فهرست مطالب

Money & Economy - Volume:12 Issue:2, 2019
 • Volume:12 Issue:2, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/01/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسمعیل ابونوری، حسین عبده تبریزی، نوشین محمودی* صفحات 107-122
  همواره محققان بر تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر تقاضا و قیمت مسکن تاکید داشتند. با این حال، علی رغم اینکه، علاوه بر عوامل سنتی، تغییرات جمعیتی به عوامل دیگری نظیر ازدواج و طلاق بستگی دارد تنها تعداد کمی از محققان تاثیر طلاق بر هزینه های مسکن را بررسی کردند. از طرف دیگر نرخ رشد طلاق در ایران روند صعودی داشته است بنابراین بررسی اثر آن بر قیمت مسکن دارای اهمیت است.در این پژوهش با توجه به مزایایی داده های ترکیبی از اطلاعات آماری 30 استان ایران در طول سال های 2006-2014 استفاده شده است. از آنجا که داده های مسکن دارای ماهیت فضایی است، اقتصاد سنجی فضایی مورد توجه قرار گرفته است. برای انتخاب مدل فضایی مطلوب، آزمون والد به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج این آزمون دو مدل ((SDEM و مدلSAC) ) نسبت به سایر مدلهای فضایی برتری داشتند.در نهایت با مقایسه معیارآکائیک و یا معیار شوارتز-بیزن نشان داده شد که مدل SAC قابل اعتماد تر است. نتایج نشان می دهد که افزایش یک درصدی طلاق، شاخص اجاره بهای مسکن را در حدود 0.15٪ افزایش می دهد که اثرات مستقیم و غیر مستقیم را شا مل می شودعلاوه بر این ابعاد خانوار با شاخص اجاره بهای مسکن در استان های ایران ارتباط منفی و معنی داری دارد، ارتباط تولید ناخالص داخلی و رشد طبیعی جمعیت با شاخص اجاره بهای مسکن مستقیم و معنی داراست. همچنین، به طور متوسط، افزایش یک درصد در شاخص اجاره بها در سایر استان ها، شاخص اجاره بها را در استان مورد نظر با 0.39 درصد افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: سنجی فضایی، مسکن، طلاق، ایران
 • احمد عربیان مهدی، علی اکبر خسروی نژاد*، مهدی پدرام، رافیک نظریان، تیمور محمدی صفحات 123-143
  بازار مسکن به عنوان یک بخش مهم اقتصادی، نقش با اهمیتی در اقتصاد کشورها داشته و به عنوان کانال قیمت دارایی یکی از کانال های مهم سازوکار انتقال پولی محسوب می گردد. با توجه به ساختار اقتصاد کشور و نیز با توجه به ویژگی مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای، ارزیابی تاثیرپذیری تورم از سرمایه گذاری در این بخش با اهمیت به نظر می رسد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی تاثیرپذیری تورم از سرمایه گذاری بخش مسکن به عنوان کانال قیمت دارایی در اقتصاد ایران توسط الگو خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 الی 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود کانال سرمایه گذاری در بخش مسکن به عنوان کانال دارایی بر تورم در هر دوره رکود و رونق موثر بوده و باعث افزایش تورم می گردد. همچنین، این کانال بر نرخ ارز در دوره رکود بی اثر بوده ولیکن در دوره رونق منجر به کاهش ارزش پولی ملی می شود.
  کلیدواژگان: سازوکار انتقال پولی، چرخه های تجاری، الگو خودرگرسیون برداری، تغییر رژیم مارکوف
 • مینو کیانی راد*، رضا تهرانی، اکبر کمیجانی، محمدجواد ایروانی صفحات 145-173

  در قرن حاضر انعقاد انواع پیمان های پولی و همچنین عضویت کشورها در سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای، با هدف ایجاد همگرایی اقتصادی و پولی به عنوان ابزارهای نوآورانه تسهیل و تسویه مبادلات تجاری و ارزی شناخته شده اند. در تحقیق حاضر اثر انعقاد و اجرای انواع پیمان های پولی بین کشورها و همچنین عضویت در سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای به عنوان ایجاد پتانسیل استفاده از پول مشترک منطقه ای در صادرات متقابل بین 51 کشور شامل ایران و 50 کشور عمده طرف تجاری ایران در بازه زمانی سال های 2000 تا 2016 با استفاده از مدل جاذبه تجاری تعمیم یافته و رگرسیون ساده داده های پانل با اثرات ثابت بررسی گردیده است. در این مدل صادرات کشورها به یکدیگر به عنوان متغیر وابسته، وزن اقتصادی (نسبت لگاریتمی تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها به یکدیگر) و فاصله جغرافیایی بین کشورها، نرخ ارز موثر واقعی و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای مستقل و توضیحی، و همچنین پیمان های پولی و عضویت کشورهای مورد بررسی در اتحادیه پایاپای آسیایی، سازمان همکاری های اقتصادی اکو و سازمان همکاری اسلامی به عنوان متغیرهای دامی در نظر گرفته شده اند. نتایج برآوردها نشان داد ضرایب همه متغیرهای مدل در سطح 5 درصد معنی دار بوده است. این بدان معناست که رابطه مثبت و معنی دار پیمان های پولی با حجم صادرات کشورها وجود دارد. این در حالیست که ضرایب متغیرهای موهومی عضویت در اتحادیه پایاپای آسیایی ، سازمان همکاری اقتصادی اکو و سازمان همکاری اسلامی معنی دار و منفی بودند که نمایانگر عدم وجود پتانسیل استفاده از واحد پول مشترک منطقه ای در بین 51 کشور مورد بررسی جهت تاثیرگذاری مثبت بر تجارت است.

  کلیدواژگان: ارز، سوآپ ارزی، منطقه ی پولی بهینه (OCA)، همگرائی اقتصادی و پولی، تسویه ی مبادلات، داده های پانل
 • مهشید شاهچرا*، ماندانا طاهری صفحات 175-191
  کمیته بازل بانکداری در پاسخ به بحران مالی اخیر، قوانین ثبات جدیدی را برای جلوگیری از بحران مالی در آینده ایجاد کرده است. این مقاله از نسبت نقدینگی جدید استفاده می کند و تلاش می کند تاثیر این نسبت را بر ثبات بانکداری تعیین کند. هدف نسبت نقدینگی این است که تسریع انعطاف کوتاه مدت ریسک نقدینگی بانک ها شود. این کار با اطمینان از این که بانک ها دارای دارایی های ممتاز با کیفیت بالا با قیمت های غیرقانونی هستند، انجام می شود. نسبت نقدینگی توانایی بخش بانکی را در جذب شوک ناشی از استرس مالی و اقتصادی گسترش خواهد داد. ما دریافتیم که نسبت پوشش نقدینگی به عنوان یک الزام نقدینگی در مقررات، ثبات بانک را توسعه می دهد. به طور خاص، بانک های با نسبت پوشش پوشش نقدینگی بیشتر در سیستم بانکی پایدار هستند. نقش مالکیت بانکی نیز به عنوان هدف دیگری در این مقاله دنبال می شود. بر اساس نتایج، تاثیر مثبتی نسبت پوشش پوشش نقدینگی بر ثبات در بانک های خصوصی وجود دارد و اثرات منفی نسبت پوشش پوشش نقدینگی به ثبات در بانک های دولتی و بانک های تخصصی وجود دارد. متوجه می شویم که بین بانک های دولتی و بانک های تخصصی با بانک های خصوصی اختلاف وجود دارد. بانک دولتی و تخصصی دارای خطر نقدینگی بیشتر نسبت به بانک های خصوصی در سیستم بانکی است.
  کلیدواژگان: بانکداری، نسبت پوشش نقدینگی، بانکداری
 • محمد ولی پور پاشاه، حسین باستانزاد* صفحات 193-211
  توسعه بانکداری الکترونیک به لحاظ تجربی ویژگی و ساختار بانک ها را از نظر عملکرد، کارآمدی، ریسک و نیز چالش های بانکی متحول ساخته است و مسیر این تحول براساس تجربیات موفق و استانداردهای بین المللی طی شده است. بانکداری الکترونیک توانسته است که مبادلات مالی از طریق توسعه تکنولوژی و ارتقاء خدمات بانکی در مقایسه با بانکداری سنتی را هموار سازد. مطابق با این شرایط، دسترسی برخط به مواردی همچون محصولات بانکی، صورت های مالی بانک ها، خدمات پرداخت و حتی اعتبارسنجی، تاثیر قابل ملاحظه ای بر رابطه میان بانک ها با مشتریان (در چارچوب اقدامات وام دهی و استقراض، ترکیب سپرده ها، فرصت های سرمایه گذاری و گزینه های تجاری در کنار تنوع سازی مدیریت حساب بانکی) ایجاد کرد. در این مطالعه، توسعه بانکداری الکترونیک و تاثیر آن بر حاشیه سود در طی سال های اخیر به لحاظ آماری و با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا برای شبکه بانکی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که نسبت تعداد خودپرداز های بانکی و کارت های الکترونیک به کل دارایی های بانک ها به دلیل قابلیت جایگزینی با سایر ابزارها و همچنین هزینه نگهداری با نسبت حاشیه سود رابطه منفی و معنی دار داشته است. نسبت مبادلات از طریق شعب به دلیل افزایش مطالبات غیرجاری در طی ده سال گذشته نیز اثر منفی و غیرمعنی دار بر حاشیه سود داشته است. افزایش نسبت شعب سوئیفتی نیز اثر مثبت و معنی دار بر جریان وجوه و بهبود کارایی آن، کارمزد خدمات بانکی و در نهایت افزایش حاشیه سود بانک ها داشته است.
  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیک، هزینه عملیاتی، متغیرهای بانکداری الکترونیک، مدل داده های تابلویی
 • محمدهاشم بت شکن، حسین محسنی* صفحات 213-233
  سنجش پویایی روابط میان صنایع مالی و غیرمالی با اهمیت سیستمی در اقتصاد، بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از سه مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله (از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان چهارده صنعت با دارای بیشترین ارزش بازاری در بازار سرمایه ایران می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی میان صنایع به منظور پیش بینی نوسان های مالی جهت اغتنای تصمیمات سیاستگذاری اقتصادی است. تمایز این پژوهش را می توان در گستره داده ها، مقایسه کارایی خروجی مدل ها و حصول به نتایج پایدار در تبیین پیوستگی میان صنایع مالی و غیرمالی برشمرد. نتایج این پژوهش موید سرریز نوسان میان صنعت «بانک ها و موسسات اعتباری» با صنعت «فلزات اساسی»، «چند رشته ای صنعتی»، «سرمایه گذاری ها»، «رایانه» و «حمل و نقل و انبارداری» است. همچنین میان صنعت «بانک ها و موسسات اعتباری» با صنعت «شیمیایی»، «استخراج کانه های فلزی»، «دارویی» و «وسایل ارتباطی» به صورت نامتقارن سرریزی وجود دارد. نتایج این تحقیق می تواند برای نگاشت تحلیل های بنیادین و برنامه ریزی های مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرریز نوسان، همبستگی شرطی پویا، صنعت بانکداری
|
 • Esmaiel Abounoori, Hossein Abdoh Tabrizi, Nooshin Mahmoodi* Pages 107-122
  In addition to traditional factors, demographic changes also depend on factors such as marriage and divorce. Yet only a few researchers investigated the impact of divorce on housing costs. The aim of this paper is to estimate the effect of divorce on housing costs in Iran. Doing so, we have applied a fixed Panel Spatial Autocorrelation model using the data from a set of Iranian provinces over the period of 2006-2014. The results indicate that a one-percent point rise in divorce increases housing rental index by about 1.05% point directly and indirectly. The outcomes also show that household size has a negative and significant effect, but the per capita gross domestic product and the population have positive and significant effects on the housing rental index. On average, a one-percent point increase in the housing rental index of any provinces will increase the housing rental index in a province by about 0.34 percentage points.
  Keywords: Housing, Divorce, Spatial Econometrics, Iran
 • Ahmad Arabian Mahdi, Ali Akbar Khosravinejad*, Mehdi Pedram, Rafik Nazarian, Teymoor Mohammadi Pages 123-143
  The housing market plays a significant role in the economies of countries, and as an asset price channel, is considered as one of the main channels for monetary transmission mechanism. Considering the structure of the country's economy and the characteristics of housing as a capital commodity, the assessment of the impact of housing investment on inflation is important. This research evaluates the impact of housing investment, as an asset price channel, on inflation in Iran's economy by self-regression model with the possibility of changing the regime of Markov (MS-VAR) and using seasonal data for the period of 1369-1395. In general, it is concluded that the investment channel, as an asset price channel, in the housing sector contributes to inflation in each period of recession and boom, and increases inflation. Also, the channel does not affect the exchange rate during the recession, but it leads to a devaluation of the national currency during the boom.
  Keywords: Monetary Transmission Mechanism, Business Cycles, Markov Switching VAR Model
 • Minoo KianiRad*, Reza Tehrani, Akbar Komijani, Mohammad Javad Iravani Pages 145-173

  In the present study, the effect of concluding and executing monetary treaties as well as membership of regional economic cooperation organizations (as a potential for using regional currency) on mutual exports between Iran and its 50 major trading partners during the period of 2000 to 2016 is investigated. The Generalized Commercial Gravity Model and Ordinary Least Square (OLS) regression of panel data with fixed effects are used. Countries' exports to each other are considered as dependent variables, and economic weight (log ratio of countries' GDP based on the purchasing power parity to each other), geographic distance between countries, real effective exchange rate and the degree of openness of the economy are independent explanatory variables. In addition, monetary treaties and the membership of the countries in the Asian Clearing :union:, in the Economic Cooperation Organization (ECO) and in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) are considered as dummy variables. The results show a positive and significant relationship between monetary treaties and the volume of exports of countries to each other. Also, the coefficients of dummy variables are significant and negative, indicating the lack of potential for the use of regional common currency among 51 countries over the considered period.

  Keywords: Currency, Swap Currency, Optimum Currency Area (OCA), Economic, Monetary Convergence, Exchange Settlements, Panel Data
 • Mahshid Shahchera*, Mandana Taheri Pages 175-191
  The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), in response to the recent financial crisis, has developed new stability rules aimed at preventing financial crises in the future. This paper uses the new Liquidity Ratio (LCR) and attempts to determine the impact of this ratio on the stability of the banking system. The objective of the LCR is to promote the short-term resilience of the liquidity risk profile of banks. It does this by ensuring that banks have an adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets. The LCR will expand the banking sector’s ability to bear shocks arising from financial and economic stress. We find that liquidity coverage ratio as a requirement in the regulation develops bank stability. Specifically, banks with more liquidity coverage ratio are more stable. The role of banking ownership is also pursued as another goal in the paper. According to the results, there is the positive effect of the liquidity coverage ratio on stability in private banks and there are the negative effects of the liquidity coverage ratio on stability in state and specialist banks. We find that there is a difference between state banks and specialized banks with private banks. The state and specialized bank have more liquidity risk than private banks in Iran.
  Keywords: Banking, Stability, GMM, Liquidity Coverage Ratio
 • Mohammad Valipour Pasha, Hossein Bastanzad* Pages 193-211
  Development of e-banking has empirically modified the structure and characters of banks’ performance, efficiency, risk and challenges which have also been articulately recognized based on the international best practices. E-banking brazenly accelerates and restructures financial transactions via enhancing technology and expanding the banking services in comparison with conventional banking. Accordingly, online access to the banks’ products, financial statements, payment services and even credit scoring has considerably improved banks-customers relationships in the context of lending and borrowing practice, deposit composition, investment opportunities, trade finance options as well as account management diversification. The impact of recent e-banking developments is statistically evaluated for Iran’s banking network via Dynamic Panel Data approach. The findings highlight that the ratio of ATMs and Electronic Cards transactions to banks' assets negatively-significantly influence the profitability due to higher substitution ratio with the other payment instruments and maintenance cost. The ratio of online branch transactions to the banks' assets negatively-insignificantly affects the profitability owing to the rapid increase in the NPLs and loan/loss expenses which has consequently shrunk Shared Revenues over the past 10 years. SWIFT-branches have positively-significantly enhanced the banks internal-secured cash flow while contemporaneously improves fund efficiency, banks’ services fees, and ultimately profit margin.
  Keywords: E-Banking, Risk, Bank Soundness Indicators
 • Mohamad Hashem Botshekan, Hosein Mohseni* Pages 213-233
  Measuring the dynamic relationship between banking and industries with systemic importance has attracted much attention after the recent financial crisis. This paper examines the dynamic conditional correlations and volatility spillover using three popular multivariate GARCH models in the twelve-year period (from the beginning of 2005 to the beginning of 2016) among the fourteen systemically important industries in Iran’s capital market. The purpose of this study is to understand and identify the volatility spillover between industries to predict financial fluctuations, as well as policy decisions and risk management. The results of this study confirm the spillover between “Banking” and the five industries of "Basic Metals", "Industrial Multidisciplinary", "Investments", "Computers", and "Transportation & Warehousing". There is also an asymmetric spillover between “Banking” index and the "Chemical Industry", the "Extraction of Metal Ores", "Pharmaceuticals" and "Communications Devices". The results are used for mapping fundamental analysis and risk programming.
  Keywords: Volatility Spillover, Dynamic Conditional Correlation, Banking Industries