فهرست مطالب

پژوهش های تربیتی - سال یک هزار و سیصد و نود و هفتم شماره 3 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال یک هزار و سیصد و نود و هفتم شماره 3 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن جعفری، علی قبادی کیا* صفحات 1-20
  این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس سما(واحد خرم آباد) و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام و به روش توصیفی و از نوع پیمایشی (زمینه یابی) صورت گرفته است و کاربردی محسوب می شود. از تعداد 400 نفرجامعه آماری، تعداد 200 دانش آموز (112 دختر و 82 پسر) به عنوان نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب گردید. در جمع آوری داده های آماری، از آزمون تشخیصی سطح خواندن برای دانش آموزان ابتدایی و آزمون استاندارد شده ی پیشرفت تحصیلی زبان فارسی استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه عملکرد خواندن 85/0 و برای پرسشنامه عملکرد نوشتن 82/0 به دست آمد. برای تحزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مجذور خی، مان- ویتنی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان در حد خیلی خوب است، بین میانگین عملکرد خواندن دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد و عوامل مهم مرتبط با عملکرد خواندن و نوشتن عبارتند از: میزان رضایت شغلی معلمان، تعداد دانش آموزان کلاس، داشتن کتابخانه در منزل، میزان علاقه به انشاء و جمله نویسی، میزان مطالعه پدر، میزان مطالعه غیردرسی و درآمد ماهیانه خانواده.
  کلیدواژگان: عملکرد، عملکرد خواندن، عملکرد نوشتن، مدارس سما
 • جواد عباسی جندانی*، حسینعلی مهرابی صفحات 21-37
  انگیزش پیشرفت تحصیلی، نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دانشجویان بازی می کند و بنابراین پیش بینی و ارتقای آن بسیار اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی با بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها و ویژگی های جمعیت شناختی و همچنین پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس این متغیرها در دانشجویان پرداخته شد. پژوهش حاضر پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان بود که از بین آنها 96 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه بیگانگی تحصیلی پیرنیا (1394)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی مبارک بخشایش (1389)، پرسشنامه میزان استفاده از رسانه های الیاسی (1393)، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) و پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی بود. یافته های حاصل از همبستگی نشان داد که انگیزش پیشرفت تحصیلی با بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها و وضعیت اجتماعی- اقتصادی رابطه معناداری دارد.. همچنین یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که بیگانگی تحصیلی 6/17، میزان استفاده از رسانه ها 3/8، وضعیت اجتماعی- اقتصادی 3/4 و مجموع این متغیرها 3/30 از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را تبیین می کنند (p<0.05). این نتایج بیانگر آن است که بیگانگی تحصیلی کمتر، میزان کمتر استفاده از رسانه ها و وضعیت اجتماعی- اقتصادی بهتر می توانند باعث ارتقای انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان گردند.
  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت تحصیلی، بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها
 • محمد جواد لیاقتدار، نعمت الله اکبری، سمیه احمدخواه، میلاد جوانمردی* صفحات 35-53
  رشد چشمگیر حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالی در ایران و افزایش پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاه ها به بیش از 60 درصد و بالاتر از آن در دهه گذشته، موضوعی است که توجه بسیاری از صاحب نظران رشته های مختلف را به خود معطوف نموده است. برخی پیداش این پدیده را مثبت و آن را یک فرصت برای توسعه جامعه تلقی نموده و در مقابل عده ای با بیان پیامد های منفی، آن را مقدمه ای برای بحران در آینده می دانند. هدف این پژوهش بررسی پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی این پدیده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری را اساتید و دانشجویان دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و هنر تشکیل داده اند. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده شده است. حجم نمونه به دست آمده برای اساتید 150 و برای دانشجویان 316 نفر بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه مورد تایید پنج نفر از اساتید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی و 91/0 محاسبه شد و سپس تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گردید. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که افزایش میزان قبولی دختران از نظر اساتید و دانشجویان بر پیدایش هر سه پیامد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بیش از حد متوسط تاثیر داشته و در سطح خطای 05/0 معنادار است. به علاوه، از نظر اساتید میانگین پیامدهای فرهنگی و اجتماعی و از نظر دانشجویان میانگین پیامدهای آموزشی بالاتر بود. در پایان با توجه به نکات مثبت و منفی افزایش ورودی های دختر توصیه می شود که زمینه ای برای افزایش آگاهی دختران نسبت به موقعیت های زندگی فراهم گردد تا درپی آن تصمیمات مناسب تری اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، پیامدهای فرهنگی - اجتماعی و آموزشی، زنان
 • احمد زندوانیان*، مهدی رحیمی، زهرا خسروی پور صفحات 57-74
  چکیده هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه رضایت - وفاداری دانشجو به دانشگاه جامع دولتی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل و دانش آموختگان دانشگاه یزد بودند که حداقل یک دوره تحصیلی (کاردانی یا کارشناسی) خود را قبلا در دانشگاه یزد با موفقیت گذرانده اند و مجددا برای دوره ی بالاتر (کارشناسی ارشد یا دکتری) به این دانشگاه مراجعه کرده اند (2440N=) که از این تعداد، 315 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه به شیوه های محتوایی، صوری، تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن به شیوه همسانی درونی و بازآزمایی محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 94/0 و برای عامل ها بین 74/0 تا 94/0 محاسبه شد که نشان دهنده همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه است. نتایج این تحلیل ها نشان داد که این پرسشنامه با دو عامل «رضایت از دانشگاه»، «وفاداری دانشجو به دانشگاه» از پایایی و روایی مناسب برخوردار است.
  کلیدواژگان: واژ گان کلیدی: رضایت دانشجو، وفاداری دانشجو، پایایی، تحلیل عاملی
 • محمد داوودی*، رخساره قربانی، محمدرضا عادل، محمدرضا امیریان صفحات 76-105
  هدف از این پژوهش بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی ایرانی در خصوص تفکر بازخوردی در تدریس بود. بدین منظور مصاحبه نیم ساختاری با نمونه هدفمند متشکل از 15 معلم زبان انگلیسی صورت گرفت. داده ها با کمک روش داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از تحلیل داده ها 5 مقوله استخراج شد که به ترتیب به مقوله اصلی یعنی شناخت و آگهی از تفکر بازخوردی، عوامل مربوط به تدریس، عوامل مربوط به یادگیرنده، عوامل مربوط به معلم، مزایا و معایب تفکر بازخوردی نام گذاری شدند. مقوله های استخراج شده در محیط آموزش زبان مورد بحث قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد شرکت کنندگان به ارزش و اهمیت تفکر بازخوردی واقفند. نتایج نشان داد عوامل تدریس، عوامل مربوط به یادگیرنده و عوامل مربوط به معلم از مولفه های اصلی تدریس تفکر بازخوردی به شمار می روند. مربیان برنامه های تربیت معلم می توانند از نتایج این تحقیق جهت ترویج تفکر بازخوردی در دوره های آموزشی و طراحی و برنامه ریزی این روش تدریس استفاده کنند.
  کلیدواژگان: روش داده بنیاد، نگرش، معلم، تفکر بازخوردی
 • حمیده ماحوزی، رضا فراشبندی* صفحات 106-120
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های رفتار جرات ورزی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بوشهر می باشد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری این مطالعه را 8238 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بوشهر تشکیل می دادند که تعداد 40 نفر از دانش آموزان از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده ها به وسیله پرسشنامه های تفکر انتقادی فاشیون (1990)، شادمانی آرگایل (2002) و پکیج آموزشی مهارت رفتار جرات ورزی زارعی (1393) گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و روش های آماری تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) و چند متغیری (مانکوا) انجام شد. یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای مهارت رفتار جرات ورزی و تفکر انتقادی و شادکامی تفاوت معنی داری وجود دارد، به عبارت دیگر می توان گفت که آموزش مهارت رفتار جرات ورزی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان اثر معنی داری دارد. بین آزمودنی ها گروه آزمایش و گواه از لحاظ تفکر انتقادی و شادکامی بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که ارتقای مهارت رفتار جرات ورزی تا حد زیادی می تواند به افزایش سطح تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان کمک نماید.
  کلیدواژگان: مهارت رفتار جرات ورزی، تفکر انتقادی، شادکامی، دانش آموزان
 • مینا محبی*، میرمحمود میرنسب صفحات 120-138
  قلدری و قربانی شدن در مدارس کشورهای جهان مساله شایعی شده است. نظریه کنترل اجتماعی و الگوی رشد اجتماعی در مورد پیوند دانش آموزان به مدرسه به دیدگاه هایی اشاره کرده و بر نقش حفاظت کنندگی پیوند با مدرسه در برابر رفتارهای مغایر با هنجارهای مدرسه همچون قلدری تاکید دارند؛ با این حال اطلاعات کمی در مورد چگونگی و سازوکار حفاظت کنندگی پیوند با مدرسه در برابر پدیده قلدری وجود دارد. پژوهش حاضر، ارتباط و نقش حفاظت کنندگی پیوند با مدرسه را از منظر پژوهش های مبتنی بر دو دیدگاه مطرح (نظریه های کنترل اجتماعی و الگوی رشد اجتماعی) بر پدیده قلدری، بررسی کرده است. این پژوهش به روش مرور تاریخچه انجام شد. همچنین، پایگاه های اطلاعاتیEric, Google Scholar, PubFacts, PubMed, Sage, Science Direct, Springer برای جستجوی منابع استفاده شدند. نتایج پژوهش حاضر در زمینه سازه پیوند با مدرسه و ارتباط آن با پدیده قلدری، سازوکار حفاظت کنندگی آن در برابر خطر قلدری و قربانی شدن و راهکارهایی برای گروه های واجد رفتارهای قلدری با هدف افزایش پیوند با مدرسه آن ها، بینش هایی را فراهم کرده است. همچنین، محدودیت های پژوهش و پیشنهادهای آتی بحث شده است.
  کلیدواژگان: پیوند با مدرسه، قربانی شدن، قلدری مدرسه، مطالعه مروری
|
 • Hasan jafari, ali ghobadi kia* Pages 1-20
  Parents and children from tender age through adolescence continue to renew relationships with each other. This study aims to show how Training Educational pattern influenced the Parent-Child Relationship subsequent critical thinking. In this study quasi-experimental pretest-posttest control group method was used. Statistical population of all female students in twelfth grade schools in Birjand is intended to achieve the main objective of this study. Pattern group was achieved by using the cluster sampling multistage method. A typical school in the city of Birjand was randomly chosen with a class considered as a sampling unit and finally the samples generated are divided into experimental and control groups. Questionnaire used were based on variables of Parent-child relationship (Fine, Morland and Schwebel,1983), and critical thinking (Ricketts, 2003). Data generated were analyzed through Multivariate covariance examination. The result indicates that parent-child relationships are improved by Educational pattern. Also it was demonstrated that relationship improvement due to Educational pattern increases children’s critical thinking in the aspect of creativity& commitment. It should be noted that according to the results besides the improving parent-child relationships due to educational model training, critical thinking dispositions in children is increased as well.
  Keywords: Performance, Reading Performance, Writing Performance, SAMA Schools
 • Javad Abbasi Jondani*, Hosseinali Mehrabi Pages 21-37
  Academic achievement motivation plays an important role in academic success, so its prediction and improvement is very important. This study investigated the relationship between academic achievement motivation and academic alienation, social support, media usage and demographic variables, and also predicted academic achievement motivation.study was correlational. Its statistical population included all male students of Isfahan university amongst them 96 persons were selected randomly. The instrument of this study included Pirnia academic alienation, Mobarak Bakhshayesh social support, Eliasi media usage, and researcher-made demographic information questionnaire. The results showed that academic achievement motivation has a significant correlation with academic alienation, social support, media usage and socioeconomic status.. The results from stepwise regression analysis showed that academic alienation, media usage, socioeconomic status and these variables altogether explained 17.6%, 8.3%, 4.3% and 30.3% of the variance of academic achievement motivation, respectively. These results indicate that less academic alienation, less media usage and better socioeconomic status can improve students’ academic achievement motivation.
  Keywords: Academic achievement motivation, Academic alienation, Social support, Media usage
 • Mohammad Javad Liaghtadar, Nematollah Akbari, Somayeh Ahmadkhah, Milad Javanmardi* Pages 35-53
  The growing presence of girls in higher education is an issue that has attracted attention and has a lot of opponents and proponents. In this article, effects of this event were studied in three dimensions, cultural, social and educational. Research method was descriptive – survey and the population of study was all students and faculty members at Isfahan University, Isfahan University of Technology and Isfahan University of Art. Sampling was classified according to size. Data were collected through a researcher made questionnaire and were analyzed by using descriptive and inferential statistics. Findings showed that students and faculty members believe that increase in girl’s admission have more than average effect upon all three dimensions. In according of faculty members view, averages of social and cultural dimensions are higher and in student’s view, average of educational dimension. Finally, considering the pros and cons of the increased acceptance of girls, it is recommended to provide facilities to raise awareness of girls toward life situations to make better decisions.
  Keywords: Higher education, Educational, cultural, social effect, Women, Feminist, Gender inequality
 • Ahmad Zandvanian*, Mehdi Rahimi, Zahra Khosravipoor Pages 57-74
  Abstract The aim of this study is to produce and investigate the reliability, validity and factor structure of the questionnaire showing satisfaction and loyalty of the students to comprehensive state university. The participants of the study are male and female undergraduate and graduate M.A. students of Yazd University who passed successfully at least one semester of their B.D. and B.A studies at Yazd University and again attended Yazd University for their M.A. or Ph.D. studies. The number of the participants are 2440, out of which 315 students were selected based on stratified random sampling. The instruments of the study are questionnaires made by researchers. Reliability of the questionnaire was calculated through content, face and factor analysis and its validity through inter consistency and test- retest. The coefficient of Cronbach's alpha was 0.94 for the whole questionnaire, and for factors between 0.74 to 0.94 indicating acceptable inter consistency of the questionnaire. The results of the study showed that this questionnaire has acceptable reliability and validity with respect to two factors of » satisfaction of the university «, »Student loyalty to university«.
  Keywords: student satisfaction, student loyalty, Reliability, Factor Analysis
 • Mohammad Davoudi*, Rokhsareh Ghorbani, Mohammadreza Adel, Mohammadreza Amirian Pages 76-105
  This qualitative study set out to capture Iranian EFL teachers’ perceptions of reflective teaching. In doing so, a semi-structured interview was done with a theoretical sampling comprising 15 EFL teachers. Drawing on a grounded theory method the collected data were analyzed whose results led to the emergence of five categories with reflective teaching understanding as the core category and teaching issues, learner’s issues, teacher-related factors, advantages of, and obstacles to reflective teaching as subcategories. The emerging categories were discussed in the context of language teaching along with some recommendations. The results indicated that the teachers have awareness of reflective teaching and support its priviples. The findings of the present research might be of value to the curriculum developers and course instructors of teacher education programs to design courses.
  Keywords: Grounded Theory, Perceptions, Teacher, Reflective Teaching
 • Hamide Mahouzi, Reza Farashbandi* Pages 106-120
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching courage behavior skills on critical thinking and happiness among high school students in Bushehr. The research method is a quasi-experimental design with pre-test and post-test design. The statistical population of this study was 8238 secondary school students in Bushehr. 40 students were selected through multistage cluster sampling. Data were collected by Fachion Critical Thinking Questionnaire (1990), Arheyl Happiness (2002), and Zarei Daraborat (2006). Data analysis was performed using SPSS software and statistical methods of variance analysis (Ancova) and multivariate analysis (Manncova). The findings showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in terms of at least one of the variables of the skill of daring behavior, critical thinking and happiness. In other words, it can be said that training the skill of arrogant behavior on critical thinking and knowledge happiness The students have a meaningful effect. There was no significant difference between the subjects in terms of critical thinking and happiness in the experimental and control group. The overall result of the research showed that promoting the skill of treason behavior can greatly help to increase the level of critical thinking and happiness of students.
  Keywords: Daring Behavior Skill, Critical Thinking, Happiness, Students
 • MinaMohebbi*, Mirmahmoud Mirnasab Pages 120-138
  Bullying and victimization have revealed to be a common problem in schools all over the world. Although the protective role of students' school bonding has been discussed regarding the behaviors contrary to school norms as bullying in the approaches referred to as the social control theory and social development model, little information is available regarding the problem of bullying. In this study, the protective role of school bonding and its relationships are examined using studies that are based on the two above approaches to bullying. A literature review was utilized as a method of this study. Also, SAGE journals, Eric, PubFacts, PubMed, Science Direct, Springer and Google scholar databases were searched. The findings of the present study to increase the school bonding of the groups involved in bullying behaviors, some insights are provided on the construct of school bonding and the relationship with bullying, its protective mechanism against the risk of bullying and victimization, and strategies for the groups. In addition, the study's limitations and future recommendations are discussed.
  Keywords: school bonding, victimization, school bullying, review study