فهرست مطالب

بررسی های بازرگانی - سال شانزدهم شماره 90 (مرداد و شهرویور، مهر و آبان 1397)
 • سال شانزدهم شماره 90 (مرداد و شهرویور، مهر و آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحید کریمی، امیرهوشنگ فتحی زاده* صفحات 7-22
  سرمایه گذاری مشترک [1] در میان روش های متنوع مشارکت و سرمایه گذاری، نقش به سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه گذاری مشترک چه به صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه گذاری مشترک نیز می شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه گذاری مشترک با تاکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته اند. همان گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت های این قانون مورد تاکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم گیری ، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه ی سرمایه گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته اند. در این میان قانون سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه ی سرمایه گذاری خارجی تاثیر مثبتی داشته است.
  کلیدواژگان: جوینت ونچر، سرمایه گذاری خارجی، قانون تعهدات ترکیه، قانون سرمایه گذاری خارجی ترکیه
 • محمد یوسفی*، مصطفی قاضی زاده صفحات 23-39
  افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات مربوط به آن در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایش رقابت در کسب و کارها گردیده و بین المللی سازی را به یکی از مولفه های اساسی استراتژی های کسب و کار در بسیاری از شرکت های جهان تبدیل نموده است. تا کنون تلاش های بسیاری برای درک این فرایند صورت گرفته و تعاریف زیادی نیز برای بین المللی سازی شرکت ها ارائه شده است. بین المللی سازی شرکت ها یکی از موضوعاتی بوده است که در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و در طول زمان نیز مدل های بسیاری برای تبیین این فرایند ارائه شده است. علی رغم تفاوت های موجود در این نظریه ها، مدل آپ سالا، مدل های I و مدل رفتارهای پیش از صادرات بر فرایندهای داخلی شرکت ها برای رسیدن به اهداف بین المللی سازی تمرکز دارند ولیکن مدل های شبکه ای به دنبال توصیف فرایند بین المللی سازی شرکت ها بر اساس ایجاد و حفظ روابط با سایر شرکت ها هستند. هدف از نگارش این مقاله ارائه تصویری کلی و شفاف از مدل های بین المللی سازی و هم چنین بیان تفاوت های موجود بین این مدل ها می باشد.
  کلیدواژگان: ین المللی سازی، مدل آپ سالا، نظریه شبکه
 • ابوالفضل شاه آبادی*، فائزه مقیمی صفحات 40-56
  یکی از پدیده های قابل توجه در سال های اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. صنعت فرش، یکی از صادرات غیرنفتی است که ایران به وسیله آن می تواند حضور بهتری در بازارهای جهانی داشته باشد؛ چرا که در تولید آن از مزیت نسبتی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران شرکت های صادرکننده فرش در سطح کشور است که تعداد آن ها در سال 1394 بر طبق استعلامی که از بخش آماری اتحادیه فرش انجام شد برابر با 363 نفر و حجم نمونه 190 نفر است. پژوهش به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است و ابزار تحقیق پرسشنامه است که میان اعضای نمونه توزیع گشته است. ارتباط بین متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه تحلیل حاکی از آن است که درمجموع سه فرضیه اصلی پژوهش مورد تائید قرار گرفته است. استراتژی بین المللی، سازگاری بازاریابی و جهت گیری صادراتی بر عملکرد صادرات فرش در ایران دارای تاثیر معنادار هستند.
  کلیدواژگان: عملکرد صادرات، استراتژی بین المللی، سازگاری بازاریابی، جهت گیری بازار صادرات، صادرات فرش
 • حمزه امین طهماسبی*، هادی صدفی شیرآباد صفحات 57-77
  صادرات محصولات غیرنفتی به خصوص محصولات کشاورزی تاثیر بسیار مهمی در ارزآوری برای کشورمان دارد. لذا بررسی عوامل تاثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی و شناخت میزان تاثیرگذاری آن ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش معیارهای موثر بر صادرات محصول کیوی با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی می شود. سپس با استفاده از روش دیمتل، روابط تاثیرگذار و تاثیرپذیر متقابل معیارها بر روی یکدیگر معرفی شده و در نهایت عوامل تاثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی استخراج می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های صادراتی و سورتینگ های شهرستان تالش و آستارا است و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. در این راستا، 9 معیار به عنوان عوامل موثر بر صادرات کیوی طی دو مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل معیارها با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که در بین نه معیار انتخاب شده، قیمت محصول بیشترین تاثیرپذیری را بر روی سایر معیارها و بیشترین ضریب وزنی را در کل سیستم داراست و نقش آفرین ترین معیار بر میزان صادرات است. همچنین معیار عوامل اقتصادی بیشترین تاثیرگذاری را بر روی سایر معیارها داراست. نتایج نشان داد که با فرض کنترل کردن عوامل اقتصادی در زمینه صادرات محصول کیوی، می توان به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا کرد و درآمد ارزی کشور را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: تکنیک دلفی، تکنیک دیمتل، صادرات غیرنفتی، کیوی
 • ویدا ورهرامی*، افسانه تهرانی صفحات 78-92
  آگاهی نسبت به متغیرهای تاثیر گذار بر صادرات حامل های انرژی و میزان تاثیر هر کدام از این متغیرها، به سیاست گذاران اقتصادی این امکان را می دهد تا برنامه ریزی و پیش بینی های دقیق تری را در زمینه میزان عرضه حامل های انرژی در سال های آتی به عمل آورند. گاز طبیعی یکی از انرژی های مهم قرن 21 است که نقش بسیار مهمی در تجارت جهانی، به عنوان یک سوخت مهم ایفا خواهد نمود. کشور ما با داشتن ذخایر بسیار فراوان گاز می بایستی از مزیت های این سوخت پاک، هم برای استفاده داخلی و هم برای صادرات به کشورهای مختلف استفاده کند. با توجه به این مساله، در مطالعه حاضر، میزان و نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر صادرات گاز ایران به کشور ترکیه (از طریق خط لوله)، بر اساس الگوی خود توضیح برداری(VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس طی سال های 1393-1373 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده فرضیه اول تحقیق مبنی براین که تاثیر افزایش قیمت گاز نسبت به کاهش قیمت آن بر صادرات گاز به ترکیه، بیشتر است را تایید نمی کند و فرضیه دوم تحقیق مبنی بر این که اثر تغییرات قیمت گاز بر صادرات آن به ترکیه، نامتقارن می باشد، تایید می گردد.
  کلیدواژگان: صادرات گاز طبیعی، تغییرات قیمت گاز، خط لوله، ترکیه
 • وحید مکی زاده*، نیما ابوالحسینی صفحات 93-107
  تشکیل اتحادهای استراتژیک یکی از مهم ترین استراتژی های بنگاه ها در صنعت نفت و صنایع وابسته آن می باشد. از این رو ارزیابی عملکرد آنها نیز یکی از مهمترین عرصه های مطالعاتی به شمار می رود. به همین منظور در این تحقیق الگوی عملکرد اتحادهای استراتژیک با درنظر گرفتن تاثیرات تنوع اتحاد ارایه شده است. 113 پرسشنامه در میان بنگاه های مشارکت کننده در اتحادهای استراتژیک صنعت نفت، گاز و پتروشیمی توزیع شد که 73 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون مدل نیز از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 2.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که تجربه اتحاد بر قابلیت مدیریت اتحاد و عملکرد اتحاد اثر مثبتی دارد. همچنین تاثیر قابلیت مدیریت اتحاد بر مزیت رقابتی و عملکرد تایید شد. اثر مزیت رقابتی بر عملکرد نیز تایید شد. اما اثر تنوع بر عملکرد اتحاد رد شد. تفکیک آثار نشان داد که تجربه اتحاد تاثیر بسزایی در عملکرد اتحادها دارد.
  کلیدواژگان: اتحادهای استراتژیک، تجربه اتحاد، تنوع اتحاد، عملکرد اتحاد، قابلیت اتحاد
|
 • Vahid Karimi, Amirhoshang Fathizadeh * Pages 7-22
  Joint ventures as a legal institution have contributed significantly to the expansion and development of international trade. Both kind of Joint ventures, contractual and entity types have been accepted and executed throughout the world. Although Turkish legal has no specific law on the issue and has not addressed JV directly, but it has been addressed indirectly in various laws, and its various dimensions have been investigated. The new Turkish law on Legal Commitments in twenty articles has reviewed the partnership agreement, which includes the contract of Joint ventures as well. Meantime, the law of Foreign Direct Investment plays critical role on Joint ventures. It is worth mentioning that in this regulation the principle of contractual freedom is emphasized. It has some substantive part regarding the amount of shareholding, the distribution of profits and losses between the parties, the decision-making process, the board of directors and management, the prohibition of competition between partners, Inspection, Changes in the structure of the JV, new partner process and termination of JV. On the shade of such regulations Turkish traders have got this opportunity to conclude JV agreements with foreign investors complying global standards and has had a positive impact on the development of foreign investment.
  Keywords: Joint Venture, Foreign Investment, Turkish Code of Obligation, Turkish Foreign Direct Investments Law
 • Mostafa Ghazizadeh Pages 23-39
  The Increasing Growth of the world trade volume and it’s changes has made internationalization as one of the key components of business strategies in many companies in the world. So far, many attempts have been made to understand this process, and there are many definitions for the internationalization of companies. Internationalization of companies is one of the issues that has attracted the attention of many researchers in recent years. Over time, many models have been presented to explain this process. Despite the differences in these theories, the Apalsa model, I models and pre-export behavior models focus on the internal processes of companies to achieve internationalization goals, but network models seek to describe the internationalization process of companies based on the establishment and maintenance of relationships with other companies. The purpose of this article is to present a comprehensive and transparent picture of internationalization models their well as their differences.
  Keywords: Internationalization, Upsala Model, Network Theory
 • Abolfazl Shahabadi *, Faezeh Moghimi Pages 40-56
  The carpet industry is one of the important non-oil exports which Iran can have a better presence on the world markets, because it has a comparative advantage in its production. The main purpose of this research is to investigate the effect of marketing on export performance. The statistical population of the research includes all managers of carpet exporter companies in the country, whose number in 2015, according to a query from the Statistical Section of the carpet association, is 363 and the sample size is 190. The purpose of the research is applied research. In terms of data collection, it is a descriptive-survey research type and a survey tool is a questionnaire distributed among sample members. The relationship between research variables has been examined through path analysis Using the LASERL software the results of the analysis indicate that three main hypotheses of the research have been confirmed in total. International strategy, marketing compatibility and export orientation on carpet export performance in Iran have a significant effect.
  Keywords: Export Performance, International Strategy, Marketing Compatibility, Export Market Orientation, Export of Carpets
 • Hamzeamin Tahmasebi *, Hadi Sadafi Pages 57-77
  The export of non-oil products, particularly agricultural products has a significant effect on foreign exchange earnings in Iran. Therefore, it seems essential to study the effective factors and its extent on the agricultural products export. In this research, the effective criteria on kiwifruit export is identified using Delphi technique. Then, using DEMATEL method, inter-affected and inter-effective relations of the criteria is explained and eventually effective factors on agricultural products export are extracted. The statistical population, in this research, consists of export companies and sorting companies located in Talesh and Astara. The main data collection tool is a questionnaire. In this regard, using Delphi technique in two stages, 9 criteria as effective factors on kiwifruit export are identified. According to the results from the analysis of the criteria using DEMATEL technique, it is determined that among the 9 selected criteria, product price is the most affected criteria and the most weighting coefficient in the whole system, as well as being the leading factor on export. However, the economic factors are the most effective ones. Findings indicate that controlling the economic factors on kiwifruit export allows for access to many markets and can also improve the foreign income.
  Keywords: Delphi Technique, DEMATEL, Non-Oil Export, Kiwi Fruit
 • Vida Varahrami *, Afsaneh Tehrani Pages 78-92
  Energy sector is one of the main sectors in each country whit big effect on other economic sectors. Having knowledge on effective factors on energy source, let policy makers have better forecasting. Natural gas is one of the main energy in 21 century which has main rule in global trade. Iran has many gas sources and should use it for export to different countries. in this paper, effects of effective factors on natural gas export to Turkey with pipeline is surveyed with Vector Autoregressive model and impulse response and variance decomposition according to (1994-2014). Results reveal that, the first hypothesis effects of increase of natural gas price is more than decrease of natural gas price on gas export to Turkey is not Confirmed and second hypothes is effects of natural gas price changes on it’s export to Turkey is asymmetric is Confirmed.
  Keywords: Natural Gas Export, Gas Price Changes, Pipeline, Turkey
 • Vahid Makkizadeh* Pages 93-107
  Forming of strategic alliances is one of the most important strategies of firms in the oil industry and its related industries; so, the performance evaluation is also an important field of study this is considered. in these kind of studies, The purpose of this study is to present a model of strategic alliances performance with respect to alliance diversity. from 113 questionnaires distributed among firms participating in strategic alliances in the oil, gas and petrochemical industry, 73 usable questionnaires were returned. Latent variables are all in the range of acceptable reliability. To test the model, partial Least Squares Method and Smart PLS-Graph software version 2.0 was used. The results showed that alliance experience has a positive effect on alliance management capability and Alliance performance. Positive impact of Alliance management capability on competitive advantage, and competitive advantage impact on performance is also confirmed. Separation of impacts Showe that experience has a significant impact on the performance of alliances.
  Keywords: Strategic alliance, Alliance Experience, Alliance Management capability, Alliance Diversity, Alliance Performance