فهرست مطالب

نشریه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدحسن کشاورزی، الهه صفری، مهدی شکرابی، علیرضا فراهانی، منصوره تقوی نیا، عاطفه ذبیحی ززولی* صفحات 1-9
  مقدمه وهدف
  امروزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش دانشگاهی می باشد. به نظر می رسد استفاده از راهبردهای شناختی یادگیری مناسب جهت ایجاد تغییرات مطلوب و پیشرفت تحصیلی نقش مهمی ایفا کند. لذا در این پژوهش تلاش شده است تا  تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار بگیرد.
  روش ها
  پژوهش حاضر، مطالعه ای نیمه تجربی می باشد که بر روی دو گروه 50 نفری از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا گردید. بدین صورت که در گروه آزمایش علاوه بر ارائه محتوای درس، به مدت 20 دقیقه طی 6 جلسه در قالب فوق برنامه، راهبردهای شناختی ارائه و تمرین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون تحصیلی بود.  داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 وارد و تحلیل شدند.
  یافته ها
  تمامی 100 دانشجو  در مطالعه شرکت کردند. اختلاف معنادارآماری بین نمرات دانشجویان دو گروه قبل از آموزش راهبردهای شناختی وجود نداشت (28/0P=). در حالی که  بعد از مداخله و ارائه آموزش اختلاف معناداری بین نمرات دانشجویان دو گروه مشاهده شد (01/0P=). همچنین نتابج آزمون تی زوجی نشان داد که میانگین نمرات آزمون پایان دوره نهایی هر یک از گروه ها نسبت به پیش آزمون افزایش یافت ولی این افزایش در گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بوده است (001/0P=).
  نتیجه گیری
  آموزش راهبردهای شناختی در آموزش دانشگاهی موثر می باشد و منجر به ارتقای مهارت یادگیری فراگیران و به تبع آن پیشرفت تحصیلی خواهد شد لذا توجه به آن در برنامه ریزی های آموزشی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، شناختی، دانشجوی پزشکی
 • حسن اسلامیان*، یحیی زارع صفحات 10-24
  مقدمه و هدف
  اعضای هیئت علمی دانشگاه، علاوه بر توانایی کاربست مهارت های تکنیکی و فنی تدریس، لازم است از هوش اخلاقی مناسبی نیز برخوردار باشند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه سطح هوش اخلاقی و سبک های تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، انجام گردید.
  روش ها
  روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 96-95 بوده که از بین آنها 191 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سبک های تدریس Grasha و Richman (Teaching Style Inventory- TSI) و هوش اخلاقی  Lennickو Kiel (Intelligence Moral Questionnaire) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از شاخص های آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، انجام شد.
  یافته ها
  اهم یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین هوش اخلاقی و سبک های تدریس اعضای هیئت علمی، بیشترین رابطه وجود دارد (78/0=r) که در سطح05/0P<  معنادار است. دیگر یافته پژوهش نشان داد هوش اخلاقی استادان با ضریب معناداری قدرت پیش بینی سبک های تدریس آنها را دارد (82/0B=،000/0P<.). همچنین نتایج نشان داد متغیر هوش اخلاقی می تواند 55 درصد از تغییرات متغیر ملاک یعنی سبک های تدریس را پیش بینی کند (55/0= R2). 
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده نقش کلی سطح هوش اخلاقی اعضای هیئت علمی در کاربست سبک های مختلف تدریس توسط آنها بوده است.
  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی، سبک تدریس هوش اخلاقی
 • خدیجه شجری، مسعود حجازی* صفحات 25-38
  مقدمه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی سبک های فرزند پروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی و تعیین نقش میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه بین متغیرهای یادشده در بین دختران دانش آموز شهر زنجان انجام شد.
  روش ها
  روش پژوهش توصیفی-مقطعی بود. جامعه ی مورد نظر تمامی 1220 دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 2 شهر زنجان در سال تحصیلی 96-95 و والدین آن ها بودند که از بین آن ها 200 نفر به روش کوکران و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مقیاس سبک های فرزند پروری بامریند، بلوغ عاطفی سینگ، ناگویی خلقی تورنتو و سازگاری تحصیلی سینها و سینگ (1993) بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و جهت تعیین نقش میانجی از روش 4 مرحله ای بارون کنی در نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.
  یافته ها
  بین سبک فرزند پروری سهل گیر با عدم ثبات عاطفی، فروپاشی شخصیت و همچنین بلوغ عاطفی کل و همچنین بین سبک فرزند پروری مستبد با مولفه دشواری در توصیف احساسات رابطه معناداری وجود داشت (05/0P<). سبک مقتدر با ناگویی خلقی کل و تمامی مولفه های آن نیز ارتباط معنادار داشت (05/0P<). نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که هر سه سبک فرزندپروری توان تبیین برخی از مولفه های بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی را داشتند (05/0P<). در نهایت سازگاری تحصیلی در رابطه بین سبک های سهل گیر و مقتدر با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی نقش میانجی را داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از مطالعه اصلاح سبک های فرزند پروری در والدین با استفاده از مداخلات آموزشی و درمانی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سبک های فرزند پروری، بلوغ، ناگویی خلقی، سازگاری
 • خدیجه شریفی، ندا میرباقر، محمد آقاجانی* صفحات 39-49
  مقدمه وهدف
   شکاف نسبتا عمیقی در روند آموزش مهارت های بالینی و عملکرد بالینی وجود دارد. از رویکردهای نوین آموزشی، برنامه منتورشیپ می باشد. مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک روش منتورشیپ در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر به شیوه مرور سیستماتیک انجام شد. جستجوی پایگاه های اطلاعاتی فارسی  IranMedex, SID and Magiran  با کلید واژه های منتور(مربی) ، منتی(آموزش بیننده)، منتورینگ (مربی گری)، منتورشیپ، پرستاری، شایستگی بالینی به تنهایی و یا در ترکیب با هم و پایگاه های  انگلیسی ERIC, PubMed, Google Scholar, Scopus, Ovide, Elsevier,   ProQuestبا کلمات کلیدیMentor, Mentorship, Mentoring, Student Nursing, Mentee, از سال2007 تا 2018 انجام شد. مطالعات کمی مرتبط با منتورینگ در پرستاری جمع آوری و با استفاده از چک لیست کوکران و معیار نیگلسون به ترتیب کیفیت مقالات مطالعات تجربی و نیمه تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  درجستجوی پایگاه های اطلاعاتی ذکر شده 26 مقاله مرتبط با موضوع بدست آمد که 19 مقاله از پایگاه های لاتین و 7 مقاله از پایگاه های فارسی بود. از بین آنها تنها 5 مقاله جهت تحلیل انتخاب شد . اگر چه مطالعات از نظر تعداد شرکت کننده، منتور، مطلب آموزش داده شده در کاراموزی  به دانشجویان پرستاری متفاوت بودند ولی همه ذکر کردند که اجرای برنامه منتورشیپ باعث ارتقای شایستگی بالینی دانشجویان شده است.
  نتیجه گیری
  استفاده از رویکرد منتورشیپ در آموزش بالینی بر یادگیری، یادداری، کسب مهارت و ارتقاء شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری موثر است. توصیه می شود برنامه منتورشیپ در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: مربی، آموزش بیننده، مربی گری، پرستاری، دانشجو
 • نگین مسعودی علوی، ندا میرباقر، محمد آقاجانی* صفحات 50-62
  مقدمه و هدف
  هدف از تدریس، یادگیری است. تاکنون الگوهای گوناگونی جهت یادگیری در علوم مختلف ارائه شده است. یکی از الگوهای  نوین آموزشی که در آن رسیدن به صلاحیت بالینی مدنظرمی باشد ، الگوی یادگیری در حد تسلط است. مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک کاربرد الگوی یادگیری در حد تسلط در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر به شیوه مرور سیستماتیک انجام شد. جستجوی پایگاه های اطلاعاتی فارسی IranMedex, SID and Magiran و انگلیسی،  ERIC, PubMed, Ovide, Elsevier, ProQuestو با کلید واژه های یادگیری، یادگیری در حد تسلط، آموزش پرستاری، آموزش بالینی از سال2007 تا 2018 انجام شد.
  یافته ها
  تمام مقالات و مطالعات مرتبط بااین الگو جمع آوری شد که از بین آنها 10 مقاله معیارهای ورود را داشته و وارد مطالعه شدند. از10 مقاله ای که مرور شد، 6 مقاله انگلیسی و4 مقاله فارسی بود. شش مطالعه از ده مطالعه بعد از سال 2015 انجام گرفته بود. نتایج حاصل از مرور مطالعات فوق نشان داد اموزش از طریق الگوی یادگیری در حد تسلط در بالین یاعث یادگیری فعال و همچنین ایجاد صلاحیت بالینی در دانشجویان پرستاری می شود.
  نتیجه گیری
  الگوی یادگیری در حد تسلط  را می توان به عنوان یک الگوی نوین آموزشی جهت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی به مربیان و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها آموزش داد.
  کلیدواژگان: یادگیری، یادگیری در حد تسلط، آموزش پرستاری، آموزش بالینی
 • فروغ نادی، ابراهیم نادی، حسن احمدی نیا* صفحات 63-74
  مقدمه و هدف
  در راستای ارتقاء کیفیت خدمات، هر نظام آموزشی نیازمند انجام پژوهش مستمر و به تبع آن اعمال مدیریت آموزشی است. این مطالعه به ارزیابی فرایند آموزش از دیدگاه نحوه گذران اوقات دانشجویان کارآموزی رشته پزشکی در بخش های بالینی پرداخته است.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی،  پرسشنامه های تهیه شده در اختیار کلیه دانشجویان پزشکی سال های  5 تا6 مقطع کارآموزی در بخش های آموزشی داخلی بیمارستان شهیدبهشتی همدان که جمعا 70 نفر می باشند، قرار گرفت و پس از شرکت در کلاسهای توجیهی بطور روزانه نسبت به ثبت اطلاعات در پرسشنامه که شامل ده نوع فعالیت آموزشی رایج دربخش های داخلی می باشد، اقدام نمودند. بخش های آموزشی داخلی هفت گانه شامل گوارش، هماتولوژی، نفرولوژی، روماتولوژی، غدد، ریه و جنرال می باشد که طبق تقسیم بندی گروه داخلی، طول دوره آموزشی 3 ماهه بصورت مساوی بین 7 بخش توزیع شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل و به صورت"انحراف معیار±میانگین" گزارش شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد دانشجویان در مجموع تمام بخش ها، بطور متوسط، در جلسه آموزشی درمانگاه 7/3، در جلسه راند بخش7/5، در جلسه کلاس تئوری3/2، در جلسه کنفرانس بیمارستانی یک و در جلسه کشیک عصر6/2 ساعت حضور داشته اند، همچنین در جلسات کنفرانس علمی بیمارستانی، ژورنال کلاب و C.P.C کمترین و در فعالیتهای حضور در راند بخش، اخذ شرح حال از بیماران جدید و حضور در درمانگاه بیشترین میزان حضور را داشته اند.
  نتیجه گیری
  دانشجویان در بخش ها ودرمانگاه های آموزشی گروه  داخلی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در دوره کارآموزی، تمایل بیشتری به شرکت در برنامه های آموزشی عملی نسبت به برنامه های آموزشی تئوری از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: آموزش، کارآموزی، پزشکی، بخش های بیمارستان
 • ابولفضل طاهری، سلیمه زارع عبداللهی، امید یوسفیان زاده، محمدرضا هاشمیان* صفحات 75-86
  مقدمه و هدف
  دانشجویان از سبک های یادگیری متفاوتی استفاده می کنند که آشنایی با این سبک ها می تواند باعث کارایی بیشتر تدریس گردد. هدف این پژوهش مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مدل VARK می باشد.
  روش ها
  این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 145 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه استاندارد VARK گردآوری گردید. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی  در نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی از سبک های یادگیری متفاوتی استفاده می کنند که سبک ترجیحی آنها سبک خواندن/ نوشتن (با میانگین 42/62) می باشد. بین سبک یادگیری دانشجویان مقطع کارشناسی با مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معنی داری وجود دارد. تفاوت معنی داری بین سبک های یادگیری دانشجویان دو دانشگاه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با درنظرگرفتن تفاوت سبک های یادگیری بین دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی و غالب بودن سبک یادگیری خواندن/نوشتن لازم است مسئولان آموزشی ضمن آگاهی از  تفاوت های موجود، برنامه ها و روش های آموزشی خود را متناسب با نیازهای دانشجویان (در جهت  آموزش کاربردی مطالب) طراحی و اجرا نمایند تا بازده آموزش و یادگیری در حد امکان بهبود یابد.
  کلیدواژگان: مدل آموزشی، علم اطلاعات، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مجید صدوقی* صفحات 87-101
  مقدمه و هدف
  اشتیاق تحصیلی نقش مهمی در انگیزه و عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته و فقدان آن پیامدهای منفی متعددی را به همراه داشته و شناسایی عوامل زمینه ساز آن ضروری است. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی است. تعداد 330 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (220 دختر و 110 پسر) در نیمسال اول 97-96 با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی فردریگز و پرسشنامه سرمایه روانشناختی شامل مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ، پرسشنامه تاب آوری تحصیلی مارتین و مارش، مقیاس امید اسنایدر و آزمون جهت گیری زندگی و سوالات دموگرافیک پاسخ دادند. داده ها با استفاده تحلیل همبستگی کانونی از طریق نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اشتیاق تحصیلی با خودکارآمدی، تاب آوری، امید و خوش بینی همبستگی مثبت معناداری دارد. ضریب همبستگی کانونی برابر با 60/0 بود. نتایج تحلیل کانونی نشان داد که تنها یک مجموعه معنادار بین سرمایه روانشناختی و مولفه های اشتیاق وجود دارد و هرچقدر سرمایه روانشناختی به ویژه خوش بینی و امید بالاتر باشد احتمال اشتیاق تحصیلی به ویژه در بعد اشتیاق رفتاری به عنوان مولفه اصلی اشتیاق تحصیلی افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه روانشناختی به ویژه امید و خوش بینی، نقش مهمی در اشتیاق تحصیلی به ویژه در بعد اشتیاق رفتاری دانشجویان دارد و تقویت سرمایه روانشناختی در فرآیند آموزش دانشگاهی می تواند عامل زمینه ساز اشتیاق تحصیلی دانشجویان و بهبود وضعیت تحصیلی آنان باشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، امید، خوشبینی، تاب آوری، اشتیاق تحصیلی
|
 • Mohammad Hasan Keshavarzi, Elaheh Safari, Mehdi Shakarabi, Ali Reza Kangrani Farahani, Mansoureh Taghavinia, Atefe Zabihi Zazoly* Pages 1-9
  Introduction
  Students' academic achievement is one of the important indicators in assessing university education. It seems that the use of cognitive strategies plays an important role in making desired changes in learning and academic achievements. Therefore, in this research, the effect of teaching cognitive strategies on the academic achievement of medical students was studied.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted on two groups of 50 medical students of Iran University of Medical Sciences, using a two-group pretest-posttest test method. In the experimental group, in addition to presenting the content of the course, cognitive strategies were presented and practiced for 20 minutes in 6 sessions. The data collection tool was an educational test (pre-test, post-test and final end-of-period test). The data was analyzed using descriptive and inferential statistics (paired and independent t-test) and analyzed using SPSS20.
  Results
  All students participated in the study. There was no significant difference between the scores of students in the two groups before the training of cognitive strategies (P=0.28). However, there was a significant difference between the scores of the two groups after the intervention and the training (P = 0.01).The average end-of-period test scores increased in both groups compared to the pre-test but this increase was higher in the experimental group than in the control group.
  Conclusion
  Teaching cognitive strategies in university education is effective and it will promote the learning skills of learners and consequently their academic achievement. Therefore, considering it is recommended in educational planning.    Citation: Keshavarzi MH, Safari E, Shakarabi M, Kangrani Farahani AR, Taghavinia M, Zabihi Zazoly A. The Effect of Teaching Cognitive Strategies on the Academic Achievement of Medical Students. Journal of Development Strategies in Medical Education 2019;6(2):1-9.
  Keywords: Academic Achievement, Cognitive, Medical Students
 • Hassan Eslamian*, Yahya Zare Pages 10-24
  Introduction
  University faculty members need to have a good moral intelligence in addition to having the ability to use technical skills of teaching. The aim of this study was to determine the relationship between ethical intelligence and teaching styles of faculty members in Mazandaran University of Medical Sciences during the academic year of 2017-18.
  Methods
  This was a descriptive-correlational study. The statistical population consisted of all the faculty members, of which 191 were selected as the statistical sample. The data was collected using Grasha and Richman teaching styles (1996) and Anic and Kiel's ethical intelligence (2011) questionnaires. It was analyzed by SPSS 20 software using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation and regression tests.
  Results
  The most important findings of the research showed that there is the highest relationship between moral intelligence and faculty teaching styles (r = 0.78), the significant level is P <0.05. Another finding of the research showed that the teachers' moral intelligence had a significant predictive power of their teaching styles (B = 0.82, P <0.001). Also, the results showed that the moral intelligence variable could predict 55% of the teaching styles (R2 = 0.55).
  Conclusion
  The results of this study indicate the role of overall faculty members' moral intelligence in the application of different teaching styles by them.   Citation: Eslamian H, Zare Y. The study of the relationship between Moral intelligence and teaching styles of Faculty members in University of Medical Sciences. Journal of Development Strategies in Medical Education 2019;6(2):10-24.
  Keywords: Moral Intelligence, Teaching Styles, Faculty Members, University Of Medical Sciences
 • Khadije Shajari, Masoud Hejazi* Pages 25-38
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the Relationship between parenting styles with emotional maturity and Alexithymia by mediating educational compatibility among female students in Zanjan.
  Methods
  The research method was correlational. The target population of all 1220 primary school students in district 2 of Zanjan in the academic year of 96-95 and their parents were among them, 200 of them were selected by Cochran method and simple random sampling. The data collection tools included the scale of Bamirand childbearing styles, affective Singing Maturity, Toronto's Alexithymia and Educational Adjustment of Sinha and Singh (1993). Data analysis was performed using Pearson correlation and multiple regression tests in linear method and also to determine the mediating role of Baron Kenney's 4-step method in SPSS version 22 software.
  Results
  There was a significant relationship between easy parenting style with emotional insecurity, personality collapse as well as total emotional maturity, as well as between the authoritative parenting style and the difficulty in describing feelings (P<0.05). There was a significant correlation between empowered style with total Alexithymia and all its components (P<0.05). The results of multiple regression analysis showed that all three parenting styles were able to explain some components of emotional and Alexithymia puberty (P<0.05). Finally, educational adaptation was a mediator in the relationship between the weak and influential styles of emotional maturity and Alexithymia.
  Conclusion
  According to the results of this study, correction of parenting styles is suggested using educational and therapeutic interventions for parents.
  Keywords: Parenting Styles, Maturity, Mood Mood, Adjustment
 • Khadije Sharifi, Neda Mirbagher, Mohammad Aghajani* Pages 39-49
  Introduction
  It has been reported that there is a rather deep gap in clinical skills training and clinical practice. Mentorship is one of the modern educational approaches. The aim of study was to review the works on mentorship method systematically for clinical education of nursing students.
  Methods
  This was a systematic review. The Farsi search was conducted in IranMedex, Magiran and SID. The English search was done in ERIC, PubMed, Google Scholar, Scopus, Ovide, Elsevier and ProQuest with the keywords Mentor, Mentorship, Mentoring, Student, Nursing and Mentee from 2007 to 2018.
  Result
  On the whole, 26 articles were obtained related to the subject srom which 19 articles were in Latin and 7 in Persian. Of these, only 5 papers were selected for analysis. Although studies were different in terms of the number of participants, Mentor and the educated contents to nursing students, they all noted that the implementation of the mentorship program promoted the clinical competence of the students.
  Conclusion
  Using Mentoring approach in clinical education is effective on learning, retention, acquisition of skills and enhancement of clinical competence of nursing students. It is recommended that the mentorship program be used for clinical education of nursing and paramedical students. Citation: Sharifi KH, Mirbagher Ajorpaz N, Aghajani M. Mentorship method in Clinical Education of Nursing Students: A Systematic Review. Journal of Development Strategies in Medical Education 2019;6(2):39-49.
  Keywords: Mentor, Mentorship, Mentoring, Nursing, Student
 • Negin Masodi Alavi, Neda Mirbagher, Mohammad Aghajani* Pages 50-62
  Introduction
  The purpose of teaching is learning. At yet, different patterns have been proposed for learning in different sciences. One of the new educational patterns is Learning Mastery Model that considers achieving clinical competence. Aim of the study is systematic review of Learning Mastery Model in Clinical Education of Nursing Students.
  Methods
  This is a systematic review study. Searches of library and electronic resources were done in the database SID,  IranMedex, Magiran, ERIC, PubMed, Ovide, Elsevier, ProQuest, with keywords, Learning, mastery, mastery learning, nursing education, clinical education  in Persian and English separately and in combination from 2007 to 2018. All studies related to this pattern were collected that at last 10 articles selected and reviewed.
  Results
  Of the 10 articles reviewed, there were 6 English articles and 4 Persian articles. All studies have shown that mastery learning pattern is effective in education of nursing skills.
  Conclusion
  A mastery learning pattern can be trained to instructors and faculty members of universities as a new educational model for clinical education of nursing and paramedical students. Citation: Masoudi Alavi N, Mirbagher Ajorpaz N, Aghajani M. Effect of Learning Mastery Model in Clinical Education of Nursing Students. Journal of Development Strategies in Medical Education 2019;6(2):50-62.
  Keywords: Learning, Mastery, Mastery Learning, Nursing Education, Clinical Education
 • Forough Nadi, Ebrahim Nadi, Hassan Ahmadinia* Pages 63-74
  Introduction
  To improve the quality of services, each educational system requires ongoing research and consequently, the implementation of educational management. The present study evaluated the educational process, considering how medical students spend their time in their clinical departments.
  Methods
  In this cross-sectional study, all medical students in the internship course at Shahid Beheshti Hospital in Hamadan were enrolled in study. After attending the justification classes, they applied daily to the recording of the information in the questionnaire, which included ten types of educational activities common to the internal sections. Seventh-grade internal medicine departments include Gastrointestinal Disease Hematology, General Internal Medicine, Nephrology, Rheumatology, Pulmonary Disease and Endocrine Disease. According to the internal grouping, the length of the three-month training course was distributed equally to seven sections. The collected data were analyzed using SPSS software version 21. The results for quantitative variables were reported as "mean ± standard deviation".
  Results
  The results showed that on average, each students' class attendance was as follows: 3.7 hours in clinic training sessions, 7.5 hours ward visits, 3.2 hours in theoretical class sessions, one hour in hospital congress meetings and 2.6 hours in evening sessions. Minimum level of attendance belonged to Scientific Conference meetings, Journal Clubs and CPC while students mostly took part in history taking classes, ward rounds and attending the clinic.
  Conclusion
  Students showed more willingness to participate in practical training programs than in theoretical training programs during their internship at Hamadan University of Medical Sciences. Citation: Nadi F, Nadi E, Ahmadinia H. The Status of Implementing Medical student's Clinical Training Programs in different departments at Shahid Beheshti Hospital of Hamadan University of Medical Sciences. Journal of Development Strategies in Medical Education 2019;6(2):63-74.
  Keywords: Education, Internship, Medical, Hospital Departments
 • Abolfazl Taheri, Salime Zare Abdollahi, Omid Yousefianzadeh, Mohammad Reza Hashemian* Pages 75-86
  Introduction
  Students use different learning styles.  Using these styles can make teaching more effective. The purpose of this study was to compare the learning styles of students majoring in Librarianship and Information Sciences at Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences based on the Vark model.
  Methods
  This was a survey. The research population was all the students of Isfahan University of Medical Sciences and Isfahan University of Medical Sciences, from those, 145 participants were selected randomly using stratified sampling method. The data was collected by Vark's questionnaire and then was analyzed by descriptive and analytical methods using SPSS software as a tool.
  Results
  Librarianship and Information Sciences students use different learning styles. Their preferred learning style is the reading / writing style with an average of 42.62. There is a significant difference between the learning style of undergraduate students with graduate degrees and Ph.D. students. No significant difference was found between the students' learning styles in the two universities.
  Conclusion
  Considering the differences in the learning styles taken by students and the dominant style of studying/writing, it is important that educational authorities consider the existing differences while designing and applying their educational programs and methods based on the needs of students for a more practical education and maximum efficacy of  teaching  and learning. Citation: Taheri A, Zare abdollahi S, Yousefianzadeh O, Hashemian M.R. Comparing the learning style of students majoring in Librarianship and Information Sciences at Isfahan University of Medical Sciences and Isfahan University Based on Vark Model. Journal of Development Strategies in Medical Education 2019;6(2):75-86 .
  Keywords: Educational Models, Information Science, Library Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan University
 • Majid Sadoughi* Pages 87-101
  Introduction
  Academic engagement has an important role for students’ motivation and academic performance, and lack of this quality could lead to several negative consequences. Therefore, it is very important to identify its causes. The present study aimed to explore the relationship between psychological capital and academic engagement among students of medical sciences.
  Methods
  The present study was descriptive with a correlational design. Multi-stage sampling was used to select 330 medical sciences students (220 females; 110 males) from Kashan University of Medical Sciences in the 2017-2018. The participants provided their demographic information and filled out Fredricks engagement scale and, psychological capital scale. The data was analyzed through canonical correlation analysis in SPSS Version 22.
  Results
  The findings indicated that academic engagement has a positive correlation with self-efficacy, resilience, hope, and optimism. The canonical correlation coefficient was .60. The results showed that there is only one significant set between psychological capital and engagement components; in fact, the more a person has psychological capitals, particularly optimism and hope, the more he/she would have academic engagement, with increased behavioral engagement as a main.
  Conclusion
  The results indicate that components of psychological capital, especially hope and optimism, have important roles in academic engagement, particularly in students’ behavioral engagement. Improving psychological capital in academia can lead to improvements in students’ academic engagement and academic performance. Citation: Sadoughi M. Canonical Correlation between Psychological Capital and Academic Engagement among Students of Medical Sciences. Journal of Development Strategies in Medical Education 2019;6(2):87-101
  Keywords: Self-Efficacy, Hope, Optimism, Resilience, Academic Engagement