فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 84، فروردین 1398)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیامک محبی، فاطمه ایزدخواه، احمد راهبر، زهره احمدی، غلامرضا شریفی راد، ذبیح الله قارلی پور*، روح الله صفایی پور صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  یکی از ضروریات پویایی نظام آموزشی، ارزیابی است. ارزیابی درونی، فرآیند به تصویر کشیدن وضعیت نظام دانشگاهی به وسیله اعضای خود نظام است. این مطالعه با هدف ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی در گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مربوط به ارزیابی درونی گروه ها جمع آوری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، پرسشنامه ها توسط 80 نفر از دانشجویان، 32 نفر از دانش آموختگان و 6 نفر از اعضای هیئت علمی گروه بهداشت عمومی تکمیل گردید. از نظر توانمندسازی آموزشی، 6/66% از اعضای هیئت علمی، تسلط علمی در دروس نظری را نسبتا مطلوب گزارش کردند. 7/37% از دانشجویان، میزان تسلط علمی مدرس را مطلوب و 8/58% آنان نحوه ارزشیابی اساتید را نسبتا مطلوب توصیف کردند. 8/54% از دانش آموختگان نیز مهارت های کسب شده در دوران تحصیل را نامطلوب ارزیابی کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت ارزشیابی آموزشی از جهت تعیین کیفیت، مواردی همچون اثربخشی و ارزش یک برنامه یا فرآیند، انجام ارزیابی به صورت مداوم و ارتقای کیفیت آموزشی به منظور اصلاح نقاط ضعف خود در حوزه های دارای وضعیت غیرمطلوب و نسبتا مطلوب، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ارزیابی برنامه، بهداشت عمومی، دانشجویان
 • محمد خندان، علیرضا کوهپایی*، حمیدرضا حیدری، احمد سلطان زاده، محمدرضا خاکسار صفحات 11-22
  زمینه و هدف
  باوجود رشد کمی آموزش عالی، اثربخشی، کارآیی و کیفیت نظام آموزش عالی، رشد متناسبی را تجربه نکرده است؛ ازاین رو مراکز علمی با ارزشیابی های درونی باید کیفیت عملکرد خود را رصد کرده و براساس آن نسبت به بهبود وضعیت و استانداردسازی اقدام کنند. در این مطالعه با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف، به ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مبتنی بر اطلاعات سال تحصیلی 1397-1396 پرداخته شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی (از نوع مقطعی) انجام شد. اطلاعات لازم از مدیر گروه، اعضای هیئت علمی، کل دانشجویان، دانش آموختگان، کارشناسان گروه و مسئولین دانشکده با استفاده از مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و چک لیست معتبر جمع آوری شد. این مطالعه در 14 عامل، 96 ملاک و 266 نشانگر صورت گرفت. امتیاز 66/1-1 (نامطلوب)، 32/2-67/1 (نسبتا مطلوب) و 3-33/2 (مطلوب) ارزیابی گردید. داده ها به کمک آزمون های توصیفی و یک طرفه آنالیز شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، شرایط کلی گروه با امتیاز 39/2، مطلوب بود. هشت عامل در وضعیت مطلوب و مابقی نسبتا مطلوب بودند. در این میان، عامل رسالت و اهداف آموزشی، بالاترین (85/2) و کتابخانه (95/1) پایین ترین امتیاز را داشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، وضعیت گروه در سطح مطلوب ارزیابی شد. بنابراین، رتبه کلی مطلوب به مفهوم عدم نیاز به توسعه پایدار و بهبود شرایط موجود نبوده و در فاکتور هایی همانند تلاش برای به روز کردن ارائه دروس و منطبق بر نیاز بازار کار، همچنین استانداردسازی فضاهای آموزشی، نیاز به بهبود احساس می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، بهداشت حرفه ای، آموزش پزشکی، توسعه پایدار، بهبود کیفیت
 • عصمت جعفربگلو، مرضیه رئیسی، ساره باکویی، نرگس اسکندری، زهره خلجی نیا، هدی احمری طهران، ایمانه خاکی* صفحات 23-30
  زمینه و هدف
  ارزشیابی آموزشی به معنای یک فعالیت رسمی برای تعیین کیفیت اثربخشی و یا ارزش یک برنامه، فرآورده، پروژه، فرآیند، هدف یا برنامه درسی؛ بهترین شاخصی است که میزان رسیدن به هدف های آموزشی را نشان می دهد و به تحلیل فعالیت های آموزشی انجام شده در سیستم دانشگاهی می پردازد و از آن می توان به نتایج منطقی و متعارف دست یافت. این مطالعه با هدف ارزیابی درونی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی جهت ارزیابی درونی گروه مامایی، در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم طی سال 1396 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ارائه شده توسط مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی قم بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم با کسب امتیاز بالاتر از 75 در شش حیطه، در وضعیت مطلوب، با کسب امتیاز بالاتر از 50 در دو حیطه در وضعیت نسبتا مطلوب و با کسب امتیاز کمتر از 50 در یک حیطه، در وضعیت نامطلوب قرار داشت. در ارزیابی کلی، گروه مامایی امتیاز 20/70 را کسب کرد و در جایگاه نسبتا مطلوب قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد باوجود برخی کمبودها، گروه مامایی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد؛ بنابراین تدوین راهکارهای دقیق، علمی و کاربردی جهت رفع نواقص موجود ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ارزیابی برنامه، آموزش، مامایی، پرستاری
 • نسیم رسولی*، غلامرضا شریفی راد، فریبا پرویزی صفحات 31-38
  زمینه و هدف
  آموزش، فرآیند پیچیده ای است که هرگونه ساده نگری در مورد آن می تواند منجر به هدر رفتن نیروها، امکانات و عدم دستیابی به اهداف گردد. این مسئله در آموزش پرستاری از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر باهدف بررسی مشکلات آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی بر روی 75 دانشجوی سال آخر پرستاری انجام شد. نمونه گیری به صورت سرشماری بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده گردید. دانشجویان پاسخ های خود را در مورد چالش های گوناگون در شش حیطه شامل: اهداف و برنامه آموزشی، ارزشیابی بالینی، محیط آموزشی، مربی و ارتباط با دانشجو ارائه دادند.
  یافته ها
  در این مطالعه، بیشترین مشکلات مربوط به اهمیت ندادن به نظر دانشجو در برنامه ریزی کارآموزی، مطلع نبودن دانشجو از نحوه ارزشیابی بالینی در شروع دوره، مناسب نبودن تعداد دانشجو در بخش، ایجاد استرس در دانشجو توسط مربی، کم بودن تعداد موارد بیمار و عدم قدرت تصمیم گیری دانشجو در برنامه ریزی مراقبت از بیمار عنوان شد. همچنین مهم ترین مشکل در تمام حیطه ها، بالا بودن تعداد دانشجو در بخش بود.
  نتیجه گیری
  تحقق اهداف تربیت پرستاری، مستلزم برنامه ریزی مطلوب در هریک از عناصر و عوامل موثر (اهداف، محتوی، مربیان و ارزشیابی) در آموزش بالینی است؛ بنابراین بهبود مشکلات و موانع موجود با همکاری بین مربیان، کارکنان و مسئولین مربوطه امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، دانشجوی پرستاری، دانش
 • زهرا باقری، سیامک محبی*، سید حسن عادلی، فاطمه رجعتی صفحات 39-48
  زمینه و هدف
  ارزشیابی فعالیت های یادگیری و یاددهی، از فعالیت های مورد تاکید و توجه در موسسات آموزشی است. یکی از ابزارهای تشخیصی در این زمینه، اندازه گیری محیط و فضای آموزش یا به عبارتی جو آموزشی است. این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان درخصوص جو آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی بر روی تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1397 انجام شد. براساس روش نمونه گیری چندمرحله ای، 306 دانشجو انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد Dreem بود. داده ها به کمک آزمون های تی مستقل و واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی دانکن و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره جو آموزشی از دیدگاه دانشجویان، 1/23±1/114 نمره بود. 7/0% نمونه ها وضعیت جو آموزشی را نامطلوب، 8/24% نیمه مطلوب، 3/69% مطلوب و 2/5% بسیار مطلوب ارزیابی کردند. براساس آزمون تی مستقل در حیطه های دیدگاه نسبت به یادگیری، دیدگاه نسبت به محیط آموزشی، دیدگاه نسبت به وضعیت اجتماعی خود، همچنین نمره کل جو آموزشی برحسب جنس، تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0p<).
  آزمون واریانس نشان داد در حیطه دیدگاه نسبت به یادگیری برحسب دانشکده محل تحصیل، تفاوت معنی داری وجود دارد (007/0=p). بین معدل با جو آموزشی، همبستگی مستقیم معنی داری وجود داشت (022/0=p، 307/0=r).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد جو آموزشی دانشگاه از نظر اکثریت دانشجویان مطلوب بوده و دانشجویان مذکر دیدگاه مثبت تری به جو آموزشی دانشگاه نسبت به دانشجویان مونث داشته اند. همچنین دانشجویان دارای معدل بالاتر، نسبت به جو آموزشی دیدگاه مطلوب تری دارند.
  کلیدواژگان: وضعیت آموزشی، دانشجویان، آموزش پزشکی
 • زهرا فرقدانی، لیلا قنبری افرا، زهرا علی اکبرزاده آرانی*، علیرضا امیری مهرا، فهیمه حمزه یی صفحات 49-57
  زمینه و هدف
  آموزش بالینی جزء جدانشدنی آموزش در رشته های علوم پزشکی است که هدف آن دستیابی به مهارت های حرفه ای جهت استفاده در مراقبت های بالینی آینده می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل، هوشبری و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی (از نوع مقطعی) بر روی تمامی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396 انجام شد. تعداد 104 دانشجو به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و بررسی وضعیت آموزش بالینی بود. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، دانشجویان هوشبری با کسب نمره 12/71±73/73 و اتاق عمل با کسب نمره 29/10±46/75، از وضعیت آموزش بالینی نسبتا مطلوبی برخوردار بودند. از بین متغیرهای دموگرافیک، فقط رابطه احساس امنیت شغلی با وضعیت آموزش بالینی، معنی دار بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش کیفیت آموزش بالینی در یادگیری مطالب تئوری و کاربرد آن ها در آینده شغلی دانشجویان، ضروری است به اصلاح نواقص آموزش بالینی و تقویت جنبه های مختلف آن پرداخته شود.
  کلیدواژگان: وضعیت آموزش، دانشجویان، یادگیری
 • محمد عباسی*، سعیده حیدری، معصومه اکبری، سمیه مومنیان، حکیمه دهقانی صفحات 58-65
  زمینه و هدف
  ارزیابی درونی، فرآیندی پویا و مداوم است که به دلیل مشارکت تمام اعضای گروه، اثربخشی بالایی داشته و باعث ارتقای کمی و کیفی نظام آموزشی گروه می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1397 بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی، جهت ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1397 انجام شد. دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی گروه پرستاری، مدیر گروه پرستاری، ریاست و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده، با روش نمونه گیری سرشماری وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مورد تایید مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی قم، دربازه زمانی 6 ماه اول سال 1397 استفاده شد. داده ها به کمک روش های آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، درصد امتیاز کسب شده گروه پرستاری در 9 عامل ارزیابی درونی به ترتیب در مدیریت و سازمان دهی 78/89%، رسالت و اهداف آموزشی 88/88%، هیئت علمی 7/84%، گروه آموزشی 6/79%، برنامه آموزشی 86/79%، حوزه سنجش و ارزیابی 5/72%، دانشجویان 34/69%، دانش آموختگان 76/68% و فضای فیزیکی 29/67% به دست آمد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، بالاترین امتیاز مربوط به عامل مدیریت و سازمان دهی و کمترین امتیاز مربوط به دانش آموختگان و فضای فیزیکی بوده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی برنامه، دانشجویان پرستاری، وضعیت آموزشی، قم، ایران
|
 • Siamak Mohebi, Fatemeh Izadkhah, Ahmad Rahbar, Zohreh Ahmadi, Gholam Reza Sharifirad, Zabihollah Gharlipour*, Rohollah Safaeipour Pages 1-10
  Background and Objectives
  One of the essential requirements for the dynamics of the educational system is evaluation. Internal evaluation is a process of depicting the status of the academic system by the members of the system itself. This study was conducted with the purpose of internal evaluation of the Department of Public Health of the School of Health of Qom University of Medical Sciences.
   
  Methods
  This study was performed as a descriptive cross-sectional study in the department of public health of Qom University of Medical Sciences. Sampling method was census and information were collected using questionnaire for internal evaluation of groups.
   
  Results
  In this study, the questionnaires were completed by 80 students, 32 graduates, and 6 faculty members of the Department of Public Health. In terms of educational empowerment, 66.6% of the faculty members reported that scientific mastery in theoretical courses was relatively favorable; 37.7% of the students described the teacher's scientific mastery as desirable; and 58.8% of them described the professors evaluation as relatively desirable; 54.8% of the graduates evaluated the skills acquired during the academic period as undesirable.
   
  Conclusion
  Considering the importance of educational evaluation for determining the quality, items, such as effectiveness and value of a program or process, continuous evaluation, and promotion of the quality of education seem to be necessary to correct their weaknesses in areas with undesirable and relatively desirable status.
  Keywords: Program evaluation, Public health, Students
 • Mogammad Khandan, Alireza Koohpaei*, Hamidreza Heidari, Ahmad Soltanzadeh, Soltanzadeh Khaksar Pages 11-22
  Background and Objectives
  Despite the quantitative growth of higher education, it had no proportional growth in terms of effectiveness, efficiency, and quality. Therefore, academic centers should monitor their performance quality, and accordingly take action for the improvement of their status and standardization. The purpose of this study was to identify strengths and weaknesses of the Department of occupational health and safety Engineering based on the data of internal evaluation in 2018.
   
  Methods
  This study was carried out as a descriptive - analytical cross - sectional study. Required information was collected from the department head, faculty members, all students, graduates, and officials and administrative personnel of the faculty using observation, interview, and valid questionnaires and checklist. There were 14 factors, 96 criteria, and 266 markers in this study. Score of 1 to 1.66 was considered as undesirable, 1.67 to 2.32 as relatively desirable, and 2.33 to 3 as desirable. The data were analyzed by descriptive and one way ANOVA tests.
   
  Results
  In this study, the overall status of the department was desirable with the score of 2.39. Eight factors were desirable and the rest were relatively desirable. Among which, mission and educational goals factor had the highest score (2.85) the library factor had the lowest score (1.95).
   
  Conclusion
  Based on the results of this study, the status of the department was evaluated as desirable. Thus, desirable total score does not mean that there is no need for sustainable development or improvement of the current conditions, and It seems that there is a need for improvement in factors, such as attempt to update the courses to meet the need of the labor market as well as standardization of educational spaces.
  Keywords: Internal-evaluation, Occupational Health, Medical Education, Sustainable Development, Quality Improvement
 • Esmat Jafarbegloo, Marzieh Raisi, Sareh Bakouei, Narges Eskandari, Zohreh Khalajinia, Hoda Ahmari Tehran, Imaneh Khaki* Pages 23-30
  Background and Objectives
  Educational evaluation is an official activity to determine the quality of the effectiveness and/or the value of a program, product, project, process, goal, or curriculum, and is the best indicator that shows the amount of achievement of educational goals and analyzes the educational activities carried out in the academic system, and results in rational and conventional results. The purpose of this study was internal evaluation of the Department of Midwifery in the School of Nursing and Midwifery of Qom University of Medical Sciences.
   
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted with the aim of internal evaluation of the Department of Midwifery in the School of Nursing and Midwifery of Qom University of Medical Sciences, 2017. The data collection tool was a questionnaire provided by Study Center of Qom University of Medical Sciences. Data analysis was performed using descriptive statistics.
   
  Results
  In this study, the department of midwifery of Qom University of Medical Sciences, with a score of over 75 in 6 areas, was in a desirable status, with a score of over 50 in two areas was in a relatively desirable status, and with a score of less than 50 in one area was in an undesirable status. In the overall assessment, the Department of Midwifery obtained a score of 70.20 and was ranked as relatively desirable.
   
  Conclusion
  The findings of this study showed that despite some deficiencies, the Department of Midwifery is in a relatively desirable status. Therefore, developing precise, scientific, and applied strategies, seem to be necessary in order to eliminate existing deficiencies
  Keywords: Program evaluation, Education, midwifery, nursing
 • Nassim Rasouli*, Gholamreza Sharifirad, Fariba Parvizi Pages 31-38
  Background and Objectives
  Education is a complicated process, which any simplistic approach to it can lead to waste of forces and facilities and lack of access to educational goals. This issue is of great importance in nursing education. Thus, the present research was performed to investigate the problems of clinical education of nursing students in Islamic Azad University, Qom branch.
   
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 75 nursing students in the final semester. The sampling was done using census method. Data collection was performed using a researcher-made questionnaire that its validity and reliability had been confirmed. The students responded in terms of different challenges in 6 domains, including aims and educational program, clinical evaluation, educational environment, trainer, and communication with student.
   
  Results
  In this study, most of the problems were related to not paying attention to the student’ point of view in apprenticeship programming, students unawareness of manner of clinical evaluation at the beginning of the period, unsuitable number of student, causing stress in the student by trainer, low number of patients, and lack of student’s decision making power in the planning for patient care. The most important problem in all areas was the high number of students in the ward.
   
  Conclusion
  Realization of the aims of nursing education goals requires optimal planning in each effective factors (aims, content, trainers, and evaluation) in clinical education. Therefore, improvement of existing problems and barriers is possible by cooperation between trainers, employees, and related authorities.
  Keywords: Nursing Education, Nursing Students, Nursing Faculty, Knowledge
 • Zahra Bagheri, Siamak Moghebi*, Seyed Hasan Adeli, Fatemeh Rajati Pages 39-48
  Background and Objectives
  Evaluation of learning and teaching activities is one of the activities that is given emphasis and attention in the educational institutions. One of the diagnostic tools in this context is assessment of educational environment and educational space or, in other words, educational atmosphere. The aim of this study was to investigate the students' viewpoint about the educational atmosphere of Qom University of Medical Sciences.
   
  Methods
  This study was performed as a descriptive-analytical study 0n all the students studying in Qom University of Medical Sciences in 2018. Based on multi-stage sampling, 306 students were selected. Data collection tool was included a demographic characteristics questionnaire and DREEM standard questionnaire. Data were analyzed by independent t-test, one way ANOVA, Duncan's post-hoc test, and Pearson correlation coefficient at the significance level of p<0.05.
   
  Results
  The mean score of the educational atmosphere from the students' viewpoint was 114.1±23.3; 0.7% of the samples evaluated the educational atmosphere as undesirable, 24.8% semi-desirable, 69.3% desirable, and 5.2% very desirable. Based on the independent t-test results, in terms of gender, there were significant differences between the students' point of view on learning, educational environment, and social status; Also, the total score of educational atmosphere showed a significant difference in terms of gender (p<0.05). The results of ANOVA test showed that in terms of the collage, there was a significant difference between the students' viewpoint about learning (p=0.007). There was a significant positive correlation between the students' GPA and the educational atmosphere (r=0.307, p=0.022).
   
  Conclusion
  The results of this study indicated that educational atmosphere was desirable from the viewpoint of most of the students, and male students had more positive point of view on educational atmosphere of the university, compared to the female ones. In addition, students with higher GPA had more positive viewpoint about the educational atmosphere.
  Keywords: Educational status, Students, Medical education
 • Zahra Farghadani, Leila Ghanbari Afra, Zahra Aliakbarzadeh Arani*, Alireza Amiri Mehra, Fahimeh Hamzeyi Pages 49-57
  Background and Objectives
  Clinical education is an integral part of education in medical sciences, the aim of which is acquisition of professional skills for use in future clinical care. The aim of this study was to evaluate the quality of clinical education from the perspective of anesthesiology and operating room students and its related factors in Qom University of Medical Science.
   
  Methods
  This descriptive-analytic (cross-sectional) study was performed on all students of Anesthesiology and Operating Room of the Qom University of Medical Sciences in 2017. A total of 104 students were selected using census method. Data collection tool was a demographic characteristic and clinical education status questionnaire. Data were analyzed by independent t-test and Pearson correlation test.
   
  Results
  In this study, Anesthesia students with a score of 73.73+71.12 and operation room with a score of 75.46±10.29 had a relatively good clinical education status. Among the demographic variables, only the relationship of feeling of job security with clinical education status was significant (p<0.05).
   
  Conclusion
  Considering the role of the quality of clinical education in the learning of theoretical content and its application in the student's professional future, it is necessary to correct the defects of clinical education and strengthen its various aspects.
  Keywords: Education Status, Students, Learning
 • Mohammad Abbasi*, Saideh Heidari, Masomeh Akbari, Somayeh Momenyan, Hakimeh Dehdaghi Pages 58-65
  Background and Objectives
  Internal evaluation is a dynamic and continuous process, which has a high effectiveness and improves the quantity and quality of the group's education system due to the participation of all members of the group. The purpose of this study was internal evaluation of the Department of Nursing of Qom University of Medical Sciences in 2018.
   
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in order to internal evaluation of the Department of Nursing of the school of Nursing and Midwifery of Qom University of Medical Sciences in 2018. Students, graduates, faculty members, and head of Department of Nursing, and dean and deputy of education and research of the faculty, were selected by census sampling method. A questionnaire approved by the Center for Studies of Qom University of Medical Sciences, was used during the first 6 months of the year 2018. Data analysis was carried out using descriptive statistics methods.
   
  Results
  In this study, the score percentage obtained by the Department of Nursing in 9 factors of internal evaluation was 89.78% for management and organization, 88.88% for mission and goals of education, 84.7% for faculty member, 79.6% for educational group, 79.86% for educational curriculum, 72.5% for assessment and evaluation, 69.34% for students, 68.76% for graduates, and 67.29% for physical space.
   
  Conclusion
  According to the results of this study, the highest score was related to the management and organization and the lowest score was for graduates and physical space.
  Keywords: Program Evaluation, Students, Nursing, Educational status, Qom, Iran