فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • لقمان کشاورز، ابوالفضل فراهانی، بهرام بهرامی پور* صفحات 1-16
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر کسب کرسی‏های بین‏المللی ورزشی توسط نمایندگان ایران بود. روش‏شناسی: جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی‏های بین‏المللی، دانش و تجربه لازم را داشتند (495N=). در بخش کیفی پژوهش 25 نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست‏یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 55 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید20 تن ازمتخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‏ها از روش آماری توصیفی و استنباطی از جمله KMO، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و فریدمن با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت شش عامل اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، ارتباطی، اقتصادی، حرفه ای و شغلی، سیاسی به عنوان مولفه‏های موثر در کسب کرسی‏های بین‏المللی ورزشی نقش دارند.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می‏شودسازمان‏ها و مدیران ارشد ورزش از تمام این عوامل موثر و اساسی برای کسب کرسی‏های بین‏المللی استفاده کنند و در جهت حفظ و تقویت این عوامل تلاش کنند و با تدوین برنامه بلندمدت، کسب کرسی‏های بین‏المللی ورزش را به عنوان یکی از استراتژی‏های مهم در ورزش مدنظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: نماینده، کرسی بین ‏المللی، ورزش، روابط بین‏ الملل
 • علی خادمی، نیما ماجدی*، مهدی نادری نسب صفحات 17-40
  هدف
  امروزه برای بقا در بازار ورزشی احتیاج به پویایی است و علم بازاریابی ورزشی پایه و اساس مناسبی را برای روش های درست بازاریابی فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی های بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیلSWOT است. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و براساس هدف، کاربردی است. تعداد 73 نفر شامل رئیس، معاونین، مسئولین کمیته ها، داوران و همچنین مربیان تیم های ملی فدراسیون کشتی (33 نفر) نمونه‏گیری به روش کل شمار، و از متخصصین حوزه استراتژیک و بازاریابی ورزشی (40 نفر) نمونه گیری به روش تصادفی هدفمند و به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‏ساخته مربوط به عوامل درونی و بیرونی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی و شامل 77 سوال (نقاط قوت 11، نقاط ضعف 25، فرصت‏ها 19 و تهدیدها 22 مورد) بود. روایی پرسشنامه توسط 19 نفر از متخصصین این حوزه تایید و پایایی پرسشنامه‏ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به‏دست آمد. برای تعیین وضعیت سازمان از تحلیل SWOT و برای رتبه‏بندی عوامل برنامه راهبرد بازاریابی فدراسیون کشتی از روش آزمون فریدمن و از ماتریس QSPM برای اولویت بندی استراتژی‏ها استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد با توجه به شناسایی عوامل درونی و بیرونی و در نتیجه تحلیل استراتژیک سوات، جایگاه بازاریابی فدراسیون کشتی در جایگاه WT و موقعیت حفظ وضعیت موجود قرار دارد. با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت حوزه بازاریابی فدراسیون کشتی استفاده شود.
  نتیجه گیری
  بنابراین تدوین سیاست های کلان مدیریتی به منظور درآمدزا نمودن ورزش ، توجه به درآمدهای ناشی از توسعه پایدار، استفاده از مفهوم برون‏سپاری و ایمن‏سازی بستر سرمایه‏گذاری از مهم‏ترین استراتژی‏های پیشنهادی در این پژوهش می باشد
  کلیدواژگان: بازاریابی، برنامه ‏ریزی استراتژیک، سوات، فدراسیون کشتی
 • مصطفی سلطانی*، غلام علی کارگر، سارا کشکر، فرزاد غفوری صفحات 41-55
  هدف
  هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر، آمیخته اکتشافی بود. جامعه ی آماری تحقیق حاضر در مطالعه کمی و کیفی شامل کلیه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال بود. در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند طبقه ای و در بخش کمی از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی، شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش های تحلیل محتوا در جهت بررسی مصاحبه ها و از روش معادلات ساختاری در جهت بررسی مدل تحقیق استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در غالب نرم افزار SPSS نسخه 22 و نرم افزار PLS انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد فعالیت تجاری، هواداران، رسانه، تبلیغات، درآمد روز مسابقه، سایر و حامیان مالی به ترتیب با ضرایب تاثیر: 352/0، 189/0، 178/0، 169/0، 146/0، 138/0 و 137/0 می تواند مهم‏ترین منبع درآمدزایی باشگاه های فوتبال کشور باشد.
  نتیجه گیری
  باشگاه ها می توانند با بهره گیری از شیوه های نوین بازاریابی و منابع مختلف درآمدزایی نظیر: فعالیت های تجاری، هواداران، حق پخش رسانه ای، تبلیغات، درآمد روز مسابقه، حامیان مالی و سایر منابع، به منظور تامین نیازهای مالی، توسعه باشگاه و جهت حضور قدرتمند در عرصه های داخلی و بین المللی، استفاده کنند.
  کلیدواژگان: درآمدزایی، باشگاه حرفه ای، فوتبال
 • حسین عبدالملکی*، فاطمه حیدری، محبوبه الله یاری، سید بهادر زکی زاده صفحات 55-69
  هدف
  امروزه آینده‏نگاری به عنوان یک ابزار تحلیلی-چشم‏اندازی متمایز، توسعه پیدا کرده است. این ابزار، آینده های محتمل از رشته های مختلف را مورد توجه قرار می دهد و بدین ترتیب به فرآیندهای تصمیم‏گیری در سطوح مختلف کمک می نماید. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی دستاوردهای حال حاضر پژوهش‏های مدیریت ورزشی، حوزه‏های تاثیرگذار بر آینده و ارائه تاکتیک‏های مناسب برای دستیابی به آینده‏ای ایده‏آل بود. روش‏شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات کمی-کیفی بود. روش جمع‏آوری داده‏ها شامل مطالعات کتابخانه‏ای و روش دلفی بود. تعداد 11 تن از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی اعضای گروه روش دلفی این پژوهش را تشکیل دادند. یافته‏ ها: با جمع‏بندی نظرات متخصصین، 16 جنبه در مورد وضعیت حال حاضر پژوهش‏های مدیریت ورزشی بدست آمد که تفاوت بین اهمیت و موفقیت دستیابی به آنها با استفاده از آزمون تی همبسته مورد سنجش قرار گرفت که کلیه 16 جنبه مطالعات مدیریت ورزشی با موفقیت کم و میزان اهمیت زیاد ارزیابی شدند و تفاوت معنی‏داری بین موفقیت و اهمیت آنها بدست آمد. همچنین 11 حوزه موثر بر آینده ایده‏آل پژوهش‏های مدیریت ورزشی بدست آمد که در ادامه 12 تاکتیک برای تحقق آینده ایده‏آل معرفی گردید. نتیجه‏گیری: برخی از اعضای گروه تحقیق معتقد بودند که رشته مدیریت ورزشی تنها در مسائل تئوریک در ورزش قابل استفاده است در حالی‏که برخی دیگر معتقند مدیریت ورزشی می‏تواند یک تئوری منحصر به فرد را ایجاد کند و در مسائل عملی نیز قابل اجراست
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، مدیریت ورزشی، دلفی، تحلیل روندها
 • عادله عظیمی دلارستاقی*، سید محمدحسین رضوی، محمدرضا برومند صفحات 69-88
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه‏های تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیات‏ علمی دانشکده‏های مدیریت کارآفرینی و دانشکده‏های تربیت‏بدنی و علوم‏ورزشی (با تخصص کارآفرینی و مدیریت کسب و کار) دانشگاه‏های دولتی سراسر کشور، اعضا و مدرسین ویژه و منتخب کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و کارآفرینان منتخب ورزشی کشور بودند که نمونه تحقیق به صورت نظری تعیین و پس از انجام 21 مصاحبه، عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی شناسایی گردید. لازم به ذکر است که تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی در شش مولفه تحت عناوین سیاست‏های حمایتی دولت، عوامل قانونی و حقوقی، نظام آموزشی، عوامل فرهنگی، سیاست‏های تجاری و عوامل حاکمیتی شناسایی و استخراج گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  به منظور رونق کسب و کارهای مرتبط با ورزش، فراهم نمودن شرایط زمینه‏ای با هدف کمک به باروری نوآوری‏ها که نهایتا سبب ایجاد مزیت‏های رقابتی در کسب و کارها می‏گردد، ضروری می‏باشد. در همین راستا دولت‏ها می‏توانند با اجرای نقش حیاتی خود در رویکردهای تنظیمی، هنجاری و شناختی به عنوان یک تسهیل‏کننده عمل نموده و شرایط محیطی را برای صاحبان کسب و کارها جهت استقرار کارآفرینی استراتژیک آماده نمایند
  کلیدواژگان: کارآفرینی استراتژیک، کسب و کارهای ورزشی، گراندد تئوری
 • مهدی بشیری*، رسول فرجی، فریده اعلاباف یوسفی صفحات 89-105
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش ورزشکاران مشهور در تبلیغات از دیدگاه مشتریان می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تبریز بودند که 350 پرسشنامه به صورت در دسترس بین پاسخ‏دهندگان توزیع شد که در نهایت 334 پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس اثربخشی ورزشکاران صحه گذار (AEES) پتز (2012) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 15 تن از اساتید متخصص مدیریت ورزشی بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی درونی پرسشنامه، از طریق ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3.00 بهره گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که به ترتیب آشنایی ورزشکار، جذابیت ورزشکار، تخصص ورزشکار، تشابه ورزشکار، شخصیت دوست‏داشتنی و قابلیت اعتماد ورزشکار بر پذیرش ورزشکاران مشهور در صحه گذاری محصولات تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای پیش بین به مقدار 93%، متغیر ملاک (پذیرش ورزشکار) را تبیین می نمایند.
  نتیجه گیری
  شرکت ها و بازاریابان ورزشی بایستی فاکتورهای آشنایی ورزشکار، جذابیت ورزشکار، تخصص ورزشکار، تشابه ورزشکار، شخصیت دوست‏داشتنی و قابلیت اعتماد ورزشکار را هنگام انتخاب صحه گذاران محصولات خود از بین ورزشکاران مشهور، مدنظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: ورزشکار، مشهور، تبلیغات، صحه گذاری
 • رسول نظری*، مریم مختاری صفحات 105-118
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل عناصر سازنده برند باشگاه‏های فوتبال براساس ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان (CBBE) بود. روش‏شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران، معاونین، پرسنل باشگاه‏ها، بازیکنان و هواداران و مشتریان چهار باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان، ذوب‏آهن اصفهان، گیتی‏پسند و ریف بودند. تعداد حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر مشخص شد و پرسشنامه‏ها بصورت تصادفی در اختیار نمونه‏ها قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه عناصر سازنده برند بر اساس ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری کلر (2001) شامل 71 سوال بود. روایی پرسشنامه توسط دو تن از اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته‎های پژوهش از نرم‎افزار SPSS و برای ارائه مدل از نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته‏ ها: شش عامل برجستگی برند، عملکرد برند، تصویرسازی برند، قضاوت‏ها نسبت به برند، احساسات نسبت به برند و همنوایی با برند به عنوان عامل تبیین‏کننده ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان معرفی شده‏اند (05/0=P). نتیجه‏ گیری: به طور کلی دستاوردهای پژوهش حاکی از آنست که از بین شش عامل عناصر سازنده برند مولفه تعهد از همنوایی با برند دارای بیشترین تاثیر و مولفه‏های تصویرسازی برند و کیفیت از عامل قضاوت‏ها نسبت به برند کمترین تاثیر را در ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان داشتند.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه، باشگاه، برند، فوتبال، مشتری
 • رحیم رمضانی نژاد، شهرام شفیعی، هشام رستمی* صفحات 119-141
  هدف
  هدف از این پژوهش ارزیابی راهبردی فوتبال استان گیلان براساس تحلیل سوات و تدوین استراتژی مناسب بود. روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمام صاحب نظران فوتبال استان گیلان و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیات ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه بود که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و با پایایی مناسب (95/0=α) تایید شد. از آزمون فریدمن، روش وزن‏دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته ها و استراتژی‏های مناسب استفاده شد.
  یافته ها
  مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت کیفیت زمین و اماکن، سیاست گذاری خصوصی سازی باشگاه ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT (تدافعی) قرار دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان استفاده شود.
  کلیدواژگان: حلیل سوات، فوتبال گیلان، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استراتژی توسعه
 • جواد فسنقری*، علی بنسبردی، مرضیه رحیمی صفحات 141-156
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش ادارک شده و وفاداری مشتریان در باشگاه های ورزشی شهر مشهد می باشد. روش شناسی: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل افرادی بود که در باشگاه های ورزشی شهر مشهد مشغول به ورزش بودند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایبوده و جمع آوری اطلاعات از باشگاه های مختلف در مناطق 13 گانه شهر مشهد انجام گرفت (382 نفر). ابزار تحقیق پرسشنامه‏ ای بود که شامل سه بخش مربوط به مدیریت دانش، ارزش ادراک شده و وفاداری می شد. روایی و پایایی پرسشنامه قبل از استفاده مورد بررسی و تایید قرار گرفت. از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، برای ارائه مدل تحقیق استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد که برازش مدل با داده ها مناسب بوده است. بطور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که دانش برای مشتری با ضریب اثر 59/0 و ارزش اجتماعی با ضریب اثر 42/0 بیش ترین تاثیر را در ایجاد ارزش ادراک شده ورزشکاران داشته است و ارزش ادراک شده نیز ضریب اثر 90/0 دارای تاثیر معنی داری بر وفاداری مشتریان در باشگاه های ورزشی داشته است.
  نتیجه گیری
  در یک جمع‏ بندی کلی از نتایج تحقیق می توان گفت که به کارگیری مدیریت دانش و مولفه‏ های آن در باشگاه های ورزشی یک عامل بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، و با تقویت آن زمینه ای را برای افزایش ارزش ادراک شده ورزشکاران و افزایش وفاداری آن‏ها فراهم ساخت.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش مشتری، ارزش ادراک شده، وفاداری
 • مسعود ایمان زاده*، مهرداد محرم زاده، مهدی پاشایی صفحات 157-170
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ورزش استان اردبیل بود. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش تمامی مربیان، ورزشکاران، و داوران دارای بیمه ورزشی در استان اردبیل بودند که تعداد کل حجم نمونه (25000) نفر بودند و نمونه آماری بر اساس جدول نمونه گیری مورگان به صورت تصادفی، تعداد 375 نفر در نظر گرفته شد. از پرسشنامه محقق‏ساخته اثربخشی برند ورزشی انسانی جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های کالموگروف اسمیرنوف، ویلکاکسون و فریدمن و نرم افزار آماری 22SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی علی دایی، تفاوت معنی داری وجود دارد و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی اجتماعی، اثربخشی سیاسی و اثربخشی اقتصادی بود. همچنین نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی حسین رضازاده، تفاوت معنی داری وجود دارد و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی سیاسی، اثربخشی اقتصادی، و اثربخشی اجتماعی بود. به طورکلی در تمامی ابعاد اثربخشی برند انسانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده به طور معنی داری بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  در کل یافته های پژوهش نشان داد که برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ابعاد ورزشی و فرهنگی تاثیرگذاری بیشتری دارد و در این بین تاثیرگذاری برند علی دایی بیشتر بود.
  کلیدواژگان: برند، برند انسانی، اثربخشی، علی دایی، حسین رضازاده
 • حسین عیدی، نگار قلی پور*، مریم فلاح صفحات 171-183
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی کالای ورزشی بود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت‏بدنی کلیه دانشگاه‏های کشور بودند که بر اساس جدول مورگان برای جامعه نامحدود 390 پرسشنامه جمع‏آوری شد. در این تحقیق از پرسشنامه جمعیت‏شناختی و از پرسشنامه سهولت، سودمندی و اعتماد گفن (2003)، درک لذت‏بخش بودن فاگان (2008)، نگرش، قصد خرید و خرید یو (2014) و رضایتمندی از خرید اندرسون (2003) استفاده شد که پس از تعیین روایی، پایایی کلی پرسشنامه‏ها (94/0) قابل قبول بود.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده از نرم افزار Smart PLS نشان داد که سودمندی، سهولت، اعتماد و لذت بر رضایت مصرف‏کننده در خرید اینترنتی مصرف‏کننده کالای ورزشی اثرگذار بود. همچنین اعتماد مهم‏ترین عامل اثرگذار بر نگرش در خرید اینترنتی کالای ورزشی بود ولی سهولت بر نگرش اثرگذار نبود.
  نتیجه گیری
  هدف مدیران فروشگاه‏های اینترنتی تنها فروش محصول نباشد، بلکه باید تلاش کنند با حفظ صداقت، ارائه محصولی با کیفیت و دادن بهترین خدمات، مشتری ثابت و وفادار پیدا نموده و با حداقل تبلیغات فروش خوبی داشته باشد.
  کلیدواژگان: خرید اینترنتی، سهولت استفاده، لذت‏مندی، رضایت، نگرش، اعتماد
|
 • Loghman Keshavarz, Abolfazl Afarahani, Bahram Bahramipoor * Pages 1-16
  Objective
  The aim of this study was to Analysis of Factors Affecting the international sports seats by the representatives of Iran.                                        
  Methodology
  The statistical population of this study included all of  the faculty members, administrators, athletes and representatives of the sports seats in the context of international seats, had the necessary knowledge and experience(n=495).In the qualitative phase, 25 individuals were selected purposefully and in quantitative phase , a sample of 220 people was chosen based on Morgan table. The instrument was a 55-item structured questionnaire to achieve the objectives of the study. The validity of the content and formal questionnaire was confirmed by 20 experts of sports management and its structural validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Its reliability was studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0/83.For data analysis the descriptive statistic and inferential statistics methods including KMO, Bartlett exploratory factor analysis with orthogonal rotation and Friedman by application of AMOS software SPSS software were used.             
  Results
  The Research results showed that there are 6 factors in order of priority such as social and  cultural factors, administrative,  communicative , economical , professional and occupational, political as effective components contained within international sport seats are involved.                                                        
  Conclusion
  It is suggested that organizations and senior executives of sport use all these effective and fundamental factors for gaining international seats and work to preserve and strengthen these factors, and by establishing a long-term plan, the acquisition of international sport seats as one Consider important strategies in sport.
  Keywords: Representative, International seats, Sport, International relations
 • Ali Khademi, Nima Majedi *, Mahdi Naderi Nasab Pages 17-40
  Objective
  Today, in order to survive in the sport markets, need to be dynamic. Sport marketing science provides a good foundation for proper marketing methods. The aim of this study is codify the wrestling federation marketing strategies based on SWOT analysis.
  Methodology
  The method of this research is descriptive-survey. Based on the objective, it is applicable. Total of 73 people, including the boss, vice chairmen, committee officials, referees, and coaches of the national wrestling federation (33 people) were selected as the sample. Among the experts in the field of strategic marketing and sport marketing (40 people) were selected randomly and voluntarily. In the present research, a researcher-made questionnaire was used to study the internal and external factors of the federation's marketing strategic plan, which included 77 questions (11 strengths, 25 weaknesses, 19 opportunities, and 22 threats). The validity of the questionnaire was verified by 19 experts in this field and the reliability of the questionnaires was 0.89 by Cronbach's alpha coefficient. The swot process was used to determine the status of the organization and ranking the factors of strategic planning for Iran wrestling federation, Friedman test has been implemented.
  Results
  According to internal, external, and strategic SWOT analysis, the findings of the research showed that the federation's marketing position is at WT rank with maintaining the current status. According to the results of the SWOT analysis matrix, it is better to use a defensive and stabilizing strategies to manage the Wrestling Federation's marketing domain.
  Conclusion
  Therefore, codify of macro-management policies in order to make the sport more profitable, attention to the revenues from sustainable development, using the concept of outsourcing and securing the investment platform are among the most important strategies proposed in this research.
  Keywords: Marketing, Strategic planning, SWOT, Wrestling Federation
 • Mostafa Soltani *, Gholam Ali Kargar, Sara Keshkar, Farzad Ghafori Pages 41-55
  Objective
  The purpose of present study was designing the revenue model for iranian professional football clubs.
  Methodology
  The method of this study was exploratory mixed. The population of qualitative and quantitative research in this study were all of the football industry elite. Sampling in qualitative part of this study was targeted stratified and in quantitative part was targeted. The instrument used to collect data in this study was a researcher made questionnaire. Content analysis was used to analyze interviews with experts and structural equation model to evaluate the model. All the present data analysis with using SPSS version 22 and software PLS was performed.
  Results
  The results showed that commercial, fans, media, advertising, match day revenue, others and financial sponsors with path coefficients: 0.352, 0.189, 0.178, 0.169, 0.146, 0.138 and 0.137 could be the most important sources of revenue for iranian football clubs.
  Conclusion
  Clubs can use new marketing techniques and various sources of revenue, such as: commercial, fans, media rights, advertising, match day revenue, financial sponsors and other resources, to meet the financial needs, develop clubs and have strong presence in the domestic and international arena.
  Keywords: Revenue, professional Club, football
 • Hossein Abdolmaleki *, Fatemeh Heidari, Mahboubeh Allahyari, Seyed Bahador Zakizadeh Pages 55-69
  Objective
  nowadays, future study has been developed as a distinctive vision analytical tool. This tool, consider the possible future of different disciplines, thus help decision-making processes at different levels. Purpose of this study was identified of current achievements of sport management reviews, factors that affect future of this field and present appropriate tactics for an ideal future.
  Methodology
  This study was quantitative and qualitative. Method of data collection includes library research and the Delphi method. 11 professors of sports management with a futuristic vision formed the panel members. According to experts, 16 aspect of current state of sport management identified.
  Results
  Research showed that the difference between importance and success in all 16 aspects of sport management studies was evaluated little success and the amount of high importance and there was significant difference found between success and their importance.
  Conclusion
  The 11 areas which affect future of sport management were achieved and to achieve the ideal future was introduced 12 Tactics
  Keywords: future study, sport management, Delphi, trends analysis
 • Adeleh Azimi Delarestaghi *, Seyed Mohhamad Hosein Razavi, Mohammad Reza Boroumand Pages 69-88
  Objective
  The research purpose was to identifying the effective context conditions of strategic entrepreneurship deployment in sports business.
  Methodology
  It was a qualitative research (grounded theory). Data collection was done through interview and research background. The population included the members (with expertise in entrepreneurship and business management) of entrepreneurship management faculties and physical education and sport sciences faculties associated with state universities, selected members and instructors of job creation and entrepreneurship in ministry of sport and youth, and selected local sport entrepreneurs. The sampling was theoretical and the underlying factors affecting the establishment of strategic entrepreneurship in sports businesses was defined followed by 21 interviews. Data analysis was conducted through three coding levels of open, axial, and selective.
  Results
  Six indexes were identified as following: government support policies, legal factors, education system, culture factors, commercial policies, and governance factors.
  Conclusion
  To flourish sports business, contexts conditions are required to realize innovations and create competitive advantages. In line with this, governments can play vital roles as facilitator in regulatory, normative, and cognitive approaches and make environment conditions possible for the business owners to deploy strategic entrepreneurship.
  Keywords: Strategic Entrepreneurship, Sports Business, grounded Theory
 • Mahdi Bashiri *, Rasoul Faraji, Farideh Alabaf Yousefi Pages 89-105
  Objective
  The aim of this study was to evaluation of factors affecting on acceptance of products endorsing athletes from customers' perspective.
  Methodology
  This is an applied descriptive study. The population of the study included all the sports store customers in Tabriz city. In this study a total of 350 questionnaires were distributed and finally 334 questionnaires were collected. For data collection athlete endorser effectiveness scale was applied. The face validity of the questionnaire was confirmed by 15 professors of sport management. The internal consistency of the questionnaire was determined with Cronbach's alpha coefficient (0.92). The hypotheses were examined by the structural equation modeling method using Smart PLS 3.00 software.
  Results
  The results indicated that respectively athlete expertise, athlete trustworthiness, athlete attractiveness, athlete likability, athlete similarity and athlete familiarity has a significant and positive impact in accepting the famous athletes in advertising from the customers' perspective. Moreover, results indicated that 93% of criterion variables (acceptance athlete) were explained by the Predictor variables.
  Conclusion
  Therefore, it is concluded that the familiarity of the athletes, athletes' attractiveness, athletes' expertise, athletes' similarity, lovable character and reliability of the athletes should be taken into account by the sports marketing companies in selecting athletes as endorsers.
  Keywords: famous, athletes, advertising, endorsement
 • Rasool Nazari *, Maryam Mokhtari Pages 105-118
  Objective
  The aim of this study was provide the elements are redirected to football clubs on the basis of brand equity from the customer perspective (CBBE).
  Methodology
  This study applied a statistical correlation- descriptive population consisted of all mangers, the club staff, players and fans and customers’ four sports and cultural club Sepahan, ZobAhan, Gitipas and Reef. Sample size was determined using Cochran formula 384 the samples were random. Instrument components are based on customer-based brand equity Claire (2001) consists of 71 questions. The validity by two professors of sport management and reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.92) respectively. The findings for statistical analysis SPSS software and LISREL software was used to model.
  Results
  Six of brand salience, brand performance, brand imagery, judgments about brand, brand perceptions and brand conformity as presented in predicting brand equity from the customer perspective.
  Conclusion
  In general research indicate that among the six operating components are the building blocks of conformity with commitment has the greatest impact and the quality of imaging components are operating judge had minimal impact on brand equity from the customer perspective.
  Keywords: Brand, Equity Values, Clubs, Customer, football
 • Rahim Ramzaninejad, Shahram Shafiee, Hesham Rostami * Pages 119-141
  Objective
  The present study intended to strategically assess the football of Guilan province based on SWOT analysis and also to plan a suitable strategy.
  Methodology
    This research is descriptive-analytical and functional. The statistical population of study included all Guilan province football experts, and the sample was selected out of managers, experts of organizations, schools' and universities' sport educators, and veteran players and coaches (n=50). The authors have developed a questionnaire, as an instrument, based on exploratory study and rewriting similar foundations and studies. Validity of this instrument was confirmed by experts (content validity). The reliability of the instrument was also proved as suitable (=α0.95). To analyze the data and the suitable strategies, Friedman test, Weighting Method, and external and internal factors evaluation matrix were utilized.
  Results
  Desirability of information technology, undesirability of the quality of football pitch, policy of privatization of clubs, and tendency of people toward inactive life style were identified respectively as the most important strong point, weak point, opportunity, and threat. According to internal factors matrix (2.38) and external factors matrix (2.49), the strategic condition of Guilan province football is in WT region.
  Discussion
  According to results of SWOT analysis matrix, it is necessary to employ Stability Strategy or Defensive Strategy in managing football development in Guilan province.
  Keywords: SWOT analysis, Guilan's football, internal factors, external factors, development strategy
 • Javad Fesanghari *, Ali Benesbordi, Marziye Rahimi Pages 141-156
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effect customer knowledge management and perceived value on customer loyalty in sports clubs of the city of Mashhad.
  Methodology
  This study was a descriptive survey. The study population consisted of persons who exercised in sports clubs in Mashhad. Cluster sampling method was used and data were collected from various clubs in 13 districts in city of Mashhad (N=382). The research instrument was a questionnaire consisting of three parts related to knowledge management, perceived value and loyalty. Validity and reliability of the questionnaire were reviewed and approved before use. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling with LISREL software were used respectively to evaluate the construct validity and to present the research model.
  Results
  The results of the research model showed that goodness-of-fit of models to data is good. Overall, the results showed that knowledge for the customer with coefficient effect of 0.59 and social value with coefficient effect of 0.42 have had the most effect on athletes' perceived value and perceived value with coefficient effect of 0.90 had a significant effect on customer loyalty in sports clubs.
  Conclusion
  In a general conclusion of the study results, it can be claimed that the application of knowledge management and its components in sports clubs is a very important factor and thus must be taken into account. Reinforcing this concept may pave the way for enhancing athletes' perceived value and also their senses of loyalty.
  Keywords: Customer knowledge management, perceived value, loyalty
 • Masoud Imanzadeh *, Mehrdad Moharramzadeh, Mahdi Pashaie Pages 157-170
  Objective
  The purpose of present study was investigation of effectiveness of human brand of Ali Daei and Hossein Rezazadeh in Ardebil province.
  Methodology
  Statistical Community of study included all entire of coaches, athletes, and referees that had sport insurance in Ardabil Province (N=25000), and statistical sample based on Morgan table were considered 375 person randomly. Data were collected with sport human brand researcher made questionnaire that evaluates amount of effectiveness of of human brand of Ali Daei and Hossein Rezazadeh with 25 questions and 5 subscales include cultural, social, economical, political, and sport domains. Internal consistency of questionnaire were analysed with alpha cronbach 0.88. Data were analysed with one sample kolmogorov smirnov, Wilcoxon, and Friedman tests in significant lower than 0.05.
  Results
  Results showed that there were significant differences between dimensions of effectiveness of Ali Daei human brand, and they were respectively included sport, cultural, social, political and economical effectiveness. Also results showed that there were significant differences between dimensions of effectiveness of Hossein Rezazadeh human brand, and they were respectively included sport, cultural, political, economical, social, and effectiveness Finaly results showed that Ali Daei were more effectiveness than Hossein Rezazasdeh in whole dimensions of brand effectiveness.
  Conclusion
  In whole results supported the notion that Ali Daei and Hossein Rezazadeh were more effective in sport and cultural dimension, and Ali Daei human brand was better
  Keywords: Brand, Effectiveness, Ali Daei, Hossein Rezazadeh
 • Hosein Eidi, Negar Gholipour *, Maryam Fallah Pages 171-183
  Objective
  The purpose of this study was to test a research model by adapting technology acceptance model, trust, perceived enjoyment, and satisfaction to understand why and how sport consumers purchase sport products online.
  Methodology
  To achieve the purpose of the study, an online survey was conducted with a total of undergraduate and graduate students from universities in the Iran. according to Morgan for unlimited community 390 questionnaires were collected. In this study was used a demographic questionnaire, questionnaire ease, usefulness and reliability Geffen (2003), Understanding the pleasure of Fagan (2008), attitude, intention to buy Yoo (2014) and satisfaction of buying Anderson (2003).validity was obtained. the reliability of the questionnaire was 0.94.
  Results
  The results of Smart PLS showed the usefulness, ease, confidence and fun affected on online shopping. The findings provide evidence that trust was most influential as a motivator for using the Internet for purchasing sport products. However perceived ease of use, did not influence attitude of sport products.
  Conclusion
  therefore online stores manager not only sell product but also they should strive to maintain integrity, providing quality products and the best service, constant and loyal customer find and at least have a good sales promotions.
  Keywords: Trust, Online Purchasing, satisfaction, Perceived Ease of Use, Enjoyment, Attitude