فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمد اسماعیلی* صفحات 1-26
  «تغنی به قرآن» از جمله مسائل مورد اختلاف بین اندیشمندان اسلامی است، از جمله عوامل اختلاف در مورد «تغنی به قرآن»، اجمال در تعریف «غناء» است که نتیجه آن اختلاف در حکم شده است، اگر اندیشمندان اسلامی ابتدا به صورت شفاف، موضوع و محدوده غنا را مشخص می نمودند، اختلاف بسیار اندک می شد. با توجه اهمیت این مسئله و نیز مورد ابتلا بودن آن، تلاش می شود در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی ابتدا مفهوم «غنا» مورد بررسی قرار گیرد، سپس دیدگاه اندیشمندان اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. دو دیدگاه عمده در مورد تغنی به قرآن وجود دارد، قائلان به حرمت برای اثبات دیدگاه خود به آیات، روایات، ادله عقلی و اجماع استناد کرده اند که این ادله مخدوش اند و نهایت چیزی که با این ادله اثبات می شود حرمت فی الجمله تغنی به قرآن است و برای حرمت تغنی به قرآن به صورت مطلق کافی نیستند. قائلان به جواز تغنی به قرآن نیز به ادله قرآنی، روایی و عقلی استناد کرده اند. با این ادله می توان جواز فی الجمله «تغنی به قرآن» را اثبات کرد. نتیجه حاصل شده از این پژوهش آن است که تغنی به معنای مطلق آواز خواندن در قرآن کریم به صورت فی الجمله جایز است و ادله عقلی و نقلی موید این نظر است.
  کلیدواژگان: غنا، تغنی، قرائت قرآن، طرب، ترجیع
 • فاطمه مسجدی، مهدی مهریزی*، سید محمد باقر حجتی صفحات 27-52
  دیرزمانی است که شبهه محدودیت رسالت پیامبر اکرم(ص) به مکان یا زمانی خاص از سوی برخی از متفکران طرح گردیده است؛ این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان علوم اسلامی بر جهانی بودن دین اسلام و عدم اختصاص آن به جغرافیا و جامعه ای محدود اتفاق نظر دارند. جرج طرابیشی، اندیشمند مسیحی سوری از جمله متاخرانی است که نظریه عدم جهان شمولی رسالت پیامبر اسلام(ص) را در بخشی از کتاب «من اسلام القرآن الی اسلام الحدیث» منتشر نموده است. وی با استناد به برخی آیات قرآن و شواهد تاریخی، رسالت پیامبر اسلام(ص) را محدود به جغرافیای جزیره العرب و منحصر به عرب زبانان این منطقه می داند. کانون توجه طرابیشی ظهور آیاتی از قرآن کریم است که طبق ادعای وی، دعوت پیامبر اسلام(ص) را محدود به شهر مکه و سرزمین های پیرامون آن، و نیز مختص عرب زبانان معرفی می نماید. او با ترجیح معنای غیرمشهور از واژه «امی» و نیز با ارائه برخی شواهد تاریخی سعی در تقویت دیدگاه خود دارد. در این مقاله پس از تبیین ادله طرابیشی به ارزیابی و نقد آن پرداخته شده است. به عقیده نگارنده عدم جامع نگری آیات قرآن و فهم ناقص و نادرست از مفاد و مدلول های آیات ارائه شده، عدم بررسی همه روایات وارده در این موضوع و اکتفا به یک روایت خاص، نادیده انگاری شواهد تاریخی و تمسک به موارد خاص و مشکوک، و تاویل و تحلیل های غیردقیق، مهم ترین اشکالات طرابیشی در اقامه ادله ی نظریه عدم جهان شمولی اسلام است.
  کلیدواژگان: جهان شمولی اسلام، پیامبر امی، جرج طرابیشی، نقد مستشرقان
 • مجتبی شکوری* صفحات 53-77
  روایت شناسی یکی از علوم نسبتا جدید در حوزه نقد ادبی است که از علم زبان شناسی مشتق شده است. این علم به بررسی فنون و ساختار روایت ها می پردازد و از این طریق، درصدد یافتن دستور زبان روایت است. استفاده از روش ها و نظریات مطرح شده در روایت شناسی، می تواند تحلیل بهتر و دقیق تری از داستان های قرآنی به دست دهد و جلوه های جدیدی از زیبایی و اعجاز قرآن را روشن سازد. یکی از موقعیت هایی که به صورت داستانی در قرآن بیان شده، مکالماتی است که بین مستکبرین و پیروان آنها در روز قیامت صورت می گیرد. هدف اصلی این مطالعه، استفاده از نظریات مطرح شده در این علم برای تحلیل روایت شناختی این فضای داستانی و شناسایی جنبه هایی جدید از صفات مستکبرین است. روش این مطالعه توصیفی تحلیلی با رویکرد روایت شناسی ساختارگرا می باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که این دو فراز که در دو سوره مختلف قرار دارند، از نظر روایی دارای ساختار مشابه گفتگو محور هستند. استفاده از کارکرد روایتی در اکثر مقاطع داستان و کارکرد ایدئولوژیکی در انتهای روایت تاکیدی است بر این امر که بدون برداشت نکات هدایتی و ایدئولوژیک از داستان ها، مطالعه و شنیدن آنها امر بیهوده و بی نتیجه ای است. همچنین پرش های زمانی معدودی که در داستان وجود دارد، نشان دهنده مسئولیت ناپذیری مستکبران و پیروان آنها است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، روایت شناسی، روایت شناسی ساختاری، زبان شناسی، مستکبرین، روز قیامت
 • محمد عترت دوست* صفحات 79-110
  از جمله بایسته های دین مبین اسلام در مواجهه با مسائل مستحدثه و نظریات جدید، استنطاق از قرآن کریم و طرح پرسش از این کتاب آسمانی است، اما قبل از طرح بحث به منظور پاسخگویی به این سوال که دین مبین اسلام چه نظری در باب موضوعات جدید دارد، پرداختن به «روش تحقیق» مناسب و کارآمد برای کشف و شناسایی آیات مرتبط با آن موضوع، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار بوده و گام اساسی در پژوهش های میان رشته ای برای تحول در حوزه علوم اسلامی است. از جمله نظریه های جدید مطرح شده در عصر اخیر ، موضوع «قدرت نرم» و مولفه ها و منابع ایجاد آن در جوامع انسانی است. اگرچه این نظریه ابتدا توسط اندیشمندان غربی مطرح شده، اما این سوال همواره مطرح بوده که آیا قرآن کریم نیز در این زمینه نظریه ای دارد؟ و با کدام روش می توان به آیات مناسب در این زمینه دسترسی پیدا کرده؟ و در نهایت چگونه و بر اساس چه مبنایی، می توان نظریه معتبر را بدون ورود به حوزه تفسیر به رای، کشف و شناسایی نمود؟ در این مقاله تلاش شده تا در یک رویکرد میان رشته ای و با استفاده از روش های تحقیق «معناشناسی ساختاری» و «تحلیل محتوای کیفی»، در ابتدا شبکه معنایی مفهوم «قدرت» شامل واژگان همنشین و جانشین در قرآن کریم شناسایی شده، سپس با تحلیل کیفی مضامین آنها و مقوله سازی از مضامین مستخرج از جداول تحلیل محتوا، مولفه ها و ارکان نظریه قدرت نرم از منظر قرآن کریم استخراج شود. بدیهی است انجام این گونه پژوهش ها، اقدامی در راستای معرفی روش های تحقیق میان رشته ای جهت استنطاق از این کتاب آسمانی در مواجهه با مسائل مستحدثه و جدید است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، قدرت، قدرت نرم، معناشناسی ساختاری، تحلیل محتوای کیفی، الگوپردازی
 • محمد تقی دیاری بیدگلی، ابوذر خیراندیش* صفحات 111-136
  جاهلیت به دوران قبل از اسلام اطلاق می شود که مردم به لحاظ عقیدتی، فرهنگی و روابط اجتماعی و اخلاقی وضعیتی بحرانی داشتند. ظهور اسلام و بعثت پیامبر در این شرایط برای اصلاح این وضعیت شرک آلود، پرآشوب، بی اخلاق و سرشار از جنگ ها و خون ریزی های بی منطق بود. حل این بحران های شایع فرهنگی اجتماعی که بعضا به صورت یک سنت اجتماعی در قلب مردم و جامعه رسوخ کرده بود، نیازمند تدابیر و راهبردهای حساب شده بود که از سوی پیامبر به مدد وحی اتخاذ شد و به نتیجه رسید. استخراج و تحلیل این راهبردها از قرآن و حدیث مسئله این تحقیق است. با توجه به اینکه در طول تاریخ، همواره جاهلیت اجتماعی و فرهنگی وجود داشته و بحران ساز بوده است و امروزه نیز با پدیده ای به نام جاهلیت مدرن روبرو هستیم، هدف از این تحقیق الگوگیری از این اصول و راهبردهای مستخرج از قرآن کریم به عنوان کتاب انسان ساز و جامعه ساز الی الابد و روایات، جهت اصلاح فرهنگ اجتماع معاصر است. تحقیق حاضر ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است و هدف آن کاربردی محسوب می شود. درنهایت یافته های تحقیق در حل بحران جاهلیت در قالب چهار اصل راهبردی: برخورد تدریجی و فرایندی، راهبرد جایگزینی، راهبرد اخذ پیمان و راهبرد رد و ابطال قاطع حاصل شده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص)، جاهلیت، بحران های فرهنگی اجتماعی، راهبردهای حل بحران
 • بی بی سادات رضی بهابادی، مریم احدیان* صفحات 137-168
  وجود پیوستگی و ارتباط موضوعی آیات یک سوره از ویژگی های قرآن کریم می باشد. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بررسی کشف محور موضوعی در سوره مبارکه حج پرداخته شد. به این منظور در ابتدا تحلیل محتوای کمی، فراوانی کلمات، موضوعات آیات و جهت گیری ها مورد بررسی قرار گرفت و طبق اطلاعات حاصل از آنها مشخص گردید بخش عمده ای از سوره حج مربوط به اصول دین با بیشترین تاکید بر روی توحید و ولایت الهی می باشد. در گام دوم با در نظر گرفتن اطلاعات حاصل از تحلیل کمی، به تحلیل محتوای کیفی پرداخته و مضامین استخراج شده دسته بندی گردید و در قالب شش مقوله: معاندان حق و دین ستیزان، مومنان، ولایت الهی، معبودان باطل، شرایع و احکام اسلام و معاد طبقه بندی شد. در نهایت مشخص گردید برخلاف ادعاهای مطرح شده، سوره مبارکه حج با وجود موضوعات متعدد، دارای یک محور کلی می باشد که در آیه 62 ذکر گردیده است: «ان الله هو الحق وان ما یدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلی الکبیر» لذا محور موضوعی سوره حج مقایسه بین خداوند و معبودان باطل و همچنین مقایسه بین مومنان که ولی شان خداست با منکران که ولی شان معبودان باطل است.
  کلیدواژگان: سوره حج، تحلیل محتوا، وحدت موضوعی
 • سیما جوینی پور، سهیلا پیروزفر* صفحات 169-198
  یکی از مهم ترین مباحث قرآنی در حوزه رفتارشناسی و جامعه شناسی، تحلیل و بررسی استکبار در ابعاد و سطوح مختلف آن است. عنایت قرآن کریم به استکبارستیزی و نهادینه کردن این فرهنگ در افراد و جوامع و وجود مستکبران در همه اعصار، باعث شده آیاتی چند از قرآن به بیان ویژگی ها و صفات اخلاقی رفتاری آنان اختصاص یابد. اهمیت این موضوع تا جایی است که شناخت پدیده استکبار در هر عصر و زمانی، از لوازم بصیرت دینی و از اهم موضوعات اجتماعی تلقی می شود. در این جستار، تلاش شده تا با ارائه تعریفی جامع و تحلیلی دقیق از ماهیت استکبار و بررسی حوزه معنایی این واژه، به تحلیل و ریشه یابی انواع و اقسام آن و استخراج عوامل، ریشه ها و آثار این پدیده پرداخته شود. این پژوهش به شیوه تحلیل متن به بررسی آیات مربوط به حوزه استکبار پرداخته است. با بررسی واژه استکبار در کنار واژگان هم نشین و مترادف آن، به زمینه ها، عوامل و آثار این پدیده شوم اجتماعی اشاره نموده و نتیجه می شود که استکبار عبادی، ریشه و علت سایر اقسام استکبار می باشد. اشرافیت، قدرت نظامی و اقتصادی، بی نیازی از خداوند و نادیده انگاری قدرت الهی، از مهم ترین عوامل شکل گیری استکبار به شمار می آید. همچنین تقویت روحیه قیام و ظلم ستیزی و خودباوری و توجه به ارزش های الهی و خروج از خودمحوری و هوای نفس، از جمله راهکارهای قرآن برای مقاله با این صفت مذموم اجتماعی است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، معناشناسی، استکبار، استضعاف، کفر، ظلم
 • مریم حسین گلزار، سید کاظم طباطبایی*، مهدی جلالی صفحات 199-224
  احصای 82 تن نوادرنویس در الفهرست و 272 تن در الذریعه؛ اوج رویکرد نوادرنویسی را در بازه زمانی قرن دوم تا چهارم هجری، به ویژه در حدیث نشان می دهد. مساله این مقاله آن است بدانیم مولفان مرادشان از نام گذاری «نوادر» چه بوده؛ که گاه، عنوان مستقل النوادر؛ و گاه بخشی از کتابشان را «باب النوادر» یا «باب النادر» می نامیده اند. به همین منظور، با رویکرد معناشناسی تاریخی به تحلیل لغوی و اصطلاحی نوادر پرداخته ؛ سپس با بررسی مصادیق نوادر کتب اربعه و ابهام زدایی از مفهوم نوادر، پرکاربردترین معانی نوادر کتب اربعه استخراج شده اند. در معناشناسی تاریخی، به طور خاص واژه «نادر» از زمان امامان باقر و صادق(ع) در بحث تعارض دو روایت، کاربرد داشته است. در بررسی نوادر کتب اربعه نیز به چهارده مصداق رسیدیم. پرکاربردترین مصادیق ابواب «النوادر و النادر» کافی و فقیه، زیادات یا مستدرک، احادیث متفرق ابواب یک کتاب همچون کتاب الصوم، نه یک باب خاص از کتاب الصوم؛ و احادیث شاذ به نظر رسید؛ که با ابواب «زیادات» طوسی، حداقل در معنای استدراک و احادیث متفرق، مشترکند؛ ولی تنها باب النوادر موجود در تهذیبین ظاهرا بیشتر حاوی احادیث شاذ است. همچنین از آنجا که واژه «نوادر» معانی و مصادیق متعدد دارد، واژه ای مبهم به شمار می آید که ابهام آن از نوع ابهام لغوی و چندمعنایی است و اشتراک لفظی دارد؛ لذا نمی توان به طور قطع ترجیح یک معنای خاص را برای آن مشخص کرد؛ نیز نوادر با گذر زمان، اتساع و تضییق معنا داشته است.
  کلیدواژگان: معناشناسی تاریخی، نوادر، کتب اربعه، ابهام زدایی، اشتراک لفظی، چندمعنایی، اتساع و تضییق
 • علی رضایی کهنمویی* صفحات 225-249
  آیات شریفه 4 الی 8 و همچنین آیه 104 سوره مبارکه اسراء، حاکی از اعلام پیشین خدای سبحان در خصوص دو افساد بنی اسرائیل و به تبع آن دو عقوبت ایشان است؛ در دوران پس از تشکیل رژیم اسرائیل (1948م)، تعداد قابل توجهی از عالمان مسلمان، با تخطئه تفسیر و تطبیق مفسران پیشین در خصوص این آیات، تفسیر و تطبیق جدیدی مرتبط با حکومت اسرائیل ارائه نمودند، هرچند با جزئیاتی متفاوت. روشن است که بحث مزبور در مقطع معاصر، مهم و تاثیرگذار و خطیر است، فلذا هر گونه تساهل و بی مبالاتی در آن می تواند آسیب زا باشد؛ مقاله حاضر درصدد آن است که با واکاوی و تحلیل منطقی متن آیات، در راستای نیل به مفاد دقیق تری از آیات گام برداشته و زمینه را برای رهیافت به تطبیق صحیح آیات فراهم سازد. با بررسی های انجام شده اجمالا این مطلب ظهور می یابد که دو افساد مذکور در آیات شریفه با استکبار شدید حاکمیتی از ناحیه بنی اسرائیل در منطقه قدس تحقق خواهد یافت و با دو عقوبت سخت الهی مجازات خواهد شد که تحقق هر دو عقوبت به دست گروهی که خود طعم سیطره و استکبار بنی اسرائیل را چشیده اند و دارای انگیزه الهی و عبودیت و شجاعت خواهد بود و با تحقق عقوبت دوم، بنی اسرائیل تا قیامت زیر سیطره ایشان خواهند ماند.
  کلیدواژگان: سوره اسراء، بنی اسرائیل، یهود، وعید، مسجد الاقصی، آخرالزمان
 • روح الله نجفی* صفحات 251-268
  «حمزه»، «کسائی» و «عاصم» سه قاری کوفی قرآن که گزینش ابن مجاهد، نام ایشان را در نظام قرائت های هفتگانه جای داده است، در قرائت خود از «عبدالله بن مسعود»، معلم متقدم کوفیان در قرائت، تاثیر وافر یافته اند. این اثرپذیری در حالی رخ داده است که آن سه تن، ملتزم به رسم الخط مصحف رسمی بوده اند اما مصحف و قرائت عبدالله ، با رسم الخط مصحف رسمی، تطابق نداشته است. به واقع، این اثرپذیری در مواردی است که مصحف رسمی، به دلیل فقدان علائم نگارشی (نقطه، اعراب، الف وسط، تشدید) مجال خوانش های متفاوت را فراهم ساخته است. از دیگر سو، اهل فن، چون در مقام بیان شواهد و قرائن قرائت های قاریان هفتگانه برآمده اند، مصحف عبدالله را حجت قاریان کوفی در پاره ای از مواضع اختلاف قرائت معرفی کرده اند. تحقیق حاضر با ارائه شواهد متعدد، از کارکرد مصحف عبدالله در شکل یابی و رجحان یابی قرائت های کوفی، پرده می بردارد.
  کلیدواژگان: قرائت قرآن، قرائت کوفه، عبدالله بن مسعود، حمزه، کسائی، عاصم
 • محمدحسن امرایی* صفحات 269-292
  در این جستار به بررسی روش شناسی ترجمه "کنایه" و نقد عملکرد استاد حداد عادل پرداخته شده است. ناقدان و صاحب نظران ترجمه، سه روش را برای ترجمه "کنایه" مناسب دانسته اند، و بر این اعتقادند که شیوه کنایی، بهترین روش برای ترجمه تعابیر کنایی معادل دار در زبان مقصد (ترجمه) است، در غیر این صورت، باید به روش معنایی، و حتی المقدور از ترجمه تحت اللفظی صرف نظر نمود. نگارنده نیز روش ترکیبی و تلفیقی: «معنایی - ارتباطی» را پیشنهاد می کند؛ با این حال، حدادعادل بیشتر تعابیر کنایی را به سبک تحت اللفظی صرف ارائه کرده که ضعیف ترین شیوه برای برگردان "کنایه" است و اساسا نمی تواند لطایف معانی پنهان کنایه را به مخاطب بازتاب دهد. دستاورد این پژوهش که با استقصاء تام ترجمه و با اعتماد به روش توصیفی - تحلیلی و نقدی انجام شده، نشان می دهد که حدادعادل، در ترجمه "کنایه" روش یک نواختی ندارد و از روش های مختلف کنایی، معنایی، معنایی - ارتباطی و تحت اللفظی بهره گرفته که مطلوب و موردنظر است؛ اما مسئله مهم استفاده غیر روشمند و بی برنامه ایشان از سبک تحت اللفظی است، تا جایی که از مجموع 15 مورد کنایه ای که از سراسر ترجمه وی بررسی شد، 9 مورد به شیوه تحت اللفظی صرف، 4 مورد به شیوه معنایی، 1 مورد به شیوه کنایی و 1 مورد نیز به شیوه معنایی ارتباطی ترجمه شده است. این موضوع ترجمه حدادعادل از کنایات را با چالشی آشکار مواجه ساخته است. هدف این مقاله، بررسی ترجمه حدادعادل با محوریت کنایه، و پیشنهاد مطلوب ترین شیوه برای ترجمه این ساختار بلاغی است که در موارد فراوانی نیازمند بازنگری مجدد است.
  کلیدواژگان: ترجمه قرآن، تعابیر کنایی، حداد عادل، روش شناسی، ترجمه تحت اللفظی، نقد
 • عابدین مومنی، حامد ضیاءفر* صفحات 293-314
  دانشمندان شیعه بر اساس سیاق درونی آیه تبلیغ (مائده: 67) و با تاکید بر روایات صحیحی که ذیل این آیه در کتب روایی فریقین وجود دارد، ولایت امیرمومنان علی(ع) را پس از پیامبر گرامی اسلام(ص) نتیجه گرفته اند. در مقابل تفاسیر اهل سنت در تمام دوره ها با تکیه بر دلایلی که در صدر آنها توجه به «سیاق آیات» قرار دارد، از پذیرش این استدلال سر باز زده اند. برخی دانشمندان شیعه در مقام پاسخ به این شبهه ادعا می‏کنند که میان آیه تبلیغ و آیات قبل و بعد آن ارتباط معنایی وجود ندارد و لذا این سیاق آیات، از حجیت ساقط است. این پژوهش نشان می دهد انسجام معنایی آیات قبل و بعد از آیه تبلیغ، نه تنها تضادی با ارتباط این آیه با ولایت امیر مومنان علی(ع) ندارد، بلکه خود دلیلی محکم بر وجود چنین ارتباطی است. همچنین با توجه به دلالت سیاق، می توان به معنای ولایت نیز در همین آیات دست یافت. در این آیات تعبیر «ما آنزل» در ارتباط با مفهوم ولایت به کار رفته و از جاری شدن ولایت خدا بر رسولش و برخی مومنان خاص صحبت شده است. در تمام این سیاق، قوم یهود و اعتقاد باطل آنان به عنوان اصلی ترین دشمنان ولایت معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: ولایت، آیه تبلیغ، انسجام معنایی آیات، غدیر
|
 • Sayed Mohammad Esmaeili * Pages 1-26
  "Recitation of the Qur'an with Ghana" is one of the controversial issues among Islamic scholars, among the controversies about the "recitation of the Qur'an with Ghana" is a brief overview of the definition of "Ghana", which resulted in a difference in the ruling, if the Islamic scholars first clearly outlined the subject and the scope of Ghana, the difference would be very small. Considering the importance of this issue as well as being involved with it, it is attempted in this research to first examine the concept of "Ghana" with an analytical descriptive method, then the views of Islamic thinkers should be reviewed. There are two major views on the Qur'anic changes. Those who believe that it is forbidden to prove their views on verses, narrations, rational arguments, and consensus that this evidence is corrupted. Ultimately, what proves to be proven by this evidence is the reverence of the Qur'an as a matter of fact and they are not absolute enough to respect the Qur'an. Those who recite the Qur'an with Ghana are cited by the Quranic, narrative and rational proofs. With this evidence, one can prove the permissibility of the "Change of Quran". The result of this study is that Ghana, in the sense of absolute singing, is partially permissible in the Holy Qur'an, and the rational and narrative arguments confirm this view.
  Keywords: Ghana, Quranic recitation, Tarab, Tarjie
 • Fatemeh Masjedi, Mahdi Mehrizi *, Seyed Mohammad Bagher Hojjati Pages 27-52
  Universality of Mohammad’s prophecy has been challenged by some of the intellectuals whereas most of Islamic studies scholars acknowledge the scope of Mohammad’s invitation to Islam as universal. Because of the significance of the topic, it seems fruitful to provide an analysis of the evidence and reasons argued by scholars in this context. Based on some Verses from the Quran and historical evidence, Syrian writer Georges Tarabichi (1939-2016) considers the scope of Mohammad's prophecy limited to the Arab Peninsula and its native Arab speaking inhabitants. He argues that following the Islamic Conquests, Muslims altered Mohammad's prophecy from a local alternative of indigenous polytheistic beliefs to a universal message. Tarabichi's main argument lies in his interpretation of those Quranic verses that address the Prophet's preach to be delivered to the Mecca region and amongst its Arabic speaking natives. He attempts to strengthen his theory by putting an emphasis on the obscure perception of the word "Ommi" and other relevant historical evidence. This article aims to critically analyze the aforementioned Tarabichi's theory. In this context, I argue that firstly, Tarabichi's Qur’anic ratiocination lacks a holistic approach and his interpretation of cited verses is not precise and is in contrast with the renowned recitations. Secondly, his Hadith-based argument relies only on a single Hadith without addressing the existing opposite instances. Thirdly, his historical reasoning is not only based on an inaccurate and disputed narrative but also ignores other evidence and narratives in the same context.
  Keywords: Universality of Islam, Ommi Prophet, Georges Tarabichi, Orientalists
 • Mojtaba Shakouri * Pages 53-77
  Narratology is one of the relatively new sciences in the field of literary criticism that can be said to derive from linguistics. This science examines the techniques and structure of narratives, and thus seeks to find the narrative grammar. Using the methods and theories of narratology, can provide a better and more accurate analysis of the Quranic stories and clarify the new effects of the beauty and miracle of the Qur'an. One of the situations presented in the Qur'an is a conversation between the arrogant people and their followers on the Day of Judgment. The main purpose of this study is to use the views expressed in this science to analysis this narrative space and identify new aspects of the arrogant traits. The method of this descriptive-analytic study is structural narrative approach. The findings of this study show that these verses, which are in two different surahs, have a conversational-oriented structure with regard to their narrative style. The use of narrative function in most sections of the story and the ideological function at the end of the narrative stresses that reading and listening to the stories without understanding the ideological and cultural matters is in vain. Also, there are few time jumps in the story that indicate the irresponsibility of the arrogant people and their followers.
  Keywords: Holy Quran, Narratology, Structural Narratology, Linguistics, arrogant people, Resurrection Day
 • Mohammad Etrat Doust * Pages 79-110
  One of the requirements of the Islamic religion is to receive the Holy Qur'an's viewpoint in the face of new issues, but before this it is important and necessary to address the "proper research method" for discovering and identifying the verses associated with that subject and is a major step in interdisciplinary research in the field of Islamic sciences. Among the new theories proposed in recent times, is the issue of "soft power" and its components and resources in human societies. Although this theory was originally proposed by Western scholars, it has always been questioned whether the Holy Qur'an has a theoretical background? And by which method can the verses be accessed in this field? And finally, how and on what basis can a valid theory be discovered without entering the domain of interpretation into a vote? In this paper, in an interdisciplinary approach, using methods of research "structural semantics" and "qualitative content analysis", the semantic network of the concept of "power" has been identified, including the words of the companion and the successor in the Holy Qur'an, then by qualitative analysis Their themes and categorization of the contents of the content analysis tables, components and components of the theory of soft power from the perspective of the Holy Qur'an are extracted.
  Keywords: The Holy Quran, Power, Soft Power, Structural Semantics, Qualitative Content Analysis, Pattern
 • Mohammad Taghi Diari Bidgoli, Aboozar Kheyrandish * Pages 111-136
  The pre-Islamic period of »Jaheliat« )ignorance) refers to the fact that people had a critical situation in terms of ideological, cultural, social and ethical relations. The advent of Islam and the prophetic mission in this condition was to correct this controversial, turbulent and unethical situation, full of war and illogical bloodshed. The resolution of these common socio-cultural crises, which somehow became a social tradition in the hearts of the people and the society, required policies and strategies that were adopted by the Prophet with the help of revelation and came to an end. Extracting and analyzing these strategies from the Quran and Hadith is the issue of this research. Given that throughout history, social and cultural ignorance has always existed and has been critical ever since, and today we are faced with a phenomenon called modern ignorance, the purpose of this research is the modeling of these principles and strategies extracted from the Holy Quran as a human and society tutoring book. In order to reform the contemporary community culture. The present research is descriptive-analytic and its purpose is applicable. Finally, the findings of the study, which are the same principles and, are presented in the form of four strategic principles: the strategy of processing and gradual interaction, the strategy of substitution, the strategy for obtaining the agreement and the strategy of rejection and decisive refusal.
  Keywords: The Holy Qur'an, Holy Prophet, Jaheliat, socio-cultural crises, Strategies for resolving crises
 • Bibi Saadat Razy Bahabady, Maryam Ahadian * Pages 137-168
  The existence of continuity and thematic relation between the verses of a surah is a characteristic of the Holy Qur'an. In this research, content analysis method was used to explore the discovery of the subject axis in Hajj Surah. To do this, at first, the analysis of quantitative content, frequency of words, issues of verses and orientations was examined and according to the information obtained, most of the Hajj surah was related to the principles of religion with the highest emphasis on monotheism and divine authority In the second stage, considering quantitative analysis, we analyzed the qualitative content and the extracted topics were categorized in the form of six categories of The enemies of religion, believers, divine provinces, void Gods, religious and Islamic commandments, and Resurrection is classified. Finally, contrary to the allegations made, Hajj surah has a general axis, in spite of many issues, that is mentioned in verse 62.:" That is because Allah is the Truth, and that what they call upon besides Him, that is the falsehood, and because Allah is the High, the Great.". A comparison has been made between the believers whose leaders are God with the disbelievers whose leaders are the void Gods.
  Keywords: surah Hajj, content analysis, subject unity
 • Sima Juveni Pour, Soheila Pirouzfar * Pages 169-198
  One of the most important discussions of the Qur'an in the field of ethics and sociology is the analysis of arrogance in its dimensions and levels. The Holy Qur'an has been dedicated to the perseverance and institutionalization of this culture in individuals and societies, and the presence of mercenaries throughout the ages, which has led many Quranic verses to be attributed to their ethical-behavioral attributes. The significance of this issue is so far as recognizing the phenomenon of arrogance in any era and time is considered as an instrument of religious insight and the importance of social issues. In this essay, it has been attempted to provide a comprehensive, precise analysis of the nature of arrogance and the semantic domain of the term, to analyze and rooted in its various types and to extract the factors, origins and effects of this phenomenon. This paper studies the relevant verses in the field of arrogance in a text analysis method. By examining the term "arrogance" alongside the synonymous vocabulary and its synonym, it refers to the context, factors and effects of this social phenomenon, and it follows that abusive arrogance is the root and cause of other forms of arrogance. The aristocracy, military and economic power, the needlessness of God and the neglect of divine power are among the most important factors in the formation of arrogance. It also reinforces the spirit of uprising, oppression and self-esteem, and paying attention to divine values ​​and self-centeredness and self-esteem, including the Qur'anic guidelines for the article with this disproportionate social character.
  Keywords: Semantics, The Holy Quran, Arrogance, Disobedience, Disbelief, Oppression
 • Maryam Hossein Golzar, Seyed Kazem Tabatabaei *, Mehdi Jalali Pages 199-224
  82 Nawader’s writer in AL-Fehrest of Ibn Nadim and 272 people in Al-zarieh Show the culmination of the recalling as one of the methods of writing, in the time period of the 2nd to 4th centuries, in various sciences,especially in the history of hadith. Now, the problem is that the authors of their title called “Nawader” on their books; sometimes they wrote the book "Independent Al-Nawader"; sometimes part of their book was "Bab al-Nawader or Bab al-Naader". For this purpose with the approach of historical semantics we have used the word Nawader in the knowledge of Hadith and mixed sciences in both lexical and idiomatic analysis. Then, by examining the examples of the Al-Kutub Al-Arbʿah we have intended to obscure the notion of ambiguity. To show what are the most commonly used meanings of the “Nawader” ofAl-Kutub Al-Arbʿah; and in which verses are in common? In historical semantics in particular,the word "Nader or rare" has been used since the time of Imam Baqirand Sadeq (AS) in the discussion of the conflict of twonarrations, and the derivatives of this term can be seen in anarrative of the second caliph. In the study of Al-Kutub Al-Arbʿah .The most useful examples of the al-Nawader and al-Nader al-kaft and Al-Faqih, It seemed like Ziyadat or Mostadrak, hadiths dispersed in Abwabeb, a book such as Al-Sum not a particular book of that book, shaz Hadit and subscribe,Which is shared by Tusi's "Zayadat", at least, in the meaning of the scruples and dispersed hadiths, but only Bab al-Nawader in theavailable in Tahzibeyn shibenapparently more contains shaz Hadiths.
  Keywords: Historical Semantics, Nawader, Al-Kutub Al-Arb?ah, disambiguation, Common verbal, polysemy, Dilation of meaning
 • Ali Rezaei Kahnamoei * Pages 225-249
  4 up to 8 of noble verses and also 104 verse of al-isra Sura with emphasized tune represents the previous announcement of Sobhan God about Israel two corruptions and following that its punishment . After Israel regime establishment in 1948 A.D some Muslim scientists found out that the relations of these verses with this corruption so that different comparisons about the text of this divine declaration announcement was offered. It is clear that for assessment of proposed adaptations and achieving the correct and exact adaptation of noble verses first the deep plan in points, signs and witty of these verses is needed. It can be said that two mentioned corruptions in Israel report card is totally indicator and with tense of arrogance and apparently in two Quds regions and with the aim of the government establishment and in both Israel will dominate “ عبادا لنا and two corruption punishment will be achieved by this group that have divine motive and worship excellent God .second corruption of Israel is their last one and will be tangled with second punishment of corruptors life scroll as a group possessing customs and formal establishment and they will be dominated by “ عبادا لنا ” until resurrection . Ultimately it will be clear that these noble verses is observing the challenges between Muslims and Israel in Quds region.
  Keywords: Surah al-Asra, Israelites, Jews, Threat, Al-Aqsa Mosque, Apocalypse
 • Rohollah Najafi * Pages 251-268
  Hamza, Kasai and Asem were three Kufic readers of the Quran that Ibn Mujahid’s choice has placed their names in seven readings system. These three, in their readings, have been affected toward ‘Abdullah ibn Massoud’ that was the early teacher of Kufic in reading of the Quran. This effectiveness happened although those three were bound to writing of the canonical text of the Quran and ‘Abdullah’s reading and text were not compatible with writing of the canonical text.  In fact, this effectiveness happened in cases where without punctuation (Point, phonetic symbol, middle alf, repeat the letter) and there was a possibility of different readings. On the other hand, when scholars wanted to express the evidences and proofs of seven readers in their readings, introduced Abdullah’s text as a reason of Kufic readers in some positions of difference in reading. The present research, by way of presentation many evidences, reveals the function of Abdullah’s text in shape and preference of Kufic readings.
  Keywords: Reading of the Quran, Kufic reading, Abdullah ibn Masood, Hamza, Kasai, Asem
 • Mohammad Hassan Amraee * Pages 269-292
  In this article, has been paid to the methodology of the translation of "allusion" by Professor Haddad Adel and criticized his performance. The critics and experts of the translation have considered the three appropriate methods for the translation of "allusion" And they believe that the metonymy method is the best way to translation of the equivalence expressions that have the alluded meaning in the target language (translation) Otherwise, it is necessary to consider the literal translation in a semantic way, and even in the form of a literal translation. The author also suggests a combined and consolidated
  method
  "semantic-communicative"; However, Haddad Adel has provided most of the Most of the alluded interpretations in purely literal style, which is the weakest way to translate "allusion" and it cannot fundamentally reflect the delicacy of hidden meanings to the audience. The achievement of this research, which has been done by reviewing the entire translation, with the trust of the descriptive-analytical and cash method shows that Haddad Adel does not have a uniform method In his translation and has used a variety of methods such as emblematic, semantic, semantic - communicative and literal Which is desirable and attentive. But the most important problem is the non-systematic and unprofessional use of the literal style, so that in the total items )15( of allusions in throughout his translation has been translated 9 items in literal form, 4 items in semantic mode, 1 item in alluded shape and 1 item in semantic communication methods. This subject has posed the translation of allusions by Haddad Adel to a clear challenge. The purpose of this paper is to review the translation of Haddad Adel with a focus on the allusions, and to suggest the most desirable way to translate this rhetorical structure, which in many cases requires a re-review.
  Keywords: Qur&#039, an Translation, alluded interpretations, Haddad Adel, methodology, literal translation, critique
 • Abedin Momeni, Hamed Ziafar * Pages 293-314
  Shiite scholars, based on the inner structure of the verse 67 of Sura Ma'edah, and emphasizing the correct narrations set forth in this verse in the hadith books of Islamic sects, derived the sovereignty of the Imam Ali after the holy prophet of Islam. On the contrary, Sunni interpretations of all periods reject this argument. The most important reason is the relation between this verse and its adjacent verses. Some of shiite scholars claim that there is no connection between verse 67 of Sura Ma'idah and verses before and after it. This research shows that The Relationship of Verse 67 Maedeh with verses before and after it, has no conflicts with the subject of Imam Ali's sovereignty. It is, of course, a solid proof of the existence of such a connection. Also, based on the relationship between the verses, the meaning of "Velayat" in these verses can be understood. In these verses, the term "Ma Unzela" is related to the concept of "Velayat" and including the "Velayat" of Allah His messenger and certain believers, is mentioned.
  Keywords: Velayat, Ayat e Prophet, Semantic Integration of verses, Ghadir