فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدجواد رامیار*، علی اکبر مجدی، محمد مظلوم خراسانی صفحات 1-32
  هم زمان با ورود نیروهای نظامی ایالات متحده آمریک ا و کشورهای عضو سازمان ناتو در سال 2001 به افغانستان، گروه های کمک برای بازسازی نیز به این کشور آمده و طی این سال ها، جامعه جهانی بیش از 130 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش کمک های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان، نه مورد از شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته و در پرتو نظریات مکاتب نوسازی و وابستگی و با روش تحلیل داده های ثانویه ارزیابی کرده است. نتیجه آزمون فرضیه ها که در نرم افزار SPSS تحلیل شده است، نشان می دهد که رابطه میان متغیر مستقل کمک های خارجی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، امید به زندگی، آموزش، افزایش جمعیت و توسعه انسانی، معنادار و مثبت بوده است اما میان کمک های خارجی و متغیرهای بهبود شرایط امنیتی و کاهش تولید مواد مخدر، رابطه غیرمعنادار و همچنین، اثر متغیر مستقل بر نرخ بیکاری منفی گزارش شده است؛ براین اساس، کمک های خارجی در بهبود اوضاع امنیتی، وضعیت بیکاری و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان موثر نبوده؛ اما به بهبود وضعیت دسترسی مردم به خدمات آموزشی و بهداشتی منجرشده است.
  کلیدواژگان: کمک های خارجی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، افغانستان
 • بهنام رشیدی زاده*، علی محمدی ضیاء صفحات 33-58
  بی تردید فرهنگ هر جامعه ای، نقشی تعیین کننده در عرصه کنش های اجتماعی داشته، دراین میان، فرهنگ سیاسی به جهت آنکه با کنش های سیاسی، پیوند برقرارمی کند، در عرصه سیاسی جامعه، دارای اهمیتی دوچندان است؛ این در شرایطی است که بررسی الگوهای رفتاری جوامع عربی و تاثیر آن بر ساختارهای کلان سیاسی، از مباحث جدید در حوزه مطالعات سیاسی جوامع عربی بوده، ارتباط میان این دو مقوله به فهم مناسب موضوع به طورشایانی کمک می کند؛ بنابراین، هدف از طرح این موضوع، نگاه ویژه به آن دسته از رفتارهای اجتماعی است که در روند تاریخی به صورت سنت عمومی به نسبت پایدار، ساختارهای بالا را سامان می دهند؛ براساس این، پژوهش حاضر در چارچوب نظری رفتارگرایی و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال بررسی تاثیر الگوهای رفتاری- فرهنگی جهان عرب در فرایند تحقق دموکراسی در خاورمیانه است. یافته های تحقیق از آن، حاکی است که تنوع الگوهای رفتاری و فرهنگ سیاسی جهان عرب ازقبیل اقتدارگرایی، حضور بی ضابطه گروه های غیررسمی، ملی گرایی و پان عربیسم به مثابه ساختار فرهنگی، از فرایندی کلیت بخش درراستای نیل به آگاهی معین و مستقر در تحقق دموکراسی جلوگیری می کنند؛ این در حالی است که دخالت خارجی و استعمار نیز، مانع مهم دیگری بر سر راه تحقق دموکراسی در جهان عرب است.
  کلیدواژگان: دموکراسی، فرهنگ سیاسی، الگوهای رفتاری، جهان عرب، خاورمیانه
 • اسفندیار غفاری نسب*، شریف پویا، محمدعلی قاسمی نژاد، سیدابراهیم مساوات صفحات 59-86
  هویت ملی، مفهومی ذهنی است که تعلق به یک گروه ملی خاص را نمایان می کند. هویت ملی با مجموعه ای پیچیده از شرایط و احساسات همراه است که نگرش فرد را نسبت به گروه خود و دیگر گروه ها نشان می دهد. مسئله هویت ملی در افغانستان، همواره یکی از [موارد] بسیار حساس سیاسی و فرهنگی بوده است چراکه تفاوت های زبانی، قومی، فرهنگی و مذهبی در افغانستان و شباهت های قومی و فرهنگی با اقوام کشورهای مجاور و همچنین جنگ، تضاد و ویرانی در افغانستان باعث شده که هویت ملی در این کشور به طور کامل شکل نگیرد. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی، فرهگی مرتبط با هویت ملی دانشجویان تعلیم و تربیه کابل بوده است؛ در این مطالعه برای تبیین هویت ملی دانشجویان در سه گروه قومی (پشتون، هزاره و تاجیک) از نظریه های اجتماعی و فرهنگی مانند گیدنز و استرایکر استفاده شده است. در گردآوری داده ها از روش پیمایش بهره گرفته ایم؛ تعداد نمونه نیز 372 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک صورت گرفته است؛ تجزبه وتحلیل داده ها نیز با به کارگیری نرم افزار SPSS انجام شده است؛ یافته های این تحقیق نشان می دهند که رابطه ای معنادار و مثبت، میان متغیرهای هویت قومی، دینی، جهانی و سرمایه اجتماعی، سبک زندگی و مشارکتی با هویت ملی وجوددارد؛ به علاوه، براساس رگرسیون چندمتغیره، متغیرهای سبک زندگی اجتماعی و مشارکتی، هویت دینی، سرمایه اجتماعی و جنسیت 7/10 درصد از تغییرها را در متغیر وابسته تبیین می کند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، هویت قومی و مذهبی، سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، افغانستان
 • عبدالمطلب عبدالله، رامین ولی زاده میدانی*، مهدی پیروزفر صفحات 87-108
  حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم ترکیه از سال 2002 در راس قدرت سیاسی این کشور حضوردارد. تحلیل سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه برای شناخت مواضع این حزب ضروری به نظرمی رسد. هدف پژوهش حاضر، تبیین رفتار سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوری اسلامی ایران است؛ رویکردهای هویتی این حزب، طبق نظریه ونت در چارچوب نظری سازه انگاری تحلیل می شود؛ براین اساس، پرسش پژوهش عبارت است از اینکه «رویکردهای هویتی موثر بر رفتار سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوری اسلامی ایران چیست؟»؛ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای رویکردهای هویتی موثر بر مواضع حزب عدالت و توسعه را در قبال جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند؛ این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهند که رویکرد های هویتی حزب عدالت و توسعه در تبیین رفتار سیاست خارجی این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران می توانند تاثیرگذار باشد. پژوهش حاضر، «اتخاذ سیاست های همکاری جویانه» را به عنوان رفتار سیاست خارجی منتخب در میان حالت های بررسی شده درخصوص حزب عدالت و توسعه برگزید.
  کلیدواژگان: رویکردهای هویتی، حزب عدالت و توسعه، ترکیه، مواضع سیاسی، جمهوری اسلامی ایران
 • مهدی پورجعفری صدراباد*، اصغر افتخاری صفحات 109-142
  با توجه به نقش سازنده مساجد در تربیت نیروی انسانی و جامعه پذیری سیاسی، در این نوشتار نویسندگان به موضوع کارکرد راهبری امام جماعت پرداخته اند؛ دراین خصوص، محققان تلاش کرده اند که با رجوع به عملکرد آیت الله مهدوی کنی در مسجد جلیلی به الگویی عملیاتی برای پیشنهاد به سایر ائمه جماعت دست بیابند؛ دلیل این امر، آن است که آیت الله مهدوی کنی توانستند، ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی- اجتماعی امام جماعت را متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی جمع کرده، از این طریق، تاثیری مثبت بر افراد و جامعه برجای گذارند که تاامروز، ظهور و نموددارد. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه «الگوی امام جماعتی در جمهوری اسلامی ایران، مستند به سیره آیت الله مهدوی کنی کدام است؟»؛ برای پاسخ دادن به این پرسش ، محققان با استفاده از روش تحلیل محتوا و مصاحبه با یاران آیت الله مهدوی کنی در مسجد جلیلی، وجوه معنوی، فردی و سیاسی- اجتماعی عملکرد ایشان را در این مسجد، شناسایی و تحلیل کرده و درنهایت، الگوی جامع استنباطی شان را ارائه کرده اند؛ نتایج تحقیق نشان می دهند که آیت الله مهدوی کنی به عنوان امام جماعت، در سه ساحت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برنامه داشته اند و با تدابیری که به کاربستند، مسجد جلیلی را در ساحت سیاسی، به عنوان کانون مبارزه ضد رژیم و در ساحت اجتماعی، به عنوان نهاد موثر در رفع نیاز ها و کمک به محرومان و در ساحت فرهنگی، به عنوان کانون تعلیم و تربیت مطرح کردند. لازم است، یادآوری شود که همه این ابعاد برپایه اصل مسجد به عنوان کانون عبادی استوار بوده و تربیت عبادی و ایمانی به عنوان رسالت اصلی مسجد مفروض انگاشته شده است.
  کلیدواژگان: امام جماعت، مسجد جلیلی، آیت الله مهدوی کنی، جمهوری اسلامی ایران، جامعه
 • محمد حسین جمشیدی*، کوثر طوسی صفحات 143-170
  مسئله «جهاد» به عنوان مبارزه در راه دین، در اسلام، یکی از مقدس ترین عبادات دینی و واجبات شرعی است اما ازسویی در مذاهب مختلف اسلامی، تفاسیری گوناگون از آن ارائه شده و ازسوی دیگر از طرف دشمنان اسلام به حربه ای ضد اسلام تبدیل شده است. امروزه در جهان اسلام و در قالب اسلام سیاسی، دو نگرش اصلی وجوددارند که هردو در عین تاکید بر جهاد دینی، دو برداشت متفاوت از آن دارند: «امامیه و تکفیری ها»؛ برهمین مبنا، هدف ما در این نوشتار، شناخت دیدگاه امامیه و سلفی ها درخصوص نوع نگاه به جهاد است و مسئله ما، ارتباط میان جهاد با تروریسم از منظر امامیه و تکفیری هاست و پرسش اصلی، این است که «در دو نگرش اصلی اسلام سیاسی یعنی امامیه و تکفیری- سلفی، این رابطه چگونه قابل ترسیم است؟» در پاسخ به این پرسش، نتایج تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش مقایسه ای و شیوه گردآوری کتابخانه ای به دست آمده، بیانگر این است که برمبنای نگرش امامیه، جهاد اسلامی یک «اقدام دفاعی» برای احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه است و با اقدام های تروریستی و خشونت گرایانه مورد باور تکفیری ها که با عنوان جهاد و به مثابه وسیله ای برای گسترش دین صورت می گیرد، تضاددارد؛ همچنین، امامیه، جهاد را ابزاری می داند درراستای ایجاد صلح و همزیستی مسالمت آمیز و تحقق عدالت و رفع فتنه از جهان و تاکیدمی کند که ماهیت جهاد، دفاعی است و نمی توان همانند تکفیری ها با اعمال تروریستی، به دعوت و جهاد در راه دین اقدام کرد.
  کلیدواژگان: اسلام سیاسی، جهاد، شیعه امامیه، تروریسم، جریان های تکفیری- سلفی
 • سعید حاجی ناصری، محسن توکلیان* صفحات 171-196
  رویدادهایی که در سال 2011 جهان عرب را فراگرفت، به تناقض ها و پارادوکس هایی دچار بود که نه می شد آنها را انقلاب نامید و نه اصلاح؛ لذا برای تبیین و توضیح این رویدادها به مفاهیمی جدید نیازاست. این پژوهش سعی دارد با به کارگیری اصطلاح «اصقلاب» و ایضاح و توضیح آن، خیزش مردم مصر و دلیل شکست آن را تبیین کند؛ بنابراین در این مقاله ابتدا سعی می شود با بررسی و تبیین مفهوم اصقلاب، وجوه تمایز آن با انقلاب کلاسیک، نقاط ضعف و قوت این گونه خیزش ها و شرایط پدیداری آن، روشن شود سپس با کاربرد آن برای توضیح و تشریح قیام مردم مصر، دلیل شکست آن را تبیین کنیم. فرضیه پژوهش مبتنی بر این است که آنچه در مصر اتفاق افتاد، انقلابی تمام عیار نبود؛ بلکه ترکیبی از انقلاب و اصلاح بود. اگرچه جنبشی مردمی، حسنی مبارک را از قدرت ساقط کرد، از ایجاد تغییرهای ساختاری و نهادی، به دلیل فقدان رهبری، سازمان و ایدئولوژی، ناتوان بود؛ ازاین رو نهادها و سازمان هایی از نظام (رژیم) پیشین ازجمله ارتش و نیروهای امنیتی، دست نخورده باقی مانده بودند که توانستند در فرصت مناسب، با اقدام خویش، دوباره قدرت را به دست بگیرند و انقلاب را به شکست بکشانند.
  کلیدواژگان: انقلاب، اصقلاب، مصر، ناجنبش های اجتماعی، قیام مردم مصر
|
 • Sayed Jawad Ramyar *, Ali Akbar Majdi, Mohammad Mazloom Khorasani Pages 1-32
  As US and NATO troops arrived in Afghanistan in 2011, reconstruction assistance teams also came to Afghanistan and over the years, international community has spent more than $ 130 billion on rebuilding of Afghanistan country. This study with aim of evaluating the role of international community aids in Afghanistan development, evaluating 11 indices of total indicators of economics and social development and evaluation it is the light of modernization and affiliation theories in by using method of secondary data analysis. Research findings indicates that due to lack of infrastructure and management power, the lack of cooperation between the helper authorities with the central government, the lack of transparency, honesty and accountability, the security situation in Afghanistan has deteriorated, drug production has dramatically increased and therefore international aids has not had much effect on the improvement of poverty and unemployment. However educational indicators, access to health services, life expectance and access to information and media have experienced relative improvement.
  Keywords: Foreign Aid, Economics Development, Social Development, afghanistan
 • Behnam Rashidizade *, Ali Amohamadi Pages 33-58
  Survey behavioral patterns of Arab world and its impacts on the political grand structures is of new discuses in the field of political studies of Arab world. Purpose of introduction of this subject is in order to consider the special view to some kind of social behaviors that in historical trend in form of a relatively stability general tradition organize the above structures.Accordingly, this article is based on theoretical framework of behaviorism and descriptive-analytic method investigates the Impact of behavioral patterns and Arab-Cultural on the process of democracy in the Middle East.Research findings suggest that the diversity of behavioral patterns and political culture in the Arab world, such as authoritarianism, the inappropriate presence of informal groups, nationalism and pan-Arabism prevent from process of democracy.Research findings suggest that the diversity of behavioral patterns and political culture in the Arab world, such as authoritarianism, the inappropriate presence of informal groups, nationalism and pan-Arabism prevent from process of democracy.
  Keywords: Democracy, Political Culture, Behavioral Patterns, Arab World, Middle East
 • Esfandiar Ghafarinasab *, Sharif Poya, Mohammadali Ghaseminejad, Seyyed Ebrahim Mosavat Pages 59-86
  National identity is a subjective concept that represent belonging to a certain national group. national identity including a complex set of circumstances and sentiments that determine the ways that individuals using to see their inner group and the other groups. the issue of national identity is one of the very important cultural problems in Afghanistan. In this country there are some linguistic , ethnic and religious differences and at the same time they have some similarities with the ethnic groups in the neighboring countries. In addition, war and the other destructive conflicts in this country were barriers to constitute an integrative country. this paper attempts to investigate the sociocultural factors related to the national identity of the students of Education Faculty. This study seeks to explaining national identity of students in terms of their ethnic memberships (including Pashtun, Hazaras and Tajik ethnic groups). We used theories of Giddens and Stryker as a theoretical framework. Survey is the our method of research. The size of sample was 372 students that who were selected by systemic randomized sampling. And collected data was analyzing by the spss software. the results show that there is a positive and significant relationship between independent variables such as ethnic, religious and global identities , social capital , participatory life style with the student national identity. furthermore, by doing multivariable regression, we found that variables such as participatory life style , religious identity, social capital and sex explained the 10.7 percent of variation in the dependent variable
  Keywords: national identity, Ethnic, Religious Identity, social capital, life style, afghanistan
 • Abdollah Abdulmutallab, Ramin Valizadeh Meidani *, Mahdi Piroozfar Pages 87-108
  The Justice and Development Party (AKP), as the ruling party of Turkey, has been at the forefront of political power since 2002. The analysis of the foreign policy of the Justice and Development Party is essential in order to understand the positions of this party. The purpose of this study is to explain the foreign policy of the AKP towards the Islamic Republic of Iran. The party's identity approaches are analyzed according to Went's theory in the theoretical framework of constructivism. Accordingly, the question of this research is that what is the effective identity approach to the foreign policy behavior of the Justice and Development Party towards the Islamic Republic of Iran? This article examines the approaches of identity to the positions of the AKP towards the Islamic Republic of Iran through a descriptive-analytical method and using library documents. This research is considered to be a practical goal. The findings of the paper indicate that the AKP's identity approaches could be influential in explaining the party's foreign policy behavior towards the Islamic Republic of Iran. The present study selects the adoption of cooperative policies as the policy of selected foreign policy among the examined states of the AKP.
  Keywords: Identity Approaches, Party of Justice, Development, Turkey, Political Stance, Islamic Republic of Iran
 • Mahdi Pourjafarisadrabad *, Sgr Eftekhari Pages 109-142
  Considering the constructive role of mosques in the human resources training and political socialization, in this article, the authors have addressed the issue of governing function of "congregational Imam" (in Persian: Imam Jamaat). In this regard, the researchers' efforts were to find a practical model for offering other congregational imams by referring to the performance of Ayatollah Mahdavi Kani in the Jalili mosque. The reason for this is that Ayatollah Mahdawi Kani has been able to integrate the personal, social and political dimensions of the Imam Jamaat in a manner consistent with the circumstances and timely requirements, and in this way he has a positive effect on the individuals and society that has been emerged to this day. For this purpose, by analyzing content and interviewing with the followers of Ayatollah Mahdavi Kani in Jalili Mosque, the spiritual, individual, and political-social aspects of his performance in the Jalili Mosque have been identified and analyzed and finally a comprehensive model is inferred and presented. In this paper, by examining the dimensions, components, and performance indicators of Ayatollah Mahdavi Kani as the Imam Jamaat in three areas of political, social and cultural affairs: we have come to the conclusion that he had specific programs and priorities for each area and finally have been enforced. And with the measures that have been taken, the Jalili mosque in the political arena, the center of fighters against the regime and in the social sphere, the place to m
  Keywords: imam jamat, Imam jamat Model, Jalili Mosque, Ayatollah Mahdavi Khani, Islamic Republic of Iran
 • Mohamad Jamshide *, Kosar Tose Pages 143-170
  The issue of ‘Jihad’ in Islam is one of the important issues of human-Islamic and one of the most sacred practices. But it has been turned into a weapon against Islam by enemies of Islam. Today, there are two main attitudes in Islamic world which both in the same emphasis on Jihad, suggest two different approaches: Imami and Takfiris. Thus, our issue is the relation between political Islam and Jihad with terrorism and the main question is how this relation can be plotted by its Salafi in two main political Islam approaches; Imami and Takfiri? To ask this question, research findings which have been analyzed by the analytical approach and comparative method show that based on Imami approach it can be inferred that Islamic Jihad is "defence action" to adjudication, disposal of oppression and it is opposed with terrorist acts which are originally aggressive and inhuman attacks. So Islamic Jihad cannot be a justification for handling terror in international relations. While in Takfiri approach using violence and terror named Jihad is a means to spread Islam. Thus, Imami believes in Jihad as a means in order to create peace and peaceful coexistence.
  Keywords: Jihad, Imami Shi‘a, terrorism, Takfiri-Salafi movements
 • SAEED Haji Naseri, Mohsen Tavakolian * Pages 171-196
  The events that happened in the Arab world in 2011 were contradictory and paradoxical. Those would not be called revolution and not reform. Therefore, new concepts are needed to explain these events. This research tries to explain the uprising of the Egyptian people and the cause of their failure by using the term "refolution"(revolution-reformation) and "explaining it". Therefore, in this article, first, we try to clarify the concept of “refolution” and its differences with the classical revolution. Then, with its application, to explain the uprising of the Egyptians, we explain the cause of its failure. The research hypothesis is based on the fact that what happened in Egypt was not a full-blown revolution, but a combination of revolution and reform. Thus, although the popular movement left Hosni Mubarak out of power, parts of the former regime's bureaucracy, including the army, remained in power, which caused the revolution to deviate from its popular path and defeat it.
  Keywords: revolution, refolution, arab spring, nonmovement, Egyptian uprising