فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید ایمانی*، یاسمین الخلیل، امید شکری صفحات 1-28
  هدف
  نگرش های ناکارآمد پیچیده ترین مسائل روانی شناختی جامعه امروزی است. که در دوران کودکی با نتایج و پیامدهای منفی و طولانی مدت از جمله افزایش میزان اختلال اضطراب اجتماعی پیوند دارد. با توجه به اینکه تنظیم هیجان نقش کلیدی در ایجاد علایم اختلال اضطراب اجتماعی دارد، هدف از پژوهش حاضر آزمون نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین نگرش های ناکارآمد و علایم اختلال اضطراب اجتماعی بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 241 دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران بود که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) ، مقیاس نگرش های ناکارآمد کودکان ونوجوانان (DAS-CA) وپرسشنامه تنظیم هیجانی (DERS) پاسخ دادند. در مطالعه حاضر به منظور آزمون نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین نگرش های ناکارآمد و علایم اختلال اضطراب اجتماعی از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین نگرش های ناکارآمد با تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی مثبت و معنادار بود. همچنین، در این مدل رابطه بین تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی نیز مثبت و معنادار بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مدل مفروض واسطه مندی نسبی تنظیم هیجان در رابطه بین نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی با داده ها برازش قابل قبولی دارد. نتایج کلی نشان داد از یک سوی، نتایج پژوهش حاضر از نقش تعیین کننده نگرش های ناکارآمد در پیش بینی علایم اختلال اضطراب اجتماعی حمایت می کند و از دیگر سوی، این نتایج نشان می دهد که تمایزیافتگی در مقادیر عددی منتسب به متغیر تنظیم هیجان در پیش بینی واریانس مشترک بین حلقه های مفهومی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان ایفای نقش می کند.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، تنظیم هیجان، نگرش های ناکارآمد، نوجوانان
 • علیرضا بادله*، فهیمه الساادت صاحبی صفحات 29-48
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی مولفه های روانی/اجتماعی و ادراکی/حرکتی ارگونومی کلاس های هوشمند با سلامتی دانش آموزان است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر و پسر ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در کلاس های هوشمند شهرستان بهشهر به تعداد 540 نفر بود. که با توجه به جدول کرجسی مورگان و روش نمونه گیری در دسترس 225 دانش آموز انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ-هیل و پرسشنامه محقق ساخته سنجش مولفه های روانی/اجتماعی و ادراکی/حرکتی ارگونومی کلاس های هوشمند بود که روایی پرسشنامه ها توسط متخصصین ارگونومی و پزشکان متخصص مورد بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 87/0 و 81/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss در تحلیل توصیفی (تعداد، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر، واریانس، نما و میانه) و تحلیل استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مولفه های روانی/اجتماعی و ادراکی/حرکتی ارگونومی کلاس های هوشمند با سلامتی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش ارگونومی معیارهای روانی/اجتماعی و معیارهای ادراکی/حرکتی میزان سلامتی دانش آموزان افزایش می یابد و ارگونومی معیارهای روانی/اجتماعی نسبت به ارگونومی معیارهای ادراکی/حرکتی تاثیر بیشتری بر سلامتی دانش آموزان دارد.
  کلیدواژگان: ارگونومی، روانی، اجتماعی، ادراکی، حرکتی، کلاس هوشمند، سلامت عمومی
 • عباس روحانی*، حمید اشراقی صفحات 49-74
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب آوری دانش آموزان با افت عملکرد تحصیلی دوره دوم متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 96-95 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی ضعیف در سال مذکور بود که 30 دانش آموز پسر به صورت نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) گمارده شدند. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. مداخلات استعاره درمانی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای طی 2 جلسه در هفته بر روی آزمودنی های گروه آزمایش انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایت تحصیلی هوبنر(1994) و تاب آوری کانر و دیویدسون(2003) بود. داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس (ANCOVA) تجزیه و تحلیل شد. تحلیل داده های پژوهش نشان داد که مداخله آموزش مبتنی بر استعاره درمانی در دو متغیر رضایت از مدرسه و تاب آوری منجر به افزایش معنادار عملکرد در گروه ها ی آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون گردید. آموزش مبتنی بر رویکرد استعاره درمانی بر رضایت نحصیلی و تاب آوری به ترتیب 92 و 84 درصد واریانس تغییرات را تبیین نمود. متغیر مستقل در این مرحله بر خرده مقیاس های متغیر تاب آوری شامل شایستگی و استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی و تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت عواطف و روابط ایمن، کنترل و تاثیرات معنوی به ترتیب 59، 77، 84، 77 و 58 درصد از تغییرات متغیرهای وابسته را تبیین نمود (05/0(P<.
  کلیدواژگان: افت تحصیلی، تاب آوری، رضایت از مدرسه، استعاره درمانی
 • اصغر زمانی*، مهتاب پوراتشی صفحات 75-96
  این تحقیق با هدف بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بر اساس عوامل تبیین کننده کیفیت آموزش عالی به انجام رسیده است. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تهران، بوعلی سینا همدان، ایلام، شهید باهنر کرمان و شیراز تشکیل دادند که تعداد ایشان 6958 نفر بود. براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب، 273 نفر به دست آمد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت. برای بررسی انگیزه پیشرفت از مقیاس استراتژی های انگیزشی پینتریچ و همکاران و برای بررسی عوامل تبیین کننده کیفیت از ابزار محقق ساخته استفاده شد. ابزار تحقیق از لحاظ روایی براساس نظر تعدادی از اساتید صاحبنظر در این زمینه تایید شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز پس از مطالعه راهنما، آلفای کرونباخ محاسبه شده (برای مقیاس انگیزه پیشرفت برابر 86/0 و برای مقیاس عوامل تبیین کننده کیفیت برابر 91/0) مبین اعتبار مناسب برای گردآوری داده ها بود. یافته های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین ابعاد تبیین کننده کیفیت (شامل: کیفیت فرایند، کیفیت تعاملات، کیفیت محیط آموزش، کیفیت هدف، و کیفیت زیرساخت ها) با انگیزه پیشرفت بود. افزون بر این، نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که در کل جامعه مورد بررسی، 51 درصد از واریانس نمره تشخیصی توسط مدل 3 متغیری شامل میزان رضایت نسبت به کیفیت فرایند، میزان رضایت نسبت به کیفیت محیط آموزش، و میزان رضایت نسبت به کیفیت تعاملات قابل تبیین بوده است. در نتیجه، لازم است تا به این موارد بطور ویژه توجه شود.
  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، کیفیت آموزش، آموزش عالی کشاورزی، تحلیل تشخیصی
 • حمیدرضا عباسی، ولی مهدی نژاد*، محمود شیرازی صفحات 97-116
  پژوهش حاضر با بررسی اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی، دانشجویان رشته غلوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پیوسته دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی-دبستانی پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان ورودی سال 1395بود. 60 نفر (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل ) با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس تک عاملی و چند متغیری (مانکوا) و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد در گروه کنترل بین میانگین عملکرد تحصیلی دوره پیگیری با پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر گذشت زمان باعث کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان نسبت به زمان پیش آزمون و پس آزمون شده است
  کلیدواژگان: روش یاد دهی- یادگیری مشارکتی )جیگ ساو(، عملکرد تحصیلی، دانشجویان
 • علی زینالی*، پری ناز کریم زاد حق صفحات 117-136
  این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش تحلیلی در علایق شغلی دانش آموزان با میانجی گری پیشرفت تحصیلی درس های خاص انجام شد. این مطالعه توصیفی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دبیرستانی رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی در پایه های یازدهم، دوازدهم و پیش دانشگاهی شهر ارومیه در سال تحصیلی 94-1393 بودند. در مجموع 370 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و مقیاس هوش تحلیلی و مقیاس علایق شغلی را تکمیل کردند. میانگین درس های اصلی رشته ها به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی درس های خاص در نظر گرفته شد. داده ها به روش تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که هوش تحلیلی اثر مستقیم مثبت و معناداری بر پیشرفت تحصیلی در درس های خاص داشت. پیشرفت تحصیلی در درس های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی اثر مستقیم مثبت و معناداری بر همه ابعاد علایق شغلی شامل واقع گرایانه، اجتماعی، جستجوگرایانه، متهورانه، هنرمندانه و قراردادی داشت. پیشرفت تحصیلی در درس های معارف اسلامی، عربی، زبان و ادبیات فارسی اثر مستقیم منفی و معناداری بر همه ابعاد علایق شغلی داشت. همچنین هوش تحلیلی اثر غیرمستقیم مثبت و معناداری از طریق پیشرفت تحصیلی در درس های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی بر همه ابعاد علایق شغلی داشت. علاوه بر آن هوش تحلیلی اثر غیر مستقیم منفی و معناداری از طریق پیشرفت تحصیلی در درس های معارف اسلامی، عربی، زبان و ادبیات فارسی بر همه ابعاد علایق شغلی داشت. نتایج بر اهمیت تاثیر هوش تحلیلی و پیشرفت تحصیلی در درس های خاص بر علایق شغلی دانش آموزان دبیرستانی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: هوش تحلیلی، علایق شغلی، پیشرفت تحصیلی، درس های خاص
 • عصمت مهریان، حسین جناآبادی*، عبدالوهاب پورقاز صفحات 137-156
  هدف از پژوهش حاضربررسی رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی است.375 دانش آموزدوره دوم متوسطه شهر نیشابور(125دختر،250پسر) به عنوان نمونه به شیوه ی نمونه برداری تصادفی -طبقه ای انتخاب شدند . شرکت کنندگان با پرسشنامه معنای تحصیلی ،پرسشنامه استرس ادراک شده،پرسشنامه خوشبینی تحصیلی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ،آزمون t تک نمونه وt مستقل ،تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوشبینی تحصیلی رابطه ی معناداری وجودندارد.اما بین معنای تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.معنای تحصیلی دانش آموزان دختر(301/76)بیشتر از دانش آموزان پسر (284/85)بود.
  کلیدواژگان: معنای تحصیلی، استرس ادراک شده، خوشبینی تحصیلی
 • عابد مهدوی*، علیرضا گلستانی، مریم آقائی، گیتی همتی راد، منصوره حاج حسینی، مسعود غلام علی لواسانی، شهربانو سپهر یگانه، فاطمه سادات قربانی نیا صفحات 157-170
  طلاق والدین به منزله از بین رفتن چتر امنیتی کودکان به شمار می‏رود که می‏تواند بر سلامت روانی و اجتماعی آن ها تاثیر بسزایی بگذارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق در شهر تهران بود که به شیوه نیمه آزمایشی از نوع پیش‎آزمون - پس‎آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان طلاق مناطق 10و 11 تهران در سال 96 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه‎ای به تعداد 60 نفر(پسر) در نظر گرفته شد که به صورت تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل گمارده شدند. برای گردآوری داده‎ها از پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا(فرم کوتاه90 سوالی) و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(47سوالی) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده گردید. مداخله درمانی برای گروه آزمایش به مدت 5 جلسه 90 دقیقه‎ای انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله موجب افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی در کودکان طلاق شده است.
  کلیدواژگان: مهارت حل مسئله، سازگاری اجتماعی، راهبردهای خودتنظیمی، کودکان طلاق
 • طاهره هاشم نژاد، مسعود خنجرخانی*، علیرضا حیدرزادگان صفحات 171-198
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش هست. روش تحقیق شبه آزمایشی است و جامعه آماری کل دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان خاش در سال تحصیلی 95_94 است؛(4922 n=)؛ که60 نفر از دانش آموزان دختر (30نفر گروه آزمایش و 30نفر گروه کنترل) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و در سه حیطه (شناختی، عاطفی، روانی- حرکتی) است. روایی توسط اساتید و صاحب نظران دانشکده علوم دانشگاه سیستان و پایایی به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. یافته ها حاصل از مقایسه نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون(بعد از انجام برنامه درسی تلفیقی) باهم تفاوت دارد؛ به این معنی که اجرای برنامه درسی تلفیقی توانسته است باعث افزایش نمره پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی، فارسی و هنر در سه حیطه شناختی، عاطفی، روانی_حرکتی دانش آموزان در گروه آزمایش شود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، برنامه درسی تلفیقی، پیشرفت تحصیلی
|
 • Saeed Imani *, Yasmen Alkhaleel, Omid Shokri Pages 1-28
  the aim of this study was to test the mediating role of emotion-regulation in the relationship between dysfunctional attitudes and social-anxiety disorder' symptoms.The sample of the research was including 241 high school girl's students in Tehran which were in the second multi-stage and was selected by random cluster sampling .The participants answered the questions of Social-Anxiety Scale for Adolescents(SASA),Dysfunctional Attitudes Scale for Child and Adolescents(DAS-CA)and Emotion-Regulation Questionnaire(DERS).In this study, inorder to test the mediating role at emotion-regulation in the relationship between dysfunctional attitudes and social-anxiety disorder' symptoms, structure equation model have been used. The results of the study showed that dysfunctional attitudes is having a positive and significant relationship between emotion-regulation and social-anxiety disorder. Also, this model showed that there is a positive and significant relationship between emotion-regulation and social-anxiety disorder.In this model, the relationship between emotion-regulation and social-anxiety was positive and significant.In addition, results showed that the partially mediated model of emotion-regulation on the relationship between dysfunctional attitudes and social-anxiety, had acceptable fit to data.In sum, on the one hand, the results provide further support for prediction of social-anxiety disorder's symptoms by dysfunctional attitudes and on the other hand, these findings show that the differentiation in numerical values related to emotion-regulation's variable is playing a role in anticipation he shared variance between conceptual cicles of dysfunctional attitudes and social-anxiety in adolescents.
  Keywords: Adolescents, Dysfunctional Attitudes, Emotion Regulation, Social Anxiety Disorder
 • Alireza Badele *, Fahimeh Al, Sadat Sahebi Pages 29-48
  Objective of this survey is to evaluate the mental-social and conceptual-kinetic ergonomic relationship of smart classes with students’ health. Its statistical population is all girl and boy students of grade six in primary schools who were studying in the smart classes in the city of Behshahr and includes 540 students. 225 samples were selected through convenience sampling by the use of Krejcie and Morgan Table. Survey tools included Goldberg-Hill General Health Questionnaire and the researcher-made questionnaire of mental-social and conceptual-kinetic ergonomic measurement. Validity of the questionnaires was approved by experts of ergonomy, specialist doctors and test-making professors after their modifications were exerted, and their reliability was measured respectively as 0.87 and 0.81. Data analysis was done by the use of SPSS for descriptive analysis (number, mean value, standard deviation, minimum, maximum, variance, view and median) and for deductive analysis (Pearson’s correlation test and regression test). The survey findings showed that there is a significant and positive relationship between ergonomy of mental-social and conceptual-kinetic factors in the smart classes and students’ health. It means that by increase of ergonomy of mental-social and conceptual-kinetic criteria, students’ level of health increases; and ergonomy of mental-social criteria is more effective on students’ health than the ergonomy of conceptual-kinetic criteria.
  Keywords: ergonomy, mental-social, conceptual-kinetic, smart class, public health
 • Abbas Roohani *, Hamid Eshraghi Pages 49-74
  The purpose of this study was to investigate the effect of metaphoric therapy on school satisfaction and resilience of students with decreasing academic performance in the second grade secondary school of Lenjan, 96-95. The statistical population of the study consisted of all students with poor academic performance in the academic year of 1996-96. 30 students were selected by multi-stage random cluster sampling and randomly assigned to two experimental groups (15 subjects) and control (n = 15). The research method was pre-test and post-test with control group. Meta-therapy interventions were performed for 8 sessions of 90 minutes in 2 sessions per week in the experimental group. The instrument used was Hubner's academic satisfaction questionnaire (1994) and the persistence of Connor and Davidson (2003). Data were analyzed using Mannova's covariance analysis. Analysis of the research data showed that the intervention of meta-therapy based education in two variables of school satisfaction and resilience led to a significant increase in performance in the experimental groups compared to the control group in the post-test phase. Education based on the meta-therapy approach on non-survival and resilience satisfies 92% and 84% of variation variation, respectively. Independent variable at this stage on the resiliency variable subscales including personal competence and solidity, trust in personal instincts and tolerance of negative emotions, positive admission of emotions and safe relationships, control and spiritual influences were 59, 77, 84, 77 and 58 percent, respectively. It explains the changes in dependent variables (P <0.05).
  Keywords: Performance Drop, Resilience, School Satisfaction, Metaphorical Therapy
 • Asghar Zamani *, Mahtab Pooratashi Pages 75-96
  The purpose of this study was to investigate students’ achievement motivation according to factors determining the quality of higher education. A descriptive and correlation design was used for the research with data collected using questionnaire. The statistical population included students in Colleges of agriculture at Universities of Tehran, BouAli Sina, Ilam, Shahid Bahonar Kerman, and Shiraz (N=6958). According to Cochran Formula, a sample of 273 students selected, using proportional random sampling method. To assess achievement motivation, Pintrich et al. scale of motivated strategies was used and to assess quality determinants, researcher-made a scale was used. Reliability and validity of instrument were determined through opinions of faculty members and application of Cronbach's Alpha (achievement motivation= .86 and factors determining the quality= .91). The findings showed that there were positive and significant correlation between achievement motivation and determinants of quality (including: quality of process, interaction, educational atmosphere, object, and infrastructure). Also, discriminate analysis indicated that about 51% of variation of discriminate score could be explained by the three variables including satisfaction toward quality of process, educational environment, and interactions. Accordingly, it is impotant to pay attention to the aforementioned factors.
  Keywords: achievement motivation, educational quality, higher agricultural education, discriminate analysis
 • Hamid Reza Abbasi, Vali Mehdinezad *, Mahmoud Shiraz Pages 97-116
  The present study was carried out to investigate the effectiveness of cooperative Teaching-learning method Jig-Saw on academic performance of students of educational sciences in Shahid Motahari pardis at Farhangian University in Sistan and Baluchestan Province in 1395. A quasi-experimental research was a pretest-posttest and follow-up study with control group. The statistical population consisted of all undergraduate students in the field of educational science of the pre-school-elementary school of shahid Motahari Pardis at Farhangian university of Sistan and Balouchestan province in the year 1395.60 subjects(30 experimental group and 30 control group) were selected using purposeful sampling. For data analysis, one-factor and multi-variable covariance analysis (MANCOVA) and repeated measures variance (ANOVA) analysis were used. The results showed that there is a significant difference in the control group between the mean of academic performance of the follow-up period with pre-test and post-test.In other words,the passage of time has reduced the academic performance of students over the pre-test and post-test time.
  Keywords: Jigsaw Technique&quot, Educational performance test&quot, Students
 • Parinaz Karimzadhagh, Ali Zeinali * Pages 117-136
  The aim of this research was investigate the role of analytical intelligence in career interests with mediated by academic achievement of specific subjects in students. This is a descriptive-analytical study of structural equation modeling. The population included all high school students at the mathematical, experimental and humanistic fields of Urmia. Totally 370 students were selected by cluster random sampling method and completed the analytical intelligence scale and career interests’ scale. The mean of specific lessons of mathematical, experimental and humanistic considered as an indicator of academic achievement. The data were analyzed by structural equation modeling. The findings showed analytical intelligence with mediated academic achievement at the mathematic, physics, chemistry and biology lessons has direct and indirect positive and significant effect on all aspect of vocational interests. In addition the analytical intelligence with mediated academic achievement at the islamic studies, arabic, english and persian literature lessons has an indirect negative and significant effect on all aspect of vocational interests. The findings emphasize the importance of the impact of analytical intelligence and academic achievement at the specific lessons on career interests of high school students.
  Keywords: analytical intelligence, career interests, academic achievement, specific lessons
 • Esmat Mehriyan, Hossein Jenaabadi *, Abdolvahab Pourghaz Pages 137-156
  ABSTRACT This study aimed to examine the relationship of meanings of education with perceived stress and academic optimism. A corpus of 375 senior high school students in Neishabur (125 female students and 250 male students) was selected as a sample using a stratified random sampling method. The participants were evaluated by Meanings of Education Scale, Perceived Stress Inventory, and Academic Optimism Survey. Data were analyzed using a Pearson correlation coefficient, a one-sample t-test, an independent t-test, and a stepwise regression analysis. Results indicated that meanings of education were not significantly related to perceived stress and academic optimism. However, there was a significant difference in meanings of education between the male and female students. The female students’ mean score on meanings of education (301.76) was higher than that of their male counterparts (284.85).
  Keywords: meanings of education, perceived stress, academic optimism
 • Abed Mahdavi *, Alireza Golestani, Maryam Aghaie, Gity Hemati Rad, Mansoure Haj Hosseini, Masoud Gholamali Lavasani, Shahrbanoo Sepeher Yegane, Fatemesadat Ghorbaninia Pages 157-170
  Parental divorce is considered as a form of children's security umbrella that can put a significant impact on their mental health, and social. The aim of this study was to examine the effectiveness of problem-solving skills training on increasing social adjustment and regulatory self-strategies in children of divorce in Tehran that took place a half way test of the type of test in advance – so the test with the control group. Statistical research community includes all children of divorce was the regions 10 and 11 in Tehran in 96. Using the method of sampling was considered available, a sample number of n = 60 (male) who were subjected to random testing for 30 people 30 people in the Group and in the control group. For data collection was used questionnaire social adjustment of California (a short form of the 90 questions) and its learning strategies questionnaire setting (question 47). For the analysis of Covariance analysis of data was used to one-way. Therapeutic intervention for group testing was performed for 90 minute session 5. The results of the study showed that the problem-solving skills training has caused an increase in social adjustment and regulatory self-strategies in children of divorce.
 • Tahere Hashemnejad, Masoud Khanjarkhani *, Alireza Heidarzadegan Pages 171-198
  The purpose of this study was to investigate the effect of the curriculum integration approach on the academic achievement of fourth grade female students in Khash city. The research method is quasi-experimental. The statistical population of the whole population is the fourth grade of elementary school in Khash city in the academic year 95_94 (n = 4922); 60 female students (30 in the experimental group and 30 in the control group) were sampled Random sampling were selected. The researcher's academic achievement questionnaire has been developed in three areas (cognitive, emotional, and psycho-motor). Validity was obtained by the professors and experts of the faculty of sciences in the University of Sistan and Baluchestan and reliability was 0.88 by Alpha-Cronbach test. The results of the comparison showed that the academic achievement of female students in the control and post-test groups was different (after completing the syllabus curriculum), which means that the implementation of the integrated syllabus has been able to increase the score The academic achievement of mathematics, science, social studies, Farsi, and arts in three areas of cognitive, emotional, psychoanalytic, and behavioral learning of students in the group will be tested.
  Keywords: curriculum, integrated curriculum, academic achievement