فهرست مطالب

نوید نو - پیاپی 68 (زمستان 1397)
 • پیاپی 68 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین سلطانیان*، محمدرضا هدایتی مقدم، ارغوان صادق زاده، زهرا رحیمیان، فاطمه مرادی، علی محمدحسین پور صفحات 1-9
  مقدمه
  عفونت با ویروس هپاتیتB (HBV:Hepatitis B Virus) و هپاتیت C (HCV:Hepatitis C Virus) از شایع ترین علل آسیب کبدی می باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی جمعیت عمومی مشهد در مورد این دو عفونت انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی از تمامی افراد با سن 15 سال و بالاتر که در ششم مرداد سال 1396 (روز جهانی هپاتیت) به محل استقرار کمپین اطلاع رسانی هپاتیت های ویروسی در دو بوستان بزرگ مشهد مراجعه کرده بودند، برای تکمیل پرسشنامه ای با 12 سوال چندگزینه ای در مورد آگاهی از عفونت هایHBV وHCV دعوت به عمل آمد.نمره آگاهی با تعلق گرفتن یک امتیاز به هر پاسخ صحیح و صفر امتیاز به هر پاسخ اشتباه و یا موارد بدون پاسخ محاسبه شد. در نهایت،داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  در مجموع 362 نفر با میانگین سنی37.6± 15.2 سال به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.میانگین درصد نمرات معادل 18/20±38/48 به دست آمد.بیشترین درصد پاسخ صحیح مربوط به معنایواژه هپاتیت (8/76 درصد) بود و کمترین میزان آن به ضرورتواکسیناسیونهپاتیتدرتمامجامعه (5/21 درصد) اختصاص داشت. در این مطالعه68 درصد از افراد اعلام کردند که ناقلین HBVمی توانند ازدواج کنند؛ اما 7/41 درصدمعتقد بودند که مادران مبتلا به عفونت HBVباید از شیردادن به نوزاد خود اجتناب نمایند. شایان ذکر است که هیچ گونه ارتباط معنا داری بین آگاهی درباره هپاتیت و سن (P=0.07) ، جنس (P=0.92) ، وضعیت تاهل (P=0.14) و سطح تحصیلات (P=0.08) یافت نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش بیانگر میزان کم آگاهی جمعیت عمومی مشهد در مورد راه های انتقال و پیشگیری از هپاتیت های ویروسیB وCبودند.
  کلیدواژگان: آگاهی، هپاتیتB، هپاتیت C، جمعیت عمومی
 • بابک ابراهیمی، محدثه استاجی، علی اکبر رجب زاده* صفحات 10-18
  مقدمه
  دیابت موجب کاهش کیفیت زندگی شده و منجر به اختلال در عملکرد اعضای مختلفی همچون چشم ها، کلیه ها و قلب می گردد. گلی بن کلامید از دسته دوم داروهای درمانی برای دیابت است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر پارامترهای قند خون و حجم جزایر لانگرهانس در مدل حیوانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 30 رت بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به پنج گروه تقسیم بندی شدند: گروه شم کنترل، گروه کنترل دیابتی و گروه های دریافت کننده 3 دوز 5/2، 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم گلی بن کلامید. دیابت به وسیله تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز 35 میلی گرم بر کیلوگرم به همراه رژیم پرچربی القا شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS 17، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل گردیدند. سطح معناداری نیز معادل (05/0P<) در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  گروه های درمانی به جز گروه دریافت کننده دوز 5/2 میلی گرم بر کیلوگرم گلی بن کلامید به صورت معناداری کاهش در میزان قند خون را در مقایسه با گروه کنترل دیابتی نشان دادند (00/0P<) . مقایسهداده ها بینگروه هایمختلفحاکی از آن بودکهدیابت، حجمجزایرلانگرهانسرابه صورتمعناداریکاهشمی دهد (00/0P<) . اگرچه تمام گروه های تجربی نسبت به گروه دیابتیک، افزایشی در حجم جزایر داشتند؛ اما هیچ کدام از این افزایش ها معنادار نبودند (05/0P>).
  نتیجه گیری
  به دنبال درمان دیابت با داروی گلی بن کلامید، قند خون رت های دیابتی به صورت معنی دار کاهش یافت؛ اما حجم جزایر لانگرهانس افزایش کمی پیدا کرد که این تغییرات در دوزهای 5 و 10 مناسب بود و مشخص شد که با افزایش دوز، تغییری در میزان اثرگذاری داروی گلی بن کلامید ایجاد نمی شود.
  کلیدواژگان: دیابت، گلی بن کلامید، پانکراس، رت
 • آرزو مرادی، سید کاظم رسول زاده طباطبایی، عمادالدین دارچینی مراغه، مهدی رزم آرا، مریم سعیدی، وحید مشایخی* صفحات 19-28
  مقدمه
  زگیل تناسلی (Genital Wart) یک بیماری منتقل شونده از راه جنسی است که عامل آن ویروسی به نام پاپیلومای انسانی می باشد. این بیماری می تواند دارای علل مختلف بوده و پیامدهای روان شناختی خاصی را برای فرد مبتلا به همراه داشته باشد. در این ارتباط، مطالعهحاضربا هدفمقایسهمولفه هایهوشهیجانیمیان افراد مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش علی- مقایسه ای حاضر در ارتباط با 70 نفر (35 فرد مبتلا به بیماری و 35 فرد غیرمبتلا به آن) از مراجعه کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در نیمه دوم سال 1397 که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند، انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (Bar-On) بود. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آماری شامل تحلیل واریانس چندمتغیره و نرم افزار SPSS 21بهره گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان دادند که از بین 15 مولفه هوش هیجانی مقایسه شده در دو گروه، 13 مورد تفاوت معناداری داشتند (05/0P˂). شایان ذکر است که مولفه های شادمانی و واقع گرایی، اختلاف معناداری را در دو گروه نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  برخورداری بیماران مبتلا به زگیل تناسلی از مهارت هوش هیجانی پایین، اثرات چشمگیری بر افزایش تنش آن ها و در نتیجه، کاهش عملکرد آن ها در زندگی روزانه خواهد داشت؛ از این رو لازم است متخصصان حوزه سلامت روان و جسم، تدابیر لازم از جمله بررسی های روانشناسی و در صوت لزوم روان درمانی را در جهت ارتقای هوش هیجانی بیماران اتخاذ نمایند.
  کلیدواژگان: بیماری منتقل شونده از راه جنسی، زگیل تناسلی، هوش هیجانی
 • علی شاه سونی، علی اکبر آقایی نژاد*، زهرا رویانی صفحات 29-39
  مقدمه
  فرسودگی شغلی نتیجه پایانی استرس شغلی مدیریت نشده است. در این ارتباط، کارکنان عملیاتی پیش بیمارستانی تنش شغلی قابل توجهی را تجربه می کنند؛ زیرا اولین افرادی هستند که بر بالین بیمار حضور پیدا می کنند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان اوژانس پیش بیمارستانی مراکز شهری و جاده ای استان گلستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که با رویکرد توصیفی- مقطعی انجام شد، 264 نفر واجد شرایط از بین کارکنان اورژانس در پایگاه های اورژانس استان گلستان در سال 1395 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه Maslachبود که براساس مقیاس لیکرت سنجیده شد. در ادامه، داده ها وارد نرم افزار SPSS 18 با سطح معناداری (05/0P<) شدند و با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی، ضریب همبستگی Pearson، آزمون توکی، آزمون T و ANOVAتجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  نتایجنشان دادند که رده سنی بیشتر افراد نمونه بین 25 تا 29 سال بوده و میانگین سابقه کاری آن ها هشت سال می باشد. شایان ذکر است که 46 درصد از آن ها قراردادی بودند و 63 درصد از آن ها با مدرک فوق دیپلم مشغول به فعالیت بودند. در رابطه با فرسودگی شغلی نیز از نظر توزیع فراوانی در سطح کلی، 4/23 درصد از آن ها دارای فرسودگی شغلی زیاد، 2/52 درصد دارای فرسودگی شغلی متوسط و 5/24 درصد دارای فرسودگی شغلی در سطح کم بودند. از سوی دیگر به لحاظ دفعات، بعد خستگی هیجانی با میانگین نمره 35/38 از 100 بالاترین میانگین نمره فرسودگی شغلی را داشت و بعد مسخ شخصیت (56/35) و عدم کفایت شخصی (06/29) به ترتیب رتبه های بعدی را کسب نمودند. نتایج میانگین و انحراف معیار در بعد خستگی هیجانی معادل 66/7±71/20، مسخ شخصیت برابر با 61/3±67/10 و بعد عدم کفایت شخصی معادل 56/10±95/13 به دست آمدند که با توجه به نمره هنجاری، تمامی آن ها در دسته متوسط قرار گرفتند. شایان ذکر است که از نظر ارتباط بین متغیر فرسودگی شغلی و ویژگی های دموگرافیک بین بعد عدم کفایت شخصی و میزان تحصیلات اختلاف معناداری وجود داشت (028/0P=).
  نتیجه گیری
  آگاهی از میزان فرسودگی شغلی می تواند اطلاعات مهمی را به منظور سیاست گذاری در راستای کاهش میزان جابه جایی و ترک خدمت کارکنان و ارتقای بهره وری آن ها به دست دهد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، کارکنان پیش بیمارستانی، اورژانس
 • فرزانه عباسیان*، طیبه ریحانی، محسن اصغری نکاح، حمیدرضا بهنام وشانی صفحات 40-49
  مقدمه
  حدود 30 درصد از کودکان حداقل یک بار در دوران کودکی در بیمارستان بستری می شوند. لباس مراقبین بهداشتی به عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش استرس کودکان هنگام بستری محسوب می شود؛ از این رو شایسته است پرستاران رنگ لباس خود را به گونه ای انتخاب کنند که موجب جلب توجه کودکان شده و از استرس آن ها کم نماید. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر لباس طراحی شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو گروهه می باشد که در ارتباط با 50 کودک خردسال در بدو پذیرش در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1395 انجام شده است. کودکان به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه لباس و کنترل جای گرفتند. در این مطالعه جهت بررسی اضطراب از مقیاس بصری خودگزارشی اضطراب استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج گویای آن بودند که میزان اضطراب به طور قابل توجهی در گروه کنترل بیشتر از گروه لباس بوده است. لازم به ذکر می باشد که تفاوت نمره اضطراب در گروه لباس و کنترل به لحاظ آماری معنادار بود (001/0≥P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند که مداخله با لباس طراحی شده باعث کاهش اضطراب در کودکان می شود؛ بنابراین به منظور کاهش اضطراب کودکان، استفاده از لباس طراحی شده در بخش اطفال توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: اضطراب، پذیرش، کودکان، لباس پرستار
 • زهرا هادی زاده طلاساز، مروارید ایرانی، ندا شریفی، منا لرکی* صفحات 50-61
  مقدمه
  خشونت در محل کار به صورت اعمال پرخاشگرانه نسبت به افرادی که در محل کار درحال انجام وظیفه هستند، تعریف می شود و در اشکال مختلفی مانند سوء استفاده کلامی، فیزیکی، ضرب و جرح، تجاوز، آزار و اذیت، زورگویی، اوباشگری، تهدید و رفتارهای زشت و ناپسند رخ می دهد.خشونت در محل کار در هر شغل و جایگاهی می تواند رخ بدهد.مطالعات متعددی نشان داده اند که خشونت در محیط های کار مامایی وجود دارد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه خشونت نسبت به ماماها در محل کار می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مروری حاضر به منظور یافتن مطالعات مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی SID،Irandoc، Scopus و Pubmed با استفاده از کلیدواژه های مبتنی بر MeSH(Medical Subject Headings) شامل: Workplaceaggression، Bullying، Workplaceviolence، violenceVerbal، Physicalviolenceو Midwifeو معادل فارسی آن ها شامل: خشونت در محل کار، خشونت کلامی، خشونت فیزیکی و نزاع به صورت جداگانه و ترکیب با کلمه "ماما" بدون محدودیت زمانی تا ماه آذر سال 1397 جستجو شدند. شایان ذکر است که برای بررسی مقالات از "فرم استخراج داده ها" که براساس هدف پژوهش توسط پژوهشگران طراحی شده بود، استفاده گردید و نتایج به صورت کیفی گزارش شدند.
  یافته ها
  از مجموع 216 مطالعه یافت شده، بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت هفت مقاله وارد مطالعه شدکه طرح چهار مطالعه مقطعی، دو مطالعه توصیفی- اکتشافی و یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. بیشترین شیوع گزارش شده به خشونت کلامی (3/83 درصد) اختصاص داشت که 60 درصد از این خشونت از سوی همراهان بیماران اعمال شده بود.
  نتیجه گیری
  با وجود بالابودن خشونت در رشته مامایی مطابق با درصدهای اعلام شده در مقالات لازم است این موضوع در ایران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا بدین طریق عوامل موثر بر خشونت، منابع آن، تجارب ماما از خشونت و آثار حاصل از آن شناسایی شوند. در این ارتباط، پیشنهاد می گردد مسئولان هر بیمارستان با استفاده از پرسشنامه استاندارد، فراوانی و منابع خشونت را در بخش های مامایی شناسایی کنند و در کمک به رفع آن ها کوشا باشند؛ زیرا خشونت می تواند بر عملکرد شغلی و بهره وری آن ها و به تبع بر کیفیت مراقبت از بیماران و سلامت آن ها اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: خشونت فیزیکی، خشونت کلامی، خشونت محل کار، ماما، نزاع
 • فاطمه رودی، مریم خسروی، ناصح پهلوانی* صفحات 62-78
  مقدمه
  سوءتغذیه بیمارستانی که شیوع جهانی آن بین 22تا 50درصد است، شامل طیف وسیعی از کمبودهای مواد مغذی و افزایش و کاهش وزن میباشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف معرفی انواع روش های ارزیابی وضعیت تغذیه ای در بیماران بستری در بیمارستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مروری حاضر با استفاده از کلمات کلیدی ""Nutrition ،"Malnutrition" ،"Under-Nutrition " "Survey" ،Examinationو " "Nutritional Assessmentو نیز کلیدواژه های فارسی"سوءتغذیه"، "کمبود تغذیه ای"، "ارزیابی وضعیت تغذیه"، "بررسی تغذیه ای" و "معاینه تغذی های" به دو زبان فارسی و انگلیسی با متن کامل که طی سالهای 1371تا 1397سالهای 1990تا 2018میلادی انجام شده بودند، با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Science ،Google Scholar،PubMedوIranmedex ،MedscapeوSID ،Scopus ،Direct انجام شد
  یافته ها
  در این پژوهش 21مقاله از 415مقاله در مورد چگونگی ارزیابی وضعیت تغذیه در ارتباط با بیماران بستری در بیمارستان بررسی شدند. نتایج گویای آن بودند که لزوم ارزیابی دقیق وضعیت تغذیه ای با ابزارهای مربوطه برای پیشگیری از بروز سوءتغذیه و عوارض آن در بیماران بستری در بیمارستان از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند که ارزیابی تغذی های باید جامع بوده و شامل: تاریخچه تغذیه ای، بررسی تداخلات غذا- دارو و استفاده از پرسشنامه های مربوط به اطلاعات تغذیه ای باشد. عدم وجود یک مقیاس بالینی یا آزمایشگاهی واحد به این معنا است که میبایست اطلاعات را از انواع مختلف منابع شامل: تاریخچه، معاینه فیزیکی، انتروپومتریک، مصرف غذایی و میانگین های بیوشیمیایی جمع آوری نموده و از آنها استفاده کنیم.
  کلیدواژگان: ارزیابی تغذیه ای، غربالگری تغذیه ای، مروری، بیماران بستری
|
 • Hossein Soltanian *, Mohammad Reza Hedayati, Moghaddam, Arghavan Sadeghzadeh, Zahra Rahimian, Fatemeh Moradi, Ali Mohammad Hosseinpoor Pages 1-9
  Introduction
  The infections caused by hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) are the most common causes of liver injury. In this regard, this study aimed to determine the awareness of general population about these two infections in Mashhad, Iran.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, all 15-year-individuals and older ones came to the site of the awareness campaign for viral hepatitis in the two large parks of Mashhad on July 28 in 2017 (World Hepatitis Day). The subjects were invited to complete a questionnaire with 12 multiple-choice questions about the knowledge of HBV and HCV infections. The knowledge score was calculated by giving one score to each correct answer and zero for a wrong answer or unanswered question. Data were analyzed using SPSS software (version 19).
  Results
  Totally, 362 individuals with a mean age of 37.6± 15.2 years answered the questions. The mean score of knowledge was 48.38±20.18. The highest percentage of the correct answers was related to the meaning of the word “hepatitis” (76.8%), and the lowest rate was related to the necessity of HBV vaccination for all the community (21.5%). Furthermore, in this study, 68% of the people stated that HBV carriers could get married; however, 41.7% believed that mothers with HBV infection should avoid breastfeeding. There was no significant relationship between the knowledge of hepatitis with age (P=0.07), gender (P=0.92), marital status (P=0.14), and educational level (P=0.08).
  Conclusion
  Our findings revealed a low level of public awareness about the transmission and prevention routes of HBV and HCV infections in Mashhad, Iran.
  Keywords: Knowledge, Hepatitis B, Hepatitis C, General population
 • Babak Ebrahimi, Mohadese Estaji, Aliakbar Rajabzadeh * Pages 10-18
  Introduction
  Diabetes decreases the quality of life and can impair the function of several organs, including eyes, kidneys, and heart. Glibenclamide is a second-line drug for the management of diabetes. The purpose of this study was to determine the effect of different doses of glibenclamide on blood glucose and islet volume in an animal model.
  Materials and Methods
  This experimental study was conducted on 30 adult Wistar rats. The animals were randomly divided into 5 groups of sham control, diabetic control, 2.5 mg/kg glibenclamide, 5 mg/kg glibenclamide, and 10 mg/kg glibenclamide. Diabetes was induced by the intraperitoneal injection of 35 mg/kg streptozotocin with a high-fat diet. The data were analyzed in SPSS software (version 17) using one-way ANOVA and Tukey's post hoc test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  Except for the glibenclamide group receiving 2.5 mg/kg, other experimental groups showed a significant decrease in blood glucose level as compared to the diabetic control group (P=0.00). Comparison of data among different groups showed that diabetes significantly reduced the islet volume (P=0.00). Although all experimental groups showed an increase in the islet volume as compared to the diabetic control group, none of these increases were significant (P> 0.05).
  Conclusion
  As the findings indicated, the treatment of diabetic rats with glibenclamide resulted in the significant reduction of blood glucose level and elevation of the islet volume. These changes were appropriate at the doses of 5 and 10 mg/kg. Furthermore, the results revealed that with an increase in the dose of glibenclamide, no changes occurred in the extent of glibenclamide effect.
  Keywords: Diabetes, glibenclamide, Pancreas, Rat
 • Arezoo Moradi, Seyyed Kazem Rasoulzadeh Tabatabai, Emadodin Darchini, Maragheh, Mahdi Razmara, Maryam Saeidi, Vahid Mashayekhi * Pages 19-28
  Introduction
  Genital warts are sexually transmitted diseases (STD) caused by human papilloma virus (HPV). Genital warts could have different reasons and may psychologically affect the patients. Accordingly, the aim of the current study was to determine Emotional Quotient (EQ) criteria in patients with genital warts and compared the results with those of healthy control group.
  Materials and Methods
  This cross-sectional comparative study was conducted on 70 individuals (35 patients diagnosed with genital warts and 35 healthy subjects) referring to Dermatology Clinic affiliated to Emam Reza Hospital, Mashhad, Iran during 2018. The subjects were selected through purposive sampling technique. The Bar-On questionaire of EQ was utilized in this study to collect data. Statistical analysis was prformed using SPSS (version 21). 
  Results
  The obtained results of the study revealed that 13 (out of 15) criteria were significantly more frequent in the case group (P˂0.05). The two factors of realism and happiness did not show any significant difference between the two groups.
  Conclusion
  The significant lower values of EQ among such patients may cause obvious social disturbances. Thus, psychological assessment and possible psychotherapy should be considered in patient with genital wart and STD diseases due to improve EQ and healthy social relations.
  Keywords: Emotional intelligence, Genital warts, Sexually transmitted disease
 • Ali Shahsavani, Ali Akbar Aghaeinezhad *, Zahra Royani Pages 29-39
  Introduction
  Job burnout is the result of occupational stress mismanagement. Pre-hospital emergency staff usually experience significant job stress because they are the first to provide emergency care to the patients. The purpose of this study was to determine the levels of job burnout and its associated factors among the pre-hospital emergency staff of urban and road emergency bases in Golestan province.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 264 eligible emergency department staff who were selected based on a census sampling from emergency centers in Golestan Province during 2016. Data were collected using the Maslach Burnout Questionnaire and scored based on a Likert-type scale. The data were analyzed in SPSS software (version 18) through descriptive and inferential statistics, the Pearson correlation coefficient, the t-test, the Tukey-test, and one-way analysis of variance. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  According to the obtained results, the age range of the majority of samples were 25-29 years with the mean working experience of 8 years. Moreover, 46% of the staffs were contractors and 63% of them had associate degrees. In addition, 23.4%, 52.2% and 24.5% of the subjects had severe, moderate, and low levels of job burnout, respectively. In terms of frequency, the highest to lowest burn out level mean scores based on 100 were obtained regarding emotional exhaustion (35/38), depersonalization disorder (35/56), and personal incompetence (06/29). Furthermore, the mean and standard deviation of job burnout  regarding emotional exhaustion, depersonalization, and personal incompetence were determined to be 20.71 ± 7.66, 10.67 ± 3.61,and 13.95 ± 10.56, respectively. With respect to the normative data, all dimensions of job burnout were categorized into the moderate group. There was a significant difference between the degree of personal incompetence and the level of education (P = 0.028).
  Conclusion
  The awareness and way of regarding job burnout are of great importance in policymaking to reduce the amount of staff displacement and leaving as well as improve their productivity.
  Keywords: Burnout, Pre-hospital staff, Emergency
 • Farzaneh Abbasian *, Tayebeh Reyhani, Mohsen Asghari Nekah, Hamidreza Behnam Vashani Pages 40-49
  Introduction
  About 30% of the children are hospitalized at least once during their childhood. Health care providers are among one of the effective factors in alleviating children's stressduring hospitalization. Therefore, nurses have to wear clothes with attracting colors to reduce stress among children. This study aimed to investigate the effect of nursing clothing on admission anxiety among children aged 3-6 year old in Imam Reza Hospital, Mashhad.
  Materials and Methods
  This randomized clinical control trial was conducted on 50 children admitted to the paediatric ward at Imam Reza Hospital in Mashhad during 1395. The cases were divided into two groups of intervention and control using nonrandom sampling. The data were analyzed through the visual self-report scale for anxiety.
  Results
  The findings revealed that the control group showed higher levels of anxiety, compared to the intervention group. There was a significant difference in terms of anxiety scores between the intervention and the control groups (P<0.001).
  Conclusion
  The study showed that patterned nursing clothes alleviate the anxiety among children. Therefore, it is recommended to use clothes with patterns in contrast to plain uniforms in paediatric ward to reduce children's anxiety.
  Keywords: admission, Anxiety, Children, Nursing clothing
 • Zahra Hadizadeh, Morvarid Irani, Neda Sharifi, Mona Larki * Pages 50-61
  Introduction
  Workplace violence is defined as an aggressive behavior toward the staff performing their duties at the workplace. This violence occurs in various forms, such as verbal abuse, physical abuse, assault, rape, harassment, bullying, threats, as well as ugly and unpleasant behaviors. Workplace violence can occur in any occupational environments or positions. Several studies have shown that violence takes place in midwifery workplaces. Regarding this, the present review was conducted to investigate the evidence on violence against midwives.
  Materials and Methods
  The articles related to the subject of interest and published until Dec 2018 were searched in several databases, including SID, Irandoc, Scopus, Pubmed, and ISI Web of Science, with no time limitation using the following medical subject headings: “Workplace aggression”, “Bullying”, “Workplace violence”, “Verbal violence”, “Physical violence”, and “Midwife”. For reviewing the articles, a "data extraction form" was designed based on the research objective. The results were reported qualitatively.
  Results
  Among 214 articles retrieved in the initial search, seven articles met the inclusion criteria, including 1, 2, and 4 studies withcross-sectional, descriptive-exploratory, and descriptive-analytic designs, respectively. Verbal violence had the highest prevalence rate (83.3%), 60% of which was committed by patients’ companions.
  Conclusion
  Despite the high level of violence in midwifery and according to the percentages stated in the articles, it is necessary to investigate this issue in Iran in order to identify the factors influencing violence, source of violence, midwife's experiences of violence, and its consequences. It is suggested that authorities at each hospital identify violence and sources of violence in the midwifery department with a standard questionnaire. They should also help resolve workplace violence because it can affect their job performance and productivity, which in turn negatively affect the quality of care and health of their patients.
  Keywords: Bullying, Midwife, physical violence, Verbal violence, workplace violence
 • Fatemeh Roudi, Maryam Khosravi, Naseh Pahlavani * Pages 62-78
  Introduction
  Hospital malnutrition with the global prevalence of 22-50%, includes a wide range ofnutrient deficiencies, as well as overweight and weight loss. The purpose of this study was tointroduce nutritional assessment and nutritional status examination in hospitalized patients.
  Materials and Methods
  This study was conducted by reviewing the Persian and English articlespublished from 1990 to 2018 in PubMed, Scopus, Science Direct, Google Scholar, Medscape,Iranmedex, and SID database using the English keywords, such as "malnutrition" OR "undernutrition" AND "nutritional assessment" OR "nutrition examination" OR "nutrition survey".
  Results
  This study was conducted on a total of 21 studies derived from 415 articles related to thenutritional assessment in hospitalized patients. The obtained results were indicative of the necessityof accurate assessment of nutritional status with the relevant tools for the prevention of malnutritionand its complications in hospitalized patients.
  Conclusion
  Overall, the results showed that it is essential to have a detailed and comprehensiveassessment, including nutritional history, assessment of food-drug interactions; use of new screeningtools for nutritionassessment, and nutrition information questionnaires. The lack of a single clinicalor laboratory scale that provides a supplementary nutritional status assessment means that it isimportant to collect and use information from a variety of sources, including history, physicalexamination, anthropometrics, dietary intake, and biochemical indices
  Keywords: Nutrition Assessment, Nutritional Screening, Review, Hospitalized patients