فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اسماعیل علی نژاد، بابک تیمورپور* صفحات 1-20

  اجتماع‏یابی (کشف اجتماعات) یکی از شاخه‏های نوظهور و پرطرف‏دار در علم داده کاوی و تحلیل شبکه‏های اجتماعی است که کاربردهای فراوانی در کشف و تحلیل اجتماع ها در سایت های اینترنتی، شبکه های زیستی، علمی و پژوهشی و غیره دارد. اجتماع‏یابی صفحات اینترنتی می‏تواند به طور ویژه به مدیران سایت‏های اینترنتی در تخصیص پهنای بهینه به شبکه‏ صفحات وب تحت نظارتشان کمک کند. در اکثر روش های اجتماع‏یابی موجود فقط از توپولوژی شبکه (ارتباطات، یال‏ها) برای گروه‏بندی گره‏ها (صفحات وب) استفاده می‏شود؛ درحالی که نتایج پژوهش‏های اخیر نشان داده ‏است که این‏گونه روش‏ها باید به گونه ای تغییر کند که در آن ها علاوه بر توپولوژی، ویژگی های ذاتی گره‏ها نیز در فرآیند اجتماع‏یابی لحاظ شود. ازاین رو در این مقاله برای اولین بار با لحاظ کردن هم زمان ویژگی های ذاتی صفحات وب و ارتباطات میان آن ها، یک مدل ریاضی برای کشف اجتماعات در شبکه‏های اینترنتی توسعه داده شده است. روش پیشنهادی این پژوهش بدین صورت است که برای لحاظ کردن ویژگی‏ها در فرآیند اجتماع‏یابی، ابتدا با استفاده از یک رویکرد ریاضی، میزان شباهت صفحات وب به کمک یک سنجه شباهت (مانند جاکارد یا ضریب انطباق) و بردار ویژگی‏ها محاسبه و به عنوان وزن به یال های موجود بین آن ها در شبکه اینترنتی موردنظر افزوده می‏شود. با این کار عملا یک شبکه اینترنتی ویژگی‏دار با یال های غیر موزون به یک شبکه بدون ویژگی با یالهای موزون تبدیل می‏شود. سپس با استفاده از یک مدل ریاضی (که مختص شبکه‏هایی با یال های موزون است)، اجتماعات موجود در این شبکه موزون کشف می‏شود. برای اعتبارسنجی و اثبات کارایی، در قالب آزمون‏های فرض آماری ادعاشده است که کیفیت اجتماعات کشف‏شده توسط رویکرد ریاضی پیشنهادی (که ویژگی‏های صفحات وب را لحاظ می‏کند) به طور آماری بهتر از مدل‏های ریاضی پیشین (که از ویژگی‏ها چشم‏پوشی می‏کند) است. نتایج آزمون‏های‏ آماری روی شبکه اینترنتی واقعی نشان می‏دهد که مدل پیشنهادی این پژوهش در حالتی که از معیار جاکارد برای محاسبه میزان شباهت صفحات وب استفاده می‏کند به طور معنی داری (با P-value=0.01) باعث کشف اجتماعاتی بهتر در قیاس با مدل‏های ریاضی پیشین شده است. همچنین نتایج دیگر آزمون‏‏های آماری نیز نشان می‏دهد که انتخاب سنجه شباهت متناسب با ماهیت شبکه، تاثیر بسزایی در میزان کیفیت رویکرد پیشنهادی دارد.

  کلیدواژگان: اجتماع ‏یابی، بهینه ‏سازی پودمانگی، توپولوژی شبکه، شبکه اینترنتی، صفحات وب، مدل ریاضی، ویژگی ‏های گره‏
 • سیدعلی پرهیز*، ابوالفضل ذوالفقاری صفحات 21-44
  در این پژوهش، تمایز بین هویت جوانان در دنیای واقعی و دنیای مجازی به عنوان یکی از مسائل مهم فضای مجازی موردبررسی قرار گرفت. تعریف و بازنمایی افراد از هویت خود، در جهان واقعی و مجازی به خاطر شرایط حاکم بر این دوجهان تا حدودی متفاوت است. استفاده از این فضا همراه با مزایا و معایب مختلف، ما را با مسائل مختلفی مواجه کرده که یکی از آن ها مسئله هویت و بحران هویت و تفاوت هویت جوانان است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریه های جامعه شناسانی چون گیدنز و استوارت هال در مورد هویت؛ گربنر و نئومان (تاثیر رسانه های جمعی)؛ شلر، استون، رینگولد، میلر و تامپسون (فضای مجازی و هویت)؛ اندرسون (پارادایم دوجهانی شدن و آینده هویت های هم زمان) ارائه شده است و درنتیجه، یک مدل پژوهشی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش جوانان 18 تا 35 سال شهر یاسوج، که بالغ بر 45312 نفر بودند تعیین شد. بر طبق فرمول کوکران 380 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسش نامه گرد آوری شد. درنهایت، فرضیه کلی پژوهش تایید شد: بین هویت واقعی افراد در دنیای واقعی و هویت آن ها در دنیای مجازی تفاوت معنی داری وجود دارد و نتایج تفاوت ابعاد مختلف هویت در فضای واقعی و فضای مجازی را نشان داد و تفاوت های هویت (خود اختلافی) در برخی ابعاد بر اساس متغیرهایی مانند سن، جنس، تحصیلات، سطح درآمد و میزان استفاده از فضای مجازی معنی دار است.
  کلیدواژگان: تفاوت هویتی، فضای مجازی، هویت، هویت مجازی
 • صدیقه احمدی فصیح* صفحات 45-62
  هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی بومی مدیریت پس از بحران در آرشیوها است. شناسایی زمینه ها و راهبردهای اصلی و نیز عوامل اصلی مداخله گر در مدیریت بومی بحران آرشیوهای ایران، از اهداف فرعی پژوهش به شمار می رود.این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد و داده ها با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق گردآوری گردید. اشباع داده ها عامل اساسی در تعیین حجم نمونه بود. جامعه پژوهش، متخصصان مدیریت بحران و نیز مدیران آرشیوها در ایران بودند. تحلیل داده از طریق کدگذاری نظری که شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی است انجام شد. در کدگذاری محوری پدیده یا مقوله اصلی شناسایی شد و در مرحله کدگذاری گزینشی الگوی موردنظر ارائه گردید که در این الگو زمینه ها، شرایط علی، راهبردهای اصلی، مداخله گرها (شرایط واسطه ای) و پیامدهای مدیریت بحران در آرشیوها مشخص گردید. یافته های الگوی حاصله، شامل بخش های شرایط علی، راهبردها، شرایط مداخله گر و زمینه ای و نیز پیامد حاصل از آن ها است. شرایط علی در عواملی ازجمله عدم وجود سیاست های درست در سطح ملی برای مدیریت پس از بحران، عدم وجود تجهیزات مناسب و به روز جهت سرعت بخشیدن به نجات مواد و مقابله با آتش سوزی و همچنین عدم وجود سازمان هایی که بتوانند در زمینه منجمد و فریز کردن اسناد فعالیت کنند جای گرفته است. شرایط مداخله گر و زمینه ها از مقوله هایی ازجمله فقدان برنامه جامع بحران برای مرحله پس از بحران در حوزه آرشیوها، رعایت استانداردها در بازسازی اسناد توسط متخصصین (مرمتگران)؛ استفاده از روش های ضدعفونی و اسیدزدایی جهت حفاظت منابع اطلاعاتی در مقابل آفت ها، استفاده از نقشه بحران در مرحله پس از بحران و مسائل مرتبط با نیروی انسانی تشکیل شده است. با توجه به یافته های پژوهش، در آرشیوها لازم است راهبردهایی چون آموزش های نوین تاب آوری، مرمت و بازسازی اسناد، بررسی و ارزیابی پس لرزه های ساختمان، استانداردسازی ساختمان و تجهیزات، بازسازی و مرمت اسناد آسیب دیده در برابر بحران های بیولوژیکی توسط مرمتگران و هماهنگی با سازمان ها برای مرمت اسناد در سطح شهر و کشور به دلیل تسریع در بازسازی اسناد اتخاذ شود. درنهایت پیامد اجرای فرایند مدیریت پس از بحران در آرشیوهای ایران، باعث از بین رفتن اثرات بحران ها و بازگشت به مرحله قبل از بحران خواهد شد.
  کلیدواژگان: آرشیوها، بومی سازی، روش داده بنیاد، مدیریت پس از بحران
 • علیرضا ثقه الاسلامی* صفحات 63-88
  اخلاق پژوهش اینترنتی زیرمجموعه ای از اخلاق کاربردی است که به عنوان یک حوزه مطالعات میان رشته ای، رشته های علمی و تخصصی متعددی را درگیر می کند. هدف آن بررسی، ارائه و به کارگیری رهنمودهای اخلاقی برای انجام فعالیت های پژوهشی، خصوصا با تمرکز بر سوژه های انسانی در پژوهش های اینترنتی است. این مقاله با رویکردی توصیفی، مبتنی بر روش شناسی پژوهش های اسنادی و در چارچوب مطالعات کتابخانه ای ارائه گردیده است. بر این اساس تلاش شده استبا مراجعه به منابع و مراجع تخصصی، اصیل و روزآمد، ابتدا تصمیم گیری اخلاقی در پژوهش های اینترنتی معرفی گردد. سپس استدلال می شود که تصمیم گیری های اخلاقی باید بر اساس موقعیت های پژوهشی در محیط اینترنت به صورت موردی و با رویکردی پایین به بالا اتخاذ گردد. دو شاخص امکانات اینترنتی و همچنین موضوعات اخلاقی، معیارهای اساسی در بررسی و تحلیل چالش های اخلاقی در پژوهش های اینترنتی معرفی می شود. این شاخص ها تا حدی می تواند شرایط انعطاف پذیری را برای بررسی موقعیت های اخلاقی متنوع در پژوهش های اینترنتی با پرهیز از ارائه دستورالعمل های جهان شمول اخلاقی و تنها تکیه بر رهنمودها یا بینش های اخلاقی فراهم کند. شاخص های مذکور مولفه های جدول موقعیت های اخلاقی در پژوهش های اینترنتی را تشکیل می دهد. این جدول به پژوهندگان کمک می کند تا تصمیم گیری در موقعیت های اخلاقی متنوع را با توجه به مسئله اخلاقی و بستر تجلی آن در محیط اینترنت شناسایی و تحلیل نمایند.
  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش اینترنتی، تصمیم گیری اخلاقی، سوژه انسانی پژوهشی، موقعیت اخلاقی
 • زهرا پورسعید بناب، محمد موسی خانی*، ابوذر عرب سرخی، ایوب محمدیان صفحات 89-109
  امروزه یکی از دلایل شکست شرکت ها پایین بودن سطح نوآوری در آن ها است. دلیل این امر اولا فقدان قابلیت بلوغ لازم در زمینه نوآوری و ثانیا عدم توجه به دانش مشتریان است. با توجه به آنکه یکی از منابع اصلی نوآوری در سازمان ها بهره برداری از دانش مشتریان است بااین وجود تحقیقات محدودی در زمینه قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه های قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری و ارائه آن ها در قالب سطوح مدل بلوغ قابلیت است. با استفاده از روش فراترکیب، تمام پژوهش های انجام گرفته در خصوص مدل بلوغ نوآوری و دانش مشتری بررسی شد ند و از میان آن ها پس از ارزیابی های کیفی 16 مقاله انتخاب شد. بر اساس تحلیل محتوای مقاله های مربوطه، مجموعه ابعاد و مولفه های مرتبط باقابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری شناسایی گردید و مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری مشتمل بر 33 کد ،13 مفهوم و پنج مقوله اصلی در پنج سطح بلوغ ارائه شده است.
  کلیدواژگان: دانش مشتری، فراترکیب، قابلیت نوآوری، مدل بلوغ
 • فاطمه زندیان*، آی جمال غراوی، محمدحسن زاده صفحات 110-128
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی تاثیر عوامل انسانی بر امنیت اطلاعات در ادارات آموزش وپرورش شهرستان های گنبدکاووس و مراوه تپه انجام شد. در این پژوهش متغیرهای موثر بر امنیت اطلاعات از بعد نیروی انسانی انتخاب شد و دیدگاه مدیران و کارکنان نسبت به تاثیر آن ها در امنیت موردسنجش قرار گرفت و با در نظر گرفتن اهمیت امنیت برای سازمان های امروزی یک مدل مدیریتی برای بررسی نقش عوامل انسانی در امنیت سیستم های اطلاعاتی ارائه گردید. پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی _ پیمایشی انجام شده است و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 103 نفر از کارکنانی که بیشترین استفاده را از کامپیوتر و شبکه داشتند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته (شامل هفت متغیر) است که با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب پایایی آن 0٫99 درصد محاسبه گردید و جهت تعیین اعتبار و روایی آن از روش اعتبار محتوا استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شد. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه کارکنان آموزش وپرورش شهرستان های گنبدکاووس و مراوه تپه، حمایت مدیریت عالی اداره آموزش وپرورش، آموزش کاربران، فرهنگ امنیتی میان کاربران، مهارت کاربران، تقویت خط مشی کاربران ادارات، خودباوری و تجربیات کاربران بر اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی تاثیر مستقیم دارد که درنهایت منجر به بهبود امنیت سیستم های اطلاعاتی می شود. علاوه بر آن خروجی لیزرل نشان می دهد که تمامی ابعاد (حمایت مدیریت عالی، آموزش، فرهنگ امنیتی، مهارت کاربران، تقویت خط مشی، خودباوری و تجربیات افراد) با سازه موردنظر یعنی همان اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی دارای بارهای عاملی بالایی هستند و با توجه به اطمینان 95 درصد می توان بیان داشت که برازش این مدل قابل تایید است.
  کلیدواژگان: ادارات آموزش وپرورش شهرستان های گنبدکاووس و مراوه تپه، اثربخشی امنیتی، امنیت سیستم های اطلاعاتی، سازه های مدیریتی، سیستم های اطلاعاتی
 • فواد بقراطی*، مهدی شامی زنجانی، امیر مانیان صفحات 129-150
  پتانسیل قابل توجه برای بهبود فرایندهای دانشی و یادگیری در سازمان های پروژه محور از یک سو و محدودیت های خاص این ساختارها از سوی دیگر، آن ها را به یکی از الگوهای ساختاری چالش برانگیز در حوزه حکمرانی دانش تبدیل نموده است؛ اما این چالش ها کمتر در رویه های موجود حکمرانی دانش موردتوجه قرارگرفته و پژوهش های مرتبط نیز تاکنون این موضوع را به صورتی همه جانبه موردمطالعه قرار نداده اند. پژوهش حاضر کوشیده است با پیروی از رویکرد آمیخته و با بهره گیری از روش های فراترکیب و دلفی در قالب طرحی اکتشافی، تصویری روشن و جامع از مفهوم حکمرانی دانش در سازمان های پروژه محور ارائه نماید. چارچوب مفهومی پیشنهادی این پژوهش مشتمل بر 194 عنصر است که در قالب شش مقوله یا بعد، 19 نوع یا دسته و 169 جزء یا کد، ساماندهی شده اند. ابعاد شناسایی شده عبارت اند از هدف، فرایند، ساختار، سازوکار، بافتار و رویکرد که هر یک بخشی از چیستی، چرایی و چگونگی حکمرانی دانش در سازمان های پروژه محور را تبیین می نمایند. چارچوب مذکور مبنایی برای درک جوانب مختلف حکمرانی دانش در سازمان های پروژه محور ایجاد نموده و با لحاظ نمودن چالش های پیش روی ساختارهای پروژه ای در حوزه فرایندهای دانشی، بستری برای طراحی و پیاده سازی راهکارهای موثر حکمرانی دانش در این گونه سازمان ها فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: حکمرانی دانش، سازمان پروژه محور، فرایندهای دانشی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی
|
 • Esmaeil Alinezhad, Babak Teimourpour * Pages 1-20

  Community detection is one of the emerging and well-known topics in the area of data mining and social network analysis, which has wide variety applications in discovering communities in real-world networks such as biological networks, internet weblogs, scientific and research websites, etc. Web community detection can especially help admins assign the optimal bandwidth to the websites of theirown networks. Most of web community detection approaches only use the network topology to discover the web communities. However, the results of the most recent researches show that traditional community detection methods have to be substantially modified to consider web attributes as well as network topology. Therefore, in this paper, a mathematical programming approach is developed for community detection in attributed internet networks by simultaneously considering both network topology and node attributes. In this approach, first, similarities of web pages are calculated using node attributes and a desired similarity measure and are considered as the weight of the corresponding edges. Then, communities of the resulted weighted network will be detected by the proposed mathematical model. To validate and prove the efficiency, it is hypothesized that the detected communities of the proposed approach have a better quality than that of previous models. Experimental results demonstrate that the proposed approach has the ability to significantly improve the quality of detected web communities, when the model uses the Jaccard index. However, the results of other hypotheses indicate that the correct selection of similarity measure has a significant impact on the quality of the detected communities.

  Keywords: community detection, Internet network, mathematical model, Modularity optimization, Network topology, Node attributes, web pages
 • Sayed Ali Parhiz *, Abolfazl Zolfaghari Pages 21-44
  In this research, the distinction between identity of young people in the real world and the virtual world is considered as one of the important issues of cyberspace. The definition and representation of individuals of their identity is somewhat different in the real and virtual world, due to the prevailing conditions in these two worlds. Using this space together with various advantages and disadvantages has faced us with a variety of issues, which one of those is identity, identity crisisand identity discrepancy.Theoretical framework of research had been presented based on the views of sociologists such as Giddens and Stewart Hall on identity; Graebner, Neumann (the influence of mass media); Scheler, stone, Ringgold, Miller and Thompson (Cyberspace and Identity); Anderson (the paradigm of double world and the emergence of simultaneous identities), and consequently, a research model was designed.The statistical population of the study were young people 18 to 35 years old in Yasouj, (45312 people). According to the Cochran formula, 380 people were selected by multistage cluster sampling method, and the data were collected using questionnaire.Finally, the overall research hypothesis was confirmed: there is a significant difference between the true identity of people in the real world and their identity in the virtual world, and the results showed the difference between different dimensions of identity in real space and virtual space, and identity differences (self-discrepancy) in some dimensions is significant based on the variables such as age, gender, education, income level and the amount of use of cyberspace.
  Keywords: Cyberspace, Identity, identity differences, virtual identity
 • Sedigheh Ahmadi Fasih * Pages 45-62
  The main purpose of the present research is to provide a native pattern of post-crisis management in archives. Identifying the main fields and strategies as well as the main factors that interfere in the management of the indigenous issues of Iran's archives crisis are considered as secondary research objectives. This research was carried out qualitatively with the use of grounded theory and the data were collected through deep semi-structured interviews. Data saturation was a major factor in determining sample size. The research community was crisis management specialists, as well as archives managers in Iran. Data analysis was conducted through theoretical coding, which consists of three stages of open, axial, and selective coding. In the axial coding, the main phenomenon or category was identified and in the selective coding stage, the model was presented. In this pattern, the context, the causative conditions, the main strategies, the interveners (mediating conditions) and the consequences of crisis management in the archives were identified. The results of this pattern include the sections of the causal conditions, strategies, intervening conditions and the field, as well as the outcome of them.The causal conditions are due to factors such as the lack of proper policies at the national level for post-crisis management, the lack of proper and up-to-date equipment to accelerate the rescue of materials and to combat fire, as well as the absence of organizations that do the act of freezing and falsifying records. Intervener conditions and areas is consisted of some issues such as the lack of a comprehensive crisis plan for the post-crisis phase in the archives, compliance with standards in the reconstruction of records by specialists, the use of disinfection and acidification methods to protect information resources against pests, use of the crisis map in the post-crisis phase and issues related to manpower. According to research findings, in archives, strategies such as modern resilience training, restoration of records, evaluation of building aftershocks, standardization of buildings and equipment, reconstruction and restoration of documents damaged by biological crises by installers, and coordinating with organizations for the restoration of records at the city and state level due to accelerated reconstruction of records should be used. Eventually, the aftermath of the crisis management process in Iran's archives will have the effect of eliminating the effects of crises and returning to the pre-crisis stage.
  Keywords: Archives, Grounded theory method, Localization, Pre-crisis management
 • Alireza Seghatoleslami * Pages 63-88
  Internet research ethics (IRE) is recognized a subfield of applied ethics, so that as an interdisciplinary field involve different scientific and technical fields. The aim of IRE, studying and applying ethical guidelines to realize research purposes, in particular with attention to research human subject. This research is realizing under a descriptive approach, a documentary research and based on a qualitative analysis. Early, there is defined ethical decision-making in internet research with referencing to technical, original and updated resources. Then, there are argued ethical decision-makings must be based on research situations in internet environments, so that there are adopted in case and based on a bottom-up approach. Two indicators of the internet facilities and the ethical issues are recognized fundamental components to study and analyze the moral challenges in internet research. These indicators could accept some flexibility to explore various ethical situations in Internet research to avoid providing universal ethical instructions (or codes) and only rely on advice or provide moral insights.Theseindicators forms table components of moral situations in internet research. This table helps researchers to ethical decision-making in varied situations to suit the context of the moral position to recognize and analyze its expression in the Internet environment.
  Keywords: ethical decision-making, internet research ethics, moral situation, research human subject
 • Zahra Poursaeid Bonab, Mohammad Mosakhani *, Abouzar Arabsorkhi, Ayoub Mohammadian Pages 89-109
  Nowadays, one of the reasons for the failure of companies is the low level of their innovation in them. The reason of this is, firstly, lack of maturity in the field of innovation and, secondly, lack of attention to the knowledge of customers. Considering that one of the main sources of innovation in organizations is the exploitation of customer knowledge, however, limited research has been done on the ability to innovate based on customer knowledge. The main objective of this research is identify the components of customer knowledge based on innovation and provide them in the form of levels of capabilities maturity model.All researches on the innovation maturity model and customer knowledge were investigated by meta-synthesis method and 16 articles were selected. Based on the content analysis of the related articles, a set of dimensions and components innovation capability based on customer knowledge was identified and the innovation capability maturity model based on customer knowledge consist of 33 codes, 13 concepts and 5 main categories in five levels of maturity was presented.
  Keywords: Customer Knowledge, Innovation Capability Maturity Model, Meta-Synthesis
 • Fatemeh Zandian *, Ayjamal Gharavi, Mohammad Hassanzadeh Pages 110-128
  The purpose of this study was to identify effect of human factors on information security in education departments of Gonbad-e Qabus and Maraveh Tapeh. In this study, the effective variables on information security were selected from the human resource dimension and viewpoints of managers and employees toward their impact on security were evaluated and given the importance of security for today''s organizations, a managerial model was proposed to investigate the role of human factors in the security of information systems. The research is the applied research method which has been done in a descriptive - survey method and 103 employees who were most used by computer and network were selected as a statistical sample using the purposeful sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire (including seven variables) which using SPSS software and its reliability coefficient is 0.99% was calculated and the content validity method was used to determine its reliability and validity. The data analysis was carried out using the LISREL software. The Results show that from the viewpoint of education staff in Gonbad-e Qabus and Maraveh Tapeh, The support of the higher management of the education department, the training of users, the security culture among users, users'' skills, strengthening the policy of users, self-efficacy and experiences of users have a direct impact on the effectiveness of information systems security which ultimately leads to improve the security of information systems. In addition, Lisrel’s output shows that all dimensions (high management support, training, security culture, user skills, policy enhancement, self - efficacy, self - efficacy and experiences) have a high operating load with the desired structure, the same as the effectiveness of information system security and with 95% confidence, it can be stated that fitting this model is acceptable.
  Keywords: Education departments of Gonbad-e Qabus, Maraveh Tapeh, Information systems, management structure, security of information systems, Security efficiency
 • Foad Boghrati *, Mehdi Shamizanjani, Amir Manian Pages 129-150
  Project-based organizations are one the most challenging structures in the realm of knowledge governance due to their specific constraints and also a great potential for improvement in knowledge and learning processes. But these challenges have been rarely addressed in the related research and practice. This research attempts to present a clear and comprehensive understanding of the concept of knowledge governance in project-based organizations by following the mixed research approach using Meta-Synthesis and Delphi methods in an exploratory manner. The proposed framework of the research consists of 194 conceptual elements arranged in 6 dimensions, 19 categories, and 169 components. The identified categories are the “Purpose”, “Process”, “Structure”, “Mechanism”, “Context”, and “Approach”, each part of which defines “why”, “what” and “how” knowledge governance in project-based organizations. The proposed conceptual framework provides a solid basis for understanding the different aspects of knowledge governance in project-based organizations, and by addressing the challenges facing the project structures in the area of knowledge processes, it provides a platform for designing and implementing effective solutions for knowledge governance in such organizations.
  Keywords: Knowledge governance, Knowledge Management, Knowledge Processes, organizational learning, project-based organization