فهرست مطالب

جلوه هنر - سال دهم شماره 3 (زمستان 1397)
 • سال دهم شماره 3 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سارا بهرام پور گیوی*، مرضیهاللهدادی، بابک امرایی صفحات 7-14
  با اینکه افراد نابینا، قشری از جامعه را تشکیل می دهند و تلاش های بسیاری برای مناسب سازی محیط های مختلف برای آنان صورت می گیرد، اما همچنان برای حضور در جامعه با مشکلات مختلفی روبه رو هستند. از آن جمله، می توان به مسیریابی آنان در ساختمان های عمومی اشاره کرد. در راستای حل این مساله، شناسایی عوامل موثر، بسیار مهم و ضروری می باشد. حال این سوال پیش می آید که: عوامل موثر در طراحی وسیله ای برای مسیریابی نابینایان در ساختمان های عمومی کدامند؟ مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با هدف کاربردی به بررسی عوامل موثر در مسیریابی نابینایان پرداخته است. ساختمان های عمومی به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفت. پس از مشاهده چگونگی جهت یابی 5 فرد نابینا و مصاحبه با 9 نفر دیگر، به روش تصادفی ساده نمونه گیری شد- هنگامی که دیگر هیچ اطلاعات جدیدی به دست نیامد- اطلاعات از طریق تحلیل محتوای مصاحبه با استفاده از روش جدول های کد گذاری باز و محوری و همچنین بررسی مشاهدات مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش و در راستای پاسخ های مصاحبه شوندگان، مشخص شد که حواس باقی مانده، نوع مصالح و معماری ساختمان، سطح تحصیلات نابینایان، نوع تجهیزات توانبخشی، قدرت یادگیری نابینایان و فرهنگ عمومی جامعه، از مهم ترین عوامل موثر در طراحی محصول یا سیستم مسیریابی برای نابینایان هستند. همچنین ضروری است در طراحی، علاوه بر عوامل یاد شده، به بازخورد روانی نابینا در استفاده از محصول یا سیستم، توجه ویژه ای شود. مقاله حاضر، صرفا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران، نگاشته شده است. شرح و بسط هر یک از مقولات ذکر شده و بیان آراء سایر کشورها به بحث های دقیق تری نیاز دارد.
  کلیدواژگان: مسیریابی، نابینایان، ساختمان های عمومی، طراحی
 • فهیمه دانشگر، مونا طاهری* صفحات 15-28
  مارک آلموند می گوید، مهم ترین انقلاب های قرن بیستم، انقلاب کشورهای شوروی، چین و ایران هستند. هم چنین انقلاب کوبا، متاثر از انقلاب کمونیستی در شوروی و چین بوده است. در زمان وقوع انقلاب شوروی و چین، مهم ترین رسانه ای که می توانست پیام این انقلاب ها را به جهان برساند، پوستر اعتقادی(propaganda) بود. مهم ترین علت استفاده از این رسانه، توجه رهبران انقلابی به آن و آگاهی از تاثیر این هنر بر عامه مردم بود، که در جهت پیش برد انقلاب خود نهایت استفاده را از آن بردند. این پژوهش، در پی پاسخ گویی به این پرسش ها است: پوسترهای اعتقادی در جوامع انقلابی با چه هدفی طراحی شدند؟ مضمون این پوسترها چه بود؟ و روند تغییرات در آن ها چگونه بود؟ اشتراک و افتراق نشانه ها در پوستر چهار کشور چگونه بوده است؟ روش پژوهش این جستار در قسمت ادبیات،  اسنادی است؛ اما در حوزه تجربی، نشانه های پوسترهای اعتقادی چهار کشور تطبیقی می باشند. در این بخش، شکل و محتوای نشانه های تصویری و شعارهای به کار رفته در پوسترها، به روش تحلیلی مقایسه شده اند. هدف این جستار،  بررسی تفکر رهبران انقلابی و تاثیری که پوستر بر اندیشه مردم و پیشبرد انقلاب ها داشته، می باشد. این پژوهش، ابتداء این نکته را دنبال نموده که چه نوع دیدگاهی در میان طراحان انقلاب این چهار کشور مشترک بوده است. سپس به بررسی تطبیقی شکل و محتوای  پوسترهای چهار کشور شوروی، چین، کوبا و ایران پرداخته  است. در نهایت، این نتیجه به دست آمد که، رهبران انقلابی از پوستر، در جهت رسیدن به مقاصد خویش، استفاده کرده اند. در هر چهار کشور، پوستر برای مقاصد شناساندن چهره های انقلابی، مبارزه علیه امپریالیسم، رشد صنعت در جامعه و حضور زن در کنار مرد طراحی شده است. اما این رسانه، بعد از سپری نمودن دوران خود، تبدیل به ابژه- تصویر می شود و دیگر قادر به تغییر مسیری -که ناملایمات و معاصران و آیندگان برای آن تعیین می کنند- نخواهد بود.
  کلیدواژگان: انقلاب شوروی، کوبا، چین، ایران، پوستر پروپاگاندا
 • آناهیتا مقبلی، عفت سادات افضل طوسی، بیتا سمیعی* صفحات 29-46
  این مقاله، به بررسی هویت ایرانی -  اسلامی و نقش زن در تصاویر زنان تصویر شده در دهه شصت، هفتاد و هشتاد در مجله کی هان بچه ها می پردازد. با توجه به این که، زنان می توانند نقش تعیین کننده و کنترل کننده ای بر ساختار خانواده و اجتماع داشته باشند، جا دارد که نگاهی ویژه، به جایگاه زن در رسانه های عمومی، مخصوصا مجلات کودک شود. یکی از پر بازدیدترین مجله ها نزد بچه های ایرانی، کی هان بچه هاست؛ از آن جایی که، الگو پذیری در این سنین شکل می گیرد و عدم توجه به الگوپذیری در بخش تصاویر مجلات، موجب می شود بسیاری از قالب های غربی و بیگانه جایگزین فرهنگ ایرانی شود، باید سعی شود که دیدگاه فرزند ایرانی نسبت به قومیت، نژاد و مذهب تقویت شود. رکن های نشان دهنده هویت ملی ایرانیان -که در این مجله، مورد بررسی قرارگرفته اند- عبارتند از: جغرافیا و عوامل محیطی، اسلام، اجزای چهره، لباس، نقش مایه و رنگ... بنابراین، به بررسی 1440 جلد مجله کی هان بچه ها -که طی سه دهه به چاپ رسیده بود- پرداخته و از بین آن ها، برای هر دهه، 10 تصویر -که گویاتر بود- برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده است؛ 2 تصویر از هر دهه به عنوان نمونه، در این مقاله آورده شده است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها حاکی است که زنان تصویر شده در سه دهه مذکور، غالبا در نقش های عادی- اجتماعی ظاهر می شوند و تصویرسازی های دهه شصت، بیش تر از دو دهه هفتاد وهشتاد، نشان از هویت ایرانی دارند.
  کلیدواژگان: زن، هویت ایرانی، تصویر، مجله کیهان بچه ها
 • علیرضا مهدی زاده* صفحات 47-58
  اگرچه به تصویر کشیدن عناصر و رویدادهای جوامع انسانی به شکلی بی طرفانه، راست نما و واقع گرا، از اهداف عکاسی مستند اجتماعی است؛ اما عکس های مستند اجتماعی، صرفا به نمایش صریح و گزارش گونه وقایع و رخدادهای اجتماعی نمی پردازند، بلکه از جنبه صوری و معناشناختی نیز می توانند توجه مخاطب را به خود جلب نمایند. ازاین رو و با توجه به ماهیت ارتباطی و قابلیت بیانگری عکاسی مستند اجتماعی، می توان گفت، همان طور که انسان، از زبان به شیوه های مختلف بهره می گیرد، و یکی از گونه های ادبی یعنی نثر، نظم و شعر را می آفریند، عکاس مستند اجتماعی نیز با امکانات و قابلیت های ابزار بیانی خود، می تواند عکس هایی با کارکردها و کیفیت هایی شبیه گونه های ادبی خلق نماید. ازاین رو، تقسیم بندی عکس های مستند اجتماعی بر اساس گونه های ادبی، هدف این پژوهش است. به فرض وجود شباهت میان عکس های مستند اجتماعی و گونه های ادبی، این پرسش مطرح می شود که: عکاس، به واسطه چه عواملی می تواند عکس هایی شبیه گونه های ادبی خلق نماید؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، خصلت اصلی هرکدام از گونه های ادبی، در عکس های مستند اجتماعی قابل شناسایی است؛ بدین شکل که، برخی عکس ها مانند نثر، کارکردی ارجاعی دارند و اطلاعاتی به مخاطب عرضه می کنند، گروهی، شبیه نظم، به واسطه صورت خود، حظی بصری می بخشند و دسته ای دیگر، همچون شعر، کیفیتی مبهم دارند و مخاطب را به تامل و تفکر وا می دارند. بر این اساس، عکس های مستند اجتماعی را می توان در قالب عکس های نثرگونه (گزارش گرایانه)، نظم گونه (فرم گرایانه) و شعرگونه (معناگرایانه)، تقسیم بندی کرد. قاب و لحظه گرفتن عکس، از عوامل اصلی در خلق هرکدام از این عکس ها هستند.
  کلیدواژگان: عکاسی مستند اجتماعی، گونه های ادبی، قاب عکس
 • مزدک نظری*، مریم شراره، افسانه تابع صفحات 59-68
  آن چه در این مقاله می خوانید، نقش مهم و اثرگذار اساطیر، حکومت، ایدئولوژی، هژمونی(Hegemoni)، قومیت ، زبان و نشانه های دیداری و دیگر رویدادها و مولفه ها بر الگوهای باستانی، روایی و تصویری ایران و نواحی آن می باشد. این مجموعه از مبادلات فرهنگی و سیاسی، با روی کار آمدن دولت ها و هم نشینی اندیشه متفکران و هنرمندان، بنیاد نشانه های تصویری را دگرگون نموده و آموزه های دینی را در بطن آن، مستتر گردانیده اند. بدین ترتیب، این ساختار، موجب تغییر در مفهوم و اندک تمایزی بر شکل ظاهری مرکب پیام آور اسلام (براق/ تصویر 1و3) در داستان معراج گردیده است. اسطوره ای همتای سانتور(Centaur)یونانی (تصویر2)، با پیکره ای حیوانی و سیمایی زیبا و انسانی، که قدرت حاکمان نواحی اسلامی، روابط نمادین در علم اعداد، ناخودآگاه مردانه و جنسیت زنانه و دیگر موارد را با روایتی مقدس و منسوب به مسلمانان(معراج پیامبر) ادغام و منتشر نموده است. از این رو، آمیزش صورت گرفته، محصول نوعی تطبیق بینافرهنگی و جهان بینی سیاسی در پادشاهی گسسته ایران می باشد، که به منظور ترویج آرمان های مذهبی، حکایت معراج را با نقش براق(Buragh)، به صورت آشکار یا پنهان پیوسته و روانه فرهنگ اسلامی می گرداند. حال آن که، گفته های بالا نتیجه ساختار پژوهشی کتابخانه ای و تطبیقی از گونه عرضی است؛ تا در رسیدن به وجهی دیگر از جوهره فکری و تصویری هنر ایران دست یابیم. بر این اساس، مطالعات نظری این تحقیق، ما را در جهت پاسخ به: 1-چگونگی رابطه ظاهری و معنوی براق و سانتور؛ 2- بررسی جنسیت، مفاهیم و عوامل اثرگذار بر زنانگی یا مردانگی مرکب پیامبر، یاری خواهد کرد.
  کلیدواژگان: تطبیق، معراج، اسطوره، براق، سانتور
 • اکرم نوری*، حسین مهرپویا صفحات 69-78
  قالی ترکمن دارای شکل ها و نقش های بسیاری است که قدمتی طولانی و مفاهیمی عمیق دارند. بخش عمده این نقوش برگرفته از طبیعت هستند، موضوع مورد بررسی در این پژوهش، نقش قوچ در قالی های ترکمن است که به ریشه های مفهومی و تاریخی آن پرداخته می شود. سوالات اصلی این تحقیق، چگونگی ارتباط این نقش با تاریخ، آیین و رسوم ترکمن ها و همچنین چگونگی نقش شدن آن در قالی های این قوم می باشد. این مقاله، از نوع تاریخی و روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس این روش، نخست ریشه های نقش قوچ در تاریخ و آیین باستانی، زندگی کوچ نشینی و آداب و رسوم ترکمن ها توصیف و تحلیل می شود؛ سپس نقش این حیوان در قالی های ترکمن از نظر طرح و شکل بررسی می گردد. قوچ از مهم ترین توتم ها در ادوار کهن و آیین اجدادی ترکمن ها بوده است؛ در نتیجه، هنرمندان قالی باف این قوم، تصویر قوچ را با تنوع و تعدد بسیار در اشکال تجریدی و انتزاعی در قالی های خود بافتند که در شکل های ساده و ابتدایی، درهم پیچیده، تنها و تک، در قالب ترنج و در متن و حاشیه فرش در کنار دیگر نقوش ترکمنی با پیچش های متفاوت و متنوع شاخ، قرار گرفته است نقش قوچ در میان ترکمن ها نمادی از قدرت، جنگاوری، استقامت و برکت می باشد.
  کلیدواژگان: توتم پرستی، قالی ترکمن، نقش قوچ، ساختار نقوش، نماد
 • مریم یغماییان* صفحات 79-87
  چاپ سنگی، زاده گسترش سواد و نیاز به منابع خواندنی ارزان قیمت و همه گیر است و تصاویر کتاب های چاپ سنگی، به عنوان جلوه گاه هنر مردمی، ابعاد اجتماعی را به هنر می افزایند. در راستای بررسی این آثار ارزشمند، پژوهش پیش رو بر آن است، تا دریابد که در تصاویر نسخ چاپ سنگی کتاب تحفه المجالس ، آیا فرشتگان حاضر در موقعیتی واحد، با سیمایی واحد تصویر شده اند؟ جهت بررسی این مساله، دو سویه موقعیت واحد، یعنی حضور در معجزه ای واحد و نیز ایفای نقشی واحد، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ بستر این مطالعه، نسخه های چاپ سنگی کتاب تحفه المجالس محفوظ در کتابخانه های تهران خواهد بود. جهت بررسی پرسش مذکور، شیوه توصیفی- تحلیلی به کار گرفته شده، و این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. در این جستار، از پی یک مقدمه و توضیحی کوتاه پیرامون مفهوم فرشته، کتاب شناسی نسخه های چاپ سنگی کتاب تحفه المجالس گردآوری شده از کتابخانه های تهران می آید و بیست و دو کتاب چاپ سنگی معرفی می شود که از آن میان، هشت تحفه المجالس مصور هستند. سپس، با مرور جدول فرشته نگاری نسخ مذکور، تقسیم بندی انواع فرشتگان حاضر در این نسخ، در چهار گروه اصلی ارائه می شود و دست آخر ،با مطالعه بصری فرشتگان آمده در تصویرسازی مجلس بدرقه فاطمه(س) و نیز باشندگانی که در نقش فرشته نجات بخش (ملک ناجی) به تصویر کشیده شده اند، در می یابیم که، فرشتگان به تصویر کشیده شده در تصویرسازی معجزه ای واحد، انواعی متفاوت و متنوع دارند و ایفای نقشی واحد، الزاما منجر به هم سانی یا تشابه فرشتگان ایفاگر آن نقش نمی شود.
  کلیدواژگان: تصویرسازی، تحفه المجالس، چاپ سنگی، عجایب نگاری، فرشته
|
 • Sara Bahrampoor *, Marziye Allahdadi, Babak Amraee Pages 7-14
  Motivating the visually impaired people to socialize in order to do their own tasks is a key factor in preventing them from isolation and depression. Many efforts have been made so far to make the environmental conditions more suitable for these strata of society. However, visually impaired people, as a part of the society, are still facing lots of daily problems, such as routing in public buildings. To make an easier and faster access to different parts of public buildings (especially places in which the person has not been before), a tool or a system should be developed for proper leading of the blind. To solve this problem, it is necessary to recognize the influential factors in designing the appropriate tools for routing the visually impaired people within the public buildings. This paper employs descriptive-analytical research method with an applied purpose to study the aforesaid factors. The sample size was determined by theoretical saturation including conducting interviews with 9 people and observing the orientation of another 5 visually impaired ones using simple random sampling method. The required data was collected through interview and observation and analyzed through open and axial coding methods. The research result and the responses of the interviewed people revealed that remaining senses of the visually impaired people, the material used and the form of the building’s architecture, the educational level and learning ability of the visually impaired, type of rehabilitation tools and the local culture are the most important elements in designing products or routing systems for the visually impaired people. Besides the aforementioned factors, the results also strongly suggest taking into account the mental feedback of the visually impaired in using the product or the system. This article has been written based on the studies and researches made in Iran and obviously, applying it to other countries require conducting more accurate studies and surveys.
  Keywords: Routing, Visually Impaired People, Public Buildings, Design
 • Fahimeh Daneshgar, Mona Taheri * Pages 15-28
  According to Mark Almond, “the most important revolutions of the twentieth century happened are those of the Soviet Union, China, and Iran”. The Cuban Revolution was also inspired by its communist counterpart in China and the Soviet Union. Throughout the two aforesaid revolts, propaganda posters were the key media that could convey their message to the world. The most important reason for employing such media was the attention being paid to it by the revolutions' leaders and their awareness of the impact of this type of art on the public opinion; hence, they made the most use of this media for the progression of their revolutionary objectives. The paper at hand seeks to answer these very questions that: What were the purposes of using propaganda posters in revolutionary societies? What were these posters about? How have they changed during their respective revolutions? And what similarities and differences the posters held in these four countries? The study employs documentary research method in the literature review; nevertheless, comparative method of research has been used for appraising the posters of the four countries uses. The purpose of this research is to examine the thought currents of the revolutions' leaders as well as the way these posters impressed the people's minds and contributed to the development of these revolutions. First and foremost, the research examines the common viewpoints the poster designers of the four countries held, followed by the comparative study of the form and content of the posters of the Soviet Union, China, Cuba and Iran. The results indicated that the leaders of the revolutions utilized the posters to achieve their goals. In all the four countries, the posters were designed for identifying revolutionary figures, fight against imperialism, the advancement of industry as well as the presence of women along men.But after a short period of time, this media turns into an image-object, and it is no longer able to change the path being determined by the complications of time or the contemporary and the future generation.
  Keywords: Soviet Revolution, Cuba, China, Iran, propaganda poster
 • ANAHITA MOGHBELI, EFATOSADAT AFZAL TOOSI, BITA SAMIEI * Pages 29-46
  This paper examines the Iranian-Islamic identity and role of women reflected in the imagesof women portrayed in the 80s, 90s and 80s Solar Hijri (80s, 90s and 2000s of the Gregorian calendar.) in 'Keyhan Bachehha' Journal. Due to the fact that women can play a decisive and controlling role in the structure of their family and community, a more critical look at the status of women in public media, particularly those of the children's magazines deems necessary. One of the most popular magazines among the Iranian children is 'Keyhan Bachehha'; since children are more disposed to imitation in these ages and lack of attention in the selection of the journals images may lead to the replacement of elements of western culture with those of theIranian ones, efforts should be made to improveIranian children'soutlook regardingethnic, local and religious values. Those fundamental elements of Iranian national identity surveyed in this paper include:  geography and environmental factors, Islam, face components, clothing, motifs, colors, and so on. To this end, 1440 issues of Keyhab Bacheha journal- published over three decades, were reviewed from among which, 10 more representative images of each decade were selected for analysis. Again, two representative pictures were selected as examples for examination in this study. Conducted through descriptive-analytical method of research of information collected using desk study of library resources, the study results indicate that the women portrayed in the magazines of these three decades often appear in typical social roles. Moreover, the illustration of the women during the 80sboasts of more Iranian identity as compared to those of the90s and 2000s decades.
  Keywords: Woman, Iranian identity, Images, Keyhan Bachehha Journal
 • A. Mehdizadeh * Pages 47-58
  Although portraying elements and events of human society in an impartial, factual, and realistic way is one of the objectives of social documentary photography; however, such photographs don’t just serve to explicitly present and narrate social occurrences, but they can also attract the audience’s attention via their form and semantics. Hence, considering the communicative nature and expression capability, it can be stated that just the same way that mankind employs language in different methods and creates literary genres (prose, poetry, and song), social documentary photographer can also generate photographs similar to literary genres in terms of quality through using capabilities and expressive tools of his medium.  Therefore, this study aims to categorize social documentary photographs based on literary genres (prose, poetry, and song).  Assuming that there are similarities between literary genres and social documentary photography, the question arises that “using what elements the photographer can create photographs similar to literary genres?”  The results of the study, conducted using descriptive-analytical method of research through desk study of library resources, demonstrate that the main characteristic of each of the literary genres (prose, poetry, and song) are noticeable in social documentary photographs in the way that some of them, like prose, hold a referential function and provides information to the audience; others, such as poetry, create a sense of pleasure due to their forms while others, like song, have an obscure quality thus making the audience deliberate upon. Consequently, social documentary photographs can be categorized as prose-like photographs (information-oriented), poetry-like (form-oriented), and song-like (meaning-oriented). Photograph's frame and the moment of taking it are the main elements in the creation of each of the photographs.
  Keywords: Social Documentary Photography, Literary Genres, Frame
 • Mazdak Nazari *, Maryam Sharareh, Afsaneh Tabe Pages 59-68
  This article deals with the crucial role of mythology, ideology, reign, hegemony, ethnicity, language, visual signs as well as other events and components upon ancient, narrative and visual archetypes of Iran and its boundaries. The series of cultural and political exchanges occurring due to the rise of governments and the companionship of intellectuals and artists, changed the foundation of visual signs and veiled the religious teachings within them. As a result, such structure brought about a shift of concept and also a delicate variation in the appearance of the equid of the Messenger of Islam (Buragh) in the tale of 'Miraj' (Ascension). With its animal body and beautiful human visage, the counterpart myth of the Grecian 'Centaur' has summed up in its character the power of the rulers of the Islamic regions, symbolic relations of numerology, the male unconscious and female gender and others with a sacred tale attributed to Muslims (the prophet's ascension). Therefore, the combination is the product of cross-cultural conformation and political worldview within the discrete Iranian Kingdom which, so as to promote religious ideal, overtly and covertly combines the story of 'Miraj' with the role of 'Buragh' and infuses it into the Islamic culture. The above statements are the results of a comparative study made through desk study of library resources and slice model in order to reach another aspect of the speculative and pictorial essence of art in Iran. The study endeavors to find responses to two questions:1: how BURAGH and CENTAUR are physically and spiritually related? 2: What are the genders, concepts and effective factors affecting femininity or masculinity of the prophet's horse.
  Keywords: Comparison, Miraj, Myth, Buragh, Centaur
 • A. Noori *, Hosein Mehr Pouya Pages 69-78
  Enjoying a long history and holding profound concepts, the Turkmen carpets possess many forms most of which, such as animal motifs, have been derived from nature. The paper at hand intends to study the sheep motifs in the Turkmen carpets, as well as its conceptual and historical origins. Employing a historical and descriptive-analytic method of research, the research aims to address two main questions including: how this motif is associated with the history and customs of Turkmens? And how these motifs have been reflected in these carpets? for this purpose, primarily the historical role of sheep in Turkmen's history, ancient traditions, nomadic lifestyle and customs will be reviewed followed by a survey of this animal's designs and motifs in Turkmens' carpets in terms of form. Moreover, sheep comprised one of the major totems among the ancestors of Turkmen tribes in ancient times. Sheep was also considered a useful and beneficial animal in nomadism. therefore, the tribes' carpet-weavers have used several sheep motifs in diverse, abstract forms ranging from simple and primitive forms to complex and intricate ones, with some sheep designs having various horn forms. These motifs are found both in the middle of the carpets and their margins next to other Turkmen designs.  Generally, the sheep design is reminders of the memories of their forefathers and tribal life for Turkmens and a symbol of power, bravery, perseverance and blessing.
  Keywords: Turkmen Carpet, Totemism, Design Structure, Sheep Design, symbol
 • Maryam Yaghmaeian * Pages 79-87
  Lithography was created as a result of the development of literacy and the need for access to cheap reading sources affordable to everyone. The illustrations of the lithographed books, as a medium for the portrayal of popular art, add social aspects to Persian art. The question to be addressed in this research is whether the lithographed copies of Tuhfat Al-Majalis, those set of angels present in similar locations within the content are illustrated in a similar way? To this purpose, two aspects of the same subject, i.e. presence in a one particular miraculous situation and also performing one particular role, will be reviewed in different lithographed copies of Tuhfat Al-Majalis, available in Tehran public libraries. The reason for choosing this book for examination is that the book discusses miracles performed by the holy men and thus, opulent with imaginary beings, including angels. In order to reply the research question, data has been collected from library resources and studied using descriptive-analytical method. The paper begins with a brief introduction on the concept of angles and the bibliography of lithographed copies of Tuhfat Al-Majalis gathered from Tehran public libraries, would be represented. Subsequently, 22 copies of Tuhfat Al-Majalis will be presented among which, 8 ones are illustrated and 14 ones are non-illustrated lithographed copies. Then, through reviewing the table of the angels illustrated in these copies, a classification of angels into four groups would be presented. Eventually, through visual analysis of the angels illustrated in 'bidding farewell to Fatima (s)' and those portrayed performing the role of the savior angel, the paper concludes that the angels illustrated in one particular miraculous situation, are of diverse types and performing one particular role doesn't necessarily lead to the similarity of form in angels performing the same functions.
  Keywords: Illustration, Tuhfat Al-Majalis, Lithography, Portraying Imaginary Beings, Angel