فهرست مطالب

 • پیاپی 62 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صالحه برکی تبار، رحیم پیغان*، محمد راضی جلالی صفحات 5-14
  مترونیدازول و لوامیزول از داروهایی هستند که دارای عوارض بالینی و بیوشیمیایی مختلفی از جمله تغییر در فعالیت آنزیم های سرمی، پروتئین های خون و سایر شاخص ها هستند. برخی گزارشات موجود حاکی از اثرات مترونیدازول و لوامیزول بر پروتئین های سرم خون در حیوانات هستند، اما گزارش هایی از اثرات این داروها در ماهی کپور معمولی وجود ندارد. در مطالعه ی حاضر تعداد 150 قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 15±75 گرم به طور تصادفی به 5 گروه شامل گروه شاهد و چهار تیمار درمانی و با سه تکرار تقسیم شدند. چهار تیمار درمانی شامل: حمام مترونیدازول (5 میلی گرم در لیتر به مدت 24 ساعت و سه بار تکرار درمان به فاصله ی 2 روز)، مترونیدازول خوراکی (به میزان 5 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن به مدت 10 روز)، حمام لوامیزول (5 میلی گرم در لیتر به مدت 24 ساعت و سه بار تکرار درمان هرکدام به فاصله ی 2 روز)، لوامیزول خوراکی (به میزان 5 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن به مدت 10 روز) در نظر گرفته شد. خون گیری در روزهای 1، 7 و 14 پس از پایان درمان صورت گرفت و مقادیر سرمی پروتئین تام، الکتروفورز پروتئین ها و همچنین فعالیت آنزیم های سرمی (AST، ALT و ALP) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد میزان پروتئین تام پلاسما در گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری نسبت به گروه شاهد نداشته است. میزان فعالیت آنزیم های سرمی در گروه شاهد با میانگین دو گروه لوامیزول حمام و لوامیزول خوراکی به جز آلکالین فسفاتاز تفاوت معنی داری نداشت. فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه مترونیدازول به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد بود. میانگین مقادیر آلبومین، آلفایک گلوبولین ها، آلفادوگلوبولین ها، بتاگلوبولین ها و گاماگلوبولین ها در گروه شاهد عموما با سایر گروه ها تفاوت معنی داری را نشان نداد. بر اساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت هر چند داروهای لوامیزول و مترونیدازول در دوزهای توصیه شده درمانی به روش های مذکور تغییراتی در برخی شاخص های سرمی داشته است اما باعث افزایش معنی دار بسیاری از فاکتورهای مورد مطالعه نشده است و تاثیر قابل توجهی بر فاکتور های پروتئینی خون نداشته و به عنوان دارو های ضدانگلی مناسب در ماهی کپور معمولی قابل توصیه هستند هر چند تحقیقات تکمیلی در این رابطه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ماهی کپور معمولی، مترونیدازول، لوامیزول، آنزیم، الکتروفورز
 • رضا پسندیده، محمد تقی بیگی نصیری*، مسعودرضا صیفی آباد شاپوری صفحات 15-24
  تب بی‏دوام گاوی (BEF) یک بیماری ویروسی در گاو و گاومیش است که در سال‏های اخیر در برخی از استان‏های ایران به ویژه مناطق جنوبی و گرم دیده شده است. گلیکوپروتئین G، آنتی‏ژن اصلی حفاظتی ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی (BEFV) و هدف آنتی‏بادی های خنثی کننده ضدویروسی است. هدف از مطالعه ی حاضر، کلونینگ و بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس BEF ‏در یک سیستم پروکاریوتی بود. به این منظور، اپیتوپ G1 درون ناقل بیانی پروکاریوتی (+)pET-24a، تحت کنترل پروموتر T7، کلون و سپس سازه ی نوترکیب pET24-G1 به سویه ی Rosetta اشرشیاکلی منتقل شد. بیان پروتئین نوترکیب با استفاده از روش‏های SDS-PAGE و ایمونوبلات بررسی شد. در آنالیز SDS-PAGE پروتئینی با وزن مولکولی تقریبی 18 کیلو دالتون رویت شد که با وزن مورد انتظار برای پروتئین نوترکیب متصل به دنباله ی 6 تایی هیستیدین هم خوانی داشت. آنالیز ایمونوبلات نشان‏ داد که پروتئین G1 بیان شده به طور اختصاصی با سرم پلی کلونال موشی حاوی آنتی‏بادی ضد BEF واکنش داد. بنابراین در این مطالعه پروتئین G1 از ویروس BEF با موفقیت توسط سازه ی نوترکیب pET24-G1 در اشرشیاکلی بیان شد. براساس نتایج این مطالعه می توان ایمنی زایی و کارآیی این محصول را به عنوان کاندید احتمالی جهت تولید یک واکسن زیرواحدی علیه این ویروس در مدل های حیوانی بررسی نمود.
  کلیدواژگان: ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی، پروتئین نوترکیب G1، اشرشیاکلی
 • فهیمه پورجعفری*، بهادر شجاعی، حمید شریفی صفحات 25-33
  در بین نژادهای مختلف اسب، اسب عرب حدود پنج هزار سال قدمت دارد و نقشی اساسی در تاریخ انسان و اسب نقش داشته است. با توجه به اختلافی که در شکل و اندازه ی سر اسبان نژادهای مختلف دیده می شود، استفاده از شاخص های بیومتریک از روش های کاربردی شناسایی و معرفی آن ها می باشد. در مطالعه ی حاضر شاخص های بیومتریک نواحی مختلف سر اسب عرب خالص ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تعداد 9 متغیر از ناحیه ی سر در 30 راس اسب عرب خالص ایرانی با حداقل سن 3 سال از اسب داری های سطح استان کرمان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. سپس میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و فاصله ی اطمینان صفات به کمک نرم افزار stata 10.1 محاسبه شد. همچنین این اطلاعات در دو گروه نر و ماده و سنین زیر و بالای هشت سال تفکیک و توسط آزمون تی مستقل با یکدیگر مقایسه شدند. مطالعه ی حاضر نشان داد که در اندازه گیری صفات بیومتری صفات طول سر و طول جانبی صورت به ترتیب کم ترین ضریب تغییرات را در بین صفات اندازه گیری شده دارا بودند و صفت فاصله بین دو زاویه فک و ارتفاع شاخ فک تحتانی به ترتیب بیش ترین ضریب تغییرات را داشتند. همچنین در این مطالعه اختلاف ناشی از سن و جنس در هر صفت مورد ارزیابی قرار گرفت که در بین جنس های نر و ماده صفت طول پیشانی و در دو گروه زیر و بالای هشت سال صفت عرض دمی سر با یکدیگر اختلاف معنی داری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: اسب عرب، بیومتری، ناحیه سر، ایران
 • سیدمصطفی پیغمبری*، احسان قربانیون، ریما مرشد، هادی حق بین نظرپاک صفحات 34-43
  بیماری های مشترک منتقله از راه غذا، یکی از مشکلات اصلی بهداشتی و اقتصادی در کشورهای صنعتی و غیرصنعتی بوده و سالمونلوز یکی از شایع ترین بیماری های زئونوز در جهان است. ماکیان می توانند نقش مهمی در همه گیری و شیوع سالمونلوز در انسان داشته باشند. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت آلودگی سالمونلایی گله های گوشتی شهرستان مشهد و اطراف آن، تعیین سروگروپ و تعیین الگوی مقاومت ضدمیکروبی سالمونلاهای جدا شده بود. تعداد 1560 نمونه مدفوعی تازه از 23 گله گوشتی جمع آوری شد. پس از مخلوط نمودن هر 10 نمونه، تمامی نمونه ها بر اساس روش های استاندارد برای جداسازی سالمونلا کشت داده شدند. تعیین گروه سرمی بر اساس روش استاندارد آگلوتیناسیون روی لام، جهت تشخیص پادگن های O با استفاده از آنتی سرم های پلی والان A تا D صورت گرفت. روش استاندارد دیسک دیفوزیون برای تعیین حساسیت جدایه ها نسبت به 27 عامل ضد میکروبی انجام گرفت. از مجموع 1560 نمونه (156 نمونه مخلوط شده) تعداد 30 جدایه سالمونلا به دست آمد. بر اساس نتایج آزمایشات سرمی، شش جدایه متعلق به سروگروپ D، یک جدایه متعلق به سروگروپی غیر از A-D و مابقی 23 جدایه متعلق به گروه سرمی C بودند. بیش ترین میزان مقاومت نسبت به کلیستین، آموکسی کلاو، اکسی تتراسایکین، نیتروفورانتوئین، داکسی سایکلین، نالیدیکسیک اسید و بیش ترین حساسیت دارویی نسبت به فسفومایسین، سفتریاکسون، سفکسیم، نورفلوکساسین و جنتامایسین مشاهده شد. بین جدایه های مقاوم، وقوع مقاومت چندگانه بسیار شایع بود به طوری که حداقل به 2 و حداکثر به 18 دارو مقاوم بودند. تعداد 19 الگوی مقاومت دارویی شناسایی شد. نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه نشان دهنده ی گردش سالمونلاهای غیرتیفوئیدی در سطح گله های گوشتی کشور با میزان قابل توجهی از مقاومت چندگانه در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفی است.
  کلیدواژگان: سالمونلا، مقاومت ضدمیکروبی، جوجه گوشتی، مشهد
 • فریدون صابری افشار*، علی بنی آدم، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی، روح الله کرم پور صفحات 44-51
  به منظور ارزیابی اثرات ترکیب وراپامیل-کتامین بر ضربان قلب، تعداد تنفس، دمای بدن، فشارخون شریانی، گاز های خونی و میزان اسیدیته خون سرخرگی، پنج قلاده سگ مخلوط به ظاهر سالم، (سه نر و دو ماده) با وزنی بین 20-15 کیلوگرم و سنی بین 5/1 تا 2 سال انتخاب شدند. وراپامیل (3/0 میلی گرم بر کیلوگرم وریدی) ده دقیقه قبل از تجویز کتامین (15 میلی گرم بر کیلوگرم وریدی) تزریق گردید. تمام نمونه های خون شریانی از سرخرگ رانی چپ قبل از تزریق وراپامیل گرفته شد و در دقایق 5، 15، 30 و 45 پس از القای بیهوشی با کتامین نمونه گیری ها تکرار گردیدند. در تمامی حیوانات، بیهوشی و بازگشت از آن بدون حادثه بود. ضربان قلب در تمام زمان های پس از بیهوشی به طور معنی داری افزایش یافت. در دقیقه پنجم پس از بیهوشی فشار اکسیژن شریانی و میانگین فشار خون شریانی کاهش و دی اکسید کربن شریانی به طور معنی داری افزایش یافتند و pH شریانی خون در دقایق 5 و 15 کاهش یافت. تعداد تنفس و درجه ی حرارت بدن هیچ گونه تغییرات معنی داری را نشان ندادند. بر اساس مطالعه ی حاضر می توان نتیجه گیری کرد، تمام تغییرات آماری معنی دار در قسمت اکسیژن، دی اکسید کربن شریانی و اسیدیته ی خون زودگذر بوده و به کارگیری ونتیلاتور و اکسیژن کمکی می تواند در جلوگیری از آن ها مفید باشد، با این وجود، پیش از معرفی این ترکیب در سگ تحقیقات بیش تری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کتامین، وراپامیل، بیهوشی، قلب، سگ
 • روناک صالحی، علی هاشمی*، مختار غفاری، قربان الیاسی زرین قبایی صفحات 52-59

  صفات تولید شیر و ترکیبات آن جز صفات کمی و چند ژنی می باشند و تحت تاثیر تعداد زیادی ژن قرار دارند. این تحقیق به منظور تعیین چندشکلی ژن آلفالاکتالبومین و ارتباط آن با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP انجام شد. بدین منظور از تعداد 150 راس گاومیش استان آذربایجان شرقی نمونه ی شیر تهیه و استخراج DNA نمونه ها از شیر به روش پروناز صورت گرفت. بعد از انجام مراحل استخراج DNA، واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) جهت تکثیر یک قطعه 392 جفت بازی از اگزون 1 و اینترون 2 ژن آلفالاکتالبومین با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت. برای تعیین چندشکلی نمونه ها، الکتروفورز محصولات PCR پس از تک رشته شدن قطعات (روش چندشکلی فضایی رشته های منفرد مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلی مراز) و الکتروفورز روی ژل آکریلامید و رنگ آمیزی ژل به روش نیترات نقره انجام شد. الگوهای ژنوتیپی 1، 2 و 3 به ترتیب با فراوانی 5/87، 71/10، 78/1 مشاهده شد. آنالیز آماری نشان داد بین ژنوتیپ ها و صفات تولید شیر، درصد پروتئین، درصد چربی و لاکتوز شیر ارتباط معنی دار وجود ندارد. بر اساس نتایج این تحقیق انتخاب براساس چند شکلی ژن آلفالاکتالبومین نمی تواند در بهبود ژنتیکی صفات تولید و ترکیبات شیر در گاومیش های نژاد آذری موثر باشد.

  کلیدواژگان: ژن، آلفالاکتالبومین، تولید شیر، چندشکلی، گاومیش
 • علیرضا غدیری*، آریا رسولی، محمد رحیم حاجی حاجی کلایی، فاطمه عبدالهی صفحات 60-70
  هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان ارتباط و همبستگی بین اندازه گیری ابعاد کلیه ها (طول، عرض، ارتفاع و حجم) در اولتراسونوگرافی با ابعاد واقعی آن ها و بررسی یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری قوچ نژاد لری بختیاری می باشد. مطالعه روی 20 راس قوچ نژاد لری بختیاری سالم انجام گرفت. جستجوی کلیه ها از طریق تهیگاه راست و جستجوی مثانه از طریق تهیگاه راست و به روش داخل مقعدی انجام گرفت. پس از ذبح دام ها ابعاد واقعی کلیه ها انداره گیری شد. از آزمون رگرسیون خطی و آنالیز همبستگی برای میزان همبستگی بین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه ها در اولتراسونوگرافی با واقعیت استفاده گردید. 05/0=α مبنای قضاوت آماری لحاظ گردید. کلیه ی راست از خلف دنده ی 13 و در فضای بین دنده ای 12 و کلیه ی چپ در وسط تهیگاه راست قابل مشاهده بود. اکوژنسیته ی کلیه ها مشابه سایر حیوانات بود. ابعاد در کلیه های چپ و راست تقریبا یکسان بود. میانگین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه ی راست به ترتیب 3/62، 2/30 ، 7/36 میلی متر و 1/32 سانتی متر مکعب، قطر کورتکس و مدولا به ترتیب 5/7 و 7/7 میلی متر، طول و عرض سینوس به ترتیب 4/30 و 8/9 و قطر پارانشیم 6/13 میلی متر بود. ارتباط مستقیم و مثبت بین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه ی راست و چپ در اولتراسونوگرافی با طول، عرض، ارتفاع و حجم واقعی آن ها وجود دارد. مثانه فقط از طریق داخل مقعدی قابل اسکن بود. ادرار درون آن بدون اکو و دیواره ی آن صاف و یکنواخت بود. میزنای در هیچ کدام از قوچ ها قابل مشاهده نبود.
  کلیدواژگان: کلیه، اولتراسونوگرافی، گوسفند لری بختیاری، قوچ
 • رحمت الله فتاحیان دهکردی*، فاطمه زهرا کیانی، اسماعیل نصیری صفحات 71-79
  ایمونو راکتیویتی آلفا اکتین عضله ی صاف (ASMA) همراه با ارزیابی هیستومتری در روده ی کوچک شتر بالغ در دو جنس مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 8 نفر شتر از دو جنس نر و ماده در کشتارگاه نجف آباد انتخاب و سپس محوطه ی شکمی دام ها تشریح و روده ی کوچک خارج گردید. قطعات 1 سانتی متر از سه بخش روده در فرمالین تثبیت شد و از برخی نمونه ها مقاطع بافتی تهیه گردید و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و باقی مانده با استفاده از آنتی بادی آلفا اکتین مورد رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بلندترین طول کرک روده در ژژنوم، بزرگ ترین قطر کرک ها در ایلئوم و عمیق ترین کریپت روده در دئودنوم مشاهده شد. نتایج مورفومتری نشان داد که میانگین ضخامت طبقه ی مخاطی و زیرمخاطی در ناحیه ی دئودنوم بیش تر از نواحی ژژنوم و ایلئوم این اندام است. میانگین ضخامت طبقه ی ماهیچه ای در هر دو جنس در ناحیه ی ژژنوم روده کم تر از نواحی دئودنوم و ایلئوم این اندام است. شدت های متفاوتی از بیان آلفا اکتین مشاهده شد؛ به طوری که کم ترین شدت آلفا اکتین در ژژنوم و بیش ترین شدت بیان آلفا اکتین عضله ی صاف در ایلئوم مشخص گردید. با توجه به کم ترین ضخامت لایه ی عضلانی در ژژنوم به همان نسبت، کم ترین شدت بیان آلفا اکتین در این ناحیه مشاهده گردید. بیان آلفا اکتین عضله ی صاف در روده ی کوچک شتر مشهود بود ولی شدت آن تفاوت نشان داد.
  کلیدواژگان: آلفا اکتین عضله ی صاف، ایمونوهیستوشیمی، مورفومتری، روده ی کوچک، شتر
 • حسن مروتی*، نعیم عرفانی مجد، حمیدرضا مرادی، مهدی هادی جعفری، محمد مهدی شمسی، سجاد چنانی صفحات 80-88
  هدف از مطالعه ی حاضر بررسی ساختار بافت شناسی غدد سمینال وزیکول، غدد کوپر و غده ی پروستات گاومیش بومی خوزستان در سن بلوغ بود. غدد ضمیمه ی جنسی 10 راس گاومیش نر بالغ خوزستان و به ظاهر سالم از کشتارگاه صنعتی اهواز جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور مطالعه ی بافت شناسی، نمونه هایی (ضخامت 5/0 سانتی متر) از هر یک از غدد پروستات، کوپر و سمینال وزیکول در محلول فرمالین بافر 10 درصد فیکس شدند. نمونه های پایدار شده به روش استاندارد تهیه ی مقاطع بافتی پارافینی و با برش هایی با ضخامت 6-5 میکرومتر تهیه و با استفاده از روش های هماتوکسیلین و ائوزین (H&E)، پریودیک اسید شیف (PAS)، آلسین بلو (AB)، تولوئیدن بلو و تری کروم ماسون مورد مطالعه ی بافت شناسی و هیستوشیمی قرار گرفتند. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که از لحاظ ماکروسکوپی غدد سمینال وزیکول به صورت غددی با ساختار لوله ای شکل، محکم، سخت و لوبوله بود. غدد کوپر به صورت بیضی شکل و کوچک در سطح پشتی پیشابراه لگنی قرار گرفته بود. همچنین، غده ی پروستات گاومیش خوزستان از دو بخش متراکم و منتشر تشکیل شده بود. از لحاظ بافت شناسی، غدد سمینال وزیکول توسط کپسولی از بافت همبند سست به همراه بافت عضلانی صاف متراکمی پوشیده شده بود. غدد کوپر توسط کپسول ضخیمی از بافت رشته ای-عضلانی حاوی رشته های کلاژن فراوان و رشته ی عضله ی صاف احاطه شده بود. پارانشیم غدد سمینال وزیکول و پروستات متشکل از واحدهای ترشحی آلوئولی-لو له ای و مجاری بودند. در مجموع، نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که غدد ضمیمه ی جنسی در گاومیش بومی بالغ خوزستان از غدد ضروری سیستم تناسلی آن می باشند و از لحاظ بافت شناسی هر کدام ساختار بافتی مشخص و منحصر به فردی را دارا هستند.
  کلیدواژگان: ماکروسکوپی، بافت شناسی، غدد ضمیمه جنسی، گاومیش، خوزستان
 • بهمن مصلی نژاد*، عبدالواحد معربی، محمدقاسم حنفی، طلعت جعفرپناه صفحات 89-99
  اولتراسونوگرافی داپلر رنگی، یک روش مناسب جهت بررسی همودینامیک عروق می باشد. این روش، غیر تهاجمی است و اثرات منفی جانبی ندارد. هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی اثرات آرامبخشی آسپرومازین (15/0 میلی گرم بر کیلوگرم) و دیازپام (4/0 میلی گرم بر کیلوگرم) بر شاخص های عروقی طحال، در گربه های بومی سالم و با تکنیک اولتراسونوگرافی داپلر رنگی بود. مطالعه ی حاضر روی 20 قلاده گربه بومی (10 قلاده نر و 10 قلاده ماده) و در یک محدوده ی وزنی مشابه انجام گرفت. در گروه اول تنها دیازپام و در گروه دوم، آسپرومازین تزریق شد. شاخص های عروقی سرخرگ و سیاهرگ طحال، در هر دو گروه و در زمان های 10، 30 و 60 دقیقه بعد از تزریق دارو، در جمعیت گربه های مورد مطالعه، اندازه گیری شدند: حداکثر سرعت جریان خون در ابتدای سیستول قلبی (PSV)، سرعت جریان خون در انتهای دیاستول قلبی (EDV)، متوسط سرعت جریان خون (MV)، شاخص مقاومت شریانی (RI)، شاخص ضربان شریانی (PI)، حجم خون (VF) و شکل امواج اسپکترال (SWF). نتایج حاصل نشان داد که شاخص های عروق سرخرگی PSV، EDV، MV و VF بین دو گروه، تفاوت معنی دار دارند. بیش ترین تغییرات ایجاد شده در گروه دریافت کننده آسپرومازین به دست آمد، به نحوی که مقادیر PSV و EDV به ترتیب از 13/1±98/14 و 12/1±83/11 در دقیقه 10 به 13/1±21/18 و 12/1±19/16 (بر حسب سانتی متر بر ثانیه) در دقیقه 60 افزایش پیدا کردند. در بررسی شاخص های عروق سیاهرگی، پارامترهای EDV، MV، RI، PI و VF بین دو گروه، تفاوت معنی دار داشتند. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که آسپرومازین در مقایسه با دیازپام، به شکل معنی داری موجب افزایش خون رسانی بیش تری در عروق سرخرگی طحال شده بود. در نتیجه آسپرومازین نمی تواند داروی مناسبی برای مقید کردن گربه ها جهت ارزیابی اولتراسونوگرافی محوطه شکمی باشد. در مقابل، دیازپام می تواند بدون هیچ گونه عارضه ای، در گربه های ناآرام تجویز شود.
  کلیدواژگان: آسپرومازین، دیازپام، عروق طحال، اولتراسونوگرافی داپلر رنگی، گربه
 • سیده فهیمه میرحقگوی جلالی*، احمدرضا جباری، مجید اسمعیلی زاد، زهرا یزدان پور صفحات 100-108
  پاستورلا مولتوسیدا یک پاتوژن گرم منفی است که موجب بیماری در حیوان و انسان می شود. وبای مرغی و پاستوریولوز گوسفندی از عفونت های مهم پاستورلامولتوسیدا می باشد که ضرر و زیان های اقتصادی زیادی را به صنعت دامپروری وارد می سازد. عوامل حدت مختلفی در این باکتری شناسایی شده اند که لیپوپلی ساکارید جزء مهم ترین فاکتورهای بیماری زای آن محسوب می شوند. هدف از تایپینگ LPS بررسی اختلاف سویه های پاستورلا مولتوسیدا بر اساس ژنتیک سنتز LPS می باشد. برای انجام تایپینگ مولکولی از کشت خالص هر جدایه با روش جوشاندن، استخراج DNA ژنومی انجام شد و 32 جدایه پاستورلامولتوسیدای گوسفندی و 30 جدایه از طیور با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژنوتایپینگ لیپوپلی ساکاریدی به وسیله ی PCR، تعیین ژنوتیپ شدند. سپس، توالی نوکلئوتیدی محصولات PCR از هر ژنوتیپ مشخص و ارتباط آن ها با توالی های موجود در بانک ژن مقایسه گردید. نتایج نشان داد از 32 جدایه ی گوسفندی، 10 جدایه دارای ژنوتیپ L3 (25/31 درصد) بودند. در جدایه های طیور نیز 18جدایه دارای ژنوتیپ L1 (60 درصد) و 4 جدایه دارای ژنوتیپ L2 (33/13 درصد) و 5 جدایه دارای ژنوتیپ L3 (66/16 درصد) و 2 جدایه دارای هر سه ژنوتیپ L1,L2,L3 (66/6 درصد) و 1 جدایه دارای دو ژنوتیپ L2, L3 (33/3 درصد) بودند. از چهار ژنوتیپ لیپوپلی ساکارید پاستورلا مولتوسیدا، جدایه های گوسفندی تنها دارای ژنوتیپ L3 بودند ولی در مقابل، جدایه های طیور دارای ژنوتیپ های L3, L2, L1 بودند و هر دو میزبان فاقد ژنوتیپ L4 بودند. این نتایج نشان می دهد که فراوانی و پراکندگی ژنوتیپ های LPS بسته به نوع میزبان متفاوت می باشد. در مقایسه نتایج توالی نوکلئوتیدی جدایه های بومی ایران با جدایه های موجود در بانک ژن یک اختلاف قابل توجه در ژنوتیپ L3 و به میزان کم تر در ژنوتیپ L1, L2 دیده شد.
  کلیدواژگان: پاستورلا مولتوسیدا، گوسفند، طیور، لیپوپلی ساکاریدتایپینگ
 • غلام رضا نیک بخت بروجنی*، آلا الخفاجی، سالار گلاب دار صفحات 109-115
  مجتمع عمده ی پذیرش بافتی (MHC) نقشی مهم در پاسخ های ایمنی دارد و تنوع مولکول های آن با توانایی شناخت و پاسخ به پپتیدهای بیگانه مرتبط است. در میان ژن های MHC گاوسانان، ژنوتایپینگ DRB3 برای بررسی های ژنتیک جمعیت و ارتباط MHC با صفات ایمنی و صفات تولیدی کاربرد بیش تری دارد. در این تحقیق اگزون دوم ژن Bubu-DRB3 با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز افزوده شد و سه روش تحلیل دقیق دمای شکافت (HRM)، تحلیل الگوهای برش آنزیمی (RFLP) و تعیین توالی مستقیم برای تعیین ژنوتیپ DRB3 گاومیش مورد استفاده قرار گرفتند تا امکان استفاده از روش HRM و یا جایگزینی آن با سایر روش ها مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که روش HRM با نتایج تعیین توالی و RFLP تطابق دارد و می توان از آن برای ژنوتایپینگ ژن DRB3 گاومیش بهره برد. به نظر میرسد استفاده از روش تحلیل دقیق دمای شکافت کاربرد زیادی در بررسی تنوع ژن های MHC پیدا کند. اگر چه با این روش نمی توان آلل های هر کرومزوم را تشخیص داد ولی با توجه به ماهیت هم بارز ژن های MHC، نتایج آن برای بررسی تنوع و ارتباط ژنوتیپ با فنوتیپ ایمنی قابل قبول خواهد بود.
  کلیدواژگان: مجتمع عمده پذیرش بافتی، گاومیش، ژنوتایپینگ، تحلیل دقیق دمای شکافت
|
 • Salehe Barakitabar, Rahim Peyghan *, Mohammad Razi Jalali Pages 5-14
  Metronidazole and levamisole have several clinical and biochemical side effects such as changes in the activity of serum enzymes and proteins and other profiles. There are some reports of metronidazole and levamisole effect on blood serum proteins in animals, but there is no report of these drugs on criteria in common carp. In this study, 150 common carp (100-50 g) were divided into five categories. One group served as the control (no drug) and four treatment groups: Metronidazole bath, oral metronidazole, Levamisole bath, oral levamisole was considered. After 10 days, on days 1, 7 and 14 after completion of treatment, blood samples were collected from fish and serum total protein in combination with electrophoresis was performed. According to the results, the average amount of total protein in metronidazole and levamisole treatment had no significant difference with control group . In other groups though total protein increased with the control group, but this difference was not significant. The mean Albumin, alpha-1, alpha-2, beta and gamma globulins in control group had no significant difference with other groups. The mean ALP, AST, ALT and in control group in control group has no significant difference with the other groups. Therefore it can be concluded that metronidazole in the bath treatment significantly increase AST but other factors has not been affected by these drugs. In general, this study showed that the two drugs administered in two ways, had no significant effect on the important serum enzymes and proteins. We can conclude that these two drugs can used safely in common carp, however for proving this conclusion more research must be done.
  Keywords: Common carp, Metronidazole, levamisole, Enzyme, Electrophoresis
 • Reza Pasandideh, Mohammad Taghi Beigi Nassiri *, Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri Pages 15-24
  Bovine ephemeral fever (BEF) is a viral disease of cattle and water buffalo seen in some provinces of Iran, generally southern and warm regions in recent years. The G glycoprotein is the main protective antigen of the bovine ephemeral fever virus (BEFV) and the target of anti-BEFV neutralizing antibodies. The aim of the present study was cloning and expression of the G1 epitope of BEF virus G glycoprotein gene in a prokaryotic system. For this purpose, the G1 epitope was cloned in a prokaryotic expression vector, pET-24a(+), under the control of the T7 promoter and subsequently the recombinant pET24-G1 construct was transformed into Rosetta strain of Escherichia coli. Expressed recombinant protein was analyzed using SDS-PAGE and immunoblotting methods. SDS-PAGE analysis showed that a protein with ~18 kDa molecular weight, consistent with the expected molecular weight of recombinant protein fused to 6xHis tag, was expressed. Immunoblotting analysis showed that the expressed G1 protein specifically reacted with a mouse polyclonal serum against BEFV. Thus, in this study the G1 protein of BEFV was successfully expressed by the pET24-G1 recombinant construct in Escherichia coli. Based on the results of this study, immunization and the efficacy of this product can be consider as a possible candidate for the production of subunit vaccine against the virus in animal models.
  Keywords: Bovine ephemeral fever virus, Recombinant G1 protein, Escherichia coli
 • Fahimeh Pour Jafari *, Bahador Shojaei, Hamid Sharifi Pages 25-33
  The history of the Arabian horse goes back about 5 thousand years ago. This breed has played an important role in the life history of human and horse. Regarding to differences existing in the shape and size of the head in horses, using of biometric indices is a practical method to identify a horse breed. The present study was designed to determine the biometric indices of different head regions in the Iranian Arab horse. In this research 9 characteristics of different head regions were evaluated in 30 Iranian Arab horses. These horses were at least 3 years old and were selected from Kerman horse corrals. Then the mean, standard deviation, coefficient of variation, and confidence interval of the characteristics were calculated by use of Stata 10.1 software. The data were compared between male and female groups, as well as between the age groups older and younger than 8 years old by independent t-test. The results of this study showed that the length of head and length of lateral aspects of the face had the lowest coefficient of variation among the measured characteristics, respectively. But the inter angular mandibular distance and height of ramus had the highest coefficient of variation, respectively. In this research, the characteristics were compared in different age and sex groups. This comparison showed a significant difference in the length of frontal and the caudal width of head regions in two different sex and age groups respectively.
  Keywords: Arabian horse, Biometry, Head, Iran
 • Seyed Mostafa Peighambari *, Ehsan Qorbaniun, Rima Morshed, Hadi Haghbin Nazarpak Pages 34-43
  Zoonotic diseases of food origin such as salmonellosis are among the main economic and health issues in industrialized and non-industrialized countries. Poultry can play an important role in epidemiology and distribution of salmonellosis in humans. The aims of this study were to isolate Salmonella from poultry farms around Mashhad city, identify the serogroups and determine the antimicrobial resistance patterns of the isolated Salmonella. A total number of 1560 samples were collected from freshly dropped feces of broiler chickens in 23 flocks. Every 10 samples were pooled and processed for Salmonella isolation according to standard procedures. Slide agglutination test was used for determination of O serogroups using polyvalent antisera of A to D. Antimicrobial susceptibility of the isolates against 27 agents was determined using standard disk diffusion method. Out of 1560 samples (156 pooled-samples), 30 Salmonella isolates were recovered. The results of serological tests identified six serogroup D, one serogroup other than A-D and the rest of 23 isolates as serogroup C. The highest resistance was belonged to colistin, amoxiclav, oxytetracycline, nitrofurantoin, doxycycline, nalidixic acid and the highest susceptibility belonged to fosfomycin, ceftriaxone, cefixime, norfloxacin and gentamycin. Multi-drug resistance was common among the Salmonella isolates. Resistance to at least 2 and at most 18 antimicrobial agents was shown. Nineteen drug resistance patterns were found. The results of this study showed the presence of Salmonella infection among broiler chickens in Mashhad region and the occurrence of antimicrobial resistance among the isolates.
  Keywords: Salmonella, Antimicrobial Resistance, broilers, Mashhad
 • Fereidoon Saberi Afshar *, Ali Baniadam, Hossein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Rouhollah Karampour Pages 44-51
  To evaluate the effects of Verapamil- Ketamine combination on heart rate, respiratory rate, body temperature, arterial blood pressure, blood gases and arterial blood pH, five apparently healthy mongrel dogs, three males and two females, weighing 15-20 kg and age between 1.5- 2 years old were selected. Verapamil (0.3 mg/kg, IV) was injected 10 minutes prior to ketamine administration (15 mg/kg, IV). All arterial blood samples were taken from left femoral artery before verapamil administration and were repeated at 5, 15, 30 and 45 minutes intervals after induction of anesthesia with ketamine. In all animals the anesthesia and recovery were uneventful. The heart rate increased significantly at all times after anesthesia. PaO2 and mean arterial blood pressure decreased and PaCO2 increased significantly at 5 minutes and pH values declined at 5 and 15 minutes after anesthesia. Respiratory rate and body temperature did not reveal any statistically significant changes. On the basis of these results can be concluded all statistically changes in regard to PaO2, PaCo2 and blood pH were transient and use of a ventilator and supplementary oxygen would be useful in preventing them, however, before introducing of this combination in dogs, further research is recommended.
  Keywords: Ketamine, Verapamil, anesthesia, Heart, Dog
 • Ronak Salehi, Ali Hashemi *, Mokhtar Ghaffari, Ghorban Elyasi Zarin Ghabaei Pages 52-59

  Milk production traits and its components belong to quantitative and polygenic traits and affected by many genes. This study was conducted to determine the polymorphism in alpha-lactalbumin gene and its association with milk production traits using PCR-SSCP method in Eastern Azarbaijan native buffaloes. Milk samples were collected from 150 buffaloes of Eastern Azarbaijan province and then DNA samples were extracted using pronase method. After DNA extraction specific primers used for amplification of 392 bp fragment of exon 1 and intron 2 alpha-lactalbumin gene. To identify the polymorphism, PCR products were electrophoresed on polyacrylamide gel (single strand conformation polymorphism method) and stained with silver nitrate method. The frequency of the 1, 2 and 3 genotypic patterns were 87.5%, 10.71% and 1.78% respectively. The statistical analysis indicated that the effect of genotypes on milk production, lactose, fat percentage and protein percentage had no significant effect. Based on current results, the analysis of alpha-lactalbumin gene polymorphism cannot be used for improving milk yield and composition of buffalo in Azari population.

  Keywords: Gene, Alpha-lactalbumin, Milk production, Polymorphism, Buffalo
 • Alireza Ghadiri *, Aria Rasooli, Mohammad Rahim Haji Hajikalaei, Fatemeh Abdollahi Pages 60-70
  The main aims of the present study were to determine correlations between length, width, height and volume of the kidney by ultrasonography and real measurements and ultrasonographic findings of the urinary system in the Lori Bakhtiari Rams. This study was conducted on 20 healthy Lori Bakhtiari Rams. The transducer was placed over the right flank to exam the kidney. The urinary bladder was scanned from the right flank and transrectal method. After slaughtering of the rams, kidney's dimensions were measured directly. All of the measurements were compared with real measurements with linear regression analysis. The result of present study showed that the right kidney scanned in 12th intercostal space and behind the last rib high on the right flank and the left kidney was found in the middle of right flank. The kidney had similar echogenicity to the kidneys of other animals. The two kidneys were of nearly equal size. The right kidney length, width and depth were 62.3, 30.2 and 36.7 mm, the diameter of the cortex and medulla were 7.5 and 7.7 mm, length and width of the sinus were 30.4 and 9.8 mm and parenchymal diameter was 13.6 mm and volume was 32.1 cm3 respectively. There were positive and significant correlations between the ultrasonographic and real measurement of renal length, width, height and volume. The urinary bladder could be scanned only from a transrectal method. The contents of the bladder were anechoic and bladder wall was uniformly thick and smooth. The ureters could not be visualized in any rams.
  Keywords: Kidney, Ultrasonography, Lori Bakhtiari Sheep, Rams
 • Rahmatollah Fatahian Dehkordi *, Fatemeh Zahra Kiani, Esmail Nasiri Pages 71-79
  Immunoreactivity of alpha-smooth muscle actin (ASMA), along with histometric values was evaluated in camel small intestine in both sexes. A total of 8 camels (both sexes male and female) were selected from Najaf Abad slaughterhouse and then the abdominal cavity was dissected and the small intestine was removed. The one cm fragment from three parts was fixed in formalin and from some specimens sections were prepared and stained with hematoxylin-eosin and the remainder were immunohistochemically stained with alpha actin antibodies. The results showed that there are the longest villi of the intestine in jejunum, the largest diameter of the villi in the ileum and the deepest crypt of the intestine in the duodenum. Morphometric results showed that the mean of the thickness of the mucous and submucosal layer in the duodenal region was more than the jejunum and ileum this organ. The mean thickness of the muscular layer in both sexes in the intestinal jejunum region is less than the duodenum and ileum this organ. Different intensities of alpha-actin expression were observed, as the lowest alpha-actin intensity in jejunum and the highest intensity of α-actin expression of smooth muscle in ileum was observed. Due to the lowest thickness of the muscle layer in jejunum, the lowest expression of alpha-actin in this region was observed. The expression of smooth muscle alpha-actin in the small intestine of the camel was evident, but its severity was different.
  Keywords: Alpha Smooth Muscle Actin, immunohistochemistry, morphometry, Small Intestine, Camel
 • Hassan Morovvati *, Naeem Erfani Majd, Hamid Reza Moradi, Mahdi Hadi Jafari, Mohammad Mahdi Shamsi, Sajjad Chenani Pages 80-88
  The present study was aimed to evaluate the gross and histological structure of the prostate, Cowper and seminal glands of Khouzestan native buffalo at maturity. The accessory sex glands of 10 healthy mature native water buffalo were collected from Khouzestan industrial slaughterhouse. For histological study, specimens (0.5 cm thickness) of the prostate, Cowper and seminal glands were fixed in 10% buffered formalin. The samples then were processed using for the standard histological method. Paraffin blocks were sectioned at 5–6 µm and stained with hematoxylin and eosin, periodic acid Schiff, alcian blue, toluidine blue and Masson's trichrome. Results of this study showed that the seminal glands were tube-liked structure, hard, tough, multilobulated and large lobules on the outer surface grossly. Cowper’s glands were ovoid in shape, located on the dorsal surface of the pelvic urethra. Furthermore, the prostate gland in native water buffalo’ comprised of pars disseminate and corpus prostate. Histologically, the seminal glands were enclosed with loose connective tissue and thick smooth muscular tissue. Cowper’s glands were covered with a thick well-developed fibro-muscular capsule, formed of high concentration of collagen fiber and smooth muscle bundles. The parenchyma of the seminal and prostate was tubuloalveolar units and ducts. In conclusion, the results of this study showed that the accessory sex glands in Khouzestan native buffaloes are the essential glands of the genital system and they have a distinct and individual histological structure.
  Keywords: Macroscopy, histology, Accessory sex glands, buffalo, Khouzestan
 • Bahman Mosallanejad *, Abdolvahed Moarabi, Mohammad Ghasem Hanafi, Talat Jafarpanah Pages 89-99
  Color doppler ultrasonography is a suitable method for assessment of vascular hemodynamics. This procedure is non-invasive and has no side effects. The purpose of the present survey was the evaluation of acepromazine (0.15 mg/kg) and diazepam (0.4 mg/kg) effects on spleen vascular indices in healthy native cats by color doppler ultrasonography technique. The present study was done on twenty native cats (10 male and 10 females) and in a similar weight range. In the first group, diazepam was injected and in the second group, acepromazine only. Vascular indices of spleen (artery and vein) were measured in two groups in times 10, 30 and 60 minute (after administration of the drug) in the studied. Peak systolic velocity (PSV), end diastolic velocity (EDV), mean velocity (MV), resistive index (RI), pulsatility index (PI), volume flow (VF) and spectral wave forms (SWF). The obtained results showed that arterial vascular parameters of PSV, EDV, MV and VF had a significant difference between two groups. The most changes were seen in the treated group with acepromazine, so that PSV and EDV indices were increased from 14.98±1.13 and 11.83±1.12 in minute 10 to 18.21±1.13 and 16.19±1.12 in minute 60 (according to cm/see). In survey of vascular indices of vein, parameters of EDV, MV, RI, PI and VF were significant between two groups. In conclusion, the present results showed that acepromazine compared with diazepam, was caused more perfusion in splenic arterial vascular significantly. As a result acepromazine cannot be an appropriate drug for restraint of cats for ultrasonography evaluation of abdominal cavity, but diazepam can be administered without side effects in restless cats.
  Keywords: Acepromazine, Diazepam, Splenic vessels, Color Doppler ultrasonography, Cat
 • Seyedh Fahimeh Merhaghgoye Jalali *, Ahmad Reza Jabbari, Majid Esmaelizad, Zahra Yazdan Pour Pages 100-108
  Pasteurella multocida is a negative gram pathogenic bacteria that causative agent of many diseases in animals and man. Fowl cholera and ovine pasteurellosis are of the most common infection of P. multocida that these diseases economic damage entered into the livestock industry. Different virulence factors of P. multocida have been introduced that LPS have an important role in virulence of the organism. The aim of LPS typing is determination differences between P. multocida strains based on LPS synthesis genetics. For perform molecular typing, DNA extraction was done with the using of a boiling method of each bacterial isolate culture and genotyping done on 32 ovine isolate and 30 avian isolates by PCR with using of specific primers for LPS genotyping experiment. The amplified LPS genes by PCR, then were sequenced and compared to the sequences deposited in the GenBank database from the world.  Of  the 32 ovine isolates only 10 isolates were contained L3 genotype (%31.25) and  of 30 avian isolates 18 isolates were contained L1 genotype (%60), 4 isolates contain L2 genotype (%13.32), 5 isolates contain L3 genotype (%16.66), 2 isolates contain all  three genotypes L1, L2, L3 (%6.66), 1 isolate contain both genotype L2, L3 (%3.33). Of the 4 genotypes, ovine isolates  were only contain L3 genotype in against, avian isolates were contained L1, L2, L3 genotypes that this was indicated the distribution of LPS genotypes is different based on host type. The sequencing results of Iranian isolates with GenBank isolates showed a significant difference in L3 genotype and less difference in L1, L2 genotypes.
  Keywords: Pasteurella multocida, Ovine, avian, lipopolysacarid typing
 • Gholamreza Nikbakht Brujeni *, Ala Alkafajy, Salar Golabdar Pages 109-115
  Major histocompatibility complex (MHC) play a major role in immune responses. Polymorphisms at MHC molecules are associated with the recognition and response to non-self-peptides. Among Bovinae MHC genes, DRB3 is currently used for population genetic and disease association studies. In the present study, the second exon of Bubu-DRB3 was amplified by polymerase chain reaction (PCR), and polymorphisms were detected by three methods of High-resolution melting (HRM), restriction fragment length polymorphisms (RFLP) and direct sequencing. We aimed at genotyping of buffalo DRB3 gene, investigating the feasibility and compatibility of HRM with the current methods. Results of HRM analysis was in concordance with RFLP and direct sequencing. HRM analysis can be used as an analytical method for a large number of buffalo samples. We have concluded that HRM analysis can be used for genotyping of DRB3 and MHC diversity as well as genotype and phenotype association studies. However, lack of allelic discrimination is a notable limitation in HRM method.
  Keywords: Major Histocompatibility Complex, buffalo, Genotyping, High resolution melting point