فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 5 (زمستان 1397)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلام رضا میرزایی مهر*، علی رضا فضل زاده صفحات 1-14
  دانش به عنوان سرمایه ای نامحسوس، بنیادی ترین منبع اقتصادی به شمار می رود. هرچند که مانند دیگر منابع، نیاز به اداره شدن و استاندارد شدن دارد. دریک سازمان، دانش مرتبط با حوزه فعالیت یکی از اجزای ضروری و حیاتی است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد موسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی به انجام رسید. بدین منظور از نمونه آماری به تعداد 128 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق کلیه حسابرسان مشغول به کار در موسسات حسابرسی واقع در تهران می باشد که با شرایط خاص تعداد نمونه انتخاب گردید. به منظور پردازش داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و از رگرسیون چندگانه و از نرم افزار SPSS استفاده شد. میانگین به دست آمده برای متغیرهای عملکرد موسسات حسابرسی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به ترتیب 3.30، 3.40 و 3.40 می باشد. تحلیل های آماری مرتبط نشان داد که متغیر مدیریت دانش و پنج بعد آن بر روی عملکرد موسسات حسابرسی تاثیر معنی داری دارد. میزان همبستگی موجود بین مدیریت دانش و عملکرد موسسات حسابرسی 0.39 می باشد که نشان دهنده رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر است. واریانس به دست آمده نیز نشان داد که متغیر مدیریت دانش میزان 15 درصد از تغییرات واریانس متغیر عملکرد موسسات حسابرسی را مورد تبیین قرار داد. همچنین در مورد میانگین متغیرها نیز نتایج نشان داد که میانگین متغیرهای عملکرد موسسات حسابرسی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی از حد متوسط بالاتر بوده و این تفاوت میانگین ها به لحاظ آماری مثبت و معنادار می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، عملکرد موسسات حسابرسی
 • ابراهیم عنایت پور شیاده، سید حسین نسل موسوی*، مهرداد جباری صفحات 15-26
  در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری به عنوان متغیر مداخله گر بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 125 شرکت طی سالهای 1390 تا 1394 است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چندگانه می باشد. مولفه های حاکمیت شرکتی شامل حضور زن در هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره و... بوده است. سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای مولفه های سرمایه فکری بوده اند و عملکرد شرکت از طریق بازده دارائیها محاسبه شده است. بر اساس محاسبات انجام شده با نرم افزار ایویوز، درصد تغییرپذیری عملکرد شرکت از سرمایه فکری تبیین گردید. همچنین تاثیر سرمایه فکری بر حاکمیت شرکتی تائید گردید. اما حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تاثیر معنی داری نداشته است. پس از آن یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان داد که سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت نقش مداخله گر داشته است.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت
 • آرش درخشان مهر، محمدرضا همدان لو* صفحات 27-40
  این پژوهش به بررسی ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و همزمانی قیمت سهام با تاکید بر مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 126 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زمانی آن بین سال های 1389 تا 1394 است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. مسئولیت اجتماعی شرکت با معیارهای بعد زیست محیطی، بعد کارکنان، بعد مسئولیت های جامعه و بعد تولید اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و همزمانی قیمت سهام ارتباط وجود ندارد و بین مسئولیت اجتماعی شرکت از بعد زیست محیطی و همزمانی قیمت سهام ارتباط وجود ندارد و بین مسئولیت اجتماعی شرکت از بعد کارکنان و همزمانی قیمت سهام ارتباط وجود ندارد. بین مسئولیت اجتماعی شرکت از بعد مسئولیت های جامعه و همزمانی قیمت سهام ارتباط وجود ندارد و بین مسئولیت اجتماعی شرکت از بعد تولید و همزمانی قیمت سهام ارتباط وجود ندارد.
  کلیدواژگان: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، همزمانی قیمت سهام، مالکیت نهادی
 • نادر بهلولی*، حسین جباری خامنه ای، علی تیرآبادی، پیمان تیرآبادی صفحات 41-62
  این تحقیق با در نظر گرفتن اثرات تعدیلی و میانجی به صورت توام، یک درک جامع تر از رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد ارائه می دهد که نقش میانجی قابلیت بازاریابی و نقش تعدیل کننده منابع بازاریابی را برجسته می کند. بدین منظور داده ها از طریق پرسشنامه از 71 شرکت مستقر در پارک علم و فن آوری استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. نتایج داده های آماری و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPLS نشان داد که ابعاد پیشگامی، نوآوری، ریسک پذیری و استقلال طلبی از گرایش کارآفرینانه به صورت مستقیم بر قابلیت بازاریابی و از آن طریق بر عملکرد شرکت تاثیر دارند ولی تاثیر بعد رقابت تهاجمی بر قابلیت بازاریابی و از آن طریق بر عملکرد شرکت تایید نشد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر منابع بازاریابی در رابطه غیر مستقیم گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی، نقش تعدیل کننده دارد به این شکل که تاثیر غیر مستقیم گرایش کارآفرینانه از طریق قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت در مقادیر بالای مقدار تعدیلی (منابع بازاریابی) قوی تر از تاثیر غیر مستقیم آن در مقادیر پایین مقدار تعدیلی (منابع بازاریابی) است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق شرکت ها می توانند از طریق گرایش به فعالیت های کارآفرینانه و با انتخاب استراتژی مناسب و اتخاذ بخشی از منابع خود به منابع بازاریابی به عملکرد برتر دست یابند.
  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، قابلیت بازاریابی، منابع بازاریابی
 • فرزین رضایی*، مریم مرادی، صالح عیسی وند، لیلا مرادی صفحات 63-72
  با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت سود در بین متغیرهای مالی و حسابداری و اثری که این متغیر می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری آنها داشته باشد، در پژوهش حاضر به بررسی این متغیر پرداخته شد است. در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها می باشد. برای این منظور، دوره های اقتصادی با استفاده از شاخص رشد تولید ناخالص داخلی به دو دوره رونق و رکود تفکیک شده و رابطه بین این دوره های اقتصادی با میزان مدیریت سود شرکت ها که با استفاده از مدل دی آنجلو اندازه گیری شد، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 9 ساله بین سال های 1387 الی 1395 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 82 شرکت و در مجموع 738 سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی - پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار8 Eviews و روش داده های تلفیقی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد که بین دوران رونق و رکود چرخه کسب و کار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها فارغ از دوره های اقتصادی مختلف، تمایل به دستکاری سود صورت های مالی دارند.
  کلیدواژگان: رونق چرخه کسب سود، رکود چرخه کسب سود، مدیریت سود، تولید ناخالص داخلی
 • علی تامرادی*، رضا رستمی نیا، جابر محمد موسائی صفحات 73-87
  با توجه به اینکه ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد توجه قابل ملاحظه ای در ادبیات پژوهشی به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر تاخیر عادی و غیر عادی در ارائه گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به منظور تخمین مدل پژوهش از آزمون اف لیمر برای سال های 1389 الی 1395 و بر اساس داده های ترکیبی، برای 7 سال در مجموع 150 شرکت (1050 سال شرکت) آزمون شدند. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار آماری ایویوز و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی و در سطوح معناداری 5 درصد انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر تاخیر عادی و غیر عادی گزارش های حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد و ارتباطات سیاسی منجر به افزایش تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می شود.
  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، تاخیر عادی گزارش حسابرسی، تاخیر غیر عادی گزارش حسابرسی
 • فاطمه صراف*، جواد درخشان، سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی صفحات 88-97
  وجود راهبری شرکتی قوی در موسسات مالی و بانک ها، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدود و ویژگی کیفی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی را بهبود می بخشد. بر این اساس، هدف از این پژوهش تبیین تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عملکرد موسسات مالی بوده و جهت دستیابی به این منظور جامعه آماری تحقیق در برگیرنده تمامی موسسه های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1386 الی 1395 انتخاب شده اند. مدل آماری به کار گرفته شده در این پژوهش مدل رگرسیونی است و نتایج حاکی از آن می باشد که متغیر راهبری شرکتی بر چگونگی عملکرد موسسات مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: راهبری شرکتی، هموارسازی سود، عملکرد موسسات مالی
|
 • Gholamreza Mirzaei Mehr *, Alireza Fazlzadeh Pages 1-14
  Knowledge as an intangible asset is the most fundamental source of economics. However, as with other resources, it needs to be managed and standardized. In one organization, knowledge related to the field of activity is an essential component. This research was conducted to investigate the relationship between knowledge management and the performance of audit firms with the role of mediator of organizational learning. For this purpose, 128 people were selected using the Cochran formula and the questionnaire was used. The statistical population in this study is all auditors working in the audit institutions located in Tehran, which was selected according to specific circumstances. Pearson correlation test was used for data processing and multiple regression was used and SPSS software was used. The average for the performance variables of the audit firms, knowledge management, and organizational learning are 3.30, 3.40, and 3.40, respectively. The related statistical analysis indicated that the knowledge management variable and its five dimensions had a significant effect on the performance of the audit firms. The correlation between knowledge management and performance of the audit firms is 0.39, which indicates a moderate and positive relationship between the two variables. The obtained variance also showed that the knowledge management variable explained 15% of variations in the variance of audit firms performance. Also, in the case of average variables, the results showed that the average of performance variables of the audit firms, knowledge management and organizational learning were higher than the average, and these differences were statistically significant and significant.
  Keywords: Knowledge Management, organizational learning, performance of audit firms
 • Ebrahim Enayatpour Shiadeh, Seyyed Hossein Naslmosavi *, Mehrdad Jabbari Pages 15-26
  The main objective of this study was to effect of Intellectual Capital as a Mediater Variable on the relationship between corporate governance and Firm Performance in the companies listed in Tehran Stock Exchange. The sample of the research consists of 125 companies during the period from 2011 – 2015. This study has applied multiple regression to test hypotheses. The attribute of corporate governance was included women board director, dual executive managerial, independent …The Human capital (HC), Structure capital (SC), Relational capital (RC) were components of IC and firm performance was calculated through Return on assets (ROA). We applied Eviews to test the effect of mentional factores on the relationship between corporate governance and firm performance. The finding of study showed that IC can affect on firm performance. Also corporate governance affected by IC. Also we predicated the corporate governance has non significant effect on firm performance. The result of testing the main hypothes illustrated that IC has mediatore roles on the relation between corporate governance and firm performance.
  Keywords: intellectual capital, Corporate Governance, Firm Performance
 • Arash Derakhshanmehr, Mohammaderz Hamedanlou * Pages 27-40
  This research investigates the relationship between disclosure of corporate social responsibility and price synchronization with emphasis on institutional ownership in listed companies in Tehran Stock Exchange. The present research is applied in terms of its purpose and its methodology is of causal research. The statistical population of the research is listed companies in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 126 companies are selected as research sample, and their period is between 2010 and 1394. The method used to collect information, library and to test the hypotheses of the research, multivariate linear regression has been used. The social responsibility of the company is measured by the environmental dimension, employee dimension, dimension of community responsibilities and the dimension of production. The results of the research show that there is no relationship between corporate social responsibility and price synchronization, and there is no relationship between corporate social responsibility and environment price synchronization, and there is no relationship between corporate social responsibility and employee price synchronization. There is no relationship between corporate social responsibility and community responsibility and price synchronization. There is no relationship between corporate social responsibility and production synchronization and stock price synchronization.
  Keywords: Disclosure of corporate social responsibility, price synchronization, institutional ownership
 • Nader Bohlouli *, Hosein Jabbari Khamenei, Ali Tirabadi, Peyman Tirabadi Pages 41-62
  Taking into account modulatory effects and intermediary effects together, this study provides a more comprehensive understanding of the relationship between entrepreneurial orientation and performance, which highlights the mediating role of marketing capability and the moderating role of marketing resources. For this purpose, data were collected from 71 companies located in the science and technology park of East Azarbaijan province through a questionnaire. The results of statistical data and structural equation modeling using SPSS and SmartPLS software showed that entrepreneurial orientation both directly and indirectly and through marketing ability affects company performance. Also, the results showed that the variable of marketing resources in the indirect relationship of entrepreneurial orientation and firm performance through marketing capability has a moderating role in the way that the indirect impact of entrepreneurial orientation through marketing capability on the company's performance in high amounts of moderation (marketing resources) Is stronger than its indirect effect in low amounts of moderation (marketing resources). Based on the results of this research, companies can achieve superior performance by targeting entrepreneurial activities by choosing the right strategy and adopting some of their resources to marketing resources
  Keywords: Enterpreneurial Orientation, marketing capability, Marketing Resources
 • Farzin Rezaei *, Maryam Moradi, Saleh Esavand, Leila Moradi Pages 63-72
  Considering the importance and position of earnings management among financial and accounting variables, and the effect this variable can have on investors' decisions and their investment volume, the present study examined this variable. In fact, the main purpose of the present research is to examine the relationship between earnings management and corporate earnings cycles. For this purpose, the economic cycles were separated by two factors of the growth rate of GDP and the relationship between these economic periods and the rate of corporate profit management, which was measured using the Dianeolo model. Took The statistical population of this research includes all companies accepted in Tehran Stock Exchange during the 9-year period from 2008 to 1395. Using a systematic elimination sampling method, 82 companies and a total of 738 years of the company were surveyed. Took The current research is applied in terms of the purpose and in the method of data collection in the descriptive-post-event research group. For analyzing the hypotheses, multivariate linear regression models were used using Eviews software 8 and the combined data method. The results of the hypothesis analysis show that there is a positive and significant relationship between the cycles of business boom and recession and the profit management of the companies listed in Tehran Stock Exchange. Therefore, it can be concluded that companies regardless of different economic periods tend to manipulate profits of financial statements.
  Keywords: Profit Cycle Boom, Recession Gain Profit Cycle, Profit Management, Gross Domestic Product
 • Ali Tamoradi *, Reza Rostaminia, Jaber Mohammad Moosaee Pages 73-87
  As the political connections, decisions and results of the companies affected by the considerable attention in the research literature has attracted. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of political connections on normal and abnormal lag of audit report in the Companies listed in the Tehran Stock Exchange. In order to estimate the research model, the F lemmer test was conducted for 1389-1395 and based on combined data, a total of 150 companies (1050 years of company) were tested for 7 years. The analysis and hypothesis testing were performed by Eviews9 software using regression of generalized least squares method (EGLS) with integrated data approach and at 5% significance levels. Research findings indicate that report in the Companies listed in the Tehran Stock Exchange of political connections has a positive and significant effect on the normal and abnormal latency of presentation of audit reports, and political connections has led to an increase in the delay in providing audit reports.
  Keywords: Political Connections, Normal Lag of Audit Report, Abnormal Lag of Audit Report
 • Fatemeh Sarraf *, Javad Derakhshan, Seyyed Mohamadreza Banifatemi Kashi Pages 88-97
  The existence of strong corporate governance in banks and financial institutions limits the managers’ opportunistic and expedient behavior and qualifies the reliability of financial reports. Based on the above, the objective of this study is to explain “THE INFLUENCE of CORPORATE GOVERNANCE on THE PERFORMANCE OF THE FINANCIAL INSTITUTIONS “. And to fulfill this aim, the statistical society of this study includes all the financial institutions listed in “TEHRAN STOCK EXCHANGE “from 2008 through 2017. The Regression Model is applied and the results convey that there is a positive and meaningful relation between the variable “CORPORATE GOVERNANCE “and its influence on the financial institution performance.
  Keywords: Corporate Governance, income smoothing, evaluate the performance of financial institutions