فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 41 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمد حسنی*، مریم میثمی صفحات 1-14
  در این پژوهش، اثر سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی بر کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری آزمون شد. کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به پیروی از مدل بیدل و همکاران (2009) و کیفیت گزارشگری مالی به پیروی از مدل دیچو و دیچاو (2002) اندازه گیری شد. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 219 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392 است. نتایج نشان داد سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی اثر معنی دار و منفی بر ناکارایی سرمایه گذاری دارند. این آزمون به تفکیک در گروه مشاهده های مواجه با بیش سرمایه گذاری و در گروه مشاهده های مواجه با کم سرمایه گذاری نیز انجام شد. شواهد بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی اثر معنی دار و منفی بر بیش سرمایه گذاری دارد، در حالی که بر کم سرمایه گذاری اثر معنی داری ندارد. همچنین، سررسید کوتاه مدت بدهی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری اثر معنی داری ندارد. سایر نتایج نشان داد که جریان وجه نقد عملیاتی، قابلیت شهود دارایی ها و نوسان جریان وجه نقد عملیاتی اثر معنی دار و مثبت بر بیش سرمایه گذاری دارند؛ در حالی که نوسان فروش از اثر معنی دار و منفی بر بیش سرمایه گذاری برخوردار است. در ضمن متغیرهای عمر، فرصت رشد، گزارش زیان و اندازه شرکت رابطه معنی داری با بیش سرمایه گذاری ندارند. همچنین اندازه اثر معنی دار و مثبت بر کم سرمایه گذاری دارد؛ در حالی که فرصت رشد و قابلیت شهود دارایی ها از اثر معنی دار و منفی بر کم سرمایه گذاری برخوردارند. در ضمن متغیرهای عمر، جریان وجه نقد عملیاتی، گزارش زیان، نوسان فروش و نوسان جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری با کم سرمایه گذاری ندارند.
  کلیدواژگان: کم سرمایه گذاری، بیش سرمایه گذاری، سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی
 • عزتاللهعباسیان*، ابراهیم نصیر الاسلامی، احسان صنیعی صفحات 15-28
  در مطالعات مربوط به بازار سهام به جای تخمین بازدهی ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، میتوان به استخراج توزیع زمان و زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. توزیع زمان، توزیع افق زمانی سرمایه گذاری [i]و زمان بهینه، افق سرمایه گذاری بهینه[ii] نامیده می شود. در این مطالعه برای تپیکس و چند شاخص قیمتی بورسهای مطرح دنیا ( نزدک[iii]، داوجنز[iv]، نیکی 225 ژاپن[v]، شاخص قیمت سهام بورس پاریس(فرانسه)[vi] و اس اند پی 500[vii]) توزیع افق سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری بهینه از طریق روش آماره گامای معکوس[viii] بر مبنای مطالعه ژوهانسن، ژنسن و سایمنسن[ix](2006) برای سطوح معین بازدهی مثبت و منفی 5درصدی استخراج، تحلیل و مقایسه گردیده است. مطابق نتایج بدست آمده دستیابی به بازده 5+ درصدی در تپیکس و زیان 5درصدی دراین شاخص، به ترتیب تقریبا 14و15 روز زمان می برد. سایر نتایج در مورد شاخصهای بورس مطرح دنیا نیز مورد بررسی قرار می گیرد. [i] Investment horizon Distribution [ii] Optimal Investment horizon [iii] NASDAQ [iv] Dow Jones Industrial Average [v] Nikkei [vi] CAC 40 8-500 سهام برتر بازار بورس سهام نیویورک و نزدک S &P 500, [viii] Inverse Gamma Statistics [ix] Johansen,Jenson and Simonsen
  کلیدواژگان: افق سرمایه گذاری، توزیع افق سرمایه گذاری، بازدهی، ریسک، آماره معکوس
 • اکبر افتخاری علی آبادی صفحات 29-43
  امروزه درک مفاهیم و مهارت های مرتبط با سواد و هوش مالی به سبب اینکه مصرف کننده را برای بقاء در جامعه مدرن و مقاومت در برابر تنوع و پیچیدگی محصولات و خدمات مالی موجود ،توانا سازد ، ضروری شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی تاثیر هوش مالی بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران، انجام گرفته است. بدین منظور از بین 3600 مشتری بانک ملت با استفاده از رابطه کوکران تعداد نمونه آماری در سطح خطای 5 درصد برابر با 347 نفر به منظور انجام تحقیق انتخاب شده است. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی به شیوه پیمایشی با رویکرد علی می‏باشد. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه استاندارد می‏باشد که پایایی آن با آلفای کرونباخ برابر 962/0 مورد تایید است و جهت روایی محتوایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. با روش معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل (LISREL) نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‏دهند، هوش مالی بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران موثر است. همچنین رفتار مالی و آموزش مالی بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق قصد موثر هستند ولی سواد مالی تاثیری بر رفتار استفاده از کارت اعتباری ندارد.
  کلیدواژگان: هوش مالی، مالی رفتاری، کارت های اعتباری، بانک ملت
 • سید مرتضی لعل سجادی، سیدحجت وکیلی، سیدبابک ابراهیمی* صفحات 45-56
  فروض کلاسیک بازار کارا عمدتا بیانگر این موضوع هستند که نمی توان با توسعه استراتژی هایی بر اساس اطلاعات قیمت و حجم معاملات درگذشته، حرکات آتی قیمت را پیش بینی نمود. در این مطالعه با بهره گیری از واگرایی شاخص قدرت نسبی و قیمت به عنوان ابزار اصلی و همچنین با استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیستم خودکار انتخاب سبد سرمایه ای ارائه می گردد که نتایج آن به عنوان شواهد تجربی نقض فروض کلاسیک قابل استناد است. داده های مورداستفاده در این مطالعه مربوط به 59 سهم بورس نیویورک در بازه زمانی 2010 تا 2016 می باشد. برای برآورد پارامتر ها و ارزیابی مدل به دو قسمت دوره آموزش و دوره آزمایش تقسیم بندی شده اند. در دوره آمورش با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقادیر پارامتر های مدل برآورد شده و سپس با استفاده از قسمت دوم داده ها، عملکرد مدل معاملاتی طراحی شده مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این مدل قابلیت پیش بینی را بهبود بخشیده و در مقایسه با استراتژی های خرید و نگهداری و خرید تصادفی به مراتب بهتر عمل می نماید.
  کلیدواژگان: الگوریتم فراابتکاری، سبد سهام، سیستم سبدگردان خودکار، تحلیل تکنیکال، واگرایی
 • سیدامیرحسین امامی*، غلام حسین اسدی صفحات 57-69
  فعالان و سرمایه گذاران در بازارهای مالی برای دستیابی به بازدهی بالاتر، از دو رویکرد متفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال و یا تلفیق آن ها بهره می گیرند. در دهه های اخیر تحقیقات متعددی پیرامون کارآمدی روش های تکنیکال صورت گرفته است اما بسیاری از تکنیک ها که ذهنی تر و کمی سازی آن ها دشوارتر است راهی به تحقیقات تجربی نیافته اند. در پژوهش حاضر با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین که اثر مومنتوم در بازده سهام را عمدتا در کوتاه مدت و اثر بازگشت را عمدتا در بلندمدت نشان داده اند، با به کار گیری کف ها و سقف های مهم گذشته؛ که با روشی سیستماتیک مستقیما از روی نمودارهای قیمتی شناسایی گشته اند؛ سه استراتژی معاملاتی طراحی و سودمندی به کارگیری این استراتژی ها در 226 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 لغایت 1395 مورد آزمون قرار گرفت که نتایج تحقیق حاکی از بازدهی قابل توجه بالاتر به کارگیری این استراتژی ها نسبت به روش خرید و نگهداری است.
  کلیدواژگان: مومنتوم، بازگشت، تحلیل تکنیکال، روش خرید و نگهداری، سطوح حمایت و مقاومت
 • عسگر پاک مرام*، جلال اسپوکه، مهدی شریفی صفحات 71-81
  هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین تعدیلات اهرم دفتری بر اهرم بازار در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1390 بوده و 121 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تحلیل داده های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل رگرسیونی چند متغیره در نرم افزار اقتصادسنجیEViews استفاده شده است. در این پژوهش، از متغیرهای وابسته تغییرات اهرم دفتری استفاده گردید. تفاوت بین اهرم دفتری و بازار، متغیر مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، سودآوری، نوسانات جریان نقدی، نسبت داراییهای مشهود و ارزش دفتری به بازار نیز استفاده شده است. نتایج بدست آمده با استفاده مدل رگرسیونی تدوین شده برای فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات در اهرم دفتری و مابه التفاوت اهرم دفتری و بازار ارتباط معنادار وجود دارد. این در حالی است که ارتباط معنادار بین مغیر وابسته(تغییرات در اهرم دفتری) و متغیرهای کنترلی سودآوری، ارزش بازار به دفتری، نسبت داراییهای مشهود و اندازه شرکت مورد تایید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: اهرم دفتری، اهرم بازار، ساختار سرمایه و شرکت های بورسی
 • حسن حیدری، پریسا جوهری سلماسی*، سعید راسخی، حمیدرضا فعال جو صفحات 83-99
  در این مطالعه به منظور بررسی فرضیه ناهمگنی عاملین بازار در بورس اوراق بهادار تهران و به منظور بررسی تجربی اهمیت تحلیل گران بنیادی و تحلیل گران تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین اثرات متغیرهای اقتصادکلان بر سهم این عاملین تصمیم گیرنده در بازار سهام از داده های بورس اوراق بهادار تهران و همچنین داده های سری زمانی اقتصاد کلان ایران برای تخمین مدل STAR با تابع انتقال چند متغیره طی دوره زمانی 1376 تا 1393و به صورت فصلی استفاده شده است. نتایج تخمین های مدل مورد بررسی حاکی از این است که سهم تحلیل گران بنیادگرای بازار در زمانی که ریسک در بازار بالاست و نوسانات شدید شاخص قیمت سهام وجود دارد، بیشتر از تحلیل گران تکنیکال است. همچنین در زمان رشد اقتصادی سهم بیشتری از تحلیل گران بازار از تحلیل های عاملین تکنیکال استفاده می کنند و در نتیجه قیمت های بازار از مقدار پایه ای شان واگرا می شوند. همچنین طی دوره هایی که تولید صنعتی در اقتصاد افزایش می یابد تحلیل گران بنیادگرا در بازار سهام غالب اند و تحلیل های آنها در تعیین جهت قیمت سهام موثرتر است و قیمت ها رفته رفته به سمت قیمت پایه ای همگرا می شوند.
  کلیدواژگان: مدل ناهمگنی عاملین بازار، عقلانیت محدود، قیمت دارایی، خودرگرسیونی انتقال ملایم با تابع انتقال چند متغیره
 • مصطفی حیدری هراتمه صفحات 101-112
  در روش های قراردادی بهینه سازی پرتفوی ، پویایی قیمت ابزار مالی با کاپیولای گوسی[i] شرح داده می شود. در بهینه سازی با روش GC ، بدون در نظر گرفتن چولگی و کشیدگی نرخ بازدهی سرمایه، CVaR بهینه پرتفوی کمتر از مقدار واقع آن برآورد می شود. در این تحقیق، با معرفی فرایند های لوی[ii] راهی برای بهینه سازی پرتفوی ابداع و ارائه می گردد. به نحوی که در این روش، به جای GC، بر پویایی قیمت لگاریتمی دارایی ها با تابع کاپیولا ، واریانس گاما (VGC) تمرکز دارد. با مطالعه موردی که بر روی شاخص های بازار سهام ایران انجام شد، بهترین موقعیت های کم ریسک شاخص کل، شاخص بازار و شاخص صنعت با تابع عملکرد CVaR تحت مدل VG محاسبه گردید. نتایج نشان میدهد که: الف) CVaR با کاپیولای گوسی، میزان ریسک پرتفوی را کمتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد. ب) پرتفوی بهینه، VaR و CVaR وقتی هر بار یک پارامتر از چولگی یا کشیدگی نمونه تغییر می کند، پایدار می مانند اما پرتفوی بهینه با افزایش یا کاهش میانگین نمونه به طور معنی داری تغییر می کند. ج) کاپیولای متفاوت، CVaR متفاوتی ایجاد می کند د) در ساختار بهینه سازی پرتفوی، کشیدگی و دم کلفت بودن (fat-tailedness) دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. [i]Gaussian Copula [ii]Levy process
  کلیدواژگان: پرتفوی، CVaR، واریانس گاما، کاپیولا، مونت کارلو
 • سامان رحمانی نوروزآباد*، اسفندیار محمدی صفحات 113-123
  با توجه به تغییرات پویا در محیط اقتصادی، خصوصا در بازارهای مالی، برای بهبود دانش مالی سرمایه‏گذاران، داشتن سواد مالی یک ضرورت به نظر می رسد که به تصمیمات مالی آگاهانه ختم می‏شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات سرمایه گذاران و عملکرد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه‏گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از این جامعه ی آماری، 344 نفر از سرمایه گذاران به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص‏های خوبی برازش مانندRMSEA ، GFI و AGFI نشان دهنده‏ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می‏باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر نگرش مالی و رفتار مالی بر تصمیمات سرمایه‏گذاران مثبت و معنادار است. همچنین تصمیمات سرمایه‏گذاران تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سرمایه گذاری دارد.
  کلیدواژگان: تصمیمات سرمایه گذاران، رفتار مالی، عملکرد سرمایه گذاری، نگرش مالی، سواد مالی
 • مریم میرزایی، زهرا شیرازیان* صفحات 125-142
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شمولیت مالی و سواد مالی بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در نوع خود یک مطالعه ی کاربردی، کمی و پیمایشی بوده که به صورت مقطعی اجرا شده است. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد نامحدود بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای 384 نفری از میان آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ، پرسشنامه های استاندارد و روش گردآوری داده ها میدانی بوده است. روایی پرسشنامه ها از روش روایی عاملی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ سنجیده شد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی(PLS) بهره گرفته شد. نتایج بررسی ها نشان دادند که شمولیت مالی و سواد مالی و مولفه هایشان تاثیر معناداری بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری سرمایه گذاران دارد. همچنین شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری مثبت و مستقیم سواد مالی و مولفه های آن بر شمولیت مالی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ارزش درک شده از سرمایه گذاری، سرمایه گذار، سواد مالی، شمولیت مالی
 • علی صفری*، محمد آشنا صفحات 143-153
  سرمایه گذاران همواره به دنبال دستیابی و بکارگیری استراتژی هایی برای کسب بازدهی اضافی و غلبه بر بازار هستند. در این رابطه بکارگیری مدل های کمی در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه بوده است. تاکنون تحقیقاتمختلفی سودآوری استراتژی های معاملاتی مومنتوم را مورد بررسی قرار داده اند، اما مطالعات اندکی درحوزه انتخاب سهام براساس استراتژی مومنتوم قیمت با درنظرداشتن ریسک مربوطه صورت گرفته است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تغییر جهت قیمت و ریسک، مدل جدیدی رابرای انتخاب سهام برمبنای استراتژی مومنتوم ارائه می کند. نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری بین بازده پرتفوی بهینه حاصل از انتخاب سهام بویسله مدل ارائه شده و بازده پرتفوی بازار (شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران) وجود دارد و پرتفوی بهینه دارای بازده بالاتری در دوره های زمانی 3، 6، 9 و 12 ماهه در مقایسه با پرتفوی بازار می باشد.
  کلیدواژگان: مومنتوم، ریسک، نسبت اجرا، میانگین متحرک ساده
 • تیمور محمدی*، هادی جوهری صفحات 155-169
  بحران های مشاهده شده در نظام های بانکی کشورها، عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباریبوده است. در حال حاضر به دلیل حجم بالای تسهیلات بانکی، ریسک بازپرداخت آن ها یک چالش بزرگ برایبانک ها می باشد. لذا در مقاله حاضر به طراحی و تدوین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور توسط مدل هایچند سطحی پرداختیم. در نتیجه با استفاده از روش رگرسیون لاجیستیک و به صورت چندسطحی به تحلیلریسک اعتباری مشتریان حقوقی نطام بانکی کشور می پردازیم. مجموع مشاهدات به کار گرفته شده در تخمیناین مدل شامل 5925 رکورد از شخصیت های حقوقی بوده که از بانک ها تسهیلات دریافت کرده اند. تعیینمتغیرها در تخمین این مدل بر اساس روش گام به گام انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که با تغییر کسب وکار در سطح اول ریسک اعتباری مشتریان حقوقی تغییری نخواهد کرد. همچنین با عنایت به اینکه ضریب سطحدوم از سطح اول و سوم بسیار بالاتر است لذا جابجایی و تغییر در کسب وکارها در درون سطح دوم نسبت به سطحاول و سوم به مراتب اثر بالاتری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی خواهد داشت. لذا سیستم بانکی باید نسبت بهرشته فعالیت های سطح دوم بیشتر حساسیت نشان دهد.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، رتبه بندی اعتباری، نظام بانکی، مدل های چندسطحی، رگرسیون لاجیت
 • مریم دولو، شایان مسکینی مود* صفحات 171-193
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه ای متشکل از کل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون اخیر از رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می گردد. بدین مفهوم که در هر ماه پرتفوی هایی بر مبنای روابط غلبه تصادفی مراتب دوم و سوم تشکیل شده و سپس عملکرد استراتژی معاملاتی مشتمل بر خرید سهام غالب و فروش سهام مغلوب بر اساس آلفای مدل پنج عاملی آزمون می گردد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از بازدهی مثبت و معنادار پرتفوی های آربیتراژی مبتنی بر غلبه تصادفی است. همچنین، بازدهی پرتفوی های غلبه تصادفی پس از تعدیل بابت ریسک (بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و مومنتوم) کماکان به لحاظ آماری معنادار و مثبت است. بدین نحو، قیمت گذاری عامل غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران تایید می گردد. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پژوهش به شدت تحت تاثیر مساله معامله اندک است.
  کلیدواژگان: استراتژی معاملاتی، بازدهی تعدیل شده بابت ریسک، غلبه تصادفی
 • عزیز نکو*، محمد جواد باقی زاده صفحات 195-210
  ماهیت ربوی اوراق قرضه و ضرورت جایگزینی ابزارهای مشروع سیاست پولی مثل اوراق مشارکت و اوراق اجاره، برای مبارزه با تورم و رکود از یک سو و از سوی دیگر ناکارآمدی اوراق مشارکت در عمل، پیشتازی بعضی کشورهای اسلامی در استفاده از اوراق اجاره و قابلیت تامین دارائی و نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی، در شرایط محدودیت شدید مالی و تحریمی کشور توسط اوراق اجاره، از عوامل جذابیت و علل ضرورت بررسی و بکارگیری اوراق اجاره در ایران است. این مقاله ضمن درک ضرورت استفاده از ابزار مالی، به عنوان یک نیاز انکارناپذیر اقتصادی و تبیین ویژگی های اوراق اجاره، بررسی عاری بودن این ابزار مالی از عناصر ربا، غرر و صوری بودن به عنوان ضوابط مهم فقهی و مورد دغدغه ی اندیشمندان اسلامی را به عنوان یک مساله مهم، در پیش می گیرد و با نیم نگاهی به مشکلات و نواقص فقهی اوراق مشارکت در عمل، مزایای اوراق اجاره، علت ترجیح اوراق اجاره و ثمره آن را که کمتر مورد توجه بوده است را متذکر می شود.
  کلیدواژگان: اوراق اجاره، عقد اجاره، ابزارهای مالی، اوراق مشارکت، اقتصاد اسلامی
 • مرضیه نوراحمدی*، علی مهدوی پارسا صفحات 211-228
  امروزه نقش حاکمیت شرکتی در جهان شرکتی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا نموده است. به همین علت پژوهشگران سراسر جهان توجه زیادی به توسعه و آزمون قوانین موجود و جدید حاکمیت شرکتی می نمایند. هیات مدیره، بدلیل اینکه یک مکانیسم کلیدی برای کاهش تعارض بین سهامداران و مدیران، برای اجتناب از تعارض منافع بین بانک و تنظیم کننده قوانین می باشد، به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد موثر حاکمیت شرکتی در نظر گرفته می شود. هدف از این پژوهش بررسی و رتبه بندی وضعیت هیات مدیره و کمیته های 36 بانک و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکداری بدون ربای ایران از منظر حاکمیت شرکتی می باشد. در این مقاله پس از بررسی ادبیات مربوط به هیات مدیره و کمیته ها و تحقیقات پیشین در خصوص این موضوع، به استخراج وضعیت هیات مدیره و کمیته های بانک ها در ایران پرداخته و سطح اهمیت این موضوع در بانک های ایرانی را ارزیابی نموده و در نهایت بانک های ایران را بر این اساس رتبه بندی می نماییم. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده وضعیت نامناسب هیات مدیره و کمیته های آن در بانک های دولتی و برخی از بانک های خصوصی و وضعیت مناسب در اغلب بانک ها و موسسات خصوصی می باشد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، کمیته های بانکی، بانکداری اسلامی، افشاء
 • اعظم وکیلی، علی سعیدی* صفحات 229-241
  بررسی رابطه بین تجدید ارائه با ناقرینگی اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق است. ارتباط بین متغیرهای وضعیت اهرم مالی، بازده دارایی ها، اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی با ناقرینگی اطلاعاتی قبل و بعد از مجمع نیز بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها تعداد 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1392 به صورت تصادفی و با ساختار داده ها از نوع ترکیبی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ناقرینگی اطلاعاتی قبل از مجمع و تعدیلات سنواتی و اندازه شرکت به ترتیب ارتباط معنادار و مثبت و منفی وجود دارد؛ بین ناقرینگی اطلاعاتی قبل از مجمع و سایر متغیرها شامل بازده دارایی ها، وضعیت اهرمی و جریان نقد عملیاتی ارتباط معنادار تائید نشد. بین ناقرینگی اطلاعاتی بعد از مجمع و تعدیلات سنواتی و بقیه متغیرها شامل اندازه شرکت، وضعیت اهرمی، بازده دارایی ها و جریان نقد عملیاتی نیز ارتباط معناداری تایید نگردید.
  کلیدواژگان: تعدیلات سنواتی، ناقرینگی اطلاعاتی، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش
 • سیدیوسف حاجی اصغری، وحیدرضا میرابی*، حسن مهرمنش، میرفیض فلاح شمس صفحات 243-256
  زمینه و هدف پژوهش: در عرصه سازمانی، فرآیندهای برون سپاری و ایجاد شبکه های شرکتی با توجه به دوره جدید جهانی شدن در حال منسوخ شدن هستند. در چارچوب جدید، برخی از مکانیسم ها مانند جمع سپاری، به عنوان برون سپاری به جمعیتی انبوه تعریف شده اند و اساسا اخذ، مدیریت، و یا استفاده از آنچه ما «سرمایه انبوه» نامیده ایم، به عنوان توانایی تعداد زیادی از افراد در رابطه با سازمان، و پاسخ هایی نسبت به تغییرات جدید در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای جمع سپاری در بانک کشاورزی با محوریت شرکت های دانش بنیان انجام پذیرفته است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع روش کیفی می باشد که مبتنی بر روش بنیان داده با استفاده از مصاحبه های عمیق با خبرگان به ارائه مدلی برای جمع سپاری می پردازد، روش نمونه گیری بر اساس روش گلوله برفی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده های کیفی بر اساس رویکرد کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین انجام شده است که نتایج نشان می دهد مولفه های اصلی برای جمع سپاری در بانک کشاورزی با محوریت شرکت های دانش بنیان شامل عوامل ایجاد کننده جمع سپاری (عوامل ساختاری، عوامل رابطه ای)، پدیده جمع سپاری (عوامل شناختی، هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی، هوشمندسازی منابع مالی، هوشمندسازی منابع انسانی، هوشمندسازی اطلاعاتی)، عوامل تسریع کننده و یا کند کننده جمع سپاری (عوامل بافت بیرونی و مشتریان)، عوامل زمینه ساز جمع سپاری (عوامل روان شناختی و انگیزشی و عوامل درون سازمانی)، راهکارهای توسعه دهنده جمع سپاری (طراحی نظام مدیریت یکپارچه منابع انسانی کارآفرینانه، طراحی نظام حمایت از سرمایه های فکری و معنوی مبتنی بر ترکیب و تبادل گنجایش ها، طراحی سیستم پاسخگویی اجتماعی، طراحی نظام خلق ارزش ها) و نتایج حاصل از جمع سپاری (سطح فردی، سطح سازمان، سطح جامعه) می باشد.
  کلیدواژگان: جمع سپاری، گراندد تئوری، بانک کشاورزی، شرکت های دانش بنیان
|
 • Mohammad Hassani *, Maryam Meisami Pages 1-14
  This research analyzed the impact of debt maturity and financial reporting quality on under-over investment. Investment inefficiency (under-over) is measured based on the model presented by Biddle et al (2009) and financial reporting quality is measured based on the model presented by Dechow & Dichev (2002). The research sample includes 219 companies listed in Tehran Securities and Exchange over the period 2010 - 2014. Results showed that financial reporting quality and short debt maturity have significant and negative impact on Investment inefficiency. These analyzing also have done in two categories such as over investment observations and under investment observations. Results suggested that financial reporting quality has significantly negative impact on over investment, but no impact on under investment. Short term debt maturity has no significant impact on over investment and under investment. Other results showed operational cash flow, tangibility and volatility in operational cash flow have significant and positive impact on over investment; sales volatility has significant and negative impact on over investment. But age, growth opportunity, loss and size have no significant impact on over investment. Also, size has significant and positive impact on under investment; growth opportunity and tangibility have significant and negative impact on under investment. But age, operational cash flow, loss, sales volatility and volatility in operational cash flow have no significant impact on under investment
  Keywords: Under Investment, Over Investment, Debt Maturity, Financial Reporting Quality
 • Ezatollah Abbasian *, Ebrahim Nasiroleslami, Ehsan Sanee Pages 15-28
  In stock market studies, instead of estimating returns and their distributions at a given time interval, extraction of optimal time and time distribution can be obtained to achieve a certain return. Distribution of time, is called distribution of investment horizon and optimal time is called optimal investment horizon. In this study, distributions of investment horizons and optimal investment horizons through Inverse Gamma Statistics method based on Johansen,Jenson and Simonsen(2006), for the TEPIX and several price indices of the world's major stock exchanges (Nasdaq, Dow Jones Industrial Average, Nikkei 225, Paris Stock Price Index, and S & P 500) is estimated. According to the results, achieving a yield of +5% in TEPIX takes 14 days and a 5% loss takes 15 days. Results on other stock market indices of the world are also examined.
  Keywords: investment horizon, distribution of investment horizon, return, Risk, Inverse Gamma Statistics
 • Akbar Eftekhari Aliabadi Pages 29-43
  Today, understanding the concepts and skills associated with financial literacy and intelligence is essential, because it is capable of maintaining the consumer in order to survive in modern society and resist the diversity and complexity of existing financial products and services.This article aims to explore the impact of financial intelligence on the behavior of customers that using credit cards in branches of Bank Mellat in Tehran. In other word, this paper aim to realizing customer's behavior and planning for appropriate action for the optimal use of credit cards by them. For this purpose, out of the 3,600 customers of the Mellat Bank, 347 persons has been selected by Cochran's sample size formula at the level of %5.A standard questionnaire has been used in order to collect data. With Cronbach's alpha 0.962, the reliability of it has been confirmed. In other side to questionnaire content validation and verify the factor structure of a set of observed variables used from Confirmatory factor analysis (CFA) Method. Also, to analyze the results of the questionnaire using structural equation method via Lisrel software. The results show that the financial intelligence on the behavior of customers using credit cards in branches of Bank Mellat in Tehran is effective. Also the financial behavior and financial education are directly and indirectly effective on the behavior of using credit cards among customers of Mellat Bank Branches in Tehran, but financial literacy has no effect on the behavior of using a credit card.
  Keywords: Financial intelligence, Behavioral finance, Credit cards, Mellat Bank
 • S. M. Lale Sajjadi, S. Hojjat Vakili, S. Babak Ebrahimi * Pages 45-56
  The classical efficient market hypothesis states that it is not possible to beat the market by developing a strategy based on historical price series. In this paper we propose a profitable automatic trading system based on the divergence definition in relative strength index and using other technical analysis tools which presents empirical evidence confronting the classical efficient market hypothesis. In order to validate the developed solution an extensive evaluation was performed, comparing the designed strategy against the market itself and several other investment methodologies. An intraday database comprised of 59 symbols from NYSE in The time span 2010 to 2016 was employed. The whole sample is categorized over two sub-periods, training and widening its validity. By enjoying Meta-heuristic algorithms the rules in the first sub-period was improved. Then, in the second division the improved model was evaluated. The results indicates that this model improved predictability power and its performance is better than buy and hold and random strategies
  Keywords: Automated re-balancing model, Divergence, Meta-heuristic algorithms, Portfolio, Technical Analysis
 • Gholamhosein Assadi, S. Amirhosein Emami * Pages 57-69
  Investors and traders in financial markets, use fundamental analysis, technical analysis or their combination to achieve abnormal returns and beat the market. In recent decades, although numerous researches are done to assess the usefulness of technical analysis methods, a large number of techniques that are more subjective and abstract and hard to quantify, are left out.In this research, based on previous studies that have shown momentum effect in stock returns in the short-term and reversal effect in stock returns in the long-term, and by using stock’s major historical highs and lows, that are systematically and directly identified through price charts, three trading strategies are developed and designed and after being implemented in 226 stocks in the Tehran stock exchange over the six year period of 1390 to 1395, results indicates that the returns of all three designed trading strategies, in gerenal, are considerably higher than buy and hold strategy.
  Keywords: Momentum, Reversal, Technical Analysis, Buy, Hold Strategy, Support & Resistance
 • Askar Pakmaram *, Jalal Espookeh, Mahdi Sharifi Pages 71-81
  Purpose of this study is to investigate relationship between book leverage adjustments on market leverage in Tehran Stock Exchange companies. The research period is from 1390 to 1395 and 121 companies were selected as samples. In order to analyze research data in panel, a multivariate regression model has been used in the Eviews econometric software. In this research, dependent variables of leverage changes were used. The difference between book leverage and market leverage is independent variable, and firm size, profitability, cash flow fluctuations, ratio of tangible assets and book value to the market are also used as control variables.The results obtained using the modified regression model for research hypothesis show that there is a significant relationship between changes in book leverage and difference between book and market leverage. However, there is a significant relationship between dependent variable (changes in book leverage) and control variables of profitability, market to book value, ratio of tangible assets and firm size.
  Keywords: book leverage, market leverage, capital structure, Exchange firms
 • Hassan Heidari, Parisa Johari Salmasi *, Saeid Rasekhi, Hamidreza Faaljoo Pages 83-99
  In this study, in order to investigate the hypothesis of Heterogeneous agents in the Tehran Stock market and for examine empirically the importance of fundamental analysts and technical analysts in Tehran Stock market and the effects of macroeconomic variables on the share of the decision-makers in the stock market, we have used Tehran Stock Exchange data and Iran's macroeconomic time series data to estimate the STAR model with multivariate transition function over the seasonally period 1376 to 1393. The results of the model indicate that the share of market fundamentalist analysts when high risk and high volatility in stock price indices in the market there is more than technical analysts. Economic growth also took a larger share of the market analysts use technical analysis agents Therefore market prices diverge from their fundamental value. Also during that industrial production in the economy increases fundamentalist analysts are dominant in the stock market and Prices gradually converge towards the base price
  Keywords: Heterogeneous agent model, bounded rationality, asset prices, autoregressive smooth transition with multivariate transition function
 • Mostafa Heidari Haratmeh Pages 101-112
  Formal portfolio optimization methodologies describe the dynamics of financial instruments price with Gaussian Copula (GC). Regardless of the skewness and kurtosis of assets return rate, optimization with GC underestimates the optimal CVaR of portfolio. In the present paper, we develop an approach to portfolio optimization by introducing Lévy processes. It focuses on describing the dynamics of assets’ log price with Variance Gamma copula (VGC) rather than GC. Doing a case study on three Indexes of Iran Stock Market, the best hedge positions of Total Index, Market Index and Industry Index with the performance function CVaR under VG model were calculated. The results indicate that (a) VG copula can efficiently overcome the shortcomings of Gaussian copula which underestimates the CVaR of portfolio; (b) optimal portfolio, VaR and CVaR keep stable each time one parameter of sample’s skewness or kurtosis was changed, but the optimal portfolio change significantly when the sample’s mean increases or decreases; (c) different copula lead to different optimal CVaR; and (d) fat-tailedness and kurtosis are extremely important in portfolio optimization framework.
  Keywords: Portfolio, CVaR, Variance Gamma, Copula, Monte Carlo
 • Saman Rahmani *, Esfanyar Mohammadi Pages 113-123
  Due to the dynamic changes in the economic environment, particularly in financial markets, to improve the financial knowledge of investors, financial literacy is a necessity leading to informed financial decisions. This study aimed to identify the consequences of financial literacy on investors' decisions and investment performance in Tehran Stock Exchange. In this field study, a standardized questionnaire was used for data collection. The population was composed of individual investors in the Tehran Stock Exchange, and of this population, 344 investors were selected by simple random sampling and were analyzed using Cochran formula. The structural equation modeling and LISREL software were used to assess the relationships between variables. The results of goodness of fit indices such as RMSEA, GFI and AGFI represented the good fit of the model and the utility of results. The results indicated that the impact of the financial attitude and behavior on financial investment decisions was significantly positive. The investment decision also had a significantly positive effect on investment performance
  Keywords: Investment Decisions, Financial Behavior, Investment Performance, Financial Attitude, financial literacy
 • Maryam Mirzaei, Zahra Shiraziyan * Pages 125-142
  The most important microeconomic theory and theories of modern finance is that the value of the investment, increase profitability, rationality and perfect information, lies. But recent research shows that the value of investment in various aspects and influenced by various factors, including the role of financial inclusion and literacy. Leading financial inclusion and financial literacy study to evaluate the impact on the perceived value of investing in the stock market took place. This is a usability study of its kind, was a cross-sectional survey was conducted. The population of Hamedan an unlimited number of active investors in the stock exchange were estimated from a sample of 384 members was selected randomly and without replacement. Data collection instrument was a questionnaire and field data collection. In order to analyze the data structure based on partial least squares path modeling was used. The results showed that inclusion and financial literacy and Mvlfhhayshan significant impact on the perceived value of the investor's investment. As well as evidence of a direct and positive impact on the inclusion of financial literacy and financial parameters were observed.
  Keywords: financial inclusion, financial literacy, perceived value of the investment
 • Ali Safari *, Mohammad Ashna Pages 143-153
  Investors are always looking to achieve and use strategies to gain abnormal returns and to beat the market. In this regard, the use of quantitative models in recent years has attracted the attention of many investors. So far, several studies have examined the profitability of Momentum Trading Strategies, but few studies have been conducted in the field of stock selection based on the price momentum strategy, taking into account the relevant risk. The present study, considering changes in price and risk, propose a new model for stock selection based on the momentum strategy. The results show that there is a significant difference between the optimal portfolio returns resulting from the selection of the stock using the proposed model and the market portfolio returns (Tehran Exchange Price Index), and the optimized portfolio has a higher returns at times 3, 6, 9 and 12 monthly compared to the market portfolio.
  Keywords: Momentum, Risk, Run Ratio, Simple moving average
 • Teimor Mohammadi *, Hadi Johari Pages 155-169
  The observed crises in the banking systems of the countries are mainly due to inefficiencies in credit risk management. Due to the large volume of bank facilities, the risk of repaying them is a big challenge for banks. Therefore, in this paper, we have designed and developed a credit risk model in the banking system of the country by multilevel models. As a result, we use a logistic regression method to analyze the credit risk of legal clients of the country's banking system in a multi-level manner. The total number of observations used in the estimation of this model includes 5925 records of legal persons who have received Persian, Entrepreneur, Sine and Diet facilities. Determination of variables in the estimation of this model has been selected based on the step-by-step method. The results show that changing business at the first level will not change the credit risk of legal customers. Also, given that the coefficient of the third level is much higher than the first and second levels, displacement and change in the business within the second level, compared to the first and third levels, will have a much higher effect on the credit risk of legal customers. Therefore, the banking system should be more sensitive to the activities of the second level.
  Keywords: Credit Risk, Credit Scoring, Banking system, Multilevel Models, Logit Regression
 • Maryam Davallou, Shayan Meskinimood * Pages 171-193
  The aim of this research is to examine the performance of a trading strategy based on stochastic dominance in Iran’s stock market. To achieve this purpose, we used a sample including the daily returns of the stocks listed on Tehran stock exchange, between 2001 and 2015, and exploited the portfolio study approach. In this way, for each month portfolios are constructed based on second and third degree stochastic dominance, by buying the dominance stocks and selling the dominated ones. Then the performance of this trading strategy is tested with the respect to the obtained alphas from an extended five-factor model. The results show that the arbitrage portfolios based on stochastic dominance produce positive, statistically significant, excess returns. In addition, these returns are robust even after being adjusted to risk premiums (Market, Size, Value, Liquidity and Momentum premiums). Consequently, the results support the fact that the stochastic dominance factor is engaged in pricing of the Tehran stock exchange. Moreover, it is crucial to notice that the potential price distortions related to infrequent trading have an enormous impact on the results of the study.
  Keywords: Risk Adjusted Return, Stochastic Dominance, Trading Strategy
 • Aziz Neko *, M. Javad Baqizadeh Pages 195-210
  The nature criticized usury bonds and the need to replace the legitimate means of monetary policy, such as Musharaka securities and Ijarah securities, to fight inflation and recession on the one hand and on the other hand inefficiency of Musharaka securities in practice, leading some Islamic countries in the Ijarah securities and ability to provide assets and liquidity of the natural and legal persons, in conditions of severe financial restrictions and sanctions of country, by issuing Ijarah securities, are other factors and causes the necessity of applying the attractiveness of Ijarah securities in Iran. This paper seeks to understand the necessity of using financial instruments, as a requirement of undeniable economic and explain the characteristics of Ijarah securities, reviews devoid of the financial instruments from the elements of interest, Gharar and simulation as important criteria of Islamic jurisprudence and concern of the Islamic scholars as an important issue , and with half a glance at the problems and shortcomings Musharaka securities in practice, because of the benefits of Ijarah securities, rather than the Ijarah securities, and the conclusion of it will explain, which has been less attention.
  Keywords: the Ijarah securities, lease contract, financial instruments, Musharaka securities, Islamic Economy
 • Marziyeh Noorahmadi *, Ali Mahdavi Parsa Pages 211-228
  The role of corporate governance in today’s corporate world is gaining importance day by day. That is the very reason academicians around the world are paying more attention developing and testing the existing and new practices of corporate governance. The board of directors is considered as one of the most important dimensions of effective corporate governance since it becomes a key mechanism to mitigate conflicts between shareholders and managers. The aim of this paper is to investigate and rank the Board of Directors and committees of 36 bank and credit institution operating in the IRAN non-usury banking system from the perspective of corporate governance. In this paper, after reviewing the literature of Board of Directors and committees and previous research on this subject, extract the board of directors and committees of Iranian banks to assess this subject in the Iranian bank, and then ultimately rank Iranian bank on this basis. The research method used in this research is content analysis.The results show the inappropriate status of board of directors and its committees in state banks and appropriate status in some private banks.
  Keywords: corporate governance, board of directors, committees of banking, Islamic banking, disclosure
 • Azam Vakili, Ali Saeidi * Pages 229-241
  The aim of this paper is to investigate the relationship between the restatement of information and information asymmetry amongst the companies listed in Tehran Stock Exchange. In this paper, the extent of the relation between leverage, return on the assets, size of the company, operating cash flow as control variables with information asymmetry before and after annual general meetings has been tested.To test the hypothesis, totally 76 listed companies in Tehran Stock Exchange in the time period of 5years (from 2009 to 2013) have been selected randomly in panel structure.The results show a significant and positive relationship between information asymmetry before general annual meeting and prior period adjustment as well as negative significant relationship with size of the companies.While, the significant relationship between information asymmetry before the meeting and the other variables including return on the assets, leverage and operating cash flow is not approved.Furthermore, no significant relationship between information asymmetry after general annual meeting and prior period adjustment and the other variables such as size of the companies, leverage status, return on the assets and operation cash flow has been approved.
  Keywords: Prior period adjustment of financial statements, information asymmetry, extent of difference between suggested buying, selling price
 • S. Yousef Haji Asghari, Vahid Reza Mirabi *, Hasan Mehrmanesh, M. Feyz Fallah Shams Pages 243-256
  Field: In organizational arena, outsourcing processes and creating company networks considering new period of globalization are outdating. In recent framework, some mechanisms like crowdsourcing are defined as outsourcing to crowds, getting, managing, or utilizing what is called ‘massive capital’ are considered as the ability of large number of people in relation to organization and responses to recent changes.
  Purpose
  This research aims to propose a model for crowdsourcing in Keshavarzi Bank with science-based companies’ centrality.
  Method
  this research is qualitative which is done by data-based method using precise interviews with experts to propose a model for crowdsourcing, the sampling is snowball and for analyzing the qualitative data, Max Kiva Software has been used.
  Results
  Analyzing the qualitative data is done according to three-stage Strauss and Corbin coding approach and the results show that major components for crowdsourcing in Keshavarzi Bank with science –based companies centrality including crowd sourcing factors( structural factors, relation factors) crowdsourcing phenomenon(cognitive factors making smart organizational process, making smart financial resources, making smart human resources, informational smart making), accelerating or slowing crowdsourcing(outside issues and costumers), the groundwork factors of crowdsourcing( psychological and emotive factors and inter organizational factors), procedures for extending crowdsourcing (designing unified entrepreneurial human resource management system, designing protective system for spiritual and mental resources, social accountability, designing value-creating system) and the results of crowdsourcing (individual, organizational, social level)
  Keywords: Crowdsourcing, Science-based companies, Grand Theory