فهرست مطالب

آموزش پژوهی - پیاپی 16 (زمستان 1397)
 • پیاپی 16 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه هوشمندی*، بابک شمشیری صفحات 1-15
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تدریس درس علوم پایه اول ابتدایی به روش برنامه ی آموزش فلسفه برای کودکان انجام گرفت. ابتدا دو مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس پایه اول یک مدرسه به عنوان گروه کنترل و پایه اول مدرسه دیگر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش به مدت دو ماه طبق روش آموزش فلسفه برای کودکان (لیپمن،1970) آموزش دیدند و گروه کنترل به روش معمول مدرسه آموزش را ادامه دادند و پس از دو ماه از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته از درس علوم بود و نتایج نشان داد که نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری داشته است و تدریس علوم به روش برنامه ی آموزش فلسفه برای کودکان باعث افزایش یادگیری دانش آموزان می شود. بنابراین پیشنهاد می گردد از روش برنامه ی آموزش فلسفه برای کودکان به عنوان روش تدریس درس علوم استفاده شود.
  کلیدواژگان: درس علوم، پایه اول دوره ی ابتدایی، فلسفه برای کودکان
 • عباس اناری نژاد*، زهرا حاتمی آبادشاپوری صفحات 16-35
  هدف از این پژوهش بیان و تحلیل تجارب معلمی بنده از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان با روش خودکاوی روایتی بود.منبع داده های پژوهش، تجارب و خاطرات اینجانب؛ دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه ی روایت نگاری تنظیم گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد آشنایی با حرفه ی معلمی از طریق علاقه ی خود نویسنده نسبت به این حرفه، از طریق خانواده، برخی معلمان، امنیت شغلی و... باعث شد تا اینجانب به معلمی گرایش یابم. این متن شامل مجموعه ای از علل و انگیزه های انتخاب و ورود به شغل معلمی، تجربیات کسب شده در طول دوره ی تحصیلی و تجربیات طول دوره ی آموزشی، کارورزی، فرصت های یادگیری، تجربیات پیشین، تشریح معلمی کردن خود در آینده، تعهدات حرفه ای و... می باشد. یعنی عواملی که در «من حرفه ای» من تاثیر گذار بوده اند؛ مانند: تاثیر دوستان، معلمان، کتاب هایی که خوانده ام، نقش خانواده، خاطرات، فیلم هایی که در این باره مشاهده کرده ام و... را آورده ام و در واقع مسیر حرفه ای خود را تبیین نموده ام. همچنین افق دیدی که برای آینده در مسیر معلمی ام مدنظر دارم نیز متذکر شده ام.
  کلیدواژگان: معلم، دانشگاه فرهنگیان، تجربه زیسته، دانش آموز
 • اعظم غلامی*، محمدرضا قربانی صفحات 36-51
  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر تدریس به روش آزمایشگاه بر یادگیری مفاهیم زیست شناسی است. جامعه آماری، کلیه‎ دانش آموزان پسر و دختر پایه هفتم سال تحصیلی 96-95 شهرستان دامغان بود. نمونه آماری شامل 4 کلاس 28 نفری و به صورت تصادفی از هر گروه پسران و دختران یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه گواه انتخاب شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی و ابزار پژوهش، آزمون محقق ساخته 10 سوالی بود. روایی صوری و محتوایی سوالات پژوهش با اعمال نظر دست اندرکارن علوم زیستی بررسی شد. طرح پژوهش به صورت پیش آزمون-پس آزمون و برای گروه آزمایش از تدریس به روش آزمایش و برای گروه گواه از تدریس به روش سخنرانی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گواه به طور معنا داری نمره بالاتری کسب کردند و همچنین مشخص شد که پسران نسبت به دختران نمره بالاتری را کسب نمودند اما تفاوت معنادار نبود و اثر تعاملی وجود نداشت؛ یعنی جنسیت تاثیر زیادی در یادگیری نداشته است.
  کلیدواژگان: آزمایشگاه، یادگیری، زیست شناسی، تدریس
 • مریم شفیعی سروستانی، حبیب کشاورز* صفحات 52-62
  پژوهش حاضر به منظور رفع مشکل یکی از دانش آموزان پایه ششم دبستان صورت گرفته است . در این مطالعه به بررسی عدم توجه این فراگیر به انجام تکالیف، بی دقتی در تکالیف منزل ،داشتن غیبت زیاد پرداخته شده است و هدف، هدایت دانش آموز جهت رفع این مشکلات و ایجاد علاقه در انجام تکلیف بوده است. پژوهش حاضر، پژوهش کیفی و از نوع اقدام پژوهی می باشد . داده ها از طریق مشاهده ، مصاحبه با والدین ، جلسه با همکاران و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی جمع آوری شد . در نتیجه جمع آوری اطلاعات، علت این امر تنبلی و لجبازی دانش آموز تشخیص داده شد. در مرحله بعد راهکارهای مناسب در طول سال تحصیلی 97-96 ، ارائه شد. نتایج نشان داد دانش آموزی که در ابتدای سال از نظر انجام تکالیف در مدرسه و خانه دچار مشکل بود و همیشه بهانه می آورد و در این زمینه بطور مستمر رتبه ی نیاز به تلاش را در دفتر تکلیف یا پوشه ی کار کسب می نمود موفق به دریافت رتبه ی خوب تا قبل از تعطیلات نوروز گردید و بعد از تعطیلات به کسب رتبه ی بسیار خوب نائل شد.
  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، انجام تکلیف، بی علاقگی، تنبلی، لجبازی
 • ژیلا حیدری، محسن نظرپور* صفحات 63-78
  مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای روان شناختی اساسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول انجام گردید. در این مطالعه با بهره گیری از روش شناسی آمیخته تبیینی -متوالی تلاش گردید فهم مناسبی از موانع به دست آید. بر همین اساس به منظور مشخص کردن وضعیت نیازهای روان شناختی دانش آموزان از پرسشنامه نیازهای روان شناختی اساسی دانش آموزان در مدرسه (تیان و همکاران، 2014) استفاده شد. در بخش کیفی بر اساس شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از بین معلم ها، نمونه ها انتخاب شدند. در بخش کمی 150 دانش آموز از طریق شیوه نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه پاسخ دادند. در بخش کیفی نیز 15 نفر از معلمان از مدارس بخش انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان ارضای نیازهای روان شناختی اساسی در دانش آموزان دختر و پسر منطقه نسبتا پایین است. علاوه بر این نتایج مصاحبه ها نشان داد که فرهنگ و بافت مدرسه و سازمان، عدم توجه به انگیزش درونی دانش آموزان، دانش ناکافی معلمان در زمینه نیازها و ابهام نقش در این زمینه و انگیزش ناکافی معلمان از مهم ترین عوامل بازدارنده بودند.
  کلیدواژگان: نیازهای روان شناختی اساسی، دبیرستان، موانع معلمان
 • پویا نیکی، سبحان مرادی، سیروس زارعی، مهدی بسطام کیش، مهران عزیزی محمودآباد* صفحات 79-90
  هدف پژوهش حاضر بررسی کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی از حیث میزان برخورداری از مقوله های تربیت شهروند ایرانی-اسلامی، اجتماعی - سیاسی، قانون پذیر و قانون گرا می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی برای تحلیل متن کتب و از روش آنتروپی شانون جهت تحلیل اهمیت مقوله های تربیت شهروندی استفاده شده است. برای محاسبه قابلیت اعتماد از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج تحلیل های انجام شده نشان می دهد همه مولفه های تربیت شهروند ایرانی-سلامی در کتب مطالعات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در این بین، نوعدوستی، ارزشمندی و وطن دوستی در زمره مهمترین مقوله ها در این کتب محسوب می شود. همچنین نتایج حوزه تربیت شهروند جتماعی - سیاسی نشان می دهد که مولفه های تقویت و ترویج عواطف انسانی و سجایایی اخلاقی و اخلاق نیکو و پسندیده، مشارکت در تصمیم گیری ها و اظهارنظر در مدرسه و کلاس، وجود حس همنوع دوستی در رفتار با غیر ایرانی ها و نزاکت و تعامل سازنده بر جلوگیری از مجادلات به صورت مشترک در هر دو کتاب مورد تاکید قرار گرفته است؛ ولی همه مولفه های تربیت شهروند قانون پذیر و قانون گرا در کتب مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و در این حیطه فقط تقویت روحیه حاکمیت قانون و مقررات اجتماعی در زمره مهم ترین مقوله در این کتب محسوب می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، مطالعات اجتماعی، شهروند ایرانی- اسلامی، اجتماعی-سیاسی، قانون پذیر و قانون گرا
|
 • Fatemeh Hooshmandi *, Babak Shamshiri Pages 1-15
  Abstract The present research is carried out to investigate the effect of Pedagogical approach of philosophy for children on the 1st grade elementary students in education of Science course. Two schools were selected through random sampling and 1st grade students of both were determined to be experimental and control groups respectively. Pre-test was initially performed for both groups and as the control group continued their routine school activities in the absence of any special training, the experimental group was trained for two months-two sessions during every week. The training course was performed through Lippman's "Philosophy for Children" (1970) and then the post test was conducted for both groups. The research tool was a researcher made test of science course. It was found out that the pedagogical approach of philosophy for children has positively affected on the Learning of students in Science course. It was found that the experimental group had a significant difference in pre test and posttest scores compared to the control group and teaching science course through the philosophy for children program with increase student learning. The pedagogical approach of philosophy for children is advisable to be implemented in the Science course as a teaching method.
  Keywords: Science course, 1st grade elementary students, philosophy for children
 • Dr. Abbas Anarinejad *, Zahra Hatami Abadshapoori Pages 16-35
  The purpose of this research was to express and analyze my experiences of studying at Farhangian University using narrative self-sufficiency method. This research has a qualitative approach. The source of research data is my experiences and memories that I graduated from Farhangian University. Findings of the research show that getting acquainted with the teacher's profession through the author's interest in this profession through family, some teachers, job security and ... made me feel like a teacher. This text includes a selection of causes and motivations for choosing and entering a teacher's job, experiences gained during the course and experiences, length of training, internship, learning opportunities, past experiences, future teacher training, career commitments, and so on. That is, the factors that influenced me in my career, such as the impact of friends, teachers, books I've read, the role of the family, memoirs, films I've seen on this subject, and In fact, I have explained my career path. I have also mentioned the horizons I see for the future in my teacher's direction.
  Keywords: teacher, Farhangian University, Life Experience, Student
 • Dr. Azam Gholami *, Mohamadreza Ghorbani Pages 36-51
  The purpose of this study was to investigate the effect of laboratory activities on learning of biology concepts and compare between boy and girl students in grade 7 in city of Damghan in 2017. The samples consisted of 4 groups of 28 randomly selected. The research method was quasi-experimental and research tools. The researcher-made test was 10 questions related to the pigeon digestive system. The research design was pre-test and post-test. For teaching the experimental group, teaching was done using the experimental method and the lecture method was used to teach the comparison group. Data analysis was performed using covariance analysis. The results indicated that: 1- Girls and boys were influenced by teaching methods in comparison with lecture-based teaching. 2- In the gastrointestinal tract of pigeons, boys scored higher than girls. 3- There was no significant difference between the girls and boys in the pigeon gastrointestinal tract, and there was no interactive effect.
  Keywords: Laboratory, &quot, Biology&quot, Learning, Teaching
 • Dr. Maryam Shafiei Sarvestani, Habib Keshavarz * Pages 52-62
  The present study was carried out to solve the problem of one of the sixth grade students of Shahid Yarahmadi primary school in the village of Niriz workshop. In this study, the lack of attention paid to homework, carelessness and lack of work in homework, lack of attention has been addressed. The goal was to direct the student to solve these problems and to create an interest in doing the assignment. The present study is a qualitative research and a type of action research. Data was collected through observation, interviewing parents, meeting with colleagues and searching the databases. As a result of data gathering, the cause of this was student laziness and laziness. Next, appropriate strategies during the academic year 97-96. The results showed that a student who had difficulty at school and homework at the beginning of the year, always justifying excuse, and in this context constantly got the rank of the need for work in the home office or the job catalog, received a It was a good rating before the Nowruz holiday, and after a holiday it was a very good ratin
  Keywords: Action research, Doing homework, pertinacity
 • Dr. Zhila Heidari Naghdali, Mohsen Nazarpour * Pages 63-78
  The aim of this study was to investigate the teachers barriers in improving the basic psychological needs of high school students. In this study, using a multi-explanatory blend methodology, an attempt was made to understand the barriers. Accordingly, a questionnaire on the basic psychological needs of students at school was used to determine the students psychological needs (Tian & et al., 2014). In the qualitative section, samples were selected based on simple random sampling method among teachers. In a quantitative section, 150 students responded using a simple random sampling questionnaire. In qualitative section, 15 teachers were selected from the schools. The results showed that the level of satisfaction of basic psychological needs in male and female students is relatively low. In addition, the results of the interviews showed that the culture and context of the school and the organization, lack of attention to the inner motivation of the students, inadequate teachers 'knowledge about the needs and ambiguity of the role in this field and inadequate teachers' motivation were the most important deterrent factors.
  Keywords: Basic Psychological Needs, High School, Teachers Barriers
 • Pouya Niki, Sobhan Moradi, Sirous Zareei, Mahdi Bastam Kish, MEHRAN AZIZI MAHMOODABAD * Pages 79-90
  The purpose of the present research is to study the social studies of the fifth and sixth grade of primary education in term of the categories of Islamic, social, legal and and low based citizenship education. In this study, quantitative content analysis method has used to analyze the text of the social studies books and Shannon entropy method was used to analyze the important of citizenship education categories. The encryption method was used to calculate reliability. The results of the analysis show that all components of iranian Islamic citizenship education were considered in the social studies books of the fifth and sixth grades. Altogether, altruism, worthiness categories in these books. Also, the results of social psychiatric education sector indicate that the components of the promotion and promotion of human emotions and ethical issues and good ethics participation in decision making and giving comment on the school and class, the existence of a sense of friendship in dealing with non- iranian and courtesy and constructive civility has been emphasized on avoiding controversy in both books. However, all components of legitimate citizenship education in this books have not been considered.
  Keywords: content analysis, social studies, Iranian-Islamic citizen, socio-political, law-governed, law-governed