فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد نمازی*، محمد صادق زاده مهارلویی صفحات 7-44
  پژوهش حاضر به بررسی سودمندی روش های ریلیف و داده کاوی در پیش بینی فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داده های حسابداری و الگوهای درخت تصمیم، در دو حالت بدون انتخاب متغیرها و با انتخاب متغیرها، می‎پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1394 است و نمونه پژوهش برابر با 1081 سال شرکت می باشد. از روش‎های آماری تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t-test نمونه های مستقل، الگوریتم های داده‎کاوی درخت تصمیم و روش انتخاب متغیر ریلیف برای تحلیل داده‎ها استفاده شد. داده‎های پژوهش با استفاده از نرم‎افزارهای SPSS و Weka مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل از الگوریتم ریلیف نشان داد که متغیرهای نسبت سود عملیاتی به جمع دارایی ها، نسبت بازده دارایی ها و ارزش بازار شرکت برای پیش بینی فرار مالیاتی مناسب تر از سایر متغیرها هستند. همچنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت در دقت پیش‎بینی روش‎های مختلف درخت تصمیم از لحاظ آماری نیز معنادار است. افزون بر این، نتایج نشان داد در هنگام مقایسه هر یک از الگوریتم ها به تنهایی در دوحالت با و بدون مرحله انتخاب متغیر، تفاوت تنها در الگوریتم LMT معنادار بود و در سایر الگوریتم ها، اگرچه دقت نتایج بهتر شده بود، اما این دقت از لحاظ آماری معنادار نبود. به عبارت دیگر، استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف، در هر حالتی موجب به بهبود عملکرد الگوریتم ها نمی شود.
  کلیدواژگان: پیش بینی فرار مالیاتی، نسبت های مالی، الگوریتم درخت تصادفی، الگوریتم جنگل تصادفی، ریلیف، داده کاوی
 • آمنه احمدی، محمدحسین قائمی* صفحات 45-72
  نتیجه برخی پژوهش‎ها نشان می‎دهد مدیران با استفاده از افشای پیچیده و طولانی، برخی از اطلاعات موردنظر خود را از نظر سرمایه‎گذاران و سایر ذی‎نفعان مخفی نگه ‎می‎دارند تا اخبار بد یا عملکرد بد آن‎ها در گزارش‎های شرکت به سادگی مشخص نشود. مدیران شرکت‎هایی که مبادرت به  مدیریت سود کرده‎اند نیز با وجود اینکه اخبار خوبی را افشا می‎کنند، انگیزه دارند که ابزارهای دسترسی به این اخبار را مخفی نگه‎دارند. به عبارت دیگر زمانی که مدیران اقدام به مدیریت سود می‎کنند، تلاش می‎کنند گزارش‎ها را با خوانایی کمتری ارائه کنند تا تشخیص رفتار آن‎ها در مدیریت سود دشوار باشد. این مقاله به بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر خوانایی گزارشگری مالی می پردازد. در این راستا، برای سنجش خوانایی از دو شاخص فلش دیانی (دیانی،1369) و شاخص طول سند و برای اندازه‎گیری مدیریت سود واقعی، مانند تحقیقات کوهن و زاروین1 (2008) از سه معیار جریان نقدی عملیاتی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه‎های اختیاری غیرعادی استفاده شده است. فرضیه‎های تحقیق با استفاده از نمونه‎ای متشکل از 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1384 تا 1394 و با بهره‎گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده‎های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. تمرکز این پژوهش بر روی خوانایی گزارش فعالیت هیات‎مدیره شرکت‎ها می‎باشد. نتایج مقاله حاضرنشان می‎دهد مدیریت سود واقعی بر خوانایی گزارشگری مالی شرکت‎ها تاثیر معناداری دارد به این معنی که شرکت‎ها در هر سال مالی که اقدام به مدیریت سود واقعی نمایند، گزارش سالانه خود را در آن سال با خوانایی کمتری منتشر می‎کنند.
  کلیدواژگان: گزارشگری مالی، مدیریت سود، خوانایی گزارش فعالیت هیات مدیره
 • مهنوش شهرکی*، غلام حسین اسدی، حمیده اثنی عشری صفحات 73-98
  سودآوری یکی از اهدافی است که هر بنگاه اقتصادی آن را دنبال می‎کند. کسب سود نیازمند دسترسی به منابع مالی است، اگر چه تامین مالی اغلب ساده نیست و از برخی موانع رنج می‎برد. در این رابطه، سهامداران کنترلی ممکن است مقداری از منابع کسب شده را مسدود کنند. از این رو، این پژوهش رابطه بین خطر اخلاقی سهامداران کنترلی و محدودیت‎های تامین مالی را بررسی می‎کند. خطراخلاقی سهامداران کنترلی از طریق متغیر شکاف مالکیتی- کنترلی اندازه‎گیری شده است. اطلاعات مالی 17 گروه تجاری که شرکت اصلی آن‎ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس پذیرفته شده‎اند طی سال‎های 1390 الی 1395 (611 سال- شرکت) جمع آوری شده است. داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می‎دهد شرکت‎هایی که خطر اخلاقی بالاتری دارند از مشکلات تامین مالی بیشتری رنج می‎برند. بنابراین، شرکتهای با شکاف مالکیتی- کنترلی بیشتر، حساسیت جریان نقدی بیشتری را تجربه می کنند و هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتری را متحمل می شوند. علاوه بر این، شکاف مالکیتی- کنترلی در شرکت‎های دارای ساختارهای مالکیت پیچیده با هزینه‎های نمایندگی و عدم کارایی سرمایه‎گذاری همبستگی مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: خطراخلاقی، سهامداران کنترلی، محدودیت‎های تامین مالی
 • سمیرا بهزادپور*، علی رحمانی، غلام رضا سلیمانی امیری صفحات 99-140
  حقوق بازنشستگی به عنوان یک سیستم انگیزشی و تامین امنیت مالی آینده کارکنان در رضایت شغلی آن ها نقش موثری دارد؛ با وجود اهمیت گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی، تاکنون استاندارد حسابداری این نهادها مورد بررسی قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی استاندارد 27 با استفاده از رویکرد ارزیابی پس از اجرا و روش پژوهش ترکیبی صورت پذیرفته است. داده های پژوهش با استفاده از ابراز پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است: به منظورگردآوری نظرات خبرگان 104 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک دلفی فازی تحلیل گردید؛ برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج بیانگر این است که استاندارد 27 به اهداف تدوین آن دست یافته و فزونی منافع بر هزینه ها نیز توجیه کننده بکارگیری الزامات استاندارد است. از سوی دیگر استاندارد 27 در صندوق های بازنشستگی کشور قابل اجرا است، اما لازم است برای سایر طرح های به جز مزایای بازنشستگی استانداردهای حسابداری مناسب تدوین شود. همچنین مشخص شد زیرساخت های حقوقی لازم برای بکارگیری استاندارد 27 در کشور وجود ندارد؛ این بسترها را می توان به زیرساخت های محاسبات اکچواری، مسائل مالیاتی، ارزش منصفانه و مغایرت های قانونی و ساختاری طبقه بندی نمود.
  کلیدواژگان: استاندارد 27 حسابداری، طرح های مزایای بازنشستگی، ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری، هزینه ها، مزایا و پیامدهای استانداردهای حسابداری
 • اسماعیل امیری*، احمد خدامی پور، یحیی کامیابی صفحات 141-177
  سوگیری رفتاری مدیران از نظرکوته‎بینی و خوش‎بینی باعث تورش رفتاری می‎شود و این امر عدم‎تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی را در شرکت‎ها بیشتر تشدید می‎کند؛ در واقع علت چنین رفتارهای ناشی از انگیزه‎های شخصی مدیران است که آنها برای دست یابی به اهداف و موضع خویش به شفافیت اطلاعات مالی نمی پردازند. بدین منظور، مطالعه حاضر اثر رفتارهای کوته‎بینانه و خوش‎بینانه مدیریت را بر شفافیت اطلاعات مالی شرکت‎ها بررسی کرده است. نمونه آماری پژوهش با توجه به اندازه‎گیری متغیرهای پژوهش شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1395 می‎باشد. برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‎های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه‎های پژوهش نشان داد که رفتار خوش‎بینی مدیران باعث کاهش شفافیت اطلاعات مالی شرکت‎ها می‎شود. این یافته نشان می‎دهد که مدیران بر اثر تعصبات، بیش از حد خوش‎بین هستند و به دلیل مغرضانه بودن، به شفافیت‎سازی اطلاعات مالی نمی‎پردازند. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که رفتار کوته‎بینانه مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی شرکت‎ها اثر منفی می‎گذارد. این یافته نشان می‎دهد مدیران در پی انگیزه و دست‎یابی به اهداف خود بیشتر به عملکرد کوتاه مدت می‎نگرند و به شفافیت سازی اطلاعات مالی نمی‎پردازند.
  کلیدواژگان: خوش‎بینی مدیریت، کوته بینی مدیریت، شفافیت اطلاعات مالی
 • مهدی خلیلی، محمد علی آقائی* صفحات 179-204
  ترکیب برخی از منابع اطلاعاتی منجر به افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی می‎گردد و ترکیب برخی دیگر از منابع اطلاعاتی محتوای اطلاعاتی گزارش‎های مالی را کاهش می دهد. به لحاظ نظری، هرچقدر استقلال بین متغیرهای صورت‎های مالی در زمان ترکیب منابع اطلاعاتی بیشتر باشد، محتوای اطلاعاتی بیشتری تولید می‎شود و تاثیر بیشتری بر بازده خواهد داشت. دراین پژوهش به بررسی تاثیر ترکیب محتوای اطلاعاتی اقلام صورت‎های مالی با توجه به سطح همبستگی این اقلام صورت گرفته است. فرض می شود نسبت ترکیب نااطمینانی متغیرهای صورت‎های مالی با بازده سالانه ی شرکت رابطه ی منفی داشته‎باشند و شرکت هایی که نسبت ترکیب  نااطمینانی پایین تری دارند، بازده سالانه ی بالاتری را تجربه می کنند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، با توجه به این محدودیت که شرکت ها نباید در بازه ی زمان انتخابی زیان ده باشند،از اطلاعات مالی 1020 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1379 تا 1395استفاده شده است.یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که با توجه به همبستگی متغیرهای صورت‎های مالی تاثیر ترکیب محتوای اطلاعاتی صورت‎های مالی در برخی ازسال های پژوهش درصنایع مختلف دارای اثر بیشتر یا کمتر بر بازده سهام شرکت ها بوده است.
  کلیدواژگان: ترکیب منابع اطلاعات، نسبت ترکیب نااطمینانی، محتوای اطلاعات حسابداری
 • فاطمه جلالی، کاظم شمس الدینی، وحید دانشی* صفحات 205-240
  مالیات یکی از مهم ترین هزینه های کسب و کار تحمیل شده به شرکت ها است که تاثیر مستقیمی بر سودآوری و ثروت سهامداران دارد. شرکت ها در سراسر جهان با بکارگیری روش های مدیریت مالیاتی اغلب به دنبال راهکارهایی برای کاهش میزان مالیات تعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد خود هستند. مدیریت مالیاتی در واقع استراتژی های مختلف برنامه ریزی مالیاتی جهت کاهش تعهدات مالیاتی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده اندازه شرکت بر رابطه بین بحران مالی، ساختار مالکیت و مدیریت مالیاتی است. ساختار مالکیت مورد استفاده در این تحقیق شامل مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت دولتی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. شواهد و نتایج تجربی پژوهش نشان داد که متغیرهای بحران مالی و مالکیت مدیریتی تاثیر مستقیم و معنادار و متغیر مالکیت نهادی تاثیر منفی بر مدیریت مالیاتی شرکت ها دارند. بین مالکیت دولتی و مدیریت مالیاتی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین اندازه شرکت رابطه بین بحران مالی و مدیریت مالیاتی را تقویت و رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت مالیاتی را تضعیف می نماید. بنابراین می توان دریافت شرایط شرکت ها شامل نظام راهبری و توانایی آنها در تامین منابع مالی جزء عوامل تعیین کننده مدیریت مالیاتی محسوب می گردد. همچنین اندازه شرکت نقش این عوامل را در تعیین مدیریت مالیاتی تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: بحران مالی، ساختار مالکیت، مدیریت مالیاتی، اندازه شرکت
 • اعظم سروی، قدرتاللهطالب نیا*، زهرا پورزمانی، آزیتا جهان شاد صفحات 241-274
  این مقاله با هدف تحلیل محتوایی استانداردهای حسابداری ایران و بررسی قابلیت فهم و درک آن ها توسط دو گروه اصلی استفاده کننده از استانداردها انجام شده است. تحلیل محتوا با رویکرد سنجش خوانایی یکی از شیوه های ارزشیابی قابلیت فهم پیام های متنی است. در این پژوهش از روش های فلش و کلوز برای ارزیابی خوانایی استفاده شده است. جامعه آماری شامل همه کلمات و جملات موجود در متن استانداردهای حسابداری منتشر شده توسط سازمان حسابرسی است و نمونه آماری شامل سه متن از بخش های اول، وسط و آخر هر استاندارد می باشد که بصورت تصادفی انتخاب شده است. هم چنین برای اجرای روش کلوز، نیاز به سنجش سطح خوانایی فراگیران و مخاطبان است که ابزار آن یک آزمون محقق ساخته و تکمیل آن توسط حسابداران و حسابرسان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد طبق روش سنجش خوانایی فلش/دیانی اغلب استانداردهای حسابداری از لحاظ سطح خوانایی در مرتبه بسیار دشوار یا دشوار قرار دارند. هم چنین بر اساس روش کلوز متن استانداردها برای حسابداران و حسابرسان در سطح فشار روانی و بیانگر عدم قابلیت درک و یادگیری آن هاست که این موضوع می تواند موجب عدم بکارگیری درست استانداردها و در نتیجه کاهش کیفیت گزارشگری مالی شود.
  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری، قابلیت فهم، خوانایی، شاخص فلش، شاخص کلوز
 • قاسم بولو، سیدمصطفی حسن زاده دیوا* صفحات 275-306
  یکی از بحث برانگیزترین مباحث مدیریت مالی، مدیریت نقد است. چگونگی به کارگرفتن منابع شرکت و به ویژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. مدیران با انتخاب ترکیب مناسبی از داراییها و بدهی ها سعی دارند تا به هدف حداکثر کردن ارزش سهام شرکت برسند. مقاله حاضر، به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی و سطح نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در تامین مالی و حاکمیت شرکتی می پردازد. قلمرو زمانی این تحقیق برای دوره10 ساله از ابتدای سال 87 لغایت پایان سال 96 بوده و نمونه تحقیق شامل 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره بیانگر آن است قابلیت مقایسه صورت های مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد اثر معکوس و معنادار دارد. به عبارتی قابلیت مقایسه صورت های مالی از رفتارهای مدیریت در جهت نگهداشت سطح بالای وجه نقد جلوگیری می کند که این رابطه هم از طریق کیفیت گزارشگری مالی و محدودیت در تامین مالی هم تحت تاثیر قرار می گیرد، اما حاکمیت شرکتی بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و سطح نگهداشت وجه نقد اثرگذار نیست.
  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه صورت های مالی، وجه نقد، کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در تامین مالی، حاکمیت شرکتی
|
 • Mohammad Namazi *, Mohammad Sadeghzadeh Maharloei Pages 7-44
  The present study examines the usefulness of  Relief method and data mining in predicting tax evasion of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) using accounting data and decision tree patterns in two situations: with and without the phase of selecting variables. The statistical population of this study includes all companies accepted in TSE from 2005 to 2015, and the research sample included 1.081 company-years. One-way ANOVA, independent sample t-test, decision tree algorithms, and the Relief method of selecting variables were used for data analysis. Data was analyzed using SPSS and Weka softwares. The results of  Relief algorithm showed that ratio of operating profit to total assets, ratio of return on assets, and market value of company are more appropriate variables than other variables for predicting tax evasion. In addition, the results of one-way ANOVA showed that the difference in prediction accuracy of different decision tree methods is statistically significant. However, when each of these algorithms compared with other separately, both states of with and without the phase of selecting optimal variables, the results showed that only LMT algorithms results were significantly different with each other. In other algorithms, even though the results improved but this was not statistically significant. In other words, using relief method does not improve the results in all algorithms.
  Keywords: Tax Evasion Prediction, Financial Ratios, Random Tree Algorithm, Random Forest Algorithm, Relif, Datamining
 • Ameneh Ahmadi, Mohammad Hossein Ghaemi * Pages 45-72
  Some researchers suggest that managers use complex and lengthy disclosure, some investors and stakeholders use the information that keep secret the bad news or the bad performance of the company simply is not specified in the reports. In other words, when manager Proceed to earnings management, they try to provide reports with less readability so that it is difficult to determine their behavior in earnings management. This paper examines the impact of real earnings management on financial reporting readability. In this regard, for measuring readability of two Flesch-Dayani and the Document-Length index, and for measuring real earnings management, three abnormal levels of operational cash flow, production and discretionary expenses have been used. The research hypotheses were tested by using a sample of 57 companies listed in Tehran Stock Exchange between 2005 and 2016 using a multivariate regression model based on the panel data technique. The focus of this research is on the readability of the board's activity report. The results of this research show that real earnings management has a significant effect on the financial reporting readability of companies, which means that companies publish their annual reports in that year with less readability in each fiscal year that they are managing profits.
  Keywords: Financial Reporting, Real Earnings Management, Readability of Board Activity Report
 • Mehnoosh Shahraki *, Gholamhossein Asadi, Hamideh Asnaashari Pages 73-98
  Profitability is one of the goals that any economies follow. Gaining profit needs access to financial resources, although funding is not often easy and suffer some obstacles. In this regard, controlling shareholders might hamper the amount of resources obtained. Hence, this paper investigates the relationship between the moral hazard of controlling shareholders and financing constraints. The moral hazard of the controlling shareholders is measured by control-ownership wedge variable. Financial data of 17 business groups that their parents are listed in Tehran Stock Exchange (TSE) and Fara Bourse is collected between 2011 from 2017 (611 year-company). The data is analyzed by GLS method. The results show that companies with a higher moral hazard suffer more financing problems. Thus, companies with higher ownership-control wedge experience more cash flow sensitivity and incur higher cost of equity. In addition, the ownership-control wedge in complex ownership structure's companies associated with agency costs and investment inefficiency positively.
  Keywords: Constraints. Moral Hazard, Controlling Shareholders, Financing
 • Samira Behzadpour *, Ali Rahmani, Gholamreza Soleimani Amiri Pages 99-140
  Pension as a motivational system by providing future financial security of employees has an important role in their job satisfaction and calmness; despite the importance of financial reporting of pension funds, their accounting standard not been thoroughly investigated. The purpose of this paper is assessing the effectiveness of Iranian Accounting Standard of Retirement benefit plans (No.27) and its overall evaluation using Post Implementation Review and mixed method; in other words, we used questionnaires and interviews for collecting data: 104 collected questionnaires were been analyzed by Fuzzy Delphi method; content analysis was also used to analyze the interviews. The results indicate that Standard No.27 has achieved its goals; Cost-benefit analysis also justifies the application of standard requirements. It is applicable to all pension funds, but approving appropriate accounting standards for other retirement benefit plans is necessary. As well as there are not essential infrastructures for applying Standard NO.27 in Iran.  These infrastructures include Actuarial and tax issues, calculating fair value and legal and structural conflicts.
  Keywords: Accounting Standard NO.27, Retirement Benefit Plans, Post Implementation Review, Costs- Benefits, Consequences of Accounting Standards
 • Esmaeil Amiri *, Ahmad Khodamipour, Yahya Kamyabi Pages 141-177
  The behavioral bias of managers in terms of myopia and optimism leads to behavioral bias, which further exacerbates information asymmetry and agency problems in companies. In fact, the reason for such behaviors is the personal motivation of managers to achieve their goals and maintain their positions, which makes them not to seek transparency of financial information. The present study examined the effect of myopic and optimistic management behaviors on the transparency of corporate financial information. According to the study variables measurements, the sample size consisted of 97 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the period of 2009-2016. A multivariable regression model was used to analyze the research hypotheses. The results of the research hypotheses showed that managers' optimistic behavior reduces the transparency of corporate financial information. This finding shows that managers are over-optimistic and do not seek transparency of financial information due to bias. Other results of the study showed that managers' myopic behavior negatively affects the transparency of corporate financial information. The findings suggest that managers consider short-term performances due to personal motivations and to achieve their goals and do not seek transparency of financial information.
  Keywords: Management Optimism, Management Myopia, Transparency of Financial Information
 • Mehdi Khalili, Mohammad Ali Aghaei * Pages 179-204
  Combination of some information sources leads to increase in information content of financial and some others leads to decrease. Theoretically, as much as in dependence between financial statements variables at the execution time of information source is more, more information content is produced and more impact on return is expected. According to correlation between items of financial statements, the aim of this study was to investigate the impact of information content combination of items in financial statements. It is proposed that combination ratio of financial statements variables uncertainty has a negative relation with annual return, and companies with low combination ratio of uncertainty have higher annual returns. According to the constraint that firms must not be loss during the period, to test the hypotheses of this study, financial information of 1020 firm-year listed in Tehran Exchange from 2000 to 2017 was analyzed. According to correlation between variables of financial statements, Findings of the research imply that the impact of information content combination of financial statements in various industries on stock return is different.
  Keywords: Information Source Combination, Combination Ratio of Uncertainty, Accounting Information Content
 • Fatemeh Jalali, Shamsedeini Kazem, Vahid Daneshi * Pages 205-240
  Tax is one of the most important business costs imposed on companies, which has a direct impact on the profitability and wealth of shareholders. Companies around the world often use tax management practices to find ways to reduce tax on profits from their operations. Tax administration is in fact a different tax planning strategy to reduce tax liabilities. The purpose of this study is to investigate the role of corporate size moderator on the relationship between financial crisis, ownership structure and tax management. The ownership structure used in this research includes institutional ownership, management ownership, and state ownership. To analyze the data and test the hypotheses, the linear regression model has been used for estimating generalized least squares (EGLS). Evidence and empirical results of the research showed that financial and management ownership variables have a direct and significant effect and institutional ownership variables have a negative effect on corporate tax management. No significant relationship was found between government ownership and tax administration. The size of the company also strengthens the relationship between financial crisis and tax administration and weakens the relationship between institutional ownership and tax administration. Therefore, it is possible to get the conditions of the companies including the management system and their ability to provide financial resources as the determining factors of tax management. Also, the size of the company modifies the role of these factors in determining tax administration.
  Keywords: financial crisis, Ownership structure, Tax Management, Corporate Size
 • Aazam Sarvi, Ghodratollah Talebnia *, Zahra Pourzamani, Azita Jahanshad Pages 241-274
  This research has been conducted with the aim of analyzing the content of Iranian accounting standards and examining their understandability by the two main groups using standards. Content analysis with readability measurement approach is one of the methods for evaluating the comprehensibility of text messages. In this research, Flesch and Cloze methods are used to evaluate readability. The statistical population consists of all the words and sentences contained in Accounting Standards published by the Audit Organization, and the statistical sample consists of three texts from the first, middle and last sections of each standard selected randomly. Also, for implementation of the Cloze method, it is necessary to measure the degree of readability of learners and audiences whose tool is a researcher's test and completed by accountants and auditors. The results showed that, according to Flesch readability, accounting standards are often very difficult or difficult to read in terms of readability. Also, according to the Cloze procedure, standards passages are at the level of psychological pressure for auditors and auditors, which denotes the inability to understand and learn them, which can lead to a lack of proper use of standards and, consequently, a reduction in the quality of financial reporting.
  Keywords: Accounting Standards, Understandability, readability, Flesch Index, Cloze Index
 • Ghasem Blue, Seyed Mostafa Hasanzadeh Diva * Pages 275-306
  Cash management is one of the most controversial subjects of financial management. How to use the corporate’s resources, and in particular internal funds, is an important decision in the conflict between shareholders and managers. Managers, by opting the appropriate combination of assets and debts, try to reach the goal of maximizing the corporate’s stock value. The present study examines the impact of financial statements comparability and the level of cash holdings with an emphasis on the role of financial reporting quality, financing constraints, and corporate governance. The domain of this research for the period of 10 years from the beginning of the year 87 to the end of the year 96 and the sample of 133 companies listed on the Tehran Stock Exchange. The results of the research using multivariate regression models suggest that the financial statements comparability with the cash holdings has a reverse and significant effect. In other words, the financial statements comparability prevent the management behaviors in order to high level cash holdings that this relationship is also affected by the financial reporting quality and financing constraints, but Corporate governance does not affect the relationship between the financial statements comparability and the level of cash holdings.
  Keywords: Financial Statements Comparability, Cash, Financial Reporting Quality, Financial Constraint, Corporate Governance