازمانی تاثیر به سزایی در ارتقاء کارکنان داشته است.و با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهادهایی جهت کاربردی نمودن نتایج ارائه گردید.
  کلیدواژگان: داده کاوی، انتخاب و گزینش کارکنان، درخت تصمیم، شبکه عصبی، رگرسیون
 • مرضیه خاکستری *، سمانه بابایی مراد صفحات 13-22
  در این تحقیق مدلی در چارچوب مکانیابی پوششی سلسه مراتبی با در نظر گرفتن رویکرد پویا (شعاع پوشش و مقدار تقاضا در دوره های مختلف به صورت پویا) ارائه میگردد. در این مدل احتمال مشغول بودن تسهیلات در نظر گرفته شده است که به منظور مکانیابی بیمارستان ها و ماشین های خدماتی برای استقرار و پوشش نقاط تقاضا که در شعاع آنها قرار دارند ارائه شده است. جایگاه بیمارستان های فوق تخصصی، بیمارستان یکبار مکانیابی میشود و در دوره های مختلف ثابت می باشند. مکان تسهیلات خدماتی شامل آمبولانس ها در دوره های مختلف متغیر می باشد و همچنین برای این جابجایی ها در مدل هزینه هایی در نظر گرفته شده است. در این مدل ماشین خدماتی و بیمارستان ها دارای محدویت ظرفیت می باشد. به دلیل NP-HARD بودن مدل برای حل در مقیاس های کوچک از روش قطعی نرم افزار گمز GAMS و برای مقیاس های بزرگتر از الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری PSO استفاده شده است که اکثرا جوابهای نزدیک بهینه ارائه کرده است.
  کلیدواژگان: مکانیابی تسهیلات، سلسله مراتبی، الگوریتم زنبوران، الگوریتم توده ذرات، مدلسازی پویا
 • ملیکا علی نژاد چمازکتی *، ایرج مهدوی، حامد فضل الله تبار صفحات 23-36
  رشد سریع تکنولوژی و تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی باعث شده است شرکت ها برای باقی ماندن در رقابت به توسعه هر چه سریعتر محصولات جدید با هزینه و کیفیت مناسب روی آورند.این تحقیق پیکربندی شبکه زنجیره تامین را در محیطی نوآورانه در نظر میگیرد . توسعه محصول جدید (NPD) پیکر بندی زنجیره تامین (SCC) را تحت تاثیر قرار خواهد داد.با در نظر گرفتن مفهوم توسعه محصول جدید،با پیکربندی پویای زنجیره تامین در طی زمان برنامه ریزی مواجه خواهیم شد.در این مقاله به مدلسازی پیکربندی پویای زنجیره تامین به همراه توسعه محصول جدید پرداختیم.در مدل پیشنهادی پیکربندی پویای زنجیره تامین و زمان راه اندازی محصول جدید بطور همزمان بهینه شده اند. مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح برای زنجیره تامین چند لایه ای،چند محصولی در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار Lingo9 به حل مدل ارائه شده پرداختیم.
  کلیدواژگان: طراحی مجدد، شبکه زنجیره تامین، توسعه محصولات جدید، بهینه
 • فرهاد زیوری خرسند *، رسول نورالسنا، جعفر قیدر خلجانی صفحات 37-49
  این پژوهش، توسعه متدولوژی استخراج الزامات را، با در نظر گرفتن ماهیت عملیات و تحلیل سلسله مراتبی برای سیستم های هوافضایی، با در نظر گرفتن فناوری های قابل دسترس، توصیف می نماید. در هسته ی این متدولوژی، از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی/ شبکه ای (AHP/ANP) در جهت حصول اطمینان از قابلیت ردیابی اطلاعات کمی و کیفی طرح شده از الزامات تا فناوری های قابل دسترس، درمدل سلسله مراتبی استفاده می شود. مطالعات نشان می دهد که در حدود 22 درصد از شکست های پروژه درسیستم های پیچیده را می توان به الزامات ناقص وتغییر در الزامات نسبت داد. این متدولوژی سعی بر افزایش سطح دانش و کاهش عدم قطعیت ها، از طریق هدایت تیم طراحی در یک فرآیند ساختاربندی شده را دارد. در جهت رفع چالش های فوق، متدلوژی جدیدی بر بستر روش های قبلی توسعه داده شده است تا به صورت سلسه مراتبی، از بالا به پایین الزامات را، از ابتدا یعنی انتظارات ذینفعان تا انتها یعنی فناوری های قابل دسترس در سیستم تحت توسعه به جریان اندازد. در حین تعریف مسئله یک دسته بندی از الزامات در جهت طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده ایجاد می گردد.
  کلیدواژگان: استخراج الزامات، فناوری های قابل دسترس، تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم گیری