فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 95 (زمستان 1397)
 • پیاپی 95 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا فدایی* صفحات 495-499

  یکی از مسائل محوری در هر علم تعریف و تعیین جایگاه آن در درختواره علم است. بدون تعریف، گویی با مجسمه ای بی سر و یا درختی بی ریشه روبه رو هستیم. این مسئله با میان‎رشته ای بودن که این روزها به شدت مطرح است هم به حاشیه نمی رود زیرا بین رشته ای بودن اصل رشته را از بین نمی برد (فدائی، 1389). در این زمان و بلکه همه زمان ها کلیه رشته ها به نوعی میان رشته ای هم هستند منتها درجه آنها با هم فرق می کند. بعضی بیشتر و بعضی کمتر و این به این دلیل است که همه علوم برای بشر هستند و بشر خود ذو ابعاد است. بعضی رشته ها دقت بیشتری را برای اجرا طلب می کنند و لذا باید جهات زیادتری را در نظر گرفت.

 • محمدرضا امیری، ثریا ضیایی*، هادی شریف مقدم، بی بی مرجان فیاضی صفحات 501-521
  هدف

  ایجاد فرهنگ سازمانی اثربخش از ضروریات کار مدیریتی در هر سازمانی است. هدف این پژوهش طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش برای کتابخانه های عمومی ایران از دیدگاه کتابداران و مدیران شاغل در کتابخانه های عمومی ایران است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با روش نظریه زمینه‎ای انجام شده است. در این پژوهش 23 نفر از کتابداران و مدیران شاغل در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‎های عمومی کشور به شکل هدفمند در 10 استان مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. برای تحلیل مصاحبه‎ها از روش تحلیل استراوس و کوربین شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. در طی کدگذاری محوری مقوله اصلی شناسایی، و پس‎ از کدگذاری گزینشی و تعیین روابط، الگوی ترسیمی ارائه گردید.

  یافته ها

  بر اساس داده های حاصل از این پژوهش، شش مقوله اصلی و 16 مقوله فرعی به‎عنوان ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانه های عمومی مفهوم سازی شد. عللی که باعث تبیین ارزش های متناسب با مقوله محوری شدند عبارت بودند از: کاهش مخاطب، کاهش انگیزه کارکنان، عدم تحقق اهداف و نقش ها و گرایش به فضای مجازی. همچنین شرایط موثر بر راهبردها عبارت بودند از: تنوع مخاطبان، تنوع نیازها، فرهنگی بودن، عمومی بودن خدمات و غیرانتفاعی بودن. در نهایت، پیامد اجرای راهبردها جذب مخاطب و تعالی اجتماعی بود.

  اصالت/ ارزش

  ارزش این مقاله در این است که توجه مدیران کتابخانه های عمومی را به این مسئله معطوف می دارد که در مدیریت کتابخانه های عمومی، لازم است به ابعاد فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانه های عمومی توجه داشته باشند و برای اثربخشی بیشتر، آنها را در کتابخانه های عمومی حاکم نمایند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، فرهنگ سازمانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازمانی اثربخش
 • مریم فاطمیان، محمدرضا فرهادپور* صفحات 523-544
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کیفیت خدمات در وفاداری و رضایت مندی کاربران با نقش میانجی ارزش ادراک‎شده خدمات کتابخانه های عمومی استان خوزستان است.

  روش

  پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کاربران عضو کتابخانه‎های عمومی استان خوزستان بود که تعداد 383 نفر به‎عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم‎افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس و روش معادلات ساختاری (SEM) جهت بررسی مدل علی مورد آزمون قرارگرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کیفیت خدمات بر وفاداری (545/0) و رضایت مندی ( (361/0) و ارزش ادراک‎شده کاربران از خدمات کتابخانه (941/0) تاثیر معناداری دارد. ضمن این‎که کیفیت خدمات بر وفاداری (345/0) و رضایت مندی کاربران خدمات (546/0) با نقش میانجی ارزش ادراک‎شده خدمات کتابخانه ها نیز تاثیر معناداری دارد. نتیجه این‎که 5/34 درصد از تغییرات وفاداری و 6/54 درصد از تغییرات رضایت مندی کاربران از کیفیت خدمات به واسطه متغیر میانجی ارزش ادراک‎شده خدمات تبیین می شود.

  اصالت/ارزش

  ارزش پژوهش حاضر در این است که نشان داد ویژگی های کیفیت خدمات در ابعاد مختلف آن از جمله عینی بودن، قابلیت اطمینان، اعتماد، پاسخ گویی و همدلی از طرفی موجب ادراک بهتر کاربران از ارزش خدمات کتابخانه های عمومی استان خوزستان شده و از طرف دیگر به‎صورت مستقیم و غیرمستقیم رضایت مندی و وفاداری آنان را به دنبال آورده است.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، کیفیت خدمات، رضایت مندی کاربران، وفاداری کاربران، ارزش ادراک شده خدمات
 • مریم کشوری*، زینب همتی صفحات 545-568
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ترسیم نقشه علمی و تحلیل خوشه ای مقالات منتشر شده در حوزه کتابخانه های عمومی با استفاده از مدارک نمایه شده در پایگاه وب اوساینس است.

  روش

  این پژوهش کاربردی و با روش تحلیل هم واژگانی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه مقالات نمایه شده در پایگاه وب اوساینس در موضوع کتابخانه های عمومی (دارای کلیدواژه) تشکیل می دهند که تعداد آن ها، 1164 رکورد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سه نرم افزار بیب اکسل، ووس- ویور، و نت دراو انجام شده است.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد کلیدواژه های «کتابخانه های عمومی-کتابخانه های دانشگاهی»، «اینترنت- کتابخانه های عمومی»، و «خدمات کتابخانه-کتابخانه های عمومی» بیشترین هم رخدادی را در میان متون مورد مطالعه داشته اند. از طرفی، تحلیل خوشه ای کلیدواژه ها نشان داد تعداد 11 خوشه اصلی از کلیدواژه های مورد بررسی تولید شد که مهم ترین خوشه مربوط به «مسائل اجتماعی» در پژوهش های کتابخانه های عمومی بوده است، پس از آن «رسانه های اجتماعی»، «فناوری های ذخیره و بازیابی اطلاعات»، «اطلاعات سلامت»، «کتاب و موضوعات مربوطه»، «خط مشی های کتابخانه»، «اشتراک منابع»، «تعاملات اجتماعی کتابخانه ها»، «ارتباط با سایر انواع کتابخانه ها»، «توسعه و سانسور در مجموعه»، و «مدیریت» مهم ترین گرایش های پژوهشگران حوزه کتابخانه های عمومی در سطح بین المللی هستند.

  اصالت/ارزش

  با توجه به اینکه پژوهش های کتابخانه های عمومی از پرداختن به مسائلی مانند «مجموعه سازی» و «محیط داخلی کتابخانه» به موضوع «رفتار اطلاعاتی مراجعه کنندگان»، و سپس «مسائل اجتماعی» سوق یافته است، این امر در وهله اول می تواند برای برنامه ریزان و دست اندرکاران حوزه کتابخانه های عمومی حائز اهمیت باشد. ضمن اینکه از آنجایی که تا کنون پژوهشی مشابه در این زمینه انجام نشده است، این یافته ها می توانند به درک تصویری روشن از تحولات محتوایی در حوزه کتابخانه های عمومی کمک کند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، تحلیل هم واژگانی، هم رخدادی واژگان، مصورسازی مفاهیم، نقشه های علم
 • مجتبی رستمی ماژین*، امیررضا اصنافی، محسن حاجی زین العابدینی صفحات 569-589
  هدف

  پژوهش حاضر به منظور تعیین نقش تبلیغات در جذب مخاطب به کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر اساس مدل آیدا در شهر تهران در بازه زمانی مهرماه 1394 تا مهر ماه 1395 انجام گرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. پژوهش براساس مدل آیدا انجام و جامعه آماری پژوهش اعضای کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی شهر تهران است. تعداد کل اعضا برابر با 39085 نفر بود. براساس فرمول کوکران تعداد 379 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای براساس مولفه تحصیلات است. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با الگوبرداری از پرسشنامه ربیعی، محمدیان و برادران جمیلی (1390) گردآوری شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که تبلیغات نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهر تهران نتوانسته است مراحل مدل آیدا را با موفقیت طی کند. در مورد مراحل چهارگانه مدل آیدا، نقش تبلیغات در مرحله علاقه از وضعیت بهتری نسبت به سایر مراحل برخوردار و در مرحله اقدام دارای کم ترین میانگین (اثربخشی) بوده است.

  اصالت/ارزش

  ارزش پژوهش به منظور آشکار ساختن اثر تبلیغات انجام شده در کتابخانه های عمومی شهر تهران است. همچنین از ویژگی های پژوهش حاضر به کارگیری مدل آیدا برای سنجش نقش تبلیغات در کتابخانه های عمومی کشور است.

  کلیدواژگان: تبلیغات، کتابخانه های عمومی، مدل آیدا، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • اکبر بهمنی چوب بستی، مهرداد سیدین* صفحات 591-612
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین نقش هوش اجتماعی کتابداران بر ارتقای مسئولیت اجتماعی کتابخانه های عمومی استان مرکزی است.

  روش

  این پژوهش به روش پیمایشی، از نوع توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کتابداران کتابخانه های عمومی استان مرکزی به تعداد 184 نفر است که با نمونه گیری تصادفی تعداد 89 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه هوش اجتماعی کری آن کراون با 21 گویه و پرسشنامه مسئولیت اجتماعی دنیسون با 19 گویه بود. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه هوش اجتماعی 83/0 و پرسشنامه مسئولیت اجتماعی 925/0 تعیین شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه تعیین شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان برخورداری کتابداران از ابعاد و مولفه های هوش اجتماعی بالاتر از حد متوسط تعیین شد. همچنین مولفه های هوش اجتماعی کتابداران (شامل پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی های اجتماعی) بر مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها تاثیر دارند.

  اصالت/ارزش

   پژوهش حاضر تلاش می کند نقش هوش اجتماعی کتابداران بر ارتقای مسئولیت اجتماعی کتابخانه های عمومی استان مرکزی تعیین کند. نتیجه این پژوهش موجب تولید دانش و ارتقای آگاهی پژوهشگران و مدیران کتابخانه های عمومی استان مرکزی در این زمینه می شود و اینکه یافته های حاصل از این پژوهش می تواند مدیران و کارشناسان را از وضعیت هوش اجتماعی کتابداران در این استان آگاه نماید.

  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، کتابداران، کتابخانه های عمومی، استان مرکزی
 • فاطمه زندیان*، حجت الله امینی قراقیه، محمد حسن زاده صفحات 613-633
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش، رتبه بندی کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات اطلاع رسانی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است.

  روش

  روش پژوهش پیمایشی- توصیفی است. جامعه پژوهش حاضر 67 باب کتابخانه عمومی نهادی استان آذربایجان غربی است. داده های خدمات اطلاع رسانی این کتابخانه ها از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری شدند. سوالات پرسشنامه شاخص های خدمات کتابخانه بودند. این داده ها بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و استفاده از نرم افزار Expert choice رتبه بندی شده اند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد در بین 67 باب کتابخانه عمومی استان آذربایجان غربی، کتابخانه عمومی شیخ شلتوت مهاباد با کسب 060/0 امتیاز در رتبه اول و کتابخانه مرکزی ارومیه با کسب 054/0 امتیاز در رتبه دوم از لحاظ میزان ارائه خدمات اطلاع رسانی قرارگرفته اند.

  اصالت/ارزش

  با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده در خصوص رتبه بندی، رتبه بندی کتابخانه های عمومی بر اساس خدمات اطلاع رسانی در ایران جنبه ای نو و متفاوت دارد و می تواند زمینه ای برای سایر پژوهش ها باشد. این پژوهش مشخص می کند میزان ارائه خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه های عمومی، ارتباطی به درجه کتابخانه و یا روستایی و شهری بودن آن ندارد و به نظر می رسد ارائه خدمات اطلاع رسانی مطلوب در درجه اول نشات گرفته از اراده کتابداران و کارکنان کتابخانه است.

  کلیدواژگان: رتبه بندی کتابخانه های عمومی، خدمات اطلاع رسانی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، استان آذربایجان غربی
|
 • GholamReza Fadaie * Pages 495-499

  Knowledge and Information science is rooted in philosophy and its branches are in sociology. This does not impair its interdisciplinary position. In Iran, the name of "LIS" has undergone a little change and called "knowledge & Information Science (KIS)". Through this change, the importance of philosophy in this discipline has reached its highest level. Knowledge science has a great relationship with epistemology and may be derived from it. One store the information in order to retrieve it. Therefore, it seems that this discipline should redefine itself and find its way in both theory and practice. Since it does not make sense to say that KIS discusses the information and knowledge but does not know the meaning of information and knowledge, their processes and how they develop. Recently, many scholars such as Horland search epistemology in order to discover the information's nature, while earlier scholars thought that LIS has its roots in sociology. The present author has proposed a new model.

  Keywords: Information, Knowledge, Model for KIS
 • Mohammad Reza Amiri, Soraya Ziaei*, Hadi Sharif Moghadam, Bibi Marjan Fayyazi Pages 501-521
  Purpose

  Identification of the effective organizational culture is one of the necessities of organizational culture management in any organization. This study is intended to design the effective organizational culture pattern of public libraries in Iran.

  Methodology

   This is a qualitative study conducted by using the grounded theory method. By purposive sampling, 23 of librarians and managers of public libraries in 10 provinces were interviewed using depth and semistructured interviews. The data analysis was performed by theoretical coding (open, axial and selective coding). In the axial coding, core category was determined and in selective coding, final model was presented. Causes, intervening conditions, contexts, main strategies, and the main consequences of crisis management in libraries was presented in the model. 

  Findings

  Based on the data from the research, 6 categories and 16 subcategories were identified as the dimensions and components of effective organizational culture in public libraries. The causal conditions preparing the ground for the explanation of the effective organizational culture in public libraries as the core category include: decrease in the number of users, reduction of employees' motivation, Failure to achieve the goals and roles, and the tendency for cyberspace. Conditions affecting the codification of strategies include: user's diversity, diversity of needs, being cultural, public and non-profit. Finaly, the outcome of the implementation of the said strategies are attracting users and social sublimity.

  Originality/value

  The value of this paper is that it draws the attention of managers and researchers involved in the public libraries management to the fact that they must take into consideration the dimensions and components of effective organizational culture in managing the public libraries.

  Keywords: Public libraries, organizational culture, organizational culture management, effective organizational culture
 • Maryam Fatemian, Mohammad Reza Farhadpoor* Pages 523-544
  Purpose

  To investigate the effect of service quality on the loyalty and satisfaction of users of information services in public libraries of Khuzestan province, considering the mediating role of perceived value of services.

  Methodology

  This is an applied research conducted using a descriptive-survey method. The statistical population of the study includes all users of public libraries of Khuzestan province from whom 383 people were selected as a statistical sample by using the random sampling method. Data were collected using a questionnaire and the software programs SPSS 21 and PLS. Structural Equation Method (SEM) was used to examine the causal model of the study.

  Findings

  The results showed that the quality of information services has a significant effect on the users' loyalty (0.5455) and their satisfaction (0.3361) and on the value of libraries' information services perceived by them (0.941). Meanwhile, the quality of services had a significant effect on the users' loyalty (0.345) and their satisfaction with the information services (0.546) through the mediating role of perceived value of library services. The results also indicated that 34.5% of loyalty changes and 54.6% of the changes of users' satisfaction with the quality of information services is accounted for by the perceived value of services as the mediating variable.

  Authenticity/value

  Features of service quality, including objectivity, reliability, trust, responsiveness and empathy influence the users' perceptions of the value of information services of public libraries, and directly or indirectly, affect their satisfaction and loyalty.

  Keywords: Public Libraries, Quality of Services, User Satisfaction, Loyalty of Library Users, Perceived Value of Services
 • Mariam Keshvari*, Zeinab Hemati Pages 545-568
  Purpose

  To draw a scientific map and make a cluster analysis of published articles relating to the field of public libraries using the documents indexed on Web of Science.

  Methodology

  This research is an applied study using co-word analysis method. The statistical population consists of all articles relating to "public libraries" which have been indexed on the Web of Science, and numbered 1164. Data analysis was performed using three software programs of BibExcel, VosVeiwer and NetDraw.

  Findings

  Data analysis showed that the key words of "Public Libraries- University Libraries", "Internet- Public Libraries", and "Library Services- Public Libraries" were the most frequent key words among the studied texts. Moreover, cluster analysis of keywords showed that 11 key clusters were generated from the keywords in question, and "Social Issues", "Social Media", "Information Storage And Retrieval Technologies", "Health Information", "Books and Related Issues", "Library Policies", "Resource Sharing", "Social Interactions of Libraries", "Relationships with Other Types of Libraries", "Development and Censorship in the set", And "Management" were the most important tendencies of researchers in the field of public libraries at the international level.

  Originality/value

  The evolving nature of information sources and the changing needs of the audience as well as social issues and challenges affect the content of research in the field of public libraries. In the present research, these changes were observed while studying the literature during three ten-year periods. Of the most significant findings of this research is that the emphasis of public libraries studies has shifted onto the topic of information behavior of patrons and thence onto social issues. It seems that these shifts have not only been environmental effects but also attempts to realize the global mission of public libraries, i.e. customer orientation. Furthermore, since no similar study has been conducted in this area thus far, the findings of this research can help understand a clear picture of these changes and developments in the field of public libraries.

  Keywords: Public Libraries, Co-word analysis, Co-occurrence, Visualization of Concepts, Scientific maps
 • Mojtaba Rostami Mazhin*, Amir Reza Asnafi Asnafi, Mohsen Haji Zinolabdini Pages 569-589
  Purpose

  The present study aims to evaluate the role of advertising in attracting the users to subordinate libraries of Iran Public Libraries Foundation in Tehran, based on the AIDA model.

  Methodology

  This is an applied research in terms of the purpose and an analytical-survey study in terms of data collection method which is a branch of field studies. The research was conducted based on the Aida model and the statistical population of the study included the members of Iran Public Libraries Foundation in Tehran during the October 2015-October 2016 period. The total number of the public libraries members in Tehran during this period were 39085 of whom 379 people were selected as the research sample based on the Cochran formula. The sampling method was stratified random sampling and the public libraries members were according on to educational level of the members. The data were collected by using researcher-made questionnaires modelling Rabiee, Mohamadian and Baradaranejamili questionnaire (2011). The data were analyzed using SPSS software, version 24 on both descriptive and inferential levels of statistics.

  Findings

  The results showed that advertising in Public Libraries Foundation in Tehran has not been able to pass the AIDA model successfully, but it has been effective in lower than average level. In the AIDA four-level model, advertising in the interest level has been better than other levels and the action level has the lowest average (i.e. effectiveness). The results showed no significant difference between the component level of education and the role of advertising. The visibility of online advertising has also been more than any other media.

  Originality/value

  The value of this research lies in its showing the effect of advertisements run in Tehran's public libraries. Furthermore, one of the features of the present research is that it has applied for the first time the AIDA model for evaluating the role of advertising in Iran's public libraries.

  Keywords: Advertising, AIDA Model, Public Libraries, Iran Public Libraries Foundation
 • Akbar Bahmani, Seyed Mehrdad Seyedin* Pages 591-612
  Purpose

  The present research aims to explore the role of librarians' social intelligence in increasing the social responsibility of public libraries of Markazi province.

  Methodology

  This is an applied and survey-descriptive research. The statistical population includes all the librarians of public libraries of Markazi (numbered 184) from whom 89 individuals were selected by using the random sampling method. The instruments used in the research were the Kerri Anne Crowne's questionnaire on social intelligence with 21 items, and Denison's questionnaire on social responsibility with 19 items. The Cronbach's alpha value for the social intelligence questionnaire was 0.83 and for the social responsibility questionnaire was 0.925. The validity of the questionnaires was assessed by the relevant experts in the field.

  Findings

  The results showed that the social intelligence of librarians has positive effect on social responsibility. The level of dimensions and components of social intelligence in the librarians was found above average. In addition, with respect to the effect of the components of librarians' social intelligence on the libraries' social responsibility, it was determined that all three components of social intelligence of the librarians had a significant impact on the social responsibility of libraries.

  Originality/value

  The present research which attempts to examine the role of librarians' social intelligence in the increase of the social responsibility of Markazi province's public libraries will expand the knowledge of this area and raises the awareness among the researchers and managers of Markazi province's public libraries. Furthermore, and its findings can inform the relevant managers and experts of the status of the librarians' social intelligence of this province and assist them in planning to improve their social intelligence.

  Keywords: Social Intelligence, Social Responsibility, Librarians, Public Libraries, Markazi Province
 • Fatemeh Zandian*, Hojjatollah AMINI, MOHAMMAD HASANZADEH Pages 613-633
  Purpose

  The main aim of this research is to rank the public libraries under Iran Public Libraries Foundation in the West Azerbaijan province using the analytic hierarchy process (AHP) method according to their information services.

  Methodology

  This is a survey-descriptive research whose statistical population consists of 67 public libraries in the West Azerbaijan province. Information services of public libraries under investigation were collected by using questionnaires and then ranked based upon the AHP method and Expert Choice software.

  Findings

  Findings indicate that among the 67 public libraries in Western Azerbaijan province, Sheikh Shaltoot Mahabad Public Library with 0.060 points ranked first and the Central Library of Urmia with 0.054 points ranked second in terms of the amount of provision of information services.

  Originality/value

  Considering the studies conducted on ranking, ranking public libraries according to information services has a new and different aspect in Iran, and can serve as a basis for other research. The findings also showed that the amount of provision of information services in public libraries has no relationship with the level of libraries nor their being rural or urban, since the provision of good information services is primarily based on the will of librarians and library managers.

  Keywords: Ranking Public Libraries, Information Services, Analytic Hierarchy Process, West Azarbaijan