فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • امیر منتظری، مهدی طالب پور*، رضا اندام، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 1-16
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تصویر تیم در هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش ایران از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه هواداران بالای 18 سال تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 95 94 (لیگ پانزدهم) تشکیل دادند. در نهایت 640 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای سنجش هویت تیمی از پرسش نامه هییر و همکاران(2011) و برای سنجش تصویر تیم از پرسش نامه چان (2008)، استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها، میزان پایایی پرسش نامه های هویت تیمی و تصویر تیم در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 93/0=α و 81/0=α برآورد شدند.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل مدل معادله ساختاری پژوهش نشان داد، تصویر تیم بر هویت تیمی هواداران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین به مدیران ورزشی توصیه می شود در ایجاد تصویر مثبت از تیم در ذهن هواداران به منظور ایجاد و بالا بردن هویت تیمی آنان به مواردی از قبیل قدردانی از هواداران و انجام بازی جوانمردانه توجه نمایند.
  کلیدواژگان: هویت اجتماعی، برند، نگرش، بازاریابی، لیگ برتر
 • آیه ریزوندی، فرشاد تجاری*، محمدرضا اسماعیلی صفحات 17-30
  هدف
  مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط علی بین ماهیت باشگاه، گرایش به بازار، بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد در مدیران باشگاه های ورزشی انجام شده است. روش شناسی: روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع‏آوری داده‏ها پیمایشی- همبستگی به شمار می‏آید. در این پژوهش، 700 نفر مدیر باشگاه ورزشی به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای پرسشنامه‏های استاندارد بازاریابی کارآفرینانه بوچر و همکاران (2008)، ماهیت باشگاه خزایی پول (1392)، گرایش به بازار مقیمی (1390) و عملکرد فاضل (1390) را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند.
  یافته ها
  یافته‏های آزمون حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان داد که بین ماهیت باشگاه، گرایش به بازار، بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد در مدیران باشگاه های ورزشی رابطه علی معنی‏داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  در دنیای پر از رقابت امروز روش‏های سنتی بازاریابی کمتر پاسخ‏گوی نیازها می‏باشد. نتایج نشان داده است که روش‏های جدید بازاریابی تاثیرگذارتر است. همچنین بر اساس مدل پژوهش، بازاریابی کارآفرینانه می‏تواند باعث بهبود عملکرد و تمایز از رقبا شود.
  کلیدواژگان: ماهیت باشگاه ورزشی، گرایش به بازار، بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد، مدیران باشگاه ‏های ورزشی
 • سیداحمد نژادسجادی*، مهرزاد حمیدی، محسن ارسلان صفحات 31-43
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر، اولویت بندی استراتژی های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل AHP بود. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ورزش شهرداری‏ها و اعضای شورای راهبردی سازمان ورزش شهرداری تهران بودند (145N=). تعداد 60 نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت روشن‏تر شدن مسیر تحقیق، شاخص های اولیه تحقیق از الگوی اجرایی استراتژی‏های سازمان ورزش شهر تهران استخراج و با جمع بندی نظرات نمونه آماری، شاخص‏های نهایی تدوین گردید. پرسشنامه نهایی در اختیار نمونه قرار داده شد و برای تلفیق دیدگاه‏ها، تعیین اولویت، وزن دهی معیارها و زیرمعیارها، از مدل AHP استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در اولویت بندی کلی مناظر و استراتژی های سازمان ورزش شهرداری، منظر مالی و منظر فرآیند داخلی به ترتیب بالاترین و پایین‏ترین اولویت را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که سازمان ورزش شهرداری می‏تواند در افق تعیین شده از نظر مالی روی پای خود بایستد. همچنین از نظر منظر داخلی در شرایط قابل قبولی است و می تواند با داشته های فعلی خود، برای تحقق اهدافش تا افق تعیین شده انجام وظیفه نماید
  کلیدواژگان: اولویت‏ بندی، مناظر و استراتژی‏ ها، سازمان ورزش شهرداری تهران، مدل AHP
 • فاتح فرازیانی*، مرتضی رضایی صوفی، احساناللهحسنی صفحات 45-56
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی موانع بازدارنده (مدیریتی-فرهنگی-ساختاری) توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان بود. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی-مقایسه ای بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل سه گروه کارشناسان ورزشی استان کردستان، کارشناسان آژانس های مسافرتی فعال در زمینه تور گردانی استان و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان بود، نمونه آماری برابر با جامعه و 74 نفر بود، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید. پایایی پرسشنامه در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی با روش آزمون آلفای کرونباخ (86/0=α) محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون های فریدمن، کروسکال والیس و یومن ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  فقدان برنامه ریزی صحیح، در اولویت اول مشکلات مدیریتی قرار داشت. سیستم اطلاع رسانی و روابط عمومی ضعیف با گردشگران در اولویت اول مشکلات فرهنگی قرار داشت. ضعف سیستم حمل ونقل جزو اولویت اول مشکلات ساختاری بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه استان کردستان جزء مناطق محروم کشور می باشد نتایج بدست آمده دور از انتظار نبوده و لزوم برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت ها و فرهنگ سازی لازم و درنهایت فراهم سازی بستر لازم برای توسعه گردشگری ورزشی را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری ورزشی، مشکلات مدیریتی
 • مهدی خطیب زاده*، هاشم کوزه چیان، افشار هنرور صفحات 57-68
  هدف
  حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی سبب تولید درآمد اقتصادی بالایی می شود و از عواملی که تاثیر بسزایی در حضور تماشاگران دارد کیفیت خدمات مجموعه ورزشی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی عوامل مختلف موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی بود. روش شناشی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه ی آماری این پژوهش 265 نفر از تماشاگرانی بودند که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته مربوط به پرسشنامه رساله دکتری شانکدر دانشگاه اوهایو است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (89/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از بسته ی نرم افزاری SPSS 16 به منظور توصیف متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق (در سطح معناداری 05/0) و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی نشان داد متغیرهای محیط مجموعه ورزشی (با بار عاملی 85/0)، تعامل کارکنان مجموعه ورزشی (با بار عاملی 73/0)، قیمت محصولات و خدمات (با بار عاملی 71/0) و کیفیت دسترسی به مجموعه ورزشی (با بار عاملی 57/0) تاثیر معنی داری روی کیفیت خدمات مجموعه ورزشی داشتند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد متغیرهای دسترسی به مجموعه ورزشی (با میانگین رتبه 37/3)، تعامل کارکنان (با میانگین رتبه 22/2)، محیط مجموعه ورزشی (با میانگین رتبه 26/2) و قیمت محصولات و خدمات (با میانگین رتبه 16/2) به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت خدمات مجموعه ورزشی آزادی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت از دیدگاه تماشاگران محیط مجموعه ورزشی بیشترین تاثیر را روی کیفیت خدمات در استادیوم آزادی دارد که باید بیش از سایر متغیرها به آن توجه نمود
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، استادیوم آزادی، تماشاگران
 • قاسم مهرابی*، حبیب هنری، محمد ابراهیم رزاقی صفحات 69-85
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مسائل و مشکلات بازدارنده ورزشکاران کشتی چوخه برای پرداختن به این رشته ورزشی بود. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را تمام ورزشکاران کشتی چوخه تشکیل می داد که در مسابقه 13 فروردین 1393 گود سنتی «چشمه زینل خان» حضور داشتند و به شکل تمام شمار به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند (80N=). ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوی آن توسط صاحب نظران مورد بررسی و تائید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (93/0α=) و برای تحلیل داده‏ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی عامل ها استفاده شد.
  یافته ها
  براساس تحلیل عاملی از 40 سوال پرسش نامه، 27 سوال با داشتن بار عاملی مناسب در چهار عامل محیط اجتماعی، سازمانی، میان فردی و فردی قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، عامل سازمانی با اهمیت ترین عامل (220/24= درصد واریانس) و عامل میان فردی کم اهمیت‏ترین عامل (954/12= درصد واریانس) را در تبیین مسائل و مشکلات ورزشکاران این رشته ورزشی دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به مسائل و مشکلات شناسایی شده در این پژوهش، با استفاده از راه کارهای تحقیق حاضر، می‏توان زمینه مشارکت هرچه بیشتر ورزشکاران و توسعه این رشته ورزشی را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: عامل سازمانی، عامل میان فردی، ورزشکاران، کشتی چوخه
 • یاسر احمدی*، زهراسادات میرزازاده، مرتضی عظیم زاده صفحات 87-97
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر خصوصیات فردی و خصوصیات مختص به برند بر قصد خرید مصرف کنندگان و درنهایت طراحی مدل رفتار خرید مصرف کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی موجود در بازار ایران است. روش شناسی: پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق، خبرگان ورزشی می باشند که با سرشماری به جمع آوری اطلاعات از نمونه تحقیق پرداخته شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه کومار و همکاران (2009) استفاده شده است که روایی مدل و رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش مدل‏یابی معادلات ساختاری مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهند خودپنداری افراد بر گرایش آن ها به برندهای خارجی پوشاک ورزشی نقشی ندارد، ولی نیاز به منحصر به فرد بودن بر گرایش افراد به برند موثر بوده است، از طرفی گرایش به برند بر هر دو بعد ارزش احساسی و کیفیت درک شده برندهای خارجی پوشاک ورزشی تاثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج نشان می دهند افزایش گرایش به برند، کیفیت درک شده و ارزش احساسی درک شده توسط مصرف کننده باعث افزایش قصد خرید آن ها می شود.
  نتیجه گیری
  تولیدکنندگان داخلی باید برند محصولات خود را توسعه دهند، همچنین فروشندگان پوشاک ورزشی باید اقدام به عرضه برندهای معروف پوشاک ورزشی خارجی در فروشگاه خود نمایند
  کلیدواژگان: برند، پوشاک ورزشی، خبرگان ورزشی، رفتار خرید، ویژگی های شخصیتی
 • محمدرسول خدادای*، سارا معصوم زاده، اکبر فریدفتحی، مریم فریدفتحی صفحات 99-114
  هدف
  امروزه بخش اقتصاد و صنعت ورزش مهم ترین بخش های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، مورد توجه می باشد. واردات کالاهای ورزشی همواره یکی از موضوعات مورد بحث تصمیم گیران اقتصادی در زمینه اقتصاد ورزش است. لذا با توجه به اهمیت این بخش از اقتصاد ورزش، این پژوهش با هدف بررسی همگرایی گروه کالاهای وارداتی سال های 1391- 1371 صنعت ورزش در ایران انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق به صورت جفت قیمتی با استفاده از روش های همگرایی بتا و سیگما به منظور انجام بررسی همگرایی این گروه بندی از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد. گروه بندی کالاها شامل؛ پوشاک، کفش، توپ و تجهیزات ورزشی بود.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان می دهد که همگرایی بتا در گروه کالا های وارداتی ورزشی وجود دارد و سرعت همگرایی 2602455/0 و این ضریب به لحاظ آماری معنی‏دار است. همچنین نتایج آزمون همگرایی سیگما تاییدکننده وجود همگرایی و کاهنده بودن انحرافات گروه ها طی زمان می باشد. این ضریب نیز به لحاظ آماری معنی‏دار است.
  کلیدواژگان: همگرایی، کالا های وارداتی، صنعت ورزش، روش داده های تابلوئی و جفت قیمتی
 • نسیم کشمیری*، علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی صفحات 115-138
  هدف
  یکی از بخش های مهم برنامه تبلیغاتی ارزیابی آثار تبلیغ است که این موضوع در تبلیغات از طریق ورزش نیازمند وجود ابزاری استاندارد شده و مخصوص به خود، در این زمینه بود. هدف از این پژوهش طراحی پرسشنامه اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA و سپس تعیین روایی و پایایی آن بود. روش شناسی: به منظور تعیین اعتبار محتوایی و صوری از نظرات گروهی از صاحب نظران استفاده شد. هم‏چنین برای تعیین اعتبار سازه و پایایی ابتدا از میان تماشاگران بازی های فوتبال لیگ برتر در استادیوم آزادی، تعداد (45 نفر) در مطالعه مقدماتی و تعداد ( 366 نفر) در مطالعه اصلی شرکت نمودند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی حاکی از تایید روایی سازه ابزار اندازه گیری بود و نتایج همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ (84/0 α=) و پایایی ترکیبی (91/0=CR) نیز قابل قبول بود.
  نتیجه گیری
  این ابزار با سنجش 4 گام متوالی از مدل ارزیابی اثربخشی تبلیغات AIDA می‏تواند چالش‏های تاثیرگذاری یک تبلیغ موفق را روشن نماید. این ابزار دارای قابلیت سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بوده و می تواند مورد استفاده شرکت هایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغات برای محصولات خود می کنند و نیز محققان حوزه بازاریابی و تبلیغات قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، تحلیل عاملی تاییدی، اثربخشی تبلیغات، تبلیغات از طریق ورزش
 • بهزاد ایزدی*، ادریس رادی صفحات 139-153
  هدف
  بازاریابی ارتباطی از رویکردهای مهم بازاریابی است که بیانگر موفقیت یا شکست سازمان در ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان است. در همین راستا، این تحقیق با هدف تحلیل میزان اهمیت و عملکرد رویکرد بازاریابی ارتباطی در مجموعه های ورزشی مورد پژوهش قرار گرفت. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود. جامعه آماری شامل عوامل اجرایی مجموعه های ورزشی استان کردستان بود که تعداد 243 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه دلن (2006) با 19 گویه برای گردآوری داده ها استفاده گردید. از آزمون تی همبسته برای مقایسه میزان اهمیت و عملکرد بازاریابی ارتباطی و مولفه های آن استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین درک عوامل اجرایی از میزان اهمیت و عملکرد بازاریابی ارتباطی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین مولفه های ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات و حفظ مشتریان در دو وضعیت اهمیت و عملکرد تفاوت معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بکارگیری تاکتیک های بازاریابی ارتباطی در مجموعه های ورزشی در بلندمدت می تواند باعث رضایت مندی مشتریان و وفاداری آنان گردد و با حفظ مشتریان موجود منجر به سودآوری مجموعه های ورزشی شود.
  کلیدواژگان: بازاریابی ارتباطی، مدیریت ارتباط با مشتری، حفظ مشتری، مجموعه ورزشی
 • محمدعلی قره*، زینب آنت، امید جمشیدی صفحات 155-169
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیک بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در پیست های اسکی استان تهران می باشد. روش شناسی: رویکرد پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی همبستگی است و جامعه آماری آن، شامل کلیه کارکنان و کارشناسان و مدیران فدراسیون اسکی و پیست های اسکی دیزین، شمشک، توچال و آبعلی و همچنین ورزشکاران و مربیان نخبه ورزش اسکی در استان تهران با تعداد 208 نفر بوده است که با توجه به محدود بودن جامعه از روش کل شمار استفاده شد و نهایتا تعداد 196 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی داده ها و شاخص های مدل پژوهش، از پرسشنامه نیکولاس و همکاران (2013) استفاده شد که مشتمل بر 40 گویه بود. برای ارزیابی روایی آن از نظر چند تن از صاحب نظران و برای سنجش پایایی، آلفای کرونباخ با ضریب 85/0 برای بازاریابی الکترونیک و 89/0 برای مدیریت ارتباط با مشتری محاسبه شده است و درنهایت، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری LISLER مورد آزمون قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که بین ایجاد و ارتقاء وب سایت ها، بهبود دسترسی از طریق موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که بازاریابی الکترونیک و مولفه های موتورهای جستجو، شبکه های اجتماعی و وب سایت ها به صورت معناداری بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در پیست های اسکی استان تهران موثر است.
  کلیدواژگان: بازاریابی الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتری، موتورهای جستجو، شبکه های اجتماعی، وب سایت ها
|
 • Amir Montazeri, Mehdi Talebpou *, Reza Andam, Anoshirvan Kazemnezhad Pages 1-16
  Objective
  the purpose of this study was to investigate the role of team image in fan’s team identification in Iran’s sport industry via structural equation modeling.
  Methodology
  The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study included all fans over 18 years old in the Premier League in 2015/16 season. 640 questionnaires were analyzed as statistical sample. Heer and et al (2011), questionnaire and Chun (2008), questionnaire, to measure team identification and team image were used respectively.  After confirming the face and content validity of questionnaires, For the reliability of team identification and team image questionnaires  Cronbach’s alpha coefficient (α= .93; α= .81) were estimated respectively in a pilot study. 
  Results
  Structural equation model analysis showed that team image has positive and significant effect on fans’ team identification.
  Conclusion
  So, It is recommended to sport managers, to consider the issues such as appreciate the fans and fair play to creating a positive team image in the mind of fans in order to create and enhance the team identification
  Keywords: relationship marketing, Iranian soccer league, Esteghlal Tehran
 • Ie Rizvandi, Farshad Tojari *, Mohammad Reza Esmaili Pages 17-30
  Objectives
  The present study aimed to determine the relationship between club nature, entrepreneurial orientation, entrepreneurial marketing and the performance of sport club managers.
  Methodology
  This study was practical due to its subjectives and was descriptive-correlational due to its methodology. Statistical population was consisted of managers of Tehran sport clubs among whom 700 individuals were selected using cluster sampling. Herein, we used questionnaires of marketing from Butcher et al(2008), club nature of Khazai (1392), entrepreneurial orientation of Mohammadi(1390) and performance of Fazel(1390). For data analysis on an inferential statistics level, partial least squares (PLS) was used to test hypothesis and the goodness of fit of the model.
  Results
  Results showed that there is a casual meaningful relationship between club nature, entrepreneurial orientation, entrepreneurial marketing and the performance of sport club managers. In the modern days of marketing, old-fashioned traditional methods of marketing are no longer meeting all the needs of market and results affirmed that novel methods are required.
  Conclusion
  In today's competitive market, world, traditional marketing does not meet the needs and results have shown that more novel methods of marketing are more effective. Moreover, according to research model, entrepreneurial marketing can improve the function and individualize the company from other competitors. Based on the previous studies, novel marketing strategies would assist managers to create positive progress in the organization.
  Keywords: Club nature, Entrepreneurial marketing, Entrepreneurial orientation, Performance, Sport club managers
 • Seyed Ahmad Nejhad Sajadi *, Mehrzad Hamidi, Mohsen Arsalan Pages 31-43
  Objective
  The purpose of this research was to Identification and Prioritization of perspectives and strategies of the Tehran Municipality Sport Organization using AHP model.
  Methodology
  This study was descriptive and analytical. The statistical population of this study was includes all managers of sports organization in Tehran Municipality and strategic council members of Tehran Municipality Sport Organization (N=145). 60 persons were chosen as the statistical sample. to clarify the direction of research, early indicators of research were extracted Implementation of strategies of the sport municipality organization (1391). In cconclusion on the sample, the indicators were designed. Final questionnaire was given to a   statistical sample. And to integrate the views and priorities and weighting criteria and sub-criteria was used AHP model.
  Results
  The results showed that in Prioritization, views and strategies of the sport of Tehran Municipality, The financial perspective and the internal process perspective, the highest and lowest priority, respectively.
  Conclusion
  It seems that the exercise of citizenship should be determined on the horizon financially stand on its own, (As first priority)   and in terms of internal perspective is in acceptable conditions and can use with its current inputs fulfill his duties to realize its objectives. (As last priority).
  Keywords: Prioritization, perspectives, strategies, Tehran Municipality Sport Organization, AHP, BSC
 • Fateh Farazyani *, Morteza Rezayi Soofi, Ehsan Allah Hasani Pages 45-56
  Objective
  This paper aimed to study the Constraint factors (managerial _ Cultural _ Infrastructural) affecting sport tourism in Kurdistan province.
  Methodology
  Comparative descriptive study that was done in the field of sport tourism. The population of the study comprised three groups The statistic sample of this study was equal to the statistic population (N=74) and included three groups: 1. Sports experts 2. Experts of the travel agencies working in the field of tourism, and 3. Experts of the Organization of Cultural Heritage and tourism. researcher-designed questionnaire was used to collect the data. The validity of the questionnaire was confirmed using factor analysis and also by (15 of) the experts. The stability of the subscales and the stability of the whole questionnaire (α=0.86) was confirmed using the Cronbach's alpha method. Descriptive analysis is used to analyze the collected data and Fridman, Cruscal, Wallis, and u-Man Whitney tests were used for deductive statistics.  
  Results
  In the list of managerial problems, the lack of appropriate programming is on the top, and in the list of cultural problems, weak information system and poor public relations towards the tourists are on the top. Poor transportation system is on the top of the list of infrastructural problems.  
  Conclusion
  In attention to Kurdistan province  is poor areas. Results are probable. And the necessity for appropriate programming  and  development subtraction is apparent. Provision ground for developing sport tourism is apparent.
  Keywords: Tourism, Sport tourism, constraint factor (managerial, cultural, Infrastructural)
 • Mehdi Khatibzadeh *, Hashem Kozechiyan, Afshar Honarva Pages 57-68
  Objective
  Attendance of spectators at sporting events makes high economic income and the quality of sport venue is one of the most important factors influencing spectator’s attendance at sporting events. So, the purpose of this study was to investigate different factors affecting service quality in Azadi stadium.
  Methodology
  The research method was descriptive – correlation and the statistical sample consisted of 265 spectators attended to Tehran’s Azadi stadium for watching a football game between Esteghlal and Persepolis. The research instrument was Shonk’s Ph.D. dissertation questionnaire. The face and content validity was approved by opinion of sport management instructors and the reliability was verified by the coefficient of Cronbach’s alpha, (α=0/89). The SPSS16 was used for description of variables and testing the research hypothesizes (P<0/05). Also, LISREL software was used for doing Confirmatory Factor Analysis.
  Results
  The result showed “environment of stadium” (factor loading= 0/85), “interaction of staff” (factor loading= 0/73), “price of service and products” (factor loading= 0/71) and “access quality of sport venue” (factor loading= 0/57) had significant effect on sport venue quality. Also, the results of Friedman test showed “access quality of sport venue” (Mean rank= 3/37), “interaction of staff” (Mean rank= 2/22), “environment of stadium” (Mean rank= 2/26) and “price of service and products” (Mean rank= 2/16), respectively, are the most important factors affecting the quality of Azadi stadium.
  Conclusion
  According to the results it can be concluded that from the view point of spectators the environment of stadium have the most effect on the service quality in Azadi stadium that should be noted more than the other variables
  Keywords: service quality, Azadi stadium, Spectators
 • Ghassem Mehrabi *, Habib Honari, Mohammad Ebrahim Razaghi Pages 69-85
  Objective
  The purpose of study was Analysis of Barrier Access and Problems Wrestling Chokhe Athletes for Participation in This Sport.
  Methodology
  The research method is descriptive and it is a type of survey. The statistical population comprises of all 80 Wrestling Chokhe Athletes that Participated at 2014.01.13 in field traditional "zinal khan cheshme" and statistical sampel is selected equal to statistical population. Data collection is done by researcher-made questionnaire whos face and content validity is confirmed by experts and Cronbach’s alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (α = 0.93). Exploratory Factor analysis (EFA) with a varimax rotation was used to identify factors.
  Results
  According factor analysis, of the 40 Problems, 27 items having appropriate factor loading were stand in 4 factors namely social environmental, organizational, interapersonal & interpersonal. Result showed that organizational factors had most important (%24.954 of variance) and interpersonal had least important (%12.954 of variance) in explanation of the Access and Problems Wrestling Chokhe Athletes for Participation in This Sport.
  Conclusion
  paying attention to Access and Problems identified in the present research and trying to remove them in conformity with strategies were presented can cause to mass participation Athletes and development This Sport
  Keywords: Access, athletes, Wrestling, Chokhe
 • Yaser Ahmadi *, Zahra Sadat Mirzazadeh, Morteza Azimzade Pages 87-97
  Objective
  The purpose of this paper is to explore the impact of individual characteristics and brand-specific features and finally designing a Model of consumer purchase behavior toward Foreign brands of Sports apparel that are available in the Iran market
  Methodology
  The statistical population of the study consisted of Sports experts. The research sample size is equal to the population size and the census is taken. A questionnaire was used to collect the data, are used by Kumar et al, Which Validity of the model and the relationship between the studied variables was approved by the techniques of Structural equation Modeling.
  Results
  The results show that Self-concept of individuals has no role in their orientation toward domestic brands of Sports apparel, but need for uniqueness have been effective on individual’s orientation toward brand. On the other hand, brand orientation has also positive impact on both emotional value and perceived quality of domestic brands of Sports apparel. Also according to results, increasing brand orientation, not increase their purchase intention. All dimensions of brand in this study, both perceived quality and emotional value have significant positive impact on consumer’s purchase intention toward domestic brands of Sports apparel.
  Conclusion
  Domestic manufacturers must develop their own brand products, also Sports apparel sellers have to offer in their stores are foreign brands
  Keywords: Brand, individual characteristics, purchase behavior, Sports apparel, Sports experts
 • Mohammad Rasoul Khodadadi *, Sara Hmasoomzadeh, Akbar Faridfathi, Maryam Faridfathi Pages 99-114
  Objective
  Today, the economy and sports industry is concerned as one of the most important economic sectors in all countries, especially developing countries. Sporting goods imports has always been one of the topics discussed economic decision- makers in the context of sports economy. Considering the importance of this sector of the economy sports, this study aimed to investigate convergence of imported goodsgroupduring1992- 2012sports industry in Iran.
  Methodology
  The research method for the price pair is econometric panel data by using the Beta and Sigma convergence method in order to investigate the convergence of the grouping. Grouping goods including clothing, shoes, balls and sports equipment.
  Results
  The results showed that there is beta convergence in the sport of imported goods, and the rate of convergence in this factor 0.2602455 is statistically significant. Also, Sigma convergence test results approved the existence of convergence and reducing the deviations groups are through time. This factor is also statistically significant.
  Conclusion
  Considering the results of the beta and sigma convergence can confirm the existence of convergence in importing sporting goods group acknowledged Iran during the period studied
  Keywords: Convergence, Imported goods, Sports industry, Panel data, price pair method
 • Nasim Keshmiri *, Alireza Elahi, Hossein Akbari Yazdi Pages 115-138
  Objective
  Advertising impact assessment is one of the important parts of advertising plan. In this regard, advertising through sport need a standard and specific tool. The aim of this study was design a questionnaire advertising effectiveness through sport based on AIDA model and then to determine validity and reliability of it.
  Methodology
  The opinions of expert`s group used to determine the content and face validity of questionnaire. Also to determine the construct validity and reliability, first, among the present spectators in Azadi Stadium, 45 people in the pilot study and 366 people participated in the main study.
  Results
  The results of confirmatory factor analysis (CFA) show the confirmation of construct validity of Measurement tool and the results of internal consistency with using Cronbach's alpha (α =0.84) and composite reliability (CR= 0.91) was acceptable.
  Conclusion
  This tool can clearify impact challenges of successful advertisement by evaluating 4 concesctive steps of evaluation of advertisement effectiveness model (AIDA model). This tool have ability to assessment of advertisement through sport effectiveness and it can be use by corporate that have advertisement through sport for their product and marketing and advertising researchers.
  Keywords: validation, confirmatory factor analysis, the effectiveness of advertising, advertising through sports
 • Behzad Izadi *, Edris Radi Pages 139-153
  Objective
  One of the important marketing approaches that reflect the organization's success or failure in building long-term relationships with customers is relationship marketing. In this regard, this research was to analyze the importance and performance of relationship marketing approach in sports complexes.
  Methodology
  The research method was analytical- descriptive survey. The study population included 243 of Kurdistan Sport complexes executives, which subjects selected randomly. Delone questionnaire (2006) with 19 items was used to collect data. The paired t-test was used to compare the importance and performance of marketing relationship.
  Results
  Results showed that there is a significant difference between the executives' understanding of relationship marketing importance and performance. In addition, there is a significance difference between the relationship with the customer, the quality of the services and preserving the customers, on the status of importance and performance.
  Conclusion
  Relationship marketing tactics can build customer satisfaction and their loyalty in the sport complexes long-term and lead to sport complex’s profitability with retaining existing customers.
  Keywords: relationship marketing, customer relationship management, customer retention, sport complex
 • Mohammadali Ghareh *, Zeinab Anet, Omid Jamshidi Pages 155-169
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effect of the electronic marketing on implementation of customer relationship management in Tehran ski resorts.
  Methodology
  Approach with the objective, practical and based on data collection is descriptive correlational and its population, including all staff and experts and managers Ski Federation and the ski resorts of Dizin, Shemshak, Tochal and Abali as well as elite athletes and coaches skiing in Tehran with 208 people is due, because of limited number the general methods were used and finally 196 questionnaires were analyzed. To evaluate data and model parameters survey questionnaire Nicholas et al. (2013) was used which consisted of 40 items. To assess the validity used the opinion of a number of experts and to assess the reliability, Cronbach's alpha coefficient used and for electronic marketing 0/85 and customer relationship management 0/89 are calculated and finally, the model using structural equation modeling technique is tested by LISLER.
  Results
  The results showed that the creation and promotion of web sites, improve access through search engines and social networks have significant positive relationship with customer relationship management.
  Conclusion
  According to the results we can say that marketing electronic components, search engines, social networks and Web sites significantly effect on the implementation of customer relationship management on Tehran ski resorts.
  Keywords: E-mail marketing, customer relationship management, search engines, social networks. Web sites