فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد موسی خانی*، ابوذر عرب سرخی، ایوب محمدیان، زهرا پورسعید بناب صفحات 1-21

  امروزه یکی از دلایل شکست شرکتها پایین بودن سطح نوآوری در آنها می باشد. دلیل این امر اولا فقدان قابلیت بلوغ لازم در زمینه نوآوری و ثانیا عدم توجه به دانش مشتریان می باشد. با توجه به آنکه یکی از منابع اصلی نوآوری در سازمانها بهره برداری از دانش مشتریان می باشد با این وجود تحقیقات محدودی در زمینه قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه های قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری و ارائه آنها در قالب سطوح مدل بلوغ قابلیت می باشد. با استفاده از روش فراترکیب، تمام پژوهشهای انجام گرفته در خصوص مدل بلوغ نوآوری و دانش مشتری بررسی شدند و ازمیان آنها پس از ارزیابی های کیفی 16 مقاله انتخاب شد. براساس تحلیل محتوای مقاله های مربوطه، مجموعه ابعاد و مولفه های مرتبط با قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری شناسایی گردید و مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری مشتمل بر 33 کد، 13مفهوم و 5 مقوله اصلی در 5 سطح بلوغ ارائه شده است.

  کلیدواژگان: دانش مشتری، فراترکیب، مدل بلوغ، قابلیت نوآوری
 • شناسایی تاثیر عوامل انسانی بر امنیت اطلاعات در اداره آموزش و پرورش
  فاطمه زندیان*، آی جمال غراوی، محمد حسن زاده صفحات 2-23

  پژوهش حاضر باهدف شناسایی تاثیر عوامل انسانی بر امنیت اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های گنبدکاووس و مراوه تپه انجام شد. در این پژوهش متغیرهای موثر بر امنیت اطلاعات از بعد نیروی انسانی انتخاب شد و دیدگاه مدیران و کارکنان نسبت به تاثیر آن ها در امنیت مورد سنجش قرار گرفت و با در نظر گرفتن اهمیت امنیت برای سازمان های امروزی یک مدل مدیریتی برای بررسی نقش عوامل انسانی در امنیت سیستم های اطلاعاتی ارائه گردید. پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی _ پیمایشی انجام شده است و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 103 نفر از کارکنانی که بیشترین استفاده را از کامپیوتر و شبکه داشتند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته (شامل هفت متغیر) است که با استفاده از نرم افزار spss ضریب پایایی آن 990. درصد محاسبه گردید و جهت تعیین اعتبار و روایی آن از روش اعتبار محتوا استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شد. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان های گنبدکاووس و مراوه تپه، حمایت مدیریت عالی اداره آموزش و پرورش، آموزش کاربران، فرهنگ امنیتی میان کاربران، مهارت کاربران، تقویت خط مشی کاربران ادارات، خودباوری و تجربیات کاربران بر اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی تاثیر مستقیم دارد که درنهایت منجر به بهبود امنیت سیستم های اطلاعاتی می شود. علاوه بر آن خروجی لیزرل نشان می دهد که تمامی ابعاد (حمایت مدیریت عالی، آموزش، فرهنگ امنیتی، مهارت کاربران، تقویت خط مشی، خودباوری و تجربیات افراد) با سازه موردنظر یعنی همان اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی دارای بارهای عاملی بالایی هستند و با توجه به اطمینان 95 درصد می توان بیان داشت که برازش این مدل قابل تایید می باشد.

  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی، امنیت سیستم های اطلاعاتی، اثربخشی امنیتی، سازه های مدیریتی، ادارات آموزش و پرورش شهرستان های گنبدکاووس و مراوه تپه
 • سیدعلی پرهیز*، ابوالفضل ذوالفقاری صفحات 24-47

  در این پژوهش، تمایز بین هویت جوانان در دنیای واقعی و دنیای مجازی به عنوان یکی از مسائل مهم فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. تعریف و بازنمایی افراد از هویت خود، در جهان واقعی و مجازی به خاطر شرایط حاکم بر این دو جهان تا حدودی متفاوت است. استفاده از این فضا همراه با مزایا و معایب مختلف ما را با مسائل مختلفی مواجه کرده که یکی آنها مسئله هویت و بحران هویت و تفاوت هویت جوانان است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریات جامعه شناسانی چون گیدنز و استوارت هال در مورد هویت؛ گربنر، نئومان (تاثیر رسانه های جمعی)؛ شلر، استون، رینگولد، میلر، تامپسون(فضای مجازی و هویت)؛ اندرسون(پارادایم دوجهانی شدن و آیند هویت های همزمان)، ارائه شده است و در نتیجه، یک مدل پژوهشی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش جوانان 18 تا 35 سال شهر یاسوج، 45312 نفر بودند. بر طبق فرمول کوکران 380 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و داده ها با استفاده پرسش نامه گرد آوری شد. در نهایت، فرضیه کلی پژوهش تایید شد: بین هویت واقعی افراد در دنیای واقعی و هویت آنها در دنیای مجازی تفاوت معنی داری وجود دارد و نتایج تفاوت ابعاد مختلف هویت در فضای واقعی و فضای مجازی را نشان داد، و تفاوتهای هویت(خود اختلافی) در برخی ابعاد بر اساس متغیرهایی مانند سن، جنس، تحصیلات، سطح درآمد و میزان استفاده از فضای مجازی معنی دار است.

  کلیدواژگان: هویت، فضای مجازی، هویت مجازی، تفاوت هویتی
 • ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه های اجتماعی
  محمد رضا قدوسی*، جعفر محمودی، محمد موسی خانی صفحات 48-67
  این مقاله، با طرح این مساله که هدایت پذیری دانش در بین گروه های مختلف دانشی، به سختی انجام می شود، به ارائه الگویی برای حکمرانی دانش در این مورد با استفاده از شبکه های اجتماعی می پردازد. از آنجا که مرور ادبیات، به خوبی این باور را که حکمرانی دانش تنها در حد مطالعات کتابخانه ای و نه میدانی، انجام شده است را به اثبات می رساند، و نشانه های لازم برای ارائه یک طراحی منسجم را نیز ارائه نمی نماید. از این رو محقق، با فهم وضعیت، نسبت به استفاده از روش تحقیقات علم طراحی به عنوان روشی اقدام محور، درصدد فهم وضعیت، شناسایی نیازها و اهداف طراحی، ارائه طراحی و سپس ایجاد مصنوع لازم و در نهایت پیاده سازی آن در مورد مطالعه، اقدام نموده است. استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی به عنوان یک فناوری اجتماعی که می تواند سبب تحول آفرینی شود، کمک شایانی به ارائه قابلیت های مورد نیاز در طراحی منحصر به فرد در حوزه حکمرانی دانش نمود. نتایج ارائه شده نشان داد که با استفاده از منطق های نوین این قبیل فناوری ها می توان بسیاری از مشکلاتی که ناشی از ترس، عدم اعتماد، نبود انگیزه، عدم فعالیت و... قلمداد می شود را برطرف نماید.
  کلیدواژگان: حکمرانی دانش، شبکه اجتماعی غیر رسمی، کارآفرینی استارت آپی، تحقیقات علم طراحی
 • علی رضا ثقه الاسلامی* صفحات 68-93

  اخلاق پژوهش اینترنتی زیرمجموعه ای از اخلاق کاربردی است که به عنوان یک حوزه مطالعات میان رشته ای، رشته های علمی و تخصصی متعددی را درگیر می کند. هدف آن بررسی، ارائه و به کارگیری رهنمودهای اخلاقی برای انجام فعالیت های پژوهشی، خصوصا با تمرکز بر سوژه های انسانی در پژوهش های اینترنتی است. این مقاله با رویکردی توصیفی، مبتنی بر روش شناسی پژوهش های اسنادی و در چارچوب مطالعات کتابخانه ای ارائه گردیده است. بر این اساس تلاش شده است با مراجعه به منابع و مراجع تخصصی، اصیل و روزآمد، ابتدا تصمیم گیری اخلاقی در پژوهش های اینترنتی معرفی گردد. سپس استدلال می شود که تصمیم گیری های اخلاقی باید بر اساس موقعیت های پژوهشی در محیط اینترنت به صورت موردی و با رویکردی پایین به بالا اتخاذ گردد.دو شاخص امکانات اینترنتی و همچنین موضوعات اخلاقی، معیارهای اساسی در بررسی و تحلیل چالش های اخلاقی در پژوهش های اینترنتی معرفی می شود. این شاخص ها تا حدی می تواند شرایط انعطاف پذیری را برای بررسی موقعیت های اخلاقی متنوع در پژوهش های اینترنتی با پرهیز از ارائه دستورالعمل های جهان شمول اخلاقی و تنها تکیه بر رهنمودها یا بینش های اخلاقی فراهم کند. شاخص های مذکور مولفه های جدول موقعیت های اخلاقی در پژوهش های اینترنتی را تشکیل می دهد. این جدول به پژوهندگان کمک می کند تا تصمیم گیری در موقعیت های اخلاقی متنوع را با توجه به مسئله اخلاقی و بستر تجلی آن در محیط اینترنت شناسایی و تحلیل نمایند.

  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش اینترنتی، تصمیم گیری اخلاقی، سوژه انسانی پژوهشی، موقعیت اخلاقی
 • توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
  آرمان ساجدی نژاد*، امیرحسین صدیقی صفحات 94-114
  یکی از گزینه های دولت ها برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش دسترس پذیری آن ها، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی می باشد.یکی از خدمات قابل ارائه به شهروندان و سیاست گذاران در چارچوب دولت الکترونیکی، خدماتی مانند ایجاد ارتباطات علمی، ارائه سابقه پژوهش های انجام پذیرفته در کشور، ارائه دستاوردهای پژوهشی با رعایت قوانین و حقوق مالکیت معنوی، ارائه استانداردهای مختلف در زمینه نشر و ارتباط علمی و بازنمایی وضعیت علم و پژوهش در کشور است که از مجموع آن ها می توان به عنوان مدیریت اطلاعات علمی نام برد. در این پژوهش قصد داریم نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را در ارائه خدمات مدیریت اطلاعات علمی در چارچوب دولت الکترونیکی بیان نماییم. در چند سال اخیر، مدل‏های مختلفی برای مراحل توسعه دولت الکترونیکی پیشنهاد شده است. البته به دلیل این که، این مدل‏ها بر اساس نظریه‏های مختلفی پایه گذاری شده اند، تطبیق وضعیت فعلی کشور با آن ها دارای چالشهایی است. مدل‏های مختلف، چالش‏های زیادی را نه تنها در فهم نتایج بلکه در برنامه ریزی برای توسعه دولت الکترونیکی ایجاد می‏نمایند. به دلیل وجود نظریه ها و مدل های گوناگون، در این مقاله نخست، روند توسعه دولت الکترونیکی در ایران بررسی می شود و سپس برای مورد مطالعه، نقش ایرانداک در مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی روشن می شود. در این راستا در این مقاله با بررسی خدمات ارائه شده در قالب دولت الکترونیکی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) سعی شده است با توجه به دسته بندی های انجام شده در مرور ادبیات، طبقه بندی مناسبی از خدمات ارائه شود. تطبیق خدمات ارائه شده با اسناد بالادستی در این مقاله می تواند نقشه راهی برای ادامه مسیر توسعه خدمات دولت الکترونیکی در پژوهشگاه باشد.
  کلیدواژگان: دولت الکترونیکی، مدیریت اطلاعات علمی، اسناد بالادستی، خدمات علم و فناوری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • طراحی مدل قابلیت های تجارت اجتماعی در سطح سازمان با توجه به نقش میانجی پذیرش شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: صنعت هتلداری)
  مریم شهابی*، محمد مهدی پرهیزگار، میرزا حسن حسینی، علی اکبر جوکار صفحات 133-153
  امروزه شبکه های اجتماعی به یک نیروی قدرتمند در شکل دهی به ابعاد تجارت تبدیل شده اند و مزایا و فرصتهای بیشمار ایجاد شده توسط شبکه های اجتماعی، استفاده از این تکنولوژی را برای سازمان ها بسیار جذاب کرده است. .هدف از انجام این تحقیق، بررسی مهمترین عوامل پذیرش شبکه های اجتماعی با توجه به قابلیتهای تجارت اجتماعی در سطح سازمان بوده است. بدین منظور ابتدا با بررسی ادبیات موجود، ابعاد و مولفه های پذیرش شبکه های اجتماعی در سطح سازمان شناسایی شد و 32 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور و همچنین متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و بازاریابی به عنوان اعضای پانل در روش دلفی برای ارزیابی روایی مولفه ها برگزیده شدند. براساس نتایج دلفی، مدل پیشنهادی برای پذیرش شبکه های اجتماعی طراحی شده و پس از تایید روایی محتوایی پرسشنامه ی طراحی شده بااستفاده از معیارهای CVR و CVI، به طور تجربی مورد سنجش قرار گرفت. داده های تجربی از 385 نفر از مدیران و پرسنل هتل های فعال در شبکه های اجتماعی و با روش تصادفی ساده جمع آوری گردید. براساس نتایج، عوامل تغییر عملیاتی (مدیریتی و دانشی) و همچنین عوامل سازمانی (ساختاری و محتوایی) بر پذیرش شبکه های اجتماعی و همچنین قابلیت های تجارت اجتماعی تاثیر مثبت داشته و پذیرش شبکه های اجتماعی نیز سبب تقویت قابلیت های تجارت اجتماعی سازمان خواهد شد. نتایج نشان داد عوامل تغییر عملیاتی از تاثیر بیشتری نسبت به عوامل سازمانی در پذیرش شبکه های اجتماعی برخوردار است
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، تجارت اجتماعی، قابلیت های تجارت اجتماعی، سطح سازمانی
|
 • Mohammad Mosakhani *, Abouzar Arabsorkhi, Ayoub Mohammadian, Zahra Poursaeid Bonab Pages 1-21

  nowadays, one of the reasons for the failure of companies is the low level of their innovation in them. The reason of this is, firstly, lack of maturity in the field of innovation and, secondly, lack of attention to the knowledge of customers.Considering that one of the main sources of innovation in organizations is the exploitation of customer knowledge, however, limited research has been done on the ability to innovate based on customer knowledge. The main objective of this research is identify the components of customer knowledge based on innovation and provide them in the form of levels of capabilities maturity model .All researches on the innovation maturity model and customer knowledge were investigated by meta-synthesis method and 16 articles were selected. Based on the content analysis of the related articles, a set of dimensions and components innovation capability based on customer knowledge was identified. and the innovation capability maturity model based on customer knowledge consisi of 33 codes, 13 concepts and 5 main categories in five levels of maturity was presented.

  Keywords: Customer Knowledge, Innovation Capability, Maturity model, Meta-Synthesis
 • Identify the impacting of human factors in information security in the Department of Education and training
  FATEME ZANDIAN *, Ayjamal Gharavi, MOHAMMAD HASANZADEH Pages 2-23

  The purpose of this study was to identify effect of human factors on information security in education departments of Gonbad-e Qabus and Maraveh Tapeh. In this study, the effective variables on information security were selected from the human resource dimension and viewpoints of managers and employees toward their impact on security were evaluated and given the importance of security for today's organizations, a managerial model was proposed to investigate the role of human factors in the security of information systems. The research is the applied research method which has been done in a descriptive - survey method and 103 employees who were most used by computer and network were selected as a statistical sample using the purposeful sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire (including seven variables) which using SPSS software and its reliability coefficient is .990 % was calculated and the content validity method was used to determine its reliability and validity. The data analysis was carried out using the LISREL software. The Results show that from the viewpoint of education staff in Gonbad-e Qabus and Maraveh Tapeh, The support of the higher management of the education department, the training of users, the security culture among users, users ' skills, strengthening the policy of users, self-efficacy and experiences of users have a direct impact on the effectiveness of information systems security which ultimately leads to improve the security of information systems. In addition, Lasler’s output shows that all dimensions ( high management support, training, security culture, user skills, policy enhancement, self - efficacy, self - efficacy and experiences ) have a high operating load with the desired structure, the same as the effectiveness of information system security and with 95 % confidence, it can be stated that fitting this model is acceptable

  Keywords: Information systems, security of information systems, Security efficiency, management structure, Education departments of Gonbad-e Qabus, Maraveh Tapeh
 • Seyedali Parhiz *, Abolfazl Zolfaghari Pages 24-47

  In this research, the distinction between identity of young people in the real world and the virtual world is considered as one of the important issues of cyberspace. The definition and representation of individuals of their identity is somewhat different in the real and virtual world, due to the prevailing conditions in these two worlds. Using this space together with various advantages and disadvantages has faced us with a variety of issues, which one of those is identity, identity crisis and identity discrepancy. Theoretical framework of research had been presented based on the views of sociologists such as Giddens and Stewart Hall on identity; Graebner, Neumann (the influence of mass media); Scheler, stone, Ringgold, Miller and Thompson (Cyberspace and Identity); Anderson (the paradigm of double world and the emergence of simultaneous identities), and consequently, a research model was designed. The statistical population of the study were young people 18 to 35 years old in Yasouj, (45312 people). According to the Cochran formula, 380 people were selected by multistage cluster sampling method, and the data were collected using questionnaire. Finally, the overall research hypothesis was confirmed: there is a significant difference between the true identity of people in the real world and their identity in the virtual world, and the results showed the difference between different dimensions of identity in real space and virtual space, and identity differences (self-discrepancy) in some dimensions is significant based on the variables such as age, gender, education, income level and the amount of use of cyberspace.

  Keywords: identity, cyberspace, virtual identity, identity differences
 • Proposing Knowledge Governance Framework in social Networks
  Mohammad Reza Ghodoosi *, Jafar Mahmudi, Mohammad Musakhani Pages 48-67
  This article addresses the governance mechanisms required among different knowledge groups, which are so hard to be formed, to design a knowledge governance framework in social networks. There are many problems among different knowledge groups when trying to make knowledge endeavors and obtaining a knowledge-based product/service. Reviewing the literature show strong recommendations to study the mentioned phenomena, not only using less library studies, but also using pragmatism approach and the action-based research methodologies. By understanding the situation, the researchers has used design science research (DSR) methodology to find the needs, proposing a design and make an artifact due to the problem, all based on the DSR guidelines and principles. By study different Entrepreneurial firms (startups) in a boot camp, all have the problems of knowledge gathering, communications between different knowledge sections and etc., the design process has been implemented and evaluated. The verification and validation results showed significant improvement in knowledge groups’ relations while many of them had more agility and also better results.
  Keywords: Knowledge governance, Informal social network, Entrepreneurial firms, Design science research
 • Alireza Seghatoleslami * Pages 68-93

  Internet research ethics (IRE) is recognized a subfield of applied ethics, so that as an interdisciplinary field involve different scientific and technical fields. The aim of IRE, studying and applying ethical guidelines to realize research purposes, in particular with attention to research human subject. This research is realizing under a descriptive approach, a documentary research and based on a qualitative analysis. Early, there is defined ethical decision-making in internet research with referencing to technical, original and updated resources. Then, there are argued ethical decision-makings must be based on research situations in internet environments, so that there are adopted in case and based on a bottom-up approach. Tow indicators of the internet facilities and the ethical issues are recognized fundamental components to study and analyze the moral challenges in internet research. These indicators could accept some flexibility to explore various ethical situations in Internet research to avoid providing universal ethical instructions (or codes) and only rely on advice or provide moral insights. These indicators forms table components of moral situations in internet research. This table helps researchers to ethical decision-making in varied situations to suit the context of the moral position to recognize and analyze its expression in the Internet environment.

  Keywords: ethical decision-making, internet research ethics, moral situation, research human subject
 • Study of the Development of Information Science Management in the Field of E-government: A Case Study of Systems of Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc)
  Arman Sajedinejad *, Amir Hossein Seddighi Pages 94-114
  One of the options for governments to improve the quality of services and increase their availability is the use of information and communication technology and e-government. Generally, the main gateway to providing e-services is the same as the corporate website or department store, where all services are provided in that way. In recent years, several models have been proposed for the development of e-government. Many services offered to citizens within the framework of the e-government, services such as the establishment of scientific communication, the presentation of the history of research carried out in the country, the presentation of research achievements in compliance with the laws and intellectual property rights, the provision of various standards in the field of publishing and scientific communication and representation, exploring the state of science and research in the country, of which they can be called scientific information management. In this research, we intend to present the role of the Iranian Institute of Information Science and Technology Institute (Irandoc) in providing information management services in the framework of e-government.Therefore, in this paper, we look at the development of e-government in Iran and in comparison with the other countries, and the status of our country has been studied in this regard. Then, according to the studies, the most important documents developed and the historical list of e-government development approvals have been extracted. Despite numerous studies and documentation, there is no comprehensive plan for the deployment and development of e-government that has been approved by the public authorities. After that, the services provided in the form of e-government in Irandoc have tried to provide a proper classification of services according to the categories in the literature review. The implementation of services provided with upstream documents at the end of this paper can be a roadmap for continuing to develop the e-government services at the Irandoc.
  Keywords: E-Government, information science management, upstream documents, science, technology services, IranDoc
 • Designing of the Social Business Capabilities at the Organization Level Mediated by the Social Network Acceptance (Case Study: Hotel Industry)
  Maryam Shahabi *, Mohammad Mahdi Parhizgar, Mirza Hassan Hosseini, Ali Akbar Jowkar Pages 133-153
  The purpose of current research was to investigate the most importance organizational elements and operational change for networks acceptance considering to social commerce capabilities in organizational level. The combination approach, therefore, was used. Firstly, the Delphi method was used to determine the most importance of effective elements on social networks acceptance; secondly, the electronic commerce and marketing was used via a number of 32 expertise and Staffs University in information technology area. Based on Delphi results, it was designed the proposal model for social networks acceptance, it then was assessed experimentally via using CVI and CVR criteria after confirming the validity of questionnaire content. Experimental data was collected from 385 subjects including active hotel managers and staffs in social networking via simple random method. Based on results, the operational change elements as well as organizational elements have affected positively on social networks acceptance and social commerce capabilities and social networks acceptance also would lead to amplify the social commerce capabilities at organizational level. The results showed the operational change has more effective than organizational level in social networks acceptance.
  Keywords: Social Networks, social commerce, social commerce capabilities, organizational level