فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 85، اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سپیده سمیعی، مریم کلاهی* صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  کمپلکس های فلزات واسطه، دارای انواع مختلفی از فعالیت های زیست شناختی و دارویی مانند فعالیت ضد تومور، ضد میکروبی، ضد انعقادی، ضد دیابتی و فعالیت خنثی سازی رادیکال های آزاد هستند. مطالعات بسیاری در زمینه عوامل شیمی درمانی برپایه فلز پلاتین انجام شده، ولی با هدف یافتن کمپلکس های فلزات مختلف با عوارض جانبی کمتر و سمیت سلولی مشابه، بیشترین توجه به ترکیبات غیرفلز پلاتین معطوف شده است. این مطالعه با هدف بررسی خواص ضد سرطانی تعدادی از کمپلکس های پنج و شش عضوی پالادیوم (II) بر روی رده سلولی سرطان روده انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، به منظور بررسی اثر ضد سرطانی هشت کمپلکس پنج و شش عضوی پالادیوم (II) حاوی لیگاند دودندانه فسفردار، سلول های سرطان روده به مدت 24 ساعت تیمار شدند. زنده مانی سلول ها با استفاده از روش MTT بررسی گردید. همچنین به منظور بررسی بیشتر مکانیسم عمل این ترکیبات، شاخص پراکسیداسیون لیپیدی با استفاده از آزمون TBA ارزیابی شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، نتایج بیانگر ویژگی های ضد سرطانی کمپلکس حلقه های پنج و شش عضوی پالادیوم موردبررسی نسبت به گروه کنترل بود. حداکثر سمیت سلولی در تیمار با کمپلکس  C6و کمترین میزان سمیت سلولی در تیمار با کمپلکس C5 مشاهده گردید. نتایج پراکسیداسیون لیپیدی نیز نشان دهنده ویژگی های ضد سرطانی کمپلکس حلقه های پنج و شش عضوی پالادیوم مورداستفاده نسبت به گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  مقایسه اثر ممانعت کنندگی بین کمپلکس های پالادیوم با حلقه پنج عضوی (C1-C4) نشان داد کمپلکس با استخلاف کلرید (C1) دارای بیشترین تاثیر بر رشد سلول ها بوده، درحالی که در بین کمپلکس های پالادیوم با حلقه شش عضوی (C5-C8)، ترکیب با استخلاف برمید (C6) ،بیشترین اثر را از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: سرطان روده، کمپکس پالادیوم، فسفر ایلید
 • فائزه آستینه گورابی، فرزانه نظری سرنجه، محمدهادی بهادری* صفحات 11-18
  زمینه و هدف
  گرلین یک هورمون پپتیدی است که اولین بار از معده استخراج شد و به عنوان لیگاند درون زاد گیرنده محرک هورمون رشد شناسایی گردید. گرلین اساسا در تنظیم تغذیه و هومئوستازی در بدن نقش دارد. مشخص شده است گرلین در زنان نیز نقش مهمی در باروری ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر گرلین بر روی بقا، رشد و آپوپتوز سلول های گرانولوزای انسانی در محیط کشت انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، نمونه سلول های گرانولوزای انسانی از بیماران دارای فاکتورهای ناباروری مردانه یا لوله ای که برای اولین بار تحت درمان IVF یا ICSI قرار می گرفتند، جمع آوری شد. سلول ها در محیط کشت حاوی DMEM-F12 به اضافه %FBS10، پنی سیلین 1% و استرپتومایسین کشت داده شدند، سپس گرلین در غلظت های 10000، 1000، 500، 250 و 100 پیکومولار به مدت 24 ساعت بر روی سلول ها آزمایش شد. از روش MTT برای تشخیص بقای رشد سلول ها و از رنگ آمیزی Hoechst برای تشخیص آپوپتوز استفاده گردید.
  یافته ها
  تیمار سلول های گرانولوزا با گرلین به صورت وابسته به دوز سبب افزایش رشد و بقای سلول ها گردید. رشد معنی دار در غلظت های 500 و 1000 پیکومولار با سطح معنی داری 05/0p< و 10000 پیکومولار با سطح معنی داری 001/0p< مشاهده گردید. در غلظت های 100و 250 پیکومولار، اثر معنی داری مشاهده نشد. همچنین گرلین در غلظت های 100، 500، 1000 پیکومولار، آپوپتوز را در این سلول ها کاهش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد گرلین می تواند رشد و بقا را در سلول های گرانولوزا افزایش و در مقابل آپوپتوز را در این سلول ها کاهش دهد.
  کلیدواژگان: گرلین، سلول گرانولوزای، رشد سلول
 • ایوب صباغی، علی حیرانی*، امیر کیانی، نامدار یوسفوند صفحات 19-26
  زمینه و هدف
  صرع یک اختلال عصبی - رشدی است که براساس شواهد فاکتورهای قبل از تولد، تاثیر قابل توجهی بر رشد سیستم عصبی در موالید دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تشنج در دوران بارداری بر رفتار تشنجی القاشده با پنتیلن تترازول در موالید انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، پس از تثبیت بارداری در موش ها، یک گروه به عنوان گروه کنترل منفی و مابقی موش های باردار کیندل شده در سه گروه شامل: 1- گروه القای تشنج در فاصله روزهای چهاردهم تا نوزدهم بارداری (هر 48 ساعت یک بار)؛ 2- گروه شم که نرمال سالین را به صورت درون صفاقی در روزهای چهاردهم تا نوزدهم بارداری (هر 48 ساعت یک بار) دریافت کردند و 3- گروه کنترل (شامل: موش های باردار کیندل شده بدون تزریق در طی بارداری) قرار گرفتند. در روز پانز دهم (دوره شیرخوارگی) و بیست وچهارم (دوره بعد از شیرخوارگی) پس از تولد، پتانسیل تشنج پذیری در موالید متولدشده از گروه های موردمطالعه بررسی شد. داده ها به کمک روش آماری کروسکال والیس تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، پتانسیل تشنج در موالید دوره بعد از شیرخوارگی در گروه تحت درمان با پنتیلن تترازول به طور معنی داری بیشتر از موالید سایر گروه ها بود (05/0>p). بااین وجود، تفاوتی در پتانسیل تشنج پذیری میان موالید در دوره شیرخوارگی وجود نداشت (05/0<p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد با افزایش سن، پتانسیل تشنج پذیری در موالید متولدشده از موش های تحت درمان با PTZ در مقایسه با موالید گروه کنترل، افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: تشنج، بارداری، پنتیلن تترازول، موالید، موش
 • ملک سلیمانی مهرنجانی*، سیده معصومه محمدی صفحات 27-38
  زمینه و هدف
  دگزامتازون یک گلوکوکورتیکوئید مصنوعی است که باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در بافت بیضه می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی کوئرستین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی بر پارامتر های اسپرم و فاکتور های بیوشیمیایی سرم در موش های بالغ پس از تیمار با دگزامتازون بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر بالغ NMRI به صورت تصادفی به چهار گروه (n=6) شامل: گروه کنترل، گروه دریافت کننده دگزامتازون (دوز 7 میلی گرم برکیلو گرم در روز)، دریافت کننده کوئرستین )دوز 50 میلی گرم برکیلو گرم در روز) و گروه دریافت کننده دگزامتازون +کوئرستین تقسیم شدند. 7 روز پس از تیمار و تزریق داخل صفاقی، نمونه های سرم برای اندازه گیری سطح تستوسترون، ظرفیت کل آنتی اکسیدانتی و سطح مالون دی آلدئید جمع آوری شدند. بیضه چپ جهت اندازه گیری تولید روزانه اسپرم و ناحیه دمی اپیدیدیم چپ در محیط کشت Ham’s F10 قطعه قطعه شد، سپس از اسپرم های خارج شده برای بررسی پارامترهای اسپرم وکیفیت کروماتین استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و توکی، در سطح معنی داری، 05/0>p آنالیز شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه تجربی، کاهش معنی داری در میانگین تعداد، حیات، اشکال طبیعی، تحرک و تولید روزانه اسپرم، سطح تستوسترون و ظرفیت کل آنتی اکسیدانتی و افزایش معنی داری در سطح مالون دی آلدئید (MDA) درگروه دگزامتازون در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید. پارامتر ها ی ذکرشده در گروه کوئرستین+دگزامتازون، در حد گروه کنترل جبران شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد کوئرستین به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی می تواند اثرات نامطلوب دگزامتازون بر پارامتر های اسپرم و فاکتور های بیوشیمیایی سرم در موش را جبران کند.
  کلیدواژگان: دگزامتازون، تمامیت DNA، کوئرستین، پارامتر های اسپرمی، اسپرماتوزوا
 • سمانه صالح، معصومه نژادعلی*، مهدی هدایتی صفحات 39-48
  زمینه و هدف
  آدیپونکتین یک آدیپوکین است که به مقدار زیادی در بافت چربی بیان می شود و نقش مهمی در حساسیت به انسولین دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs1501299، ژن آدیپونکتین با سطح آدیپونکنین و دیابت نوع 2 صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 80 بیمار مبتلا به قند خون ناشتا (بالاتر از 100 میلی گرم بردسی لیتر) و 80 فرد با قند خون ناشتا (100-70 میلی گرم بردسی لیتر) به عنوان گروه شاهد انجام شد. تعیین ژنوتیپ با روش PCR-RFLP صورت گرفت. متغیرهای بیوشیمیایی و تن سنجی با روش های استاندارد اندازه گیری شدند و سطوح آدیپونکتین و انسولین با استفاده از کیت ELISA تعیین گردید. داده ها به کمک آزمون های تی مستقل، من ویتنی، کای دو، کولموگروف اسمیرونف و مدل رگرسیون لجستیک تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، اختلاف معنی داری بین حاملین TT و GT در هیچ یک از متغیرهای بالینی و تن سنجی در دو گروه مشاهده نشد. همچنین پلی مورفیسم rs1501299 در ژن آدیپونکتین، ارتباطی با سطح آدیپونکتین نداشت (05/0>p). ژنوتیپ های rs15012993 با T2DM مرتبط بودند. آلل T اثرات محافظتی برای دیابت نوع 2 را نشان داد (47/0:OR ،95% ،25/0-88/0: CI،018/0:p). فراوانی ژنوتیپ GG در بیماران دیابتی بیشتر از گروه کنترل بود (14/2: OR،95%،03/4-15/1: CI،018/0:p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد بین پلی مورفیسم rs1501299 ژن آدیپونکتین و دیابت نوع 2 ارتباط وجود دارد که این پلی مورفیسم در ژن آدیپونکتین، ارتباطی با سطح آدیپونکتین ندارد.
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، دیابت ملیتوس نوع 2، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
 • فاطمه سادات حسینی طباطبایی، عطیه سادات محسنی، محمد خازنی*، سیدکمال اسحاق حسینی، مرتضی قاسمی، محمود ناطقی رستمی صفحات 49-56
  زمینه و هدف
  هموفیلی یک بیماری خونریزی دهنده ارثی است که برای پیشگیری و درمان حدود 70% مبتلایان به آن، از CFC (Clotting Factor Concentration) استفاده می شود. این مسئله می تواند نقش مهمی در انتقال ویروس های منتقله از راه خون، مانند هپاتیت B و C ایفا کند. طبق مطالعات، بیش از 40% بیماران هموفیلی به یکی از هپاتیت های C و D یا HIV مبتلا هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع هپاتیت B و C در جمعیت هموفیلی استان قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی - تحلیلی بر روی 90 بیمار مبتلا به هموفیلی استان قم در سال 1395 انجام شد. تشخیص اولیه و غربالگری هپاتیت از طریق سرولوژی برای HBV و HCV صورت گرفت، سپس نمونه ها با روش PCR بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکور تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، 70 نفر از جامعه آماری مرد، 20 نفر زن و میانگین سنی آنان، 27 سال بود. در بررسی سرولوژیک Anti HCV، HBsAg، HBcAb به ترتیب 8/27، 0 و 1/11% مثبت بودند. همچنین نتایج آزمون PCR برای HBV، منفی و برای HCV در 9 نفر از 25 نفری که Anti-HCV مثبت داشتند، مثبت گزارش شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد در بین هپاتیت های ویروسی منتقله از راه خون در جمعیت هموفیلی، آمار ابتلا به هپاتیت C بالاتر است. همچنین طی سال های اخیر، پایش خون های اهدایی در کشور باعث کاهش ابتلای جمعیت هموفیلی دریافت کننده خون به هپاتیت ویروسی شده است. براین اساس، انجام آزمایش های مستمر و توجه به برنامه واکسیناسیون در این گروه از بیماران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هموفیلی، هپاتیت B، هپاتیت C
 • محمد نوشاد*، بهروز علیزاده بهبهانی صفحات 57-69
  زمینه و هدف
  هل سبز با نام علمی Elettaria cardamomum متعلق به تیره زنجبیلیان است.  این مطالعه با هدف شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی اسانس هل سبز بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، ابتدا اسانس هل سبز با روش تقطیر با آب، به وسیله کلونجر اسانس گیری شد. ترکیبات شیمیایی اسانس هل سبز با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی شناسایی شد. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس هل سبز براساس درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد تعیین گردید. فعالیت ضد میکروبی اسانس به روش های دیسک دیفیوژن، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی بر سویه های بیماری زا تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  در این پژوهش، 23 ترکیب در اسانس هل سبز شناسایی شد. Eucalyptol با 53/31% بیشترین ترکیب بود و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس هل سبز براساس درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد برابر با 67/0±43 به دست آمد. محدوده حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس هل سبز بین 32-4 میلی گرم برمیلی لیتر بسته به نوع باکتری (گرم مثبت یا گرم منفی) متفاوت بود. براساس نتایج حاصل از آزمون دیسک دیفیوژن و چاهک آگار، بیشترین قطر هاله عدم رشد اسانس هل سبز مربوط به باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز و کمترین قطر هاله عدم رشد مربوط به باکتری انتروباکتر ائروژنز بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد اسانس هل سبز دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی در برابر سویه های بیماریزا می باشد؛ بنابراین به منظور کاربرد بالینی اسانس هل سبز، انجام مطالعات بیشتر ضروری است.
  کلیدواژگان: هل سبز، اسانس، ترکیبات شیمیایی، آنتی اکسیدان ها، عوامل ضدعفونی
 • ابوذر اسماعیلی ساری، نازیلا نجاری دیزجی*، یگانه عبدی گرده، زهرا جعفری ندوشن، ابوالفضل محمدبیگی صفحات 70-77
  زمینه و هدف
  با توجه به روند روزافزون استفاده از ایمپلنت، بسیاری از دندانپزشکان خواهان استفاده از ایمپلنت هایی با حداکثر کیفیت و سهولت کار هستند؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی استفاده و رضایتمندی دندانپزشکان شهر قم از سیستم های مختلف ایمپلنت های دندانی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه به روش مقطعی - توصیفی پرسشنامه ای جهت بررسی مولفه های فراوانی استفاده از سیستم های ایمپلنت و رضایتمندی دندانپزشکان، تهیه و بین دندانپزشکانی که درمان ایمپلنت را انجام می دادند توزیع گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  این مطالعه بر روی 80 دندانپزشک انجام گرفت و 6/92% از دندانپزشکان، خدمات بهتر و 85% نیز راحتی مراحل کار را از مهم ترین اولویت برای انتخاب یک سیستم ایمپلنت مطلوب برشمردند. سه مورد از سیستم هایی که بیشترین رضایتمندی را داشتند شامل: سیستم    Implantium  (40%)، سیستم SIC )8/3%(، سیستم Dio (8/33%) بود که در مورد فراوانی استفاده از سیستم های ایمپلنت، 1/4% دندانپزشکان از سیستم Implantiu، 8/3% از سیستم SIC و 8/3% از سیستم Do به میزان زیادی استفاده می کردند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، خدمات بهتر و راحتی مراحل کار، مهم ترین اولویت برای دندانپزشکان در انتخاب یک سیستم ایمپلنت مطلوب است و پرمصرف ترین سیستم های ایمپلنت، به طورکلی Implantium،SIC  وDio  می باشد. همچنین بالاترین میزان رضایتمندی دندانپزشکان در شهر قم به ترتیب: سیستم های Implantium، SIC و Dio بوده است.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، ایمپلنت دندانی، دندانپزشک ها، قم، ایران
 • نرگس اسکندری*، مرضیه رئیسی، محمد عباسی صفحات 78-89
  زمینه و هدف
  ارزیابی، شناسایی و معرفی چالش های مدیریتی برنامه های در حال اجرا، می تواند سیاستگذاران و مجریان را در رفع این نواقص و دستیابی به اهداف طرح کمک کند. مطالعه حاضر با هدف تبیین چالش های مدیریتی و راه کارهای رفع آن در حوزه بهداشت طرح تحول نظام سلامت شهر قم انجام شد.
  روش بررسی
  مشارکت کنندگان در این مطالعه کیفی را کارشناسان و مدیران اجرایی مرکز بهداشت شهر قم، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی شاغل در پایگاه های سلامت وابسته به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شهر قم تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها به کمک مصاحبه های فردی، با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته، جمع آوری و با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد استقرایی آنالیز شدند.
  یافته ها
  داده های این مطالعه پس از تحلیل، در 21 طبقه و 7 درون مایه دسته بندی شدند. از دیدگاه مشارکت کنندگان، چالش های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت عبارت بودند از: هدر رفت منابع، نقدناپذیری سیستم، اجرای شتاب زده برنامه، کمیت مداری و گزارش محوری، نظارت غیرموثر، کاستی ها در اجرای برنامه و کاهش کیفیت خدمات بهداشتی.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، طراحی راهکارهای موثر جهت مدیریت منابع، ایجاد سیستم گردآوری انتقادها، پیشنهاد ها و به کارگیری آن ها، قضاوت براساس کیفیت خدمات، اصلاح سیستم نظارتی موجود، رفع نقایص اجرایی و توجه به ارتقای کیفیت خدمات، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تحول نظام سلامت، مطالعه کیفی، خدمات بهداشتی، سازماندهی و مدیریت، قم، ایران
|
 • Sepideh Samiei, Maryam Kolahi* Pages 1-10
  Background and Objectives
  Transition metal complexes possess a variety of biological and pharmacological activities, such as antitumor, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-diabetic, and free radical scavenging. Many studies have been carried out on platinum-based chemotherapy agents, however, most attention has been paid to non-platinum metal-based agents in order to find different metal complexes with less side effects and similar cytotoxicity. This study was conducted with the objective of investigating the anticancer effect of various five- and six-membered palladium (II) complexes on colon cancer cell line.
   
  Methods
  In this study, in order to investigate the anticancer effect of 8 five- and six-membered palladium (II) complexes containing bidentate phosphorus ligands, the colon cancer cell line was treated for 24 h. Cell viability was studied using MTT assay. Also, in order to further study on the mechanism of action of these compounds, lipid peroxidation index was evaluated by TBA (thiobarbituric acid) test.
   
  Results
  In this study, the results were indicative of anticancer properties of five- and six-membered ring palladium complexes compared to the control group. Maximum cytotoxicity was shown in treatment of cells with C6 complex and the minimum cytotoxicity was found in treatment of the cells with C5 complex. Also, the results of TBA test indicated the anticancer property of five- and six-membered ring palladium complexes in comparison with the control group.
   
  Conclusion
  The comparison of inhibitory effect between five-membered palladium complexes (C1-C4) showed that the chlorine substituted complex (C1) had the highest effect on cell growth, while between six-membered palladium complexes (C5-C8), the bromine substituted complex (C6) had the highest effect on cell growth.
  Keywords: Palladium, MTT assay, Colon cancer, Metal complex
 • Faeze Astine Goorabi, Farzaneh NazariSerenjeh, Mohammad Hadi Bahadori* Pages 11-18
  Background and Objectives
  Ghrelin is a peptide hormone that was initially derived from stomach and introduced as an endogenous ligand for the growth hormone secretagogue receptor. Ghrelin is fundamentally involved in regulation of nutrition and energy homeostasis in the body. It has been shown that ghrelin has an important role in fertility in women. The purpose of the present study was to assess the effect of ghrelin on viability, growth, and apoptosis of human granulosa cells culture in vitro.
  Methods
  In this experimental-laboratory study, granulosa cell samples were collected from patients with tubal or male infertility factors, who were treated with IVF or ICSI for the first time. The cells were cultured in a medium containing DMEM-F12 with FBS 10% and penicillin 1% and streptomycin, then, ghrelin was tested in cells at concentrations of 100, 250, 500, 1000, and 10000 pm for 24 hours. The MTT method was used to detect the viability and growth of the cells and hoechst staining was used for detection of apoptosis.
  Results
  Treatment of granulosa cells with ghrelin dose-dependently increased the viability and growth of the cells. Significant growth was observed with 500 and 1000 pm at the significance level of p<0.05 and with 10000 pm at the significance level of p<0.001. No significant effect was observed at the concentrations of 100 and 250 pm. Also, ghrelin treatment at the concentrations of 100, 500, 1000 pm decreased apoptosis in these cells.
  Conclusion
  The results of the current study revealed that ghrelin administration can increase growth and viability in granulosa cells, and in contrast, decrease apoptosis in these cells.
  Keywords: Ghrelin, Human granulosa, cell Proliferation
 • Ayoob Sabaghi, Ali Heirani*, Amir Kiani, Namdar Yousefvand Pages 19-26
  Background and Objectives
  Epilepsy is a neurodevelopmental disorder, which based on the evidences of prenatal factors, has a significant influence on the development of nervous system in offspring. The present study was performed to investigate the effect of seizure in pregnancy on pentylenetetrazol (PTZ)-induced seizure behavior in offspring.
   
  Methods
  In this experimental study, after pregnancy stabilization in mice, one group was classified as the negative control group and the rest of the kindled pregnant mice were assigned to three groups, including: 1) seizure induction group between the fourteenth and nineteenth days of pregnancy (once in 48 hours), 2) sham group received normal saline intraperitoneally on the fourteenth to nineteenth days of pregnancy (once in 48 hours), and 3) control group consisting of pregnant mice kindled without injection during pregnancy. On the day 15 (weanling period) and 24 (post-weanling period), seizure susceptibility to PTZ in offspring of the studied groups, was evaluated. Data were analyzed using Kruskal - Wallis statistical test.
   
  Results
  In this study, the seizure susceptibility of the offspring in PTZ-treated group in post-weanling period significantly was higher compared to the offspring in other groups (p<0.05). However, there was no difference in the seizure susceptibility between offspring in weanling period (p>0.05).
   
  Conclusion
  The present study findings showed that with increasing age, the seizure potential of offspring of the mice treated with PTZ increases compared to the offspring of the control group.
  Keywords: Seizure, Pregnancy, PTZ, Offspring, Mouse
 • Malek Soleimani Mehranjani*, Seyyedeh Masomeh Mohammadi Pages 27-38
  Background and Objectives
  Dexamethasone is a synthetic glucocorticoid, which causes oxidative stress in the testicular tissue. This study aimed to investigate the protective effect of quercetin as a powerful antioxidant on sperm parameters and serum biochemical factors in mature adult mice following the treatment with dexamethasone.
   
  Methods
  In this experimental study, 24 mature adult male NMRI mice, were randomly divided into 4 groups (n=6), including control group, group received dexamethasone (dose, 7mg/kg/day), group received quercetin (dose, 50mg/kg/day) and group received Dexamethasone+quercetin. Seven days after the treatment and intraperitoneal injection, the serum samples were collected to measure the testosterone level, total antioxidant capacity, and malondialdehyde level. The left testis was used to measure daily sperm production (DSP) and left caudal epididymis was cut in the Ham’s F10 medium, then the released spermatozoa were used to analyze the sperm parameters and chromatin quality. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey’s test at a significance level of p<0.05.
   
  Results
  In this experimental study, a significant decrease was observed in the mean sperm count, viability, normal morphology, motility, and daily sperm production, serum testosterone level and total antioxidant capacity and a significant increase was seen in the malondialdehyde (MDA) level in the dexamethasone group compared to the control group. In the dexamethasone+quercetin group, the mentioned parameters were compensated to the extent of the control level.
   
  Conclusion
  The results of this study showed that quercetin, as a strong antioxidant, could ameliorate the adverse effects of dexamethasone on sperm parameters and serum biochemical factors in mice.
  Keywords: Dexamethasone, DNA Integrity, Quercetin, sperm parameters, Spermatozoa
 • Samaneh Saleh, Masoumeh Nezhadali*, Mehdi Hedayati Pages 39-48
  Background and Objectives
  Adiponectin is an adipokine, which is abundantly expressed in adipose tissue and has a potent roles in insulin sensitivity. This study aimed to test the association of single nucleotide polymorphism of rs1501299 of the adiponectin gene with adiponectin levels and type 2 diabetes.
  Methods
  This case-control study was conducted on 80 diabetic patients with fasting blood glucose (FBG) more than 100mg/dl and 80 individuals with FBG of 70-100mg/dl as control group. The genotyping determination was performed by PCR-RFLP method. Biochemical and anthropometric variables were measured by standard methods, and the levels of adiponectin and insulin, were measured using a human ELISA kit. Data were analyzed using independent t-, Mann-Whitney, Chi-square, and Kolmogorov Smirnov tests and logistic regression model.
  Results
  In this study, there was no significant difference between TT and GT carriers in any of the clinical and anthropometric variables in both groups. Also, the adiponectin rs15012993 gene polymorphism had no relation to adiponectin level (p<0.05). The genotypes of rs15012993 had association with T2DM. The T allele showed protective effects against type 2 diabetes (OR: 0.47, 95% CI: 0.25-0.88, p=0.018). The Frequency of GG genotype was higher in diabetic patients compared to the control group (OR=2.14, 95% CI=1.15-4.03, p=0.018).
  Conclusion
  The present study results revealed that there is an association between adiponectin rs1501299 gene polymorphism and type 2 diabetes. This polymorphism in the adiponectin gene has no relation to adiponectin levels.
  Keywords: Adiponectin_Type 2 diabetes_Single nucleotide polymorphisms
 • Fatemeh Hosseini, Atiee Mohseni, Mohammad Khazeni*, Seyed Kamal Eshagh Hosseini, Morteza Ghasemi, Mahmoud Nategi Pages 49-56
  Background and Objectives
  Hemophilia is a hereditary bleeding disorder, which CFC (clotting factor concentration) method is used for prevention and treatment of about 70% of these patients. This method can play an important role in the transmission of blood-borne viruses, such as hepatitis B and C. According to studies, more than 40% of patients with hemophilia have one of the hepatitis C, B, and D, or HIV. The objective of this study was to determine prevalence of hepatitis B and C in the hemophilia population of Qom province.
   
  Methods
  This analytical cross-sectional study, was carried out on 90 patients with hemophilia Qom province, in 2017. Primary diagnosis and screening of hepatitis, were performed using serology for HBV and HCV; then, the samples were analyzed by PCR method. The data were statistically analyzed by Chi-square test.
   
  Results
  In this study, 70 subjects of the statistical population were male and 20 subjects were female, and their mean age was 27 years. In the serological survey, anti HCV, HBsAg, and HBcAb, were positive in 27.8%, 0%, and 11.1%, respectively. Moreover, the results of the PCR test for HBV was negative and for HCV was positive in 9 out of 25 individuals, who were anti-HCV positive.
   
  Conclusion
  The results of this study showed that among the blood-borne viral hepatitis in the hemophilia population, the incidence of hepatitis C is higher. Also, in recent years, monitoring the donated blood reduced the risk of the incidence of viral hepatitis in the blood recipient hemophilic populations. Accordingly, continuous testing and paying attention to the vaccination schedule seems to be necessary in this group of patients.
  Keywords: Hemophilia, hepatitis B, hepatitis C
 • Mohammad Noshad*, Behrooz Alizadeh Behbahani Pages 57-69
  Background and Objectives
  Green cardamom with scientific name of Elettaria cardamomum belongs to Zingiberaceae family. The purpose of this study was to determine the chemical composition and antioxidant activity and antibacterial effects of Elettaria cardamomum essential oil on some pathogenic microorganisms in vitro.
  Methods
  In this experimental study, first, Elettaria cardamomum essential oil was extracted using hydrodistillation method by clevenger. Then, its chemical composition, were identified by gas chromatography and gas chromatography–mass spectrometry. Antioxidant activity of the essential oil, was evaluated based on the percentage of free radical inhibitory activity. The antimicrobial activity of Elettaria cardamomum essential oil was tested by disc diffusion, well diffusion, minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum bactericidal concentration (MBC) methods. Data analysis was carried out using analysis of variance (ANOVA) test. 
  Results
  In this research, 23 compounds, were identified in Elettaria cardamomum essential oil. The major compound of the essential oil was Eucalyptol (31.51%) and the Antioxidant activity of Elettaria cardamomum essential oil, was obtained to be 43%±0.67. The MIC of Elettaria cardamomum essential oil ranged from 4 to 32mg/ml, depending on the type of bacteria (Gram positive or Gram negative).  The results of the disc diffusion and well diffusion tests showed that the maximum inhibition zone diameter (IZD) of Elettaria cardamomum essential oil was for the Streptococcus pyogenes and the minimum IZD was for Enterobacter aerogenes.
  Conclusion
  Based on the results of this research, the essential oil of Elettaria cardamomum has antioxidant activity and antimicrobial activity against several pathogenic strains. Therefore, further researches are required for clinical application of Elettaria cardamomum essential oil.
  Keywords: Elettaria cardamomum, Essential oil, Chemical compounds, Antioxidants, Anti-infective agents
 • Aboozar Esmaeeli Sari, Nazila Najjari Dizaji*, Yegane Abdi Gerde, Zahra Jafary Nodoushan, Abolfazl Mohammadbeigi Pages 70-77
  Abstract
  Background and Objectives
  Considering the increasing use of implant, many dentists are willing to use implants with the highest quality and ease of work. Therefore, the present study was performed to investigate the frequency of use and satisfaction of the dentists from different dental implant systems in Qom city.
   
  Methods
  In this descriptive and cross-sectional study, a questionnaire was prepared and distributed among the dentists who was performing dental implant treatment in order to assess the components of frequency of use of implant systems and dentists’ satisfaction. The data were analyzed by descriptive statistics.
   
  Results
  This study was carried out on 80 dentists, and 92.6% of the dentists considered better services and 85% of whom considered ease of implant placement as an important priority for choosing an optimal implant system. Three most satisfying systems included Implantium system (40%), SIC system (38.8%), and Dio system (33.8%), and in terms of the frequency of use of the implant systems, 45.1% of the dentists were highly using Implantium, 38.8% SIC system, and 33.8% Dio system.
   
  Conclusion
  According to the results of this study, better services and convenience of work stages are the most important priority for dentists in choosing an optimal implant system, and the most used implant systems are Implantium systems, SIC, and Dio. Moreover, the dentists’ highest level of satisfaction in Qom city was from Implantium, SIC, and Dio systems.
  Keywords: Satisfaction, Dental Implant, Dentists, Qom, Iran
 • Narges Eskandari*, Marzieh Raissi, Mohammad Abbasi Pages 78-89
  Background and Objectives
  Assessment, identification, and presentation of management challenges of running programs can help policymakers and administrators to overcome these deficiencies and achieve the objectives of the plan. This study was conducted with the aim of explanation of the management challenges and solutions for its elimination in the health sector of health system reform plan Qom city.
   
  Methods
  In this qualitative study, participants were the experts and the executives of Qom health center, health services providers in the health centers affiliated to the deputy of health of Qom University of Medical Sciences and health services recipients referring to health centers in Qom city, selected by convenience sampling. The data were collected through individual interviews using a semi-structured questionnaire and analyzed by qualitative content analysis and an inductive approach. Challenges for health system reform in the field of health, were extracted by qualitative method.
   
  Results
  The data of this study were categorized in 21 categories and 7 themes. From the perspective of the participants, the management challenges of health system reform in the health sector included waste of resource, the unexceptionable system, hasty implementation of the program, emphasis on quantity and directional reporting, ineffective monitoring, shortcomings in implementation of the program, and reduced quality of health services.
   
  Conclusion
  Based on the findings of this study, it is necessary to design effective strategies for management of resources, establishment of a system for collecting criticisms and suggestions and their application, judgment based on the quality of services, modification of the existing monitoring system, eliminating executive failures, and paying attention to the improvement of the quality of services.
  Keywords: Health Care Reform, Qualitative research, Health services, Organization, administration, Qom, Iran