فهرست مطالب

پژوهش حسابداری - سال هشتم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ماندانا طاهری*، غلامرضا سلیمانی امیری، یاسین امینی صفحات 1-32
  چالش جهانی محیط های تجاری، نیاز به حسابداران و مدیرانی را ضروری نموده است که از مسائل پیچیده مالی بین المللی مطلع باشند و دانش و اطلاعات مرتبط با حل مسائل رو به رشد تجارت، مباحث مالی و سرمایه گذاری بین المللی را داشته باشند. در حال حاضر مطالعه حسابداری بین المللی، چالش ها و مزایای آن مسئله قابل توجهی محسوب می شود و حسابداران برای ایجاد مجموعه یکسانی از استانداردهای بین المللی حسابداری قابل استفاده برای تمام شرکت ها و سازمان ها، اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند، اما سوال این است که تا چه میزان باید به سمت همگرایی و یکسان سازی بین المللی پیش رفت و هزینه های این انتخاب چیست؟ در این مقاله با بررسی ادبیات مالی و حسابداری حول محور پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری یا تغییر استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی به بررسی اثرات شناخته و ناشناخته این رویداد پرداخته و هدف از ارائه آن، توسعه و ارتقا دانش نسبت به اثرات همگرایی و یکسان سازی استانداردهای حسابداری است. در این مقاله با بررسی ادبیات مالی و حسابداری حول محور پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری یا تغییر استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی به بررسی اثرات شناخته و ناشناخته این رویداد پرداخته و هدف از ارائه آن، توسعه و ارتقا دانش نسبت به اثرات همگرایی و یکسان سازی استانداردهای حسابداری است.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی حسابداری، همگرایی و یکسان سازی، اثرات شناخته و اثرات ناشناخته
 • بهمن بنی مهد، مهدی عربی*، شیوا حسن پور، شاهرخ بزرگمهریان صفحات 33-63
  در این مقاله مهمترین معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی و نقاط ضعف و قوت هر یک اشاره شده و میزان به کارگیری معیارهای مزبور در نشریه های تخصصی حسابداری در ایران ارزیابی گردیده است. به این منظور، ابتدا مروری بر مقاله های حسابرسی منتشر شده در کشور انجام شده و پس از دسته بندی معیارها، میزان استفاده از هر معیار و نتایج حاصل از به کارگیری آن ها بیان شده است. سپس، مقاله های یاد شده بر اساس پدیدآورنده، نوع نشریه، سال انتشار و... طبقه بندی و تحلیل شده اند. در این مقاله، از اطلاعات 12 نشریه ی علمی پژوهشی طی دوره ی زمانی 5 ساله ی 1389 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی نشان داد که در دوره ی مزبور، معیارهای 10 گانه ی کیفیت حسابرسی 72 مرتبه در 59 مقاله به کار گرفته شده اند. این تعداد فقط کمتر از 4 درصد کل مقاله های منتشر شده را شامل می شود. همچنین در بسیاری از موارد، به کارگیری معیارهای مشابه، منجر به نتایج متفاوت و متناقض شده است. به نظر می رسد اجرای پژوهش هایی به منظور ارائه ی معیارهای مناسب برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی با توجه به شرایط ایران ضروری است. امید است با ارائه ی این مقاله و توجه به نقاط ضعف و قوت معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، کیفیت پژوهش های تجربی در این زمینه افزایش یابد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، معیار اندازه گیری، مقاله علمی
 • کاوه قادری*، صلاح الدین قادری صفحات 65-84
  در پژوهش حاضر اعتماد به نفس کاذب مدیران به عنوان توضیحی رفتاری برای تعدیل نامناسب هزینه در نظر گرفته شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه ها می باشد. در این راستا و با استفاده از تکنیک قدرتمند پانل، از معیار سرمایه گذاری بیش از حد به عنوان شاخص بیش اعتمادی و همچنین از سایر متغیرهای کنترلی موثر بر تعدیل نامناسب هزینه ها از قبیل شدت کارکنان، شدت دارایی ها، کاهش فروش متوالی، لگاریتم طبیعی 1 بعلاوه بازده سهام سالانه اولیه، جریان نقد آزاد، پرداخت های ثابت مدیران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1394 می باشد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر اثر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه پذیرفته می شود و می توان گفت که اطمینان و اعتماد بیش از حد مدیران منجر به تعدیل نامناسب هزینه ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: بیش اعتمادی، تعدیل نامناسب هزینه، سرمایه گذاری بیش از حد
 • مجید آذرپور، ثریا ویسی حصار* صفحات 85-104
  پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه ها بیانگر این است که میزان کاهش هزینه ها هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها هنگام افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها، چسبندگی هزینه ها نام گرفت. در این مطالعه به این موضوع پرداخته می شود که آیا هزینه های تعهدی می توانند به عنوان نماینده ای مناسب برای هزینه های نقدی در ادبیات هزینه های نامتقارن، به کار گرفته شوند؟ همچنین، آیا یک انتخاب گزارشگری مثل استهلاک، سطح چسبندگی هزینه را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، مقایسه چسبندگی هزینه های تعهدی و هزینه های نقدی و تاثیر هزینه استهلاک در بروز پدیده چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 91 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران (که با استفاده از روش نمونه برداری حذفی سیستماتیک انتخاب شده است) برای دوره زمانی بین سال های 1381 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی معمولی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه های تعهدی به طور معناداری چسبندگی بیشتری نسبت به هزینه های نقدی دارند. همچنین، هزینه های عملیاتی بعد از کسر استهلاک چسبندگی کمتری نسبت به هزینه های عملیاتی قبل از کسر استهلاک دارند.
  کلیدواژگان: چسبندگی هزینه ها، هزینه استهلاک، هزینه های تعهدی، هزینه های نقدی
 • زهره حاجیها*، حسین رجب دری صفحات 105-122
  هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین کیفیت کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت است. مسئولیت اجتماعی، شامل مجموعه وظایف و تعهدهایی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. در این پژوهش برای سنجش سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از الگوی میشرا و همکاران و برای سنجش تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای اطلاعات از متغیرهای پیشنهادی پرسونز و روهانا و همکاران و هیشام و همکاران استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های 1390 الی 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک، بین استقلال کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی با سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه ای مثبت برقرار است که معنادار نیست. با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی، میزان سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، افزایش می یابد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی که مقوله با اهمیتی است، به کیفیت کمیته حسابرسی توجه ویژه نمایند.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، کیفیت کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات
 • کاوه پرندین*، مهرداد قنبری صفحات 123-141
  امروزه، سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها است. اهمیت سرمایه فکری و وجود شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای سنجش سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (مدل پالیک) استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1393-1385 و نمونه انتخابی شامل 59 شرکت دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی سرمایه انسانی نسبت به سایر اجزاء سرمایه فکری دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می باشد. همچنین، ضریب کارایی سرمایه بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، ارزش بازار، عملکرد مالی
 • مرتضی کاظم پور*، نظام الدین رحیمیان صفحات 143-165
  در حال حاضر، نقش واحدهای تجاری تغییرات زیادی کرده است و انتظار می رود که این واحدها فقطبه فکر افزایش سودآوری نباشند و در قبال کارهای خود، به اجتماع پاسخ گو نیز باشند. دلیل این امر، آن است که واحد تجاری نمی تواند بدون اجتماع، فعالیت داشته باشد و اجتماع نیز به واحد تجاری نیاز دارد. از این رو، رابطه ای دوطرفه بین این دو، شکل گرفته است. به همین منظور، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، هم برای آنها و هم برای اجتماع سودمند است. شکل اولیه مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، دارای جنبه های قوی مذهبی، پدرسالاری و نوع دوستی است، اما مفهوم نوین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، به صورت مستقیم روی کارهای روزمره تجاری و تاثیر آنها بر طیف وسیع ذینفعان، متمرکز شده است. در دهه 1950، تنها تعهد به جامعه مطرح بود؛ به مرور در قرن 21، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی، اقدامات داوطلبانه، رفتار اخلاقی، توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، تشویق ایجاد شفافیت و پاسخ گویی مناسب، حائز اهمیت شده است. در مقاله حاضر، پس از مرور مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و پانزده مدل مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان بیان نمود که بعد از گذشت بیش از 50 سال از این مفهوم، همچنان ارائه تعریفی واحد برای آن، کار دشواری است، اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر تعاریف، شرکت ها را در برابر جامعه مسئول می دانند. از این رو، برای پاسخ گویی در برابر جامعه، نیاز است مباحث نظری مسئولیت پذیری اجتماعی، به صورت دقیق در عمل هم اجرا شوند. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها :مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و مروری بر مدل های آن
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، مفاهیم، ابعاد، نظریه ها ، مدل ها
 • فاطمه ژولانژاد*، وحید بخردی نسب صفحات 167-197
  مطالعه حاضر به بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای متفاوت و ناهمگون در کسب و کار می پردازد. بر این اساس ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار تمایز نسبت به اعلان سود مقایسه می گردد. بررسی اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری صورت پذیرفته است. ضرورت استفاده از معادلات شکست ساختاری، رفع نقاط احتمالی شکست ساختاری بواسطه سیر نزولی واکنش سود می باشد. نمونه پژوهشی شامل 43 شرکت با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و 88 شرکت با راهبرد های کسب کار تمایز طی بازه زمانی 1388 تا 1394می باشد. نرم افزار مورد استفاده جهت بررسی فرضیه پژوهش Eviews می باشد. شواهد مطالعه حاضر حاکی از آن است که شرکت هایی که راهبردهای رهبری هزینه را دنبال می کنند، اعلان سود آن ها بطور عمومی نسبت به شرکت هایی که روش های تمایز را در پیش دارند، با تغییرات بهتری اعلان سود شرکت های خود را به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت به نمایش می گذارند. در نتیجه شرکت هایی که راهبرد های تمایز را در پیش می گیرند با تفسیر ناهمگون تر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایه گذاران همراه هستند. همچنین نتایج معادلات شکست ساختاری دال بر تداوم پذیری صعودی اعلان سود در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه می باشد.
  کلیدواژگان: اعلان سود، راهبرد رهبری هزینه، راهبرد تمایز
|
 • Mandana Taheri *, Gholamreza Soleimani, Yasin Amini Pages 1-32
  The global challenge of business environments is essential the need for accountants and managers who be aware of the complex international financial issues and to have knowledge and information related to solving business-related issues, financial issues, and international investment. Recently, the study of international accounting, challenges and benefits is a significant issue and accountant have taken significant steps to create a consistent and same set of international accounting standards applicable to all companies and organizations, but the question is how much should moving towards convergence and internationalization, and what are the costs of this choice? In this paper, the study of financial and accounting literature about the implementation of international accounting standards or the change of national standards to international standards has examined the unknown and known effects of this event and the aim of this, is developing and promoting knowledge about the effects of convergence and harmonization of accounting standards.
  Keywords: Convergence, Unification, International Accounting Standards, Known Effects, Unknown Effects
 • Bahman Banimahd, Mehdi Arabi *, Shiva Hasanpour, Shahrokh Bozorgmehrian Pages 33-63
  The paper has been pointed the most important proxies of audit quality and the strengths and weaknesses of each proxy and has been evaluated the application of the criteria in the Accounting Journals in Iran. For this purpose, we first reviewed the published audit articles in the country and after the categorizing the criteria, we presented the application of any criteria and the results of their using. Then, the mentioned papers are categorized and analyzed by author, type of journal, year of publication and so on. In this paper, we used the information over the 5-year period 1389 to 1393 at the 12 journals. The results of audit quality measurement showed that in this period, the 10 audit quality criteria have been employed 72 times in 59 papers. This only to be included less than 4% of the total number of published articles. Also, in many cases, using the same criteria is lead to different and contradictory results. It is essential to the implementation of researches to present appropriate proxies for measuring the audit quality with respect to the situation in Iran. We hope that by offering this paper and according to the strengths and weaknesses of audit quality proxies, the quality of scientific researches will be improved.
  Keywords: Audit Quality, Proxies, Scientific Paper
 • Kaveh Ghaderi *, Salahedin Ghaderi Pages 65-84
  In this research, managerial overconfidence is considered as a behavioral explanation for the improper adjustment costs. This study aims to investigate the effect of managerial overconfidence on improper adjustment costs. With using the powerful technique of panel, we  have applied remained overinvestment as index of managerial overconfidence and also other control variables affecting cost stickiness such as the number of the staff, the amount of assets, consecutive decline in sales, natural logarithm 1 in addition to the yield of initial annual share, free cost flow, constant payment to managers. Sampling population of the present study includes 91 accepted companies at Tehran stock exchange and manufacturing parts in the time period of 2007-2016. Based on the findings, the effects of managerial overconfidence on improper adjustment improper adjustment costs is accepted and we can say that too much confidence and trust of the manager leads to increase in cost stickiness. Also, other control variables have meaningful effects on improper adjustment cost.
  Keywords: Improper Adjustment Cost, Managerial Overconfidence, Overinvestment
 • Majid Azarpour, Soraya Weysihesar * Pages 85-104
  Recent research of expense behavior showed that expenses increase more quickly with an increasing activity level than they decrease with a declining activity level. The term expense stickiness captures an asymmetric expense behavior. In this research, we test whether reported expenses and costs paid in cash may be used interchangeably for estimating cost stickiness. We further test whether a noteworthy reporting choice as depreciation influences the estimated level of stickiness. The main goal of this research is to compare sticky accruals costs, costs paid in cash and the effect of depreciation costs of emergence of costs stickiness phenomenon among firms accepted in Tehran Stock Exchange. For this purpose, two hypotheses were developed for this issue and data were analyzed for 91 members of Tehran stock exchange (selected by systematic elimination sampling method) for the period of 2004 to 2015. The regression model was tested and tested using conventional combination data. Results of this research indicated that accruals costs are significantly stickier than costs paid in cash. Moreover, operating costs after deducting depreciation are less sticky than operating costs before deducting depreciation.
  Keywords: Accruals Costs, Costs Paid in Cash, Costs Stickiness, Depreciation Expenses
 • Zohreh Hajiha *, Hosien Rajabdori Pages 105-122
  The aim of this study is to investigate the relationship between the quality of the audit committee and the corporate social responsibility disclosure level. Social responsibility is including a set of tasks and commitments that the company needs to do for maintaining, care and assistance to the community in which it acts. It has used from Mishra and colleagues to evaluate corporate social responsibility disclosure level in this study and from the proposed variables of Personz and Rouhana and co-workers and Hysham and colleagues to assess the impact on the quality of the audit committee disclosure. The period of study is from 2011 to 2015 and the sample is consists of 67 companies listed on the Tehran Stock Exchange. It was used from ordinary least squares regression method to test research hypotheses.  The results of hypothesis testing showed there is a significant positive relationship after controlling for factors including size, ratio of book value to market value of equity and systemic risk, the audit committee independence, expertise of the members of the audit committee and the audit committee with the disclosure of corporate social responsibility; Also, there is a positive relationship between the number of members of the audit committee and the disclosure of corporate social responsibility which is not significant. According to the research findings, it is claimed to increase the quality of the audit committee, the corporate social responsibility disclosure level is increased. As a result, it is suggested that companies increase the level of social responsibility that is an important issue, pay special attention to the quality of the audit committee.
  Keywords: Quality of the Audit Committee, Information Disclosure, Social Responsibility
 • Kaveh Parandin *, Mehrdad Ghanbary Pages 123-141
  Today, Intellectual capital is the main operating profitability and maintains corporate competitive advantage. In today's knowledge-based world, knowledge assets and intellectual capital is the company's profitability and maintain competitive advantage. The importance of intellectual capital and the difference between book value and market value of companies is obvious. Therefore, the present study examined the relationship between intellectual capital and market value and the financial performance of accepted public companies listed on the Stock Exchange of Tehran. For measuring intellectual capital Value added intellectual coefficient (Pulic model) is used. The study period of 1393-1385 and the selected sample consisted of 59 accepted public companies listed on the Tehran Stock Exchange. The results show that human capital performance relative to other components of intellectual capital has the greatest impact on the market value of the company. Also, capital efficiency coefficient is positive and significant impact on financial performance.
  Keywords: Financial Performance, Intellectual Capital, Market Capitalization
 • Morteza Kazempour *, Nezamodin Rahimian Pages 143-165
  Nowadays, the role of company has changed a lot and it is expected that these units should not be only thinking about increasing profit-making and they should be responsible about their works to the society. The reason is that the company cannot operate without society and the society also needs the company. Therefore, a mutual relationship has been formed between these two. Therefore, corporate social responsibility is profitable for both themselves and the society. Primary form of social responsibility had strong religious, patriarchy, and philanthropic aspects, but the new concept of corporate social responsibility is directly focused on daily commercial works and their effects on the vast spectrum of the beneficiary. In the 1950s, only commitment to the society was introduced but gradually in the 21st century, environmental and social concerns, voluntary works, ethical behavior, economic development, development of citizens’ life, human right, work right, protecting the environment, cleanup, encouraging development of transparency and appropriate responsibility have become important. By reviewing the concepts, dimensions, theories, and fifteen models of social responsibility, it can be claimed that after passage of fifty years of this concept, introducing a single definition for it, is still a difficult work. Yet, the important point is that almost all of the definitions consider the corporate responsible before the society. Therefore, to be responsible before the society, it is needed to carefully apply the theoretical subjects of social responsibility in practice too.
  Keywords: Concepts, Dimensions, Corporate Social Responsibility, Models, Theories
 • Fatemeh Zholanezhad *, Vahid Bekhradi Nasab Pages 167-197
  This study examines the reaction of profits in companies with different and heterogeneous strategies in business. Accordingly, the company's response rate is compared with adopting cost-management business strategies and companies that adopt business differentiation strategies versus profit declarations. The profit declaration survey has been performed using structural failure equations. The necessity of using structural failure equations is to solve the probable structural failure points due to the downside of the reaction of profit. The research sample includes 43 companies adopting cost leadership strategies and 88 companies with differentiated business acquisition strategies during the period from 2009 to 2015. The Eviews is used to investigate research hypothesis. Evidence from the present study suggests that companies pursuing cost leadership strategies, declare their profits publicly than companies that have differentiated methods, with better changes in corporate earnings declarations to users of financial information. As a result, companies that pursue differentiation strategies are subject to heterogeneous interpretations and fewer changes in investor beliefs. Also, the results of structural failure equations indicate a bullish profitability continuity in companies by adopting business leadership strategies.
  Keywords: Cost Leadership Strategy, Differentiation Strategy, Profit Declaration