فهرست مطالب

 • پیاپی 26 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امیر خادم علیزاده* صفحات 7-24
  اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسلامی، قلمرو، وظایف و مسئولیت هایی متفاوت با دیگر تمدن ها و نظریه های اقتصادی آن ها دارد. سازگاری بخش عمومی، عاملی پیشبرنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی است. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، واکاوی مولفه های اقتصاد بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه اقتصاد بخش عمومی می تواند از طریق ایجاد عدالت و رشد، استقلال و اقتدار اقتصادی، نهادسازی، تحکیم ارزش های اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسلامی اثر گذار باشد. همچنین برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت ها، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری مطلوب اسلام در بستر تمدنی اسلام، برخی از مهم ترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی می باشند.
  کلیدواژگان: اقتصاد بخش عمومی، تمدن نوین اسلامی، رشد و تعالی اخلاقی، مولفه
 • ندا جمشیدی*، مهدی طغیانی دولت آبادی صفحات 25-50
  در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می شود. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و...) را دریافت می کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه گذاری گردیده و از محل سرمایه گذاری عوایدی حاصل می شود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت می کند. اصل کفالت همگانی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می یابد.
  کلیدواژگان: ریسک، پوشش ریسک، بیمه، تکافل، صندوق تکافل
 • محسن مهرآرا*، سهیل آیین، یاسمن حکم اللهی حکم اللهی صفحات 51-67
  امروزه نحوه اثرگذاری توسعه مالی و سرکوب مالی بر رشد اقتصادی موضوعی چالش برانگیز می باشد. با توجه به دیدگاه های متفاوت در این حوزه، این پژوهش به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانک ها و نرخ سود آن ها بر رشد اقتصادی در دو کشور ایران و مالزی بصورت تطبیقی می پردازد. دوره زمانی تحقیق حاضر 1366-1396 برای ایران و 2016-1985 برای مالزی و با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL به برآورد الگو پرداخته شده است. نتایج آماری حاکی از تاثیرگذاری مثبت متغیرهای تسهیلات اعطایی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت بر نرخ رشد اقتصادی و تاثیر منفی نرخ سود حقیقی برای تسهیلات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران است. اما ضریب متغیر تراز تجاری در ایران منفی و در مالزی مثبت و به لحاظ آماری بی معنی است که آسیب پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تحولات تراز تجاری منعکس می کند. به علاوه اثرمثبت FDI و اثر منفی نرخ سود تسهیلات بر رشد اقتصادی در مالزی به مراتب قوی تر از ایران است. لذا سیاست پولی و نرخ بهره ابزار موثرتری برای کنترل نوسانات در طول ادوار تجاری در اقتصاد مالزی نسبت به ایران بحساب می آید.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، سرکوب مالی، تسهیلات اعطایی بانک ها، نرخ سود حقیقی، رشد اقتصادی
 • داریوش دموری*، حمید جاویدان صفحات 69-96
  پیشرفت کشورهای اسلامی و به وجود آمدن نیازهای جدید برای تامین مالی، توسعه اقتصادی و همچنین اجتناب از ربا در دو دهه اخیر، متفکران و دانشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی و جایگزینی آن ها با ابزارهای مالی جدید انداخته است. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره توانسته جایگاه مناسبی را در بازارهای اسلامی پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد فازی برای روش ویکور، رتبه بندی گزینه ها و وزن های اهمیت معیارها به عنوان اعداد فازی در نظر گرفته می شوند. به این منظور سعی شده تا با شناسایی و اولویت بندی استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، براساس ریسک ها، دامنه کاربرد و قدرت نقد شوندگی در بازار سرمایه از تکنیک ویکور فازی استفاده شود. با توجه به ماهیت عدم اطمینان و ابهام موجود در ارزیابی ابزارهای مالی اسلامی، از قابلیت های منطق فازی جهت تکمیل ماتریس عملکرد تصمیم گیری استفاده شده است و در نهایت مشخص گردید که اولویت تامین مالی از طریق اوراق بهادار اسلامی به ترتیب اوراق اسناد خزانه، اوراق استصناع، اوراق اجاره و اوراق سلف است.
  کلیدواژگان: ابزارهای مالی اسلامی، اولویت بندی، تکنیک ویکور فازی
 • حسین جلوداری*، عبدالله نجاری، اکبر جلوداری، یونس جلوداری صفحات 97-129
  در نظام اقتصادی اسلامی، جهت رسیدن به تامین رفاع عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه و همچنین رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی، مستلزم داشتن اقتصادی شکوفا و در حال رشد است. که برای این امر باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد. تا جایی که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را اقتصادی خواندند که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. هدف از این پژوهش، شناخت اقتصاد مقاومتی در اسلام و تاثیر آن بر یک کشور می باشد. این پژوهش یک روش توصیفی- تحلیلی است. تحقیقات نشان می دهد یک اقتصاد با ویژگی اقتصاد مقاومتی باید تلاش کند تا نقش تاثیرگذاری در اقتصاد جهانی ایفا کند به طوری که اعمال هرگونه تحریمی علیه کشور مذکور، امنیت اقتصاد جهانی را با مخاطره مواجه سازد. بر این اساس مبنای اقتصاد مقاومتی برای کشور جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی و مبانی قرآن کریم باشد.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، آیات، اسلام، روایات، ایران، قرآن کریم
 • محسن زنگنه، محمد غفاری فرد، محمد جواد عالمی* صفحات 131-150
  صنعت بانکداری یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها به حساب می آید، بانکداری اسلامی امروزه در کنار بانکداری متعارف نقش فعال و گسترده در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط کنونی نظام بانکی در جریان فعالیت های خود با انواع مختلف از چالش ها و ریسک ها مواجه است. یکی از جمله ریسک های که بانک ها را تهدید می کند ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت درست موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. از این رو این تحقیق به بررسی تطبیقی ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از شاخص نسبت های مالی در بانکداری اسلامی ایران و بانکداری متعارف در افغانستان پرداخته است. بدین منظور از داده های جمع آوری شده از ترازنامه 4 بانک اسلامی در ایران و 4 بانک متعارف در افغانستان طی سال های 1394 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های منتخب اسلامی ایران بیشتر از بانک های منتخب متعارف در افغانستان است، بیشتر بودن این نسبت ها بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر در بانک های منتخب اسلامی ایران در مقایسه با افغانستان است. نسبت سرمایه به دارایی و نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها در بانک های منتخب اسلامی ایران پایین تر از بانک های متعارف در افغانستان هست پایین بودن این دو نسبت گویایی ریسک نقدینگی کمتر در بانکداری متعارف افغانستان نسبت به بانک های منتخب اسلامی ایران است؛ بنابراین نتایج همه ی این نسبت ها نشان می دهد که ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی ایران بیشتر از بانکداری متعارف در افغانستان است.
  کلیدواژگان: بانک، ریسک نقدینگی، نسبت های مالی، افغانستان، ایران
 • علی اکبر کریمی *، سید حسین میرمعزی، سید رضاحسینی صفحات 151-177
  مصرف گرایی به معنای اصالت دادن به مصرف در جوامع سرمایه داری برای پوشش تولیدات انبوه سرمایه داری از یک سو و از سوی دیگر برای تامین آزادی های فردی بیش تر و دست یابی به هویتی مستقل شکل گرفت. از این رو این پدیده نه به عنوان امری مذموم و مطرود بلکه پذیرفتنی و ضروری برای حیات اقتصادی اجتماعی جوامع تلقی می شود. شواهد زیادی نشان می دهد مردم کشورهای دیگر با ارزش ها و هنجارهای مختلف از جمله ایران نیز چنین الگویی را برای زندگی اجتماعی اقتصادی خود برگزیده اند. اما از نقطه نظر آموزه های اسلامی، مصرف گرایی و ابعاد و شاخصه های آن می تواند به عنوان یک پدیده مستحدثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا درک صحیحی از آن در میان مردم و نخبگان شکل گیرد. از این رو در این مقاله اولا شناسایی شاخصه های دقیق این پدیده به روش توصیفی- تحلیلی با به کارگیری آثار اندیشمندان و متفکران غربی و ثانیا تطبیق این الگو با شاخصه های متناظر با آن در الگوی اسلامی مصرف که منطبق بر اصول، قواعد و آموزه های اسلامی استخراج شده است، مسئله اصلی تحقیق است که پاسخ به آن می تواند برای سیاست گذاری اصلاح الگوی مصرف، دلالت های سودمندی ارائه بخشد و جامعه را به اقتصاد و فرهنگی پیش رو، پویا و مقاوم نزدیک تر سازد. یافته های مقاله نشان می دهد در چندین حوزه مفهومی نظیر آزادی، استقلال، منزلت اجتماعی، رشد اقتصادی، زیست محیط، عدالت اجتماعی و... افتراقات جدی میان دو الگو وجود دارد که الگوی اسلامی مصرف اگر به کار بسته شود ضمن حذف بسیاری از پیامدها و آثار سوء مصرف گرایی غربی، مزایای ادعایی آن و بلکه امتیازاتی دیگر را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: مصرف گرایی غربی، الگوی اسلامی مصرف، شاخصه ها، بررسی تطبیقی
 • پرویز نصیر خانی *، نیره رحیمی، راضیه خلیلی صفحات 179-211
  در این مقاله کوشش شده است با یک بررسی تجربی در چارچوب اقتصاد رفتاری، اثر ایمان دینی با نگاه اسلامی بر تخصیص زمان به کردار های در راه خدا بررسی شود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهر زاهدان هستند که از میان آن ها 500 تن به عنوان نمونه برای این بررسی انتخاب شده اند. داده های این بررسی با ابزار پرسش نامه گرد آوری شده است. تحلیل با روش اقتصاد سنجی (رگرسیون) انجام شده است. اصلی ترین یافته آن است که ایمان و تجربه دینی بر انجام کردارهای در راه خدا اثر مثبت معنادار دارد، در حالی که درامد اثر منفی بر اندازه کردارهای در راه خدا دارد. همچنین کردارهای در راه خدا میان مذهب شیعه و سنی یکسان است، ولی کردارهای در راه خدا با زمان گذاشته شده برای تفریح ها رابطه مثبت دارد. همچنین کردار در راه خدا با پرداخت هزینه در راه خدا رابطه مثبت دارد و هر چه این بیشتر شده است آن هم افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: کردار های در راه خدا، تخصیص زمان، ایمان
 • عباس عرب مازار *، سیدعلی پایتختی اسکویی، لاله طبقچی اکبری صفحات 181-198
  دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جوامع بشری است، در این بین نقش توسعه انسانی حائز اهمیت فراوانی بوده و انسان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه از جایگاه خاصی در طراحی و اجرای سیاست های توسعه برخوردار است. این اهمیت وافر موجب شده تا کشور های جهان و سازمان های بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تاثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. عقود بانکداری اسلامی از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به توسعه در اقتصاد اسلامی حائز اهمیت فراوانی بوده و می تواند اثرات قابل توجهی را برمولفه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اسلامی داشته باشد. در این مطالعه تاثیر  عقود بانکداری اسلامی به تفکیک قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای و قراردادهای مشارکتی بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی سال های 1379 تا 1395 (براساس داده های فصلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از روش آزمون کرانه ها و تکنیک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد، که عقود بانکداری اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت منجربه بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران شده است
  کلیدواژگان: عقود بانکداری اسلامی، شاخص توسعه انسانی، الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده
 • محمد آزاد *، محمدرضا رجب زاده صفحات 199-255
  تصمیم گیری مدیران اغلب در شرایط ریسک انجام می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی تصمیم گیری ها، تعیین سطح ریسک و مدیریت آن برای فرد تصمیم گیرنده مهم و ضروری است. از طرف دیگر، همسویی ریسک و بازده اهمیت این مساله را دو چندان می کند، زیرا خلق ارزش بعنوان هدف اصلی مدیریت مستقیما تحت تاثیر سطح ریسکی است که مدیر می پذیرد. بی توجهی به این مقوله می تواند منجر به جابجایی ثروت بین گروه های مختلف ذینفعان گردد. مقاله پیش رو نوعی تحقیق اکتشافی است که به روش فلسفی، ضرورت مدیریت ریسک را از دیدگاه اسلام بررسی نموده و مصداق هایی برای آن ارائه می کند. در ادامه، با مرور ویژگی های ابزارهای مالی مختلف شامل اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی، قرارداد تاخت و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، چارچوب های واکنش به ریسک از منظر اسلام و فقه بررسی می شود. پویایی فقه شیعه باعث گردیده برخی از این ابزارها به روش مهندسی مجدد و منطبق سازی با موازین شرعی، در بازار سرمایه و بورس کالا قابل عرضه شوند. اگرچه، در حال حاضر استفاده از این ابزارها بویژه در بازار سرمایه بسیار محدود
  می باشد ولی کماکان طراحی ابزارهای مالی جدید و یا تصحیح دیگر ابزارهای موجود ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: ريسک، مديريت ريسک، فقه شيعه، شرايط عدم اطمينان، جابجايي ثروت
|
 • Amir KhademAlizadeh * Pages 7-24
  Public sector economics with an Islamic approach has scope, duties and responsibilities different from other civilizations and their economic theories. Compatibility of  public  sector, drivers in the development of a new Islamic civilization in the current era. The aim of this study which carried out by Analytical – descriptive method is analysis the Compatibility of public sector economics with the new Islamic civilization. The findings show that the public sector economics can through the creation of justice and growth, economic independence and authority, institution building, strengthening Islamic values and strengthen social and religious capital and civilizational unity influence in the formation and development of a new Islamic civilization. As well as create social justice, growth and prosperity, providing infrastructure, institutions and fields of civilization and the realization of Islamic good governance in the context of Islamic civilization, some of the most important components of the public sector are compatible with the new Islamic civilization.
  Keywords: Public sector economics, The new Islamic civilization, Growth, ethical transcend, Component
 • Neda Jamshidi *, Mehdi ToghyaniDolatabadi Pages 25-50
  In Islam, economic justice is based on two dimensions of social balance and social Takaful From the point of view of social balance, eradicating poverty is an issue of Islamic society, and from the point of view of social tact, it refers to the social responsibility of each individual in dealing with problems in society. Nowadays, Takaful has attracted the attention of Islamic finance scholars and financial market players around the world as one of the most commonly used models in risk coverage and insurance. In overall mechanism of the Takaful that's it the motakafelin, under a religious contract, pays a sum of money to the Takaful Fund as gifts and receives a certain services (such as payment of damages, etc.). Also the resources of the Takaful Fund are invested in projects which have a religious nature, and incomes are earned through investment. Takaful Company receives through this income a sum as a wage (Previously agreed upon between the members and the company). The principle of public bail is governed on this pattern as one of the basic principles of the Islamic economic system. According to this principle, the community members are mutually exclusive and they should take each other's bail. Accordingly, in this risk-taking pattern, unlike the usual insurance that is profitable, economic justice is well realized.
  Keywords: Risk, Risk Coverage, Insurance, Takaful, Takaful Fund.
 • Mohsen Mehrara *, Soheyl Aeein, Yasaman HokmAllahi Pages 51-67
  the effect of financial development and financial repression on economic growth is a challenging topic. This research examines the effect of banks facilities and their interest rates on economic growth in both Iran and Malaysia during the period 1366-1396 for Iran and 1985- 2016  for Malaysia by using the Distributed Lag Regression Model (ARDL). The statistical results indicate the positive effect of the variables of banks' facilities, foreign direct investment, and fixed capital formation on the growth rate and the negative effect of the real interest rate on the economic growth rate in Iran. But the trade balance coefficient negative in Iran and positive and insignificant in Malaysia, implying the vulnerability of the Iranian economy to foreign trade. In addition, the positive effect of FDI and the negative effect of the facility's interest rate on economic growth in Malaysia are far stronger than Iran. Therefore, monetary and interest rate policy is a more effective instrument for controlling flucyuations during the business cycle in the Malaysian economy compared to Iran.
  Keywords: financial development, financial repression, domestic credit, real interest rate, growth
 • Dariuosh Damoori *, Hamid Javidan Pages 69-96
  The advancement of Islamic countries and the emergence of new financial and economic development needs, as well as avoiding usury in the past two decades, have prompted Muslim scholars and thinkers to design Islamic finance instruments and replace them with new financial instruments. During this time, a number of Islamic finance instruments were designed and implemented. Financial managers and experts were confused about choosing the best-fitting tools for financing. Sukuk, as one of the most sophisticated Islamic finance instruments, has been able to put the right place between the government and the Islamic company. To this end, in this research, we tried to identify and prioritize the use of Islamic financial instruments, based on the risks, the scope and applicability of liquidity in the capital market by using Fuzzy Vicor Method. Due to the nature of uncertainty and ambiguity in the evaluation, fuzzy logic capabilities were used to complete the performance decision matrix. Finally, it was determined that the priority of financing through Islamic securities is, respectively, Treasury bills, Intangible Bonds, Leasing Bonds and Indebted Bonds.
  Keywords: Islamic Finance Tools, Prioritization Fuzzy Vicor Method
 • Hossein Jelodari *, Abdolah Najari, Akbar Jelodari, Yones Jelodari Pages 97-129
  In the Islamic economic system, it requires a thriving and growing economy in order to achieve the achievement of a public defense and the eradication of poverty from the level of society as well as the achievement of authority and economic independence. To this end, foreign affiliations should be reduced and emphasis should be placed on domestic production and efforts to self-reliance. To the point where the Supreme Leader called the resistance economy economically, which under conditions of pressure, boycott, hostility and hostility can determine the country's growth and prosperity. The purpose of this research is to identify the resistance economy in Islam and its impact on a country. This research is a descriptive-analytical method. Research suggests that an economy with a resilient economy should strive to play an influential role in the global economy, so that imposing any sanctions against the country would jeopardize global security. Based on this, the basis of the resistance economy for the Islamic Republic of Iran should be based on the Islamic economy and the principles of the Holy Quran.
  Keywords: Resistance economics, verses, Islam, narrations, Iran, Holy Quran
 • Mohsen Zangane, Mohammad Ghafarifard, Mohammadjavad Alemi * Pages 131-150
  Banking industry is one of most important sector in the economy of countries. Islamic banking and conventional banking has an active role in the financing, economy cooperation and economic development of countries. Todays, banking system face to some challenge and risks. Liquidity risk is one of challenge that treats the banks and if it be incontrollable and mismanagement, the result will be bankruptcy. The purpose of this research is comparative study of liquidity risk and management in Islamic banking and conventional banking by using index of finance ratios in two system. In this research data collected between 2012-2015 from balance letter of four Islamic bank in Iran and four conventional bank in Afghanistan. The result of research show that ratio of debit to assets, ratio of facilities to assets and ratio of facilities to deposits in elected Islamic banks in Iran are more than Afghanistan conventional banks. Surpass of this ratios are marks of more liquidity risk in Iranian Islamic banks. Ratio of capital to assets, ratio of cash to entire assets in elected Iranian Islamic banks are lower than this ratios in Afghanistan banks and this result shows that liquidity risk in Islamic banking is more than conventional banks.
  Keywords: Bank, Liquidity Risk, Financial Ratios, Afghanistan, Iran
 • Ali Akbar Karimi *, Seyed Hosein Mirmoezi, Seyed Reza Hoseini Pages 151-177
  Consumption means the promotion of consumption and the purpose of life to be used in capitalist societies to cover the mass production of capitalism on the one hand, and on the other hand to provide more individual freedom and gain an independent identity. Hence, this phenomenon is not regarded as disingenuous but desirable and necessary for the social and economic life of societies. Many evidence suggests that other countries of the world, with different values and norms, including Iran, have chosen such a model for their socio-economic life. But from the point of view of Islamic teachings, consumerism and its dimensions and attributes can be analyzed as a new phenomenon. Therefore, in this paper, the identification of the exact characteristics of this phenomenon by descriptive-analytical method with the use of the works of Western thinkers and thinkers and then its comparison with Islamic principles, rules and teachings and, in other words, the Islamic model of consumption, is to be considered so through this comparison, to be able to provide useful implications for policy making and to bring society into a leading, dynamic, and resilient economy and culture.
  The findings of the paper show that there are three different levels in several conceptual areas such as freedom, independence, social status, economic growth, environment, social justice, etc. There are serious differences between the two patterns that the Islamic model of consumption, if employed, will eliminate many of negative consequences and effects of Western consumerism, and make its alleged benefits, but also more.
  Keywords: Western consumerism, Islamic pattern of consumption, indices, comparative study
 • Parviz Nasiri Khani *, Nayere Rahimi, Raziye Khalili Pages 179-211
  In this paper, it has been tried to conduct an empirical investigation of the effects of religious belief with an Islamic view on the time allocation on doing things in the way of God. The statistical population of the research is the graduate students of Zahedan Universities, which 500 people have been selected as the sample. The data were collected by a questionnaire. The analysis was performed using the econometric method (regression). The major finding of the research is that belief and religious experience has a significant positive effect on doing things in the way of God, while income has a negative effect. However, deeds for God are positively correlated with the time for recreations. In addition, doing things in the way of God have a positive relationship with paying costs for God and when this has been increased that increased also.
  Keywords: doing things in the way of God, time allocation, belief, religion
 • Abas Arabmazad *, Seyed Ali Paytakhti Oskooe, Lale Tabaghchi Akbari Pages 181-198
  Achieving economic growth and development is one of the most important goals of human societies. In the meantime, the role of human development is very important and human being both as a goal and a development tool has a special place in designing and implementation of development policies. This importance has made the world and international organizations pay special attention to human development and identify the factors that affect it. Islamic banking contracts are among the factors that are of great importance in the Issues related to development in Islamic economics and can have significant effects on the components of economic and social development in Islamic countries. In this study, the effect of Islamic banking contracts in terms of Musharekat, exchange contracts and Qard-ul-hasanah contracts on the human development index has been investigated in Iran during the years 2000 to 2016 (based on seasonal data). In order to estimate the effects of variables, the bounds testing and autoregressive distributed lag modeling (ARDL) approaches have been used. Regression results show that Islamic banking contracts in the short and long term have led to improvements in the human development index in Iran
  Keywords: Islamic Banking, Islamic Contracts, Human Development Index, Auto Regressive Distributed Lag, bounds testing