فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 83، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 83، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید رضایی*، محمد سلیمانی، آرش قلیانچی لنگرودی صفحات 1-2
 • علیرضا خوشدل، مجتبی سپندی، مجید ضیایی، حمیدرضا غفاری، یوسف علی محمدی* صفحات 3-11
  زمینه و هدف
  با توجه به تغییر الگوی اپیدمیولوژیک بیماری ها، بار بیماری های غیرواگیر مثل سرطان ها و دیابت روبه افزایش است. با توجه به اهمیت این بیماری ها هدف از طراحی مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژیک سرطانهای شایع و ارتباط آن با سایر بیماری های غیرواگیر همچون دیابت نوع 1، دیابت ملیتوس و مالتیپل اسکلروزیس به منظور شناسایی الگوی این بیماری ها در جامعه نظامیان ایران طی سالهای 1380 تا 95 است.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی همه موارد سرطان، دیابت ملیتوس، دیابت نوع 1، و ام اس ثبت شده کارکنان آجا و خانواده های آنها  طی سال های 95- 1380 وارد مطالعه شدند. روش های آماری مورد استفاده نسبت های ساده و ضریب همبستگی اسپیرمن بود.
  یافته ها
  تعداد موارد ثبت شده سرطان بین سالهای 1380 تا 1395، در جامعه نظامیان ارتش 31675 مورد بود. 15413 موارد (66/48 %) را خانم ها و 16262 (34/51 %) را آقایان تشکیل داده اند. بیشترین تعداد موارد ثبت شده سرطان در بین نظامیان ارتش و خانواده آنها به ترتیب سرطانهای سینه و پروستات و کولون و معده بود. بروز سرطان کولون و معده در مردان بیشتر از زنان بود. ثبت سرطان ها در جامعه نظامیان ارتش دارای روندی افزایشی بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین بروز سرطان ها با دیابت نوع 1، دیابت ملیتوس و مالتیپل اسکلروزیس دیده شد.   
  نتیجه گیری
  با توجه به روند رو به افزایش سرطان ها و همبستگی مثبت بین سرطانها با سایر بیماری های غیرواگیر مثل دیابت و مالتیپل اسکلروزیس، شناسایی عوامل خطر مشترک و کنترل آنها می تواند نقش بسزایی در کاهش روند رو به رشد این بیماری ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: جامعه نظامی، سرطان، بیماریهای غیرواگیر
 • خدامراد مومنی، فرناز رادمهر* صفحات 12-21
  زمینه و هدف
  جنگ علاوه بر پیامدها و مشکلات جسمی و روانی برای جانبازان، اثرات نامطلوبی بر همسران آنها می گذارد و آنان را در معرض مشکلات و استرس هایی قرار می دهد. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری زناشویی، حس انسجام و انعطاف پذیری روان شناختی همسران جانبازان بود.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد بررسی همه همسران جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر کرمانشاه در سال 1397 بود که تعداد 28 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه گواه). ابتدا از هر دو گروه آزمایش و گواه، پیش آزمون مربوط به پرسش نامه های سازگاری زناشوییLocke-Wallace  (1959)، حس انسجام Antonovsky (1987) و پذیرش و عمل-نسخه دومBond  و همکاران (2007)، انجام شد، سپس مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای به مدت 2 ماه، برای گروه آزمایش اجرا شد، در حالی که گروه گواه هیچ درمانی دریافت ننمود. پس از اتمام مداخله، از هر دو گروه آزمایش و گواه پس آزمون و مجددا سه ماه بعد، از هر دو گروه، پیگیری مربوط به همین پرسش نامه ها به عمل آمد.
  یافته ها
  میانگین سنی گروه آزمایش 37/3±85/48 و گروه گواه 92/2±64/49 بود. تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سازگاری زناشویی، انعطاف پذیری روان شناختی (05/0>p) و حس انسجام (001/0>p) تاثیر معنی داری داشته است. این نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ گردید.
  نتیجه گیری
  درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، یک برنامه درمانی کارآمد برای ارتقاء سازگاری زناشویی، حس انسجام و انعطاف پذیری روان شناختی همسران جانبازان است. لذا به منظور افزایش سطح کیفیت زندگی همسران جانبازان، لازم است زمینه بکارگیری برنامه مداخله ای کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی فراهم شود.
  کلیدواژگان: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، سازگاری زناشویی، حس انسجام، انعطاف پذیری روان شناختی، همسران جانبازان
 • عزتاللهقدم پور*، لیلا حیدریانی، مهدی برزگر بفرویی صفحات 22-31
  زمینه و هدف
  اثرات آسیب ها و فشارهای روانی ناشی از جنگ روی خانواده و به ویژه همسران افراد آسیب دیده، پس از جنگ ادامه می یابد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تاب آوری، بهزیستی ذهنی و رضایت زناشویی همسران جانبازان بود.
  روش ها
  مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد بررسی شامل همه همسران جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر خرم آباد در سال 1397 بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر بررسی شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (گروه آزمایش 15 نفر و گروه گواه 15 نفر). هر دو گروه پرسشنامه های تاب آوری Connor-Davidson، بهزیستی ذهنی Keiers and Makiramo و رضایت زناشویی Enrique  را در مرحله پیش آزمون تکمیل نمودند. درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به مدت 8 جلسه و هر جلسه 1 ساعت به مدت 2 ماه برای گروه آزمایش اجرا شد، در حالی که گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکرد. در پایان ماه دوم، پس آزمون با تکمیل نمودن مجدد پرسشنامه ها توسط هر دو گروه، انجام شد. 
  یافته ها
  دو گروه از نظر سن و تحصیلات همسان بودند. درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، در گروه آزمایش تاثیر معنی داری در افزایش میزان تاب آوری (33/88 =F)، بهزیستی ذهنی (45/109 =F) و رضایت زناشویی (52/22 =F) نسبت به گروه گواه داشت (p<0/001).
  نتیجه گیری
  می توان برای افزایش تاب آوری، بهزیستی ذهنی و رضایت زناشویی همسران جانبازان از درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی استفاده نمود. بنابراین، پیشنهاد می شود از این شیوه درمانی در کلینیک های تخصصی و مراکز خدمات روان شناختی به منظور حل مشکلات روان شناختی همسران جانبازان و کمک به آن ها در سازگاری بهتر با مشکلات روزمره استفاده شود.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، تاب آوری، رضایت زناشویی، همسران جانبازان
 • اسفندیار آزاد مرزآبادی، محمدحسین ضرغامی، ابوالفضل زارعی* صفحات 32-43
  زمینه و هدف
  یکی از دغدغه های انسان در عصر حاضر مقابله با تجربه استرس است. هدف اصلی پژوهش حاضر در گام اول طراحی و ساخت پرسشنامه هایی برای گزارش دهی استرس بوده که در دو نسخه متفاوت خود گزارش دهی و دیگر گزارش دهی انجام گرفته است؛ در قدم بعدی هدف، تعیین شاخص های ذهنی و عینی در سنجش استرس بوده است. این پرسشنامه ها بر اساس تمرکز بر ویژگی های جسمی، رفتاری و حرکتی صورت گرفته اند.
  روش ها
  جامعه پژوهش کارکنان یک دانشگاه نظامی در شهر تهران بودند و نمونه پژوهش در مرحله پایلوت 30 نفر و در مرحله اصلی پژوهش، 300 نفر تعیین شده است. در این پژوهش از پرسشنامه های محقق ساخته خود گزارش دهی و دیگر گزارش دهی استرس در کنار پرسشنامه استرس ادراک شده به عنوان ملاک استفاده شده است. برای بررسی شاخص های روانسنجی این پرسشنامه ها از دو نرم افزار SPSS23 و AMOS23 استفاده شد. برای بررسی ویژگی های روایی این پرسشنامه ها از ضریب همبستگی، تحلیل عاملی و شاخص اعتبار محتوا استفاده شد.
  یافته ها
  گویه های این دو پرسشنامه بر اساس نظر متخصصین دارای روایی محتوای بالای 7/0 بودند. پرسشنامه های خود گزارش دهی و دیگر گزارش دهی استرس بعد از انجام تحلیل عاملی اکتشافی دارای سه عامل نشانه های جسمی، حرکتی و رفتاری بودند. تحلیل عاملی تاییدی نیز برازش مناسب مدل سه عاملی همبسته را نشان داد. ضریب روایی ملاکی برای پرسشنامه های خود گزارش دهی و دیگر گزارش دهی استرس با ملاک قرار دادن پرسشنامه استرس ادراک شده به ترتیب برابر با 44/0 و 28/0 بود (01/0>p). ضریب همسانی درونی برای پرسشنامه های خود گزارش دهی و دیگر گزارش دهی استرس به ترتیب برابر با 70/0 و 69/0 به دست آمده است. دو نیمه کردن آزمون نیز پایایی پرسشنامه های خودگزارش دهی و دیگر گزارش دهی استرس را در سطح (01/0>p) نشان داده است. نقطه برش برای نمره کل پرسشنامه های خودگزارش دهی و دیگر گزارش دهی استرس به ترتیب برابر با 90 و 114 به دست آمده است.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده، دو پرسشنامه خود گزارش دهی و دیگر گزارش دهی طراحی شده دارای روایی و پایایی مناسبی هستند و می توان از آنها در فرآیند سنجش میزان استرس و غربال افراد دارای استرس آسیب زا و استرس عادی استفاده کرد و به عنوان یک شاخص عینی و ذهنی مناسب در سنجش میزان استرس مطح می گردند.
  کلیدواژگان: استرس، شاخص های عینی، شاخص های رفتاری، پرسشنامه
 • علی اصغر فرخزادیان*، فریبا احمدیان، لیلا عندلیب صفحات 44-52
  زمینه و هدف
  نشانگان روده تحریک پذیر ازجمله شایع ترین و پرهزینه ترین اختلالات بالینی به شمار می آید، و بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر می گذارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت علائم و کیفیت زندگی سربازان مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر بود.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی می باشد. نمونه آماری پژوهش، 30 سرباز مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر بوده که در سال 96 به پزشکان پایگاه نظامی شهید بابایی اصفهان مراجعه کرده بودند و ملاک های تشخیصی Rome-III را داشتند انتخاب و پس از رضایت گرفتن از آنها، وارد پژوهش شدند. سپس به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره ازمایش و کنترل گمارده شده و پرسشنامه های دموگرافیک، فراوانی و شدت علائم نشانگان روده تحریک پذیر و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر (IBS-QOL-34) را تکمیل نمودند. سپس گروه آزمایش درمان 8 جلسه ای مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کرده و گروه کنترل هیچ درمان روان شناختی دریافت نکردند. در آخر پرسشنامه های مذکور مجددا به عنوان پس آزمون بین هر دو گروه توزیع شد و داده های به دست آمده با برنامه SPSS نسخه 18 و آزمون تحلیل کوواریانس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سربازان در دو گروه از نظر فلان همسان بودند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بطور معنی داری باعث کاهش فراوانی و شدت علائم نشانگان روده تحریک پذیر و افزایش کیفیت زندگی سربازان شده است (001/0=P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد با توجه به ارتباط بین نشانگان روده تحریک پذیر و عوامل روان شناختی و همچنین استرس زا بودن دوره سربازی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بتواند نقش موثری در کاهش علائم نشانگان روده تحریک پذیر و متعاقبا افزایش کیفیت زندگی سربازان داشته باشد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، نشانگان روده تحریک پذیر، سرباز
 • معصومه زارعی، رمضانعلی عطایی*، علی مهرابی توانا، داود اسماعیلی، مهدی قربانعلی زادگان، مصطفی مهابادی صفحات 53-62
  زمینه و هدف
  آنزیم کواگولاز یکی از مهمترین فاکتورهای ویرولانس استافیلوکوکوس آرئوس می باشد که برای افتراق این باکتری از سایر سویه های استافیلوکوکوس استفاده شده است. اما رابطه تیپ کواگولازی و سویه انتروتوکسیژنیک در استافیلوکوکوس آرئوس ناشناخته است. هدف از این مطالعه، تعیین تیپ ژن کواگولاز  (coa gene)در سویه های انتروتوکسیژنیک استافیلوکوکوس آرئوس بوده است.
  روش ها
  در مجموع 21 سویه انتروتوکسیژنیک استافیلوکوکوس آرئوس مورد بررسی قرار گرفتند. جفت پرایمر اختصاصی برای تقویت ژن coa انتخاب شد. استخراج ژنوم از باکتری ها به صورت جداگانه انجام شد. سپس، تکثیر ژن coa توسط PCR انجام گردید. با استفاده از روش های بیوانفورماتیک in Silico و مقایسه محصولات PCR با نمونه های رفرانس موجود در in silico جستجوی سایت های برش آنزیم محدودالاثرAluI  تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج تکثیر ژن coa نشان داد که تنها 20 سویه استافیلوکوکوس آرئوس دارای این عنصر ژنتیکی هستند که شامل 8 گروه کواگولازی بودند. اندازه باند تکثیر شده ژن کواگولاز در سویه های مختلف قطعاتی از 352 تا 1200 جفت باز را شامل گردید. همه قطعات تکثیر شده به جزء قطعه 352 جفت بازی دارای سایت برش آنزیم AluI بودند. فراوانی ژنوتیپ غالب کواگولازی حاصل از این تحقیق عبارت بودند از: به ترتیب، تیپ I (85/42 درصد)، تیپ IV (19 درصد)، تیپ II (5/9 درصد) و سایر تیپ ها هر یک (76/4 درصد). نتیجه همسان سازی ژنوتیپ کواگولازی با توکسین زایی سویه ها حاکی از آن بود که تیپ های II و VI کواگولازی قوی ترین تولید کننده های انتروتوکسین هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد، تکثیر ژن کواگولاز با یک جفت پرایمر قادر به تکثیر تیپ های مختلف این ژن با اوزان مولکولی متفاوت می باشد. مقایسه آنها با رفرانس های موجود، روشی ساده و دقیق برای تیپ بندی انتروتوکسیژنیسیتی سویه های استافیلوکوکوس آرئوس بر اساس ژنوتیپ کواگولاز می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس آرئوس، ژن کواگولاز، انتروتوکسین، PCR، تایپینگ
 • مریم یعقوبی*، مهیار ابراهیمی ترکی، محمود ثالثی، الهام احسانی چیمه، محمد کریم بهادری صفحات 63-72
  زمینه و هدف
  مراقبت های از دست رفته پرستاری یک مشکل جدی در بخش های مراقبتی بیمارستان است. کار گروهی نیز عنصر با اهمیتی در ایجاد ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت مناسب است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مراقبت های از دست رفته پرستاری و کار گروهی می پردازد.
  روش ها
  جامعه مورد بررسی شامل 196 پرستار از 11 بخش مراقبتی، از قبیل بخش های مراقبت های ویژه، عمومی، توانبخشی و جراحی در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران است. نمونه گیری به روش سرشماری صورت گرفته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد مراقبت های پرستاری از دست رفته و کار گروهی جمع آوری گردید.
  یافته ها
  میانگین کار گروهی بین پرستاران و میانگین مراقبت های از دست رفته پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه، عمومی، توانبخشی و جراحی از نظر پرستاران به طور معنی دار متفاوت هستند (05/0 >P). نتایج حاصل از آزمون همبستگی بیانگر وجود رابطه معنی دار معکوس (05/0 >P) بین کار گروهی و مولفه های آن شامل اعتماد متقابل، جهت گیری تیم، پشتیبانی از سایر اعضای تیم، اشتراک مدل های ذهنی و رهبری تیم با مراقبت های از دست رفته پرستاری است. برآورد رگرسیون نیز با در نظر گرفتن ویژگی های شخصیتی پرستاران نشان می دهد که کار گروهی به تنهایی برابر با کل ویژگی های جمعیت شناختی مورد نظر در کارکنان با نسبت 6/12 درصد از مراقبت های از دست رفته پرستاری را توضیح می دهد و با افزایش کار گروهی بین پرستاران میزان مراقبت های از دست رفته پرستاری کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که بخش های مراقبتی نیاز به سرمایه گذاری در روش های افزایش کار گروهی بین پرستاران دارد. به طوری که زمانی که کار گروهی بیشتر است، مراقبت از دست رفته پرستاری کمتری گزارش شده است.
  کلیدواژگان: مراقبت های از دست رفته پرستاری، کار گروهی، بیمارستان نظامی
 • فرید فرحانی، سیمین ریاحی* صفحات 73-81
  زمینه و هدف
  ارتقا عوامل مرتبط با آمادگی جسمانی و بهبود آن ها از طریق روش های تمرینی نوین برای سربازان اهمیت خاصی دارد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سه روش تمرین مقاومتی (RE) همراه با محدودیت جریان خون (BFR) بر میزان آمادگی جسمانی سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.
  روش ها
  هجده سرباز با محدوده سنی 2/2±4/22 سال، شاخص توده بدنی 1/1±3/22 کیلوگرم برمترمربع و سابقه خدمت 3/3±4/10 ماه در سه گروه ورزش مقاومتی با جریان خون متغیر R+ BFR V)) (6 نفر)، گروه ورزش مقاومتی با شدت متغیر و میزان انسداد جریان خون ثابت RV+ BFR)) (6 نفر) و گروه دارای محدودیت جریان خون متغیر و شدت ورزش مقاومتی متغیر (C) (6 نفر)، تصادفی تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 4 هفته، 3 بار در هفته به تمرین مقاومتی همراه با BFR در سه روش با بار تمرینی یکسان پرداختند.
  یافته ها
  فقط در استقامت عضلانی بالاتنه تغییرات معنی دار بین گروه ها مشاهده شد (01/0=P)، و سایر شاخص ها تغییرات معنی داری نشان نداد (05/0<P). درون گروه ها بیشترین تغییرات در استقامت قلبی و عروقی، استقامت عضلانی بالا و پایین تنه، میانگین توان بی هوازی در گروه R+ BFRV (05/0 ≥ P) و  قدرت عضلانی بالا و پایین تنه بیشترین تغییرات را درگروه RV+ BFR داشت (05/0 ≥ P)، گروه C بیشترین بهبودی در چابکی را نشان داد و تعادل در هر سه گروه تغییرات یکسانی نشان داد (05/0 ≥ P).
  نتیجه‎گیری
   نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برای افزایش استقامت قلبی- عروقی، استقامت عضلانی، میانگین توان بی هوازی، روش افزایش در کاهش جریان خون با ورزش مقاومتی با شدت ثابت و برای افزایش قدرت و تعادل، روش افزایش شدت ورزش مقاومتی همراه با میزان انسداد ثابت جریان خون و برای افزایش در چابکی، روش ترکیبی مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: محدودیت جریان خون، تمرین مقاومتی، بار تمرینی، آمادگی جسمانی، سرباز
 • ساناز زرگر بالا جمع، محمد علیمرادنوری * صفحات 82-90
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی وضعیتی از خستگی فیزیکی یا احساسی است که منجر به کاهش پیشرفت در کار می شود. این پژوهش با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی و ابعاد آن در کارکنان درمانگاه های نظامی منتخب درشهر تهران در سال 1397 می باشد.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی تحلیلی همه کارکنان درمانگاه های منتخب نظامی در شهر تهران در سال 1397 بررسی شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلش (Maslach) بود که توسط کارکنان تکمیل شد. پرسشنامه ماسلش دارای دو قسمت فراوانی و شدت می باشد و دارای سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و ناکارآمدی است.
  یافته ها
  تعداد 193 نفر با متوسط سنی 82/31 با انحراف معیار 09/7 سال شرکت داشتند. 152 نفر (7/78%) مرد و 41 نفر (3/21%) زن بود. میزان نمرات در فرسودگی شغلی عبارت است از: میزان خستگی عاطفی 15/47 درصد، میزان مسخ شخصیت 93/54 درصد، میزان ناکارآمدی 27/50 درصد بود که همه سطح بالا تلقی می شوند. بین متغیرهای وضعیت تاهل، سابقه کاری با فرسودگی شغلی و بین متغیرهای وضعیت تاهل، علاقه به شغل، سطح تحصیلات با خستگی عاطفی و بین متغیرهای سن، سابقه کاری با ناکارآمدی رابطه معناداری دیده شد. در بعد خستگی عاطفی متغیر تحصیلات، در بعد ناکارآمدی سابقه کارکنان بیشترین تاثیر را داشتند و در فرسودگی شغلی سابقه کارکنان بیشترین تاثیر را داشت.
  نتیجه گیری
  میزان فرسودگی شغلی و تمام آبعاد آن در کارکنان درمانگاه های نظامی به طور کلی بالا می باشد در نتیجه جهت کاهش میزان فرسودگی شغلی و ارائه خدمات با کیفیت، ما نیازمند حمایت و ارائه برنامه های منظم می باشیم.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، ناکارآمدی، کارکنان نظامی
 • ابراهیم نامنی، سید حسن سعادت*، حسین کشاورز افشار، فاطمه عسکرآبادی صفحات 91-99
  زمینه و هدف
  یکی از درمان های روان شناختی که برای زنان متقاضی طلاق طراحی شده است، طرحواره درمانی است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طرح واره درمانی بر کیفیت رابطه زناشویی، تمایزیافتگی و سخت رویی در زنان متقاضی طلاق در خانواده های رزمندگان دفاع مقدس می باشد.
  روش ها
  روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زنان متقاضی طلاق است که فرزندان رزمندگان دفاع مقدس بوده اند و به مرکز مشاوره وابسته به بیناد شهید شهر نیشابور در زمستان 96 مراجعه کرده اند. 30 نفر با نمونه گیری در دسترس بررسی و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) کنترل (15نفر) گمارش شدند. مداخله مشاوره ای به مدت 11 جلسه برای گروه آزمایش (هر هفته به مدت 2 ساعت) اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دربافت نکرد. آزمودنی ها به پرسشنامه های کیفیت زناشویی باسبی، کران، لارسن و کریستنسن (1995)، تمایزیافتگی خود اسکورون و فریدلندر (1999) و سخت رویی (1377) پاسخ دادند.
  یافته ها
  زنان متقاضی طلاق در دو گروه از لحاظ برخی از متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن و طول مدت ازدواج همسان بودند. مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر تمایزیافتگی و سخت رویی در زنان متقاضی طلاق تاثیر معنی داری دارد (05/0›p). ولیکن، مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر کیفیت رابطه زناشویی در زنان متقاضی طلاق اثربخش نبود (05/0‹p). لازم به ذکر است، ماندگاری اثر درمان بعد از یک ماه حفظ شده است (05/0›p).
  نتیجه گیری
  مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی باعث بهبود تمایزیافتگی و سخت رویی در زنان متقاضی طلاق می شود، لذا به عنوان یک برنامه درمانی در بهبود وضعیت روانشاختی زنان متقاضی طلاق در متغیرهای مربوطه می تواند مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، طرحواره درمانی، کیفیت رابطه زناشویی، تمایزیافتگی، سخت رویی
 • مجید شجاعی، آنیتا سبزقبایی، علی ارحمی دولت آبادی، حمیدرضا حاتم آبادی، سارا راستا* صفحات 100-106
  زمینه و هدف
  مراقبت های روزانه در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در اورژانس معمولا با مشکلاتی مواجه است، استفاده از یک روش ساده و در دسترس برای پیگیری درمان این افراد میتواند مفید واقع شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس انجام شد.
  روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر 57 بیمار بزرگسال بالای 18 سال، تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) بررسی شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران در چک لیست ثبت شد. یافته های حاصل از سونوگرافی روزانه در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی با مراقبت های روزانه در بخش مراقبت های ویژه اورژانس مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد 5/5±65/2 سال بود. 32 نفر (56/1 %) مرد و 25 نفر (43/9 %) زن بودند. میانگین تعداد روزهای بستری بیماران 1/1±3/47 روز بود. استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه در تشخیص محل لوله تراشه، پنوموتوراکس، Consolidation، Pleural Effusion، اکوکاردیوگرافی، ترومبوز وریدهای عمقی، ادم زیرجلدی و بررسی آسیت موثر بود. همچنین سونوگرافی در تشخیص 10/5 % موارد غیرطبیعی موثر بود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های حاضر، استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه در اورژانس مفید بوده و همچنین می تواند در تشخیص موارد غیرطبیعی در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه مطالعات بالینی بیشتری در این زمینه نیاز است.
  کلیدواژگان: سونوگرافی، مراقبت روزانه، ونتیلاسیون مکانیکی، اورژانس
|
 • Saeed Rezaei*, Mohammad Soleimani, Arash Ghalyanchilangeroudi Pages 1-2
 • Ali Reza Khoshdel, Mojtaba Sepandi, Majid Ziaei, Hamid Reza Ghaffari, Yousef Alimohamadi* Pages 3-11
  Background and Aim
  The burden of non-communicable disease (NCD) such as cancers and diabetic is increasing. The purpose of the current study was to perform an epidemiological survey for pattern recognition of the most prevalent cancers, type 1 diabetes, type 2 diabetes, and multiple sclerosis among the Iranian military community from 2001 to 2017.
  Methods
  In this cross-sectional study all registered cancers, type 1 diabetes, type 2 diabetes and multiple sclerosis in the Iranian military community between 2001‒2017 were collected. Simple proportions and the Spearman correlation coefficient were used for data analysis.  
  Results
  The total number of registered cancers during 2001‒2017 was about 31675 cases in the Iranian military community. A total of 15413 (48.66%) were females and 16262 (51.34%) were males. The most prevalent cancers in this group were: breast, prostate, colon and gastric cancers respectively. The incidence of colon and gastric cancers among males was more than females. The trend of cancers among the Iranian military community was increasing. There was a positive and significant association between the incidence of cancers with type 1 diabetes, type 2 diabetes and multiple sclerosis in the Iranian military community.
  Conclusion
  Considering the increasing trend of cancers and the presence of the positive association between cancers and other NCDs such as different types of diabetes and multiple sclerosis, the diagnosis and control of common risk factors can be an important approach for disease prevention and reduction.
  Keywords: Military Community, Cancer, Non Communicable Diseases
 • Khodamorad Momeni, Farnaz Radmehr* Pages 12-21
  Background and Aim
  In addition to the physical and psychological consequences for veterans, war has adverse effects on their wives. The purpose of this study was to investigate the effect of treatment of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on marital adjustment, sense of coherence and psychological flexibility of veteran's wives.
  Methods
  This is a quasi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population was all wives of veterans who were covered by the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs of Kermanshah city in 2019. A total of 28 women were selected by the available sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups (experimental groups, n=14; control group: n=14). At baseline, the Locke-Wallace marital adjustment Questionnaire (1959), Antonovsky's sense of coherence Questionnaire (1987), and the Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II; Bond et al., 2007) were completed by both groups. This was followed by a MBSR intervention that was performed for 8 sessions of 90 minutes for 2 months for the treatment group, while the control group did not receive any treatment. After completing the intervention, post-tests were performed for both groups, and three months later, follow up was performed using the same questionnaires for both groups.
  Results
  The mean age (±SD) was 48.85 ± 3.37 years of the experimental group and 49.64 ± 2.92 years for the control group. Repeated Measures Analysis of Variance showed that MBSR intervention had a significant effect on marital adjustment, psychological flexibility (p<0.05) and sense of coherence (p<0.001) in the experimental group. These results were recorded at the follow-up stage.
  Conclusion
  The MBSR intervention is an effective treatment program for promoting marital adjustment, sense of coherence and psychological flexibility of veterans' wives. In order to increase the quality of life of veterans' spouses, it is necessary to provide an interventional program for reducing mental health problems.
  Keywords: Mindfulness-Based Stress Reduction, Marital Adjustment, Sense of Coherence, Psychological Flexibility, Veteran's Spouses
 • Ezatolah Ghadampour*, Leila Heidaryani, Mahdi Barzeghar Bafrooeii Pages 22-31
  Background and Aim
  The effects of war-related injuries and psychological pressures on the family, especially on the wives of injured people, continue after the war. The aim of this study was to investigate the effectiveness of quality of life therapy on psychological well-being, resiliency, and marital satisfaction on the wives of veterans.
  Methods
  This is a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population consisted of all wives of veterans who were covered by the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs of Khorram Abad city in 2018. A total of thirty women were entered by a convenience sampling method and were randomly assigned into two experimental and control groups (15 patients in each group). For the pre-test, the Connor-Davidson Resilience scale (CD-RISC), Keiers and Makiramo Psychological Wellbeing Questionnaire and Enrich Marital Satisfaction Scale (EMS) were completed by both groups. Quality of life therapy was performed in 8 sessions (each session lasted 1 hour) over 2 months for the experimental group; the control group did not receive any therapy. After 2 months, the post-test was performed on the two groups by completing same questionnaire.
  Results
  The two groups were matched for age and education. Quality of life therapy in the experimental group had a significant effect on increasing the level of resiliency (F=88.33), psychological well-being (F=-0.49) and marital satisfaction (F=22.22) compared to the control group (p<0/001).
  Conclusion
  According to the results of this study, quality of life therapy can be used to increase the resilience, subjective well-being and marital satisfaction of the wives of veterans. Therefore, this treatment may be used in specialty psychiatric care clinics to help psychological problems and improve resilience in wives of veterans.
  Keywords: Quality of Life Therapy, Resilience, Marital Satisfaction, Wives of Veterans
 • Esfandiar Azad Marzabadi, Mohammad Hossein Zarghami, Aboalfazl Zareei * Pages 32-43
  Background and Aim
  Coping with stress is a concern for many people. The main purpose of this study was to design and then normalize the stress assessment questionnaires, which were presented in two different versions of self-reporting and other reports focusing on physical, behavioral and motion characteristics, and, objective indications.
  Method
  The research population was the staff of a military university in Tehran. The sample consisted of 30 people in the pilot phase and 300 in the main stage of the research.  The self-report stress questionnaire, other-report stress questionnaire were used along with the perceived stress questionnaire. To assess the psychometric properties of these questionnaires, SPSS23 and AMOS23 software were used. The correlation coefficient, factor analysis and content validity index were used to examine the validity of these questionnaires.
  Results
  The items of the self-report stress questionnaire and other-report stress questionnaire, based on the opinion of experts, had a content validity of over 0.7. Exploratory factor analysis showed that each of these questionnaires had three physical, motion and behavioral factors. Confirmatory factor analysis also showed the fitting of a correlated three-factor model. The validity coefficients for the self-report stress questionnaire and other-report stress questionnaire, calculated by measuring the perceived stress questionnaire were 0.44 and 0.28, respectively (p <0.01). The internal consistency coefficients for the self-report stress questionnaire and other-report stress questionnaire were 0.70 and 0.69, respectively. The two half-tests also showed the reliability of both questionnaires at the level of p <0.01. The cut-off points for the total score of self-report stress questionnaire and other-report stress questionnaire were 90 and 114, respectively.
  Conclusions
  According to the results, both designed questionnaires have appropriate validity and reliability. The questionnaires can be used to measure the stress and screening of people with traumatic stress and are considered as an objective and subjective indicator of stress measurement.
  Keywords: Stress, Objective Characteristics, Behavioral characteristics, Questionnaire
 • Ali Asghar Farokhzadian*, Fariba Ahmadian, Leila Andalib Pages 44-52
  Background and Aim
  Irritable bowel syndrome (IBS) is a common and costly clinical disorder, and affects quality of life in patients. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on the severity of symptoms and quality of life in soldiers with IBS.
  Methods
  This is a semi-experimental study. The population study was 30 soldiers with IBS who were treated by physicians of Isfahan Shahid Babaei Military base. They had Rome-III diagnostic criteria and consented to enroll in the study. Soldiers randomly assigned to two groups (control group, n=15; experimental group, n=15). Initially, both groups completed the demographic checklist, the frequency and severity of IBS symptoms checklist, and the quality of life questionnaire for patients with irritable bowel syndrome (IBS-QOL-34). Then, the experimental group received 8 sessions of acceptance and commitment therapy, while the control group did not receive any psychological treatment. Post-test, the same questionnaires were completed by soldiers. Data were analyzed by SPSS version 18 and covariance analysis.
  Results
  The two groups were matched in terms of age and smoking. Acceptance and commitment therapy significantly reduced the frequency and severity of IBS symptoms and increased the quality of life of soldiers (P=0.001).  
  Conclusion
  According to the relationship between IBS and psychological factors, and also the stressful nature of military service, acceptance and commitment therapy can effectively reduce IBS symptoms and subsequently improve quality of life in soldiers.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Quality of Life, Irritable Bowel Syndrome, Soldier
 • Masoomeh Zarei, Ramezan Ali Ataee*, Ali Mehrabi Tavana, Davoud Esmaeili, Mahdi Ghorbanalizadgan, Mostafa Mahabadi Pages 53-62
  Background and Aim
  Coagulase enzyme is one of the most important virulence factors of Staphylococcus aureus (S. aureus), which could be used for differentiation of S. aureus from other Staphylococcal species. The relationship between the genotype of coagulase and the enterotoxigenic strain of S. aureus is unknown. The purpose of this study was to investigate coa gene typing in enterotoxigenic strain of S. aureus.
  Methods
  A total of 21 enterotoxigenic S. aureus strains were assayed. A specific pair primer for coa gene amplification was selected. Gene extraction from the bacterial strain was carried out separately. Then, the coa gene amplification by PCR was performed. Using the bioinformatics methods in Silico and comparing PCR products with reference samples in silico, the search for AluI restriction enzyme digestion sites was determined.
  Results
  The results of coa gene amplification showed that only 20 S. aureus strains have this genetic element and consist of eight classes of coa gene based on their size, ranging from 352 to 1200 bp amplicons. All amplified fragments have fragments restriction enzyme AluI site action except fragment 352 bp which prone to genotyped. The frequency of the coa genotype in this study was type I (42.85%), type IV (19%), type II (9.5%) and others (4.76%) respectively. The results of alignment coa gene types with enterotoxigenicity showed that the potent enterotoxin producer was related to coa gene type II and VI.
  Conclusion
  The study results indicated that the coa gene by primer pairs could have an amplified different size fragment. The comparison finding with references is a simple and accurate method for genotyping of the S. aureus isolate and it would be able to determine the type of enterotoxins produced.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Coa gene, Enterotoxins, PCR, Typing
 • Maryam Yaghoubi*, Mahyar Ebrahimi Torki, Mahmood Salesi, Elham Ehsani, Chimeh, Mohammadkarim Bahadori Pages 63-72
  Background and Aim
  Missed nursing care is a significant problem in care units in hospitals. Teamwork is an important element in assuring patient safety and quality of care. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between missed nursing care and teamwork.
  Methods
  This study includes 196 nurses from 11 care units, including intensive, general, rehabilitation, and medical-surgical care units in a military hospital in Tehran. Sampling was done using the census method. Data were collected using standard questionnaires formissed nursing care and teamwork.
  Results
  Regarding nurses, average teamwork among nurses and the average amount of missed nursing care is significantly different in intensive, general, rehabilitation, and medical-surgical care units (P < 0.05). The results of correlation analysis indicate that there is a reverse significant relationship among missed nursing care with teamwork and its subscales– including mutual trust, team orientation, backup, shared mental models, and team leadership (P < 0.05). The estimated regression, considering the personality traits of the nurses, indicates that in effective teamwork explains 12.6% of missed nursing care. Additionally, with more teamwork, the less missed nursing care is reported.
  Conclusion
  The results of this study show that care units require investment to increase teamwork among nurses. When there is more teamwork, less missed nursing care has been reported.
  Keywords: Missed Nursing Care, Teamwork, Military hospital
 • Farid Farhani, Simin Riyahi* Pages 73-81
  Background and Aim
  Promoting factors associated with physical fitness and improving performance through new methods of training for soldiers is also important. The purpose of this study was to compare the three methods of resistance exercise (RE) with blood flow restriction (BFR) on functional factors in Iranian army soldiers.
  Methods
  Eighteen Iranian soldiers with a mean age of 22.4±2.2 years, body mass index of 22.3±1.1 and a history of military services of 10.4±3.3 months were included. A total of 18 soldiers were randomly categorized in to three groups of resistance exercise with variable blood flow (R + BFRV, n=6), resistance exercise with variable intensities and constant blood flow restriction (R V + BFR, n=6) and resistance exercise with variable intensities and blood flow restriction (C, n=6). A total of 18 soldiers performed resistance training with BFR at the same training volume three days a week for four weeks.
  Results
  Significant variations were only observed in the upper endurance muscle variables (P=0.01) while there was no significant difference between other factors (P>0.05). The highest variations in cardiovascular endurance variables, upper and lower trunk muscular endurance and the mean anaerobic power occurred in the R+ BFRV group (P≤0.05), and the highest variations in upper and lower trunk muscular endurance occurred in R V + BFR group (P≤0.05). Group C showed the highest improvement in agility, and the same variations were observed in the balance in the three groups (P≤0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study, the resistance exercise with constant intensities was suitable for the increase in cardiovascular and muscular endurance and mean anaerobic power, the resistance exercise with variable intensities and constant blood flow restriction (R+ BFRV) was suitable for the increase in strength and balance, and the combined method was recommended for the increase in agility.
  Keywords: Blood Flow Restriction, Resistance Training, Training Load, Physical Fitness, Soldier
 • Sanaz Zargar Balaye Jame, Mohammad Alimoradnori * Pages 82-90
  Background and Aim
  Job burnout is a state of physical or emotional exhaustion that leads to reduced accomplishment in the workplace. The aim of this study was to investigatee job burnout and its dimensions in the personnel of selected military clinics in Tehran in 2018
  Methods
  In this descriptive-analytic study, all healthcare staff working in the military clinics in Tehran, Iran in 2018 was surveyed usingthe “Maslach Burnout Inventory” (MBI) questionnaire. Maslach's questionnaire has two parts: frequency and severity; and three dimensions: emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment.
  Results
  This study included 193 people with an average age of 31.82 years. A total of 152 (78.7%) were male and 41 (21.3%) were female. Scores in the severity of burnout dimensions were: emotional exhaustion: 47.15%, depersonalization: 54.93%), personal accomplishment: 50.27%; all were considered a high level. There was a significant relationship between burnout dimensions and both work experience and marital status. There was a significant relationship between emotional exhaustion and job interest, education and marital status. There was a significant relationship between personal accomplishment and both age and work experience. In the emotional exhaustion dimension, education variable and in the personal accomplishment dimension, the work experience variable and in job burnout, work experience variable had the highest effects.
  Conclusion
  Generally, job burnout and its dimensions are at a high level in staff in military clinics. Therefore, for reducing job burnout and providing quality services, we need to support and provide regular programs for military staff.
  Keywords: Job burnout, Emotional Exhaustion, Depersonalization, Personal Accomplishment, Military Staff
 • Ebrahim Nameni, Seyed Hassan Saadat*, Hossein Keshavarz, Afshar, Fatemeh Askarabady Pages 91-99
  Background and Aim
  Schema therapy is a psychological treatment available for divorcing women. The present research was carried out with the purpose of studying the effectiveness of schema therapy-based group counseling on the quality of marital relationships, differentiation and hardiness among divorced women of veteran families.
  Methods
  This was a quasi-experimental study with a pre-test and post-test design that included a control group. The statistical population of the study consisted of all women seeking divorce whose fathers were war veterans and referred to the consulting center affiliated to the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs in Neyshabur in the winter of 2018. Thirty women were enrolled using the available sampling method and then randomly assigned to either an experimental (n=15) or control (n=15) group. Counseling sessions were conducted for 11 sessions for the experimental group (2 hours, one weekly) and the control group did not received any intervention. The women then completed the quality of marriage questionnaire by Bassby, Cran, Larsson, and Kristensen (1995), self-differentiation Scouron and Friedlander (1999) and hardiness (1998).
  Results
  Women applicants for divorce were matched in terms of demographic variables, such as age and length of marriage. Group counseling based on schema therapy had significant effects on differentiation and hardiness of divorced women (P<0.05). However, group counseling with schema therapy had no effect on the marital quality of divorced women (P>0.05).  The effects of treatment were maintained after one month (p <0.05).
  Conclusion
  Group counseling with the schema therapy procedure led to improved differentiation and hardiness of divorced women, and may be useful as a therapeutic intervention to improve the psychosocial situation of female applicants for divorce in relevant settings.
  Keywords: Group Counseling, Schema Therapy, Quality of Marital Relationship, Differentiation, Hardiness
 • Majid Shojaee, Anita Sabzghabaei, Ali Arhami Dolatabadi, Hamidreza Hatamabadi, Sarah Rasta* Pages 100-106
  Background and Aim
  Daily care in emergency department may lead to diagnosis of serious conditions in patients. A simple and accessible method for daily care of such patients may be beneficial for their diagnosis. The aim of this study was to investigate the effect of ultrasonography on the daily care of patients undergoing mechanical ventilation in the emergency department.
  Methods
  In this cross-sectional study, 57 adult patients under mechanical ventilation in the emergency department of Imam Hossein Hospital, Tehran, Iran were selected for study. Patient demographic and clinical data were recorded in the checklist. The findings of daily sonography were compared with routine care in patients under mechanical ventilation in the emergency department.
  Results
  The mean age of the 57 adult patients included in this study was 65.2 ± 5.5 years. A total of 32 (56.1%) patients were male and 25 (43.9%) were female. The average length of stay was 3.47±1.1 days. The use of ultrasound in daily care for detecting the location of the tracheal tube, pneumothorax, consolidation, pleural effusion, echocardiography, deep vein thrombosis, subcutaneous edema, and ascites examination was effective and useful. Ultrasound was also effective in detecting 10.5% of abnormalities.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, the use of ultrasound in daily care in the emergency department is useful and also can be effective in diagnosing abnormal conditions in patients undergoing mechanical ventilation. More clinical studies are required in this field.
  Keywords: Ultrasound, Daily Care, Mechanical Ventilation, Emergency