فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اراک - سال بیست و دوم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود بحرالعلوم طباطبایی، محمد میرجلیلی، فاطمه یزدیان، سید حسین حکمتی مقدم* صفحات 1-14
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های کاربردی زخم پوش های بارگذاری شده با نانو لیپوزوم حاوی اسانس زنیان با اثرات ضدمیکروبی مناسب و سمیت سلولی اندک انجام شد.
  مواد و روش ها
  فرمولاسیون های لیپوزومی اسانس زنیان حاوی DSPE- PEG، Cholesterol، Span60 و SPC80 که به روش فیلم لایه نازک تهیه شده، با روش های رمق کشی و اسپری به منظور تولید زخم پوش پوستی، روی پارچه ی پنبه ای پوشش داده شد. علاوه بر بررسی میزان انتقال به سلول در محیط برون تن و هم چنین کمترین غلظت مهاری، آزمون های نساجی و آزمون ضدمیکروبی و هم چنین رهایش 96 ساعته اسانس در زخم پوش انجام گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش، تمامی اصول اخلاق در پژوهش رعایت شده است.
  یافته ها
  درصد بارگذاری دارو در فرمولاسیون لیپوزومی بالای 85 درصد بود. کوچک بودن شاخص پراکندگی (02/0= PDI) در فرم پگیله شده ی فرمولاسیون، نشان دهنده ی پراکندگی مطلوب ذرات است که عدم تجمع دارو را در کاربرد پوستی به دنبال دارد. آزمون میکروبی زخم پوش بر اساس استاندارد AATCC عدم رشد باکتری به ویژه اشریشیا کلی را در حضور زخم پوش نشان داد. آزمون های نساجی نیز نشان از خواص قابل قبول زخم پوش تولیدی دارد.
  نتیجه گیری
  درمجموع، این زخم پوش توانست نتایج قابل قبولی در از بین بردن دو باکتری انتخابی عامل زخم های عفونی نشان دهد.
  کلیدواژگان: اسانس، زخم پوش، زنیان، سمیت سلولی، لیپوزوم، نساجی
 • سحر پارسه، سعید شاکریان*، علی اکبر علی زاده صفحات 15-26
  زمینه و هدف
  سندرم تخمدان پلی کیستیک از شایع ترین اختلالات غدد درون ریز است که مقاومت به انسولین و چاقی از عوامل اصلی آن است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات مزمن هوازی و مقاومتی همراه با مصرف مکمل دارچین بر مقاومت به انسولین زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شهر اهواز در سال 1396 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 40 زن مبتلا با دامنه سنی 18 تا 30 سال (24 ≥ BMI)، به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه مداخله، تمرین هوازی- مقاومتی را 6 هفته، 3 جلسه در هفته با شدت 50 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت 50 تا 85 دقیقه انجام دادند. سطوح سرمی انسولین، گلوکز و شاخص های ترکیب بدنی ارزیابی شد. از روش آماری t همبسته و کواریانس استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد EE/ 96.24.3.77886/Scu.ac.ir در کمیته پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به ثبت رسیده است.
  یافته ها
  آنالیز داده ها نشان داد که شاخص توده بدنی، درصد چربی و مقاومت به انسولین در گروه تمرین و تمرین- مکمل کاهش یافت (05/0 ≥ p). هم چنین مصرف دارچین همراه با تمرینات در شاخص های ترکیب بدنی و مقاومت به انسولین موثر بود (05/0 ≥ p). تغییرات در توده بدون چربی در هیچ یک از گروه ها معنی دار نبود (05/0 ≥ p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد این کاهش در تفاوت مقاومت به انسولین بیشتر ناشی از تمرین ترکیبی بوده و با توجه به تاثیر مثبت دارچین در کاهش شاخص توده بدنی، احتمالا استفاده از آن در طولانی مدت بر مقاومت به انسولین اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، دارچین، سندرم تخمدان پلی کیستیک، مقاومت به انسولین
 • علی پروین، پری چهره یغمایی، مهدی نورالدینی*، علی حائری روحانی، سعید امین زاده صفحات 27-38
  زمینه و هدف
  استفاده از گیاهان دارویی در درمان هیپرکلسترولمی، فاکتور خطر موثر بر آترواسکلروز می باشد. در این مطالعه اثر مقایسه ای کوئرستین، عصاره هیدروالکلی استخراجی از گیاه گلدر و آتورواستاتین بر بیان ژن ABC A1در رت های نر هیپرکلسترولمی نژاد ویستار بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی،40 سر رت نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 180 گرم، به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی (کنترل، شم، تجربی 1، 2 و 3) تقسیم شدند. تمام گروه ها (به جز کنترل) به مدت 40 روز علاوه برگاواژ کلسترول 2 درصد، غذای چرب (1 درصد کلسترولی) دریافت کردند. گروه های تجربی طی 28 روز، روزانه به ترتیب 40 میلی گرم بر کیلوگرم آتورواستاتین، 25 میلی گرم بر کیلوگرم کوئرستین و 25 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی گیاه گلدر وگروه شم روزانه 1 میلی گرم بر کیلوگرم محلول سالین دریافت کردند. در پایان، بیان ژنABC A1 در لوکوسیت ها توسطReal-Time PCR و سطح لیپیدهای سرم به روش فتومتریک اندازه گیری گردید. ملاحظات اخلاقی: مجوز تحقیق توسط کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شماره 1799/ 1/ 5/ 29 / ب مورخ 10 / 5/ 95 صادر گردید.
  یافته ها
  عصاره هیدروالکلی، کوئرستین استخراجی از گلدر و آتورواستاتین موجب افزایش معنی دار در بیان ژن ABC A1به ترتیب با بیان 09/0± 14/1، 03/0± 18/1 و 03/0± 11/1 نسبت به گروه کنترل با بیان 011/0± 1 و نسبت به گروه شم با بیان 03/0± 089/0 شدند (05/0p<). کوئرستین در افزایش بیان ژن مذکور موثرتر از آتورواستاتین بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی و کوئرستین استخراجی از گیاه گلدر دارای اثر افزایشی بر بیان ژن ABC A1 در رت های نر هیپرکلسترولمی نژاد ویستار می باشد.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، ژنABC A1، عصاره هیدروالکلی، کوئرستین، گیاه گلدر، هیپرکلسترولمی
 • فرزانه جاجرمی، احمد جنیدی جعفری*، مجید کرمانی، میترا غلامی صفحات 39-50
  زمینه و هدف
  گردوغبار به عنوان یکی از مهم ترین اشکال آلودگی های جوی مورد توجه محققان بوده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین منابع احتمالی گردوغبار با بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن ها در هوای محیطی شهر تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در هوای محیطی ایستگاه های نمونه برداری منتخب شهر تهران در روزهای گردوغباری و عادی از دی ماه 1395 به مدت یک سال انجام شد. غلظت ذرات گردوغبار از طریق وزن سنجی اندازه گیری گردید. غلظت فلزات پس از هضم نمونه های فیلتر و تزریق به دستگاه طیف سنجی جذب اتمی تعیین و کانی های موجود در ذرات گردوغبار با استفاده ازطیف نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس شناسایی شد. منشایابی ذرات نیز با استفاده از آنالیز فاکتور غنی شده و تحلیل مولفه های اصلی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار R استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد اخلاق IR.IUMS.REC.1397.313 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران رسیده است.
  یافته ها
  بیشترین میانگین غلظت ذرات در روزهای عادی برای ایستگاه مرکز (63/122 میکروگرم بر مترمکعب) و کمترین میانگین برای ایستگاه شرق (13/67 میکروگرم بر مترمکعب) به دست آمد. بیشترین غلظت عناصر اندازه گیری شده در ذرات مربوط به آهن و آلومینیوم و کمترین غلظت مربوط به کروم و نیکل بود.کمترین میزان فاکتور غنی شده در ذرات برای عناصر آهن کمتر از 1 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که ایستگاه مرکز آلوده تر از سایر نقاط بود. منابع طبیعی و انسانی هر دو در انتشار فلزات موجود در ذرات نقش دارند. با انجام مطالعات بیشتر بر روی منشا گردوغبار شهر تهران و با استفاده از نتایج آن ها می توان اقدامات کنترلی موثری را طراحی و اجرا نمود.
  کلیدواژگان: تحلیل مولفه های اصلی، ذرات معلق، فاکتور غنی سازی، فلزات سنگین، گردوغبار
 • وحید حدیدی، فرهاد دریانوش*، جواد نعمتی، نادر تنیده صفحات 51-61
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره بی تحرکی اندام تحتانی بر بیان ژن های PGC-1α، NRF1، Mfn2، PINK1 و Drp1به عنوان تنظیم گرهای اصلی کیفیت و عملکرد میتوکندریایی در عضله نعلی رت های تمرین کرده استقامتی بود.
  مواد و روش ها
  به همین منظور 15 سر رت نر اسپراگ داولی به سه گروه (کنترل، ورزش+ بی تحرکی و گروه بی تحرکی) تقسیم شدند. رت های گروه ورزش+ بی تحرکی طی 12 هفته و هر هفته 5 جلسه بر روی تردمیل دویدند. اندام تحتانی حیوانات برای 7 روز با روش قالب گیری بی تحرک شد. عضله ی نعلی استخراج و میزان بیان ژن های موردنظر به روش RT-PCR اندازه گیری گردید. جهت تعیین تفاوت ها از روش آنوای یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0≥α استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد اخلاق IR.SUMS.REC.1396.S444 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسیده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بی تحرکی در هر دو گروه بی تحرکی و ورزش + بی تحرکی نسبت به گروه کنترل موجب کاهش بیان ژن های PGC-1α (001/0p= و 045/0p=)، NRF1 (001/0p= و 006/0p=)، Mfn2 (001/0p= و 001/0p=) و افزایش PINK1 (001/0p= و 001/0p=) می شود، اما بیان ژن Drp1 تغییر معناداری نداشت (069/0p= و 223/0p=). هم چنین بررسی ها مشخص کرد که در گروه ورزش + بی تحرکی، کاهش بیان PGC-1α (013/0p=)، NRF1 (001/0p=) و Mfn2 (001/0p=) کمتر از گروه بی تحرکی بود. هم چنین افزایش بیان PINK1 نیز کمتر از گروه بی تحرکی بود (001/0p=).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد تمرین استقامتی اثر محافظتی بر کیفیت میتوکندریایی در دوره بی تحرکی دارد، اما نمی تواند از بروز نقص میتوکندریایی جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، عدم استفاده عضلانی، نقص عملکردی میتوکندریایی، NRF1 mRNA، PGC-1α mRNA
 • سمیه دلاور، نیلوفر شادمهری، حمید دال وند* صفحات 62-72
  زمینه و هدف
  کودکان فلج مغزی به خاطر وضعیت نامناسب هنگام خواب ممکن است دچار اختلالات اسکلتی-عضلانی شوند. هدف مطالعه، طراحی تجهیزات برای وضعیت دهی خواب کودکان دارای فلج مغزی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع طراحی وسیله برای وضعیت دهی خواب کودکان دارای فلج مغزی بود. طراحی در سه مرحله ی نیازسنجی، ایده پردازی و طرح نهایی اجرا گردید. 17 کودک دارای فلج مغزی 2 تا 12 ساله که در سطوح 3 تا 5 سامانه طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت (GMFCS E&R) Gross Motor Measure Function Classification System Expanded and Revised قرار داشتند از کلینیک های توانبخشی شهرهای تهران و کرج به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پاره ای اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس GMFCS E&R استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با کد اخلاق IR. ART U.REC.1394.118 توسط کمیته اخلاق پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه تهران تصویب شد.
  یافته ها
  در فرآیند نیازسنجی، از پرسشنامه محقق ساخته و عکس های وضعیت خواب کودکان دارای فلج مغزی حین خواب استفاده شد. در مرحله ایده پردازی، ایده های آزاد و خلاقانه تحت عنوان بلک باکس و هم چنین اتودها در مرحله شفاف سازی با عنوان ترکیب ایده های خلاقانه ارایه شدند. در مرحله طرح نهایی، با استفاده از مواد اولیه، وضعیت دهی و بسته بندی به طرح برتر دست یافتیم.
  نتیجه گیری
  طرح پیشنهادی به عنوان یک ابزار مداخله گر بر اساس نیاز کودکان دارای فلج مغزی ایرانی طراحی شده و نمونه مشابه داخلی و خارجی ندارد. طرح نهایی تجهیزات خواب شامل مجموعه تشک و وسایل متعدد وضعیت دهی به سبک مدولار است که بر اساس رویکرد خانواده محور طراحی شده تا ضمن امکان مداخله فعال والدین هنگام خواب و استراحت بتواند به وضعیت دهی مناسب کودک کمک نماید.
  کلیدواژگان: تجهیزات وضعیت دهی در شب، خواب، کودک دارای فلج مغزی
 • مریم رحیمی تسیه*، فرهاد ولی زادگان، شهربانو عریان صفحات 73-84
  زمینه و هدف
  حافظه کاری سیستم نورونی پویایی جهت حفظ و پردازش موقت اطلاعات می باشد. قشر پیش پیشانی (PFC) مرکز اصلی پردازش آن بوده که به واسطه سیستم های نوروترانسمیتری مختلف با ساختارهای دیگر مغز هم چون آمیگدال قاعده ای- جانبی (BLA) به تعدیل این حافظه می پردازد. در این مطالعه، برهم کنش سیستم اوپیوئیدی PFCو سیستم دوپامینرژیک BLA در پردازش حافظه کاری بر اساس تست ماز شعاعی بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از رت های نر نژاد ویستار استفاده شد که با جراحی استریوتاکسیک در نقاط mPFC و BLA کانول گذاری شدند. پس از طی دوره ریکاوری، تزریقات درون مغزی انجام گرفت. پارامترهای مربوط به خطاهای حافظه کاری و مرجع طبق پروتکلDSWS محاسبه شدند. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با کد IR.UMZ.REC.1397.23 در کمیته اخلاق زیستی دانشگاه مازندران به ثبت رسیده است.
  یافته ها
  تزریق دوز بالای مورفین درون mPFCوکلروپرومازین درون BLA اثرات بهبود دهنده روی حافظه کاری و مرجع داشت (05/0p≤). دوزهای پایین و بالای آپومورفین (005/0 و 5/0 میکروگرم در هر موش) اثرات بهبود دهنده (05/0p≤)، (01/0p≤) و دوز میانه آن (05/0 میکروگرم در هر موش) اثرات کاهشی روی حافظه کاری و مرجع اعمال کرد (01/0p≤). تزریق توامان دوز بی اثر مورفین (5/0 میکروگرم در هر موش) و دوزهای سه گانه کلروپرومازین اثرات بهبود دهنده ناشی از دوز بالای کلروپرومازین را رفع نمود. مورفین در میانکش با آپومورفین، اثرات دوگانه آن روی حافظه کاری و مرجع را تغییر داد. با ثابت نگه داشتن دوز موثر مورفین (2 میکروگرم در هر موش) و کلروپرومازین (2 میکروگرم در هر موش) اعمال دوزهای پنج گانه آپومورفین، از خطاهای حافظه کاری و مرجع کاست.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از این است که سیستم اوپیوئیدی mPFC و سیستم دوپامینرژیک BLA طی پردازش حافظه کاری و مرجع با یکدیگر در تعامل هستند.
  کلیدواژگان: آپومورفین، آمیگدال قاعده ای-جانبی، حافظه کاری، کلروپرومازین، کورتکس پری فرونتال، مورفین
 • مهدی رستمی زاده، علیرضا علمیه*، فرهاد رحمانی نیا صفحات 85-95
  زمینه و هدف
  فعالیت بدنی، با ایجاد بار مکانیکی بر سطح استخوان، باعث ترشح شاخص های بازجذب استخوانی به گردش خون می شود که در تعامل با آدیپوکین ها می تواند باعث کاهش چاقی و پیشگیری از عوارض آن شوند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر شاخص های تن سنجی، سطوح استئوکلسین، لپتین و آدیپونکتین در مردان دارای اضافه وزن انجام شد.
  مواد و روش ها
  40 مرد دارای اضافه وزن (96/0±67/28=شاخص توده بدنی و 23/2±50/31=سن) انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تمرین هوازی (13نفر)، تمرین مقاومتی (13نفر) وگروه شاهد (14نفر) قرارگرفتند. تمرین هوازی با شدت 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب و تمرین مقاومتی با شدت 55 تا 75 درصد یک تکرار بیشینه، 8 هفته، 3 جلسه در هفته به مدت60 دقیقه انجام شد. ترکیب بدن و نمونه خونی به صورت ناشتا برای اندازه گیری سطح استئوکلسین، لپتین و آدیپونکتین در ابتدا و پس از 8 هفته تمرین ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تی زوجی و آنالیز واریانس تحلیل شدند. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با کد IR.IAU.RASHT.REC.1396.124 در کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد تایید قرار گرفته است و دارای ثبت کارآزمایی بالینی ایران به شماره IRCT20180226038876N1 می باشد.
  یافته ها
  تمرین هوازی و مقاومتی به ترتیب باعث کاهش شاخص های تن سنجی (05/0>p)، لپتین(001/0>p، 001/0=p) و افزایش سطح استئوکلسین (001/0p=، 001/0>p) و آدیپونکتین (001/0p=، 001/0>p) شد. در مقایسه بین دو روش تمرینی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<p).
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات مطلوب تمرین هوازی و مقاومتی بر سطح استئوکلسین و آدیپوکین ها، به نظر می رسد هر دو روش تمرینی با افزایش بار مکانیکی بر توده استخوانی باعث ایجاد تغییراتی در متابولیسم انرژی و وزن بدن می شود که می تواند فاکتور مهمی در پیشگیری از عوارض چاقی باشد.
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، استئوکلسین، تمرین مقاومتی، تمرین هوازی، لپتین
 • پونه روغنیان، جعفر امانی*، شهره زارع، زهرا نورمحمدی صفحات 96-107
  زمینه و هدف
  اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک (ETEC) یکی از رایج ترین علل باکتریایی مرگ و میر ناشی از اسهال در کودکان و مسافران کشورهای در حال توسعه می باشد. فاکتورهای کلونیزاسیون ETEC مانند CFA / I و CS2 نقش مهمی در ایجاد بیماری دارند. در این مطالعه برای ساخت پروتئین نوترکیب از همجوش زیرواحد راسی CFA / I (CfaE) و زیر واحد ساختاری CS2 (CotD) از ETEC استفاده شده است. از آن جایی که پاسخ های ایمنی مخاطی روده علیه CF ها می تواند مانع از ایجاد بیماری شود، مطالعه حاضر با هدف تولید آنتی ژن کایمریک به جهت ساخت واکسن موثر علیه باکتری ETEC انجام شد.
  مواد و روش ها
  به منظور تکثیر ژن cfae-cotd، از ساختار ژنی دوگانه متشکل از cfae و cotd، واکنش PCR توسط پرایمرهای طراحی شده انجام شد. ژن تکثیر شده در وکتور بیانی pET28a همسانه سازی شد. در پی القای سازه ژنی نوترکیب با ماده ی IPTG، پروتئین نوترکیب بیان و با ستون کروماتوگرافی میل ترکیبی، خالص سازی و به وسیله وسترن بلاتینگ توسط Anti-Histag تایید شد. ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد IR.IAU.SRB.REC.1397.066 در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به تصویب رسیده است.
  یافته ها
  صحت همسانه سازی با استفاده از کلونی PCR و واکنش هضم آنزیمی تایید شد. حضور باند در ژل SDS-PAGE 10% در محدوده ی 68 کیلو دالتونی، بیان پروتئین نوترکیب و هم چنین حضور باند بر کاغذ نیتروسلولز در محدوده مذکور در آزمون وسترن بلاتینگ، تاییدی بر تولید پروتئین نوترکیب بود.
  نتیجه گیری
  بهینه سازی کدون و بیان در میزبان های هترولوگ یک روش مفید در تولید پروتئین های نوترکیب است. هم چنین تولید آنتی ژن های ETEC به عنوان کاندید واکسیناسیون بر علیه این باکتری مطرح می باشد.
  کلیدواژگان: پروتئین نوترکیب، CfaE، Enterotoxigenic Escherichia coli، Fimbriae proteins
 • آرمان زمانی، ابوالقاسم بابایی*، نیر سادات مصطفوی صفحات 108-114
  زمینه و هدف
  تشخیص سرطان خون کار بسیار دشواری است، به همین دلیل نیاز به استفاده از تکنیک های پردازش تصویر می باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه سیستمی بر پایه مدل های هوشمند بود که بتواند دقت سیستم تشخیصی را در زمینه سرطان خون نوع لوسمی حاد ارتقا بخشد.
  مواد و روش ها
  تصاویر تهیه شده در این پژوهش از پایگاه داده University Degli Studi Dimilan استخراج و در فضای نرم افزار MATlab 2014a پردازش شد. در این تحقیق از روش Fuzzy-Cmeans در بخش قطعه بندی و از تکنیک های مبتنی بر شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان در بخش شبکه های دسته بندی کننده استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مطالعه، تمامی اصول اخلاق در پژوهش رعایت شده است.
  یافته ها
  با استفاده از انتقال تصویر اولیه به چهار فضای RGB، HSV،Lab و Enhanced RGB داده های مربوط به ویژگی ها استخراج شد. داده های به دست آمده از مرحله قبل وارد شبکهSVM شد و سپس شبکه داده های نرمال را از داده های غیرنرمال جداسازی کرد. نتایج حاصل از مقایسه خروجی روش پیشنهادی با روش های آموزشی مختلف، بیشترین میانگین دقت برابر با مقدار 7/95 درصد را نشان داد.
  نتیجه گیری
  شبکه پیشنهادی به طور مناسب از مزایای هریک از شبکه ها به طور جداگانه، بهره برداری نمود و موجب گردید که نقاط ضعف هریک از الگوریتم ها توسط دیگری برطرف گردد. این ترکیب شبکه ها سبب ارتقای دقت خروجی تا 98 درصد شد و از طرف دیگر زمان محاسبات انجام شده را به شدت کاهش داد.
  کلیدواژگان: شبکه دسته بندی، شبکه های عصبی مصنوعی، لوسمی لنفوسیتی حاد، ماشین بردار پشتیبان
 • آرش زندی پیام*، ایران داودی، مهناز مهرابی زاده صفحات 115-125
  زمینه و هدف
  بازی های آنلاین یکی از انواع بازی های اینترنتی می باشد که با توجه به افزایش آگاهی مردم و مخصوصا قشر جوان با اینترنت، افزایش سرعت اینترنت و در دسترس بودن اینترنت همراه از طریق گوشی های هوشمند مخصوصا در بین پسر ها خیلی فراگیر شده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و سلامت روان با اعتیاد به بازی های آنلاین بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 93-92 بود. آزمودنی های پژوهش 192 نفر (98پسر، 94 دختر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از میان جامعه آماری انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اعتیاد به بازی های آنلاین (OGA)، مقیاس جو عاطفی خانواده (FEA) و مقیاس سلامت روان (GHQ) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد 94228369 در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به ثبت رسیده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد بین جو عاطفی خانواده و اعتیاد به بازی های آنلاین (01/0 > p) و نمره کلی سلامت روان و اعتیاد به بازی های آنلاین (01/0 > p) همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جو عاطفی خانواده می تواند30/0 واریانس اعتیاد به بازی های آنلاین را پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش ضمن تایید رابطه اعتیاد به بازی های آنلاین با سلامت روان بر اهمیت محیط خانوادگی در شدت یافتن میزان اعتیاد به بازی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، خانواده، سلامت روان
 • مرضیه تولایی، نسیم اسکندری، محمدحسین نصر اصفهانی* صفحات 126-138
  زمینه و هدف
  گلوبوزواسپرمی یک ناهنجاری مورفولوژیکی شدید اسپرم در مردان است که در آن اسپرم ها دارای سر کروی شکل هستند و با کاهش یا عدم وجود آکروزوم در نمونه اسپرم آن ها تشخیص داده می شود. در این مردان، سطح بالایی از آسیب DNA و بسته بندی کروماتین غیرطبیعی گزارش شده است. این کمبودها می تواند به عنوان علل اصلی نابارور در این افراد در نظر گرفته شود. هدف از این مقاله، بررسی ساختار کروماتین اسپرم در مردان نابارور با گلوبوزواسپرمی است.
  مواد و روش ها
  در این مقاله مروری نظام مند، 77 مقاله مرتبط با کمبود پروتامین، آسیب DNA و آنوپلوئیدی در افراد گلوبوزواسپرمی در فاصله سال های 1971 تا 2017 از طریق پایگاه های اینترنتی PubMed،Scholar Google و Scopus جمع آوری شد. ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد IR.ACECR.ROYAN.REC.1396.204 در کمیته اخلاق پژوهشگاه رویان مورد تایید قرار گرفته است.
  یافته ها
  میانگین درصد آسیب DNA اسپرم و نقص پروتامین به طور معناداری در مردان نابارور گلوبوزواسپرمی در مقایسه با مردان بارور بالاتر بود. با این وجود نتایج متناقضی در رابطه با آنوپلوئیدی کروموزومی اسپرم در مردان نابارور گلوبوزواسپرمی در بین مطالعات وجود داشت.
  نتیجه گیری
  در مردان نابارور گلوبوزواسپرمی، علاوه بر تشکیل غیرطبیعی آکروزوم، به عنوان مهم ترین اتیولوژی شکست در لقاح، میزان بالای بسته بندی غیرطبیعی کروماتین و آسیب DNA اسپرم نیز می تواند در این پدیده درگیر باشد. بنابراین درمان آنتی اکسیدان قبل از تکنیک تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم برای کاهش آسیب کروماتین اسپرم در این افراد پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: آسیب DNA، آنوپلوئیدی، پروتامین، تراتوزواسپرمیا
|
 • Mahmoud Bahreloloum Tabatabai, Mohammad Mirjalili, Fatemeh Yazdiyan, Seyedhossein Hekmatimoghaddam* Pages 1-14
  Background and Aim
  The aim of this study was to assess the applied characteristics of wound covers containing nanoliposomic essential oil of ajwain, with suitable antimicrobial properties and lack of cytotoxicity.
  Materials and Methods
  Liposomal formulations of the ajwain essential oil containing DSPE-PEG, cholesterol, span60 and SPC80 were prepared using a thin layer method. The rooting and spray methods on a cellulose fabric were used to produce skin wound cover. In addition to in vitro intracellular penetration and measurement of minimum inhibitory concentration of the product, textile characteristics, antimicrobial activity and 96 hours release of the essence in the wound cover were studied. Ethical Considerations: In this study, all principles of research ethics were considered.
  Findings
  The loading efficiency of the liposomal formulation was more than 85%. The small particle dispersion index (PDI = 0.02) in the form of the PEGylated formulation indicates optimal dispersion of the particles which reduces the buildup of the drug in the cutaneous application. The standard AATCC microbial test showed inhibitory effect of the wound cover on bacteria, especially E. coli. Textile tests indicated acceptable properties of the produced wound cover, too.
  Conclusion
  Altogether, this wound cover showed acceptable features in combating the two selected bacteria responsible for infectious skin ulcers.
  Keywords: Ajwain, Cytotoxicity, Essence, Liposome, Textile, Wound cover
 • Sahar Parseh, Saeid Shakerian*, Ali Akbar Alizadeh Pages 15-26
  Background and Aim
  Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine abnormalities that insulin resistance and obesity are among its main causes. The purpose of this study was to investigate the effect of chronic aerobic and resistive exercises along with supplementation of cinnamon on insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome in Ahwaz in 2017.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study, 40 women with aged 18 to 30 years (BMI ≤24) were randomly divided into 4 groups. The intervention group performed 6 weeks, 3 sessions per week with intensity 50 to 75% of maximum heart rate for 50 to 85 minutes of exercise aerobic-resistance. Serum levels of insulin, glucose, and body composition indexes were evaluated. The t-test was correlated and ANCOVA was used. Ethical Considerations: This study with research ethics code EE/ 96.24.3.77886/Scu.ac.ir has been approved by research ethics committee at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
  Findings
  Data analysis showed that body mass index, fat percentage and insulin resistance were decreased in exercise and supplementation exercises (p≤0.05). Cinnamon was also effective in combination with combined exercises in body composition and insulin resistance index (p≤0.05). Changes in fat free mass were not significant in any of the groups (p≤0.05).
  Conclusion
  It seems that this decrease in the difference in insulin resistance is more due to the combined exercise, and given the positive effect of cinnamon on reducing BMI, its use may be effective in the long term on insulin resistance.
  Keywords: Cinnamon, Combined exercises, Insulin resistance, Polycystic ovary syndrome
 • Ali Parvin, Parichehreh Yaghmaei, Mahdi Noureddini*, Ali Haeri Roohani, Saeed Aminzadeh Pages 27-38
  Background and Aim
  Hypercholesterolemia is an independent risk factor for atherosclerosis that the use of medicinal plants with minimal side effects is very important in the treatment of it. In this study, comparative evaluation of the effect of hydroalcoholic extract and quercetin of Otostegia persica Boiss with atorvastatin on ABC A1 gene expression in hypercholesterolemic male Wistar rats was carried out.
  Materials and Methods
  Forty male wistar rats with about 180gr weight randomly individed into five groups of eight: 3 experimental groups, 1 sham group and 1 control group. The experimental and sham groups received a high-fat diet with 2% cholesterol (through gavage) for 40 days. The experimental groups were treated (were fed) separately with 40 mg/kg/day atorvastatin, 25 mg/kg/day quercetin and 25 mg/kg/day hydroalcoholic extract of Otostegia persica Boiss for 28 days. Sham group received daily 1 mg/kg saline water during this period. In the end, the expression of ABC A1 gene was determined by Real-Time PCR in leukocytes and serum lipids were measured by photometric method. Ethical Considerations: This study with research ethics code B/29/5/1/1799 has been approved by committee for ethics in biomedical research at Kashan university of medical sciensec on July 31, 2016.
  Findings
  The hydroalcoholic extract and quercetin of Otostegia persica Boiss and atorvastatin significantly increased ABC A1 gene expression in three experimental groups {(1.14 ± 0.09) ,(1.18 ± 0.03),(1.11 ± 0.03) respectively} realated to control group(1.00 ± 0.011) (p<0.05) and sham group(0.89 ± 0.03) (p<0.05). Quercetin also was more effective than atorvastatin in increasing of ABC A1 gene expression (p<0.05).
  Conclusion
  Quercetin and hydroalcoholic extract of Otostegia persica Boiss have increased effect on ABC A1 gene expression in hypercholesterolemic male Wistar rats.
  Keywords: ABC A1 gene, Atorvastatin, Hydroalcoholic extract, Hypercholesterolemia, Otostegia persica Boiss, Quercetin
 • Farzaneh Jajarmi, Ahmad Jonidi Jafari*, Majid Kermani, Mitra Gholami Pages 39-50
  Background and Aim
  Dust was considered by researchers as one of the most important forms of air pollution. The aim of this study was to identify the physical and chemical characteristics of dust storm sources in Tehran.
  Materials and methods
  This study was conducted in selected air sampling stations of Tehran, in the days of dust and ordinary from January 2016 for one year. The concentration of dust particles was determined by gravimetric. Heavy metal concentrations in samples after digestion were determined with graphite furnace atomic absorption spectrometry (AAS-GF). Mineralogy and morphology of the dust fall particles were inspected using X-ray diffraction and scanning electron microscopy and sources particles using Enrichment Factor Analysis and principal component analysis (PCA) were performed. For statistical analysis, R software was used. Ethical Considerations: This study with research ethics code IR.IUMS.REC.1397.313 has been approved by research ethics committee at Iran University of Medical Sciences. Findngs: The highest average particle concentration in normal days was related to the central station (122.63 µg / m3), and the lowest for the East Station (67.13 µg / m3). The highest concentrations of the elements measured in the particles are related to iron and aluminum and the lowest concentrations of chromium and nickel. Lowest amount of Enrichment Factor was obtained for iron, less than one.
  Conclusion
  The results of this study indicated that the concentration of dust in center was higher than other station. Natural and human resources both play a significant role in the release of metals. By conducting further studies on the source of dust in Tehran and using the results, effective control measures can be designed and implemented.
  Keywords: Dust, Enrichment factor, Heavy metals, Particulate matter, Principal component analysis
 • Vahid Hadidi, Farhad Daryanoosh*, Javad Nemati, Nader Tanideh Pages 51-61
  Background and Aim
  The purpose of this study was to determine the effect of a hind limb immobilization on the expression of PGC-1α, NRF1, Mfn2, PINK1 and Drp1 genes as the main regulators of mitochondrial quality and function in soleus muscle of endurance trained rats.
  Materials and Methods
  In this study, 15 male Sprague-Dawley rats were divided into three groups (control, exercise +immobilization and immobilization). The exercise + immobilization group run on the treadmill for 12 weeks and five times per week. The hind limb of the animal was immobilized for seven days with the casting method. Soleus muscle was extracted and the expression of the genes was measured by RT-PCR method. Univariate ANOVA and Tukey post hoc test were used to determine the differences (α = 0.05). Ethical Considerations: This study with research ethics code IR.SUMS.REC.1396.S444 has been approved by research ethics committee at Shiraz university of medical sciences, Iran.
  Findings
  Results showed that immobilization in both immobilization and exercise +immobilization groups, compared to the  conterl group, reduced the expression of PGC-1α  gene (p = 0.001 and p = 0.045), NRF1 (p = 0.001 and p = 0.006), Mfn2 (p = 0.001, p = 0.001) and increased the expression of PINK1 (p = 0.001 and p= 0.001), but the expression of Drp1 gene didn't change significantly (p = 0.069 and p = 0.223). Also, studies showed that the expression of PGC-1α (p = 0.013), NRF1 (p = 0.001) and Mfn2 (p = 0.001) in the exercise + immobilization was lower in compare with the immobilization group. The expression of PINK1 was lower than immobilization group as well (p = 0.001).
  Conclusion
  This study shows that endurance training has a protective effect on mitochondrial quality during the immobilization period, but it can't prevent mitochondrial dysfunction.
  Keywords: Endurance training, Mitochondrial dysfunction, Muscle disuse, NRF1 mRNA, PGC-1α mRNA
 • Somaye Delavar, Niloofar Shadmehri, Hamid Dalvand* Pages 62-72
  Background and Aim
  Children with cerebral palsy (CP) may have musculoskeletal disorder due to inappropriate position during sleep. The aim of this study was to design the equipment for sleep positioning of children with CP.
  Materials and Methods
  This research was a designing device study for sleep positioning of children with CP. The design was carried out in three stages: needs assessment, develop an idea and final design. Seventeen children with CP aged 2-12 year olds at the levels of III to V Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCSE&R) were recruited from Tehran and Karaj rehabilitation clinics by a convenience sampling strategy. For data collection, some demographic questionnaire and GMFCS E&R were used. Ethical Considerations: This study was approved in Research Ethics Committee of Faculty of Applied Arts at Tehran University of Art with the code IR. ART U.REC.1394.118.
  Findings
  In the process of needs assessment, a researcher made questionnaire and pictures of sleep positioning children with CP when they were sleeping were used. In developing an idea stage, the free and creative ideas under the name of black box, as well as, Etudes at the transparency stage were presented as the combination of creative ideas. In the final design stage, by using superior materials, positioning and packaging, we achieved a superior design.
  Conclusion
  The proposed plan is designed as an interventional tool based on the need of Iranian children with CP and there is no similar national or international device available. The final design of the sleeping equipment includes a set of mattresses and a variety of modular styling devices based on a family centered approach, so that, allow parents to active engagement during sleep and rest of their children and can help the children to assume the proper positions.
  Keywords: Child with cerebral palsy, Night time postural management, Sleep
 • Maryam Rahimi Tesiye*, Farhad Valizadegan, Shahrbanoo Oryan Pages 73-84
  Background and Aim
  Working memory is a dynamic neural system for temporarily maintaining and processing of information. Prefrontal cortex (PFC) is the main processing center of Working memory by using different neurotransmitter systems communicate with other brain structures such as Basolateral Amygdala (BLA). In this study, we investigated the role of Opioidergic system in medial PFC and Dopaminergic system of BLA nucleus in working memory based on RAM test.
  Materials and Methods
  In this study, The male Wistar rats were used. Rats were cannulated with stereotaxic surgery in mPFC and BLA sites. After a recovery period, they were microinjected. Parameters such as working and reference memory errors were calculated with DSWS protocol. Ethical Considerations: This study with research ethics code IR.UMZ.REC.1397.23 has been approved by Bioethics Committee at Mazandaran University, Iran.
  Findings
  High doses of Morphine (2 µg/rat) intra mPFC and Chloropromazine (2 µg/rat) intra BLA have improving effects on working and reference memory (p≤0.05). Low (0.005 µg/rat) and high dose (0.5 µg/rat) of Apomorphine had improving {(p≤0.05), (p≤0.01)} and the moderate dose (0.05 µg/rat) of it had decreasing effect on working and reference memory (p≤0.01). Microinjection of Morphine (0.5 µg/rat) with triple doses of Chloropromazine had no significant change on working and reference memory errors. Interaction of Morphine (0.5 µg/rat) with different doses of Apomorphine could change Apomorphine different effects. Coadministration of different doses of Apomorphine with effective dose of Chloropromazine (2 µg/rat) and Morphine (2 µg/rat) decreased the working and reference memory errors.
  Conclusion
  Our findings showed that in processing of working and reference memory, opioidergic system in mPFC and dopaminergic system in BLA, are interacting reciprocally.
  Keywords: Apomorphine, Basolateral Amygdala, Chloropromazine, Morphine, Prefrontal cortex, Working memory
 • Mehdi Rostamizadeh, Alireza Elmieh*, Farhad Rahmani Nia Pages 85-95
  Background and Aim
  Physical activity causes the releases of bone resorption indices in the bloodstream by the mechanical load on bone, which in interaction with adipokines reduces obesity and prevent its complications. So, the present study aims to compare the effects of aerobic and resistance exercise on Anthropometric Indices and osteocalcin, leptin, adiponectin levels in overweight men.
  Materials and Methods
  A total of 40 overweight young healthy men (BMI 28.67±0.96 and age 31.50 ± 2.23) were randomly assigned to control (n = 14), aerobic exercise (n = 13) and resistance exercise (n = 13) groups. Subjects in the exercise group were on 8-week supervised exercise training programme for three sessions per week (aerobic exercise were performed at 60-85% of HRR, and resistance exercise were performed at 55-75% of 1RM). Osteocalcin and adipocytokines (leptin, adiponectin) were assessed from fasting blood samples before and after the 8-week exercise programme. Data were analyzed by t-test and ANOVA. Ethical Considerations: This study with research ethics code IR.IAU.RASHT.REC.1396.124 has been approved by research ethics committee at Islamic Azad University, Rasht branch, Iran and also has been registered with code IRCT20180226038876N1 at Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT).
  Findings
  Aerobic and resistance training led to decrease in anthropometric indices (p<0.05), leptin levels (p<0.001, p=0.001) and increase in osteocalcin (p=0.001, p<0.001) and adiponectin (p=0.001, p<0.001), respectively. In addition, the difference between the two training groups was not statistically significant (p>0.05).
  Conclusion
  Considering to the effects of aerobic and resistance exercise on osteocalcin and adipocytokines level, it seems that both exercise methods can be increasing mechanical load on bone mass and cause to change in energy metabolism and body weight and can be an important factor in decrease of obesity complications.
  Keywords: Adiponectin, Aerobic exercise, Leptin, Osteocalcin, Resistance exercise
 • Pooneh Roghanian, Jafar Amani*, Shoreh Zare, Zahra Nour Mohammadi Pages 96-107
  Background and Aim
  Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is one of the most common bacterial causes of diarrhea deaths among children and travelers in developing countries. The ETEC colonization factors, such as CFA/I and CS2 play an important role in the development of the disease. In this study, to produce the CFaE fusion recombinant protein, the tip subunits CFA/I(CfaE) and sub structural unit of CS2 (CotD) from ETEC, were used. Since mucosal immune responses to CFs can prevent disease, the aim of this study was to develop a chimeric antigen for developing the effective vaccine.
  Materials and Methods
  In order to amplify the cfae-cotd gene, a dual gene construct consisting of cfae and cotd, the PCR reaction was performed by designed primers. The propagated gene was cloned in the expression vector pET28a. Following the induction of a recombinant gene construct with IPTG, the recombinant protein was expressed and purified by Ni-NTA chromatography column and confirmed by western blotting by Anti-Histag. Ethical Considerations: This study with research ethics code IR.IAU.SRB.REC.1397.066 has been approved by research ethics committee at Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran.
  Findings
  Cloning accuracy was confirmed by PCR and enzyme digestion reaction. The presence of the band in the SDS-PAGE 10% gel in the 68 kDa region, the expression of the recombinant protein, and the presence of the band on the nitrocellulose paper in the Western blotting test confirmed the production of recombinant protein.
  Conclusion
  Optimization of codon and expression in heterologous hosts is a useful method for the production of recombinant proteins. The production of ETEC antigens as a candidate for vaccination against this bacterium is also prominent.
  Keywords: CfaE, Enterotoxigenic Escherichia coli, Fimbriae proteins, Recombinant protein
 • Arman Zamani, Abolghasem Babaei*, Nayyer Sadat Mostafavi Pages 108-114
  Background and Aim
  Diagnosis of leukemia is very difficult, therefore, it is necessary to use image processing techniques. The main objective of this study was to provide a system based on intelligent models that could improve the accuracy of the diagnostic system for acute leukemia.
  Materials and Methods
  The images produced in this study were extracted from the University Degli Studi Dimilan database and processed in the MATlab 2014a software. In this research, Fuzzy-Cmeans method was used in fragmentation and neural network and support vector machine in classification networks. Ethical Considerations: In this study, all principles of research ethics were considered.
  Findings
  Feature data were extracted using the original image transfer to RGB, HSV, Lab and Enhanced RGB spaces. The data obtained from the previous step were entered into the SVM network, then the network separated normal data from abnormal data. The results of comparing the output of the proposed method with different educational methods showed the highest mean of accuracy equal to 95.7%.
  Conclusion
  The application of the proposed network in this study was that eliminate the weak points of all the networks in addition to presenting the advantages of these network. Combining the networks improved the accuracy of output up to 98% and considerably reduced the time required for calculations.
  Keywords: Acute lymphocytic leukemia, Artificial neural networks, Backup vector machine, Classification network
 • Arash Zandipayam*, Iran Davoudi, Mahnaz Mehrabizade Honarmand Pages 115-125
  Background and Aim
  Online games are one of a kind of Internet games that, due to increasing awareness of the people and especially young people with the Internet, increasing the speed of the Internet and the availability of mobile Internet through smartphones, especially among boys, it has become so sweeping. The purpose of this study was to investigate the relationship between family emotional atmosphere and mental health with addiction to online game.
  Materials and Methods
  This study is descriptive correlational. The population consisted of all bachelor student of Shahid Chamran University of Ahvaz in 2013-2014 academic year. The research sample consisted of 192 student of who were selected using multi stage cluster sampling. To collect data, online game addiction (OGA) scale & the family's emotional atmosphere (FEA) scale and mental health (GHQ) scale were used. Ethical Considerations: This study with research ethics code 94228369 was approved in Research Ethics Committee of Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
  Findings
  The results show that there is a positive and significant correlation between the emotional atmosphere of the family and online addiction (p <0. 01), and the overall score of mental health and addiction to online games (p <0. 01). Also, the results of regression analysis indicated that the family's emotional atmosphere could predict 0.30 variance of online addiction.
  Conclusion
  The results of this study, while confirming the relationship between addiction to online games with mental health, emphasize the importance of the family environment in increasing the extent of addiction to the game.
  Keywords: Addiction, Family, Mental health
 • Marziyeh Tavalaee, Nasim Eskandari, Mohammad Hossein Nasr, Esfahani* Pages 126-138
  Background and Aim
  Globozoospermia is a severe sperm morphological abnormality in men that characterized by round-headed spermatozoa with low or absence acrosome structure in their sperm samples. In these men, high level of DNA damage and abnormal chromatin packaging also were reported. These deficiencies can consider as the main etiologies of infertility in these infertile men. The aim of this article is to study the sperm chromatin structure in infertile men with globozoospermia.
  Materials and Methods
  In this systematic review article, 77 articles related to protamine deficiency, DNA damage, aneuploidy in globozoospermic men were collected via data bases such as PubMed, Google Scholar, Scopus since 1971-2017. Ethical Considerations: This study with research ethics code IR.ACECR.ROYAN.REC.1396.204 have been approved at research ethics committee of Royan Institute.
  Findings
  Mean percentage of sperm DNA fragmentation and protamine deficiency were significantly higher in infertile men with globozoospermia compared to fertile men. While, the results of chromosome aneuploidy were controversial in infertile men with globozoospermia within studies.
  Conclusion
  In addition to abnormal acrosome formation, as main etiology of failed fertilization, in infertile men with globozoospermia, high level of sperm abnormal chromatin packaging and DNA damage can be also involved in this phenomenon. Therefore, antioxidant therapy before intra-cytoplasmic sperm injection technique were suggested for these individuals to minimize sperm chromatin damage.
  Keywords: Aneuploidy, DNA Damage, Protamine, Teratozoospermia