فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدحسین پورحسن زاده، قادر احمدی* صفحات 11-26
  در طول تاریخ همواره وقوع زلزله در شهرهای کشور موجب فروپاشی ساختمان ها و در پی آن آسیب های جانی و مالی زیادی شده است. به منظور کاهش آسیب های ناشی از آن ، احداث ساختمان های مقاوم در برابر زلزله و مقاوم سازی ساختمان های موجود ضروری است. مقاله حاضر با هدف تحلیل آسیب پذیری مساکن شهر ارومیه و رتبه بندی مناطق این شهر براساس میزان آسیب پذیری مساکن در برابر زلزله با استفاده از روش Topsis انجام گرفته است. روش تحقیق مطالعه حاضر، به صورت توصیفی - تحلیلی بوده و نوع تحقیق، کاربردی و رویکرد آن، به دو صورت کمی و کیفی است. جهت گردآوری داده ها از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش بر اساس مدل Topsis نشان می دهد در شهر ارومیه میانگین آسیب پذیری مسکن در مناطق برابر 485/0 می باشد که منطقه 4 با میزان تاپسیس 818/0 درصد، آسیب پذیرترین منطقه به شمار آمده، منطقه 5 با میزان تاپسیس 338/0 درصد، آسیب پذیری در حد متوسط و منطقه 1 با 296/0 درصد، کمترین آسیب پذیری را در برابر زلزله را دارد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زلزله، مساکن شهری، ارومیه، مدل Topsis
 • سعدی محمدی*، چنور محمدی، امجد هدایت صفحات 27-44
  در میان شاخص های مختلف توسعه، شاخص بهداشت از مهم ترین شاخص های پیشرفت هر کشور به شمار می آید و میزان موفقیت برنامه های توسعه ملی نیز تا اندازه زیادی در گرو دستیابی به هدف های این بخش است. نابرابری در بهداشت و درمان در بین مناطق، بیانگر ا ختلاف و تفاوت ها در میزان توسعه امکانات بهداشتی و درمانی در بین شهرها، روستاها، مناطق و کشورها می باشد . هدف این پژوهش بررسی پراکنش فضایی شاخص بهداشتی- در مانی در شهرستان های استان کرمانشاه و مشخص شدن شهرستان های برخوردار و محروم در شاخص بهداشتی - درمانی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام، توصیفی- تحلیلی و جامعه ی آماری آن 14 شهرستان استان کرمانشاه می باشد. داده های مورد نیاز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سالنامه آماری 1394 استان کرمانشاه استخراج شده است. به منظور تعیین سطح توسعه شهرستان های استان، 41 متغیر در بخش بهداشتی - درمانی که سرانه سازی شده اند برای تعیین اهمیت هر یک از متغیرها از روش آنتروپی شانون استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل از مدل های کمیSAW و TOPSIS و برای ادغام نتایج از روش های میانگین رتبه ها، بردا و کپلند استفاده و همچنین برای بررسی همبستگی بین نرخ شهرنشینی و فاصله از مرکز استان با وضعیت توسعه خدمات بهداشتی- درمانی از همبستگی پیرسون استفاده شده است نتایج پژوهش نشان می دهد چهار شهرستان قصرشیرین، پاوه، سنقر و کرمانشاه در رتبه های اول تا چهارم و توسعه یافته هستند، سه شهرستان جوانرود، کنگاور و صحنه در رتبه های پنجم تا هفتم و در سطح نیمه توسعه یافته، پنج شهرستان دالاهو، هرسین، گیلانغرب، اسلام آبادغرب و سرپل ذهاب در رتبه های هشتم تا دوازدهم و درحال توسعه هستند و دو شهرستان روانسر و ثلاث باباجانی در رتبه های سیزده و چهارده و محروم از توسعه هستند. با توجه به نتایج مشخص شد در توزیع خدمات بهداشت و درمان و میزان برخورداری در سطح شهرستان های استان کرمانشاه، تفاوت و نابرابری وجود دارد و وضعیت شهرستان ها نسبت به هم متفاوت است و دیگر پژوهش حاکی از آن است بین نرخ شهرنشینی و فاصله از مرکز با وضعیت توسعه خدمات بهداشتی- درمانی همبستگی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سنجش، شاخص بهداشتی - درمانی، SAW، TOPSIS، روش های ادغام، پیرسون، کرمانشاه
 • پرگل سلیمانی مقدم، نیما ولی بیگ*، نسین جعفزی صفحات 45-68
  یکی از عوامل تاثیرگذار در پیاده مداری بر پایه حمل و نقل پایدار، درک الگوهای رفتاری انسانی در فضای شهری است. به طوری که عدم توجه به حمل و نقل پایدار باعث ناهمگونی در الگوهای رفتاری و شبکه های دسترسی شهری می شود. بنابراین با شناخت و تحلیل شاخص های پیاده مداری امکان ایجاد بستری مناسب برای حمل ونقل پایدار درفضای شهر فراهم می شود. لذا بین شاخص های ناشی از پیاده مداری و اهداف حمل ونقل پایدار رابطه ی مستقیمی وجود دارد. هدف از این پژوهش تلاش برای رسیدن به اولویت بندی شاخص های موثر پیاده مداری درحمل ونقل پایدار بافت پیرامون میدان نقش جهان است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از مدل فرآیند تحلیل شبکه ایی (ANP) در جهت تحلیل شاخص های پیاده مداری درحمل و نقل پایدار استفاده شده است این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. همچنین روش گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و تهیه پرسشنامه و نیز ابزار پژوهش برای تحلیل داده ها نرم افزار Super Decision بوده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که در میان معیارهای پیاده مدار، شاخص تعاملات اجتماعی در اولویت اول و در بخش زیر معیارها نیز شاخص آسایش عابران پیاده در اولویت اول و همچنین در بخش گزینه ها نیز خیابان استانداری به ترتیب در اولویت دار ترین شاخص های پیاده مداری در راستای حمل ونقل پایدار در بافت تاریخی پیرامون میدان نقش جهان قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: پیاده مداری، حمل ونقل پایدار، شهر اصفهان، تحلیل شبکه ای، Super Decisions
 • حسن هوشیار*، رضا قادری صفحات 69-80
  پژوهش پیش رو ارزیابی کیفیت فضاهای مسکونی در شهر اشنویه و شاخص های موثر بر کیفیت مسکن و محیط مسکونی را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی _ تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی(مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه) است که در زمینه مباحث چهارچوب مفهومی و مبانی نظری از روش توصیفی (کتابخانه ای) استفاده شده است. حجم نمونه با توجه به جمعیت شهر اشنویه 375 نمونه است که در سطح محلات شهر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نرم افزارهای مورد استفاده در این مطالعه Spss وArc GIS می باشند. بررسی 6 عامل به صورت تفصیلی نتایج متفاوتی را نشان می دهد، اما نتایج کلی پژوهش به لحاظ شاخص های ترکیبی در بین محلات 12 گانه شهر اشنویه، محله های (1، 2 ، 12) از کیفیت فضاهای مسکونی رضایت داشته اند و فقط ساکنان محله 11 از شاخص های کیفیت محیط مسکونی رضایت متوسطی دارند. محلات 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 از کیفیت فضاهای مسکونی خود ناراضی بوده اند. در نهایت پیشنهاداتی کاربردی جهت رسیدن به رضایت کامل از فضاهای مسکونی شهر اشنویه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی، فضاهای مسکونی، کیفیت مسکونی، شهر اشنویه
 • احمد شاهی وندی*، حجت شیخی صفحات 81-92
  کاهش آسیب پذیری کاربری های شهری با بهره گیری از رویکردهای جدید مدیریت بحران از قبیل پدافند غیرعامل می تواند در ایجاد محیطی ایمن در شهرها و کاهش میزان خسارت موثر واقع شود که امروزه یکی از مهم ترین اهدافی ست که برنامه ریزان و مدیران شهری درصدد اجرای آن می باشند. این پژوهش با هدف بررسی آسیب پذیری شهر همدان از منظر پدافند غیرعامل انجام گرفته است که از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. در چارچوب پدافند غیرعامل 9 کاربری اراضی اصلی و 23 کاربری اراضی فرعی در محیط نرم افزار Super Decisions مقایسه و امتیاز گذاری شده اند. پس از ارزیابی معیارها و زیرمعیارها، فاصله از معیارها که دوری و نزدیکی به آنها و یا تراکم و پراکندگی از آنها مهم بوده در محیط نرم افزار Arc GIS برآورد شده و پس از طی فرایندهای مذکور، شهر شهرهمدان از نظر میزان آسیب پذیری در 5 طبقه (آسیب پذیری خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم ) از هم طبقه بندی شده است. از مهمترین عوامل خطر ساز شهر همدان، تراکم جمعیت بالا در برخی محلات اطراف رینگ اول شهر همدان، تراکم ساخت و ساز در محلات اطراف میدان سپاه، خضر و خیابان های اطراف خیابان رجایی، ریزدانگی واحد های مسکونی و عدم وجود فضاهای باز و سبز در محلات قدیمی شهر همدان و تراکم و تمرکز ساختمان های اداری در چند نقطه از شهر می باشد.
  کلیدواژگان: ایمنی، آسیب پذیری، پدافند غیرعامل، تحلیل شبکه، شهر همدان
 • احمد حامی*، سعدی فرجی، فرزین امامی صفحات 93-112
  توجه به شاخص های کیفی شکل دهی پارک ها می تواند به پایداری اجتماعی و همبستگی های شهرها منجر شود. از این رودر پژوهش موردنظر بر آن است تا با ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت پارک های منطقه ای تبریز راهکاری مناسب و کاربردی را در اختیار مدیران و طراحان فضاهای سبز قرار دهد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و درمجموع 300 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده اندروش های مختلفی از جمله آنالیز توصیفی، همبستگی پیرسون، و رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده ها استفاده شد و با انجام تحلیل عاملی یازده زیر مولفه (دسترسی، مبلمان، امکانات و خدمات، امنیت، گروه های اجتماعی، فعالیت های اجتماعی مختلف، دیدار گاه بودن، محیط زیست، کیفیت مدیریت، کیفیت نگه داری، کیفیت طراحی ) با بار عاملی بالای 7/0 از مولفه های اصلی تحقیق (دسترسی و ارتباطات، جامعه پذیری، آسایش و منظر، کاربر و فعالیت) استخراج شد. نتایج آنالیز نشان داد که دسترسی ، جامعه پذیری، کاربر و فعالیت ها و آسایش و منظر به ترتیب بیشترین تا کمترین کیفیت را به خود اختصاص دادند. در زیر مولفه ها نیز محیط زیست مهمترین عامل در کیفیت پارکها بوده و گروه های اجتماعی، دسترسی به پارک، امنیت، دیدارگاه بودن، انواع فعالیت های اجتماعی، مبلمان و امکانات به ترتیب در رتبه های بعدی اهمیت قرار داشتند. نتایج آزمون پیرسون نیز نشان داد که بین مولفه های مستقل (دسترسی و ارتباطات، جامعه پذیری، آسایش و منظر، کاربر و فعالیت) پژوهش با متغیر وابسته (کیفیت پارک منطقه ای) رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد همچنین این مولفه ها مجموعا قادر به تبیین و تعریف 6/54 ٪ از کیفیت پارکهای منطقه ای (متغیر وابسته) هستند.
  کلیدواژگان: کیفیت فضای سبز شهری، پارک های منطقه ای شاخص های کیفیت، تحلیل عاملی، موسسه، PPS
 • رحمت الله بهرامی * صفحات 113-126
  طرح و اقدام روستای سالم با هدف ایجاد مکانی مناسب جهت زندگی در روستا و ارتقاء بهداشت و سلامتی اعضاء جامعه با مشارکت ساکنین اجرا می شود. مسکن یکی از پروژه های مهم روستای سالم محسوب می شود؛ این پژوهش شاخص های مسکن پایدار با روش توصیفی- تحلیلی در سطح استان کردستان ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد 48 درصد سکونتگاه های روستایی استان کردستان دسترسی به نورکافی دسترسی ندارند.73 درصد روستاها فاقد آب سالم آشامیدنی؛82 درصد فاضلاب ها روباز؛48 درصد از سازه های کم دوام در ساخت مسکن استفاده شده است.نتایج تحلیلی براساس آزمون تی بیان می کند از 22 متغیر مورد مطالعه تنها4 مورد بالای میانگین و بقیه زیر میانگین بوده اند. همچنین نتایج براساس مطالعات تطبیقی با میانگین کشوری نشان می دهدکه اغلب مسکن های روستایی در استان کردستان در گروه ناسالم قرار می گیرند. بدین منظور یکی از راهبردهای پایداری مسکن از طریق اعطای وام های کم بهره و طراحی مسکن سازگار با شرایط محیطی است.
  کلیدواژگان: مسکن، مسکن سالم، روستا، استان کردستان
 • هادی زراعت کار، یگانه موسوی جهرمی*، محمدصادق علی پور صفحات 127-145
  جهت تدوین برنامه ای برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت کافی از موقعیت و مزیتهای آن ضرورت است. این مقاله مزیت نسبی تولید ناخالص داخلی و اشتغال بخش های عمده اقتصادی در استان های کشور را با بکارگیری مدل انتقال سهم بررسی می کند. در این مدل سه اثر رشد ملی، رشد ساختاری و رشد رقابتی در نظر گرفته می شود که باعث تغییر و تحولاتی در میزان جذابیت بخش های عمده اقتصادی برای شاغلین و تولیدکنندگان می شوند. بر این اساس، با استفاده از داده های اشتغال و ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی شامل کشاورزی ،صنعت و خدمات به تفکیک استان های کشور در سال های 1389 و 1393از حیث مزیت بخشهای یاد شده شناسایی و رتبه بندی شده است. در زمینه اشتغال پنج استان هرمزگان، سمنان، فارس، کرمان و بوشهر روند رشد بیشتری بیشتری نسبت به سایر استان ها در حال جذب نیروی کار هستند؛ و براساس تولید ناخالص داخلی چهارده استان آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، مرکزی، هرمزگان ،همدان و یزد به عنوان موتورهای توسعه کشور شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: مدل انتقال سهم، مزیت نسبی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی
|
 • Mohammadhossein Pourhasanzadeh, Ghader Ahmadi* Pages 11-26
  Earthquake has historically been considered as a cause for vast destruction of buildings, casualties, and financial damages in Iranian cities. To prevent such a disaster it is necessary to construct resistant buildings and retrofitting the existing ones. The main aim of the present study was analyzing the vulnerability of houses in Urmia against the earthquake and ranking the districts of the city using TOPSIS method. The applied method was descriptive-analytical and the type of research was applicable with a quantitative-qualitative approach. Documentary and field methods were applied to collect the required data. Based on TOPSIS method, the findings of the present study indicated that the average rate of vulnerability of houses for the whole city of Urmia was 0.485. The highest rate was belonged to district 4 with a TOPSIS score of 0.818 and the lowest one to district 1 with a score of 0.296. The score of district 5 was 0.338 which is considered as a moderated range of vulnerability against the earthquake.
  Keywords: Vulnerability, Earthquake, Urban Housings, Urmia, Topsis Model
 • Saadi Mohammadi*, Chnoor Mohammadi, Amjad Hedayat Pages 27-44
  Among the numerous indicators of development, health index is one of the most important indicators of progress in each country, and to a large extent, the success rate of national development programs depends on achieving the objectives of this sector. Inequality in health and medical careness among the regions displays the differences in the extent of development of health facilities among cities, villages, regions and countries. The purpose of the present study was to investigate the spatial distribution of health indices in Kermanshah province and to identify the privileged and deprived counties in terms of health-medical situation. Based on aim, the present study is an applicable research and based on method it is a descriptive-analytical one. The sample of the present study includes 14 counties of Kermanshah province. Required data were extracted from the Population and Housing Census and the annual statistical report of 2015 of Kermanshah province. In order to determine the level of development of provincial counties in terms of per capita health-medical indicator, 41 variables were used and quantified. Shannon entropy method was applied to determine the importance of each variable.  For data analysis, the SAW and TOPSIS models were applied. Also the mean rank, Brada and Copelend methods were used to integrate the results of the models (SAW, TOPSIS). Pearson correlation was used to show the relationship between urbanization rate and distance from the center of the province with the status of development of health services. The results of the present research indicated that four counties were located at develped category. They include: Qasarshirin, Paveh, Sunqor and Kermanshah, respectively. Three counties namely Javanrood, Kangavar and Sahneh were categorized as semi-developed, respectively. Dalahu, Harsin, Gilan-Gharb, Islamabad, and SarPul Zahab were classifies as developing counties. And finally, Ravansar and SalasBabajani were considered as deprived counties of Kermanshah province. According to the results, it was found that there is inequality and difference in distribution of health services among the counties of Kermanshah province and the conditions of counties are different from each other. Also, it was found that there were not any correlations between the rate of urbanization and distance fron the center of province with the development of health-medical services.
  Keywords: measurement, health-medical index, SAW, TOPSIS, Integration methods, Pearson, Kermanshah
 • Nima Valibeyg* Pages 45-68
  One of the influential factors in pedestrian-based sustainable transport is the understanding of human behavior patterns in urban environments. Neglecting the sustainable transport causes heterogeneity in behavioral patterns and urban access networks. Therefore, by recognizing and analyzing pedestrianism indexes, it is possible to create a suitable environment for sustainable transport in the city. There is a direct relationship between indices of pedestrianism and sustainable transport goals. The purpose of the present research is an attempt to prioritize the effective pedestrian indexes in the sustainable development of the texture surrounding the Naqshe Jahan square. To achieve the goal of the research, the model of Analytical Network Process (ANP) is applied in order to analyze the pedestrianism indices in sustainable transport. In terms of its purpose, the present study is an applicable and in terms of its method, it is a descriptive-analytical research. Also, for data collection and literature review three methods were used namely: documentary, interviews with experts, and questionnaire. For data analysis the Super Decision software was used as the main research tool. The results of the research indicated that among the pedestrianism indexes, the index of social interactions has the first priority. For the sub-sections, the index of comfort for pedestrians has the first priority, and for the options section, Ostandari street lies among the most priority pedestrianism indexes for sustainable transportation in the historical texture surrounding the Naqshe Jahan square, respectively.
  Keywords: pedestrianism, sustainable transportation, Isfahan city, Network Analysis, Super Decisions
 • Hasan Houshyar*, Reza Ghaderi Pages 69-80
  The present study focuses on evaluating the quality of residential spaces in Oshnaviyeh, a town located in West Azarbaijan province. Also, individual’s satisfaction of their residential space quality as well as effective indices on housing quality and housing environment are evaluated. Based on aim, the present study followed an applicable method; and based on its nature a descriptive-analytical one. For data collection, both documentary and field techniques were applied including interview, observation and questionnaire. A descriptive method was used for conceptual framework and theoretical basis, too. The sample size according to the population of Oshnaviyeh is 375 cases, which have been randomly surveyed at the neighborhood level. SPSS and ArcGIS are two applied software in the present study. An examination of six factors in detail showed different results, but the overall results of the research based on the combined indices indicated that: of 12 neighborhoods of Oshnaviyeh, residents of 3 neighborhoods (namely, 1, 2, and 12) have a high satisfactory level against the quality of residential spaces. The satisfaction level for one neighborhood (11) was moderated and, all other residents (including neighborhoods 3 to 10) were dissatisfied with the quality of their residential spaces. Finally, some practical suggestions have been made to reach the full satisfaction of residential spaces of Oshnaviyeh by its residents.
  Keywords: Evaluation, Residential Spaces, Residential Quality, Oshnaviyeh
 • Ahmad Shahivandi*, Hojat Sheikhi Pages 81-92
  Decreasing the vulnerability of urban land uses which leads to the reduction of damages is considered as the most important goals that urban planners and managers have attempted to implement it in cities. It would be possible through applying new approaches of crisis management such as passive defense that can be effective in creating urban environments. The present research is aimed to study the vulnerability of Hamedan city based on the principles of passive defense. The study is an applied research based on its purposes and it is analytical-descriptive one in terms of nature. Data analysis was done based on passive defense framework. For data analysis, 9 main land uses and 23 subsidiary land uses are compared and scored using Super Decision software. By evaluating criteria and sub-criteria to which the closeness-farness from the main criteria or density-dispersion towards them are important, the distance was calculated in ArcGIS environment. Following the afore-mentioned procedures, Hamedan city is classified in 5 categories (i.e. very high, high, medium, low and very low) in terms of vulnerability. The most important risk factors of Hamedan city can be mentioned as: high population density in some neighborhoods around the first ring of Hamadan, the construction density in neighborhoods around Sepah square, Khezr and places around Rajaee Street, the fine-grainedness of residential units, the lack of open spaces and green spaces in the old neighborhoods of Hamedan and the concentration and centralization of official buildings in several parts of the city.
  Keywords: Safety, Vulnerability, Passive Defense, Network Analysis, Hamedan City
 • Ahmad Hami*, Saadi Faraji, Farzin Emami Pages 93-112
  Paying attention to the quality indicators of park formation can lead to coherence and social sustainability of cities. The present research is aimed to evaluate the factors affecting the quality of regional parks in Tabriz in order to provide a suitable and practical solution for managers and designers of green spaces. Data collection was done using questionnaire which were completed by 300 park visitors. Different methods were applied for data analysis including descriptive analysis, Pearson correlation and step by step regression. Using factor analysis, eleven sub-components were extracted with an alphfa greater than 0.7 of main components of the research. The main components include: access and communication, socialization, comfort and perspective, user and activity; and the sub-components include: accessibility, furniture, facilities and services, security, social groups, various social activities, meeting place, environment, quality of management, quality of maintenance, and design quality. The results of the analysis showed that accessibility, socialization, user and activities, comfort and perspective were ranked from the highest quality to the lowest one, respectively. Among the sub-components, environment is the most important factor in the quality of parks, and the importance of social groups, access to the park, security, meeting place, various social activities, furniture, and facilities were ranked in the following order, respectively. The results of Pearson test also showed that there is a direct and significant relationship between independent components (access and communication, socialization, comfort and perspective, user and activity) with the dependent variable (regional park quality). These components are also able to explain and define 54.6% of the quality of the regional parks (dependent variables).
  Keywords: Quality of Urban Green Space, Regional Parks, Quality Indicators, Factor Analysis, PPS Organization
 • Rahmatollah Bahrami* Pages 113-126
  The healthy village project aims at creating a suitable village for living and promoting the health of community members through their participation. Housing is considered as one of the important projects of the healthy village. The present study aims at evaluating sustainable housing indices by descriptive-analytical method in Kurdistan province. Findings of the present study indicated that 48 percent of rural settlements in Kurdistan province do not have access to enough sun light, 73 percent of the villages lack safe drinking water, in 82 percent of villages the sewage systems is not covered, and 48 percent of houses are considered as low-durable structures. The analytical results based on the t-test showed that of 22 studied variables, only 4 cases were above the average. Also, the results showed that according to comparative studies with the average figures of the country, the most rural houses of Kurdistan province located in the unhealthy category. Therefore, one of the strategies for sustainable housing is low interest loans and designing houses in accordance to environmental conditions of villages.
  Keywords: Housing, Healthy Housing, Village, Kurdistan Province
 • Model Hadi Zeraatkar, Yeganeh Mousavi Jahromi*, Mohammad Sadegh Alipour Pages 127-145
  In order to programming for employment creation and sustainable development of a region, it is necessary to have adequate knowledge of its situation and advantages. This paper, using Shift -Share Model, studies the relative advantage of GDP and the employment of main economic sectors in provinces of Iran. In this model three effects including national growth, structural growth and competitive growth have been considered that lead to changes in the attractiveness of the major economic sectors for employees and producers. Accordingly, the advantages of major economic sectors including agriculture, industry and services in different provinces of the country have been identified and ranked in 2010 and 2014, using employment and value-added data of them. Regarding the employment, five provinces including Hormozgan, Semnan, Fars, Kerman, and Bushehr are absorbing labor force more quickly than others; and based on GDP, fourteen provinces including west Azerbaijan, Ardebil, Bushehr, North Khorasan, Sistan and Baluchestan, Fars, Qazvin, Qom, Kermanshah Gilan, Markazi, Hormozgan, Hamadan, and Yazd have been identified as engines of national development.
  Keywords: Shift-Share Model, Comparative Advantage, Employment, GDP