فهرست مطالب

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی - سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مسعود احمدزاده صفحه 0
  کشاورزی زیستی(Biofarming) با محوریت استفاده از پروبیوتیک های گیاهی و حشرات مفید، رویکرد مدیریتی مهمی در توسعه کشاوزی پایدار محسوب می شود. طبق پیش بینی های انجام گرفته، در سال 2100 میلادی جمعیت جهان به یازده میلیارد نفر خواهد رسید. برای تامین نیاز غذایی این جمعیت باید تولیدات کشاورزی افزایش یابد (تقریبا معادل 8/1 درصد افزایش بازدهی در سطح هر مزرعه). محدودیت های منابع آب و خاک، توسعه کشاورزی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. براساس آمارهای رسمی، میانگین بارش کشور، 250 میلی متر، یک سوم متوسط بارندگی جهان بوده، قسمت اعظم مناطق کشور را اقلیم خشک و فراخشک در برگرفته و اقلیم مرطوب نیز بخش های اندکی از کشور را پوشش داده است. باتوجه به نقشه اقلیمی ایران، 36 درصد اقلیم فراخشک، 29 درصد اقلیم خشک بیابانی، بیست درصد اقلیم نیمه خشک، پنج درصد اقلیم مدیترانه ای، سه درصد اقلیم نیمه مرطوب و هفت درصد اقلیم مرطوب را فرا گرفته است. به دلیل این محدودیت ها، 78/49 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی کشور در شرایط دیم کشت می شود. در این میان تنش خشکی سبب کاهش شدید عملکرد در گیاهان زراعی گردیده است. بنابر آمارهای رسمی منتشرشده، حدود 5/15 میلیون هکتار از اراضی ایران تحت تنش شوری است که حدود 4/9 درصد از اراضی کل را تشکیل می دهد. به طوری که در ایران حدود پنجاه درصد از عملکرد گیاهان تحت تاثیر تنش شوری قرار دارد که در نهایت، سبب خسارت اقتصادی قابل توجهی به بخش کشاورزی می شود.
 • مریم خضری*، افسانه عباس پور انبی، فرزانه محمدسور صفحات 1-16
  بیماری لکه برگی باکتریایی گوجه فرنگی ناشی از باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae یکی از عوامل مشکل ساز مهم برای تولید این محصول در گلخانه و مزرعه است. در این مطالعه، تاثیر سویه هایی از ریزوباکتری های پروبیوتیک بر شاخص های بذر، فاکتورهای رشدی گیاه و کنترل بیولوژیک عامل بیماری لکه برگی سیرینگایی گوجه فرنگی در آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. باکتری های بیماری زا و پروبیوتیک از مزارع گوجه فرنگی استان آذربایجان غربی جداسازی شدند. شناسایی ریزوباکتری های مفید با استفاده از روش های فنوتیپی و مولکولی انجام شد. توانایی 21 سویه ریزوباکتری منتخب از گونه های Bacillus subtilis و Pseudomonas fluorescens در تولید متابولیت های ثانویه با استفاده از روش های نقطه گذاری سوسپانسیون فیلتر شده و قرار دادن باکتری پروبیوتیک در چاهک ارزیابی شد. همچنین سویه ها از نظر تولید آنزیم های لیپاز، پروتئاز و پروتئاز قلیایی مورد بررسی قرار گرفتند. سویه های ریزوباکتری در هر دو روش موجب کاهش رشد باکتری بیماری زا در آزمایشگاه شدند و آنزیم های هیدرولیتیک توسط کلیه سویه ها تولید شدند. برخی از سویه های باکتری موجب افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذرهای گوجه فرنگی شدند. در گلخانه، سویه های منتخب باعث افزایش فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی شدند. بیشترین تاثیر در مورد سویه های Pf23 و Bs11 دیده شد. باکتری های پروبیوتیک موجب کاهش بیماری بین 25 و 25/81 درصد نسبت به شاهد شدند. در گلخانه سویه Bs11 با 25/81% و سویه هایBs6 و Pf23 با 50/61% کاهش بیماری نسبت به شاهد، بیشترین تاثیر را در کاهش لکه های ایجاد شده روی برگ نشان دادند. سویه های Bs11 و Pf23 به عنوان سویه های برتر این مطالعه در تاثیر روی فاکتورهای رشدی گیاه و کاهش بیماری لکه برگی سیرینگایی گوجه فرنگی انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: Pseudomonas syringae pv، syringae، کنترل بیولوژیک، سودوموناس فلورسنت، باسیلوس سابتیلیس
 • حسن ملکشی، جعفر محقق*، رضا طلایی حسن لویی، حسین الله یاری صفحات 17-30
  سن شکارگرNesidiocoris tenuis در کنترل بید گوجه‏فرنگی Tuta absoluta و ‏سفیدبالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum در گلخانه‏های گوجه‏فرنگی نقش موثری دارد. پراسنجه‏های رشدی سن در شرایط آزمایشگاهی روی برگچه‏های گوجه‏فرنگی با تغذیه از تخم‏های بید آرد و بید گوجه‏فرنگی مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده‏ها به روش جدول ‏زندگی دو جنسی سن- مرحله زیستی، انجام شد. میانگین طول دوره‏های پیش از بلوغ سن شکارگر در تغذیه از تخم‏های یادشده به‏ترتیب 23/0±15/24‏ و 47/0±58/29‏ روز به‏دست آمد. طول عمر حشرات بالغ ماده و نر به‏ترتیب 9/58±3/46 و 17/4±64/42 روز (با تغذیه از تخم‏ بید آرد) و 72/0 ± 39/47 و 73/0 ± 62/43 روز (با تغذیه از تخم بید گوجه‏فرنگی) محاسبه شد. میانگین زادآوری حشره با تغذیه از تخم‏های مذکور به‏ترتیب 91/14 ± 08/79 و 53/3 ± 66 تخم بود. پراسنجه‏های جمعیت پایدار به‏ترتیب با تغذیه از طعمه‏های یاد شده برای نرخ سرشتی افزایش (r) 009/0 ± 078/0 و 006/0 ± 084/0 بر روز، نرخ کرانمند افزایش (λ) 001/0 ± 082/1 و 006/0 ± 087/1 بر روز، نرخ سره زادآوری (R0) 55/5 ± 88/17 و 46/4 ± 42/22 نتاج بر فرد، نرخ ناسره زادآوری (GRR) 91/17 ± 41/66 و 62/6 ± 85/56 نتاج بر فرد و میانگین زمان یک نسل (T) 04/1 ± 1/36 و70/0 ± 24/37 روز به‏دست آمد که اختلاف معنی‏داری را نشان نداد. در یک نتیجه گیری عملی به ویژه برای محیط های گلخانه ای، می‏توان سن شکارگر N. tenuis را روی تخم‏های بید آرد تولید انبوه کرد و سپس علیه بید گوجه‏فرنگی بکار گرفت، بدون این که نگران کاهش ویژگی های زیستی شکارگر باشیم.
  کلیدواژگان: پرورش انبوه، سن شکارگر Nesidiocoris tenuis، مهار زیستی
 • مهدی اخلاقی، سعید طریقی*، پریسا طاهری صفحات 31-47
  در پژوهش حاضر اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی افسنطین، بابونه، زیره سبز، بادرنجبویه، آنغوزه، عرعر و اکالیپتوس علیه باکتری Erwinia amylovora مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون بیماری زایی جدایه ها بر روی میوه نارس گلابی رقم اسپادونا انجام شد و بیماری زا ترین جدایه جهت ادامه آزمایش ها انتخاب گردید. حساسیت جدایه منتخب به دو ترکیب مسی و پنج آنتی بیوتیک سنجیده شد. اثر ضد باکتریایی عصاره ها در سه غلظت مختلف با استفاده از روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی اثر هم افزایی با ترکیبات مسی از عصاره ی گیاه بادرنجبویه که دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی بود استفاده شد. همچنین نقش عصاره گیاه بادرنجبویه در القای مقاومت، بر روی نهال گلابی رقم اسپادونا بررسی شد. نتایج نشان داد عصاره بادرنجبویه با میانگین قطر هاله بازدارنده 66/15 میلیمتر دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی بر روی جدایه GA3 بود. عصاره گیاهان بابونه و عرعر در تمامی غلظت های بکار برده شده فاقد اثر کشندگی بودند. همچنین نتایج نشان از عدم تاثیر هم افزایی عصاره بادرنجبویه و ترکیبات مسی مورد آزمایش داشت. نتایج اثرات القای مقاومت در گیاه توسط عصاره باردنجبویه مثبت ارزیابی شد. بررسی آنزیم آنتی اکسیدانتی گایاکول پراکسیداز در هفت زمان مورد بررسی بیانگر افزایش سطح این آنزیم در 24 ساعات اولیه نسبت به شاهد و تیمار باکتری بود. نتایج این تحقیق میتواند راهکارهای جدیدی را در تحقیقات آینده به منظور کنترل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار، از طریق استفاده از مواد موثره گیاهان دارویی ارایه دهد.
  کلیدواژگان: آتشک، مهار زیستی، گیاه دارویی، عصاره گیاهی
 • مریم آبیاری، صدیقه محمدی* صفحات 49-64
  در پژوهش حاضر تاثیر گونه های مخمر S. cervisiae، R. mucilaginosa، P. jadini و P. fermentans در شرایط آزمایشگاهی بر روی قارچ مایکوگون و بیماری حباب تر بررسی گردید. برای این منظور مکانیسم های آنتاگونیستی در شرایط آزمایشگاهی با سه روش کشت متقابل، ترکیبات فرار و غیر فرار برای بیمارگر و میزبان بطور جداگانه انجام شد. در آزمون کشت متقابل هر چهار مخمر توانایی محدود کردن و رقابت با بیمارگر را داشتند ولی مخمرهای S. cervisiae، P. jadini و P. fermentans که کمترین شاخص انتخابی را نسبت به شاهد داشتند موثرترین مخمرها در کنترل بیماری حباب تر بودند. ترکیبات فرار هر چهار مخمر باعث کنترل بیمارگر شد و تمام آنها کمترین شاخص انتخابی را نسبت به شاهد داشتند و در کنترل بیماری حباب تر موثر بودند. تاثیر ترکیبات غیر فرار مخمرهای P. fermantans، P. jadini و R. mucilaginosa جهت بازدارندگی از رشد بیمارگر در انتهای آزمایش بیشتر بود ولی با لحاظ تمام نوبت های آماربرداری هر چهار مخمر کمترین شاخص انتخابی را نسبت به شاهد داشتند. در شرایط گلخانه نیز تاثیر گونه های مخمر بر کنترل بیماری با بررسی وزن تر کلاهک انجام شد. در شرایط گلخانه مشخص شد بیشترین وزن تر و تعداد قارچ در برداشت اول و دوم مربوط به تیمارهای بدون بیمارگر بود. همچنین در تیمارهای آلوده تاثیر مخمرهای S. cervisiae و P. jadinii در حفظ وزن تر و تعداد قارچ برداشت اول و دوم بیشتر از بقیه بود. در مجموع استفاده از دو گونه مخمر S. cervisiae و P. jadinii جهت مدیریت بیماری پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مکانیسم های آنتاگونیستی، ترکیبات فرار، کشت متقابل، قارچ
 • هادی شمسی، روح الله صابری*، حسین علایی، پژمان خدایگان، عبدالرضا اخگر صفحات 65-82
  در این مطالعه اثر برخی از باکتری های پروبیوتیک گیاهی جداسازی شده از مناطق شور و خشک در کنترل قارچ عامل بیماری گموز پسته و خصوصیات محرک رشدی (PGPR) بررسی شد.200 جدایه باکتریایی از ناحیه ریزوسفر و غیرریزوسفر درختان پسته و علف های هرز حاشیه باغات استان کرمان جداسازی شد. تعدا 30 جدایه توانستند حداکثر سطح شوری استفاده شده را تحمل کنند. جدایه های منتخب در آزمون القای واکنش فوق حساسیت مورد ارزیابی قرار گرفتند،. سه جدایه به دلیل مثبت بودن در این آزمون کنار گذاشته شدند و بفیه جدایه ها به عنوان عوامل آنتاگونیست بالقوه مورد مطالعه بیشتر قرار گرفتند. در مرحله اول قابلیت بیوکنترلی این جدایه ها در مقابل قارچ عامل بیماری گموز پسته Phytophthora drechsleri مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمون ایجاد هاله بازدارنده (آنتی بیوز) به کار گرفته شد. در این آزمون جدایه های آنتاگونیست اثر معنی داری در مهار رشد قارچ، P. drechsleri از خود نشان دادند. توانایی جدایه ها در تولید برخی متابولیت های بیوکنترلی از جمله تولید پروتئاز، ترکیبات فرار ضد قارچی و تولید سیانید هیدروژن ارزیابی شد. همچنین خصوصیات محرک رشدی این جدایه ها از جمله میزان تولید سیدروفور، تولید اندول و توان حل کنندگی فسفات های معدنی نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد از 27 جدایه انتخاب شده برای تعیین صفات محرک رشدی، 80 درصد حداقل دارای یکی از صفات PGPR بودند. 64 درصد از جدایه ها مولد سیدروفور، 80 درصد مولد IAA، 45 درصد دارای توانایی حل فسفات های نامحلول بودند. جدایه های (C16, F47, G11) به عنوان جدایه های برتر این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی در کنترل بیماری موفق بودند.
  کلیدواژگان: آنتاگونیست، آنتی بیوز، پوسیدگی طوقه و ریشه، کنترل بیولوژیک
 • جواد آبخو*، احمد مهربان صفحات 83-92
  این تحقیق با هدف بررسی اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن های دفاعی خربزه انجام شد. این آزمایش به دو روش آغشته سازی خاک باB. methylotrophicus و آغشته سازی بذر با آن در شرایط گلخانه انجام شد. همچنین بیان ژن های (GAL2) galactinol synthase 2،β-1,3- glucanas 2 (βGlu2) ، (CAT) catalase و (Chi) chitinase با تکنیک Real-time PCR ارزیابی شد. گیاهان تیمار شده با B. methylotrophicus از نظر شدت بیماری اختلاف معنی داری با شاهد داشتند. شدت بیماری در روش آغشته سازی خاک با B. methylotrophicus نسبت به روش آغشته سازی بذر به-طور معنی داری کمتر بود. میزان بیان ژن هایGAL2 ، βGlu2، CAT و Chi به طور معنی داری توسطB. methylotrophicus افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که B. methylotrophicus در کنترل بیماری پژمردگی ناشی از قارچF. o. f.sp. melonis و افزایش بیان ژن های دفاعی در گیاه خربزه موثر است. همچنین نتایج ما پیشنهاد می کند که B. methylotrophicus احتمالا از طریق القا ژن های دفاعی باعث افزایش مقاومت خربزه در مقابلF. o. f.sp. melonis می شود.
  کلیدواژگان: Bacillus methylotrophicus، Fusarium oxysporum f، sp، melonis، کنترل بیولوژیک، chitinase
 • اسماعیل محمودی*، صمد جعفری صفحات 93-103
  حدنصاب احساس (Quorum sensing) یک مکانیسم تنظیمکننده است که توسط Pectobacterium carotovorum برای تنظیم بیان ژن ها و تولید فاکتورهای بیماری زایی استفاده می شود. در سال های اخیر باکتری های مختلفی از خاک جداسازی شده اند که می توانند مولکول های پیام رسان باکتری ها به ویژه اسیل هموسرین لاکتون (AHL) را تجزیه و در حدنصاب احساس باکتری ها اختلال ایجاد کنند. در این پژوهش اثر ژن مولد آنزیم لاکتوناز (aiiA) از باکتری های Bacillus sp. DMS133 و Bacillus sp. A24 روی تحرک و تولید آنزیمهای بیماری زایی باکتری P. carotovorum EMPCC مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیتهای حرکت سطحی(Swimming)، شناگری (Swarming) و خزیدن در عمق (Twitching) در پکتوباکتریومهای موتانت و دارای ژن aiiA (جدایه هایEMPCC/aiiA1 و EMPCC/aiiA2) نسبت به باکتری تیپ وحشی (جدایه EMPCC) به شدت کاهش پیدا کرد. در آزمون اندازهگیری آنزیمهای بیماری زایی نیز حضور AHL لاکتوناز در باکتری موتانت باعث کاهش چشم گیر مقدار آنزیمهای پکتیناز، سلولاز و پروتئاز شد. به طوری که میانگین تولید این آنزیمها نسبت به باکتری فاقد ژن aiiA تا بیش از بیست برابر کاهش نشان داد. تحرک و تولید آنزیمهای تجزیهکننده دیواره سلولی گیاه از فاکتورهای مهم بیماری زایی پکتوباکتریومها هستند. حضور ژن aiiA لاکتوناز در این باکتری باعث تجزیه شدن مولکولهای پیامرسان و در نتیجه اختلال در فعالیتهای وابسته به QS به ویژه فاکتورهای بیماری زایی در P. carotovorum شده است.
  کلیدواژگان: Bacillus sp، بیان ژن aiiA، فاکتورهای بیماریزایی، پوسیدگی نرم
 • مهناز کهنسال، بیژن حاتمی، جهان گیر خواجه علی* صفحات 105-115
  زنجرک مو (Hemiptera: Cicadellidae) Arboridia kermanshah Dlabola یکی از مهم ترین آفت مو از نظر اقتصادی در اصفهان است. در این پژوهش، تغییرات فصلی آفت روی نه رقم شامل یاقوتی سفید، ریش بابا، عسکری، خلیلی، رطبی، سیاه، کشمشی سفید ، کشمشی قرمز و یاقوتی سیاه در طرح بلوک کامل تصادفی در قالب کرت های خرد شده ارزیابی شد. بیشترین تراکم حشرات کامل و پوره زنجرک مو در اواخر ماه های ادیبهشت و خرداد مشاهده شد. در دهه اول تیرماه میزان تخم ریزی به بیشترین میزان خود رسید. افزایش پارازیتیسم و سردی هوا در اواخر فصل منجر به کاهش تراکم جمعیت آفت گردید و در نهایت درصد آسیب آفت به کمترین مقدار خود رسید. نتایج حاصله نشان داد که تغییرات فصلی جمعیت حشرات کامل، پوره ها و درصد آسیب زنجرک مو بین ارقام مو اختلاف معنی-داری دارد. به نحوی که بیشترین تعداد پوره و حشره کامل و بیشترین درصد آسیب روی رقم یاقوتی سفید مشاهده شد. همچنین ارقام یاقوتی سیاه، کشمشی قرمز وکشمشی سفید با حداقل جمعیت خسارت زا جزو ارقام با درصد آسیب پایین زنجرک بودند. با توجه به تفاوت مشاهده در تراکم جمعیت و آسیب حاصله از زنجرک مو بین ارقام مو، انتخاب مناسب رقم می تواند در مدیریت تلفیقی آفت بکار گرفته شود
  کلیدواژگان: تراکم جمعیت، پارازیتیسم، درصد آسیب، مقاومت گیاهان، مدیریت آفات
 • میلاد آئینی *، محمد حامد قدوم پاریزی پور، پرنیان پولادی صفحات 117-127
  ویروس موزاییک توتون (TMV) ازجمله ویروس هایی است که تولید محصول گوجه فرنگی را در مزرعه و گلخانه، به شدت کاهش می دهد. مطالعه و تحقیق حاضر جهت تعیین ترکیب مناسبی از رایزوباکترهای پروبیوتیک به منظور کاهش شدت بیماری ناشی از ویروس موزاییک توتون در میزبان گوجه فرنگی در شرایط گلخانه صورت گرفت. از سه جدایه ی باکتری شامل Pseudomonas putida، Pseudomonas fluorescens و Bacillus subtilis پس از اثبات خاصیت عدم آنتاگونیستی با یکدیگر، استفاده شد. غلظت 108 واحد تشکیل دهنده کلنی بر میلی لیتر از سوسپانسیون باکتری ها به فرا ریشه ی گیاهچه های گوجه فرنگی اضافه شد. گیاهچه ها به طور مکانیکی با TMV مایه زنی و به مدت شش هفته جهت ظهور علائم نگهداری شدند. داده های شدت علائم بیماری، غلظت ویروس در گیاهان آلوده و شاخص های رشدی گیاهان مایه زنی شده ثبت و مورد تجزیه وتحلیل آماری انجام گرفت. نتایج نشان داد که در تیمار ترکیب سه باکتری P. putida، P. fluorescens و B. subtilis شدت علائم و تجمع TMV در گیاهان گوجه فرنگی در مقایسه با سایر تیمارها، کاهش معنی داری دارد. در مقابل، شاخص های رشدی گیاه با کاربرد این ترکیب باکتریایی، افزایش معنی-داری را در مقایسه با سایرین نشان داد. این نتایج نشان داد که ترکیبی از ریزوباکترهای پروبیوتیک دارای اثر هم افزایی بوده و می تواند موجب کاهش غلظت ویروس و افزایش مولفه های رشدی گیاه میزبان گردد.
  کلیدواژگان: الایزای غیرمستقیم، مایه زنی، چگالی نوری، شدت بیماری
 • مریم علی خانی، سیدعلی صفوی *، شهزاد ایرانی پور صفحات 129-139
  در این مطالعه اثرات زیرکشندگی قارچ Metschn.) Sorokin Metarhizium anisopliae)، جدایه DEMI001، روی فراسنجه های تولیدمثلی نتاج Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Tuta absoluta) ، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. لارو سن سوم مینوز گوجه فرنگی با غلظت های (103×29/1) LC10 ، (103×39/6) LC20 و (104×03/2) LC30 قارچ M. anisopliae، به روش غوطه وری زیست سنجی شد. طول دوره های تخمریزی و میزان زادآوری در والدین و نتاج، روزانه تا زمان مرگ ثبت شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت قارچ طول عمر حشرات کامل (نر و ماده) و طول دوره های تخمریزی در تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهش یافت. کمترین مقدار نرخ خالص زادآوری (19/0±75/31 تخم) و نرخ خالص باروری (16/03±0/26 تخم) در غلظت LC30 به دست آمد. میانگین سنی تفریخ در شاهد و غلظت های LC10، LC20 و LC30 به ترتیب 27، 54/23، 50/21 و 23روز بود. نتایج این تحقیق نشان داد تیمار لاروهای مینوز گوجه فرنگی با غلظت های زیرکشنده ی قارچ M. anisopliae فراسنجه های تولیدمثلی آفت را در نتاج تحت تاثیر قرار می دهد و می توان از آن در قالب مدیریت تلفیقی علیه T. absoluta استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مینوز گوجه فرنگی، تخمریزی، نرخ خالص زادآوری، نرخ خالص باروری
 • امیرحسین طورانی*، حبیب عباسی پور، بهنام امیری صفحات 141-145
  کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri یکی از مهم ترین شکارگرهای شپشک ها است که در سنین مختلف لاروی و حشره بالغ از تخم های بالشتک معمولی، Pulvinaria aurantii و شپشک آردآلود مرکبات، Planococcus citri در شمال ایران تغذیه می کند. در این تحقیق، میزان تغذیه مراحل سنی کفشدوزک شامل لاروهای سن یک، دو، سه، چهار و حشره بالغ (نر و ماده) در دماهای 20، 25، 30 و 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±80 درصد و دوره نوری D8L:16ساعت، از تخم های آفات مذکور شمارش شد، همچنین طول دوره مراحل مختلف لاروی محاسبه گردید. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنی داری بین میزان تغذیه مراحل سنی مختلف و در دماهای متفاوت وجود دارد. بیش ترین میزان تغذیه از تخم های بالشتک معمولی و شپشک آردآلود مربوط به حشره ماده کفشدوزک به ترتیب (22/503 ± 4/5762 (و (79/313 ±17/2222) بود. در بین دماها، بیشترین تغذیه از بالشتک معمولی در دمای 30 درجه سلسیوس و از شپشک آردآلود در دمای 25 درجه به ترتیب (19/240 ± 33/3696 (و (26/139 ± 06/1265) مشاهده شد. کوتاه ترین طول دوره لاروی در دمای 25 درجه مشاهده شد. نتایج نشان داد که میزان تغذیه کفشدوزک از تخم های آفات مذکور بالاست و می تواند به منظور کنترل بیولوژیک جمعیت آفت در باغات، استفاده شود
  کلیدواژگان: دما، کفشدوزک شکارگر، مراحل سنی، تغذیه
 • مریم پهلوان یلی*، مریم بزرگ امیر کلایی صفحات 147-151
  در این تحقیق واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) نسبت به تراکم های مختلف (10، 15، 20، 25، 30، 40 و 50) پوره های سن چهارم شته سبز گندم، (Schizaphis graminum (Rondani، در اتاقک رشد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) روی گندم مطالعه شد. تعداد طعمه های شکار شده توسط شکارگر در هر یک از تراکم ها پس از 24 ساعت ثبت شد و نوع واکنش تابعی به وسیله رگرسیون لجستیک و پارامترهای قدرت جستجوگری (a) و زمان دستیابی (Th) با استفاده از مدل راجرز تعیین شد. واکنش تابعی حشرات کامل این کفشدوزک نسبت به تراکم های مختلف پوره های شته سبز گندم ازنوع دوم بود. پارامترهای قدرت جستجوگری (a) و زمان دستیابی (Th) برای این شکارگر به ترتیب h-1012/0±070/0 و h 100/0±453/0 محاسبه شد. نتایج این پژوهش می تواند در بکارگیری این شکارگر در برنامه های مدیریت تلفیقی شته سبزگندم مفید باشد.
  کلیدواژگان: گندم، دشمنان طبیعی، شته سبز گندم، قدرت جستجوگری
 • صمد جمالی *، لیلا شادمانی، اکرم فاطمی صفحات 153-158
  قارچ های اندوفیت می توانند عوامل کنترل بیولوژیک کارآمدی باشند. مشاهدات فراوانی وجود دارد که این قارچ ها از گیاهان در برابر بیمارگرهای ریشه محافظت کرده اند. در این پژوهش اثر همستیزی 20 جدایه اندوفیتی ریشه جو شامل (یک جدایه) Alternaria alternata، (دو جدایه) Microdochium bolleyi، (چهار جدایه) Fusarium redolens، (یک جدایه) F. monliforme، (دو جدایه) F. tricinctum، (یک جدایه) Bipolaris zeicola، (یک جدایه) Epicoccum nigrum، (یک جدایه) Clonostachys rosea و جنس (شش جدایه) Alternaria sp. و یک جدایهsp. Pleosporales علیه دو قارچ بیمارگر Pythium aphanidermatum و Gaeumannomyces graminis در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تاثیر جدایه های قارچی اندوفیت بر P. aphanidermatum بر اساس گروه-بندی صورت گرفته با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که بیشترین درصد بازدارندگی مربوط به A. alternata و Alternaria sp. به میزان 48/59 و 24/57 و کمترین تاثیر مربوط به گونه قارچی Epicoccum nigrum و Fusarium redolens به میزان 92/8 درصد بود. نتایج تاثیر جدایه های قارچی اندوفیت بر G. graminis نیز بر اساس گروه بندی صورت گرفته با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که بیشترین درصد بازدارندگی مربوط به Alternaria sp. و F. tricinctum و به میزان 22/72 و 66/71 و درصد بود و جدایه .Pleosporales sp تفاوت معنی داری با شاهد نشان نداد.
  کلیدواژگان: قارچ های اندوفیت، آنتاگونیسم، بیمارگرهای ریشه
|
 • Maryam Khezri *, Afsaneh Abbaspour Anbi, Farzaneh Mohammad Sour Pages 1-16
  Tomato bacterial leaf spot caused by Pseudomonas syringae pv. syringae is a serious problem for tomato production in the greenhouse and field. In this study, effect of some probiotic rhizobacteria evaluated on seed indexes, plant growth factors and biocontrol of syringae leaf spot in the laboratory and greenhouse. All probiotic and pathogenic bacteria isolated from tomato fields in West Azarbaijan. Identification of benefit rhizobacteria carried out via phenotypic and molecular methods. Ability of 21 selected rhizobacteria of Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens strains in secondary metabolites production was investigated via two methods. In first method, filtered suspension spotted on medium, and in second one bacterial cell was poured in wells created on medium. In addition, the strains were studied for lipase, protease and alkaline protease production. In both methods, studied strains reduced the pathogenic bacterial growth in the laboratory, and hydrolytic enzymes produced by all strains. Some of the studied strains increased percentage and speed of tomato seed germination. Selected strains increased the growth factors of tomato plants in greenhouse. The greatest effect was observed in Pf23 and Bs11 strains. The probiotic bacteria reduced the disease between 25 and 81.25% compared to the control. In the greenhouse, Bs11 with 81.25% and Bs6 and Pf23 with 61.50% disease decreasing compared to control, showed the most effect in reducing leaf spots. Bs11 and Pf23 were selected as the best strains in effect on tomato growth factors and biocontrol of syringae leaf spot.
  Keywords: Pseudomonas syringae pv. syringae. Biological control, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis
 • Hassan Malkeshi, Jafar Mohaghegh *, Reza Talaei Hassanloueii, Hossein Allahyari Pages 17-30
  The predatory bug, Nesidiocoris tenuis is an effective biocontrol agent against Tuta absoluta and Trialeurodes vaporariorum in tomato greenhouses. The life table parameters of the predator were compared using Ephestia kuehniella and T. absoluta eggs on tomato leaflets under laboratory conditions. The data analysis was performed using age–stage two-sex life-table theory. The mean premature periods of the predator were 24.15 ± 0.23 and 29.58 ± 0.47 days feeding on E. kuehniella and T. absoluta eggs, respectively. Furthermore, the female and male longevities were 46.58 ± 3.9, 42.64 ± 4.17 and 47.39±0.72, 43.62±0.73 days on the above-mentioned eggs, respectively. Total fecundity of N. tenuis feeding on E. kuehniella and T. absoluta eggs was 79.08 ± 14.91 and 66 ± 3.53 eggs/female, respectively. Eventually, the population growth parameters were estimated: intrinsic rate of increase (r) 0.078 ± 0.009 and 0.084 ± 0.006 day-1, finite rate of increase (λ) 1.082 ± 0.01 and 1.087 ± 0.006 day-1, net reproductive rate (R0) 17.88 ± 5.55 and 22.42 ± 4.46 offspring/individual, gross reproductive rate (GRR) 66.41 ± 17.91 and 56.85 ± 6.62 offspring/individual, and mean generation time (T) 36.10 ± 1.04 and 37.24 ± 0.70 days, on the respective prey. However, there was not any significant difference between predators reared on E. kuehniella and T. absoluta eggs considering demographic parameters. In an applied conclusion, N. tenuis can be mass reared on E. kuehniella eggs and then be released against T. absoluta, especially in greenhouse environments, without any concern over possible decline on its demographic potential.
  Keywords: biological control, mass production, Nesidiocoris tenuis
 • Mahdi Akhlaghi, Saeed Tarighi *, Parissa Taheri Pages 31-47
  In the present study, antimicrobial effects of the ethanolic herbal extracts of seven medicinal plants including Absinthe, Chamomile, Cumin, Asafoetida, Gum tree, Balm and Tree of heaven against Erwinia amylovora bacterium were investigated. Virulence assay of the bacterial isolates on the immature pear fruit of the Spadona pear cultivar was performed, and the most pathogenic bacterium isolate was selected for further evaluation. Sensitivity of the selected isolate to two copper compounds and five antibiotics was examined. Antibacterial properties were assessed at three concentrations using the disk-diffusion method. To investigate the synergistic effect of the plant extract with copper compounds, the extract of Balm, which have been indicated maximum antibactericidal effect was used. The Balm plant extract was also tested on the seedling of Spadona pear. The ethanolic extract of Balm had the most significant antibacterial effects with the mean inhibition zone diameter of 15.66 mm against the GA3 isolate. The bactericidal effects were not exerted by Chamomile and Heaven tree. Moreover, the results indicated no synergistic effects in the plant extracts of Balm and the tested copper compounds. Our results demonstrated the positive stimulating effects of the plant resistance system by the Balm extract. Evaluation of guaiacol peroxidase at seven different intervals indicated the elevated level of GPX within the first 24 hours compared to the control and bacterial treatment. The results of this research can introduce novel suggestions for future researches in order to control fire blight disease of pome fruit trees via using active components of medicinal plants.
  Keywords: biological control, Fire blight, Herbal plant, Plant extract
 • Maryam Abyari, Sedigheh Mohammadi * Pages 49-64
  In this research the effect of S. cervisiae, R. mucilaginosa, P. jadini and P. fermentans in the lab condition were investigated on Mycogone and wet bobble and the best yeast introduced for disese control. For this aim, antagonistic mechanisms in the lab condition did with three methods dual culture, volatile and non-volatile metabolites for pathogen and host separately in completely randomized design with factorial experiment. The result showed that four yeasts could restrict and had competition in dual culture method, but S. cervisiae, P. jadini and P. fermentans that had the lowest selective index then control, were the most effective yeasts to control of disease and didn’t have negative effects on host. The non-volatile metabolite of all yeasts could control the pathogen and all of them had the lowest selective index then control and were the most effective yeasts to control of disease and didn’t have negative effects on host. The effect of on-volatile metabolite of R. mucilaginosa, P. jadini and P. fermentans in the end of experiment were more effective on pathogen growth's inhibition, but in total of experiment, all of yeasts had the lowest selective index then control and were the most effective yeasts to control of disease and didn’t have negative effects on host. Totally using of S. cervisiae and P. jadini with special chemicals and suitable cultural method suggested for management of disease.
  Keywords: Antagonistic mechanisms, dual culture, volatile metabolite, Mushroom
 • Hadi Shamsi, Roohallah Saberi Riseh *, Hossein Alaei, Pejman Khodaygan, Abdolreza Akhgar Pages 65-82
  In this study, the effect of some plant probiotic bacteria were isolated from salty and dry areas were investigated in control the fungus agent pistachio gummosis disease and growth stimulating properties. 200 bacteria isolates were isolated from rhizosphere and non rhizosphere areas of pistachio trees and weeds in the margins of gardens in Kerman province. Thirty isolates were able to endure the used salt tolerant. The bacteria isolates were investigated at the hypersensitivity reaction (HR) test. Three of them were eliminated due to positive result of HR and the other were studied more as antagonist agents. In the early stage the biocontrol ability of these isolates against the fungus causing pistachio gummosis diseases such as Phytophthora drechsleri were surveied. For this purpose, inhibition zone test (antibiosis) was performed that antagonist isolates showed significant effect on P. drechsleri growth. In the secondary stage, The ability of isolates to produce some biocontrol metabolites including protease, antifungal volatile compounds and hydrogen cyanide were evaluated. Growth stimulating characteristics of these isolates incloding amount of siderophore and IAA production were measured. soluble ability of insoluble mineral phosphate was surveied, too. The results showed from 27 studied isolates for growth stimulating properties, %80 at least had one of the PGPR properties. %64 of the isolates were productive of siderophore, %80 productive of IAA, %45 having solving ability of insoluble mineral phosphate. The isolates C16, F47 and G11 as superior isolates of this study in vitro were successful in controlling the disease.
  Keywords: Antagonist, Antibiosis, Crown, root rot, biological control
 • Javad Abkhoo *, Ahmad Mehraban Pages 83-92
  In this study, we investigated the effect of Bacillus methylotrophicus on control of Fusarium wilt disease of melon caused by F. oxysporum f. sp. melonis and the expression of some defense-related genes in melon. This experiment was carried out using two methods of soil treatment and seed treatment with B. methylotrophicus under greenhouse conditions. Furthermore, the expression of galactinol synthase 2 (GAL2), β-1,3- glucanas 2 (βGlu2), catalase (CAT) and chitinase (Chi) was evaluated by real-time PCR (qRT-PCR) technique. Disease severity was significantly reduced in plants treated with B. methylotrophicus particularly in soil treatment method. The expression of GAL2, βGlu2, CAT and Chi genes was significantly increased by B. methylotrophicus. The results showed the biocontrol activity of B. methylotrophicus against F. o. f. sp. melonis and the subsequent increase in the expression of defense-related genes in melon plant. Furthermore, our results suggest that B. methylotrophicus enhances disease resistance in melon against F. o. f. sp. melonis probably through induction of defense-related genes.
  Keywords: Bacillus methylotrophicus, biological control, chitinase, Fusarium oxysporum f.sp. melonis
 • Esmaeil Mahmoudi *, Samad Jafari Pages 93-103
  Quorum sensing (QS) is a regulatory mechanism used by Pectobacterium carotovorum for the genes expression and the production of virulence determinants. Recently, some soil inhabiting bacteria were isolated that degraded bacterial signaling molecules such as Acyl homoserine lacton (AHL). The aiiA gene is responcible for AHL lactonase enzymes in Bacillus species. In this research the effects of aiiA genes from Bacillus sp. DMS133 and Bacillus sp. A24 were evaluated on the motility properties and enzyme production in P. carotovorum. The results revealed that swimming, swarming and twitching motilities were significantly reduced in aiiA mutant pectobacteria (EMPCC/aiiA1 and EMPCC/aiiA2 strains) in comparison with the wild type EMPCC strain. The expression of aiiA genes in mutant Pectobacteria significanlty inhibited production of pectinase, protease and cellulase enzymes. According as the means of enzymes production in EMPCC twenty time more than mutant EMPCC/aiiA1 and EMPCC/aiiA2 strains. Motility and plant cellwall degradation enzymes are two most virulence determinants in Pectobacterium, which are regulated by AHL mediated quorum sensing. Heterologous production of AiiA lactonase enzyme in Pectobacterium causes degradation of signaling molecules and decreases accumulation of them around the bacterium. As a result, the quorum sensing and related phenotypes are inhibited in P. carotovorum.
  Keywords: Bacillus sp, heterologus expression, soft rot, virulence determinant
 • Jahangir Khajehali *, Mahnaz Kohansal, Bijan Hatami Pages 105-115
  The grape leafhopper, Arboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera, Cicadellidae), is one of the most economically important pests of most vineyards in Isfahan. Seasonal changes of the pest were determined on nine cultivars including White Yaghotii, Black Yaghotii, Askari, Rishbaba, Khalili, Rotabi, Red Keshmeshi, Black and White Keshmeshi in a randomized complete blocks design with split plots. In the present study, the highest density of adults and nymphs were observed in late May and June. Also, in the first decade of July, due to increased adult density, the egg density reached its highest level. The increase parasitism and cold weather in the late season leads to a reduction in the density of nymphs and adults, and ultimately the pest injury reached its lowest level at the end of the season. The results showed that the seasonal changes of the adults, nymphs and percentage of leaf injury had significant differences between grape cultivars. The highest population density of adults, nymphs and percentage of damage were observed on White Yaghotii. The lowest number of adults and damage percentage were recorded on Black Yaghotii, Red Keshmeshi, and White Keshmeshi. Considering differences in the population and injury of the pest on different grape cultivars, selection of suitable grape varieties can be helpful in the integrated pest management of A. Kermanshah.
  Keywords: Population density, Parasitism, Injury percentage, Plant resistance, Pest management
 • Milad Aeini *, Mohammad Hamed Ghodoum Parizipour, Parnian Pooladi Pages 117-127
  Tobacco mosaic virus (TMV) is considered as a devastating virus which significantly reduces the tomato yield. This investigation aimed to find an efficient combination of plant probiotic bacteria to control TMV in tomato. Suspensions of Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, and Bacillus subtilis were prepared at the concentration of 108 colony forming unit per milliliter. Tomato seedlings, were treated with probiotic bacteria by adding 100 milliliters of suspension. Afterward, seedlings were inoculated with TMV and were inspected for six weeks. Subsequently, an indirect- ELISA test using TMV specific polyclonal antibody was used to compare the relative virus titer in the plants of each treatment. The experiment was conducted in a completely randomized design with nine treatments and six replicates, respectively. Results showed that the OD in the mixed bacterial treatment was lower (0.08) in comparison to the positive control (0.87) (p<0.05). Application of B. subtilis resulted in the higher OD (0.45) compared to the other treatments (p<0.05). Additionally, plant growth indicators including fresh and dry weight of root and above ground tissues of tomato as well as height of tomato plants and chlorophyl content were recorded. Application of plant probiotic bacteria significantly increased these indices in TMV-inoculated tomato plants compared to the control. The overall results showed that the mixture of three probiotic rhizobacteria had a synergistic effect, so that showed higher decrease in disease severity in comparison to the control.
  Keywords: Indirect ELISA, Inoculation, Optical density, Disease severity
 • maryam alikhani, Seyed Ali Safavi *, Shahzad Iranipour Pages 129-139
  Sublethal effects of Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin (isolate DEMI001) were assessed on reproductive parameters of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) offspring under laboratory conditions. Third-instar larvae of T. absoluta were immersed in LC10 (1.29×103), LC20 (6.39×103) and LC30 (2.03×104 conidia/ml) of M. anisopliae. Oviposition periods and fecundity of parents and offspring were recorded daily until death. Results indicated that longevity of adults (female and males) and oviposition periods decreased by increasing conidia concentration in all treatments compared to the control. The lowest net fecundity rate (31.75±0.19 egg) and net fertility rate (26.03±0.16 egg) were obtained at LC30. The mean ages of hatching were 27, 23.54, 21.50 and 23 days, respectively in control, LC10, LC20 and LC30. Results of this research demonstrated that exposure of tomato leaf miner larvae to sublethal concentrations of M. anisopliae affected reproductive parameters in offspring, therefore, this entomopathogenic fungus can be used in the integrated management program of T. absoluta.
  Keywords: Tomato leaf miner, Oviposition, Net fecundity rate, Net fertility rate
 • A. Toorani*, H. Abbasipour, B. Amiri Pages 141-145
  The ladybird predator, Cryptolaemus montrouzieri is one of the most important predators of scale insects which in different larval instars and adult stage feed on eggs of the citrus cushions, Pulvinaria aurantii and the citrus mealybug, Planococcus citri in northern Iran. In this study, The feeding rate of different age stages of the predator including first, second, third and fourth larvae and adult stage (male and female) were calculated on the eggs of two pests at 20, 25, 30 and 35oC, 80± 5% RH and 16L:8D h photoperiods. Also, different developmental periods of larvae were calculated. Results of mean comparison showed that there is a significant difference between the different age stages and in different temperatures. So that the highest feeding rate observed by adult ladybird on the eggs of P. aurantii (5762.4 ± 503.22) and P. citri (2222.15 ± 313.79), respectively. Among different temperatures, the highest feeding rate from the citrus cushions, P. aurantii was observed at 30°C (3696.33 ± 240.19) and from the citrus mealybug, P. citri (1265.06 ± 139.26) at 25°C, respectively. The lowest larval period was observed at 25°C. Results showed that feeding rate of the predator on eggs of the pest is high and can be used to pest control in orchards and replaced with chemical pesticides.
  Keywords: Temperature, predator ladybird, age stages, Feeding
 • Maryam PahlavanYali*, Maryam Bozorg Amirkalaee Pages 147-151
  In this research the functional response of lady beetle adults, Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) to different densities of forth instar nymphs of Schizaphis graminum (10, 20, 25, 30, 40 and 50) as prey, was studied in a growth chamber (25±1˚C, 65± 5% RH and a photoperiod of 16L: 8D h) on wheat. The number of prey killed by the predator was recorded at each density after 24 hours. Type of functional response was determined by logistic regression. Moreover, the parameters of the searching efficiency (a) and handling time (Th) were calculated using Rogers’ model. A type II functional response for lady beetle adults to different densities of S. graminum was obtained. The values of searching efficiency (a) and handling time (Th) for this predator were estimated 0.070±0.012 h-1 and 0.453±0.100 h, respectively. The results of this research could be useful for employing this predator in integrated management programmes of S. graminum.
  Keywords: Wheat, natural enemies, greenbug, searching efficiency
 • L. shadmani, S. jamali*, A. Fatemi Pages 153-158
  Endophytic fungi can be efficient biological control agents. There is great evidence that these fungi have protected host plants against root pathogens. In this study, antagonistic effect of 20 isolates of endophytic fungi of barley roots including; Alternaria sp. (six isolates), Microdochium bolleyi (two isolates), Fusarium redolens (four isolates), Fusarium tricinctum (two isolates), F. monliforme (one isolate), Epicoccum nigrum (four isolates) and Clonostachys rosea (four isolates) were evaluated against two pathogenic fungi; Pythium aphanidermatum and Gaeumannomyces graminis in vitro. The Results of the impact of endophytic fungal isolates on P. aphanidermatum, indicated that highest percentage of inhibition was related to A. alternata and Alternaria sp. with 59.48 and 57.24 % and the least effectiveness was related to Epicoccum nigrum and Fusarium redolens with 8.92 percent. The Results of the impact of endophytic fungal isolates on G. graminis, indicated that highest percentage of inhibition was related to F. tricinctum and Alternaria sp. with 71.66 and 72.22 percent inhibition and the isolate Pleosporales sp. indicated no significant difference with control.
  Keywords: endophytic fungi, antagonism, root pathogens