فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 34 (بهار 1398)
 • پیاپی 34 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمیدرضا متصدی زاده، فاطمه رضایی، یوسف فتاحی، وحید ملاکاظمی ها، امیر امان زاده، مهدی فرخی * صفحات 9-21

  امروزه طراحی و ساخت سیستم های دارورسانی مناسب برای بهینه کردن کارایی درمانی دارو ها و کاهش عوارض جانبی آن ها، ضروری است. تاکنون، ساختارهای مختلفی برای دارورسانی طراحی شده اند که در بین آن ها ، سیستم های بر پایه پلی مرهای طبیعی، توجه بیش تری را به خود جلب کرده اند. فیبروئین ابریشم یک پلی مر پروتئینی طبیعی است که به واسطه خصوصیت های منحصر به فردی از جمله زیست سازگاری عالی، زیست تخریب پذیری، خواص مکانیکی خوب، فرآیندپذیری آسان و نیز قابلیت تشکیل نانوذره، میکروذره، الیاف، هیدروژل، فیلم و... گزینه مناسبی برای کاربردهای زیست پزشکی به ویژه دارورسانی است. در این مقاله مروری، ویژگی های مختلف پلی مر ابریشم و کاربردهای آن در دارورسانی مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: فیبروئین ابریشم، دارورسانی، زیست پزشکی
 • صبا بابکان، اعظم صفری، رضوان منیری، مریم حمزه میوه رود، سیاوش دستمالچی صفحات 23-30
  سابقه و هدف

  آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز (EC 3.4.21.19) متعلق به خانواده سرین پروتئازها است. این آنزیم می تواند با هیدرولیز اختصاصی پیوندهای پپتیدی در آنالیز ساختار پروتئین، سنتز پپتیدها به روش فاز جامد و تهیه نانوتیوب ها مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه تولید آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز باکتری Bacillus licheniformis SL-1 مقاوم به حرارت که بومی ایران است است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه بیان آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز از باکتری Bacillus licheniformis SL-1 در E. coli BL21 i به صورت پری پلاسمی در دماهای 16، 20 و 37 درجه سانتی گراد و غلظت های 4/0، 1 و 2 میلی مولار القاگر بهینه سازی شد. با توجه به این که آنزیم نوترکیب تولید شده دارای دنباله هیستیدینی (His-tag) است از ستون نیکل سفارز برای تخلیص به روش کروماتوگرافی تمایلی استفاده گردید.

  یافته ها

  شرایط مختلف برای بیان آنزیم نوترکیب گلوتامات اندوپپتیداز بررسی گردید و بهترین نتایج برای بیان پری پلاسمیک و محلول آنزیم در میزبان E. coli BL21 در دمای 37 درجه سانتی گراد با غلظت 2 میلی مولار IPTG به دست آمد.

  نتیجه گیری

  بررسی کیفی نتایج حاصل از بیان آنزیم تحت شرایط مختلف حاکی از آن ست که بیان پروتئین نوترکیب وابسته به دما بوده و نیازمند غلظت های بالای القاگرIPTG است. مطالعه حاضر نتایج اولیه بررسی امکان تولید نوترکیب آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز در سیستم بیانی E. coli BL21 است. برای تولید هر چه بهتر آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز سایر پارامترهای موثر مانند سیستم های بیانی و روش های تخلیص جایگزین قابل بررسی و بهینه سازی است.

  کلیدواژگان: گلوتامات اندوپپتیداز، بیان پری پلاسمی، باکتری B. licheniformis SL-1
 • زهرا شعبانی، مصطفی عرفانی، مجتبی شمسایی ظفرقندی، سید پژمان شیرمردی صفحات 31-36
  سابقه و هدف

  تاکسول یک جزء شناخته شده برای پی گلیکوپروتئین است که مقاومت دارویی را به سلول های سرطانی القاء می کند. از این رو نشان دارسازی آن به عنوان یک ابزار برای تصویربرداری فعالیت انتقال دهنده پی گلیکوپروتئین و تشخیص مقاومت دارویی اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تهیه تاکسول نشان دار و بررسی میزان جذب آن در تومور به منظور ارزیابی محل تومور و میزان مقاومت تومور به دارو است.

  مواد و روش ها

  تاکسول با تکنسیوم به روش مستقیم نشان دار گردید و سپس خلوص رادیوشیمیایی کمپلکس مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه پایداری و توزیع بیولوژیکی در موش های دارای تومور ملانوما بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که خلوص رادیوشیمیایی کمپلکس بیش از 90% است. پایداری قابل ملاحظه ای (64/68%) تا 48 ساعت مشاهده گردید. نتایج توزیع بیولوژیکی تجمع بالایی از کمپلکس نشان دار (%51/4)، در تومور را نشان داد.

  نتیجه گیری

  جذب بالای کمپلکس در کبد به عنوان ارگان متابولیزه کننده و دفع کننده و تومور مربوطه دیده شد. تجمع اکنیویته در تومور نشان دهنده حساس بودن سلول های موجود در تومورهای ملانوما به جذب تاکسول بوده و امکان تشخیص محل های درگیر با تومور با استفاده از این ترکیب است. به طور کلی بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که ترکیب دارای قدرت اتصال به تومور بوده و با وجود دفع کبدی صفراوی قابلیت استفاده به عنوان رادیو داروی تشخیصی را دارا است.

  کلیدواژگان: تاکسول، ملانوما، تشخیص تومور
 • سپیده کنگاوری، مرجان شاه ایلی، عباسعلی رضائیان صفحات 37-45
  سابقه و هدف

  به دلیل وجود ژن های مقاومتی و جابه جایی آن ها در بین گونه های سودوموناس، درمان عفونت های ناشی از آن ها دشوار شده است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی ژن های Int1، OXA-2، OXA-10 و هم چنین مقاومت آنتی بیوتیکی در بین سودوموناس های جدا شده بوده است.

  مواد و روش ها

  دراین تحقیق ، تعداد 120 جدایه مشکوک به جنس سودوموناس جمع آوری گردید. پس از انجام آزمون های بیوشیمیایی، تایید جنس با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن S rRNA16صورت گرفت. فراونی ژن های بتالاکتامازی با استفاده از روش مولکولی PCR و مقاومت آنتی بیوتیکی ارزیابی گردید.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که 5/78% از جدایه ها حاوی ژن OXA-10، 57/77% ژن OXA-2 و 58/34% حاوی ژن Int1 هستند. هم چنین 38/95 درصد نمونه ها جزء گروه MDR بودند. بیش ترین مقاومت با 44/79% فراوانی به سفپیم و کم ترین مقاومت با 28/10% فراوانی مربوط به توبرامایسین به دست آمد.

  نتیجه گیری

  ژن اینتگرون کلاس1 و ژن های بتالاکتامازی OXA-2 و OXA-10 از نظر هم زمانی رابطه معنی داری را از خود نشان ندادند. تولید آنزیم بتالاکتاماز باعث افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی می شود و با توجه به نتایج سایر تحقیق ها میزان فراوانی آن ها رو به افزایش است. این موضوع سبب می شود تا برروی تجویز و مصرف آنتی بیوتیک کنترل بیش تری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: اینتگرون کلاس 1، سودوموناس، MDR، OXA-2، OXA-10
 • الهام فیروزه، پروین خدارحمی، وحید ناصح *، ولیاللهشاهدی، فرزانه گل گو، سجاد محمد یاری صفحات 47-55
  سابقه وهدف

  در این مطالعه اثر همزمان عصاره چای سبز (Camellias Sinesis)و ورزش هوازی بر روی دستگاه تردمیل بر بهبودی زخم در موش های مبتلا شده به دیابت با القاء داروی استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  تعداد 50 سر موش سوری نربا وزن تقریبی30-35گرم بالغ و سالم در 5 گروه که شامل:1- سالم -ساکن 2- دیابتی- ساکن3- دیابتی همراه با ورزش 4- دیابتی وساکن همراه با عصاره چای سبز 5-دیابتی همراه با ورزش و عصاره چای سبز مورد بررسی قرار گرفتند.پس ازالقاء دیابت توسط داروی استرپتوزوتوسین پس از کشتاردر روز های3-7-14-21 خصوصیات ماکروسکوپی زخم ها سپس بررسی هیستوپاتولوژیکی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد هم افزایی درگروه ورزش وعصاره چای سبز نسبت به سایر گروه ها از روز 7 مساحت زخم کاهش، و نیز تعداد فیبروبلاستها افزایش معنی داری داشت. تعداد سلولهای التهابی PMN از روز سوم کاهش معنی دار و تعدادفیبروبلاست کاهش معنی داری داشت.(001/0P≤).

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان دادکه اثر سینرژیستیکی دو عامل ورزش و عصاره چای سبز موجب بهبودی سریعتر زخم در روز14نسبت به گروه کنترل می شود.

  کلیدواژگان: زخم، دیابت، استرپتوزوتوسین، چای سبز، تردمیل
 • سمیه منتظری نژاد، محمود سلوکی* صفحات 57-64
  سابقه و هدف

  عناصر کم مصرف مانند آهن نقش مهمی را به عنوان کوفاکتور در ساختمان تعدادی از آنزیم های آنتی اکسیدان ایفا می کنند. در مطالعه حاضر، بیان ژن آسکوربات پراکسیداز (Cm APX) در پاسخ به تنش شوری و محلولپاشی آهن در توده های خربزه بومی سیستان مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  سه توده خربزه بومی سیستان شامل سفیدک، قندک و خط دار، در سه سطح شوری (صفر، 250 و 350 میلی مولار) و 2 سطح محلول پاشی آهن (2 گرم در هزار و شاهد با محلول پاشی آب مقطر) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت گلدانی در سه تکرار در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل کشت گردید. سپس بیان ژن Cm APX با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  تنش شوری و محلول پاشی آهن تاثیر معنی داری بر میزان بیان ژن Cm APX داشت. میزان بیان ژن Cm APX درتوده قندک در شرایط تنش شوری نسبت به نمونه کنترل افزایش نشان داد و همچنین با استعمال آهن نیز بیان آن افزایش یافت. اما توده خط دار کمترین میزان بیان ژن Cm APXنسبت به نمونه کنترل را در سطح شوری 350 میلی مولار نشان داد که با استعمال آهن میزان بیان آن بهبود یافت.

  نتیجه گیری

  با مصرف عنصر کم مصرف آهن، قدرت دفاعی گیاه خربزه به تنش شوری افزایش یافت. میزان افزایش بیان ژن Cm APX موید این نکته است که رقم قندک به عنوان رقم مقاوم و رقم خط دار به عنوان رقم حساس به شوری می باشد.

  کلیدواژگان: آسکوربات پراکسیداز، بیان ژن، شوری، محلول پاشی آهن
 • محمدرضا مهرابی، محسن چیانی، داریوش نوروزیان، محمدعلی شکرگزار، امیر امان زاده، طیبه تولیت، عظیم اکبرزاده * صفحات 65-73
  سابقه و هدف

  وین کریستین یک داروی ضد سرطان با منشاء گیاهی بوده که در درمان طیف وسیعی از سرطان ها از جمله لنفوما کاربرد دارد. نیوزوم ها از حاملهای مهم دارو رسانی می باشند. هدف از این مطالعه تهیه فرم نانونیوزومه پگیله وین کریستین[1] به منظور افزایش اثربخشی آن در درمان سرطان غدد لنفاوی می باشد.

  مواد و روش ها

  فرمولاسیون نانونیوزومه پگیله وین کریستین به روش فیلم نازک تهیه شد. ویژگی های مانند اندازه مانند سایز، پتانسیل زتا، میزان احتباس و رهش دارو، پایداری و اثر سایتوتوکسیک آن بر رده سلولی Raji مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری اندازه و بار نانوذرات به روش پراکنش نور پویا، رهش دارو از نیوزوم به روش انتشار از کیسه دیالیز و اثر سایتوتوکسیک نانوذرات نیوزومی وین کریستین با روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  سایز و بار نانوذرات در حدود 3/2±1/118 نانومتر و 2/1±5/21- میلی ولت و میزان احتباس دارو برابر با 1/3±2/84 درصد بدست آمد. اثر سایتوتوکسیک فرم نانونیوزومی دارو علیه سلولهای Raji بطور معنی داری بیشتر از داروی غیرنیوزومی محاسبه شد. مطالعه پایداری حاکی از پایداری نانوداروی نیوزومی طی دو ماه نگهداری بود. مطالعه رهش دارو از وزیکولهای نیوزومی نشان داد که آزاد شدن دارو بصورت تدریجی صورت می گیرد این در حالی است که رهایش داروی آزاد در کمتر از 6 ساعت به حدود 100 درصد می رسد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از نیوزوم به عنوان حامل دارورسانی تاثیر قابل توجهی بر کارایی ضدسرطانی وین کریستین دارد و می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای فرم عادی دارو معرفی گردد. [1] PEG-nVCR

  کلیدواژگان: نیوزوم، وین کریستین، رهایش کنترل شده، سایتوتوکسیسیتی، رده سلولی Raji
 • سیده عادله پیشوایی، طوبی شفیقی * صفحات 75-82
  سابقه و هدف

  امروزه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) به دلیل مقاومت به عوامل و داروهای ضدمیکروبی به یکی از نگرانی های عمده سلامت عمومی تبدیل شده است. هدف از این تحقیق تعیین جدایه های MRSA با روش مولکولی و انتشار دیسک و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران برخی از بیمارستان های رشت است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی- توصیفی از فروردین ماه لغایت شهریور ماه 1395 انجام شد. 76 جدایه بالینی استافیلوکوک از برخی بیمارستان های رشت جمع آوری شد و با انجام آزمایش های بیوشیمیایی مختلف گونه استافیلوکوک اورئوس شناسایی گردید. پس از تعیین هویت سویه های MRSA به روش انتشار دیسک ، بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها با روش انتشار دیسک با استفاده از 6 نوع آنتی بیوتیک، بر اساس پروتکل موسسه استاندارد آزمایشگاهی و بالینی (CLSI) صورت گرفت. سپس حضور ژن mecA در سویه های مقاوم به متی سیلین با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) بررسی شد و نمونه های دارای ژن mecA تعیین توالی گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار23 SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که از 76 جدایه استافیلوکوک، 69 (8/90 %) جدایه، استافیلوکوکوس اورئوس بود. فراوانی سویه های مقاوم به متی سیلین در روش انتشار از دیسک 71 % و در روش PCR 3/62% بود. بیش ترین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها نسبت به جنتامایسین (46/72 %) و بیش ترین مقاومت نسبت به باسیتراسین (6/82 %) تعیین شد. تفاوت معنی داری بین جدایه های MRSA و نوع نمونه مشاهده نشد (P>0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که میزان حضور سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در نمونه های بیمارستانی رشت قابل توجه است که می تواند به دلیل استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها به منظور درمان بیماری ها باشد.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، مقاومت آنتی بیوتیکی، mecA
 • الهام سیاسی *، محدثه عبدی برزگر، فرناز سهراب وند صفحات 83-92
  سابقه و هدف

  کاندیدا آلبیکنس مهم ترین دلیل ولوواژینال کاندیدیازیس است و مقاومت به آزول ها با مکانیسم هایی هم چون تغییر در ژنERG11 می تواند در این پاتوژن رخ دهد. هدف از این مطالعه بررسی جهش در ژن ERG11 کاندیدا آلبیکنس مقاوم به دارو در بیماران مبتلا به واژینیت کاندیدیایی و ارتباط آن با ناباروری در زنان ایرانی بود.

  مواد و روش ها

  با نمونه گیری واژینال از تعداد 100 بیمار گونه های کاندیدا البیکانس با استفاده از روش کشت بر روی محیط کروم آگار جداسازی شدند. حساسیت دارویی بر اساس روش استاندارد انتشار دیسک تعیین شد. سپس ژنوم نمونه های مقاوم استخراج شد و با انجام PCR و تعیین توالی جهش در ژن ERG11 مشخص شد. جهت بررسی تغییر خصوصیت های اسپرم و ارتباط با ناباروری، نمونه اسپرم نرمال با کاندیدا آلبیکانس حساس و مقاوم در غلظت و زمان های مختلف مجاورت داده شد.

  یافته ها

  از 100 نمونه بیمار، 40 نمونه کاندیدا آلبیکنس جداسازی شد که 2 مورد مقاوم به فلوکونازول و کتوکونازول بودند. در این 2 مورد جهش ژن ERG11از نوع تبدیلی و افزایشی بود. در غلظت های CFU/ml100000 و 10000 ، مدت زمان 4 ساعت و با 3 بار تکرار، در میزان چسبندگی و تحرک اسپرم ها کاهش معنی داری مشاهده شد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مقاومت به دارو می تواند با جهش در ژن ERG11 در کاندیدا البیکانس افزایش یابد و این عفونت های واژینیت کاندیدیایی می تواند با ایجاد ناباروری در زنان ارتباط داشته باشد.

  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، ژن ERG11، ناباروری
 • مریم آزادی، فرشته آل صاحب فصول *، رسول صالحی، الهه تاجبخش، مسعود اعتمادی فر صفحات 93-102
  سابقه و هدف

  بیماریMS یک بیماری التهابی و مزمن سیستم اعصاب مرکزی است. مطالعه حاضر واریانت ژنتیکی rs1801275 ژن گیرنده اینترلوکین 4 را در بیماران مبتلا به RRMS مورد بررسی قرار داده است.

  مواد و روش ها

  تعداد 100 نفر بیمار RRMS و 100 نفر سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند سپس استخراج DNA انجام شد و پلی مورفیسم rs1801275 گیرنده اینترلوکین 4 با روش Real Time PCR HRM مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  گروه شاهد 45% دارای ژنوتیپ طبیعی (AA)،40 % هتروزیگوت (AG) و 15% دارای ژنوتیپ هموزیگوت (GG) بودند و گروه بیمار 20 % دارای ژنوتیپ طبیعی (AA) ، 58 % هتروزیگوت((AGو 22 % هموزیگوت (GG) بودند. بحث: نتایج پژوهش نشان داد که فراوانی آلل G پلی مورفیسم rs1801275 ژن گیرنده اینترلوکین 4 در گروه بیمار نسبت به گروه شاهد به صورت معنا داری افزایش پیدا کرده است (022/0=P-Value) .

  نتیجه گیری

  پلی مورفیسم 1801275 rs ژن گیرنده اینترلوکین 4 می تواند در افزایش احتمال ابتلا به بیماری MS در جمعیت مورد مطالعه نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، واریانت ژنتیکی، rs1801275، گیرنده اینترلوکین 4
|
 • Hamidreza Motasadizadeh, Yousef Fatahi, Vahid Molla, Kazemiha, Amir Amanzadeh, Mehdi Farokhi * Pages 9-21

  Nowadays, design and synthesis of efficient drug delivery systems are of vital importance in order to optimize the efficacy of therapeutics and reducing side effects. So far, many drug delivery systems have been designed, among them, natural polymer-based systems have attracted the most attention. Silk fibroin (SF) as a natural polymer have several unique properties including excellent biocompatibility, biodegradability, good mechanical behavior, ease of processability with ability to fabricate various structures e.g., nanoparticles, microparticles, fibers, hydrogels, films, that makes it a suitable material for biomedical applications especially drug delivery vehicles. In this review, we discuss the drug delivery applications of SF, in detail.

  Keywords: Silk fibroin, Drug delivery, Biomedical
 • Saba Babakan, Azam Safary, Rezvan Moniri, Maryam Hamzeh, Mivehroud, Siavoush Dastmalchi Pages 23-30
  Aims and Background

  Glutamate-specific endopeptidase (GSE, EC 3.4.21.19) is belonging to the serine protease family enzymes. A glutamate-specific endopeptidase has the ability to cleavage peptide bonds for the protein structure analysis, solid phase synthesis of peptides and preparation of nanotubes. The purpose of this investigation was to produce glutamate endopeptidase enzyme from the Bacillus licheniformis SL-1from isolated from Aran-Bidgol salt lake in Iran.

  Material and Methods

  In this study, the expression of glutamate-endopeptidase enzyme from the B. licheniformis SL-1 wasinvestigated in periplasmic spaces of E. coli BL21 in different temperature (16ᴼC, 20ᴼC, 37ᴼC) and different concentrations of inducer (0.4, 1, 2 mM).

  Results

  Analysis the results demonstrated that periplasmic and soluble expression of glutamate endopeptidase was observed in E. coli BL21at 37ᴼC and 2 mM concentration of IPTG.

  Conclusion

  Qualitative investigation of the expression results revealed that the expression of the enzyme is temperature-dependant and requires higher concentrations of IPTG. This preliminary study provides the possibility of recombinant enzyme production in E. coli BL21 expression system. In order to produce large scale of this enzyme, other expression systems as well as alternative purification systems can be studied.

  Keywords: Glutamate-specific endopeptidase, Periplasmic expression, Halo-thermo tolerant B. licheniformis SL-1
 • Zahra Shabani, Mostafa Erfani, Mojtaba Shamsaei Zafarghandi, Seyed Pezhman Shirmardi Pages 31-36
  Aim and Background

  Taxol is a known substrate for P-glycoprotein, which induces drug resistance to cancerous cells. Therefore radiolabeled taxol can be a suitable probe for imaging of the P-glycoprotein transport ability to determine drug resistance. The aim of this study was to provide labeled taxol and to determine the rate of uptake in the tumor to evaluate the location of the tumor and the extent of tumor resistance to the drug.

  Material and methods

  Taxol was radiolabeled with 99mTc by direct labeling method and after that radiochemical purity of complex was investigated. The stability and biodistribution of radiocomplex in the mice bearing melanoma tumor was performed.

  Results

  The radiocomplex was prepared with radiochemical purity more than 90%. The complex was stable (68.64%) up to 48 h. The biodistribution results showed high tumor uptake (4.51%ID/g) for radiocomplex.

  Conclusion

  High uptake of the complex in the liver as a metabolic and excretory organ and a related tumor was observed. The accumulation of radioactivity in the tumor indicates that the cells in the melanoma tumor are susceptible to taxol absorption and it is possible to detect the sites involved with the tumor using this radiocomplex. In general, based on the findings, it can be concluded that the compound has binding affinity to the tumor and, despite the biliary excretion, can be used as a diagnostic radiopharmaceutical.

  Keywords: Taxol, Melanoma, tumor diagnosis
 • Sepideh Kangavari, Marjan shaheli, Abbasali rezaeian Pages 37-45
  Aim and Background

  Eradicating infections is difficult due to the presence of genes on the introns, especially the beta-lactamase enzymes and The importance of their resistance is high.The purpose of this study was to determine the beta-lactamase genes (OXA-2 , OXA-10) , Integron class 1 and antibiotic resistance.

  Material and methods

  In this cross sectional descriptive study, 120 Pseudomonas isolates were collected from Shiraz Burn Hospital during summer of 1395. After confirmation by biochemical tests, The presence of beta-lactamase genes was evaluated by using antibiotic discs and PCR method.

  Results

  78.5% of the isolates had OXA-10 gene, 77.57% of the OXA-2 gene, 34.58% containing Int1, and 95.38% of the samples were MDR.Maximum resistant was seen in cefepime(79.43%) and the minimum was for to tobramycin(10.28%).

  Conclusion

  Class1 integron, 2-oxa and 10-oxa beta-lactamase genes, did not show up a meaningful relationship at the same time.the production of beta-lactamase enhances the increasing resistance and their frequency is increasing according to the results of other studies. This will lead more control over the prescription and use of antibiotics.

  Keywords: Integron class 1, Pseudomonas, MDR, OXA-2, OXA-10
 • Elham Firoozeh, Parvin Khodarahmi, Vahid Naseh *, Valiollah Shahedi, Farzaneh Golgoo, Sajjad Mohammad Yari Pages 47-55
  Aim and Background

  In the study , synergistic effect of green tea (camellia sinesis) extract and treadmill aerobic exercise on wound healing in streptozotocin induced diabetic mice has been investigated.  

  Material and methods

  The number of 50 male mice with the approximately weight of 30-35 gram health and adult are put in 5 groups: non diabetic – immobile , diabetic - immobile, diabetic exercise - diabetic and  immobile with green tea extract , diabetic with synergism of exercise and green tea extract. After inducing of diabetes using sterptozotocin mice were killed and in days 3-7-14-21 macroscopic and histopathologic analysis were performed.  

  Results

  The results indicated that in synergistic group of  green tea extract and treadmill exercise , wound area decreased and fibroblast  increased after 7 days significantly compared with other groups (p<0.001).PMN cells decreased after 3 days significantly compared with other groups (p<0.001).  

  Conclusion

  The results suggest that green tea extract and treadmill exercise have synergistic effect on wound healing in diabetic mice.

  Keywords: wound, diabetes, streptozotosin, green tea, treadmill
 • Somayeh Montazerinezhad, Mahmood Solouki* Pages 57-64
  Aim and Background

  micronutrients like iron as a cofactor plays an important role in the construction of a number of antioxidant enzymes. In this study the effects of salinity and iron on expression levels of ascorbate peroxidase (Cm APX) in Sistan melon Landrace were studied.

  Materials and Methods

  three Sistan melon Landraces including Sefidak, Ghandak and Khatdar at three salinity levels (0, 250 and 350 mM, NaCl) and two levels of Fe (2 gr per thousand and controls sprayed with pure water) in a randomized complete block design with three replications at the Institute of Biotechnology, University of Zabol in the form of flower pot was planted. Then Cm APX gene expression was studied using Real Time PCR

  Results

  Salinity and foliar application of iron had a significant effect on Cm APX gene expression. Sefidak Cm APX expression levels in comparison with the control salinity increased with the use of iron as well as its expression increased. The lowest Khatdar Cm APX gene expression compared to control salinity level of 350 mM showed that the use of the expression levels of the iron recovered.

  Conclusion

  The application of trace elements iron, central power plants to salinity. The Cm APX gene expression reflects the fact that the Ghandak as resistant cultivars and Khatdar as susceptible to salinity is underlined.

  Keywords: Ascorbate peroxidase, gene expression, salinity, foliar application of iron
 • M Mehrabi, M Chiani, D Norouzian, M.A Shokrgozar, A Amanzadeh, T Toliyat, A Akbarzadeh * Pages 65-73
  Aim and Background

  Vincristine is a herbal anticancer drug which is used to treat a wide range of cancers such as lymphoma. Niosomes are important drug carriers. The aim of this study was to prepare PEGylated niosomal form of vincristine in order to increase its efficacy in lymph nodes’ cancer.

  Material and Methods

  PEGylated niosomal vincristine (PEG-nVCR) was prepared by thin film hydration method. Physicochemical properties of niosomal formulation, such as size, zeta potential, encapsulation efficacy, release rate, stability and cytotoxicity were studied. Mean size and zeta potential was measured by dynamic light scattering. Releasing rate of drug from niosomes was determined by dialysis diffusion method. Cytotoxicity study was evaluated by MTT assay.

  Results

  mean particle size and zeta potential was obtained about 118.1±2.3 nm and -21.5±1.2 mV, respectively. The cytotoxic effect of PEG-nVCR against Raji cells was significantly higher than of free drug. Stability study indicated that PEG-nVCR was stable for at least two months. Release of drug from PEG-nVCR formulation showed a sustained release pattern, while the free drug release rate reached to 100 % less than 6 hours.

  Conclusion

  our findings demonstrated that the use of niosomes as a drug carrier plays an important role in anticancer efficacy of vincristine and can be considered as an alternative to conventional form.

  Keywords: Niosomes, Vincristine, Controlled release, Cytotoxicity, Raji Cell Line
 • Seyedeh Adeleh Pishvaei, Tooba Shafighi Pages 75-82
  Aim and Background

  Meticillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has become one of the major public-health concerns in recent years due to resistance to antimicrobial drugs and agents. This Study aims to diagnose of MRSA isolates by molecular and phenotypic methods and to detect of the antibiotic resistance pattern in MRSA strains in clinical patient samples in Rasht.

  Material and Methods

  This cross-sectional (descriptive-analytical) study was conducted from April to September 2016. 76 isolates of Staphylococcus were collected from some hospitals in Rasht and was characterized by varius biochemical tests of Staphylococcus aureus species. A disc diffusion method was performed to identify MRSA strains. The antibiotic resistance pattern of isolates was done using disc diffusion method against six antibiotics based on Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) protocol. Then, Polymerase Chain Reaction (PCR) was performed with specific primers to mecA gene. Also, sequencing was done in mecA positive PCR products. Data were analyzed using SPSS 23 software. 

  Results

  The results of this study, showed that 69 (90.8%) out of 76 isolates of Staphylococcus were S.aureus. The rate of MRSA strains in the phenotypic(disk diffusion) and PCR methods were 71% and 62.3%, respectively. The S. aureus isolates exhibited the most sensitivity and resistance to gentamicin(72.46%) and bacitracin(82.6%), respectively. No significant correlation was found between MRSA isolates and type of sample(P>0.05).

  Conclusion

  The findings showed that the presence of MRSA strains were remarkable in the hospital samples in Rasht because of the overuse of antibiotics for the treatment of diseases.

  Keywords: mecA gene, Meticillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), antibiotic resistance
 • Elham Siasi *, Mohaddeseh Abdi barzegar, Farnaz Sohrabvand Pages 83-92
  Aim and Background

  Candida Albicans is the most important cause of vulvovaginal candidiasis and resistance to azoles can occur via various mechanisms including, change in the ERG11 gene. This study aim was to identification of ERG11 gene mutations in drug resistant Candida albicans isolated from patients with Candida vaginitis and its association with infertility in Iranian women.

  Material and methods

  From 100 patients with vaginitis Candida Albicans species were isolated by using chromogen agar culture . The drug sensitivity was determined with standard protocol, diffusion disc test. Then extraction genome from resistance species and was used PCR and sequencing for investigation of ERG11 gene mutations. For detection of sperm parameters disorders and relation with infertility, normal sperm was placed adjacent to sensitive and resistance Candida Albicans by different concentrations and times.

  Results

  From 100 patients, 40 samples of Candida albicans were isolated that 2 samples were fluconazole and ketoconazole-resistant. ERG11 gene mutations e in 2 samples were, conversion and insertion. In 10000 and 100000 CFU/ml concentrations, 4 hours and with 3 repeated, was observed significant relation to agglutination and reduction in motility of the sperms (P<0.05).

  Conclusion

  This study results showed that antibiotic resistance can be increased in Candida albicans with mutation in the ERG11 gene and this Candida vaginitis infections, can associated with infertility in women.

  Keywords: Candida albicans, ERG11 gene, Infertility
 • Maryam Azadi, Fereshteh Alsahebfosoul *, Rasoul Salehi, Elaheh Tajbakhsh, Masoud Etemadifar Pages 93-102
  Aim and Background

  Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune inflammatory disease that attacks myelinated axons in the central nervous system (CNS) resulting in destroying the myelin and the axon. According to high prevalence of disease in Iran, it needs to study different aspects of disease including factors influencing the pathogenesis and the other risk factors. Various type of genetic variants including polymorphisms may could highlight the relation between genetic and disease. In this study, we explored the relationship between IL-4 receptor polymorphism rs1801275 and disease risk.

  Material and Methods

  In this study, IL-4receptor gene polymorphism was analyzed in a case-control study. All patients were selected as relapsing remitting (RR, n=100) and the control group consisted of 100 healthy (c, n= 100). High resolution melting analysis (HRMA) based on real-time PCR was performed to identify gene variation involved in disease. The results were analyzed by SPSS 20 software and also Hardy Weinberg equilibrium was tested for SNP. Also degree of heterozygosity and population analysis PIC was performed.

  Results

  The results showed samples from control group consisted of 45% wild genotype (AA), 40% heterozygote (AG) and 15% homozygote (GG) for polymorphism rs1801275 while there was in patient group 20% wild genotype (AA), 58% heterozygote (AG) and 22% homozygote (GG).

  Conclusion

  These results suggest that there was significant difference in allele count between control and patient groups. The allele frequency of IL-4 receptor polymorphism rs1801275was found significantly higher in patients (P-Value = 0.022). IL4R polymorphisms may have a disease-promoting role in this population.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Genetic Variants, rs1801275, Interleukin 4 receptor