فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 13، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • یعقوب نوروزی*، فاطمه عباسی، زهرا حیدرنیا صفحات 3-30
  هدف

  برای اینکه بتوان فعالیت ها و خدمات را در سازمان های مختلف توسعه داد باید از ابزارهای مختلف جهت ارزیابی خدمات استفاده کرد. برای ارزیابی خدمات در کتابخانه ها از مدل هایی که برای این کار بوجود آمده اند استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی هشت مدلی است که برای ارزیابی کتابخانه‎ها بویژه در زمینه خدمات کتابخانه ای در پژوهش های مختلف استفاده شده اند.روش/رویکرد پژوهش: در تدوین این مقاله از منابع موجود در این زمینه بهره گرفته شده است و با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مربوط گردآوری شد. برای گردآوری اطلاعات با استفاده از کلیدواژه ‎های مرتبط اقدام به جستجو در پایگاه‎های اطلاعاتی مختلف شد. در نهایت پس از شناسایی و دستیابی به منابع ارزشمند و مرتبط از آنها برای تدوین نهایی مقاله استفاده به عمل آمد.

  نتیجه گیری

  بررسی پیشینه های مربوط به مدل‏های ارزیابی مورد مطالعه نشان داد که هر کدام از این مدل‏ها با توجه به نیاز خاصی به وجود آمده اند و به منظور تحقق به اهداف خاصی طراحی شده اند. همچنین با توجه به کاربرد آنها، مولفه های خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه بیشتر مدل های مورد بحث خارج از حوزه علم اطلاعات وارد این عرصه شده اند.

  کلیدواژگان: کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، مدل های ارزیابی، کیفیت خدمات، ارزیابی خدمات
 • سیدصمد حسینی*، یونس جبارزاده، محمد حسن پور، سحر حیدر آبادی صفحات 33-59

  چکیده

  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر انواع منابع فن آوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، توصیفی همبستگی و بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی به تعداد 842 شرکت و حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای 300 شرکت است و پاسخ دهندگان هدف، مدیران شرکت ها بودند. داده های لازم به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه صورت گرفته و برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) از طریق حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد ونتایج نشان داد که این پژوهش از روایی وپایایی بالایی برخوردار است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل اثرات کل در مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مقدار t در مسیر منابع زیرساخت فناوری اطلاعات و منابع انسانی فناوری اطلاعات بزرگ تر از 96/1 و در مسیر منابع مرتبط با فناوری اطلاعات به قابلیت مدیریت دانش و مزیت رقابتی کوچکتر از 96/1 است.

  نتیجه گیری

  نتایج کل پژوهش نشان داد که منابع انسانی فناوری اطلاعات و منابع زیرساخت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات اثر مثبت و معناداری بر قابلیت مدیریت دانش دارند که خود بر مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مزیت رقابتی، منابع فناوری اطلاعات، قابلیت مدیریت دانش
 • خیراله رهسپارفرد*، رضا مولایی صفحات 63-82
  هدف

  هدف پژوهش، ارائه مدل ساختار یافته از چالش های پیاه سازی اینترنت اشیا و بررسی جایگاه چالش پیشنهادی نیروی انسانی می باشد. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و فرایند اجرا به این شکل است که، بعد از مرور ادبیات در حیطه موضوع پژوهش، چالش های مطرح در پیاده سازی اینترنت اشیا، شناسایی شد و چالش پیشنهادی تحقیق مطرح گردید. برای رسیدن به اهمیت، سطح بندی و ارتباطات بین چالش ها از روش مدلسازی ساختار تفسیری استفاده شده است.

  یافته ها

  چالش های پیاده سازی اینترنت اشیا شناسایی و ارتباطات بین چالش ها نشان داده شد و همچنین سطح و اهمیت هر کدام از چالش ها مشخص گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که مدیران سازمانی در رابطه با پیاده سازی اینترنت اشیا با چه نوع چالش هایی روبرو هستند و اهمیت و ارتباطات هر کدام از چالش ها به چه صورت می باشد و همچنین چالش نیروی انسانی به عنوان یکی از چالش های مهم در سطح اول مطرح است.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، چالش های اینترنت اشیا، مدل سازی ساختار تفسیری، مدل ساختار یافته
 • حمید قاضی زاده، حیدر مختاری*، سولماز حسین زاده صفحات 85-100
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی بر آموزش و ترویج مهارت های شهروندی از دیدگاه مدیران کتابخانه های عمومی بود.

  روش

  روش پژوهش از نوع پپیمایشی-تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی شهر تهران به تعداد 45 نفر در تابستان 1396 بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود.

  یافته ها

  شاخص اهمیت آموزش و ترویج مهارت های شهروندی از سوی کتابخانه های عمومی و نیز اثرگذاری کتابخانه ها در این زمینه بیشترین پاسخ ها را به خود اختصاص داده است. از میان روش ها و شیوه های موثر در ترویج و آموزش مهارت های شهروندی در کتابخانه های عمومی از نظر مدیران، نمایش کتاب های مرتبط و برگزاری دوره مهارت های سواد اطلاعاتی از اولویت بیشتری برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  نهادهای آموزشی مانند کتابخانه و مراکز اطلاعاتی سهم و نقش بسیار مهمی در ترویج و آموزش مهارت های شهروندی دارند. همچنین تنوع در ارائه انواع خدمات می تواند در ارتقای انواع مهارت های شهروندی موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: مهارت های شهروندی، کتابخانه های عمومی، مدیران کتابخانه های عمومی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • اسماء ملازهی* صفحات 103-131
  هدف

  هدف پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی عوامل موثر بر اشتراک دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)) می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 97-1396 در دوره کارشناسی ناپیوسته پردیس رسالت دانشگاه فرهنگیان زاهدان به تعداد 967 نفر بودند که براساس جدول کرجسی و مورگان، 140 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روایی ابزار با استفاده از دیدگاه صاحب نظران و آزمون تحلیل عاملی سنجیده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97% محاسبه گردید.

  یافته ها

  آزمون t تک نمونه نشان داد تمامی گویه ها از دیدگاه معلمان با اهمیت ارزیابی شده است. نتایج آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد تفاوت معناداری در زمینه عوامل فردی (671/2-=t) و عوامل سازمانی(026/2-=t) وجود دارد. همچنین آزمون توکی تفاوت معناداری بین رشته های تحصیلی مختلف در زمینه عوامل موثر بر اشتراک دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات را نشان داد.

  نتیجه گیری

  معلمان دیدگاه مثبتی نسبت به اشتراک گذاری دانش خود از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دارند. بنابراین مدیران آموزش و پرورش باید با ارزش گذاری بر اهمیت به اشتراک گذاری دانش، آموزش و استفاده از پتانسیل معلمان با تجربه و در اختیار نهادن زیرساخت های فناوری، به معلمان در به اشتراک گذاری دانش خود از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک نمایند.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، اشتراک دانش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، معلمان
 • پرنا خلیل دزفولی*، زاهد بیگدلی، علی حسین قاسمی صفحات 135-154
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش، سنجش و مقایسه ی میزان توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در شناسایی گونه های اطلاعاتی اینترنتی است.

  روش

  این پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی است. جامعه ی پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. حجم جامعه بیش از 4500 نفر بود که به دلیل بزرگ بودن، با استفاده از جدول کرجسی- مورگان نمونه گیری انجام شده و اندازه ی نمونه، 350 نفر تعیین شد. ابزار استفاده شده در انجام این پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که روایی آن را اساتید گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران تایید کرده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ، معادل 81/0 محاسبه شد.

  یافته ها

  میانگین نمرات دانشجویان در شناسایی گونه های اطلاعاتی اینترنتی، گونه های اطلاعاتی علمی و گونه های اطلاعاتی غیرعلمی، پایین تر از میانگین فرضی جامعه ی پژوهش بود. برای گونه های اطلاعاتی علمی، 61/39 درصد پاسخ های داده شده درست بود و برای گونه های اطلاعاتی غیرعلمی، این مقدار معادل 46/24 درصد بود. همچنین میانگین نمرات دانشجویان دکتری بالاتر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان مرد، بالاتر از دانشجویان زن بود.

  نتیجه گیری

  نتایج کلی پژوهش نشان داد که عملکرد جامعه ی پژوهش در شناسایی گونه های اطلاعاتی اینترنتی ضعیف است و نیاز است که آموزش های بیشتری در این زمینه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعمال شود.

  کلیدواژگان: گونه های اطلاعاتی اینترنتی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عزیز هدایتی خوشمهر*، ابوالفضل قاسم زاده، شیوا ملکی صفحات 157-181
  هدف

  دانشجویان و اساتید به عنوان مهم ترین عناصر سیستم آموزشی، نقش محوری و تعیین کننده برای به کارگیری موثر و موفقیت آمیز فناوری یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطلاع از آمادگی و نگرش آن ها جهت پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز چنین روشی ضروری می نماید. لذا پژوهش حاضر در راستای جامه ی عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت گرفته و با هدف بررسی میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نسبت به نظام یادگیری الکترونیکی طراحی گردیده است.

  روش

  پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر بر روی 218 نفر از دانشجویان و 198نفر از اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 94- 1393 که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند، انجام گرفت. میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به یادگیری الکترونیکی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد سنجیده شد. تحلیل های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمار توصیفی و استنباطی (جدول فراوانی، نمودار ستونی، میانگین و انحراف استاندارد، از آزمون های t تک نمونه ای t مستقل و آزمون F) بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی از آمادگی در سطح متوسط برخوردار هستند. و همچنین نتایج نشانگر این است که اساتید این دانشگاه از نگرش موافقی نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی برخوردارند. تجزیه و تحلیل نتایج مشخص کرد که بین میزان آمادگی دانشجویان در دانشکده های مختلف برای شرکت در یادگیری الکترونیکی، تفاوت معنی داری وجود دارد. اما در مورد بقیه ی سوال ها تفاوت معنادار نبود

  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، آمادگی یادگیری الکترونیکی، آمادگی دانشجویان، نگرش اساتید
|
 • Yaghoub Norouzi *, Fatemeh Abbasi, Zahra Heidarnia Pages 3-30
  Purpose

  Each activity needs to review its attitudes, systems, services, and plans for achieving added value and make strategy for further development. Achieving this, requires the use of criterions for evaluation using different tools. So, the purpose of this research is to examine and compare the seven models of service quality assessment in libraries and information centers.Method/Approach: To do so, identifying related texts was necessary. By using the library research method, required information was collected. Therefore, keywords such as, quality assessment models, services quality, services assessment, library and information center and other similar things were searched in the web as well as in some leading databases. Finally, after identification and access to valuable and relevant resources, they were used to finalize the paper.

  Result

  The literature review of the evaluation models shows that each of these models has been developed according to a specific need and designed to achieve specific goals. Also, due to their application, certain components are considered for them. In addition, most of the models discussed outside the field of information science and then have entered this field.

  Keywords: Quality assessment models, Services quality, Services assessment, Library, information center
 • Seyedsamad Hosseini *, Younes Jabarzade, Mohammad Hassanpoor, Sahar Heydarabadi Pages 33-59

  Abstract The Impact of Information technology resource and knowledge management capability on competitive advantage Nowadays, information technology has changed many aspects of everyday life of humans. The present century is the age of information and knowledge, and the information, knowledge and importance of these two are rapidly growing as sources of the organization. So, the organization's management has changed product management to knowledge and information management. In this research, the impact of three types of information technology resources and knowledge management capabilities on competitive advantage The statistical population of the research was small and medium enterprises (SMEs). Data were collected using a questionnaire survey with managers of SMEs. Structural Equation Modeling (SEM) was used to test the hypotheses. Results showed that Information technology infrastructure and Information technology human resource positively affect knowledge management capability (KMC), which is positively related to competitive advantage. Keywords: Competitive advantage, Information technology resources, knowledge management capability

  Keywords: Competitive advantage, Information technology resources, knowledge management capability
 • Kheirollah Rahseparfard *, Reza Molaei Pages 63-82
  Purpose

  The purpose of the research is to provide a structured model of the challenges of Internet of things and to examine the position of the proposed human resources challenge.

  Methodology

  The research is applied in terms of the purpose and the implementation process is such that, after reviewing the literature in the research subject area, the challenges of implementation of the Internet of things were identified and the proposed research challenge was proposed. To achieve importance, level and communication between challenges, interpretive structure modeling has been used.

  Findings

  Challenges of the implementation of the Internet of Things Identification and communication between the challenges were shown and also the level and importance of each of the challenges was identified.

  Conclusion

  The results show that the organizational managers in relation to the implementation of the Internet of things are faced with: what kinds of challenges exist and the importance and communication of each of the challenges. human resources challenge as one of the important challengs is at the first level.

  Keywords: Internet of Things, Internet of Things challenge, Interpretive Structural Modelling, Structured Mode
 • Hamid Ghazizadeh, Heidar Mokhtari *, Solmaz Hosseinzadeh Pages 85-100
  Aim

  The purpose of this research was determining the impact of public libraries on educating and training of citizenship skills on the viewpoint of the library managers.

  Methodology

  The research method was descriptive analytical survey. The samples were 45 library managers of public libraries from Tehran public libraries affiliated to country’s public libraries institution. The information gathering tool was a researcher made questionnaire.

  Findings

  Self confidant and national and local identity by 1 score, participation in national and local societies by 2, commitment to justice and social justice by 3, learning to recognize and act by 4, familiarity and using new technologies bu 5 scores alternatively re the main priorities of the samples.

  Conclusion

  Results showed that there is a meaningful relationship between different age groups and citizenship skills, there is a meaningful relation between librarian’s educational level and promotion of citizenship skills. Also findings showed that there is not meaningful relationship between longitude of service and influencing the libraries and finally the libraries have an important impact on citizen skills in all aspects.

  Keywords: Citizenship skills, public libraries, promoting citizenship skills, manageres of public libraries
 • Asma Mollazehi * Pages 103-131
  Objective

  The purpose of the research is identify and validate the factors affecting teacher's knowledge sharing through ICT.

  Methodology

  This research, in terms of purpose, Applied and descriptive-survey method. The statistical population includes all male and female teachers working studying in the academic year of 1396-97 In the Bachelor dissoluteof the Zahedan Faridian University Which numbered 967 people That Based on the Kerjci and Morgan tables, 140 people were selected randomly. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The instrument validity was measured using expert opinion and factor analysis And its reliability using the Cronbach's alpha coefficient 97% Calculated.

  Results

  All the items From the perspective of the teachers Importantly evaluated. The results of independent t-test and one way analysis of variance showed There is a significant difference between individual factors and organizational factors. Also, Tukey's test showed a significant difference between academic disciplines In the context of the factors affecting teachers' knowledge sharing through ICT.

  Conclusion

  Teachers have a positive view of sharing their knowledge through information and communication technology (ICT). Therefore, education managers should value the importance of sharing knowledge, Education And the use of the potential of experienced teachers and the provision of technology infrastructure, Helping teachers share their knowledge through ICT.

  Keywords: Validation, Knowledge sharing, Information, communication technology, teachers
 • Parna Khalil Dezfuli *, Zahed Bigdeli, Ali Hosein Ghasemi Pages 135-154
  Purpose

  The main purpose of this study is to evaluate and compare compare the ability to identify Internet genres among postgraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz.

  Methodology

  This is an applied research that is performed using survey method. The research population was postgraduate students of Shahid Chamran University of Ahwaz. The population size was more than 4500 people. due to their large number, Krejsi-Morgan table was used for sampling and the sample size was 350. The instrument used in this research was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by the faculty members of library and information science in Shahid Chamran University of Ahvaz and it's reliability was calculated to be 0.81 with Cronbach's alpha coefficient.

  Findings

  The mean scores of students in identifying Internet genres, scientific genres and non-scientific genres were lower than the persumed mean for the research population. For scientific genres 39.61 percent of the responses were correct, and for non-scientific genres, this was 24.46 percent. Also, the mean scores of PhD students were higher than masters students and male students were higher than female students.

  Conclusion

  The results of the research showed that the research population's performance in the identification of Internet genres is weak and there is a need for further education in this field for postgraduate students.

  Keywords: Internet genres, postgraduate students, Shahid Chamran University of Ahvaz
 • Aziz Hedayati K. *, Abolfazl Ghasemzadeh, Shiva Maleki Pages 157-181
  Purpose

  Students and professors as the most important elements of the education system have the central and crucial role in effective and successful implementation of e-learning technologies in the field of teaching and learning; and knowing their preparation and attitudes for successful implementation and enforcement of such an approach is essential. Therefore, the present study has been covered in order to fulfill this requirement and designed to assess the preparation of students and attitudes of Azarbaijan Shahid Madani University’s professors toward e-learning system. Methodology The descriptive-survey study was conducted on218students and 198 faculty members of Azarbaijan Shahid Madani University in 2014-2015 academic years, which were selected by stratified random sampling method. The amount of students’ preparation and professors’ attitude towards e-learning system were measured using a standard questionnaire. Statistical analysis used in this study is descriptive and inferential statistics (frequency tables, barographs, mean and standard deviation, one-sample t-test and F- test).

  Findings

  Research findings showed that students of Azarbaijan Shahid Madani University have moderate preparation to participate in e-learning. And also the results indicate that professors of the university have a positive attitude towards the implementation of e-learning system. The results analysis indicates that there is significant difference between the amounts of students’ preparation indifferent schools to participate in e-learning. But about the rest of the questions (the difference between students’ preparation according to their educational level and academic achievements) the difference was not significant.

  Keywords: : E-learning, preparation for E-learning, Students’ preparation, professors’ attitude