فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی غفاری* صفحات 1-12
  به منظور بررسی تاثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر خصوصیات زراعی آفتابگردان دو منظوره روغنی- آجیلی لاکومکا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار از سال 1393 به مدت دو سال در خوی انجام شد. دو عامل فاصله ردیف های کاشت (60 و 75 سانتیمتر) و تراکم بوته با پنج سطح (30، 45، 60، 75 و90 هزار بوته در هکتار) تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند. بر اساس نتایج حاصل بین دو فاصله ردیف60 و75 سانتیمتری اختلاف معنی داری از نظر خصوصیات زراعی مشاهده نشد ولی تراکم بوته اثر معنی دار بر کلیه خصوصیات زراعی داشت. با افزایش تراکم بوته مراحل فنولوژیکی تسریع شد و قطر طبق ها کوچک تر اما ارتفاع بوته و درصد روغن افزایش یافت. با افزایش تراکم از 30 به90 هزار بوته در هکتار وزن هزار از 115 به 84 گرم کاهش یافت درحالی که درصد روغن از 36 به 39 درصد افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه و روغن (به ترتیب 4132 و 1611 کیلوگرم در هکتار) از تراکم 75 هزار بوته در هکتار حاصل شد. تجزیه رگرسیون مشخص کرد که درصد روغن، ارتفاع بوته و تعداد دانه موثرترین خصوصیات برآورد کننده عملکرد روغن هستند. بر اساس نتایج این بررسی کشت رقم لاکومکا در تراکم های 75 و 45 هزار بوته در هکتار به ترتیب برای تولید عملکرد روغن بالا و مصرف آجیلی در منطقه خوی آذربایجان غربی مناسب است.
  کلیدواژگان: رگرسیون، عملکرد روغن، فاصله ردیف، لاکومکا، وزن دانه
 • ناصر صمصامی، علی نخزری مقدم*، علی راحمی کاریزکی، اسماعیل قلی نژاد صفحات 13-26
  به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر کمیت و کیفیت سویا، آزمایشی در سال زراعی 1396 در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی ارومیه به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تنش خشکی به عنوان عامل اصلی در 3 سطح (آبیاری مطلوب، تنش ملایم خشکی و تنش شدید خشکی) و قارچ میکوریزا در سه سطح (بدون میکوریزا (به عنوان شاهد) و تلقیح با گونه گلوموس موسه آو گلوموس اینترارادیسز) و باکتری رایزوبیوم در دو سطح (عدم تلقیح (به عنوان تیمار شاهد) و تلقیح با رایزوبیوم ژاپونیکوم به‎عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. در واکنش به تنش خشکی ملایم، درصد پروتئین دانه افزایش یافت ولی افزایش شدت تنش خشکی درصد پروتئین دانه و درصد روغن دانه را کاهش داد. آبیاری همراه با تلقیح با قارچ به ویژه گونه موسه آتعداد دانه در بوته، درصد و عملکرد پروتئین دانه را افزایش داد. در هر سه حالت آبیاری، تلقیح با باکتری در مقایسه با تیمار شاهد سبب افزایش عملکرد دانه، عملکرد پروتئین و عملکرد روغن دانه شد. تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری عملکرد دانه و روغن را افزایش داد. بررسی جدول ضرایب همبستگی نشان داد که بین عملکرد دانه با وزن 1000 دانه، تعداد دانه در بوته، عملکرد روغن و پروتئین همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. براساس نتایج آزمایش، استفاده از قارچ گلوموس موسه آو تلقیح با باکتری رایزوبیوم می تواند اثر مثبت بر صفات کمی و کیفی سویا داشته باشد.
  کلیدواژگان: پروتئین، تلقیح، عملکرد دانه، کمبود آب، کودهای زیستی
 • رئوف سید شریفی*، رضا سید شریفی صفحات 27-42
  به منظور بررسی تاثیر سطوح آبیاری، کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه آفتابگردان، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1396 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کاربرد متانول (محلول پاشی با آب به عنوان شاهد و کاربرد 20 و30 درصد حجمی متانول)، نانواکسید آهن (محلول پاشی با آب به عنوان شاهد، کاربرد 3/0، 6/0 و 9/0 گرم در لیتر نانواکسید آهن) و سطوح آبیاری (آبیاری کامل به عنوان شاهد، قطع آبیاری در مرحله گلدهی و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه) بودند. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه (2952 کیلوگرم در هکتار)، تعداد دانه پر در طبق (1121 دانه در طبق)، وزن هزار دانه (50 گرم)، سرعت، طول دوره و دوره موثر پر شدن دانه (به ترتیب 00239/0 گرم در روز و 42 و 33 روز)، شاخص کلروفیل (56) در شرایط آبیاری کامل و در سطوح بالای متانول و نانواکسید آهن بدست آمد. بیشترین محتوای پرولین و قندهای محلول (به ترتیب 1/11 میکرو گرم در گرم وزن تر برگ و 72 میلی گرم در گرم وزن تر برگ) در شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی و کاربرد مقادیر بالای متانول و نانواکسید آهن و کمترین آنها در شرایط آبیاری کامل و عدم کاربرد متانول و نانواکسید آهن بدست آمد.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، تنش، ریز مغذی، محدودیت آبی، محلول پاشی
 • سلیم فرزانه*، محمد شاملوییان، رئوف سید شریفی، شهرام خدادادی صفحات 43-59
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پوشش بذر با مکمل‏های کود آلی تپروسین، کادوستیم و زاگرت بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند انجام گرفت. آزمایش در سال 1395 در دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط گلخانه‏ای به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل شستشوی بذر (شستشو و بدون شستشو)، هیبرید (شکوفا و پارس) و مقادیر مختلف فرآورده‏های تپروسین، کادوستیم و زاگرت به همراه تیمار شاهد و تیمار چسب می‏باشند. نتایج نشان داد که تیمار شستشوی بذر موجب افزایش درصد سبزشدن، سرعت سبزشدن‏‏ و درصد استقرار بوته و کاهش زمان تا 10 و 90 درصد سبزشدن گردید. تیمارهای پوشش‏دار کردن بذر با 20 و 30 میلی‏لیتر زاگرت در هر کیلوگرم بذر، به ترتیب با 95 و 16/94 درصد سبزشدن نسبت به دیگر تیمارها برتری داشتند. درصد استقرار بوته در هیبرید پارس بیشتر از هیبرید شکوفا بود. در بین تیمارهای مختلف پوشش بذر، تیمار پوشش بذر با زاگرت نسبت به دیگر تیمارها از بیشترین مقدار سطح برگ و وزن خشک ریشه و برگ برخوردار بود. به طور کلی در این تحقیق پوشش‏دار کردن بذر با تپروسین و زاگرت باعث بهبود رشد گیاهچه و افزایش درصد استقرار بوته شد.
  کلیدواژگان: استقرار بوته، سرعت سبزشدن، سطح برگ، شستشوی بذر چغندرقند، وزن خشک گیاهچه
 • حمیدرضا ذکاوتی، محمود شور*، حمید روحانی، سید فاضل فاضلی کاخکی، ابراهیم گنجی مقدم صفحات 61-73
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، گلدهی و بیوشیمیایی گیاه گل مریم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه های تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 95 به انجام رسید. تیمارهای تنش خشکی شامل مقادیر 100، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی و تیمار قارچ T.harzianum 65 شامل سه سطح 20، 10 و صفر درصد قارچ در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تنش خشکی باعث افزایش مقادیر آنتی اکسیدان، کلروفیل کل و پرولین شد. از سوی دیگر تنش خشکی، تاثیر منفی و معنی داری بر مقدار وزن تر ریشه و زیست توده، وزن خشک ریشه و زیست توده، محتوای رطوبت نسبی برگ، قطر گلچه و تعداد گلچه بازشده داشت اما قارچ تریکودرما توانست این اثرات منفی تنش خشکی را تعدیل نماید. بیشترین مقدار کلروفیل کل و رطوبت نسبی آب برگ به ترتیب با مقدار 04/1 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ و 2/85 درصد در نمونه 10 قارچ به دست آمد که اختلاف معنی داری با سطح 20 درصد قارچ نداشت. در سایر صفات بیشترین مقادیر مربوط به سطح 20 درصد قارچ بوده-است. از آنجا که قارچ تریکودرما ضمن کاهش اثرات تنش خشکی، باعث افزایش رشد رویشی و افزایش تعداد گلچه بازشده (بعنوان عامل مهم در بازارپسندی) گل مریم شده است، می توان به عنوان عامل بیولوژیک در افزایش کیفیت گل مریم در شرایط مشابه پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: تعداد گلچه، تنش خشکی، قارچ تریکودرما، گل مریم، مورفوفیزیولوژیک
 • سکینه عبدی* صفحات 75-92
  به منظور بررسی اثر الگوهای مختلف کشت بر عملکرد و اسانس شنبلیله و مرزه در کشت مخلوط و همچنین ارزیابی سودمندی زراعی و اقتصادی آن، آزمایش مزرعه ای به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال 1394 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای کشت با نسبت های 1:1، 2:1، 1:2، 2:2، 3:1، 1:3 (مرزه : شنبلیله) و کشت خالص شنبلیله و مرزه بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه شنبلیله در کشت خالص به طور معنی داری بیش تر از تیمارهای کشت مخلوط بود. بیشترین درصد پروتئین دانه شنبلیله، عملکرد زیست توده مرزه، درصد اسانس و عملکرد اسانس مرزه از کشت 50 درصد مرزه+ 50 درصد شنبلیله حاصل شد. بالاترین عملکرد اسانس شنبلیله مربوط به کشت خالص بود که اختلاف معنی داری با کشت مخلوط با الگوی کشت 25 درصد مرزه+ 75 درصد شنبلیله نداشت. در بین تیمارهای کشت مخلوط، بیشترین مقدار سودمندی کشت مخلوط (29/1) از الگوی کشت 25 درصد مرزه+ 75 درصد شنبلیله به دست آمد. بالاترین نسبت برابری زمین (94/1) در کشت 50 درصد مرزه+ 50 درصد شنبلیله بود که نشان-دهنده 94 درصد افزایش سودمندی زراعی نسبت به کشت خالص است. با توجه به عملکرد و شاخص های سودمندی زراعی و اقتصادی محاسبه شده به نظر می رسد که الگوی کشت 50 درصد مرزه+ 50 درصد شنبلیله می تواند در افزایش درآمد اقتصادی و بهره وری استفاده از زمین های کشاورزی به طور قابل ملاحظه ای موثر باشد.
  کلیدواژگان: بهره وری سیستم، پروتئین دانه، زیست توده، عملکرد، متابولیت های ثانویه
 • طاهر سقلی، محمد اسماعیل امیری*، علی ایمانی، حامد رضایی، علی مومن پور صفحات 93-106
  بادام حساسیت بالایی به تنش شوری دارد. انتخاب پایه و پیوندک مناسب یکی از راه های کاهش اثرات منفی تنش شوری می باشد. در این آزمایش، اثر تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر آهن، روی و سدیم بادام در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور (ترکیب پایه و پیوندک در هشت سطح و تیمار شوری در پنج سطح) و سه تکرار در سال 1396 در موسسه تحقیقات علوم باغبانی بررسی شد.نتایج نشان داد که با افزایش شوری از 3/0 تا هشت دسی زیمنس بر متر، بیشترین و کمترین درصد کاهش در وزن خشک ریشه به ترتیب در ترکیب شاهرود-12/تترا (8/37) و GN15 (5/14) مشاهده شد. کمترین و بیشترین درصد کاهش وزن خشک شاخه اصلی نیز به ترتیب در پایه شاهد بادام تلخ بذری (2/38) و ترکیب شاهرود-12/GN15 (9/47) مشاهده شد. بیشترین درصد نکروزگی در پایه شاهد بادام تلخ بذری (98/28) و کمترین مقدار آن نیز در ترکیب شاهرود-12/GF677 (9/9) رخ داد. کمترین و بیشترین درصد تغییر نشت الکترولیت ها در پایه شاهد GF677 (74/30) و GN15 (93/42) رخ داده است. بررسی سدیم نیز نشان داد که کمترین و بیشترین درصد تغییر به ترتیب در شاهرود-12 پیوند شده روی پایه GF677(2/51) و پایه شاهد بادام تلخ بذری (82) مشاهده شد. براساس نتایج، با افزایش تنش شوری میزان عناصر ریشه و برگ در ابتدا افزایش و سپس با افزایش بیشتر در شدت تنش، روندی کاهشی به خود گرفت. بر اساس نتایج حاصله، ترکیب شاهرود-12/GF677 متحمل ترین و ترکیب شاهرود-12/بادام تلخ بذری حساس ترین ترکیب به تنش شوری بود.
  کلیدواژگان: بادام، پایه، شوری، کشت، مورفولوژیکی
 • نوشین کاظمی، فریبرز زارع نهندی، علی اکبر حبشی*، وهب اسدی صفحات 107-118
  این مطالعه با هدف تولید نهال سالم گلابی جهت تکثیر و ایجاد یک باغ سالم مادری در سال 1393 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ابری) انجام شد. آزمایش ها با ارزیابی کارایی شیمی درمانی (تیمارهای ریباویرین با غلظت های صفر، 20، 40 و 80 میلی گرم) و کشت مریستم انتهایی (در سه اندازه: کوچک تر از 2/0 میلی متر، بین 2/0 تا 7/0 میلی متر و بزرگ تر از 7/0 میلی متر) بر حذف ویروس (ACLSV، ASGVو ASPV) از هفت رقم گلابی (ابته فتل، بیروتی، درگزی، کوشیا، لوئیزبون، ملینا و اسپادونا) صورت گرفتند. در ابتدا حضور ویروس های ACLSV، ASGV و ASPV در نمونه های مادری با روش RT-PCR بررسی شد و تمام ریز نمونه ها به هر سه ویروس آلودگی داشتند به جز ارقام ابته فتل و بیروتی که عاری از ویروس ASP بودند. تیمارهای شیمی درمانی و کشت مریستم در شرایط درون شیشه ای انجام شد. ریز شاخه های رشد یافته از مریستم توسط RT-PCR برای هر سه ویروس مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش غلظت ریباویرین و کاهش اندازه مریستم در افزایش کارآیی حذف هر سه ویروس بسیار موثر بود. همچنین واکنش ارقام و ویروس های موردمطالعه به تیمارهای این پژوهش متفاوت بود. نمونه هایی که توسط RT-PCR سالم تشخیص داده شدند، تکثیر و ریشه دار شده و به گلدان منتقل شدند تا بتوانند به منظور ایجاد باغ مادری سالم مورداستفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ریباویرین، گلابی، نهال عاری از ویروس، Apple chlorotic leafspot virus، Apple stem grooving virus، Apple stem pitting virus، RT-PCR
|
 • Mehdi Ghaffari * Pages 1-12
  To study the effect of row spacing and plant density on agronomic traits of dual purpose sunflower; cultivar Lakomka two years' study from 2014 was carried out as a factorial experiment based on RCB design with four replications in Khoy. The experimental treatments included row spacing at two levels (60 and 75 cm) and five plant densities (30, 45, 60, 75 and 90 thousands P ha-1). According to the results there were no significant difference between 60 and 75 cm row spacing for any of the studied traits; however plant density had significant effect on all of the traits. Phenological stages accelerated and head diameter decreased but plant height and oil content increased as plant density increased. Seed weight decreased from115 g to 84 g while oil content increased from 36% to 39% as plant density increased from 30 to 90000 P.ha-1. The highest seed and oil yields (4132 and 1611 kg ha-1) were observed in plant density of 75000 P.ha-1. The regression analyses revealed that oil content, plant height and seed number, are the most effective traits for predictor of oil yield. The results of this study indicated that plant densities of 75 and 45000 P.ha-1 are optimum densities for production of cultivar Lakomka with higher oil yield and as confectionary use in Khoy, West Azarbaijan.
  Keywords: Lakomka, Oil yield, Regression, Row Space, Seed Weight
 • Naser Samsami, Ali Nakhzari Moghaddam *, Ali Rahemi Karizaki, Esmaeil Gholinezhad Pages 13-26
  In order to investigate the effect of drought stress and inoculation with mycorrhizal fungi and rhizobium bacteria on quality and quantity of soybean yield, an experiment was conducted as a split-plot factorial in a RCBD with three replications at research farm of Agricultural Highschool of Urmia during 2017 cropping season. Main plot was drought stress including optimum irrigation, moderate drought stress and severe drought stress and sub plots were mycorrhizal fungi in three levels (without mycorrhiza and inoculation with Glomus mosseae and G. intraradices) and Rhizobium japonicum in two levels (without inoculation and inoculation with R. japonicum). In response to moderate drought stress, protein percentage increased but increasing severity of drought stress reduced protein and oil percent. Irrigation along with inoculation with mycorhizal fungi specially G. mosseae enhanced number of seeds per plant, protein percentage and protein yield. Under three irrigation conditions, inoculation with bacteria compared to non-inoculation led to increase seed yield, oil yield and protein yield. Inoculation with bacteria and mycorhizal fungi increased seed yield and oil yield. Study of correlation coefficient showed that there was a positive and significant correlation between seed yield with 1000-seed weight, number of seeds per plant, oil and protein yield. According to the results of this research, using mycorrhiza G. mosseae and inoculation with R. japonicum can have a positive effect on the quantitative and qualitative traits of soybeans.
  Keywords: Bio-fertilizerIno, culation, Protein, Seed yield, Water deficit
 • Raouf Seyed Sharif *, Reza Seyed Sharifi Pages 27-42
  In order to study the effect of irrigation levels and application of methanol and nano iron oxide on yield and grain filling components of sunflower (Helianthus annuus L.), a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at the research farm of the Islamic Azad University, Ardabil Branch in 2017. The experimental factors were included: application of methanol (foliar application with water as control, 20 and 30 volume percent), nano iron oxide (foliar application with water as control, application of 0.3, 0.6 and 0.9 g.L-1) and irrigation levels (full irrigation as control, irrigation withholding at flowering stage, irrigation withholding at grain filling period). The results showed that the highest grain yield (2952 kg/ha), number of filled grains per head (1121 grains per head), 1000-grain weight (50 g), rate and grain filling period, effective grain filling period (0.00239 g/day, 42 and 33 days respectively) and chlorophyll index (56) were obtained in full irrigation and high levels of methanol and nano iron oxide. Maximum of proline and soluble sugars content (11.1 µg/g FW and 72 mg/g FW) were obtained in irrigation withholding at flowering stage and application of high rates of methanol and nano iron oxide. The least of they were obtained in full irrigation and no application of methanol and nano iron oxide.
  Keywords: foliar application, Microelements, Stress, Sunflower, Water limitation
 • Salim Farzaneh *, Mohammad Shamloeian, Raouf Seyed Sharif, Sahram Kadihodad Kadihodad Pages 43-59
  This study aimed to evaluate the effect of sugar beet (Beta vulgaris) seed coating with organic fertilizer of Teprosyn, Kadostim and Zagroot on the emergence and seedling growth characteristics as factorial in a completely randomized design with three replications in 2015 at the Faculty of Agriculture and Natural Resources of Mohaghegh Ardabili University under greenhouse conditions. The experiment factors included seed washing (washing without washing), hybrids (Shokoufa and pars) and different amounts of organic fertilizers of Teprosyn, Kadostim and Zagroot, with control and adhesive treatments. The results showed that seed washing treatment increased the percentage of emergence, velocity of emergence and the percentage of plant establishment, and decreased the time to 10 and 90% of the emergence. Percentage of seed emergence in seed coating treatments with Zagrot (20 ml per kg of seed), with 95% emergence, seed coating with Zagroot (30 ml per kg seed), with 94.16% emergence were superior to other treatments. The percentage of plant establishment in the Pars hybrid was higher than the Shokoufa. Among different treatments of seed coating, seed treatment with Zagroot, had the highest leaf area and root and leaf dry weight. In general, in this research, seed coating with Teprosyn and Zagroot improved seedling growth and increased plant establishment.
  Keywords: leaf Area, plant establishment, Seedling dry weight, Sugar beet seed washing, Velocity of emergence
 • Hamidreza Zekavati, Mahmoud Shoor *, Hamid Rouhani, Seyyed Fazel Fazeli Kakhki, Ebrahim Ganji Moghadam Pages 61-73
  In order to investigate the effect of different levels of Trichoderma fungus on some morpho-physiological, flowering and biochemical traits of tuberose flower under drought stress conditions, an experiment was conducted in a factorial based on completely randomized design with three replications in Research Greenhouses of Ferdowsi University of Mashhad in 2016. Drought stress treatments included irrigation at 100, 50 and 25% of field capacity and fungal treatments included three levels of 20, 10 and 0% of fungus. The results showed that drought stress increased the amount of antioxidant, total chlorophyll and proline. In addition to drough stress, had a negative significant effect on fresh and dry weights of root and biomass, relative water content of leaves, floret diameter and number of open floret, but Trichoderma largely moderated these negative effects. The highest amounts of total chlorophyll (1.04 mg/g leaf fresh weight) and relative humidity of leaf water (85.2%) were obtained at 10% level of fungus, which did not show a significant difference from those at 20% level of fungus. In the rest of the traits, the highest levels were found at 20% level of fungus. Since the Trichoderma fungus, besides reducing the effects of drought stress, increases vegetative growth and increases the number of open florets (which is considered as an important factor in the marketability) of tuberose flower, use of it can be suggested as a biological factor in increasing the quality of tuberose flower in similar conditions.
  Keywords: Drought stress, Morpho-physiological, Number of florets, Trichoderma fungus, Tuberose flower
 • Sakineh Abdi * Pages 75-92
  To investigate the effects of different intercropping arrangement on fenugreek and savory yield and essential oil. An experiment based on randomized complete block design (RCBD) was conducted with three replications. Treatments included different row intercropping systems; 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, 1+3, 3+1 (savory+fenugreek) and sole cropping fenugreek and savory. Results revealed that fenugreek yield in sole cropping is significantly higher than that of intercropping system. The highest percentage of fenugreek grain protein, savory dry weight, savory essential oil percentage and essential oil yield was obtained in 1 row savory+1 row fenugreek. The highest fenugreek essential oil yield was achieved in sole cropping and 1 row savory+3 row fenugreek. Among the used intercropping treatments, the highest intercropping advantage (IA) (1.29) was obtained in 1 row savory+3 row fenugreek. The maximum land equivalent ratio (LER) values (1.94) was obtained in 1 row savory+1 row fenugreek, indicating yield improvement in intercropping systems by 94 percent as compared with sole cropping. According to the yield and agronomic and economic benefits, it seems that 1 row savory+1 row fenugreek is suitable for increasing the income of farmers and land use efficiency.
  Keywords: Biomass, Seed protein, Intercropping ratio, Secoundary metabolite, System productivity, Yield
 • Taher Saghali, Mohammad Esmail Amiri *, Ali Imani, Hamed Rezaei, Ali Momenpour Pages 93-106
  Almond has a high sensitivity to salt stress. Selection of a tolerant rootstock/scion is one of the ways to reduce the negative effects of salinity stress. In this experiment, the effects of salinity stress on some morphological, physiological and nutritional traits of some almond rootstocks was investigated in a factorial experiment based on completely randomized design with two factors (8 levels of rootstock/scion compositions and five levels of salinity) in three replications at Horticultural Research Institute in 2017. The results showed that by increasing salinity from zero to 8 ds/m, the highest and lowest amount of reduction in root dry weight was observed in ‘Shahrood 12’/Tetra (37.8%) and GN15 (14.5%), respectively. The lowest and highest dry weight loss in the main branch was observed in the bitter almond seedling (38.2%) and ‘Shahrood 12’/ GN15 (47.9%), respectively. The highest amount of necrosis was observed in bitter almond seedling (28.98%) and the lowest value was in ‘Shahrood 12’/GF677 (9.9%). The lowest and highest changes in electrolyte leakage occurred at the rootstock of GF677 (30.74%) and GN15 (42.93%). The lowest and the highest changes in sodium were observed in the ‘Shahrood 12’/GF677 (51.2%) and in the bitter almond seedling (82%), respectively. The results also showed that by increasing salinity stress, the amount of root and leaf nutrient elements increased initially and then decreased with increasing salinity levels. Based on the results, ‘Shahrood 12’/GF677 is the most tolerable combination and the ‘Shahrood12’ grafted on bitter almond seedling is the most sensitive to salt stress.
  Keywords: almond, culture, morphological, rootstock, Salinity
 • Nooshin Kazemi, Fariborz Zaree Nahandi, Ali Akbar Habashi *, Wahab Asadi Pages 107-118
  This study was aimed to production of healthy primary pear plants for propagation and establishment of a high health maternal orchard in 2014 at Agriculture Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII). The experiments were conducted by evaluate the effectiveness of the chemotherapy treatments (Ribavirin (0, 20, 40 and 80 mg/l) and the sizes of apical meristems culturing (less than 0.2 mm, between 0.2 to 0.7 mm and larger than 0.7 mm) on virus eradicate (ACLSV, ASPV, ASGV) from seven pear cultivars ("Abate Fetal", "Beiruti", "Coscia", "Dargazi", "Louise Bonne", "Mellina" and "Spadona"). At first maternal samples were tested for ACLSV, ASGV and ASPV by RT-PCR and all explants had been infected with all three viruses except Fettel and Beirut that were free from ASPV. We performed the chemotherapy treatments then meristems were cultured and grown in vitro. Regenerated shoots from meristem were tested by RT-PCR for all three viruses. The results showed that increasing the concentration of ribavirin and reducing the size of cultivated meristem was effective on all the three viruses’ elimination from explants. Also the responses of studied cultivars and virus varieties were different in treatments of this research. Samples that were diagnosed virus free by using RT-PCR, were proliferated, rooted and transferred into the pots to be used for later propagation and establishment of maternal orchard.
  Keywords: Apple chlorotic leaf spot virus, Apple stem grooving virus, Apple stem pitting virus, Pear, Ribavirin, RT-PCR, Virus free plantlet