فهرست مطالب

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمد صفری دشتکی، سنجر سلاجقه* صفحات 1-25
  این مقاله به بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام آموزش عمومی کارآفرینی ایران پرداخته است. از نظر هدف، توسعه ای وکاربردی است که به روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش اساتید دانشگاه ها وکارشناسان اداری نظام آموزش عمومی کارآفرینی کشور می باشد؛ با توجه به حجم بالای جامعه آماری و عدم دسترسی به آمار آن، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای به تعداد 837 نفر انتخاب گردیده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه سنجش نگرش های فرهنگی هافستد و پرسشنامه محقق ساخته شبکه های خط مشی جمع آوری شده است. روایی محتوایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب 92/0 و 90/0 و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 848/ و 825/ محاسبه گردیده است. تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین خصوصیات فرهنگی جمع گرایی، فاصله کم قدرت، عدم اجتناب از پدیده عدم اطمینان و زن سالاری و شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام آموزش عمومی کارآفرینی ایران رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ابعاد فرهنگی، شبکه های خط مشی، نظام آموزش کارآفرینی
 • بهاره عزیزی نژاد* صفحات 27-46
  بکارگیری شیوه مناسب رهبری از عوامل تاثیر گذار در دستیابی به عملکرد سازمانی برتر است که این امر در عصر رقابتی کنونی بیش از پیش نیازمند توجه است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر رهبری همنوا بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی توانمندسازی تیمی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری، شامل مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نور ارومیه است که از بین آنها حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول برآورد نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 210 نفر انتخاب شد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری هنوا، توانمند سازی تیمی و عملکرد سازمانی است که روایی و پایایی آنها در حد مطلوب برآورد شد. پایایی ابزارها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب، 91/0 برای رهبری همنوا ، 87/0 برای توانمندسازی تیمی، 82/0 برای عملکرد سازمانی حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل در قالب مدل ساختاری با حضور متغیر توانمندسازی تیمی ترسیم شد و برازش آن با شاخص های برازش بررسی شد. اهم نتایج نشان می دهد که توانمندسازی تیمی تاثیر رهبری همنوا را بر عملکرد سازمانی میانجی گری می کند در پایان پیشنهادات کاربردی در راستای نتایج حاصل شده ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: رهبری همنوا، توانمند سازی تیمی، عملکرد سازمانی
 • جعفر ترک زاده*، مهدی محمدی، علی محمد ساجدی، عبدالحمید اسماعیلی صفحات 47-75
 • رحیم فرزین*، مجید برزگر صفحات 77-89
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی با سرزندگی معلمان بوده است. روش پژوهش، همبستگی و نمونه آماری 202 نفر از جامعه معلمان ناحیه دو آموزش و پرورش شهر شیراز به روش خوشه ایتصادفی بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسش نامه سرمایه روان-شناختی لوتانز، پرسش نامه شخصیتی پنج عاملی نئو و مقیاس سرزندگی رایان و فردریک بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آمار استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که میان ویژگی های شخصیتی و سرمایه روانشناختی با سرزندگی روابط چندگانه و معنی داری وجود دارد (01/0 ≥p ). روان نژندی از ویژگی های شخصیت با سرزندگی رابطه منفی و معنی دار دارد در صورتی که سایر ابعاد شخصیت، (برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیربودن و مسئولیت پذیری) با میزان سرزندگی، همبستگی مثبت و معنی دار دارند. همچنین بین ابعاد سرمایه روانشناختی، یعنی خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی، با سرزندگی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که از بین ویژگی های شخصیت، برون گرایی، انعطاف پذیری، و مسئولیت پذیری، سرزندگی را به-طور مثبت و معنادار پیش بینی می کنند در صورتی که روان نژندی، سرزندگی را بطور منفی و معنادار پیش بینی می کند و دلپذیر بودن (به عنوان یکی از ابعاد ویژگی های شخصیتی) قادر به پیش بینی سرزندگی نمی باشد. همچنین خودکارآمدی و امیدواری از ابعاد سرمایه روانشناختی،سرزندگی را به طور مثبت و معنادار پیش بینی می کنند و تاب آوری و خوش بینی در سطح معناداری قادر به پیش بینی سرزندگی نمی-باشند.
  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، ویژگیهای شخصیتی، سرزندگی، معلمان
 • سعید طالبی* صفحات 91-105
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف طراحی و هنجاریابی پرسشنامه سنجش اثربخشی برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی مدیران انجام شده است
  روش ها
  روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن کلیه مدیران نواحی چهارگانه شیراز هستند در این تحقیق از بین نواحی چهارگانه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایبه صورت تصادفی، ناحیه 3 به عنوان نمونه انتخاب شد سپس به روش نمونه گیری سرشماری، پرسشنامه بین کل مدیران مدارس دولتی و غیرانتفاعی این ناحیه (242 مدیر) توزیع شد. در این تحقیق، با استفاده از اهدافی که میرکمالی درباره مدیریت آموزشی مطرح کرده و اصول مطرح شده درباره سایر عناصر برنامه درسی الکترونیکی نظیر محتوای الکترونیکی پراتا و لوپز(2005)، مواد و منابع آموزشی نیدیو(2005)، فعالیت های یادگیری هلمز و گاردنر(2006)، راهبردهای یاددهی یادگیری گاریسون(2006)، ارزشیابی از برنامه درسی مجازی نیدیو(2005)پرسشنامه ای طراحی شد داده ها از طریق آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بررسی شد.
  یافته ها
  در تحلیل عاملی اکتشافی، عامل های شش عامل اساسی مقاصد و اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیرنده، راهبردهای یاددهی و یادگیری(تدریس)، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی روی هم رفته،634/57 درصد از کل واریانس سنجش اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران را تبیین می کند و تعداد1گویه حذف و تعداد گویه های پرسشنامه از 28 به 27 گویه تقلیل یافت.نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که گویه های پرسشنامه برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی مدیران آموزشی مورد پذیرش قرار می گیرد.
  نتیجه گیری
  مقیاس پرسشنامه برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی مدیران آموزشی از روایی محتوایی و سازه ای مطلوب برخوردار است و می توان از آن برای ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران آموزشی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، اثربخشی برنامه درسی، دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی، مدیران آموزشی
 • افسانه احمدی مقدم، محبوبه سلیمان پور عمران* صفحات 107-126
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بوده است.پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی واز لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه مورد نظر 397 مدیران مدارس بجنورد(مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه)بود که در راستای هدف پژوهش تعداد 196 نفر مدیر، از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی چغندر دره(1394)، پرسشنامه مدیریت استعداد معالی تفتی( 1390) و نوآوری سازمانی ساعتچی(1389) استفاده شده است که روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفته بود. پایایی هر سه پرسشنامه در تحقیق حاضر به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه به ترتیب 74/0، 71/0 و 68/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های توصیفی و استنباطی همچون آزمون همبستگی پیرسون (جدول ماتریس همبستگی)، آزمون t و رگرسیون سلسله مراتبی به کمک نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق برای فرضیه اصلی، بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد (30/0) و نوآوری سازمانی(41/0) رابطه ی معنی داری وجود دارد(هرچند ضعیف اما روابط معنادار هستند).نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که مدیریت استعداد(34/0= β) و نوآوری سازمانی(37/ 0 = β) توانایی پیش بینی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مدیران( در حدود 28 درصد) را به صورت کلی دارا هستند.به عبارتی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مدیران(نمونه) نسبتا خوب و مدیران(نمونه) از نوآوری سازمانی ضعیفی برخوردار بوده اند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، مدیریت استعداد، نوآوری سازمانی
 • آسیه ضیاء نژاد شیرازی، عباس قلتاش* صفحات 127-145
  هدف از انجام این پژوهش مقایسه روند عملکرد دانش آموزان در دو آزمون تیمز 2011 و تیمز 2015 است تا تاثیرات منفی یا مثبت ناشی از تغییرات برنامه درسی بررسی شود. روش انجام این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع علی مقایسه ای و مقطعی است. جامعه آماری کل مدارس شرکت کننده در آزمون تیمز 2011 و نمونه آماری همان مدارسی از شهر شیراز بودند که در آزمون تیمز 2011 شرکت کرده و در سال 2015 مجددا از آن ها آزمون تیمز اخذ گردید. روش نمونهگیری همان روش اجرا شده در تیمز 2011 که به صورت نمونهگیری خوشه ایدو مرحله ای طبقهبندی شده منظم بوده استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش آزمون بین المللی تیمز 2011 بوده که توسط انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) در سال 2011 تهیه شده است. این آزمون به دلیل این که آزمون استاندارد جهانی است روایی آن تایید شده و برای محاسبه پایایی آن نیز از روش الفای کرونباخ بر روی حدود 30 نفر از افراد جامعه آماری مورد مطالعه برآورد شد و ضریب 85/0 به دست آمد که نشان از پایایی آن دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین متوسط عملکرد کلی دانش آموزان شرکت کننده در آزمون تیمز 2015 و 2011 تفاوت معنی داری(p>0/01) وجود ندارد.
  کلیدواژگان: آزمون های بین المللی تیمز و پرلز، عملکرد تحصیلی، تغییرات محتوایی برنامه درسی
 • محمود شرفی*، مریم داودی صفحات 147-170
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول بود. جامعه آماری پژوهش نیمه آزمایشی شامل کلیه ی دانش اموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 2973 نفر بوده که از این تعداد یک نمونه 60 نفری از دانش آموزان پایه هفتم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و سپس به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش(30 نفر) و کنترل (30 نفر )، قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش راهبردهای فراشناخت قرار گرفتند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش خود راهبری در یادگیری دانش آموزان(SDL ) فیشر و همکاران (2001) که پایایی آن به روش الفای کرونباخ برای کل آزمون91/. محاسبه گردید و از نمرات نوبت اول ریاضی و ادبیات فارسی (پیش آزمون ) و نمرات نوبت دوم ریاضی و ادبیات فارسی ( پس آزمون ) استفاده شد. یافته های پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که - با کنترل پیش آزمون، خود راهبری یادگیری و نیز پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی در بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا دار دارد و آموزش راهبردهای فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی تاثیر معنا دار دارد..میزان تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر خودراهبری یادگیری (73/0)، پیشرفت تحصیلی ریاضی (57/0)، پیشرفت تحصیلی ادبیات فارسی (42/0) می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای بررسی اثربخشی بیشتر آموزش راهبردهای فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در مقایسه با درس ادبیات فارسی مشخص کرد که این تاثیر از نظر آماری معنی دار نیست. (05/0p> و 23/0 =F).
  کلیدواژگان: راهبردهای فراشناخت، یادگیری خود راهبر، پیشرفت تحصیلی، آموزش
 • ساغر رحمانی، مرضیه حیدری* صفحات 171-189
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی با میانجی گری اعتماد سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس می باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس بودند که از این جامعه تعداد 385 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990)، پرسش نامه حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگ(1986) و پرسش نامه اعتماد سازمانی آتوس و گابارو(1976) استفاده گردید. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسش نامه تعهد سازمانی (83/0)، پرسش نامه حمایت سازمانی ادراک شده ( 89/0) و پرسش نامه اعتماد سازمانی (88/0) برآورد و تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی از این است که حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه ی مستقیم و معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی با اعتماد سازمانی رابطه مستقیم و معناداری دارد و نقش اعتماد به عنوان متغیر میانجی بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی
 • آناهیتا بحرینی زاده، مریم سیف نراقی*، عزتاللهنادری صفحات 191-216
  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی به منظور پرورش ذهنیت فلسفی در برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی بود. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده که با روش تحقیق زمینه ای انجام شده است. جامعه این تحقیق شامل آثار صاحب نظران درباره ذهنیت فلسفی و برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی بود که در قالب منابع چاپی و الکترونیکی مختلف منتشر شده اند . نمونه مورد نظر، به صورت هدفمند از میان منابع در دسترس محقق انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، فیش برداری بود. پس از گردآوری اطلاعات به بررسی، تلخیص و نتیجه گیری از آن ها پرداخته شد و سرانجام، الگوی مورد نظر معرفی گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ذهنیت فلسفی شامل سه مولفه جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری است که باید به منظور پرورش ذهنیت فلسفی دانش آموزان، هر یک از چهار عنصر اهداف، محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی در برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی را براساس ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی تعیین نمود. بر این اساس، ویژگی های هر یک از عناصر چهارگانه برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی در قالب الگویی جهت پرورش ذهنیت فلسفی دانش آموزان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، الگوی برنامه درسی، ذهنیت فلسفی، برنامه درسی ریاضی، دوره ابتدایی
 • نعمتاللهصالحی نجف آبادی* صفحات 217-247
  هدف پژوهش حاضر واکاوی مولفه های مناسب جهت ارایه الگوی مفهومی کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی می باشد. روش پژوهش، آمیخته از نوع اسنادی تحلیلی و توصیفی پیمایشی و از طرح اکتشافی استفاده گردید. در مرحله کیفی، پیشینه و الگوهای قبلی بررسی و با روش کد گذاری، کدهای باز استخراج و اطلاعات سازماندهی گردیدند. جهت تایید صحت مولفه ها از تکنیک دلفی استفاده، 3 عامل اصلی (مقوله)، 17 عامل فرعی(ملاک) و 160 گزاره مفهومی(شناسه) استخراج و الگوی مفهومی پژوهش ارائه گردید. در مرحله کمی، از جامعه آماری اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام نور با روش کوکران نمونه 360 نفری انتخاب و پس از تعیین روایی محتوایی و صوری، پرسشنامه محقق ساخته اجرا گردید. روایی سازه پرسشنامه بیانگر آلفای کرونباخ 0.769 می باشد که نشان از قابلیت اعتماد آنست. ارزیابی الگوی پیشنهادی با نرم افزار PLS بیانگر آلفای کرونباخ 8335/0 است. مقدار پایایی مشترک متغیرها از مقدار (AVE) بیشتر و (CR) بزرگتر از 0.7 و (AVE) بزرگتر از 0.5 می باشد لذا روایی و پایایی قابل قبول می باشد. بررسی روایی واگرا با روش فورنل و لارکر بیانگر قابل قبول بودن آنست. مقدار (GOF) الگوی پژوهش برابر 0.40 است که نشان دهنده تطابق داده ها با الگو و برازش مطلوب آن است.
  کلیدواژگان: واکاوی مولفه ها، مدل مفهومی، کیفیت بخشی، یادگیری الکترونیکی
 • منصور دهقان منشادی، نرگس سعیدیان خوراسگانی*، رسول نظری صفحات 249-262
  سازمان یاددهنده سازمانی است که در آن همه اعضاء مشغول یاددادن و یادگرفتن هستند و امر یاددهی و یادگیری بدون توجه به جایگاه سازمانی افراد در آن سازمان انجام می شود. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی و مدل یابی و از نظر تحلیل نتایج، همبستگی از نوع علی است که با استفاده از روش میدانی انجام شد. ابزار بکار گرفته شده در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری، محتوایی و سازه آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان بودند. حجم جامعه آماری این پژوهش 3686 نفر بود که 418 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس از نوع سهمی انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کوهن استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان دهنده آن است که مدل تدوین شده سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان برازش مناسبی دارد و همه مولفه های مدل ارائه شده از نظر آماری معنادار هستند.
  کلیدواژگان: دانشگاه فرهنگیان، سازمان یاددهنده، عوامل محیطی، یاددهی و یادگیری
 • جواد پورکریمی، امین هماینی دمیرچی*، سجاد قارلقی، محمدرضا کرمی صفحات 263-282
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر مهندسی مجدد بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی بود. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه تهران (3237 نفر) تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 343 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن ها با استفاده از روش طبقه ای متناسب صورت گرفت. جمع آوری داده ها براساس سه پرسشنامه مهندسی مجدد، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 87/0، 92/0 و 88/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد: مهندسی مجدد بر یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی تایید شد.
  کلیدواژگان: مهندسی مجدد، یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی، کارکنان
 • بهزاد شوقی، مهری غنی زاده گرایلی، شیما شعله کار، زینب صادقی* صفحات 283-309
  این پژوهش باهدف بررسی تاثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گرداوری داده ها توصیفی- همبستگی و همینطور ازنظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئت علمی دانشگاه های آزادشهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای، تعداد 700 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگی اعضای هیئت علمی تمام وقت بودند. بهمنظور گرداوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد خرد سازمانی براون و گرین (2006)، خلاقیت تورنس (1979) و فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) استفاده شد. پس از جمعآوری پرسشنامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار و... از طریق نرم افزار Spss-21 و استنباط آماری داده ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مولفه های پژوهش مناسب بود؛ همچنین خرد سازمانی بر خلاقیت با نقش میانجی فرهنگ سازمانی تاثیر داشت. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که خرد سازمانی بر خلاقیت اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد تاثیر معناداری دارد. بدین معنی که با استفاده از خرد سازمانی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش خلاقیت در اعضای هیئت علمی خواهیم بود، همچنین، خرد سازمانی بر فرهنگ سازمانی اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد تاثیر معناداری دارد. بدین معنی که با استفاده از خرد سازمانی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش فرهنگ سازمانی در اعضای هیئت علمی خواهیم بود. علاوه بر آن، نتایج این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی بر خلاقیت اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد تاثیر معناداری دارد. بدین معنی که با استفاده از فرهنگ سازمانی در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش خلاقیت در اعضای هیئت علمی خواهیم بود. کلید واژگان: خرد سازمانی، خلاقیت، فرهنگ سازمانی
  کلیدواژگان: خرد سازمانی، خلاقیت، فرهنگ سازمانی
 • شهرام رنج دوست*، معصومه کاظمی صفحات 311-339
  آموزش و پرورش شهرستان عجب شیر است؛ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه معلمان دوره های اول و دوم ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش شهرستان عجب شیر به تعداد 550 نفر است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 226 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه؛ پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979)، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دفت (2001) و پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ (1987) است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب برای تاثیر فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی بر خلاقیت کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان عجب شیر از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با نرم افزار SPss و جهت ارائه الگویی برای خلاقیت از نرم افزار Amos استفاده گردیده است.. نتایج حاصل نشان می دهد که عدالت سازمانی و ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای و فرهنگ سازمانی و ابعاد فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ ماموریتی و فرهنگ بروکراتیک بر خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان عجب شیر موثر است. همچنین در یک تاثیر همزمان بین ابعاد فرهنگ سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراوده ای بیشترین تاثیر را بر خلاقیت کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان عجب شیر دارند. و الگوی ارائه شده برای خلاقیت بر اساس فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی نشان دهنده برازش مناسب مدل و تایید آن است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، خلاقیت کارکنان
|
 • Sanjar Salajaghe * Pages 1-25
  This study has investigated the relationship between Hofsted’s cultural dimensions with formation of the policy networks in Iran’s entrepreneurship public education system. From the viewpoint of purpose, this study is developmental and practical that has been done through library and survey methods. Statistical population of this study includes the university’s professors (or faculty members) and administrative experts of country’s entrepreneurship public education system; as for the great size of statistical population and inaccessibility to its statistics, sample size (837 individuals) has been selected by multistage cluster sampling method. The needed data has been collected through Hofsted’s cultural attitudes questionnaire, and researcher-made questionnaire of policy networks. Content validity of said questionnaires is 0/92 and 0/90 respectively and their reliability by Cronbach’s alpha method is 0/848 and 0/825 respectively. Analyzing the data, has been done via descriptive and inferential statistics and SPSS software. The results of this study indicate that there is a positive and significant relationship between collectivism, low power distance, uncertainty avoidance and feminity cultural dimensions and formation of policy networks in Iran’s entrepreneurship public education system.
  Keywords: Cultural DimensionsPolicy Networks, Entrepreneurship education system
 • Bahareh Azizi Nejad * Pages 27-46
  In the present competitive era, usage of appropriate leadership style is one of the factors that lead to achieve better organizational performance. The main goal of research is study of the effect of resonant leadership on organizational performance by the mediating role of team empowerment. The research method is descriptive - correlation survey. Statistical populations include managers and employees of Urmia Payame Noor University that sample size has estimated 210 individuals by using the stratified random sampling. Tools include 3 questionnaires such as resonant leadership, team empowerment, and organizational performance that their reliability and validities are appropriate. Reliabilities of tools were estimated at sequence 0.91, 0.87 and 0.82. Data analysis is done by using structural equation modeling software LISREL with structural model by mediating of team empowerment. The fitness indices of fit were examined. The main results show that the team empowerment mediates relationship between resonant leadership and organizational performance. Finally the practical suggestions have been proposed in line of results.
  Keywords: Resonant leadership, Team empowerment, organizational performance
 • Rahim Farzin *, Majid Barzegar Pages 77-89
  The purpose of this research is to investigate the relationship between personality characteristics and psychological capital with vitality of teachers. Research
  method
  Correlation and statistical sample of 202 teachers in the district of Shiraz were randomly selected using cluster sampling method. We used 3 questionnaires in this research, such as: luthan's psychological capital questionnaire (PCQ), NEO-FFI from five factors personalities questionnaire and vitality scale questionnaire (Ryan and Fredrick) and Statistical analysis software was used to analyze the data. The acquired results from pearson's correlation test showed that there was a significant negative relationship between neurotic and vitality, while other dimensions (such as extraversion, openness to experience, agreeableness, & conscientiousness) have significant positive correlation with vitality's measure. Also there was significant positive relationship between psychological capital dimensions, meanly self-efficacy, hope, resiliency, and optimism with vitality (p≤0/01). The result of regression test by enter method showed that between personality characteristics, vitality is predictable as significant positive while neurotic predicts vitality significant negatively and agreeableness is not significant as vitality predictor variable. Also self-efficacy and hope from psychological capital can predict vitality significant positive and, resiliency and optimism are not able to predict vitality at significant level at all.
 • Said Talebi * Pages 91-105
  Aim This study aimed to standardize and design the questionnaire for assessing the effectiveness of electronic in-service training curriculum among managers. .Method The research method was correlation and statistical populations in this study are all managers in Shiraz between four areas; three areas randomly selected as the sample area and then based on census sampling, questionnaires were distributed among all state and private school managers (242) in this area. In this study, using the goals proposed by Mirkamali and the principles about other elements of electronic curriculum, such as electronic content Prata and Lopez (2005), materials and educational resources Naidu (2005), learning activities Holmes and Gardner (2006), teaching-learning strategies Garrison (2006), Evaluation of virtual curriculum Naidu (2005), a questionnaire was designed. To investigate data, exploratory and confirmatory factor analysis was performed. Findings In exploratory factor analysis of six major factors include: goals and objectives, content, learner activities, teaching-learning strategies (teaching), materials and educational resources, and evaluation can explain overall 57.634 percent of the total variance measure of the effectiveness of training In-service managers. And one item is removed and the number of items of the questionnaire was reduced from 28 to 27Confirmatory factor analysis showed that the statements of the questionnaire of virtual in-service curriculum for training managers will be accepted. Conclusion Content and construct validity of inventory scale in virtual training curriculum for an educational manager is desirable. And it can be used for the evaluation of in-service training of educational administrators and managers.
  Keywords: Standardization, effectiveness of curriculum, electronic training courses, educational managers
 • Afsane Ahmadi Moghadam Pages 107-126
  The purpose of this study is analyzing the relationship between electronic human resource management (e-HRM) and organizational innovation and talent management in Bojnourd Department of Education. This study was an applied and descriptive survey and the method was correlational. The statistical population of the study was 397 school principals of Bojnourd that in regard with the purpose of the study 196 of principals were selected through stratified random sampling . The data collection tools were questionnaire electronic human resource management، talent management and organizational innovation. The reliability of the questionnaire of this study by using Cronbach's alpha coefficient for all three questionnaires was respectively 0.74، 0.71 and 0.68. Descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation (correlation matrix table)، t-test، and hierarchical regression analysis were used to analyze the data. The results of the research findings for the main hypothesis showed that there is a significant relationship between electronic human resource management and talent management (0.30) and organizational innovation (0.41) (although it is weak but it is a significant relationship). Regression analysis also indicated that talent management (β=0.34) and organizational innovation (β=0.37) generally have the ability to predict electronic human resource management managers (about 28%). In other words، electronic human resource management (sample) is relatively good and principals (sample) had a weak organizational innovation.
  Keywords: Electronic human resource management (e-HRM), Talent Management, Organizational Innovation
 • Asieh Zianejad Shirazi, Abbas Gholtash * Pages 127-145
  The Purpose Of This Study Was To Compare The Performance Of Students On The TIMSS 2011 And TIMSS 2015 To Be Monitored A Positive Or Negative Effect Resulting From Changes OF Curriculum. The Methodology Of The Study In Terms Of Goal Is An Applied And In Terms Of Data Collection Method Is Descriptive The Kind Of Causal-Comparative And Cross-Sectional. The Population Has Been The Schools Participating In TIMSS 2011 And 2015 And The sample of the schools of the city of Shiraz who participated in TIMSS 2011 and TIMSS 2015 again it was received. Thames 2011 Sampling Conducted In The Same Manner As Regular Stratified.Sampling Method WAS The Same Way Implemented In THE TIMSS 2011 THST Two Stage Stratified Cluster Sampling Technique Was Used. Data Collected In This Study Were The International Test TIMSS In YEAR 2011,THAT Was Created BY An International Association For The Evaluation Of Educational Achievement (IEA). The Test Because THAT Is The Global Standard Test Validity Of THAT Is Confirmed And Used From Method Cronbach's Alpha To Reliability Calculate And Was Estimated On About 30 Persons In The Study Population And Obtained The Coefficient 0.85 That It Is The Mark Of Reliability. To Analyze The Data, Was Used From Independent T-Test And Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA). The results showed that the average overall performance of students participating in TIMSS 2015 and 2011 a significant difference (p> 0/01) does not exist.
  Keywords: TIMSS & PIRLS international tests, academic performance, changes in curriculum content
 • Mahmoud Sharafi *, Maryam Davoodi Pages 147-170
  The aim of this study was to investigate the effect of metacognitive strategies on self-directed learning and academic achievement in math and Persian literature first level high school students in the city of Shush.the population of puasi-experimental study included 2973 high school students in the city of Susa in the academic year of 1394-95.the participants of study were 60 of 7th grade students were selected by available sampling and then randomly were divided into experimental (n=30) and control (n=30) groups, respectively. In treatment period for experimental group, metacognitive strategies were taught in 10 sessions and each session was 60 minutes. Data were collected by SDL questionnaire (by Fisher, 2001)The reliability of the cronbach's alpha for the entire test ./91 was calculated, math and Persian literature pre-test's scores in first semester curriculum, math and Persian literature post-test's scores in second semester curriculum. The results were analyzed by descriptive statistics and analysis of covariance (ANCOVA). The results showed that significant difference was in self-directed learning and academic achievement in math and Persian literature between control and experimental group's then, metacognitive strategies have significant impact on self-directed learning and academic achievement in math and Persian literature. The effect of metacognitive strategies on variables rated respectively, self-directed learning (0.73), the academic achievement in math (0.57), Academic achievement Persian literature (0.42). The results of analysis of covariance to assess more effectiveness metacognitive strategies on academic achievement in math Compared with academic achievement in Persian literature revealed that this effect is not statistically significant.
  Keywords: Metacognitive strategies, self- directed learning, academic achievement, education
 • Marzieh Heydari* Pages 171-189
  The main goal of this study was to investigate the mediating role of organizational trust on the relationship between of perceived organizational support and organizational commitment in Islamic Azad university of Fars. The purpose of applied research and data collection method was descriptive correlational. The population consisted of all faculty members and staff of Islamic Azad University, Fars province that A sample of 385 subjects selected by random cluster sampling method. In order to collect information, a questionnaire of organizational commitment (Allen and Meyer, 1990), a questionnaire on perceived organizational support (Eisenberg, 1986) and a questionnaire on organizational trust (Athos and Gabarv, 1976) were used. Reliability using Cronbach's alpha for Organizational Commitment Questionnaire (0/83), a questionnaire on perceived organizational support (0/89) and a questionnaire on organizational trust (0/88) estimate and approved. To analyze the data, SPSS and PLS is used. The results obtained in this study indicate that perceived organizational support and organizational commitment and organizational trust had significant positive relationship. Also, organizational commitment and organizational trust had significant positive relationship and the role of trust as a mediator between perceived organizational support and organizational commitment were approved.
  Keywords: organizational commitment, perceived organizational support (POS), organizational trust
 • Anahita Bahreini Zadeh, Maryam Seif Naraghi *, Ezatollah Naderi Pages 191-216
  The purpose of this study was to providing a model for developing philosophic-mindedness in primary school mathematics curriculum. This research was an applied research and its method was field study research. Population in this research included experts' works on philosophic-mindedness and primary school mathematics curriculum have been published in various print and electronic resources. The sample was purposely selected from among the resources available to the researcher. Data was collected by taking notes. After data was collected, they were studied, summarized and concluded. Finally, intended model was introduced. Findings showed that philosophic-mindedness consists of three components such as comprehension, penetration and flexibility that in order to develop students' philosophic-mindedness, each of four elements (objectives, content, teaching methods and evaluation) of primary school mathematics curriculum should be determined based on the dimensions of philosophic-mindedness. Accordingly, the characteristics of each of four elements of primary school mathematics curriculum were presented in the form of a model to develop students' philosophic-mindedness.
  Keywords: curriculum, curriculum model, philosophic-mindedness, mathematics curriculum, primary school
 • Nematollah Salehi Najafabadi * Pages 217-247
  This study aims to analysis appropriat components an qualifizing e-learning for present conceptual model. A mixed methodology comprising the documentary, analytical, descriptive survey, and heuristic methods was implemented. During the qualitative stage, the background and previous studies were examined and the open codes extraction and the data organization were conducted through a coding method. To assess the viability of the components, the delphi technique was used for extracting 3 categories, 17 criteria, and 160 statements. Subsequently, the conceptual model was proposed. In the quantitative stage, the selected statistical population comprised the faculty members of PNU. Using the Cochran method, 360 members of this statistical population were selected, and, upon ascertaining the content and face validity, the researcher’s questionnaire was completed by the sample population members. The construct validity of the instrument described a Cronbach’s alpha of 0.769, thus establishing the reliability of the instrument. the evaluate proposed model via softwar PLS indicated 0/8338 Cronbach's alpha. The joint reliability variable of value (AVE) more and (CR) greater than 0.7 and (AVE) is greater than 0.5 is therefore acceptable validity and reliability. Fornell and Larkr divergent validity proves that is acceptable. Value (GOF) pattern is equal 0.40,which indicates a good agreement as well as fitting was found to exist between the proposed model and the actual data.
  Keywords: analysis components, conceptual model, qualifizing, e-learning
 • Mansoor Dehghan Manshadi, Narges Saeidian Khorasgani *, Rasoul Nazari Pages 249-262
  A teaching organization is the organization that all members are teaching and learning in it and teaching and learning is done regardless of the position of the people in that organization. The purpose of the present research was presentation teaching organization model for Farhangian Universitiy. This research is an applied one and modeling and based on the analysis of results is a casual correlation. It was done by field study. Used instrument was self- made questionnaire that the superficial, content and structure validity was confirmed. Also its reliability was confirmed using of Cronbach alpha. Statistical society of the present research was all faculty members and the experts of Farhangian University. Statistical society was 3686 people. 418 people were selected using of partial and available sampling method from the statistical society. Cohen table was used to determine the sample size. The analysis of data was done using of descriptive statistics, inferential and structural equation modeling. The results show that the Fitness of teaching organization model for Farhangian University is proper and all the components of presented model are statistically significant.
  Keywords: Farhangian University, teaching organization, environmental factors, teaching, learning
 • Javad Pourkarimi, Amin Homayeni Damirchi *, Sajjad Gharloghi, Mohammadreza Karami Pages 263-282
  The aim of this study was to determine the effect of Re-engineering on organizational performance with the role of mediator of organizational learning. Research method was descriptive- correlation With an emphasis on structural equations. statistical population of the research consists of all staff of Tehran University (N=3237). Cochran formula was used to determine the sample size And 343 individuals were selected as the sample that Thier selection was done by proportional stratified method. Data collection based on the three questionnaire Re-engineering, organizational learning and organizational performance was performed which their Cronbach's alpha coefficient was Obtain respectively 0.87, 0.92 & 0.887 and face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts. Data analysis was performed using the SPSS and LISREL. The method results showed that Re-engineering on organizational learning and organizational performance has a positive and significant impact and Organizational learning has a positive and significant impact on organizational performance. As well as the role of mediator of organizational learning was confirmed in the relationship between the Re-engineering and organizational performance.
  Keywords: Re-engineering, organizational learning, organizational performance, staff
 • B Sh, M Gh, Sh Sh Pages 283-309
  The aim of this study was to evaluate the impact of organizational wisdom on creativity with the mediating role of organizational culture among Azad university faculty members of Tehran City.The method according to purpose was Practical, The method of data collection was Descriptive correlational, as well as the type of data was quantitative. The population consisted faculty members in Tehran Azad University that were selected 700 member by using Sample size calculation based on structural equation and cluster random sampling method as the sample size. All of them were full-time members. To collect the data, three standard questionnaire were used include organizational wisdom by Brown & Greene (2006), creativity by Torrence (1979) and organizational culture by Dennison (2000). After collecting the data, they were described through the mean, standard deviation,... by SPSS-21 software and data Statistical Inference was carried out through structural equation modeling with the help of LISREL-v8.80 software. Questionnaires Technical characteristics were assessed including reliability, validity, convergent and divergent validity. Path coefficient and significant coefficients were used to examine the hypotheses. The results showed that the degree of appropriateness of proposed model was appropriate with regard to components research. Also the results of the study indicated that organizational wisdom has significant impact on creativity with the mediating role of organizational culture among Azad university faculty members. Also the study revealed that organizational wisdom has significant effects on creativity and organizational culture which means that by increasing the oreganizational wisdom, the creativity and organizational culture will be improved. Also the study indicated that the organizational culture has significant effects on creativity which shows that increasing the organizational culture will cause to increasing the creativities among employees. Keywords: organizational wisdom, creativity, organizational culture Keywords: organizational wisdom, creativity, organizational culture Keywords: organizational wisdom, creativity, organizational culture
  Keywords: organizational wisdom, creativity, Organizational culture
 • Shahram Ranjdoust *, Masomeh Kazemi Pages 311-339
  The overall purpose of this research is to present a model for creativity based on organizational culture and organizational justice among staff of the Education Department of Ajbshir city. The population of the study is all teachers of the first and second elementary schools and the secondary education of Ajbashir city is 550 people. The sample size was 226 people based on Cochran formula and selected by stratified random sampling. The data gathering tool consisted of three questionnaires: Randsip's Creativity Questionnaire (1979), Organizational Culture Questionnaire (2001), and Greenberg's Justice Justice Questionnaire (1987). After assessing validity and reliability, it was provided to the statistical sample. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the statistical data. Thus, the effect of organizational culture and organizational justice on the creativity of the staff of the Education Department of Ajbshir city was used by Pearson correlation coefficient and regression test with SPss software. To provide a model for creativity, Amos software was used. Results show that justice Organizational and dimensions of distributive justice, procedural justice and the justice of interactions and organizational culture and the dimensions of entrepreneurial culture, participatory culture, mission culture and bureaucratic culture are effective on the creativity of education staff in Ajbashir city. Also, in a simultaneous effect between the dimensions of organizational culture, entrepreneurship culture and organizational justice dimensions, justice affects interpersonal relationships on the creativity of Ajbashir County Education Department staff. And the pattern presented for creativity based on organizational culture and organizational justice indicates that the model is fit and validated
  Keywords: Organizational culture, Organizational justice, Staff creativity