فهرست مطالب

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل
پیاپی 9 (بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/25
 • تعداد عناوین: 3
|
 • رحمت الله فرهودی *، رضا تقی ملایی صفحات 1-10
  امروزه در کشورهای جهان، جمعیت در مناطق شهری به سرعت در حال افزایش است. برای جلوگیری از اثرات سوء اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی باید رشد سریع شهرها به شیوه ای مناسب مدیریت و برنامه ریزی شود. به منظور برنامه ریزی و مدیریت این پدیده به داده های مکانی-زمانی مرتبط با الگو و میزان رشد نیاز است. برای نیل به این مهم می توان از ابزارهای مختلفی چون سنجش از دور و اطلاعات مکانی استفاده نمود. در مقاله حاضر از تصاویر ماهواره ASTER، تغییرات پوششی و کاربری زمین مربوط به بخشی از شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی بررسی بین 2017- 2001است. سپس در ادامه مقاله از مدل تلفیقی CA-Markovبه منظور پیش بینی رشد شهری در آینده استفاده خواهد شد.
  کلیدواژگان: زنجیره مارکوف، سامانه اطلاعات مکانی، سنجش از دور، (CA)Cellular Automata
 • زهرا سنایی *، عطاالله ابراهیمی صفحات 11-22
  ارزیابی و پایش جنگلها و مراتع یکی از موارد مهم و ضروری جهت مدیریت این مناطق بهحساب میآید. امروزه از تصاویر ماهوارهای بهعنوان روشی نسبتا کمهزینه و سریع جهت مطالعه پوشش گیاهی در مقیاسهای متفاوت استفاده می شود که با بررسی خصوصیات طیفی گیاهان تغییرات آن ارزیابی میگردد. بررسی میدانی و پایش پوشش گیاهی در مقیاسهای بزرگ به دلیل زمانبر بودن و صرف هزینه زیاد عملا دشوار و یا تا حدودی غیرممکن است. ازاینرو سنجشازدور فنآوری بسیار مفیدی است که با داشتن خصوصیاتی نظیر فراهم ساختن یک دید وسیع و یکپارچه از یک منطقه، قابلیت تکرارپذیری، سهلالوصول بودن اطلاعات و دقت بالای اطلاعات حاصله، صرفهجویی در زمان و هزینه ها بر سایر روش ها ارجحیت داده میشود. اهداف این پژوهش به کاربرد فن آوری سنجش از دور در راستای ارزیابی و اندازه گیری تولید و پوشش گیاهی و توسعه پایدار منابع طبیعی میپردازد. با مطالعه و تحقیق و تلفیق نتایج حاصل از نمونه برداری ها و اندازه گیری های میدانی با داده های سنجش از دور می تواند نقشه های با جزییات بالا از پوشش گیاهی در مراتع ارائه دهد که در مدیریت منابع طبیعی و احیا مراتع تخریب یافته بسیار ارزشمند هستند.
  کلیدواژگان: ارزیابی و اندازه گیری، تولید و پوشش گیاهی، فن آوری سنجش از دور، مراتع
|
 • Rahmatolah Farhodi *, Reza Taghi Mollaei Pages 1-10
  today, in the countries of the world, the population in urban areas is increasing rapidly. In order to avoid adverse socio-economic and environmental impacts, rapid urban growth should be managed and planned in an appropriate manner. In order to plan and manage this phenomenon, spatial data related to the pattern and the growth rate is required. To achieve this, you can use various tools such as remote sensing and spatial information. In the present article, ASTER satellite images, cover changes and land use related to a part of Tehran city have been investigated. The review period is from 2001 to 2017. Then, in the next section, the CA-Markov integration model will be used to predict future urban growth.
  Keywords: Markov Chain, Spatial Information System, Remote Sensing, Cellular Automata (CA)
 • Zahra Sanai *, Ataollah Ebrahimi Pages 11-22
  Assessment and monitoring of forests and rangelands is one of the important and essential aspects for management of these areas. Today, satellite imagery is used as a relatively inexpensive and fast way to study vegetation in different scales, which is evaluated by studying the spectral properties of plants. Field survey and monitoring of vegetation on large scale is practically difficult or, to some extent, impossible due to time and cost. Therefore, the measurement of technology is very beneficial in that it has the advantage of having features such as providing a broad and integrated view of a region, the ability to repeat, streamline the information and the accuracy of the resulting information, save time and costs on other methods. The purpose of this research is to use remote sensing technology to evaluate and measure production and vegetation cover and sustainable development of natural resources. By studying and integrating the results of sampling and field measurements with remote sensing data, it can provide maps with a high level of vegetation coverage in rangelands that are in the management of natural resources and regeneration Damaged pastures are very valuable.
  Keywords: Evaluation-Measurement, Production-Vegetation, Remote Sensing Technology, Rangeland
 • Yousef Taghi Mollaei* Pages 23-37
  Medicinal plants play a central role, not only as traditional medicines used in many cultures, but also as trade commodities which meet the demand of often distant markets. In this paper, we review global trends in the close relationship between cultivation and wild harvest of MAP species, and then make recommendations on steps that should be taken to achieve a balance between consumption, conservation and cultivation. We absorbed the plan of management of forest and rangeland of khosrow Shirin after 15 years of performance of plan. The plan involve cultivation of medicinal plant and some tress. In this context, cluster level meetings were organized with farmers, traders, herbal healers, public representatives, experts, women selfhelp groups, and nongovernment organizations and officers from government departments. Wild harvesting of MAP will continue to prevail due to the economic reasons outlined above. Sustainable wild harvest management schemes need to be supported by governments and authorities. Management plans need to be established as a standard prerequisite for any such harvesting in the wild. There is a need to monitor and audit the harvesting process to determine whether it is sustainable. Identifying the conservation benefits and costs of the different production systems for MAP should help guide policies as to whether species’ conservation should take place in nature or the nursery, or both.
  Keywords: Cultivation of medicinal plants, Conservation of biodiversity, Trade, KhosrowShirin village, Agroforestry, Fars, Iran