فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ردیابی آلودگی های فوزاریومی بذور پنبه با استفاده از صفات ریخت شناسی و نشانگر مولکولی
  علی اکبرزاده*، مجتبی مرادزاده اسکندری، محمدرضا رمضانی مقدم، فاطمه آزاددیسفانی، احمد درخشان صفحات 1-24
  به منظور بررسی وضعیت آلودگی بذور پنبه به قارچ فوزاریوم، نمونه هایی ازطبقات مختلف 10 رقم پنبه از استانهای خراسان جنوبی، رضوی، گلستان و فارس تهیه شد. قسمتهای مختلف بذر که شامل بذرکامل، پوسته، مغز (آندوسپرم + جنین)، آندوسپرم و جنین بود، در محیطهای غذایی سیب زمینی دکستروزآگار وآب آگار کشت گردید. از تعداد 23 نمونه بذر پنبه، 76 جدایه فوزاریوم بدست آمد. آلودگی بذور کرکدار و دلینته به قارچ فوزاریوم به ترتیب 7/98 و 3/1 درصد بود. از بین بذور مورد بررسی در این تحقیق، رقم ورامین با 35 جدایه دارای بیشترین درصد آلودگی بود. بیشترین درصد جداسازی قارچ فوزاریوم مربوط به مغز بود. شناسایی بر اساس صفات ریخت شناسی نشان داد جدایه های مذکور به ترتیب با فراوانی 39، 23، 10، 2، 1 و 1 جدایه متعلق به گونه های Fusarium equiseti، F. proliferatum، F. semitectum، F. compactum، F. nygamai و F. solani میباشند. گونه های F. compactum وF. nygamai برای اولین بار در ایران از بذور پنبه گزارش میشوند. بکارگیری واکنش زنجیره ای پلی مراز و استفاده از آغازگرهای اختصاصی گونه های غالب F. equiseti و F. proliferatum، با استفاده از DNA گونه قارچی مربوطه و همچنین DNA بذوری که به طور طبیعی به این گونه-ها آلوده بودند، منجر به تولید نوارهای DNA اختصاصی شد. به این ترتیب نتایج شناسایی این دو گونه بر اساس صفات ریخت شناسی، با روش مولکولی نیز مورد تایید قرار گرفت. این مطالعه نشان داد، ردیابی فوزاریومهای مذکور در بذور آلوده با استفاده از واکنش PCR امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: آندوسپرم، ریخت شناسی، مولکولی، کرک دار، ورامین
 • تاثیر کودهای زیستی کمپوست شهری و ورمی کمپوست بر صفات کمی و کیفی پنبه
  نازنین نیازی، محمد میرزایی حیدری* صفحات 25-42
  کودهای بیولوژیک توانایی افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش وابستگی خاک به کودهای شیمیایی را دارند. این پژوهش به منظور بررسی اثر کمپوست شهری و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه رقم ورامین در سال زراعی 94-95 اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ده تیمار غلظت های مختلف کودی و سه تکرار در مزرعه واحد علوم و تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در منطقه ورامین اجرا شد. در این پژوهش فاکتورهایی نظیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه رویشی پنبه، تعداد شاخه زایا، تعدادغوزه در بوته، وزن بیست غوزه، تعداد غوزه در هنگام برداشت و عملکرد پنبه در چین اول مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان اجرای این طرح، نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر کود بر کلیه صفات مورد بررسی از لحاظ آماری در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. مصرف کودهای کمپوست و ورمی کمپوست باعث افزایش ارتفاع، تعداد شاخه رویشی و زایشی، تعداد غوزه در هنگام برداشت، تعداد غوزه در بوته و عملکرد پنبه شد. در بین تیمارها، تیمار مصرف 20 تن در هکتار ورمی کمپوست دارای بالاترین تعداد غوزه در هنگام برداشت (3/111 عدد)، و تیمار مصرف 40 تن در هکتار دارای بالاترین ارتفاع بوته با (78/149 سانتی متر) و تعداد شاخه زایا (با 13/26 عدد) و وزن 20 غوزه پنبه با (13/108گرم) بود. در اکثر صفات تیمار ورمی کمپوست دارای بیشترین مقادیر بدست آمده بود. در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از کودهای کمپوست و ورمی کمپوست می تواند در افزایش کارایی تولید گیاه پنبه نقش موثری داشته باشد.
  کلیدواژگان: رشد، عملکرد، کود زیستی، قارچ، ماده آلی
 • تاثیر آبیاری و سیستم کشت بر پارامترهای مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم پنبه
  سعید خواجه دنگلانی، حسین عجم نوروزی*، قربان قربانی نصرآباد، محمد رضا داداشی صفحات 43-54
  بهینه سازی مصرف آب در پنبه یکی از راهکارهای اساسی صرفه جویی در مصرف آب و رسیدن به عملکرد مطلوب می‎باشد. از این‎رو به منظور بررسی اثر سیستم کشت و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دو رقم پنبه، آزمایشی در سال 1395 در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان انجام شد. این آزمایش به صورت طرح کرت‎های خرد شده نواری در قالب بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور های آزمایش شامل میزان آبیاری در 4 سطح (آبیاری بر اساس0, 40, 80 و 120 درصد تبخیراز تشت تبخیر)، رقم در دو سطح (لطیف وگلستان) و سیستم کاشت در دو سطح (نشائی و مستقیم) بود. نتایج آزمایش نشان داد تعداد شاخه رویا و اندازه شاخه زایا از زمین در سیستم کشت نشائی بیشتر از مستقیم بود. با افزایش آب آبیاری، تعداد شاخه زایا، ارتفاع بوته و اندازه شاخه های رویا و وزایا بطور معنی داری افزایش یافت اما تاثیری بر تعداد شاخه رویا نداشت. رقم لطیف دارای ارتفاع بوته و اندازه شاخه زایا و اندازه شاخه زایا از زمین بیشتری نسبت به رقم گلستان بود اما تعداد شاخه رویا در رقم گلستان بیشتر از رقم لطیف بود. دو رقم پنبه از نظر تعداد شاخه زایا و اندازه شاخه رویا مشابه هم بودند. عملکرد کشت نشائی پنبه نسبت به کشت مستقیم به‎میزان 24% بیشتر بود اما این اختلاف معنی دار نبود. عملکرد دو رقم پنبه با هم اختلاف معنی دار نداشتند. با افزایش آب آبیاری از دیم تا 80% آب مصرفی، عملکرد افزایش اما در تیمار 120% آب مصرفی، عملکرد کاهش یافت به‎طوری‎که بیشترین عملکرد با 2515 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 40% آب مصرفی بود که با تیمار 80% اختلاف معنی دار نداشت اما با تیمارهای دیم و 120% اختلاف معنی دار داشت. اثر متقابل سستم کشت در آبیاری تنها بر ارتفاع بوته و اندازه شاخه زایا معنی دار بود اما اثر متقابل سیستم کشت در رقم بر هیچ یک از صفات معنی دار نبود. اثر متقابل آبیاری در رقم بر تمام صفات مرفولوژیک بغیر از اندازه شاخه زایا از زمین معنی دار بود.
  کلیدواژگان: پنبه، کشت نشایی و مستقیم، رقم پنبه، آبیاری، عملکرد وش
 • عملکرد پنبه و برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک در مقابل روش های مختلف خاک وررزی
  مریم نوروزی قلی آباد، حسین علی شمس آبادی*، شهرام نوروزیه صفحات 55-74
  به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد محصول پنبه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان طی سال زراعی 1391 اجرا گردید. روش های خاک ورزی در سه سطح شامل خاک ورزی سطحی (هرس بشقابی)، کم خاک ورزی (سیکلوتیلر + هرس بشقابی) و خاک ورزی مرسوم (گاوآهن برگردان دار + هرس بشقابی) به عنوان متغیر مستقل و خصوصیات فیزیکی خاک شامل جرم مخصوص ظاهری، میزان رطوبت و خردشدگی یا میانگین قطر وزنی ذرات خاک (MWD) در دو عمق (15-0 و 30-15 سانتی متر)، شاخص مخروطی (CI)، دفن بقایای سطحی و عملکرد پنبه به عنوان متغیرهای وابسته بررسی شدند. نتایج نشان داد که عمق، اثر معنی داری بر جرم مخصوص ظاهری، خردشدگی و شاخص مخروطی خاک دارد به طوری که در عمق اول، خاک ورزی سطحی دارای بیش ترین جرم مخصوص ظاهری (4/1 گرم بر سانتی مترمکعب)، کمترین خردشدگی و بیشترین شاخص مخروطی (1723 کیلو پاسکال) و خاک ورزی مرسوم دارای کم ترین جرم مخصوص ظاهری (19/1 گرم بر سانتی مترمکعب)، بیشترین خردشدگی و کمترین شاخص مخروطی (912 کیلوپاسکال) بودند. در کلیه مراحل رشد، روش های خاک ورزی بر میزان رطوبت خاک در دو عمق مورد اندازه گیری اثر معنی داری نداشتند. ، کمترین و بیشترین میزان دفن بقایای گیاهی ، به ترتیب به خاک ورزی سطحی و خاک ورزی مرسوم اختصاص پیدا کرد. بیشترین میزان عملکرد محصول پنبه (1534 کیلوگرم بر هکتار) در خاک ورزی سطحی در مقایسه با دو سیستم خاک ورزی دیگر حاصل شد. کلمات کلیدی: خاکورزی، فیزیک خاک، شاخص مخروطی، عملکرد پنبه،
  کلیدواژگان: خاکورزی، فیزیک خاک، شاخص مخروطی، پنبه
 • بررسی کارآیی ماشین وش چین در ارقام جدید پنبه
  محمد علی جعفری، عباس رضایی اصل*، شهرام نوروزیه صفحات 75-94
  پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک به دلیل داشتن روغن، پروتئین و الیاف، نقش مهمی در برآورده کردن نیاز های غذایی و پوشاکی انسان دارد. موسسه تحقیقات پنبه کشور پس از سال ها تحقیق، ارقام پنبه مناسب کشت مناطق مختلف پنبه کاری را در ایران معرفی کرده است. از طرف دیگر، به دلیل هزینه زیاد تولید پنبه (به علت بالا بودن تعداد روز کارگر مورد نیاز) بکارگیری ماشینهای برداشت پنبه مورد توجه اکثر کشاورزان قرار دارد. در این تحقیق کارکرد ماشین وش چین در این ارقام با همدیگر مقایسه می گردد. در مطالعه صورت گرفته، راندمان برداشت ماشین وش چین جاندیرمدل 9920 بر روی پنج رقم پنبه شامل: کاشمر، خورشید، ارمغان، گلستان و ساجدی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و داده ها در نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین پنج رقم مورد مطالعه از لحاظ میزان راندمان برداشت ماشینی اختلاف معنی داری وجود دارد. رقم گلستان با متوسط 6/87 درصد برداشت وش، از میزان کل وش قابل برداشت، بهترین راندمان برداشت را داشت و مناسب ترین رقم برای برداشت ماشینی در بین این ارقام معرفی شد. با در نظر گرفتن 8 درصد بقایای روی بوته ی این رقم، که در صورت برداشت مجدد ماشینی قابل برداشت می باشد، درصد برداشت ماشینی این رقم 6/95 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: وش چین، تلفات برداشت، ارقام پنبه، برداشت پنبه
 • ارزیابی مزرعه ای کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه و برخی ویژگی های شیمیایی خاک
  محسن سیلس پور* صفحات 95-116
  طی یک تحقیق مزرعه ای، اثر مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر خصوصیات پنبه و ویژگی های شیمیایی خاک با طرح آماری کرت های خرد شده مورد پژوهش و بررسی قرار گرفت. سطوح مختلف کمپوست پسماند شهری(صفر،20 و 40 تن در هکتار) به عنوان عامل اصلی و سطوح متفاوت نیتروژن(صفر،100 و 200 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از اجرای آزمایش نشان داد که اثر کمپوست پسماند شهری، اثر نیتروژن و اثر متقابل آنها بر عملکرد پنبه و خصوصیات کیفی الیاف معنی دار است. کمپوست پسماند شهری و نیتروژن، هر یک به تنهایی، عملکرد وش را افزایش معنی دار دادند، اما بالاترین عملکرد وش به میزان 4787 کیلوگرم در هکتار از مصرف توام کمپوست پسماند شهری به میزان 40 تن در هکتار همراه با 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. مصرف بیشتر نیتروژن در این سطح مصرف کمپوست، اثر معنی داری روی عملکرد نداشت. مصرف کمپوست پسماند شهری اثر معنی داری روی خصوصیات شیمیایی خاک داشت، به طوری که با مصرف کمپوست پسماند شهری، واکنش خاک(pH) کاهش معنی داری داشت و مقادیر هدایت الکتریکی،کربن آلی، نیترات، آهن و روی قابل جذب خاک افزایش معنی دار نشان دادند. بنابراین در شرایط مشابه آزمایش، برای حصول به حداکثر عملکرد، کاهش 50 درصد مصرف کود نیتروژن و بهبود خصوصیات کیفی الیاف پنبه، افزایش ماده آلی خاک و ارتقای سطح قابل جذب عناصر غذایی در خاک، مصرف 40 تن در هکتارکمپوست پسماند شهری همراه با 100 کیلوگرم نیتروژن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کمپوست پسماند شهری، پنبه، نیتروژن، آهن، روی
 • تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری در آبیاری بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب پنبه
  برهان سهرابی*، جواد رضایی صفحات 117-130
  آزمایش های لازم برای تعیین اثر مقادیر مختلف آب آبیاری روی پنبه، به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان اجرا شد. در این پروژه پنج تیمار مقدار آب آبیاری شامل 100%=T1 ، 75%=T2 ، 50%=T3 ، 25%=T4 ، 0%=T5 آب مورد نیاز، در سه تکرار با استفاده از سیستم بارانی کلاسیک و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مطالعه شدند. تیمارهای آبیاری بر ارتفاع بوته، تعداد قوزه در بوته و عملکرد کل وش در سطح احتمال یک درصد و بر وزن قوزه در سطح احتمال پنج درصد تاثیر معنی داری داشته است. در بررسی جدول تجزیه واریانس مرکب، بین تیمار T1 ، T2 و T3 اختلاف معنی داری از نظر عملکرد وش وجود نداشت. با این حال از نظر عددی، محصول تولیدی در تیمار T3 به ترتیب 22 و 16 درصد بیش از تیمار T1 ، T2 بوده است. کارآیی نسبی مصرف آب نیز در این تیمار بیش از سایر تیمارها بوده است. بنا بر این در تر سالی هیدرولوژیکی، آبیاری مزارع پنبه به اندازه 50 درصد نیاز آبی قابل توصیه است. مقدار آب مورد نیاز پنبه در مناطق مرطوب در گزینه فوق معادل 3200 متر مکعب در هکتار خواهد بود. با توجه به نتیجه این پژوهش اصلاح نیاز آبی پنبه در شمال ایران و کاهش مقدار رسمی آن ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آبیاری بارانی، کم آبیاری، تنش خشکی، کارآیی مصرف آب
|
 • Detection of Fusarium contamination of cotton seeds using morphological traits and molecular markers
  Ali Akbarzadeh *, Mojtaba Morad, Zadeh Eskandari, Mohammad Reza Ramazani Moghaddam, Fatemeh Azad Disfani, Ahmad Drakhshan Pages 1-24
  In order to investigate the contamination of cotton seeds with Fusarium fungi, samples of different classes of 10 cotton cultivars were obtained from Southern Khorasan, Razavi, Golestan and Fars provinces. Various sections of a seed such as full seed, coat, kernel (endosperm and embryo), endosperm and embryo were cultured on the nutrient medium of potato dextrose agar and water agar. Of the 23 cotton seed samples, 76 isolates of Fusarium was obtained. The contamination in fuzzy and delinted seeds were 98.7 and 1.3 percent respectively. The hightest percentage of purified Fusarium was from kernel. Identification based on morphological traits showed that the isolates with the frequency of 39, 23, 10, 2, 1 and 1 isolates belonging to the species Fusarium equiseti, F. proliferatum, F. semitectum, F. compactum, F. nygamai and F. solani. Species of F. compactum and F. nygamai are reported for the first time from Iran. The application of Polymerase chain reaction and the use of specific primers of F. equiseti and F. proliferatum dominant species have led to the production of proprietary DNA bands using the DNA of the relevant fungal species, as well as the seed DNA that naturally contaminated these species. In this way, the results of identification of these two species based on morphological traits were confirmed by the molecular method. This study revealed that Fusarium traces are detected in infected seeds using the PCR reaction.
  Keywords: Endosperm, Morphological, Molecolar, fuzzy, Varamin
 • The Effect of Compost and Vermicompost as Biological Fertilizers on Qualitative and Quantitative Traits of Cotton
  Nazanin Niazi, Mohammad Mirzaei Heydari * Pages 25-42
  Biological fertilizers have a potential role to increase soil nutrient and reduce dependence on expensive chemical fertilisers. Present study was conducted to evaluate the effect of municipal compost and vermicompost on qualitative and quantitative traits of cotton (Varamin cultivar) at 2015-2016 cropping year. The experiment was based on completely randomized block design with 10 treatments at three replications in research field station of Agricultural Jihad and Natural Resources of Tehran Province at Varamin region, Iran. In this research the factors like plant height, vegetative and reproductive branch number, and number of bolls, 20-bolls weight at the harvesting time, cotton yield were evaluated. The results of analysis of variance showed that compost and vermicompost as biological fertilizers significantly affected whole studied traits (P<0.05). Application of biological fertilizers resulted to increase in plant height, vegetative and reproductive branch number, and number of bolls, 20-bolls weight and cotton yield. Among treatments, vermicompost application (20 ton/ha) had highest bolls number and 40 ton/ha vermicompost resulted to highest plant height (149.78 cm) and reproductive branches (26 branches) and 20-bolls weight. In the most of studied traits, vermicompost treatment had highest amounts. Totally, the results of present study showed that application of compost and vermicompost fertilizers could have efficient contribution in increasing efficiency of cotton plant production.
  Keywords: yield, growth, Organic Matter, Biofertilizer, Fungi
 • The effect of irrigation and planting system on morphological parameters and yield of two cotton cultivars
  Saeid Khajeh Dangolani, HOSEIN Ajamnorozei *, Ghorban Ghorbani Nasrabad, Mohammad Reza Dadashi Pages 43-54
  Optimizing water use in cotton is one of the main ways to save water and achieve optimal yield. Therefore, in order to study the effect of planting system and irrigation on morphological characteristics and yield of two cotton cultivars, this research was conducted in Hashem Abad Cotton Research Station in Gorgan in 2016. This experiment was conducted as a split plot design in a completely randomized block design with four replications. Treatments were included irrigation levels in 4 levels (irrigation based on 0, 40, 80 and 120% evaporation from evaporation pan), cultivars in two levels (Latif and Golestan) and planting system in two levels (transplanting and direct). The results of the experiment showed that the number of monopedia and the size of the simpodia above the ground in the transplanting system was more than direct system. By increasing irrigation water, the number of simpodia, plant height, and the size of simodia and monopedia increased significantly but had no effect on the number of monopedia. Latif cultivar had higher plant height and simpodia size and simpodia size above the ground compared to Golestan cultivar, but the number of monopedia in Golestan was more than Latif. The two cotton cultivars were similar in terms of number of simpodia and monopedia size. Cotton yield in transplanting system was 24% higher than direct system but this difference was not significant. The yield of two cotton cultivars had no significant difference. By increase in irrigation water from 0 to 80% of water use, yield increased but yield in the treatment of 120% water use decreased so that the highest yield (2515 kg / ha) was related to 40% water use treatment, which had no significant difference with 80% treatments but had significant difference with 0 and 120% treatments. The interaction effect of planting system on irrigation was significant only on plant height and simpodia size but the interaction effect of planting system in cultivar on morphological parameters was not significant. The interaction effect of irrigation on cultivars was significant on all morphological parameters except simpodia size above the ground.
  Keywords: cotton, transplanting, direct planting, cotton cultivar, irrigation, yield
 • cotton yield and some soil physical and mechanical properties against different tillage methods
  Maryam Nourouzi Gholiabad, Hosseinali Shamsabadi *, Shahram Nowrozieh Pages 55-74
  In order to investigate the effect of different tillage methods on some soil physical properties and crop yield, an experiment in a randomized complete block design with four replications was conducted at the cotton research farm, located at Hashemabad of Gorgan in 2012. Three levels of tillage methods include surface tillage (disc harrow), minimum tillage (cyclo tiller + disc harrow) and conventional tillage (mouldboard plow + disc harrow) were taken as independent variable and soil physical properties include of particle density, humidity, fragmentation (MWD) in two depths (0-15 and 15-30 cm) also, cone index, residue burial and cotton yield as dependent variables were investigated. Results showed that the depth has a significant effect on soil bulk density, fragmentation and soil cone index as in first depth, surface tillage had the maximum bulk density (1.4 g/cm3), minimum fragmentation and maximum cone index (1723 kPa), additionally, conventional tillage had minimum bulk density (1.19 g/cm3), maximum fragmentation and minimum cone index (912 kPa). During all stages of cotton growth, tillage methods had no significant effect on the humidity in both depths. Residue burial, minimum and maximum values were relative to surface tillage and conventional tillage, respectively. Amount of crop yield in surface tillage as 1534 kg per hectare was higher than other tillage systems. Keywords: Tillage, Soil physics, Cone index, Cotton yeild
  Keywords: Tillage, Soil physics, Cone index, Cotton yeild
 • Investigate the efficiency of cotton harvester in new cotton cultivars
  Mohammad Ali Jafari, Abbas Rezaee Asl *, Shahram Nowrozieh Pages 75-94
  Cotton, as a strategic crop, plays an important role in providing the human food and clothing needs due to oil, protein and fiber. After a few research years, Cotton Research Institute of Iran has introduced suitable cultivars for planting in different cotton regions in Iran. On the other hand, due to the high cost of cotton production (due to the high number of working days required), the use of cotton harvesting machines is in the interest of most farmers. In this study, the performance of cotton picker in these cotton cultivars was compared with each other. In this research, the efficiency of Performance of John Deere 9920 Cotton picker was investigated on five new cotton cultivars Golestan, Armaqan, Kashmar, Sajedi and Khorshid. The project was implemented in a Randomized Complete Block Design with three replications and data was analyzed by using SAS software. The results indicated that there was a significant difference between the five cultivars in terms of machine harvest efficiency. Golestan cultivar had the best performance with an average of 87.6 percent of total harvestable seed cotton. Considering 8% of the residues per plant of this cultivar, the machine harvest efficiency will have reached to 95.6 % if we could have used cotton picker again.
  Keywords: Cotton Picker, Losses of Harvest, Cotton cultivars, Cotton harvester
 • Field study of municipal solid waste compost and nitrogen effects on quantitative and qualitative parameters of cotton and chemical properties of soil
  Mohsen Seilsepour * Pages 95-116
  In a field study, the effects of different amounts of municipal solid waste compost and nitrogen on cotton characteristics and chemical properties of soil were studied. The statistical design was split plot. Different levels of municipal solid waste compost (0, 20 and 40 t ha-1) were considered as the main factor and different levels of nitrogen (0, 100 and 200 kg ha-1) were considered as sub plots. The results of the experiment showed that the effects of municipal solid waste compost, the effect of nitrogen and their interaction on cotton yield and qualitative properties of the fibers are significant. Municipal solid waste compost and nitrogen, each alone, increased yield, but the highest yield was 4787 kg ha-1 from municipal solid waste compost consumption of 40 tons per hectare with 100 kg / ha nitrogen per hectare. Consumption of more nitrogen at this level of compost did not have a significant effect on yield. Consumption of municipal solid waste compost had a significant effect on the chemical properties of soil, so that, with the use of municipal solid waste compost waste compost, soil reaction (pH) decreased significantly and the values of electrical conductivity, organic carbon, nitrate, available iron and zinc showed a significant increase.
  Keywords: Municipal solid waste compost, cotton, nitrogen, Fe, Zn
 • Effect of different irrigation levels in sprinkler irrigation on yield and water use efficiency of cotton (Gossipium hirsutum L.)
  Borhan Sohrabi *, Javad Rezai Pages 117-130
  A two years’ field experiments was conducted to determine the cotton water need at Hashemabad cotton research Station. The Hashemabad Cotton Research Station is located in north of Iran at 36° 51' N latitude and 54° 16' E longitude at the south-east corner of Caspian Sea and its height from sea level is 13.3 meters. That station has a Mediterranean climate with relatively mild winters and dry summers. In this project, five Irrigation treatments contains T1= 100%, T2= 75%, T3= 50%, T4= 25%, T5= 0% at three replications on Randomized complete bloke design using sprinkler Irrigation system were studied. By analysis of variance indicated that there was no significant difference between T1, T2 and T3, in terms of seed cotton yield. However, in term of numerically, the yield of T3 had 22 and 16 percent over T1 and T2, respectively. The relative water use efficiency of this treatment was over others. According to this research project, the recommended of cotton Irrigation water is 50 and 80 percent at wet and drought years respectively. The amount of cotton water needed in the humid region is 3200 and 4600 m3/ha at wet and drought years, respectively. Based on the results of this study, it seems necessary that reduce of the amount of cotton irrigation requirement in northern of Iran.
  Keywords: Sprinkler Irrigation, Deficit Irrigation, Drought Stress, Water use efficiency