فهرست مطالب

 • سال چهل و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سوده کلامی، مهدی مظاهری*، جمال محمدولی سامانی صفحات 1-14
  هندسه مقاطع رودخانه در تمامی مدل های شبیه سازی هیدرولیک رودخانه اهمیت اساسی دارد، برداشت داده های آن ملزم به انجام عملیات سخت و هزینه بر نقشه برداری است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی روابط هیدرولیکی مساحت سطح مقطع، پیرامون مرطوب و عرض آزاد سطح آب، مستخرج از مقاطع با استفاده از روش مسئله معکوس است. این تحقیق با در نظر گرفتن رودخانه غیرمنشوری و مقاطع نامنظم، ابتدا بازه رودخانه مورد شناسایی را با توجه به تعداد ایستگاه های مشاهداتی، به چند زیربازه تقسیم کرده و سپس روابط مذکور را برای هر زیربازه به طور جداگانه مورد شناسایی قرار می دهد.مدل یک بعدی حاکم بر رفتار جریان غیردائمی در رودخانه، معادله های سنت-ونانت می باشند، که برای نیل به هدف این مقاله، بایستی به روش معکوس حل شوند. برای حل این مسئله به داده های اندازه گیریشده تراز سطح آب، در چندین مکان و زمان، به عنوان ورودی به مدل معکوس نیاز است. صحت سنجی مدل ارائه شده، با استفاده از دو مثال فرضی و واقعی، به منظور مقایسه روابط هیدرولیکی شناسایی شده و میانگین روابط هیدرولیکی حاصل از داده های واقعی مقاطع، انجام شد. نتایج حاصل از ارزیابی و شاخص های آماری مربوطه توانایی بالای مدل پیشنهادی را تایید می کند.
  کلیدواژگان: معادله های سنت-ونانت، مقاطع عرضی رودخانه، سطح مقطع جریان، پیرامون مرطوب، عرض سطح آزاد
 • فاطمه ویسی، احمد جعفری* صفحات 15-29
  آب شکن سازه ای است که در شرایط مختلف بازه ی رودخانه ها و با هدف حفاظت از سواحل رودخانه استفاده می شود. در این مقاله به مطالعه ی آزمایشگاهی ساختار جریان اطراف آب شکن های مستقیم، T و L شکل پرداخته شده است. بدین منظور هیدرودینامیک سه بعدی جریان اطراف این آبشکن ها به صورت آزمایشگاهی و در یک کانال مستقیم با بستر صاف مورد مطالعه قرار گرفت. مولفه های سرعت جریان در سه بعد در اطراف آب شکن ها به وسیله سرعت سنج سه بعدی ADV اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد نقطه جدایی جریان به فاصله ی 2 برابر طول آب شکن ها و در بالادست آب شکن ها می باشد. حداکثر سرعت متوسط زمانی در امتداد صفحه جدایی جریان و در آبشکن مستقیم ایجاد می شود. طول صفحه ی برشی جریان در آب شکن های مستقیم، T شکل و L شکل به ترتیب 10، 9/9 و 5/9 برابر طول جان آبشکن بوده و در نتیجه با افزایش طول بال آب شکن گستره طولی گردابه پایین دست آبشکن کاهش می یابد. حداکثر مولفه سرعت عمودی جریان در بالادست و دماغه آب شکن ها شکل گرفته و شدت آن در آب شکن مستقیم بیشتر از دو آب شکن دیگر در این مطالعه می باشد. همچنین حداکثر انرژی جنبشی آشفتگی (TKE) در تراز 6/0 Z/H=و در امتداد لایه برشی و در آب شکن مستقیم رخ می دهد.
  کلیدواژگان: جریان آشفته، سرعت سنج، گردابه، رودخانه، آزمایشگاهی
 • حسین ریاحی مدوار*، اکرم سیفی صفحات 31-45
  طی سال های اخیر بالا آمدن تراز آب زیرسطحی در کلان شهرها چالش های متعددی پیرامون سامانه های آب و فاضلاب شهری با اثرات تخریبی چندگانه ایجاد نموده است. این پژوهش با هدف شناسائی و وزن دهی مخاطرات بالا آمدگی آب زیرسطحی کرمان بر سامانه های آبفا با رویکرد مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. بدین منظور براساس تحلیل وضعیت تراز آب زیرسطحی شهرکرمان و با بررسی آیین نامه ها، دستورالعمل ها، منابع موجود و نظرات خبرگان شاخص های بیان گر چالش های پیش رو در 4 سطح و 18 آسیباستنتاج گردیده است. اولویت بندی ارجحیت آسیب ها براساس ماتریس مقایسه زوجی فردی و میانگین گیری هندسی وزن هابرای تبدیل به ماتریس مقایسه گروهی صورت گرفته و پس از تائید نرخ ناسازگاری سطوح آسیب و زیرمولفه های آن ها (I<0.1) تحلیل وزن های نسبی و رتبه بندی اولویت ها با تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت. طبق نتایج آسیب های بهداشتی - زیست محیطی با وزن 482/0، فنی-عملکردی با وزن 265/0، سازه ای فیزیکی با وزن 145/0 و هزینه ای - اقتصادی با وزن 108/0 رتبه بندی گردید. زیرمولفه های تغییرمکان: نشست، ترک-خوردگی، تغییر شیب،جدایی اتصالات، خرابی آب بندها با وزن نسبی 1/23 درصد، تغییر در کمیت و کیفیت آب و فاضلاب: نفوذ آب زیرزمینی به داخل شبکه و برعکس با وزن نسبی 3/38 درصد، نشت آلاینده ها از داخل شبکه آبفا به آب زیرزمینی و برعکس با وزن نسبی 6/30 درصد، افزایشهزینه هایتصفی هاولیهونهایی با وزن نسبی 1/32 درصد، به عنوان بالاترین مخاطرات استنتاج گردید. تحلیل حساسیت مخاطرات نسبت به هرکدام از مولفه ها نیز انجام شد.
  کلیدواژگان: آسیب، مخاطرات آب زیرسطحی، بهداشتی-زیست محیطی، فنی-عملکردی، سازه ای، اقتصادی، AHP
 • سیده حدیث حسینی، رامین ساری خانی*، آرتیمس قاسمی ده نوی، زینب احمدنژاد، بهروز ابراهیمی صفحات 47-60
  در این مطالعه به بررسی کیفیت آب رودخانه ازنا بر اساس عناصر اصلی و سنگین پرداخته شده است. نتایج نشان داد، واکنش ناشی از سازندهای منطقه از عوامل کنترل کننده عناصر اصلی و سنگین در آب های سطحی منطقه است. باتوجه به مطالعات آماری، اعمال روش تحلیل مولفه های اصلی بر اساس عناصر اصلی و سنگین در منطقه مشخص شد بیشترین میزان همبستگی بین مجموع مواد جامد محلول و کلر می باشد و آزمون تحلیل رگرسیون خطی کاتیون ها، آنیون ها و هدایت الکتریکی به عنوان متغیر وابسته در مقابل مجموع مواد جامد محلول به عنوان متغیر مستقل همبستگی بالایی بین مواد جامد محلول با هدایت الکتریکی و کلر در نمونه های مورد مطالعه نشان می دهد. از نظر عناصرسنگین در منطقه مورد مطالعه میزان عنصر کادمیوم بیش از مقدار استاندارد بین المللی است و سایر عناصر در محدوده استاندارد قرار دارند. درمنطقه مورد مطالعه بالاترین همبستگی بین روی با کادمیوم و منگنز با کروم وجود دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، کانیون، آنیون، رگرسیون
 • طوبی حیدری، نیما شهنی کرم زاده*، جواد احدیان صفحات 61-72
  در مطالعه حاضر، انتشار جریان جت سطحی همگرا و شیب دار روی بستر افقی محیط پذیرنده ساکن و عمیق به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. بدین منظور از فلوم 6/0×9/0×2/3 متر استفاده گردید. تخلیه کننده های سطحی، کانال های مستطیلی با عرض کف 06/0 متر بودند که در چهار زاویه همگرایی 5/12، 25، 45 و 90 درجه و سه شیب متفاوت صفر، چهار و هشت درصد، سیال جت را مماس بر سطح آب پذیرنده تخلیه نمودند. سیال جت به صورت محلول آب-نمک در سه دبی متفاوت به محیط پذیرنده ای با عمق ثابت 7/0 متر تزریق گردید. پس از اجرای آزمایش ها، تحلیل داده ها با استفاده از روندیابی تصاویر انجام گردید. مطابق نتایج، رابطه فاصله شعاعی با زمان به صورت توانی است که توان های حاصل به طور متوسط از شیب صفر به هشت درصد افزایش 27 درصدی و از شیب صفر به 4 درصد کاهش هفت درصدی را نشان دادند. ضرایب انتشار نیز برای فواصل شعاعی متوسط، بزرگ و کوچک به ترتیب 4، 2 و 5/4 ارزیابی گردید.
  کلیدواژگان: ضریب انتشار شعاعی، جت سطحی، همگرایی، محیط پذیرنده ساکن، محیط پذیرنده عمیق
 • عبدعلی ناصری*، زینب نادری، حیدر علی کشکولی صفحات 73-81
  یکی از روش های مناسب برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بالای سطح ایستابی، روش پرمامترگلف است. هدف از این پژوهش، واسنجی روش پرمامتر گلف با استفاده از روش پمپاژ به داخل چاهک کم عمق (SWPT) برای یک خاک لوم بود. این تحقیق برای اعماق خاک 30 و 60 سانتی متری در مزرعه آزمایشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.با انجام آزمایش گلف با استفاده از تحلیل دو عمقی می توان ضرایبی نظیر هدایت هیدرولیکی اشباع (Kfs) و پارامتر مربوط به خصوصیات خاک غیر اشباع را، از حل دستگاه معادلات دو مجهولی به دست آورد. از آن جا که تعدادی از جواب های تحلیل دو عمقی گلف به علت ناهمگن بودن دستگاه معادلات توام، غیرمنطقی می باشند، در این تحقیق از تحلیلهای تک عمقی لاپلاس (KL) با فرض صعود مویینگی صفر، تک عمقی ریچاردز با فرض و تک عمقی رگرسیون پایه ای ریچاردز (KR) برای رفع جواب های غیرمنطقی دستگاه پرمامترگلف استفاده شد. در این تحقیق مشخص گردید که به علت بالا بودن انحراف معیار مقادیر در آزمایش های گلف، بهتر است مقدار آن را ثابت در نظر گرفت. در اراضی مورد آزمایش با بافت خاک لومی، هدایت هیدرولیکی با روش پمپاژ به چاهک سطحی 80 درصد بیشتر از هدایت هیدرولیکی با روش گلف به دست آمد. در صورتی که نتایج به دست آمده از روش گلف در ضریب 87/4 ضرب شوند، نتایج روش گلف معادل روش پمپاژ به چاهک سطحی خواهند بود. ضمنا بر پایه نتایج حاصله، روش گلف، مناسبترین روش تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بافت لوم می باشد.
  کلیدواژگان: هدایت هیدرولیکی اشباع، پرمامترگلف، پتانسیل ماتریک خاک، تحلیل های تک عمقی
 • میثم نوری*، فرزین سلماسی صفحات 83-97
  استفاده از پتوی رسی در مخازن سدها یکی از روش های اصلی کاهش نشت می باشد. در این مطالعه ابتدا با مدل سازی پتوی رسی در مخزن سد توسط روش المان محدود، با استفاده از تغییر پارامتر های موثر، 320 داده نشت به دست آمد. اعتبار سنجی روش المان محدود نیز با مقایسه نتایج نشت حاصل از روش المان محدود و نتایج آزمایشگاهی صورت گرفت. برای بررسی مناسب ترین مدل برای پیش بینی مقادیر نشت (حاصل از مدل سازی ها) از پنج روش هوش مصنوعی شامل: پرسپترون چند لایه (MLP)، برنامه نویسی بیان ژن(GEP)، تابع شعاعی(RBF)، رگرسیون بردار پشتیبان(SVR) و یک روش ترکیبی هوشمند از الگوریتم کرم شب تاب (FFA) با پرسپترون چند لایه (MLP-FFA) استفاده شد. برای همه روش های هوشمند مصنوعی، 75 درصد داده ها به عنوان آموزش و 25 درصد به عنوان تست در نظر گرفته شد. ترکیب های مختلف از داده های ورودی شامل نسبت ضریب نفوذپذیری پی به ضریب نفوذپذیری پتوی رسی ( )، نسبت طول پتوی رسی به تراز آب بالا دست ( )، ضخامت پی آبرفتی به ضخامت پتوی رسی ( )، طول پتوی رسی به عرض هسته ( ) و نسبت افقی به عمودی ضریب نفوذپذیری پی آبرفتی ( ) برای مقایسه روش های ذکر شده مورد استفاده واقع شد. نتایج حاصل از روش های هوشمند با شاخص های زیر مورد بررسی قرار گرفتند: ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE)، ضریب تبیین (R2)، نش ساتکلیف (NS)، شاخص ویلموت (WI) و دیاگرام تیلور. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که استفاده از روش هوشمند کرم شب تاب (FFA)، نتایج بسیار شبیه به مقادیر موجود دارد و می توان در بهینه سازی پیش بینی مقادیر نشت از آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: الگوریتم کرم شب تاب، مدل ترکیبی، پیش بینی نشت، سد خاکی
 • علی اکبر حسین رضا، محمود شفاعی بجستان*، مهدی قمشی، منوچهر فتحی مقدم صفحات 99-114
  تخریب پل ها در اثر عوامل مختلفی چون بروز آبشستگی در تکیه گاه آن هر ساله خسارت های زیادی به بار می آورد. به همین دلیل روش های مختلفی برای کنترل این پدیده ارائه شده است. در این تحقیق از روش ترکیبی به کار گیری توام سنگچین و المان های شش پایه از نوع روش های مستقیم برای کنترل آبشستگی در تکیه گاه مستطیلی استفاده شده است. از دلایل مهم این روش در دسترس بودن و ارزان بودن سنگچین هم زمان با بکارگیری المان های شش پایه با آرایش باز با ایجاد ضریب زبری بالا به عنوان پوشش است. کارگذاری ترکیبی با سه آرایش، یک لایه سنگچین در زیر المان های شش پایه، یک ردیف المان های شش پایه در بین دو لایه سنگچین و یک لایه سنگچین در بالای المان های شش پایه انجام شد. این کارگذاری ها در سه عمق روی بستر، زیر بستر و در عمق نصف المان های شش پایه در زیر بستر صورت گرفت. همچنین سرعت نسبی جریان بین 0.65 تا 0.95 در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش ها تاثیر قابل ملاحظه ای از ترکیب توام کارگذاری سنگچین و المان های شش پایه را نشان داد. به طوری که در اعداد فرود کمتر آرایش و حالتی که نصف المان ها روی بستر و سنگچین ها روی آن قرار داده شدند، توانست تا 97 درصد عمق آبشستگی راس تکیه گاه و در اعداد فرود بالاتر، آرایش و حالتی که المان های شش پایه در روی بستر و سنگچین ها در بین آن ها قرار گرفته شد توانست تا 89 درصد عمق آبشستگی راس تکیه گاه را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: حفاظت بستر، رودخانه، فرسایش، هیدرولیک
 • امید میرزایی، علی رحیمی خوب*، مریم وراوی پور صفحات 115-127
  کود نیتروژن بر روی پارامترهای رشد و در نهایت عملکرد محصول اثر می گذارد. شناخت این اثر برای مدیریت مصرف کود مهم می باشد. فرضیه این پژوهش آن است که کود نیتروژن روی چهار پارامتر رشد محصول ذرت از قبیل بهره وری آب نرمال شده (WP*)، حداکثر پوشش گیاه(CCx)، نرخ رشد پوشش گیاه (CGC) و نرخ کاهش پوشش گیاه (CDC)اثر می گذارد. این چهار پارامتر، ورودی های مدل آکواکراپ هستند.هدف نخست این پژوهش تعیین معادله ها بین کود نیتروژن و چهار پارامتر فوق و هدف دوم بررسی دقت مدل آکواکراپ برای شبیه سازی پاسخ محصول ذرت به کود نیتروژن با استفاده از پارامترهای به دست آمده از هدف نخست است. بدین منظور گیاه ذرت رقم اصلاح شده سینگل کراس 704 طی دو سال زراعی 1394 و 1395 بدون تنش رطوبتی کشت شد. تیمارها با ششسطح کودی از صفر تا 300 کیلوگرم در هکتار اجرا شدند. داده های سال اول برای تدوین معادله ها و داده های سال دوم برای صحت سنجی استفاده شدند. نتایج نشان داد تغییرات چهار پارامتر فوق با مقدار کود مصرفی از معادله درجه دو با ضریب تعیین بالایی پیروی می کند. نتایج برآورد پارامترهای فوق برای تیمارهای کودی سال دوم در مدل آکواکرپ برای شبیه سازی زیست توده استفاده شد. نتایج نشان داد، معادله های بنیان شده می تواند برای برآورد اثر تنش کود ازت بر پارامترهای رشد ذرت در مدل آکواکراپ مورد استفاده قرار گیرد. ضریب تعیین و جذر میانگین مربعات خطا به ترتیب بالای 97/0 و کمتر از 12درصد بود.
  کلیدواژگان: عملکرد محصول، شبیه سازی، بهره وری آب نرمال شده، حداکثر پوشش گیاه، نرخ رشد پوشش گیاه
 • معصومه فتاحی، بابک لشکرآرا*، لیلا نجفی صفحات 129-143
  فرسایش عمومی و پایین افتادن بستر رودخانه بالارود منجر به آشکار شدن سازه ی مدفون سیفون معکوس بالارود شده است. اختلاف به وجود آمده در بالادست و پایین دست آن باعث تشکیل یک حوضچه ی استغراق در پایاب آن شده است. جریان عبوری از روی لبه ی پهن تاج سیفون معکوس منجر شده تا این سازه مانند یک شیب شکن عمل نماید. در این تحقیق نتایج یک مطالعه مشابه درخصوص اثر دانه بندی مصالح بستر حوضچه استغراق، عمق پایاب، پتانسیل کل و همچنین اثر عرض جت جریان ریزشی از روی تاج بدنه یک سیفون معکوس بر الگوی آبشستگی پایین دست آن مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور با استفاده از تحلیل ابعادی و رگرسیون غیرخطی روابطی بدون بعد برای تخمین حداکثر عمق و مکان حفره آبشستگی و همچنین حداکثر ارتفاع و موقعیت مکانی تپه رسوبی در پایین دست این نوع سازه ها ارائه شده است. در بخش دوم تحقیق با استفاده ازسیستم داده کاوی برنامه سازی ژنتیک و مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به تدقیق روابط اقدام گردید و در بخش سوم با استفاده از تحلیل حساسیت، تاثیر پارامترهای موثر بر ابعاد آبشستگی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد رگرسیون غیر خطی به روش گام به گام پیشرو در مقایسه با مدل ارائه شده توسط برنامه سازی ژنتیک و مدل شبکه عصبی در تخمین پارامتر نسبی حداکثر عمق آبشستگی به ترتیب از ضریب همبستگی 962/0، 971/0 و 991/0برخوردار است. از طرفی شیب خط برازش شده از بین مقادیر نتایج مشاهداتی و محاسباتی هر سه مدل برای پارامترهای بدون بعد s/z، XS/z، hd/z، XD/zحاکی از برتری پیش بینی انجام شده توسط شبکه عصبی مصنوعی می باشد.
  کلیدواژگان: برنامه سازی ژنتیک، شبکه عصبی، آبشستگی، سیفون معکوس
 • الهه متولی باشی نایینی*، علی محمد آخوندعلی، فریدون رادمنش، محمدرضا شریفی، جهان گیر عابدی کوپایی صفحات 145-160
  خشکسالی یکی از پدیده های حدی است که اثرات آن به طور تدریجی و در طول زمان، وسعت زیادی را در بر می گیرد. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی برای مدیریت منابع آب اهمیت به سزایی است. تاکنون شاخص های خشکسالی متعددی برای تعیین و کمی کردن خشکسالی مورد استفاده قرار گرفته اند که در بین آن ها شاخص SPI نتایج بسیار مناسبی به دست داده است. در این مطالعه، از شاخص SPI برای محاسبه مدت و شدت خشکسالی در حوضه زاینده رود برای دوره تاریخی (2008-1979) و آینده دور (2099-2058) با استفاده از داده های 15 مدل GCM حاصله از سناریوهای پنجمین گزارش ارزیابی ICPP(AR5)، استفاده شد. یکی از شدیدترین خشکسالی های دوره تاریخی، با مدت شش ماه و شدت برابر با 39/4-، به عنوان خشکسالی معیار انتخاب شد. با توجه به مرور سوابق به دلیل همبستگی زیاد بین خصوصیات خشکسالی چند تابع مفصل از خانواده های ارشمیدسی و بیضوی، برای ایجاد توزیع توام و ارزیابی دوره های بازگشت خشکسالی در حوضه، استفاده شدند. نتایج حاکی از آن بود که دوره بازگشت خشکسالی شدید معیار در دوره تاریخی حدود پنج سال بوده و این مقدار به حدود 25 سال در آینده افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: مدت خشک سالی، شدت خشک سالی، تغییرات اقلیمی، توابع مفصل دو متغییره
 • عاطفه رئیسی ناف چی، عبدالرحیم هوشمند*، عبدعلی ناصری صفحات 161-174
  این تحقیق به منظور بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کنترل گرفتگی پوشش های مصنوعی زهکش های زیرزمینی در خاک های آهکی، در آزمایشگاه مدل های فیزیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، از بهمن 94 تا شهریور 95 انجام شد. در این آزمایش از مدل فیزیکی یک به یک به طول 100، عرض 40 و ارتفاع 150 سانتی متر که ترانشه زهکشی را شبیه سازی می کرد استفاده شد.در حالت اول آزمایش، باگاس نیشکر با خاک با نسبت حجمی 30 به 70 ترکیب گردید و دور پوشش زهکشی کارگذاری شد و به مدت 2000 ساعت جریان به صورت پیوسته برقرار شد. در حالت دیگر، آزمایش یادشده بدون حضور باگاس دور پوشش تکرار شد. دبیخروجی و تغییرات سطح ایستابی هر ده روز یک بار ثبت گردید. همچنین شاخص های رسوب گذاری کربنات کلسیم، شامل شاخص لانژیلر، رایزنر و استیف-دیویس برای آب وخاک استفاده شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دبی خروجی در مدت زمان آزمایش، در حالتی که باگاس نیشکر دور پوشش لوله زهکش قرار داده شد، از 1/1 لیتر بر دقیقه در روز اول اندازه گیری به 78/0 لیتر بر دقیقه در روز هفتادم اندازه گیری، یعنی حدود 29 درصد کاهش یافت. درحالی که دبی خروجی در حالتی که باگاس دور پوشش زهکش وجود نداشت، از یک لیتر بر دقیقه در روز اول اندازه گیری به 48/0 لیتر در دقیقه در روز هفتادم اندازه گیری، یعنی حدود 52 درصد کاهش یافت. درواقع باگاس نیشکر توانست 23 درصد از کاهش دبی را کنترل کند. همچنین باوجوداینکه آب و خاک مورداستفاده، بر اساس شاخص های رسوب گذاری، دارای پتانسیل بالایی برای رسوب گذاری بودند، گرفتگی در مدت آزمایش اتفاق نیفتاد.
  کلیدواژگان: لانژیلر، رایزنر، استیف-دیویس، رسوب گذاری
 • نگار رسولی مجد، ابوطالب هزارجریبی، توحید علی قلی نیا* صفحات 175-188
  پایش خشکسالی یکی از فاکتور‏های مهم در مدیریت خشکسالی است. سیستم های پایش نقش مهمی در تدوین طرح های خشکسالی و مدیریت آن دارند. در این تحقیق از شاخص‏های SPI، PNIو CZIبرای بیان کمی خشکسالی استفاده گردید. داده‏های بارندگی شش ایستگاه منتخب در استان آذربایجان غربی در طول دوره آماری 1990 تا 2009 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین جهت بررسی روند خشکسالی و پهنه بندی مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تطابق نسبتا بالای شاخص‏های SPIو CZIمی باشد. به‏منظور بررسی کارایی نمایه‏های خشکسالی در استان آذربایجان غربی، ضریب تبیین بین زوج شاخص های خشکسالی (SPI-CZI، SPI-PNI و (CZI-PNIمحاسبه گردید. نتایج نشان داد که در اکثر ایستگاه‏ها در سطح اطمینانp<0.01 زوج نمایه ها از همبستگی بالایی نسبت به یکدیگر برخوردار هستند. این در حالی است که، در تحلیل فراوانی شاخص‏های خشکسالی، شاخص PNIدر سال‏های نرمال اتفاق افتاده و شاخص SPIدر ترسالی‏های ضعیف اتفاق افتاده در استان کارایی بیشتری داشته و در مورد خشکسالی‏های ضعیف تا متوسط هر سه شاخص نتایج و کارایی تقریبا یکسانی را نشان دادند.
  کلیدواژگان: تحلیل خشکسالی، ترسالی، کارایی شاخص ها، هواشناسی
 • محمد علی لطف اللهی*، محمد رحیم افشانی صفحات 189-200
  عملکرد نامناسب و عدم دقت در طراحی و ساخت دریچه ها باعث خسارات مالی و جانی در پایین دست سد می شود. این مقاله طراحی و ساخت دریچه و هوشمندسازی آن ها را دنبال می کند. با استفاده از خطی سازی معادله های غیر خطی دبی خروجی و ارتفاع آب درون مخزن در اطراف نقطه ی کار، نقطه ی تعادل دبی سیل ورود و خروج از سد تعیین شد. با تغییر پارامتر بازشدگی دریچه، نقطه تعادل در مکان هندسی منطبق با شرایط مطلوب قرار گرفت. با توجه به نقطه ی تعادل هیدروگراف دبی ورودی و خروجی و نمودار معادله های خطی دبی خروجی، ارتفاع و حجم آب ذخیره شده در مخزن، ابعاد دریچه ها طراحی شد که قابل ساخت است. سیستم های هوشمند از المان های الکترونیکی، میکرو پرسسور، سنسورهای سنجش ارتفاع آب و دستگاه های فرستنده و گیرنده امواج آلتراسونیک و موتورهای الکتریکی، پس از طراحی ساخته شدند که باعث هوشمند سازی و خودکار شدن دریچه ها می گردند. در آزمایشگاه سیستم های هوشمند دریچه نصب و به صورت مکرر مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج آن ها مطلوب بود. دریچه های خودکار بر اساس شرایط بهره برداری، درخواست متقاضیان پایین دست و ارتفاع آب درون مخزن باز و بسته می شود که باعث بهره برداری بهینه و استفاده مناسب از آب درون مخزن می شود. با هوشمندسازی دریچه، سیلاب ها کنترل و مصارف آب در پایین دست مدیریت می شود و بازده سد افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: هوشمند سازی دریچه سرریز، مشخصات هندسی دریچه سرریز، سرریز دریچه دار، بهره برداری مناسب از مخزن سد
 • ساناز ساناز، میثم سالاری جزی*، خلیل قربانی، مهدی مفتاح هلقی صفحات 201-213
  تحقیقات اخیر نشان داده است که امکان استفاده از مدل متداول شماره منحنی (SCS-CN) در بسیاری از مناطق نمی باشد. از این رو مدل های دیگری در این زمینه توسعه داده شده و می بایست مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گیرند. هدف مطالعه حاضر مقایسه کارایی مدل میشرا-سینگ تک پارامتری، در مقایسه با مدل متداول شماره منحنی است. برای این منظور از داده های بارش-رواناب پنج حوضه آبریز در استان گلستان استفاده شده است. معیارهای جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، ناش-ساتکلیف (NSE) و خطای دبی اوج (PEP) برای بررسی دقت شبیه سازی هیدروگراف و دبی اوج مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد در 13 رگبار از 14 رگبار مورد مقایسه، مدل میشرا- سینگ تک پارامتری، برآورد دقیق تری از هیدروگراف و دبی اوج سیلاب دارد. این در حالی است که در یک رگبار باقی مانده تفاوت نتایج دو مدل کوچک به دست آمده است. میانگین معیارهای RMSE، NSE و PEP در مدل متداول شماره منحنی SCS-CN برابر با 4/29، 9/35- و 98/0- و در مدل میشرا-سینگ تک پارامتری، به ترتیب برابر با 19، 2/9- و 0 است.
  کلیدواژگان: مدل استاندارد شماره منحنی، مدل توسعه داده شده، دبی اوج، گلستان
|
 • Soodeh Kalami, Mehdi Mazaheri *, Jamal Mohammad Vali Samani Pages 1-14
  In this study, a methodology is presented in which hydraulic relationships including mathematical formulas for the variations of the flow area, the wetted perimeter and the flow top width with the depth are computed by inverse solution of the Saint-Venant equations. The main focus is on the comprehensiveness and applicability of the method in practical conditions. Also, one application of the presented method in the case of flood routing is presented. In the context of river hydraulics, inverse modeling usually refers to the estimation of the Manning roughness coefficient via calibration process or identifying boundary conditions by measuring the flow properties inside the domain i.e. water level or flowrate records ( Ding and Wang, 2005, Fread and Smith, 1978, Khatibi et al., 1997, Nguyen and Fenton, 2005). Inverse problems are often inherently ill-posed; and this leads to some difficulties in solving them in comparison with forward problems. Some essential issues must be considered in solving inverse problems including solution existence, solution uniqueness and solution stability (Hansen, 1998). The underlying idea of the present research is to identify the mathematical formulas of geometric-hydraulic relationships for river cross sections. In this case, the unknown parameters are determined in the functional form by inverse solution of the Saint-Venant equations. The proposed model is validated using hypothetical and real test cases; and in each case the actual and identified geometric-hydraulic relationships are compared. Additionally, application of the method is showed for the case of hydraulic flood routing in conditions where no information is available about river cross sections; and water level data records are used instead of river cross sections data.
  Keywords: Saint-Venant equations, River cross-sections, Flow Cross-Sectional area, Wetted perimeter, Flow top width
 • Fatemeh Veisi, Ahmad Jafari * Pages 15-29
  Rivers have long been considered as one of the most important sources of water supply. Flooding during flood events causes irreparable damage. Therefore, some methods such as the protection of river banks against erosion are considered to control the flood. One of the methods for protecting the rivers and controlling their erosion is the use of groynes. Groyne is a structure that uses rock, sand, etc. to   slow down the process of erosion and prevent ice-jamming, which in turn aids navigation . and generates suitable environmental conditions for aquatic organisms in different conditions and in different parts of the river. According to the importance of groynes, a detailed and three- dimensional study of turbulent flow and the intensity  of turbulence extension in these structures is of prime importance . In the present research, three- dimensional turbulent flow was completely studied using ADV advanced velocimeter in straight, L- and T- shaped groynes in a straight canal with a rigid substrate and 20% contraction of the groynes in the canal’s width by collecting numerous data points , and the turbulent extension  was studied in three- dimensions, which is one of the novel charactersistics of this research.
  Keywords: Turbulent Flow, velocimeter, Vortex, River, Laboratory
 • Hosain Riahi, Madvar *, Akram Seifi Pages 31-45
  With urban developments and the aging of urban water distribution pipes their demand  for repair and maintenance is rapidly grown. There are several factors that affect the performance and leakage in water and wastewater distribution networks (Ameyaw and Chan, 2016). By increasing the water leakage from pipes and wastewater depletion from houses to the injection wells, water level under the city ground is rising and saturation condition will be created near the underground infrastructures. In recent years, local uplifting of subsurface water level in metropolises created different challenges over water and wastewater systems with multiple damage effects (Baah et al., 2015;Qiu et al., 2016).İn recent two decades, the rising of groundwater table in Kerman city have caused several challanges over the water and wasetwaer infrustructures. İn the ancint zone of the Kerman city, water level come up to 3 meter under the groundsurface and is interacted with several underground structures and basment flooding. The rising water table have several destructive  effects over the urban infrastructures. The main purpose of the present study is to investigate the effects of rising subsurface water level  in Kerman city by using an AHP based damage prioritization to depict the relative importance or urgency of a damages of water level rising over infrastructures.
  Keywords: Damage, Effects of Subsurface Water, Environmental-Saintary, Operational-Technical, Structural Economical, AHP
 • Seyedeh Hadis Hosseini, Ramin Sarikhani *, Artemis Ghasemi Dehnavi, Zeynab Ahmadnejad, Behrooz Ebrahimi Pages 47-60
  Surface water quality is largely influenced by physical processes, chemical and biological processes such as weathering of minerals, rocks, climate and precipitation amount. Human activities (domestic and industrial wastewater, atmospheric sediment, irrigation return flow, etc.) also can reduce the quality of surface water and disrupt using it for drinking, industrial and agricultural consumption. The investigation of saturation index changes is useful to determine the different stages of the evolution of hydro chemical and chemical reactions to control the water chemistry. The control processes of water chemistry including physical, chemical and biological processes, structural, geological and mineralogical composition of the host rocks, and human activities such as household and industrial wastes, excessive use of chemicals and pollution emissions of wastewater tanks can effectively affect the surface water chemistry. Hierarchical clustering methods are appropriate methods for data analysis of water samples which are applied to assess the water quality data and the possibility of sample hydrochemical grouping having the highest importance of the statistical viewpoint in hydrology, hydrogeology and geology. In this study, Azna river water quality has been investigated based on the major elements and heavy metals. Results showed that the reactions due to area formations are the factor that affects the major elements and heavy metal in the surface waters of area.
  Keywords: Azna River, heavy metal, statistical analysis
 • Tooba Heidari, Nima Shahni Karamzadeh *, Javad Ahadiyan Pages 61-72
  Desalination plants dispose with the wastewater feed via channels and pipelines. The behavior of dense flows discharged into receiving water body is very important, thus prompting researchers to conducted numerous studies on the behavior of flows from surface and submerged dischargers. Among the scholars focusing on submerged dischargers, Zeitoun et al. (1972), Cipollina et al. (2005), and Bleninger and Jirka (2008) investigated submerged negatively buoyant jets in horizontal, vertical, and oblique discharge conditions and obtained results on flow trajectory and dilution rate. Furthermore, Researchers have also delved into surface dischargers. Using numerical modeling, Kassem et al. (2003) inquired into the effects of different parameters of an outflow, a bed, and receiving ambient water on the properties of dense flows discharged through inclined and divergent channels. Kotsovinos (2000), Papakonstantis and Christodoulou (2010), Kaye and Hunt (2004) experimentally examined the spreading of dense flows caused by the impingement of submerged jets on a horizontal plane. Papakonstantis and Christodoulou (2010) concentrated on negatively buoyant circular jets and vertical and horizontal positively buoyant jets, reporting that the dense flow in negatively buoyant jets and vertical positively buoyant jets has a circular outer boundary. The authors also observed that radial distance from the impingement point to the outer boundary of flow is related to time by a power of 0.5. As previously stated, understanding the behavior of dense flows discharged into receiving ambient water is highly important. Correspondingly, this study explored the spreading of dense horizontal flow over the bed of deep and stagnant ambient water.
  Keywords: Radial spreading coefficient, Surface jet, Convergence, Stagnant ambient, Deep ambient
 • Abd Ali Naseri *, Zzeinab Nnaderi, Heidarali Kashkooli Pages 73-81
  Saturated hydraulic conductivity is a vital soil propriety in controlling infiltration and runoff, drainage, extracting pesticides, and herbicides from soil profile and transfer them to ground water. The auger-hole method is the most famous and the most common method to measure the hydraulic conductivity (K) that have been used normally for years. Using this method is possible where the water table is high and in a one-meter range from the soil surface. In the measurement of saturated hydraulic conductivity some problems occur when the water table of the soil is very deep. In arid and semi-arid areas especially in summer, the water table is so low making it impossible to use ideal methods.To determine the hydraulic conductivity rates of soils above the water table, different methods are used. These methods have always been faced with weakness in theoretical bases or practical problems as well as being time consuming and costly. One of these methods is the shallow well pump-in test which is the most adaptable method used for this purpose. However, a new method has been developed to measure the hydraulic conductivity above water table which is called the Guelph Permeameter method. As the Guelph method was introduced by Reynolds and Elricks (1985), great changes have been made in this field, and due to the strong theoretical bases, being less time-consuming and cheaper to perform, Guelph method attracted lots of attention. The aim of this research was to calibrate the Guelph Permeameter for the measurement of saturated hydraulic conductivity using the Shallow Well Pump-in Test (SWPT) method at an experimental farm in Shahid Chamran University of Ahvaz. This research examines the calibration of Guelph Permeameter method by using shallow depth pumping test method for a loam soil in this region.
  Keywords: Saturated hydraulic Conductivity, Guelph Permeameter, Single Depth Analysis
 • Meysam Nouri *, Farzin Salmasi Pages 83-97
  The use of clay blanket in reservoirs is one of the main methods of seepage reducing. In this study, with clay blanket modeling in a proposed reservoir by finite element method, 350 dataset was obtained using SEEP/W. Validation of SEEP/W was carried out by comparing seepage results obtained from a laboratory tests. For evaluation of suitable model for predicting seepage values (results of modeling), used from five artificial intelligence techniques comprising: multilayer perceptron neural network (MLP), radial base function (RBF), gene expression programming (GEP), support vector regression (SVR) and a novel hybrid model of the firefly algorithm (FFA) with the multilayer perceptron (MLP-FFA). All the techniques were trained with 70% of available dataset and tested using the remaining 30% dataset. Different combinations of input data that include the ratio of the permeability coefficient of foundation to the permeability coefficient of clay blanket (K_f/K_b ), the ratio of the length of blanket to upstream head (L_1/H), the ratio of thickness of foundation to thickness of blanket (h_f/t), the ratio of length of blanket to thickness of core (L_1/L_2 ) and the ratio of horizontal to vertical permeability coefficient of foundation (K_(f_x )/K_(f_y ) ) were used for evaluation of mentioned methods. The results were evaluated using four performance criteria metrics: root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), Nash-Sutcliffe efficiency (NS), Willmott’s Index of agreement (WI) and Taylor diagram. The results of study showed that the MLP-FFA method provides better estimation results than the other models and therefore, could be applied an optimized for predictive model of earth fill dam seepage.
  Keywords: Artificial intelligence, Firefly Algorithm, Hybrid models predict Seepage, Earth Dam
 • Ali Akbar Hosein Reza, Mahmood Shafai Bajestan *, Mehdi Ghomeshi, Manoochehr Fathi Moghadam Pages 99-114
  Destruction of bridges caused by scour and other natural phenomenon brings about financial and life losses. Hence, researchers have been studied extensively the scour mechanism and methods of scour countermeasure. Usually scour at bridge occurs both around piers and abutments. Melville (1992)'s study showed that 70 percent of the failure of bridges in New Zealand was due to the abutment scour. Studies conducted on the failure of 383 bridges in the United States showed that in 25% of them the pier scour, and in 72% of them the damage was due to abutment scour (Kayatrak, 2005). The main cause of the abutment scour is due to complex flow vortices which developed around the abutment. Therefore, during the past decades many measures have been developed to protect the bed material against erosion. These techniques can be categorized in two types of covering methods and flow altering techniques. Design guidelines for some of these mitigation techniques can be found in Melville and Coleman (2000). For existing bridges the common practice is to use armoring materials around bridge abutment. Riprap, gabions, rectangular concrete blocks and tetrahedron frames concrete elements are the most effective material for covering and stabilizing the bed around the bridge abutments. In rivers with high flood discharge, the covering material are subject to high flow velocities and therefore large size of rocks have to be used. When the site construction is far away from mountain area or large sizes of the rocks are not available or too costly to transport, other material should be applied. In the present study, a new concrete element-six –legs concrete (SLC)- beside using of smaller size of rocks have been studied to find out the best combination for protecting bridge abutments against scour.
  Keywords: Scour, Bridge Abutments, SLC elements, Riprap
 • Omid Mirzaee, Ali Rahimikhoob *, Maryam Varavipour Pages 115-127
  Water and nitrogen are two main factors of plant production. Water scarcity is one of the most important challenges in the production of agricultural products in arid and semi-arid regions, as in most parts of Iran. A great deal of research has been done on the interaction between water and nitrogen and has shown that irrigation and nitrogen treatments interact with the yield. So far, various models have been developed to simulate plant performance in response to different levels of water and nitrogen. The FAO organization has provided the AquaCrop model. This model simulates yield performance in response to water consumption. The effect of nitrogen deficiency on yield in the latest versions of the AquaCrop model (versions 4 and 5) is carried out using semi-quantitative method. In this method, nitrogen deficiency is assumed to be based on four parameters: 1- Normalized water productivity (WP*), 2- maximum canopy cover (CCx), 3- The Canopy growth coefficient (CGC) and 4- Canopy decline coefficient (CDC). The hypothesis of this research is that there is a relationship between the four above parameters and nitrogen fertilizer for corn, and from them, we can determine the values of four parameters for each fertilizer level and use them in the AquaCrop model. Therefore, the first goal of this study was to determine the equations between nitrogen fertilizer and the four above parameters. The second goal of this study was to evaluate the accuracy of the AquaCrop model for simulating the response of corn to nitrogen fertilizer using parameters derived from the equations defined in the first part.
  Keywords: Crop Yield, Simulation, Normalized Water Productivity, Maximum Canopy Cover, Canopy Growth Coefficient
 • Masoumeh Fatahi, Babak Lashkarara *, Leila Najafi Pages 129-143
  Hydraulic structures that change the  flow pattern around themselves may cause local scouring, since changing the flow characteristics (velocities or turbulence) can lead to changes in sediment transport capacity. The difference in height between the upstream and downstream bed levels of the river-intersecting structures will form a vertical waterfall in the tail-water that plays an important role in grade-control structures. An example of these structures is the Balaroud inverted siphon structure in Dez irrigation and drainage network in the south of Andimeshk county, Khuzestan province, Iran. Various experimental studies on downstream scour of hydraulic structures are available in the literature. The main objectives of this study were to investigate the scour process, estimating the maximum depth and location of the scour hole, and evaluating the maximum height and location of the sedimentary mound at the downstream of the grade-control structure. In this study, the experimental data obtained by the previous researchers was used, and the equations were reviewed and re-written using the D’Agostino and Ferro (2004) studies in order to improve the accuracy of the existing relationships. In the next step, the hydroinformatic science and the soft computing technique were used to achieve more accuracy for the relationships of the hole’s characteristic and the sedimentary mound in alluvial ducts containing non-cohesive sediments.
  Keywords: Scour, Inverted Siphon, Neural Network, Genetic Programming
 • Elaheh Motevalibashi Naeini *, Ali Mohammad Akhond Ali, Fereidon Radmanesh, Mohammadreza Sharifi, Jahangir Abedi Koupaei Pages 145-160
  Drought is one of the extreme events that can impact vast areas gradually over time. Also understanding the implications of climate change on drought is important for water resources management in order to manage the available water resources in the basin appropriately. Having better understanding of drought condition, drought indices were developed. Several drought indices are used for identifying and quantifying droughts that among them the standardized precipitation index (SPI) provides proper results. Based on each drought indices, drought characteristics can be calculated namely drought duration and drought severity. Drought characteristics are highly correlated to each other. Trusting on one of the drought characteristics for managing the water resources may lead to inappropriate understanding of drought condition. Therefore, it is important to notice all characteristics together by using a joint distribution function that among them copula function is prevalently used in hydrology studies. Several studies were examined the impact of climate change on the drought conditions by using different drought indices in many basins in the word and Iran (Bazrafshan et al., 2015, Kouchaki ei al. 2007, Mahsafar, 2011, Eghtedarnejad et al., 2016, Naserzadeh and Ahmadi, 2012, Hoffman et al., 2009, Kirono et al., 2011, Selvaraju and. Baas, 2007, Lee et al., 2013, Serinaldi et al., 2009, Mirabbasi et al., 2013). There have been many studies which using copula function in order to compute the return period of the drought (Abbasian et al., 2014, Golian, 2010, Serinaldi et al., 2009, Mirabbasi et al., 2016, Maddadgar and Moradkhani, 2011, Chen et al., 2011). Therefore, in this study drought condition was analyzed by using copula under climate change condition to have a better understanding of future drought situation and the return periods of drought events in the future. The SPI was used to extract the drought duration and drought severity in the ZayandehRoud River basin for a historical period (1979-2008), and the far future (2058-2099) by using 15 GCM models from the IPCC Fifth Assessment Report (AR5) scenarios. A significant past drought event in the basin was used as a benchmark with severity of -4.39 and duration of 6 months. The Archimedean and Elliptical families of copula functions were used to construct the joint distribution functions for evaluating the drought return periods in the basin. Results from historical analysis show that the return period of significant past drought is about 5 years and this period will increase to about 25 years in the future.
  Keywords: Drought, Drought Duration, Drought Severity, Climate Change, Bivariate Copula Functions
 • Atefeh Raisinafchi, Abdolrahim Hooshmand *, Abd Ali Naseri Pages 161-174
  While there are several types of salts in the soil, salts that have higher solubility in water are dissolved and removed from the soil,  But salts with low solubility in soil, sediment layers hard to cause clogging in the soil or in their coverage. Among the salts in soils of the arid and semi-arid areas, three compounds of calcium carbonate (with solubility of 0.013 gr/lit), magnesium carbonate (with solubility of 1.9 gr/lit) and calcium sulfate (with solubility of 2.5 gr/lit) salts, usually are found in these areas and have low solubility. Among the mentioned compounds, magnesium carbonate accumulation in soil is very low, while calcium carbonate and calcium sulfate salts concentration are found higher and can cause clogging by the sequential deposition. The amount of calcium carbonate in the soils of arid regions may reach up to 80 percent of soil weight. It provides the conditions for rapid deposition and a layer of rigid form and clogging the system (FAO, 1973). This experiment was conducted in order to analyze the application of sugarcane bagasse in controlling the clogging of the agricultural sub-surface drain envelopes.
  Keywords: Sugarcane Bagasse, Subsurface drainage, limy soils, Drain clogging artificial cover
 • Tohid Aligolinia *, Negar Rasouli Majd, Abotaleb Hezar Jaribi Pages 175-188
  Recognizing and studying the drought phenomenon with regard to the affecting factors led to better understanding of this phenomenon and paved the way for short-term and long-term planning in relation to encountering, controlling and predicting of this phenomenon.Since to determine the severity, duration, and frequency of drought, is need to determine the drought by using indicators, drought monitoring is essential and researchers have always followed the use of indicators for drought monitoring as a management and planning tool. Drought monitoring is one of the prime factors in drought management. Monitoring systems have important roles in creating the drought plans and its management. Therefore, due to this importance  and taking into account the ecological and geographical conditions of Lake Urmia during recent years, the study and monitoring of drought for the above area is necessary. Therefore, the purpose of this study was to investigate the drought characteristics and calculate the three (SPI, PNI, CZI) drought indexes and comparing their efficiency and accuracy in the Western Azerbaijan province, as well as evaluating the time trends of their changes over the entire province.
  Keywords: Drought Analysis, Wet Year ng, Performance of Indices, Meteorology
 • Mohammad Ali Lotfollahi, Yaghin *, Mohammad Rahim Afshani Pages 189-200
  Spillway gates are used to increase water depths on power generating turbines, regulate the flow passing the spillway and augment the safety of the dam and its installations during flooding.Inappropriate performance, inaccuracy in determining the proper dimensions and sudden opening of the spillway gate(s) causes vibration, overtopping, instability in the dam, and also damages to the dam's body, its installations and even downstream areas. Regarding the rainfall reduction, adjusting reservoir level, increasing water pressure on power generating turbines and proper use of water inside the reservoir, determining the accurate dimensions of the gate and making smart spillway gate(s)  are required. Using the technique of linearizing the equations of discharge passing spillway and water level inside the reservoir and the point of equilibrium of the incoming and outgoing discharge hydrograph, the dimensions of the spillway gate are carefully designed and constructed in accordance with the environmental conditions and its installation site. By smarting the spillway gate and determining its precise dimensions, it will be possible to control floods remotely, manage water consumption, save manpower and reduce visual error.
  Keywords: Keywords: linearization of output rate equation, linearization of equation of the water level (depth), overflow gate, optimal operation of the reservoir
 • Sanaz Daei, Meysam Salarijazi *, Khalil Ghorbani, Mahdi Meftah Halaghi Pages 201-213
  There are various models for flood prediction that are based on different conceptual basis. The current SCS-CN model is a well-known model in this field that is widely used in Iran and other countries. Recent researches focuses on improvement of this model and improve its efficiency but it is necessary to evaluate the improved models for catchments of Iran. The objective of this study is the comparison of current SCS-CN and developed Mishra-Singh (One Parameter) models for flood hydrograph and peak estimation using data of five catchments in Golestan province.   Methodology Study Area and Used Data Five catchments (including Galikesh, Tamer, Kechik, Vatana and Nodeh) located in Golestan province were considered to evaluate different models for flood hydrograph estimation. The characteristics of the selected basins are presented in Table
  Keywords: SCS-CN, 1-Parameter Mishra-Singh Model, Hydrograph, Peak Discharge, Golestan