فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال پنجاهم شماره 2 (پیاپی 40، خرداد و تیر 1398)
 • سال پنجاهم شماره 2 (پیاپی 40، خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • رقیه واحدی*، میرحسن رسولی صدقیانی، محسن برین صفحات 259-272
  این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر کمپوست و بیوچار حاصل از بقایای هرس درختان میوه در حضور باکتری های ریزوسفری محرک رشد (PGPR) بر برخی شاخص های بیولوژیکی خاک آهکی در قالب آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه ای در رایزوباکس اجرا شد. فاکتورها شامل منابع آلی (بیوچار، کمپوست و شاهد)، تلقیح میکروبی (باکتری هایPGPR و عدم تلقیح) و خاک (خاک ریزوسفر و غیرریزوسفر) بودند. در پایان دوره رشد گیاه، کربن آلی، کربن زیست توده میکروبی، فسفر زیست توده میکروبی، تنفس پایه، تنفس برانگیخته با سوبسترا و آنزیم های فسفاتاز در خاک های ریزوسفری و غیرریزوسفری تعیین گردید. نتایج نشان داد که کاربرد هم زمان مواد آلی به همراه تلقیح باکتری های PGPR باعث افزایش معنی دار شاخص های بیولوژیک در خاک نسبت به تیمار بدون تلقیح و مواد آلی شد. همچنین تیمار کمپوست کربن زیست توده میکروبی، فسفر زیست توده میکروبی و فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیا و اسیدی را به ترتیب 02/1، 14/1، 16/1 و 10/1 برابر در خاک ریزوسفر نسبت به غیرریزوسفر افزایش داد. در حالی که کمترین نسبت کربن به فسفر زیست توده میکروبی را کمپوست در خاک ریزوسفری به خود اختصاص داد. تنفس پایه و تنفس برانگیخته با سوبسترا در خاک ریزوسفری کمپوست به ترتیب 04/1 و 21/1 برابر بیشتر از مقادیر آن ها در خاک غیرریزوسفر بود. به طور کلی کاربرد مواد آلی در شرایط تلقیح میکروبی نسبت به شرایط بدون تلقیح میکروبی منجر به بهبود خواص بیولوژیکی خاک می گردد.
  کلیدواژگان: شاخص های بیولوژیک، بقایای هرس، ریزوسفر، رایزوباکس
 • سیمین شهوری، ابراهیم سپهر*، امیر رحیمی صفحات 273-285
  به منظور بررسی سطوح مختلف نیتروژن و نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم در شرایط شور و غیرشور بر شاخص های عملکرد و درصد اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis Celak)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 30 تیمار و 3 تکرار در محیط کشت پرلایت و ماسه انجام گرفت؛ به طوری که نیتروژن در سه سطح (5، 10و 15 میلی مولار)، نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم در پنج سطح (100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100) و شوری در دو سطح (0 و50 میلی مولار سدیم کلرید) اعمال گردید. نتایج نشان داد در شرایط عدم تنش شوری بیشترین مقدار وزن تر و خشک گیاه، درصد و عملکرد اسانس در سطح نیتروژن 15 میلی مولار و نسبت 25:75 نیترات به آمونیوم به دست آمد و در صورت اعمال تنش شوری مقدار وزن تر و خشک، درصد و عملکرد اسانس در تمام تیمارها کاهش یافت، به طوری که بیشترین عملکرد در تیمار 15 میلی مولار نیتروژن و نسبت 50:50 نیترات به آمونیوم به دست آمد. به طور کلی می توان گفت که در سطح نیتروژن 15 میلی مولار در شرایط غیرشور نسبت 25:75 و در محیط شور نسبت50:50 نیترات به آمونیوم، نسبت های بهینه برای نیل به بیشترین عملکرد کمی و اسانس می باشد.
  کلیدواژگان: آویشن، شور، غیرشور، نسبت نیترات به آمونیوم، نیتروژن
 • میثم عابدین پور*، ابراهیم روحانی صفحات 287-296
  کمبود منابع آب و گسترش استفاده از روش های آبیاری قطره ای از نوع نوارهای تیپ در مناطق کم آب از یک طرف و روند توسعه کاربرد کودهای نانو در کشاورزی و بررسی اثر آب مغناطیس بر عملکرد و کارایی مصرف آب محصولات کشاورزی از سوی دیگر منجر به پژوهشی بدین منظور گردید. از این رو تحقیق حاضر، امکان افزایش عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه سویا را با استفاده از روش آبیاری قطره ای (نوار تیپ) همراه با کود نانوآهن در شرایط آبیاری با آب مغناطیس و غیرمغناطیس بررسی می نماید. این طرح بصورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار در قطعه زمینی به مساحت 150متر مربع واقع در مرکز آموزش عالی کاشمر و در سال زراعی 1395 انجام گردید. تیمارهای اصلی شامل دو نوع آب؛ مغناطیسی (M1) و غیرمغناطیسی (M2) و تیمارهای فرعی شامل چهار سطح کود نانوآهن با مقادیر (0 (N1:بدون محلول پاشی، (2/0(N2: ، (4/0(N3: و (6/0(N4: گرم در لیتر در واحد سطح بود. نتایج نشان داد که اثر کود نانوآهن و آب مغناطیسی بر عملکرد دانه، زی توده و کارآیی مصرف آب سویا در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. اگرچه اثر متقابل آب مغناطیسی و کود نانوآهن بر صفات اندازه گیری شده غیر معنی دار بود. آبیاری با آب مغناطیس و محلول پاشی کود نانوآهن به میزان m2/g/lit 6/0 عملکرد دانه سویا را با تولید 670/3 تن در هکتار به میزان 25 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. همچنین کمترین میزان عملکرد دانه نیز در تیمار بدون کود نانوآهن و در شرایط بدون مغناطیس با تولید 565/2 تن در هکتار حاصل گردید. مقدار کارآیی مصرف آب در محدوده 71/0 تا 49/0 کیلوگرم بر متر مکعب به ترتیب در تیمارهای M1N4 و M2N1 متغیر بود.
  کلیدواژگان: آب مغناطیس، نانو آهن، سویا، آبیاری تیپ
 • رضا ایوبی کیا، سمیه جنت رستمی*، افشین اشرف زاده، بهنام شفیعی ثابت صفحات 297-312
  با توجه به تاثیر قابل ملاحظه آب در توسعه اقتصادی، اجتماعی و تعادل زیست محیطی، تخصیص منابع آب به یک مسئله جهانی تبدیل شده است. در این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی تخصیص آب چندهدفه در حوضه آبریز سفیدرود ارائه گردید که شامل دو هدف حداکثر کردن بهره وری سود اقتصادی و عدالت در تخصیص آب است. برای حل مدل توسعه یافته و ایجاد برهم کنش مناسب بین دو هدف بهره وری سود و عدالت از روش برنامه ریزی سازشی استفاده شد. وزن های مختلف توابع هدف، به همراه تعریف طرح های TDS، DSA و DSB به ترتیب با نگرش تعادلی، بهره وری سود اقتصادی و برقراری عدالت بررسی شد که نتایج نشان داد طرح TDS، بهترین طرح از دیدگاه برقراری تعادل بین توابع هدف است. به استثنای TDS، نتایج نشان داد که مقادیر تخصیص آب سطحی و سود اقتصادی در سایر وزن های توابع هدف از روند خاصی پیروی نمی کند، به طوری که برنامه ریز در انتخاب بهترین وزن توابع هدف دچار مشکل می شود. استفاده از تئوری آنتروپی شانون راه حل مناسبی برای انتخاب بهترین وزن های توابع هدف است. نتایج حاصل از کاربرد این تئوری در روش برنامه ریزی سازشی نشان داد که بهترین جواب با در نظر گرفتن اولویت برنامه ریزان منطقه با استفاده از وزن های 35/0 برای هدف بهره وری سود و 65/0 برای هدف عدالت تخصیص بدست می آید. به طورکلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در شرایطی که اولویت های برنامه ریزان آب در منطقه مشخص نباشد، می توان هم زمان با کاربرد روش برنامه ریزی سازشی برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه از تئوری آنتروپی شانون برای تعیین وزن هر یک از توابع هدف استفاده نمود تا تعادلی بین توابع هدف برقرار شود.
  کلیدواژگان: بهره وری، عدالت، منابع آب، مدیریت، حوضه آبریز سفیدرود
 • احمد نعمتی، سید حسین قریشی نجف آبادی*، غلام رضا جودکی، سید سعید موسوی ندوشنی صفحات 313-327
  تعیین زمان شروع، شدت و مدت خشکسالی اطلاعات حیاتی برای مدیریت منابع آب در اختیار تصمیم سازان این حوزه قرار می دهد. محاسبه این مولفه ها نیازمند داده های بهم پیوسته ای از محتوی رطوبت خاک و تراز آب زیرزمینی می باشد که نصب و بهره برداری از شبکه منظم ثبت این داده ها در حوضه های آبریز گسترده بسیار هزینه بر است. در حوزه فلات مرکزی که متوسط بارش بسیار کمی دارد، داده های مشاهداتی لازم با توزیع مکانی مناسب در دسترس نیست. در این مقاله فراوانی، مدت و شدت خشکسالی های کشاورزی این حوزه به وسیله شاخص کمبود ذخیره کلی آب (TSDI) که از داده های گرانشی ماهواره (GRACE) بدست می آید، تعیین می گردد. سپس با توجه به توزیع ناهمگن ایستگاه های هواشناسی در ناحیه موردمطالعه، 142 ایستگاه انتخاب و با استفاده از مدل درونیابی MicroMet و روش زمین آماری کریجینگ شبکه منظمی از داده های هواشناسی در سطح حوزه آبریز برازش داده شد. در نهایت شاخص خشکسالی هواشناسی SPEI با مقیاس های زمانی 3، 6 و 12 ماهه به منظور مقایسه با نتایج حاصل از TSDI محاسبه گردید. براساس این محاسبات ناحیه موردمطالعه چندین خشکسالی کشاورزی با شدت و گستردگی متفاوت را تجربه کرده است که توزیع زمانی-مکانی و شدت خشکسالی حاصل از هر دو شاخص با یکدیگر مطابقت خوبی را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: شاخص خشکسالی کمبود ذخیره کلی TSDI، شاخص بارش و تبخیرتعرق استاندارد SPEI، توزیع زمانی و مکانی خشکسالی، شدت و مدت خشکسالی
 • مریم احمدی*، عبدالرحیم هوشمند*، سعید برومندنسب، محمد علی شریفی صفحات 329-338
  این مطالعه با هدف واسنجی و اعتبار سنجی مدل WOFOST برای گندم زمستانه در دشت قزوین انجام گرفت. ابتدا مدل بر اساس تاریخ های فنولوژیکی برداشت شده در سال زراعی 1396-1395 واسنجی شد. سپس بر اساس اطلاعات چهار سال زراعی اعتبارسنجی گردید. واسنجی مدل با استفاده از شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ازنظر فیزیولوژیکی انجام گردید. مدل تاریخ گلدهی و رسیدن را با دقت 11 و 4 روز شبیه سازی کرد. نتایج شبیه سازی برازش قابل قبولی با داده های مشاهده ای نشان داد. پس از واسنجی، مدل عملکرد دانه، بیولوژیک و شاخص سطح برگ را به ترتیب با خطای 05/12، 1/11 و 4/15 درصد شبیه سازی کرد. بر اساس نتایج بدست آمده مدل کلیه مقادیر را کمتر از مقدار مزرعه ای برآورد نمود (CRM<0). مدل بیشترین کارایی (d) را در برآورد شاخص سطح برگ (98/0(d= داشت. پس از آن مدل عملکرد دانه و بیولوژیک را به ترتیب با کارایی 95/0 و 94/0 شبیه سازی کرد. کمترین مقدار ضریب تعیین (CD) برای عملکرد بیولوژیک بدست آمده که نشان دهنده بیشترین پراکندگی بین نتایج مدل و داده های اندازه گیری است.
  کلیدواژگان: شبیه سازی رشد، تاریخ های فنولوژیکی، بیومس، عملکرد دانه
 • حسین دهقانی سانیج*، حمیدرضا حاجی آقا بزرگی، علی اصغر قائمی، مسعود نوشادی* صفحات 339-351
  با توجه به نقش مهم میزان شوری و تجمع املاح خاک در کشاورزی آبی، مطالعه تغییرات املاح خاک و نحوه توزیع آن ها در خاک در روش های مختلف آبیاری و مدیریت های آبیاری نیاز است. پژوهش حاضر با هدف بررسی توزیع املاح سدیم، منیزیم، کلسیم و نسبت جذب سدیم در سه رژیم آبیاری منطبق بر مدیریت زارع (I1)، نیاز آبی (I2) و نیاز آبی و آبشویی (I3) در منطقه صفائیه در استان سمنان در طی دو سال زراعی 1392-1391 اجرا شد. نتایج نشان داد که میزان سدیم، منیزیم و نسبت جذب سدیم بعد از آبیاری نسبت به قبل از آبیاری کاهش یافت ولی مقدار کلسیم موجود در خاک تحت تاثیر زمان آبیاری قرار نگرفت. در دوره توسعه رشد بالاترین مقادیر نسبت جذب سدیم، سدیم و منیزیم به ترتیب در اعماق 75، 50 و 75 سانتی متری مشاهده شد. بالا ترین میزان سدیم و منیزیم در رژیم آبیاری I3 و در عمق خاک 75 سانتی متری به ترتیب با مقدار 4/123 و 6/43 میلی اکی والان بر لیتر مشاهده شد. بالا ترین میزان کلسیم در رژیم آبیاری I3 در عمق 25 سانتی متری و به میزان 52 میلی اکی والان بر لیتر مشاهده شد. بیشترین مقدار SAR در عمق 75 سانتی متری به میزان 4/12 بود که نشان دهنده حرکت کلسیم به سمت بالا و زیر محل قرار گیری قطره چکان ها است. همچنین اثرات متقابل رژیم آبیاری، عمق خاک و زمان آبیاری نیز نشان داد که بیش ترین مقدار سدیم، منیزیم و کلسیم به ترتیب با مقادیر 8/131، 4/74 و 3/54 میلی اکی والان بر لیتر در تیمار آبیاری I3 در عمق 75 سانتی متری و در زمان قبل از آبیاری مشاهده شد. بیشترین میزان نسبت جذب سدیم به مقدار 8/12 نیز متعلق به همین تیمار بود. تغییرات کلسیم در خاک تحت دو رژیم آبیاری I2 و I3 اهمیت مدیریت آبیاری را برای کنترل شوری نشان می دهد. نتایج نشان داد که رژیم آبیاری I2 به دلیل تجمع کمتر میزان املاح سدیم و منیزیم در منطقه ریشه و کاهش بیشتر نسبت جذب سدیم نسبت به دو رژیم دیگر شرایط بهتری را دارا است.
  کلیدواژگان: آبشویی، آب های شور، پسته، مدیریت آبیاری، نسبت جذب سدیم
 • حمیده نوری*، علی مختاری، مجید وظیفه دوست صفحات 353-362
  یکی از مهم ترین فرآیندهای انتقال آب و انرژی در چرخه هیدرولوژیکی، تبخیر-تعرق است و تابش خورشیدی انرژی لازم برای انجام این فرآیند را تامین می کند. درنتیجه تخمین هرچه دقیق تر میزان تبخیر-تعرق به تخمین دقیق میزان تابش خورشیدی وابسته است. این تحقیق با هدف ارزیابی میزان تابش خورشیدی در سطح زمین حاصل از سه روش معادلات تجربی (مدل های آنگستروم و هارگریوز-سامانی) مدل های فیزیکی داده گواری شده (GLDAS/Noah، NCEP/NCAR)و مشاهدات ماهواره ای (CM-SAF)با استفاده از اندازه گیری های زمینی صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد مدل کالیبره شده آنگستروم با ضریب تبیین برابر با 9/0 و SEEبرابر با 58/2 بهترین عملکرد را داشته است. اما دقت این مدل وابسته به روش کالیبراسیون و وجود داده های ساعات آفتابی است. محصول تابش سطح زمین مستخرج از GLDAS/Noah با ضریب تبیین و SEEبه ترتیب برابر با 87/0 و 5/3 بهترین کارایی را بعد از مدل واسنجی شده آنگستروم داشت. مدل GLDAS/Noahبا وجود برآورد 2/10 درصدی تابش خورشیدی بیش از اندازه گیری زمینی، در مناطقی که کمبود داده هواشناسی وجود دارد می تواند کارایی بسیار خوبی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنگستروم، هارگریوز-سامانی، CM-SAF، GLDAS، Noah، NCEP، NCAR
 • فرهاد اکبرپور*، منوچهر فتحی مقدم، احمد فتحی صفحات 363-377
  اندازه گیری دبی جریان در آبراهه های روباز همواره یکی از مهم ترین دغدغه های متخصصین حوزه آب بوده است. رویکردی که اخیرا به عنوان یک گزینه غیرتماسی برای اندازه گیری جریان در مجاری روباز موردتوجه قرارگرفته است استفاده از روش های سرعت سنجی مبتنی بر تصویربرداری از سطح جریان می باشد. ازجمله این روش ها گونه ای از روش سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) موسوم به سرعت سنجی بزرگ مقیاس تصویری ذرات (LSPIV) است که به دلیل حذف ضرورت استفاده از لیزر طرفداران زیادی پیداکرده است. در این مطالعه برای اندازه گیری میدان دوبعدی سرعت بر روی سطح جریان فوق بحرانی روی شیب تند از LSPIV بهره گیری شد. بدین ترتیب که تعداد 24 آزمایش برای سه شیب مختلف (2، 6 و 10 درصد) و هشت مقدار مختلف نسبت ابعاد (7 تا 5/20) انجام و در هر آزمایش به مدت 60 ثانیه با فرکانس 125 فریم بر ثانیه تصویربرداری از سطح جریان صورت گرفت. از داده های سرعت حاصله برای محاسبه شاخص سرعت (VI) استفاده گردید. این شاخص برای تبدیل سرعت سطحی به سرعت متوسط مقطع و نهایتا اندازه گیری دبی جریان بکار می رود. تاثیر تغییرات نسبت ابعاد روی این شاخص مورد بررسی قرار گرفت. مقدار متوسط بدست آمده برای شاخص سرعت معادل 701/0 می باشد که با مقدار متداول 85/0 حدود 17 درصد اختلاف دارد. بعلاوه الگوهای سرعت متوسط زمانی سطح جریان برای حالات مختلف به صورت کمی مقایسه شد. با توجه به اینکه تاکنون شاخص سرعت غالبا برای شرایط زیربحرانی مطالعه شده است، نتایج این تحقیق می تواند برای اندازه گیری جریان های فوق بحرانی راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: LSPIV، شیب تند، شاخص سرعت، الگوی جریان، جریان فوق بحرانی
 • کاظم نصرتی*، محمدرضا زارع، سعیده جلالی صفحات 379-387
  روش منشایابی رسوب به عنوان روشی موفق و موثر برای تعیین سهم منابع رسوب در تولید رسوب در طول دو دهه ی اخیر به اثبات رسیده است. حوزه آبخیز زیارت در استان گلستان، یکی از منابع تامین آب شهر گرگان است. واحدهای اصلی زمین شناسی این حوضه شامل شیست گرگان، رسوبات آبرفتی دوره کواترنر، سازند شمشک و خوش ییلاق است که می توانند نقش مهمی در فرسایش و تولید رسوب داشته باشند. برای منشایابی رسوب، 14 نمونه از رسوب معلق رواناب خروجی حوضه (رسوب تولیدی) و 43 نمونه از واحدهای زمین شناسی (منبع رسوب) از عمق 5-0 سانتی متری جمع آوری و عناصر ژئوشیمایی و سزیوم 137 به عنوان ردیاب در نمونه ها اندازه گیری شد. با استفاده از آزمون کروسکال- والیس و تحلیل تشخیص ترکیب بهینه ردیاب ها مشخص شد. بر این اساس، ردیاب های کربن آلی، سزیوم137 و مس بالاترین توان جداسازی منابع رسوب را داشتند. نتیجه ی مدل چندمتغیره ی ترکیبی منشایابی رسوب نشان داد، سازند شمشک، نهشته های آبرفتی رودخانه ، خوش ییلاق و شیست گرگان به ترتیب 2/42 ، 9/31 ،7/23 و 6/1 درصد در تولید رسوب سهم دارند.
  کلیدواژگان: منشایابی رسوب، ردیاب ژئوشیمیایی، حوزه آبخیز زیارت، سزیم 137
 • وحید خداویسی، بیژن خلیلی مقدم*، حبیب الله نادیان، محسن سلیمانی صفحات 389-399
  از نفت سفید به عنوان علف کش در برخی از مناطق استان خوزستان استفاده می شود. به منظور ارزیابی اثر نفت سفید بر شاخص های رشد و فیزیولوژیکی سه نوع سبزی، آزمایشی گلدانی در یک خاک آلوده به نفت سفید به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با تیمارهای نوع سبزی (جعفری، هویج و گشنیز) و نفت سفید (در شش سطح با غلظت های 0، 2، 4، 6، 8 و 10 میلی‏لیتر بر کیلوگرم خاک) در سه تکرار انجام گردید. همچنین، جذب عناصر سنگین بوسیله این سبزیجات نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار عملکرد وزن تر و خشک، کلروفیل سبزیجات با افزایش میزان نفت سفید کاهش می یابد. مقادیر پرولین و آنتوسیانین نیز با افزایش نفت سفید کاهش یافت (باستثنای هویج که این مقادیر افزایش یافت). همچنین با افزایش غلظت نفت سفید، غلظت عناصر روی، مس، سرب و کادمیوم در ریشه و اندام هوایی هر سه نوع سبزی به طور معنی داری افزایش یافته است، به طوری که افزودن 10 میلی لیتر نفت سفید در هر کیلوگرم خاک، به طور میانگین باعث افزایش غلظت کادمیوم، مس و سرب در ریشه (10، 68، 5/6) و اندام هوایی (4، 88، 5/2) گیاه جعفری، در ریشه (9، 65، 7/5) و اندام هوایی (3/3، 83، 2) گیاه گشنیز، در ریشه (9، 45، 5) و اندام هوایی (2/4، 80، 58/1 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) گیاه هویج گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در هر سه نوع سبزی میزان فلزات سنگین از مقادیر حد مجاز استاندارد جهانی بیشتر است. بنابراین، اگر این سبزیجات در مقادیر زیاد مصرف شوند، ممکن است برای مصرف کنندگان آن خطرناک باشد.
  کلیدواژگان: نفت سفید، فلزات سنگین، علف کش، سبزیجات، دزفول
 • مینا شکیبا، تیمور سهرابی*، فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی، احمدعلی پوربابایی صفحات 401-409
  علی رغم پژوهش های فراوان انجام شده در زمینه تجزیه زیستی BTEX، تحقیقات اندکی در زمینه بهینه سازی شرایط محیطی برای تجزیه زیستی این آلاینده با توجه به عوامل تاثیرگذار صورت گرفته است. هدف از این مطالعه تجزیه BTEX توسط ریزجانداران جدا شده از خاک و بررسی تاثیر عواملی همچون نیترات، BTEX، شوری و جمعیت میکروبی و بهینه سازی شرایط برای تجزیه می باشد. به منظور شناسایی ریز جانداران مناسب برای تجزیه BTEX در مرحله اول جداسازی و خالص سازی باکتری مناسب از خاک آلوده به مواد نفتی انجام شد. سپس غلظت نیترات، غلظت BTEX، شوری و جمعیت سلولی به صورت متغیرهای مستقل به منظور بهینه سازی شرایط تجزیه توسط باکتری فوق در نظر گرفته شد. در نهایت یک مدل چندجمله ای توسط نرم افزار Design Expert برای تجزیه با %85R2= پیشنهاد شد. تحقیق حاضر نشان داد که باکتری جداسازی شده برای تجزیه BTEX مناسب و با استفاده از معادله حاصل می توان شرایط را برای تجزیه زیستی با کارایی بالاتر مهیا نمود. نتایج نشان داد که غلظت اولیه BTEX و نیترات در تجزیهBTEX معنی دار است، بطوریکه با افزایش غلظت BTEX به مقدار 200 میلی گرم بر لیتر، 2/4 درصد و همچنین با کاهش غلظت نیترات به مقدار 400 میلی گرم بر لیتر 9 درصد کاهش در تجزیه BTEX مشاهده شد.
  کلیدواژگان: تجزیه زیستی، بهینه سازی، BTEX، مدل چندجمله ای
 • ابراهیم نوحانی*، سامان ابراهیمی صفحات 411-424
  آبشستگی به فرم های مختلف پایداری سازه های هیدرولیکی را مورد تهدید و فرسایش قرار می‍دهد. یکی از روش های غیرمستقیم کاهش آبشستگی نصب طوق و صفحات مستغرق است. طوق عبارتست ازصفحه ای نازک که در یک ارتفاع مشخص از پایه پل نصب شده و به این وسیله مانع از تماس مستقیم جریان پایین رونده در جلوی پایه پل با بستر رودخانه می گردد و فعالیت گرداب های نعل اسبی را تضعیف می کند همچنین در پایه های طوق دار سرعت آبشستگی کاهش یافته و یا به عبارت دیگر زمان شروع آبشستگی به تاخیر می‎افتد. در این تحقیق با مدل سازی آزمایشگاهی به بررسی تاثیر توام طوق و صفحات مستغرق بر میزان کاهش عمق آبشستگی پایه های استوانه ای پرداخته شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش بیشترین کاهش عمق آبشستگی برای فرود 246/0و پایه در مجاورت طوق دو برابر قطر پایه و شش صفحه مستغرق برای هر سه پایه به ترتیب (55%، 96% ، 98%) اتفاق افتاده است. همچنین نتایج نشان داد که صفحات مستغرق با تاثیر بر روی خطوط جریان و طوق با محافظت از پایه در مقابل گرداب های پایین رونده و گرداب های نعل اسبی ، ابزار مناسبی جهت کاهش عمق آبشستگی در پایه های استوانه ای باشد.
  کلیدواژگان: آبشستگی، پایه استوانه ای، طوق، صفحات مستغرق، مدل
 • جمال عباس پلنگی، محمد علی غلامی سفیدکوهی*، محمدعلی بهمن یار صفحات 425-435
  فسفر نه تنها مواد مغذی اصلی موجودات زنده و مواد اساسی بسیاری از صنایع است بلکه یکی از پارامترهای مهم و تاثیر گذار بر محیط زیست است. در این تحقیق اثر سطوح مختلف غلظت سورفکتانت هگزا دسیل تری متیل آمونیم بروماید بر اصلاح زئولیت کلینوپتیلولایت، به منظور حذف فسفات با استفاده از آزمایش های ستونی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور اثر زئولیت اصلاح شده با غلظت های 0، 10، 20 و 25 میلی گرم در لیتر با ستون هایی با ارتفاع 30 سانتی متر، قطر 32 میلی متر و جریان رو به بالا، آزمایش شد. به منظور مدل سازی منحنی شکست ستون جذب، سه مدل سنتیکی متداول بوهارت-آدامز، توماس و دوز-پاسخ اصلاح شده به همراه یک مدل هوش مصنوعی سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی بررسی شدند. نتایج نشان داد که مقدار ظرفیت جذب تعادلی با افزایش غلظت اصلاح کننده از 08/0 به 23/0 میلی گرم در لیتر افزایش یافت. غلظت 25 میلی گرم در لیتر با زمان شکست و اشباع 15 و 225 دقیقه و ظرفیت جذب 23/0 میلی گرم در گرم، بهترین حالت برای اصلاح زئولیت و حذف فسفر نتیجه شد. یافته ها نشان داد مدل دوز-پاسخ اصلاح شده نسبت به مدل توماس و بوهارت-آدامز، دقیق ترین مدل ریاضی جذب برای پیش بینی منحنی شکست ستون برای حذف فسفر است. همچنین سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی نسبت به مدل های سنتیکی متداول از قابلیت و دقت بیشتری در تخمین غلظت خروجی از ستون جذب فسفر برخوردار بوده و منجر به کاهش 44، 32 و 20 درصدی متوسط خطای نسبی، جذر میانگین مربعات و خی دو نسبت به بهترین مدل ریاضی جذب شد.
  کلیدواژگان: زئولیت اصلاح شده، ظرفیت جذب، هوش مصنوعی، منحنی شکست
 • بهزاد حصاری*، کامران زینال زاده صفحات 437-447
  با توجه به اهمیت مطالعه ی روند دبی رودخانه ها، در این تحقیق، روند تغییرات دبی متوسط رودخانه های حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نقش تغییرات دبی ورودی به دریاچه بر کاهش سطح آب دریاچه هدف دیگر تحقیق حاضر است. بدین منظور، آمار و اطلاعات مربوط به 65 ایستگاه هیدرومتری (بین سال های1390-1357) مورد تحلیل قرار گرفت. آزمون ناپارامتری من کندال با در نظر گرفتن اثر خودهمبستگی برای بررسی روند در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج، سری زمانی دبی در بیش از نیمی از ایستگاه ها (41 ایستگاه) دارای خودهمبستگی با تاخیر یکساله در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار بود. همچنین بیش از نیمی از ایستگاه ها (58 ایستگاه) دارای روند کاهشی بوده و این روند کاهشی در 38 ایستگاه در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار بود. مقدار مجموع آب سطحی ورودی به دریاچه ی ارومیه نیز از 4654 میلیون مترمکعب در سال های قبل از 1374 (سال شروع خشک شدن دریاچه) به 2134 میلیون مترمکعب در سال های بعد از 1374 رسیده است. سری زمانی آب سطحی ورودی به دریاچه ارومیه دارای روند کاهشی بوده و بر اساس نتایج آزمون t استیودنت اختلاف در میانگین دو دوره طی بازه زمانی قبل و بعد از سال 1374 در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده ی کاهش آب های سطحی در سراسر حوضه و ورودی به دریاچه ی ارومیه در سال های بعد از 1374 و نقش این کاهش در افت سطح آب دریاچه ارومیه می باشد و بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب و مصارف در بخش های مختلف از جمله کشاورزی با توجه به شرایط حاکم اقلیمی تاکید دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل روند، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، دبی متوسط، من کندال
 • ثمانه آریابد، امیر فتوت*، رضا خراسانی، محمدحسن انتظاری صفحات 449-462
  در این مطالعه غیر متحرک کردن کادمیم در خاک در حضور نانوذرات و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیم و نقش اسید هومیک در پایداری نانو ذرات و جذب کادمیم در سطح نانوذرات و میکرو ذرات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که در خاک آلوده به کادمیم در محیط سوسپانسیون ، اسید هومیک باعث افزایش فراهمی کادمیم در خاک از طریق افزایش غلظت کادمیم در محلول رویی سوسپانسیون ها می شود و اصلاح سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم با اسید هومیک جذب کادمیم را در سطح نانو ذرات افزایش می دهد. همچنین از آنجا که میکرو ذرات غلظت کادمیم محلول رویی سوسپانسیون ها و غلظت کادمیم تبادلی را به مقدار بیشتری از نانو ذرات کاهش داده اند می توان نتیجه گیری کرد که اثر میکرو ذرات در کاهش فراهمی کادمیم در خاک بیشتر از نانو ذرات بوده است.
  کلیدواژگان: نانو و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیم، عصاره گیری جزء به جزء کادمیم، اسید هومیک، سوسپانسیون خاک، پایداری نانو ذرات مقدمه
 • مرضیه زندی باغچه مریم*، پرویز شکاری صفحات 463-480
  نقشه برداری رقومی خاک را می توان تولید اطلاعات مکانی خاک تعریف کرد. یکی از روش های محبوب که اخیرا در چندین مورد از مطالعات نقشه برداری رقومی خاک به کاررفته، درخت تصمیم گیری است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی قابلیت درخت تصمیم گیری در نقشه برداری خاک ها در منطقه میان دربند با مساحت50000 هکتار در استان کرمانشاه انجام شد. الگوریتم C5.0 (با و بدون متاالگوریتم بوستینگ) برای ایجاد روابط مکانی بین کلاس های خاک و متغیرهای محیطی مورد استفاده قرار گرفت. بر پایه نمونه برداری سیستماتیک 78 خاکرخ مورد مطالعه قرار گرفت و 6 گروه بزرگ و 14 زیرگروه شناسایی شد. 30 متغیر محیطی از مدل رقومی ارتفاع و تصویر سنجنده OLI/TIRS ماهواره لندست 8 مربوط به تاریخ تیرماه 1394 مشتق شد. صحت عمومی برای گروه بزرگ و زیرگروه برابر با 73 درصد به دست آمد درحالی که مقادیر متناظر برای نمایه کاپا به ترتیب 61/0 و 63/0 بود. ترکیب متاالگوریتم بوستینگ با C5.0 مقادیر صحت عمومی را به ترتیب به 80 درصد و 76 درصد و مقادیر نمایه کاپا را به 72/0 و 66/0 افزایش داد. نتایج توانایی قابل توجهی را برای درخت تصمیم گیری در باز شناخت الگوی خاک در منطقه موردمطالعه نشان داد و متغیرهای توپوگرافی از سایر متغیرهای محیطی پر اهمیت تر به نظر می رسید. همچنین، بررسی نقشه های تولیدشده از طریق مقایسه با الگوی خاک مشاهده شده در خلال بررسی زمین، نشان گر تطابق پذیرفتنی پیش بینی های الگوریتم درخت تصمیم گیری با واقعیت بود.
  کلیدواژگان: نقشه برداری رقومی خاک، الگوریتم C5، 0، بوستینگ، متغیرهای محیطی، دشت میان دربند
 • سینا بشارت*، گیسو هاشم پور، کامران زینال زاده صفحات 481-493
  برآورد و مدل سازی ویژگی های هیدرولیکی غیراشباع خاک، راهکاری موثر در تسریع و سهولت پژوهش های مربوط به حرکت آب و املاح در خاک است. در این مطالعه، از روش برآورد حل معکوس برای آنالیز نتایج حاصل از کاربرد دستگاه نفوذسنج مکشی دیسک استفاده گردید. همچنین از روش تحلیلی وودینگ و نرم افزار Hydrus-1D در شبیه سازی مقادیر نفوذ و ویژگی های هیدرولیکی بهره گرفته شد. در این راستا با استفاده از چهار لایسیمتر، آزمایش های نفوذ در مکش های 15 ، 6 ، 3 و 1 سانتیمتر انجام شد. داده های بارفشاری توسط چهار تانسیومتر نصب شده در لایسیمترها قرائت شد. در نهایت نتایج بدست آمده از روش حل معکوس با روش وودینگ مقایسه شدند. نتایج نشان داد که روش حل معکوس به طور کلی تطابق خوبی با روش تحلیلی وودینگ داشت. روش حل معکوس مقادیر هدایت هیدرولیکی غیر اشباع را در مکش های پایین نزدیک به وودینگ برآورد نمود اما با بیشتر شدن مکش مقادیر برآوردی حل معکوس 12 درصد بیشتر از روش وودینگ بدست آمد.
  کلیدواژگان: پتانسیل ماتریک، روش وودینگ، معادله ریچاردز، هدایت هیدرولیکی غیراشباع، Hydrus
 • سیده حدیث حیات الغیب مقدم*، پریساسادات آشفته صفحات 495-504
  در این تحقیق اثر پدیده تغییر اقلیم بر مدیریت بهینه منابع آب حوضه خرم آباد بررسی شد. از مدل توسعه یافته هیبریدی براساس رویکرد بیزی برای این منظور استفاده شد. بدین صورت که ابتدا خروجی مدل های AOGCM تحت سناریوی انتشار A2 طی دوره پایه 2000-1971 و دوره آتی 2069-2040 کوچک مقیاس شدند و بر اساس وزن دهی، با استفاده از روش مونت کارلو به کمک نرم افزار SIMLAB تعداد 100 نمونه از تابع توزیع احتمالاتی ماهانه دما و بارندگی کوچک مقیاس شده حوضه، تولید شدند. نتایج نشان داد که میزان میانگین دمای ماهانه بلندمدت آینده به میزان 93/1 تا 7/3 درجه سانتی گراد افزایش پیدا خواهد کرد. میزان بارندگی در برخی ماه ها افزایش و در برخی کاهش پیدا خواهد کرد. محدوده تغییرات بارندگی حوضه تحت سناریوی A2 طی دوره 2069-2040 نسبت به دوره پایه بین 29/17- تا 04/1036 درصد خواهد بود. سپس با معرفی دما و بارش آینده حاصل از مدل هیبریدی به مدل واسنجی و صحت سنجی شده IHACRES، میزان جریان سطحی آینده بدست آمد. نتایج کاهش میزان جریان سطحی رودخانه را نسبت به مقادیر پایه نشان داد. این کاهش برای سناریوی A2 در دوره 2069-2040 نسبت به مقادیر پایه به میزان 33/4 درصد خواهد بود. درنهایت در مدل WEAP سناریوهای مختلف موردبررسی قرار گرفتند و میزان تخصیص آب در دوره پایه و تغییر اقلیم مقایسه شدند. مشخص شد در فصل هایی همچون فصل تابستان با توجه به افزایش تقاضا که مقدار آب بیش تری مصرف می شود، تقاضای تامین نشده (دوره شکست) وجود خواهد داشت و در شرایط تغییر اقلیم این وضعیت تشدید خواهد شد. به طوری که مقدار تقاضای تامین نشده سالانه برابر 17/0 میلیون مترمکعب و در سناریوی A2-2040-2069 با افزایش 87 درصدی نسبت به پایه برابر 33/1 میلیون مترمکعب خواهد بود.
  کلیدواژگان: سناریوی تغییر اقلیم، مدل هیبریدی براساس رویکرد بیزی، مدیریت بهینه منابع آب، مدل WEAP
 • پژمان امینیان*، احمد احمدی، صمد امام قلی زاده صفحات 505-514
  در چند دهه اخیر، هرچند سدسازی روند افزایشی داشته است، ولی متاسفانه اکثر این سدها در دوره بهره برداری با مشکل رسوب گذاری مواجه می باشند. به عنوان یک راه علمی می توان جهت رفع این مسئله به ساخت تونل های انتقال رسوب اشاره کرد. تونل ها کانال های انحرافی هستند که جریان حاوی رسوبات را از بالادست مخزن سد به پایین دست آن منتقل می نمایند. در این مطالعه آزمایشگاهی، تاثیر عرض کانال انحرافی بر میزان دبی و رسوب انحرافی به کانال فرعی بررسی شده است. در این راستا در سه عرض مختلف کانال انحرافی، متغیرهای عدد فرود جریان و عمق جریان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر آن است که افزایش عدد فرود به طور متوسط باعث کاهش 20 درصدی دبی منحرف شده به کانال و کاهش 44 درصدی رسوب منحرف شده به کانال فرعی می شود. از طرفی کاهش 33 درصدی عرض کانال انحرافی می تواند کاهش 5/8 درصدی دبی انحرافی به کانال فرعی را به دنبال داشته باشد و افزایش 50 درصدی عرض کانال انحرافی می تواند در افزایش 13 درصدی رسوب انحرافی به کانال فرعی موثر باشد. شاخص عملکرد بزرگ تر از 1 بوده و از مقدار 6/1 الی 77/3 متغیر است و درنتیجه کانال انحرافی 90 درجه عملکرد مناسبی در انتقال رسوب دارد. با کاهش عدد فرود و افزایش عمق جریان و با مقدار عرض بدون بعد کانال انحرافی برابر 41/0 می توان گزینه مطلوب در انتقال رسوب را فراهم نمود، به گونه ای که با کمترین میزان دبی انحرافی بیشترین مقدار رسوب منحرف شود.
  کلیدواژگان: کانال انحرافی، انتقال رسوب، دبی انحرافی، جریان ثانویه
|
 • Roghayeh Vahedi *, Mirhassan Rasouli, Sadaghiani, Mohsen Barin Pages 259-272
  The objective of this study was to evaluate the effect of compost and biochar from trees pruning residues in the presence of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on some biological properties of calcareous soil. The experiment was carried out in a completely randomized design under greenhouse condition in rhizobox. The factors included organic matter (biochar, compost and control), microbial inoculation (PGPR bacteria and no microbial inoculation as a control) and soil (rhizospheric and non-rhizospheric soil). The organic carbon, microbial biomass carbon, microbial biomass phosphorus, microbial respiration, substrate-induced respiration and phosphatase enzymes in the rhizospheric and non-rhizospheric soils were determined at the end of growth period. The results showed that the simultaneous application of organic matter and microbial inoculation increased soil biological indices significantly as compared to control treatment. Furthermore, the compost treatment increased the microbial biomass carbon, microbial biomass phosphorus, alkaline and acid phosphatase enzyme activity in the rhizospheric soil by 1.02, 1.14, 1.16 and 1.10 times, as compared to the ones in non-rhizospheric soil, respectively. However, the lowest fraction of microbial biomass carbon to microbial biomass phosphorus was observed in rhizospheric soil of compost treatment. Microbial respiration and substrate-induced respiration in the compust rhizospheric soil were measured to be 1.04 and 1.21 times higher than the ones in the non-rhizospheric soil, respectively. In general, application of organic matter in the conditions of microbial inoculation compared with non-microbial inoculation lead to improve soil biological properties.
  Keywords: Soil biological indices, Pruning waste, Rhizospher, Rhizobox
 • Simin Shahoori, Ebrahim Sepehr *, Amir Rahimi Pages 273-285
  In order to investigate the effect of different levels of nitrogen and nitrate: ammonium ratios on yield and oil percentage of Thyme daenensis in saline and non-saline conditions, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) with 30 treatments and three replicates in perlite and sand medium. Nitrogen at three levels (5, 10 and 15 mM), nitrate: ammonium ratio at five levels (100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100) and salinity at two levels (0 and 50 mM sodium chloride) were applied. Results showed that the highest fresh and dry weight, percentage and yield of crop oil were obtained at 15 mM nitrogen and 75:25 nitrates: ammonium ratio in the non-saline conditions. In the saline condition the fresh and dry weight, percentage and yield of crop oil were reduced in all treatments and the highest yield was obtained in 15 mM nitrogen and 50:50 nitrates: ammonium ratio. Generally, it was concluded that the ratio of 75:25 nitrate: ammonium in non-saline condition and the ratio of 50:50 nitrate: ammonium in saline condition were the optimum ratios at 15 mM nitrogen level for obtaining the highest yield and oil percentages.
  Keywords: Non-Saline, Nitrate: Ammonium ratio, Nitrogen, Saline, Thymus
 • Meysam Abedinpour *, Ebrahim Roohani Pages 287-296
  Shortage of water resources, development of drip irrigation (T-Tape) method in the arid and semi-arid regions, enhancement of Nano fertilizer application in agriculture, the effect of magnetic water on yield and water use efficiency for crops led to carry out a research for this purpose. Therefore, the present study investigates the possibility of increasing yield and water productivity of soybean crop using drip irrigation (T-Tape) with Ferro-iron fertilizer under magnetic and non-magnetic conditions in a complete randomized block design with three replications in the Kashmar city, East of Iran during 2016. Main treatments consisted of two types of magnetic (M1) and non-magnetic water (M2) and sub-treatments including four levels of Nano-iron fertilizer (0 or no fertilizer: N1; 0.2:N2; 0.4:N3 and 0.6:N4 g/liter per unit area). The results showed that the effect of Nano-iron fertilizer and magnetized water on grain yield, biomass and water use efficiency were significant at 5% level. Although, the interaction effect of magnetic water and nano-iron fertilizer was not significant on crop properties. Irrigation with magnetized water and Nano-iron fertilizer at 0.6 glit-1m-2 increased the grain yield (with the production of 3670 kg/ha) 25% as compared to the control treatment. The lowest grain yield was obtained in non-fertilizer and non-magnetic water treatment with the production of 2.565 kg/ha. The water use efficiency of soybean was varied from 0.49 to 0.71 kg/m3, which were corresponded to M2N1 and M1N4 treatments, respectively.
  Keywords: Magnetized water, Nano-Iron fertilizer, Soybean, T-Tape
 • Reza Ayoubi Kia, Somaye Janatrostami *, Afshin Ashrafzadeh, Behnam Shafiei, Sabet Pages 297-312
  Because of the significant impact of water on economic development, social stability and ecological balance, the allocation of water resources has become a worldwide issue. In this paper, a multi-objective planning model consist of two objective functions was developed for water allocation to maximize the productivity of economical benefit and the equity of water allocation in Sefidroud basin located in Iran. A Compromise Programming method was applied to trade off both the objective functions. The different weights of the objective functions and the definitions of TDS, DSA and DSB schemes were investigated in terms of equity, economical benefit productivity and equity establishment. The results showed that TDS is the best scheme for balancing the target functions. With the except of TDS, surface water allocation and economical benefit do not follow a particular pattern in other weights of target functions, so that decision makers are confused to choose the best weights of the objective functions. Shannon Entropy theory is a suitable solution for selecting the best weights of the objective functions. The results obtained by applying the Shannon Entropy theory showed that the best weights of the objective functions for the productivity of economical benefit and water allocation equity according to the decision maker’s priority were 0.35 and 0.65, respectively. Generally, the results of this study showed that if decision maker’s priorities were not clear, Shannon Entropy theory and Compromise Programming method could be used to determine the weights of each objective functions in order to make a balance among the objective functions.
  Keywords: Efficiency, Equity, Water resources, Management, Sefidroud basin
 • Ahmad Nemati, Seyed Hossein Ghoreishi Najafabadi *, Gholamreza Joodaki, Seyed Saeed Mousavi Nadoushni Pages 313-327
  Determining the onset, severity and duration of drought provides vital information for managing water resources to decision makers. The computation of these parameters requires integrated data on soil moisture content and groundwater level. The installation and utilization of a regular network system for recording these data in massive water basins is very costly. In the central plateau catchment of Iran where the average rainfall is very small, the required observational data with suitable spatial distribution are not available. In this paper, the frequency, duration and severity of agricultural droughts in this catchment are determined by the Total Storage Deficit Index (TSDI) obtained from the GRACE satellite based-data. Then, due to the heterogeneous distribution of meteorological stations in the studied area, 142 stations were selected and the MicroMet interpolation model and Kriging geostatistical method were used to fit a homogenous network on the meteorological data at the catchment area. Finally, the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) was calculated with timescales of 3, 6 and 12 months to be compared with the results of TSDI. Based on these calculations, the studied area has experienced several agricultural droughts with different severity and extent that the spatio-temporal distribution and drought severity obtained from both indices are in good agreement with each other.
  Keywords: Total Storage Deficiency Index (TSDI), Standard Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI), Spatiaotemporal Drought Distribution, Severity, Duration of Drought
 • Maryam Ahmadi *, Abdul Rahim Hooshmand, Saeed Boroomandnasab, Mohammad Ali Sharifi Pages 329-338
  This study was carried out to calibrate and validate the WOFOST model for winter wheat in Qazvin plain. Firstly, the model was calibrated based on the phenological data obtained from the field experiment during the year 2016-2017. Then the model was validated based on the four years field data. After that the model recalibrated in terms of physiological aspects using leaf area index, biomass and crop yield. The model simulated flowering and maturity dates with 11 and 4 days accuracy (RMSE). The simulation results showed an acceptable fitness with the observation data. After calibration, the root mean square errors (NRMSE) of simulated model were estimated to be 12.05, 11.1 and 15.4% for yield, biomass and leaf area index, respectively. Based on the obtained results, the model was estimated all the proposed parameters less than the field data (CRM<0). The highest model efficiency was obtained for leaf area index. After that the model efficiencies were 0.95 and 0.94 for crop yield and biomass, respectively. The lowest value for determination coefficient (CD) was obtained for biomass, showing the largest dispersion between simulation and measurements values.
  Keywords: Crop Growth Simulation, Phenological Dates, Biomass, Crop Yield
 • Hossein Dehghanisanij *, Hamidreza Haji Agha Bozorgi, Aliasghar Ghaemi, Masoud Noshadi Pages 339-351
  Salt accumulation in the soil profile is a challenge for irrigated agriculture and the study of salt concentration and its variation in the soil profile under different irrigation systems and management is needed. In this study, Sodium, magnesium, calcium and SAR concentration were studied under three irrigation regimes; farmer management (I1), Irrigation requirement (I2) and I2 plus leaching requirement (I3) in Safaeyeh in Kerman during two cultivation years (1391-1392). According to the results sodium, magnesium, and SAR deceased after irrigation but calcium did not affect by irrigation time. In development growth period, the highest values of SAR, sodium and magnesium were found to be corresponded to 75, 50 and 75 cm soil depth, respectively. The highest values of sodium and magnesium in I3 treatment were 123.4 and 43.6 meq/lit which were corresponded to the soil depth of 75cm. The highest value of calcium in I3 treatment was correspond to the soil depth of 25cm which was 52meq/lit. The highest value of SAR (12.4) was belong to the soil depth of 75 cm which indicates calcium has moved upward and toward the emitter. The interaction effect of irrigation regimes, soil depth, and recording time (before and after irrigation) showed that the highest concentrations of sodium, magnesium and SAR were 131.8, 74.4 and 54.3 meq/lit respectively, which were belong to I3 and 75 cm soil depth before irrigation. The highest amount of SAR was 12.8 which were belonging to I3 treatment, too. Calcium variations in the soil under I2 and I3 irrigation regimes shows the important of irrigation management for salinity control. The results showed that I2 have better performance than the other irrigation regimes due to less salt accumulation and SAR values in the root zone.
  Keywords: Irrigation management, leaching, pistachio, Saline water, SAR
 • Hamideh Noory *, Ali Mokhtari, Majid Vazifedoust Pages 353-362
  Evapotranspiration is one of the most important processes in water and radiative transfer in hydrological cycle, and the required energy for this process is provided by solar radiation. Therefore, the accuracy of evapotranspiration estimation is strongly depends on the accuracy of solar radiation estimation. This study was conducted to evaluate the different surface solar radiation models such as empirical models (Angstrom and Hargreaves-Samani), physically-based models (NCEP and GLDAS) and a satellite observation model (CM-SAF). The results showed that the calibrated Angstrom model with R2=0.9 and SEE=2.58 was the most efficient model. However, the accuracy of this model is strongly depends on the calibration procedure and the existence of sunshine data. The GLDAS model with R2= 0.87 and SEE=3.5 was the second most efficient model after calibrated Angstrom model. The GLDAS model, in spite of 10.2% overestimation of surface solar radiation, can be the most efficient model in areas with the lack of meteorological data.
  Keywords: Angstrom, CM-SAF, GLDAS, Hargreaves-Samani, Surface solar radiation
 • Farhad Akbarpour *, Manoochehr Fathi, Moghadam, Ahmad Fathi Pages 363-377
  Measuring flow discharge in open waterways has always been one of the most important concerns for water experts. Flow surface image velocimetry method as a non-contact option has recently been widely utilized to measure discharge in open channels. One of these methods is a type of PIV method named LSPIV which has been paied more attention due to the elimination of laser application. In this study, LSPIV was used to measure 2D velocity field over the surface of a steep supercritical flow. Totally 24 experiments including three different slopes (2, 6 and 10 percent) and eight different dimension ratios (7 to 20.5) were conducted and in each experiment the flow surface was recorded with a frequency of 125 fps for 60 seconds. The Velocity Index was calculated bt the obtained velocity data. This index is used for convering the surface velocity to average velocity of the cross section and subsequently for determination of flow discharge. The effect of different dimention ratios on VI was investigated. The average value for VI was obtained to be 0.701 which is differ from the established value (0.85) by about 17%. Moreover, the flow surface time-averaged velocity patterns were quantitavely compared for different flow conditions. Since, the velocity index has been so far studied for subcritical conditions, the results of this study may be helpfull for measuring supercritical flows.
  Keywords: LSPIV, Steep Channels, Velocity Index (VI), Flow Pattern, Supercritical Flow
 • Kazem Nosrati *, Mohhamad Reza Zare, Saeede Jalali Pages 379-387
  Sediment tracing method has been proven as a successful and effective method to determining sediment sources contribution in sediment yield in recent two decades. Ziarat drainage basin in Golestan province is one of the water supply resources in Gorgan city. The main lithological formations in the study area are Gorgan Schists, Quaternary alluvial deposits, Shemshak and Khosh yeylagh Formation which could have an important role in erosion and sediment yield. For tracing sediment, 14 samples of suspended sediment from catchment outlet during precipitation events and 43 representative samples of geologic formations (as sediment sources) from the soil surface (depth of 0-5 cm) were collected and geochemical elements, 137Cs and organic carbon were measured in the samples as tracers. The optimum set of tracers was selected by using Kruskal-Wallis test and discriminate function analysis. The results of this study indicate that the tracers including OC, 137Cs and Cu have the most potential to discriminate the sediment sources. The result of the sediment fingerprinting mixing model showed that Shemshak formation, fluvial deposition, Khosh yeylagh and Shist formation have 42, 31/9 and 23/7, 1.6% of the sediment contributions in sediment yield, respectively.
  Keywords: : Sediment tracing, geochemical tracer, ziarat watershed, 137Cs
 • Vahid Khodavisi, Bijan Khalili Moghadam *, Habiballah Nadian, Mohsen Soleimani Pages 389-399
  Kerosene has been utilized as an herbicide in some parts of Khuzestan province, Iran. In the present study, a pot factorial experiment on the basis of a completely randomized design with three replicates was conducted to investigate the effects of kerosene (at six levels including; 0, 2, 4, 6, 8 and 10 ml per kg of soil) on growth and physiological indices of three vegetables (parsley, coriander and carrot) grown in a kerosene-contaminated soil. Furthermore, the accumulation of heavy metals in the vegetables was investigated. Results showed that the biomass and chlorophyll content of the vegetables decreased as kerosene concentration increased. The amounts of prolin and anthocyanin also decreased at high kerosene concentration (with the exception of carrot in which they increased). The amounts of Cd, pb, Zn, and Cu in the root and shoot of vegetables increased significantly by increasing the amount of kerosene in soil. As by increasing 10 ml of kerosene to each kg of soil, the average concentration of Cd, Cu and pb increased in the root (10, 68, 6.5 ppm) and shoot (4, 88, 2.5 ppm) of parsley; root (9, 65, 5.7 ppm) and shoot (3.3, 83, 2 ppm) of coriander, and root (9, 45, 5 ppm) and shoot (4.2, 80, 1.58 ppm) of carrot. Finally, this research indicated that the average concentration of heavy metals in the three vegetables was higher than the world standard level. Hence, high consumption of these vegetables could be dangerous for consumers.
  Keywords: Kerosene, Heavy metals, Weeds, Vegetables, Dezful
 • Mina Shakiba, Teymour Sohrabi *, Farhad Mirzaei, Ahmad Ali Pourbabaee Pages 401-409
  Despite of numerous studies on BTEX biodegradation, a few researches has been conducted to optimize the environmental conditions for biodegradation of this pollutant considering the effective factors. The objective of this study was to investigate the effect of environmental factors such as nitrate, salinity and cell mass (the isolated bacterium from the soil) on BTEX degradation and to optimize the environmental conditions for biodegradation. In order to identify the appropriate microorganism for BTEX degradation, isolation of the bacterium from the oil contaminated soil was performed firstly. Then the nitrate, salinity, cell mass and BTEX concentrations were considered as independent variables to optimize BTEX degradation conditions by the isolated bacterium. Finally, a quadratic polynomial mathematical model was suggested by the Design Expert software (R2=0.85). This research showed that the isolated bacterium is able to degrade BTEX and the proper condition for degradation can be achieved by applying the above-mentioned model. Results showed that the effect of BTEX and Nitrate concentration on BTEX degradation is significant. So that increasing BTEX concentration to the extent of 200 ppm and decreasing nitrate concentration to the extent of 400 ppm reduced BTEX degradation to 4.2% and 9%, respectively.
  Keywords: Biodegradation, optimization, BTEX, polynomial mathematical model
 • Ebrahim Nohani *, Saman Ebrahimi Pages 411-424
  Scouring threaten the stability of hydraulic structures in various forms. One way to indirectly reduce scouring is to put collars and vanes. Collar is a thin plate at a certain height from the base of the bridge which prevents direct contact of down flow in front of the pier with the river bed and undermines the activity of horseshoe whirlpool. Also, in the scouring foundations, the speed of scouring reduces or in other words, the time of scouring is delayed. In this study, using experimental modeling, the researcher investigated the effects of combined collar and vanes on the reduction of scouring depth on cylindrical pier. According to the results of the experiment, the highest scour depth reduction for the Froude number of 0.246 and the pier in the vicinity of the collar of twice the pier diameter and six submerged plates for each tripod occurred respectively (55%, 96%, 98%). Also, the results showed that submerged plates with impact on stream lines and collars with protection of the pier against downstream vortices and Horseshoe vortices are suitable tools for reducing scour depth in Cylindrical bridge pier group.
  Keywords: Scouring, Cylindrical pier, Collar, Vanes, Experimental
 • JAMAL Abas Palangi, Mohammad Ali Gholami *, Mohammad Ali Bahmanyar Pages 425-435
  Phosphorus is not only the main nutrient of living organisms and the basic materials of many industries, but also it is one of the important parameters affecting the environment. In this study, the effect of different levels of Hexa decyl tri methyl ammonium surfactant concentration on modification of clinoptilolite zeolite was investigated in order to remove phosphate using column tests. For this purpose, the effect of modified zeolite with 0, 10, 20 and 25 mg/L concentrations were investigated using columns with height of 30 cm, diameter of 32 mm and with upward flow. Three common models; Bohart-Adams, Thomas and modified dose-response, with an artificial intelligence model of adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) were investigated in terms of modeling the breakthrough curve in the adsorption column,. The results of this study showed that the amount of equilibrium absorption capacity increases from 0.08 to 0.23 mg/L with increasing surfactant concentration. The concentration of 25 mg/L with a breakthrough and saturation time of 15 and 225 minutes and an adsorption capacity of 0.23 mg/g was the best level for modification of zeolite in order to remove phosphorus. The modified dose-response model versus the Thomas and Bohart-Adams models is the most accurate adsorption math model to predict a column breakthrough curve for phosphorus removal. Also, the results of this study indicate that ANFIS is more capable and accurate than the conventional kinetics models in estimating the output concentration from phosphorus adsorption column which results a reduction of 44, 32 and 20% of the average relative error, root mean square error and chi-square, relative to the best mathematical adsorption model.
  Keywords: Modified zeolite, absorption capacity, artificial intelligence, breakthrough curve
 • Behzad Hessari *, Kamran Zeinalzadeh Pages 437-447
  Due to the importance of trend study of rivers discharges, in this paper, the trend of average discharge variations of the rivers in Urmia Lake basin was analyzed. Investigating the role of discharge changes, entering to the lake on lake’s surface reduction was another goal of this study. For this purpose, the recorded data of 65 hydrometric stations (during 1978-2011) were analyzed. Non-parametric Mann-Kendall method considering autocorrelation effect was used for trend analysis in this paper. On the basis of the obtained results, discharge time series was significant at 95% confidence level in more than half of the stations (41 stations) having autocorrelation with 1-year lag. Also, more than half of the stations (58 stations) had a descending trend and this trend was significant at 95% confidence level in 38 stations. The average volume of surface water entering the lake have been reached from 4654 MCM in years before 1995 (the starting year of drying) to 2134 MCM in years after 1995. The time series of surface water entering the Urmia Lake had a decreasing trend and on the basis of t-student, the difference between average discharges during the two periods (after and before 1995) was significant at 95% confidence level. The results of this study shows a reduction in the surface waters across the whole basin area discharging to the Urmia Lake during the years after 1995 and the role of this phenomenon on the lake’s water level fall. This emphasizes that the proper management of water resources in different consumption sectors including agriculture should be considered due to climatological governing situations.
  Keywords: Trend analysis, Urmia Lake Basin, Average discharge, Mann Kendall
 • Samaneh Aryabod, Amir Fotovat *, Khorassani Reza, Mohammad Hassan Entezari Pages 449-462
  This study has investigated cadmium immobilization in the soil at the present of nano and micro titanium dioxid and the role of humic acid in nanoparticle stability and cadmium adsorption on nano and micro particles. The results of this study showed that in the soil contaminated with cadmium in suspension conditions, humic acid increased soluble cadmium in supernatant suspention and therfore increased cadmium availability in the soil. Modification of TiO2 nanoparticles surfaces with humic acid increases adsorption of cadmium at the nanoparticle surfaces. Also, since microparticles have reduced the soluble cadmium in supernatant suspensions and the concentration of exchangeable cadmium to a greater extend than nanoparticles, it can be concluded that the effect of microparticles in reducing available cadmium in the soil is greater than that of nanoparticles.
  Keywords: nano, micro TiO2, cadmium fractionation, humic acid, soil suspention, nano particle stability
 • Marziye Zandi Baghche, Maryam *, Parviz Shekaari Pages 463-480
  Digital soil mapping (DSM) can be defined as a production of spatial soil information. Decision tree (DT) algorithm is one of the most popular machine learning methods which was applied in several recent DSM studies. This study was carried out to evaluate the capability of DT in mapping soils in Miandarband region with area of 50,000 ha in Kermanshah province. The C5.0 decision tree algorithm (with and without boosting meta-algorithm) used to establish spatial relationships between known soil taxonomic classes and environmental variables. Using simple systematic sampling, 78 pedons were studied and 6 great groups and 14 subgroups of Soil Taxonomy (ST) were identified. Thirty environmental items were derived from a digital elevation model (DEM) file and a landsat-8 OLI/TIRS (July/Tir 1394) image of the area. Predictions made by C5.0 algorithm showed OA values of 73 percent for great group and subgroup, while comparable values for Kappa Index were 0.61 and 0.63, respectively. Combination of boosting meta-algorithm with C5.0 increased OA values for ST categories 0.80 and 0.76 and Kappa Index values to 72 percent and 66 percent. Results showed a considerable capability for DT in recognition of soil pattern over the study area and the topographic variables seems to be most important. Also, analysis of the produced maps, compared with the observed soil pattern during the field survey, revealed a reasonable agreement of decision tree algorithm predictions with reality.
  Keywords: : Digital Soil Mapping, C5.0 algorithm, Boosting, Environmental Covariates, Miandaband Plain
 • Sina Besharat *, Gisoo Hashempour, Kamran Zeinalzadeh Pages 481-493
  Estimation and modeling of non-saturated hydraulic properties of the soil is an effective approach to accelerate and facilitate studies on the movement of water and salts in the soil. In this paper, an inverse solution estimation method was used to analyze the results obtained by disk infiltrometer tools. Also, Wooding analytical method and Hydrus-1D software were used to simulate infiltration values and hydraulic properties. In this regard, four lysimeters were used and infiltration experiments were carried out at suctions of 15, 6, 3 and 1 cm. Also, pressure data were recorded by four tensiometers installed in the lysimeters. Finally, the results of the inverse solution method were compared with the Wooding method. The results showed that the inverse solution method was generally in good agreement with the Wooding analysis method. The inverse solution method estimated the unsaturated hydraulic conductivity values close to Wooding method at low suctions, but the estimated values were greater 12% than the Wooding method with increasing suctions.
  Keywords: Disc infiltrometer, Hydraulic conductivity, Hydrus, Wooding method
 • Seyede Hadis Hayatolgheib Moghadam *, Parisa, Sadat Ashofteh Pages 495-504
  In this research, the effect of climate change phenomenon on optimal management of water resources in Khorramabad basin was investigated. The developed hybrid model based on the Bayesian approach was used for this purpose. So that initially the output of AOGCM models under the A2 emission scenario during the baseline period 1971-2000 and the future period 2040-2069 were downscaled and 100 examples of the downscaled monthly probability distribution function of the temperature and rainfall were produced based on the weighting method, using the Monte Carlo method and SIMLAB Software. The results indicated that the future long-term monthly average temperature would increase between 1.93 to 3.7 oC. The rainfall will increase in some months and decrease in another months. The rainfall variations in the basin under scenario A2 during the period 2040-2069 will be in the range of -17.29 and 1036.04 percent as compared to the baseline. Then, by introducing the future temperature and precipitation of the hybrid model into the calibrated and verified IHACRES, the future runoff will be achieved. The results showed a decrease in future runoff rates relative to baseline values. This reduction would be 4.33 % for the A2 scenario during the period 2040-2069. Finally, different scenarios were investigated by WEAP model and the amounts of water allocation at the baseline and climate change periods were compared. It was found that the seasons (such as summer) in which the water demand and consumption are increased, there would be an unmet demand (failure period) and this situation will be intensified in climate change condition. As the amount of annual unmet demand will be equal to 0.17×106 m3 and for the A2-2040-2069 scenario, it will be increased by 87% and equal to 1.33×106 m3 as compared to the baseline.
  Keywords: Climate change scenario, Hybrid model based on the Bayesian approach, Optimal water resources management, WEAP model
 • Pejman Aminian *, Ahmad Ahmadi, Samad Emamgholizadeh Pages 505-514
  In recent decades, although dam construction has been increased, but most of them have experienced huge sedimentation problems during operation. To solve this problem scientifically and efficiently, Sediment Bypass Tunnels (SBTs) could be incorporated. SBTs are division channels that transfer the flow containing sediments from the upstream to the downstream of the dam reservoir. In this experimental study, the effect of division channel width on deviated flow rate and sediment rate into the secondary channels has been investigated. For this purpose, Froude number and flow depth as variables were studied in three different widths of the diversion channel. The results of this study reveals that increasing Froude number reduces the deviated flow rate and sediment rate to the lateral channel up to 20 and 44% respectively. On the other hand, 33% width reduction of the diversion channel could result a reduction of 8.5% in the deviated flow rate and 50% increase in the width could increase 13% the deviated sediment rate into the lateral channel. The performance index was greater than one and ranged from 1.6 to 3.77. Hence the 90-degree diversion channel has a good performance for sediment transportation. By decreasing Froude number and increasing flow depth in a diversion channel (with dimensionless width=0.41), it is possible to find the optimum choice for sediment transportation by which the highest sediments could be deviated by the lowest deviated flow rate.
  Keywords: Sediment Bypass Tunnels (SBTs), sediment transfer, secondary flow, deviated flow