فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • قدسیه باقرزاده*، مریم منظری توکلی صفحات 155-166
  د زعفران (Crocus sativus L.) گیاهی از خانواده زنبقیان می باشد که در دنیا به عنوان یک ادویه گران قیمت شناخته شده است. اما همزمان بخش زیادی از این گیاه یا همان گلبرگ به صورت ضایعات بی استفاده دور ریخته می گردد.رنگ گلبرگ زعفران به علت وجود ترکیباتی به نام آنتوسیانین ها و فلاونوئیدها است. آنتوسیانین ها دسته ای از ترکیبات طبیعی و در گروه متابولیت های ثانویه و متعلق به خانواده فلاونوئید ها می باشند. شناساگرها ترکیبات رنگین آلی با ساختاری پیچیده هستند که در محلول ها، با تغییر pH تغییر رنگ می دهند. در این تحقیق ضایعات زعفران مربوط به 32 منطقه از مزارع استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان درآبان ماه جمع آوری و به فریزر با دمای 15- درجه سانتی گراد منتقل شد. میزان آنتوسیانین موجود اندازه گیری وسپس میزان بارندگی و دمای مناطق مختلف در ماه های فروردین تا آبان سال 1393 تعیینشد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین محتوی آنتوسیانین و بارش رابطه خطی معنی دار و مثبتی وجود دارد. با توجه به حضور فراوان آنتوسیانین ها در ضایعات زعفران، تلاش موفقیت آمیزی در جهت استفاده از این رنگدانه طبیعی به عنوان شناساگر به عمل آمد. نتایج نشان داد که رنگ آنتوسیانین ها به pH محیط وابسته است. لذا از آن ها می توان به عنوان شناساگری طبیعی و موثر برای شناسایی اسید و باز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، شناساگر، ضایعات زعفران، میزان باران
 • سالار فرخوند، عاطفه حسینی*، خدیجه سالاری، محمد حسین امینی فرد صفحات 167-177
  زعفران یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و صادراتی ایران است و بررسی عوامل محدود کننده آن حائز اهمیت است. ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Tomato spotted wilt virus, TSWV) از مخربترین ویروس های گیاهی است و علف های هرز به عنوان کانون و منابع اولیه انتشار این ویروس می باشند، به منظور ردیابی و شناسایی علف های هرز آلوده به TSWV در مزارع زعفران، در فروردین و اردیبهشت سال 1396، تعداد 37 نمونه علف هرز از مزارع استان خراسان جنوبی و شهرستان های بیرجند، فردوس، سرایان و قاین جمع آوری گردید. ردیابی اولیه ویروس با آزمون الایزای ساندویچی صورت گرفت. نمونه های مثبت در آزمون RT-PCR و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن نوکلئو پروتئین، در دو نمونه علف هرز قطعه ای به طول 777 جفت باز تکثیر نمودند که جهت تعیین توالی به شرکت ماکروژن کره ارسال گردید. نتایج موید آلودگی دو علف هرز شاهی وحشی و جو موشی به ویروس مذکور بود. تحلیل تبارزایی این دو جدایه در مقایسه با 20 ترادف متناظر در بانک ژن، نشان از تشکیل دو گروه تبارزایی داشت که جدایه های ایرانی در گروه دو و زیر گروه A قرار گرفتند. بیشترین شباهت بین جدایه 21K.IR مربوط به شاهی وحشی با جدایه ای از مونتنگرو (GU339506) مربوط به میزبان سلمه تره، به میزان 3/97 درصد و کمترین شباهت با جدایه ای از ایتالیا (GU369718) مربوط به میزبان توتون به میزان 88 درصد بود. تحقیق حاضر اولین ردیابی TSWV در مزارع زعفران در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل فیلوژنتیکی، جو موشی، شاهی وحشی، شناسایی مولکولی
 • علی ایزان لو*، عاطفه درخشان، زهره علی زاده، محمدعلی بهدانی صفحات 179-189
  زعفران زراعی گیاهی تریپلوئید و عقیم است که تکثیر آن فقط از طریق بنه های مادری انجام می شود. تکثیر گیاه بطور طبیعی خیلی کند است. استفاده از تکنیک های کشت درون شیشه می تواند به تکثیر این گیاه سرعت بخشیده و جوابگوی درخواست بیش از پیش کشاورزان به این گیاه دارویی مهم باشد. هدف از این تحقیق دستیابی به روش مناسب برای ایجاد ریزبنه از بنه مادری پیش تیمار شده با سرما بود. برای دستیابی به این منظور نمونه هایی در دو تاریخ متفاوت مرداد و اوایل شهریور از منطقه قاین، خراسان جنوبی جمع آوری شدند. بنه های سالم و درشت به مدت 13 الی 15 هفته در دمای 13 درجه سانتی گراد و تاریکی نگهداری شدند. محیط کشت MS 2/1 همراه با 6 درصد ساکارز، 2 میلی گرم بر لیتر IBA و غلظت های مختلف 2، 4 و 6 میلی گرم در لیتر BAP مورد برررسی قرار گرفتند. نمونه های شاهد فاقد تنظیم کننده های رشد بودند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که تنظیم کننده های رشد در ایجاد ریزبنه ها بی اثر بودند و بنه های برداشت شده در مردادماه پیش تیمار شده به مدت 15هفته بیشترین و بزرگترین ریزبنه ها را تشکیل دادند. با توجه به نتایج این تحقیق، استفاده از بنه های برداشت شده در مردادماه با پیش تیمار سرمایی کافی و کشت بنه ها در محیط کشت MS 2/1 حتی بدون اعمال هورمون برای تهیه ریز بنه از طریق کشت درون شیشه توصیه می شود که به لحاظ اقتصادی نیز به صرفه می‏باشد.
  کلیدواژگان: اندامزایی، تنظیم کنننده، محیط کشت موراشیگ و اسکوگ، ریزازدیادی
 • محمدرضا رمضانی، آرش دوراندیش*، محدثه داوری ترشیزی صفحات 191-202
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی مزارع زعفران شهرستان گناباد و ارائه راهکارهایی برای بهبود نحوه استفاده از عوامل تولید صورت گرفته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نمونه ای متشکل از 110 زعفران کار در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. بر پایه نتایج میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر 922/0، 593/0 و 556/0 بوده است که نشان می دهد مزارع مورد بررسی به رغم اینکه از کارایی فنی بالایی برخوردارند اما از کارایی تخصیصی مناسبی برخوردار نیستند و در دستیابی به ترکیب عوامل تولید حداقل کننده هزینه موفق عمل نکرده اند. در ادامه با بررسی ترکیب عوامل تولید حداقل کننده هزینه ها مشخص شد که زعفران کاران در صورت مدیریت صحیح منابع در دسترس می توانند با کاهش قابل ملاحظه در نهاده های بنه زعفران، کود دامی، کود شیمیایی و آب مصرفی و تنها افزایش اندکی در نهاده نیروی کار به سطوح فعلی محصول خود دست یابند و از این طریق هزینه عملیاتی تولید هر کیلوگرم گل زعفران را به طور متوسط حدود 44 درصد کاهش دهند. با توجه به اینکه شواهدی مبنی بر گرایش زعفران کاران منطقه مطالعاتی به سیستم های کشت پر نهاده وجود دارد، پیشنهاد می شود سیاست های مناسبی در جهت ارتقاء دانش کشاورزان و تغییر نگرش آن ها نسبت به کشت محصول زعفران صورت گیرد تا از این طریق زعفران کاران درباره آثار سوء این سیستم ها آگاهی یابند.
  کلیدواژگان: زعفران، تخصیص بهینه، شهرستان گناباد، تحلیل پوششی داده ها
 • شیرین انصاریان مهابادی، ایرج اله دادی، مجید قربانی جاوید*، الیاس سلطانی صفحات 203-218
  به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف شبه هورمون اسید سالیسیلیک و روش های کاربرد آن و نیز وزن بنه مادری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زعفران آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل فاکتور اول روش کاربرد هورمون (پرایمینگ بنه، محلول پاشی برگ) به عنوان کرت اصلی، فاکتور دوم هورمون اسید سالیسیلیک در سه سطح (عدم کاربرد و کاربرد با غلظت 1 و 2 میلی مولار)، فاکتور سوم دو وزن مختلف بنه زعفران که شامل بنه های ریز ( 5-3 گرم) و بنه های درشت (10- 8 گرم) به عنوان کرت فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئیدها)، پروتئین محلول بنه، پروتئین محلول برگ، هیدرات کربن برگ، وزن تر و تعداد بنه های دختری با کاربرد هورمون اسید سالیسیلیک افزایش یافت. همچنین میزان هیدرات کربن بنه نیز با کاربرد هورمون نسبت به شاهد افزایش یافت. بیشترین میزان هیدرات کربن برگ، پروتئین محلول بنه، پروتئین محلول برگ، طول برگ، سطح برگ و تعداد بنه دختری در روش کاربرد به صورت پرایمینگ بنه به ترتیب به میزان 9/4، 8/1، 6/1 میلی گرم وزن تر نمونه، 252، 318 میلی متر و 5/13 عدد بدست آمد. بیشترین میزان رنگیزه های فتوسنتزی کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئید مربوط به روش کاربرد هورمون به صورت محلول پاشی برگی به ترتیب به میزان 12، 5/9 و 19/1 میلی گرم بر گرم وزن تر نمونه بدست آمد. به طور کلی نتایج حاکی از اثرات مثبت کاربرد هورمون اسید سالیسیلیک (1 و 2 میلی مولار) با دو روش کاربرد و اندازه بنه درشت تر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مورد بررسی در این پژوهش بر گیاه زعفران داشت.
  کلیدواژگان: پرایمینگ بنه، پروتئین محلول، تنظیم کننده رشد، محلول پاشی برگی، هیدرات کربن کل
 • امیر سالاری، حسن فیضی*، فائزه قراری، فاطمه بانوی بختیاری صفحات 219-232
  برخی از گیاهان با ترشح ترکیب های شیمیایی، رشد و نمو گیاهان مجاور خود را تحت تاثیر قرار می دهند. این پژوهش به منظور بررسی اثر دگرآسیبی اندام های مختلف زعفران (برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه) هرکدام در 5 سطح صفر، 25/0، 5/0، 1 و 2 درصد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بر جوانه زنی و شاخص های رشد گیاهچه زیره سبز و گوجه فرنگی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه در سال 1396 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر اندام، غلظت و اثر متقابل آن ها، بر درصد، سرعت و متوسط زمان جوانه زنی و وزن ساقه چه، ریشه چه و گیاه چه و شاخص بنیه بذر آن در سطح یک درصد معنی دار ولی بر طول ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه زیره سبز معنی دار نبود. در مورد اکثر شاخص های رشدی زیره سبز ازجمله درصد جوانه زنی، وزن و طول ساقه چه، ریشه چه و گیاهچه و شاخص بنیه بذر I، کاربرد بنه نسبت به برگ و ترکیب برگ و بنه، تاثیر بیشتری نشان داد. بیشترین سرعت جوانه زنی زیره سبز در عصاره برگ و بنه (72/4 بذر در روز) و تیمار شاهد (75/4 بذر در روز) و بیشترین وزن ریشه چه در تیمار عصاره برگ و بنه (23/0 میلی گرم) و غلظت 25/0 با مقدار (23/0 میلی گرم) به دست آمد. نتایج تجزیه واریانس گوجه فرنگی نیز نشان داد که تاثیر اندام های مختلف برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه بر درصد، سرعت و متوسط زمان جوانه زنی بذر و وزن و طول ریشه چه معنی دار نبود. افزایش غلظت عصاره اندام های زعفران باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، گیاهچه و ریشه چه و شاخص بنیه بذر در زیره سبز و گوجه فرنگی گردید. نتیجه گیری کلی تحقیق این است که کشت زعفران بر گیاه دارویی زیره سبز و گیاه باغی گوجه فرنگی دارای اثر دگرآسیبی بوده و مرحله جوانه زنی گوجه فرنگی نسبت به تنش مواد دگرآسیب اندام های زعفران، حساسیت کمتری داشته، بنابراین محصول گوجه فرنگی از ارجحیت بالاتری در تناوب کشت زعفران برخوردار است.
  کلیدواژگان: دگرآسیبی، اندام برگ و بنه، غلظت، درصد جوانه زنی
 • سرور خرم دل*، پرویز رضوانی مقدم، فاطمه معلم بنهنگی، جواد شباهنگ صفحات 233-249
  در این مطالعه، اثر سطوح کود دامی و وزن بنه بر عملکرد گل، عملکرد کلاله، وزن خامه و خصوصیات کیفی زعفران با استفاده از طرح مرکب مرکزی انجام شد. این آزمایش با 13 تیمار و دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 95-1394 و 96-1395 انجام شد. تیمارها بر اساس سطوح بالا و پایین کود دامی (صفر و 40 تن در هکتار) و وزن بنه (7 و 20 تن در هکتار) تعیین شدند. تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک خامه، عملکرد کلاله و محتوی کروسین (عامل رنگ)، پیکروکروسین (عامل مزه) و سافرانال (عامل بو) به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب و تغییرات آنها با استفاده از مدل رگرسیونی ارزیابی شد. صحت مدل برازش شده بر اساس ضریب تبیین (R2) بیان شد. نتایج نشان داد که اثر جزء خطی بر تمام صفات مورد مطالعه معنی دار (01/0≥p) بود. اثر جزء درجه دو بر تمام صفات بجز محتوی کروسین معنی دار (01/0≥p) بود. اثر متقابل بر هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی دار نبود. دامنه R2 بین 30/94-28-79 درصد محاسبه شد. بالاترین و پایین ترین مقادیر پیش-بینی شده و مشاهده شده تعداد گل (به ترتیب با 39 و 36/81 گل در متر مربع) و عملکرد کلاله (به ترتیب با 523/0 و 46/0 گرم در متر مربع) برای مصرف 40 تن در هکتار کود دامی و 5/13 تن بنه در هکتار مشاهده شد.
  کلیدواژگان: تولید پایدار، روش سطح- پاسخ، سافرانال، کروسین
 • ایمان یوسفی جوان*، فائزه قراری صفحات 251-267
  تنش های محیطی مهمترین عامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. تنش خشکی یکی از عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی در سراسر جهان است.برای کاهش اثر تنش های محیطی، یافتن ژنوتیپ هایی که دارای ژن ها و صفات مطلوبی در این زمینه باشند، مهم است. بدین منظور یکی از مهم ترین اهداف تحقیقاتی، درک مکانیسم های مولکولی مرتبط با مقاومت به خشکی در گیاهان می باشد. با پیشرفت های اخیر در زمینه ژنتیک مولکولی، صدها ژن که بوسیله تنش القاء می شوند، شناسایی شده و به عنوان ژن های کاندید برای مهندسی ژنتیک مورداستفاده قرارگرفته اند. زعفران گیاهی است که در مناطق خشک و نیمه خشک رشد می کند و برخلاف بسیاری از گیاهان، قهرمان خشکی و دارای رژیم حرارتی متفاوتی بوده است. حضور ژن های بی شماری برای مقابله با محدودیت تنش خشکی در این گیاه قابل بررسی است. با شناخت ژن های درگیر، در ایجاد مقاومت به تنش خشکی و انتخاب ارقام بومی مناسب، می توان از زعفران در اکثر مناطق با شرایط آب و هوایی متفاوت، میزان محصول نسبتا مشابهی تولید نمود. در این مطالعه حضور ژن های AREB، DREB و MPK در گیاه زعفران برای اولین بار اثبات گردید. الگوی بیان ژن های کلیدی فوق با استفاده از تکنیک Real Time-PCR در اندام های متفاوت گیاه زعفران موردبررسی قرار گرفت. تنش های خشکی سبب افزایش بیان معنی داری از ژن های فوق گردید. این افزایش بیان در اندام های رویشی و زایشی متفاوت بوده که احتمالا باعث افزایش فرآورده نهایی این ژن ها و مقاومت این اندام در برابر خشکی می گردد. همچنین بیان آن ها دارای همبستگی و اثری متقابل نسبت به یکدیگر است. ساختار پروتئینی این ژن ها به ترتیب دارای 366، 166 و 315 اسیدآمینه، که با بررسی این ساختار، حضور منطقه ای از اسیدآمینه های مشترک در آن ها، نشان از هم خانواده بودن این سه ژن را می رساند.
  کلیدواژگان: AREB، DREB، MPK، بیان ژن، Real Time-PCR
 • محمد حسن سیاری زهان*، مجید جامی الاحمدی، یاسین هلال بیکی صفحات 269-282
  فراهمی عناصر غذایی در محیط ریشه گیاه و بهبود وضعیت فیزیکی خاک با استفاده صحیح و مقدار کافی از کود حیوانی می تواند موجب بهبود عملکرد زعفران شود. این مطالعه در نهالستان دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلدانهای 25 کیلویی خاک در سال 1393 اجرا شد. تیمارهای کود حیوانی شامل شاهد (عدم کاربرد کود)، 40 و 80 تن در هکتار، کاربرد تلفیقی 40 تن کود دامی در هکتار + 100 درصد کود شیمیایی و 80 تن کود دامی در هکتار + 100 درصد کود شیمیایی (آزمون خاک)، کاربرد فقط کود شیمیایی و اعمال همین تیمارها در خاک با شرایط مشابه بدون کشت گیاه زعفران بود. نمونه برداری خاک در سال دوم پس از گلدهی انجام و اندازه گیری عناصر در آزمایشگاه انجام شد. نتایج نشان داد که اثرات ساده کودهای دامی و شیمیایی بر میزان فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک تحت کشت زعفران معنی دار بود و بیشترین میزان فسفر و پتاسیم قابل جذب (به ترتیب، 62/9 و 13/763 میلی گرم در کیلوگرم خاک) از مصرف 80 تن کود دامی در هکتار به دست آمد. همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار اثرات متقابل کودهای شیمیایی و دامی بر غلظت آهن قابل جذب در خاک تحت کشت زعفران بود. افزایش غلظت فسفر و پتاسیم و کاهش غلظت آهن در خاک تحت کشت زعفران بیانگر فعالیت ریشه گیاه زعفران می باشد که می تواند نقش موثری در فراهمی عناصر غذایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تغذیه، کود، گیاه دارویی، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب
 • پهنه بندی اقلیمی کشت زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهرستان سمنان)
  علی شهیدی*، عباس خاشعی سیوکی، احمد عربی صفحات 283-300
  زعفران Crocus sativus L. به عنوان گرانبهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان از جمله گیاهانی است که با توجه به مقاومت در برابر خشکی نقش قابل توجهی در زمینه صادرات غیر نفتی ایران دارد. از طرفی شرایط اقلیمی از مهمترین متغیر های محیطی تاثیر گذار در تولید محصولات کشاورزی می باشد. همچنین اساس توسعه کشاورزی آگاهی دقیق از ویژگی های محیطی در هر منطقه می باشد. در نتیجه شناسایی مناطق مستعد جهت کشت، زمینه را برای برنامه ریزی های لازم جهت گسترش کشت این محصول فراهم می کند. در این تحقیق سعی شده است که با ارزیابی شرایط اقلیمی مناطق مستعد کشت زعفران در شهرستان سمنان پهنه بندی شوند. بدین منظور چهار ایستگاه هواشناسی استان در یک دوره آماری ده ساله (2014-2004) انتخاب و به کمک نرم افزار 9.3 Arc GIS مدل سازی و تحلیل اطلاعات صورت گرفت. با توجه به شرایط اقلیمی مناسب هر مرحله از رشد زعفران، لایه های اطلاعاتی کلاس بندی و وزن دهی شدند. به منظور تلفیق لایه های اطلاعاتی از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده گردید. در نهایت نقشه پتانسیل اقلیمی کشت زعفران در شهرستان سمنان تهیه گردید. مقایسه ای که از دو روش به عمل آمد نشان داد که در روش AHP مساحت منطقه خوب 5/59 درصد، منطقه متوسط 5/34 درصد و منطقه ضعیف 6 درصد از سطح شهرستان را شامل می شود. اما در روش ANP مساحت منطقه خوب 32 درصد، منطقه متوسط 48 درصد و منطقه ضعیف 20 درصد از سطح شهرستان را در بر می گیرد.
  کلیدواژگان: پتانسیل اقلیمی کشت، تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل شبکه ای، زعفران، سمنان
|
 • Ghodsieh Bagherzade *, Maryam Manzaritavakoli Pages 155-166
  Saffron is a spice derived from the flowers of Crocus Sativus L. Which for years has been known in the world as an expensive spice. But huge amount of the petals are discarded as useless waste. The color of saffron petals due to the compounds that called anthocyanins and flavonoids. Anthocyanins, are a class of natural compounds and secondary metabolites in family of flavonoids. Indicators are the Colored organic compounds with complex structure which change in pH change their color. In this study, saffron's wastages of 32 different region were collected from fields of saffron of Razavi Khorasan, Southern Khorasan and Kerman in November and then were transferred to the freezer with a temperature of -15 ° C.The amount of anthocyanins was determined in saffron's wastages then rainfall and temperature in different regions from April and November 2014 were asked from Bureau of Meteorology. The SPSS 18 was used for statistical analysis. Statistical analysis shown that there is a strong correlation between anthocyanins and amount of rain. Due to the abundant presence of anthocyanins in saffron waste, successful pursuit Done to use this natural pigments as an indicator. Results showed the colour of anthocyanin pigments changes drastically with change in pH value, so it can be used as a natural and effective indicator to detect acid and base.
  Keywords: Saffron's wastages, Anthocyanin, An indicator, Rainfall
 • Pages 167-177
  Saffron is one of the most important crop in agriculture and export in Iran and identification of its reduced agents are important. Tomato spotted wilt virus is one of the destructive viruses. Weeds are reservoir plants of viruses. In order to detection and identification of TSWV on reservoir plants, 37 weed samples were collected from South Khorasan, including Birjand, Sarayan, Ferdows and Ghaen during May and April 2017 and tested by DAS-ELISA. The positive samples in ELISA were tested by RT-PCR and specific primers of Nucleoprotein (N) gene, were amplified a fragments with 777 bp length and sequenced by Macrogene company. Results showed Cadaria draba and Hordeum murinum are infected by TSWV. In Phylogenetic analysis with two isolates and 20 isolates of gene bank two groups were formed. Two isolates of this study, felt in Group II and subgroup A. The closest GenBank isolate was from Montenegro (GU339506) with 97/3 % on Chenopodium Quinoa and the furthest isolate was from Italy (GU36971) on Nicotiana tabacum. This research is the first survey of weeds as a wild host of TSWV in Saffron fields of South Khorasan.
  Keywords: Phylogenetic analysis, Cadaria draba, Molecular characterization, Hordeum murinum
 • Atefeh Derakhshan, Zohreh Alizadeh, Mohammad Ali Behdani Pages 179-189
  Abstract Abstract Crocus sativus is a triploid plant from Iridaceae family, which is propagated only via mother corms. The use of In vitro culture techniques can accelerate the propagation of this plant in order to comply with the increasing demands of farmers to this important medicinal plant. The purpose of this research was to find out a proper protocol to cormlet production on the mother corms collected in August and early September which cold pre-treated. To this end, samples of two different bulk of corms were collected from Qaen, Souht Khorassan. Samples were kept at 31 °C for 13 to 15 weeks. After sterilization, samples were then transferred into half strength MS culture medium with 6% sucrose, 2 mg/l IBA and 2, 4 and 6 mg/l BAP, the control treatment was lacking growth regulators. The results showed that there were no significant differences between different concentrations of plant growth regulators in cormlet production. However, the samples collected in August were significantly different in number of cormlet per mother corm and cormlet diameter. According to the results, the use of sufficient cold pre-treatment on corms harvested in August and culture in 1/2 MS medium without any growth regulators is recommended for the production of micro-corms through in vitro culture, which is also economically important.
  Keywords: Organogenesis, MS medium, Micropropagation, Growth regulators
 • Mohammadreza Ramezani, Arash Dourandish *, Mohadeseh Davari Torshizi Pages 191-202
  The present study was conducted to evaluate the efficiency of saffron farms in Gonabad county and provide solutions for improving the using method of production factors. In order to achieve the research objectives, a sample of 110 saffron farms was studied in 2017.Considering variable return to scale, the average of technical, allocative and economic efficiency were 0.922, 0.593 and 0.556 respectively, indicating that the saffron farms, despite having high technical efficiency, do not have a decent allocative efficiency and they have not succeeded in achieving the cost minimizing input quantities. Subsequently, by assessing the cost minimizing input quantities, it was found that if saffron growers managed resources properly, they would be able to achieve the current amount of yields despite a considerable reduction in the amounts of four inputs of bulks, manure, chemical fertilizer and water, and only a slight increase in the input of labor. In this way, the operating cost per kilogram of saffron flower would reduce by about 44% on average. Considering there is evidence that the saffron growers of the study area have a tendency to use high-input cultivation systems, it is suggested that appropriate policies be developed to improve the knowledge of farmers and change their attitudes towards cultivation of saffron, so that they will be aware of the adverse effects of these systems.
  Keywords: Saffron, Optimal allocation, Gonabad County, Data Envelopment Analysis
 • Shirin Ansarian Mahabadi, Iraj Alahdadi, Majid Ghorbani Javid *, Elias Soltani Pages 203-218
  In order to evaluate the different doses of salicylic acid, its application methods and corm weight on saffron, an experiment was conducted as split factorial in a randomized complete block design with three replications in 2016 at the Research Field of College of Aburaihan, University of Tehran. The treatments consisted of the first factor of the hormone method (corm priming, foliar application) as the main plot, the second factor of salicylic acid in three levels (no application and application at concentrations of 1 and 2 mM), the third factor was two different corm weight included small corm (3-5 g) and big corm (8-10 g), were studied as subplots. The results showed that the amount of photosynthetic pigment (chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids), soluble protein, leaf soluble protein, leaf total carbohydrate, fresh weight of daughter corm increased with the application of salicylic acid hormone. Big corm also had a significant different on these traits and also increased with hormone applied in comparison with control condition. The highest leaf carbohydrate (4.9 mg/g fw), leaf length (252 mm), leaf area (318 mm), corm soluble protein (1.8 mg/g fw), leaf soluble protein (1.6 mg/gfw) and number of daughter corm (13.5), in priming method and the highest amount of photosynthetic pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids (12, 9.5, 1.19 mg/g fw, respectively)), corm carbohydrate (5.2 mg/g fw), and fresh weight of the daughter corms (20.4 g), in the hormone method was obtained by foliar application. Finally, the results of this research indicated positive effects of application of salicylic acid (1 and 2 mM) both methods and big corm on the physiological and biochemical characteristics of saffron.
  Keywords: Corm priming, Leaf foliar application, Plant growth regulators, Soluble protein, Total Carbohydrate
 • Amir Salari, Hassan Feizi *, Faezeh Gharari, Fateme Bano Pages 219-232
  Some plants with their chemical compounds affect the growth of adjacent plants. This research was carried out in order to investigate the effect of allelopathic effects of different organs of saffron on indices of seedling growth of cumin and tomato seed in factorial experiment in a completely randomized design. The research was conducted at university of Torbat Heydrieh at 2017. The results showed that the effect of different extract organs, concentration and interaction of them on length of root, stem and cumin seedling was not significant but on germination percentage, germination rate, mean germination time, weight and length of root, stem and seedling and seed vigor II were significant at 1%. The results also showed that application of corm exteract had the highest impact on most of indigenous growth indices. The highest germination rate was seen in control and leaf- corm composition extract treatments (4.72 and 4.75 respectively) and the highest root dry weight was in leaf- corm composition extract and in 0.25 concenteration treatment. The results on tomato showed that the effect of different extracts of leaf, corm and leaf-corm composition on germination percentage, germination rate, mean germination time and weight and length of root were significant. Increasing of saffron exteract concenteration decreased germination percentage, germination rate, shoot, root and seedling length and weight and vigor indexes on cumin and tomato. In the case of all growth indices, the leaf extract was more effective. The results also showed that the increase in concentration caused a reduction in the percentage and rate of germination, shoot length, seedling and root and seed index index in cumin and tomato. The final result of this research showed that cultivation of saffron in the crop rotation induced effect of allelopathy on cumin and tomato. Therfore, tomato can be rotated with saffron rather than cumin.
  Keywords: Allelopathic, Leaf, Corm Extract, Concentration, Germination percent
 • Parviz Rezvani Moghaddam, Fatemeh Moallem Banhangi, Javad Shabahang Pages 233-249
  In this work, effects of cow manure and corm weight on flower yield, stigma yield, style weight and qualitative criteria of saffron using central composite design was done. This experiment was conducted with 13 treatments and two replications at the Research Field of Ferdowsi University of Mashhad during the growing season of 2015-2016 and 2016-2017. The treatments were allocated based on low and high levels of cow manure (0 and 40 t.ha-1, respectively) and corm weight (7 and 20 t.ha-1, respectively). Flower number, fresh weight of flower, dry weight of stigma, dry weight of style, stigma yield and crocin (coloring agent), picrocrocin (a specific bitter taste) and safranal (the main cause of odor) contents were calculated as dependent variables and changes of these variables were evaluated by a regression model. The quality of the fitted model was judged using the determination coefficient (R2). The results showed that the effect of linear component was significant (p≤0.01) on all studied characteristics. Effect of square component was significant (p≤0.01) on all studied criteria except for crocin content. Interaction effect of full quadratic was not significant on none of these traits. The range of R2 was calculated from 79.28 to 94.30. The highest simulated and observed values of flower number (93 and 81.36 flowers.m-2, respectively) and stigma yield (0.523 and 0.46 g.m-2, respectively) observed in 40 t cow manure per ha and 13.5 t corms per ha.
  Keywords: Sustainable production, Response surface methodology, Safranal, Crocin
 • Iman Javan *, Faezeh Gharari Pages 251-267
  Among environmental stresses, drought stress is one of the main constraints for agriculture around the world. To reduce the effects of environmental stresses, it is important to find genotypes that have genes and desirable traits in this field. To this end, one of the most important research objectives is to understand the molecular mechanisms associated with drought resistance in plants. With recent advances in molecular genetics, hundreds of genes that are induced by stress have been identified and used as gene candidates for genetic engineering. Saffron is a plant that grows in arid and semi-arid regions, and unlike many plants, it is a heroine with a different heat regime. The presence of numerous genes to deal with drought stress limitations in this plant can be investigated. By recognizing the genes involved in creating drought stress resistance and selecting suitable native varieties, saffron can produce relatively similar crops in most areas with different climatic conditions. In this study, the presence of AREB, DREB and MPK genes in saffron was proved for the first time. The pattern of expression of these key genes was investigated using Real Time-PCR technique in different organs of saffron plant.
  Keywords: Word: AREB, DREB, MPK, Real Time-PCR, Gene Expression
 • Mohammad Hassan Sayyari Zahan *, Majid Jamialahmadi, Yasin Helalbaiky Pages 269-282
  Nutrients availability near to plant root and the improvement of soil physical condition with the correct use of sufficient amount of animal manure can improve saffron yield. Investigating the Effect of Animal Fertilizer on availability of Phosphorus (P), Potassium (K), and Iron (Fe) in Farms Soil of Saffron. This study was carried out in nursery unit of Agriculture Faculty, University of Birjand in a randomized complete block design with four replications in 25 kg soil pots in 2014. Treatments of manure including 0 (as control), 40 and 80 ton/ha, combined use of 40 ton/ha of manure + 100% chemical fertilizer and 80 ton/ha manure + 100% chemical fertilizer (soil test), application only chemical fertilizer without manure and application of the same above treatments in unplanted soil with similar conditions. Soil samples were taken after flowering in second year and nutrients determind in laboratory. The results showed that the simple effects of manure and chemical fertilizers were significant on available phosphorus and potassium in planted soil saffron and the highest amount of available phosphorus and potassium (respectively, 9.62 and 763.7 mg / kg soil) ) was obtained from 80 ton/ha of manure. The results also showed a significant effect of the interaction of chemical and animal fertilizers on the Fe concentration in the planted soil of saffron. Therefore, Increasing of P and K concentration and decreasing of Fe concentration in planted soil of saffron indicates the root activity of saffron, which can play an effective role in the availability of nutrients.
  Keywords: Nutrition, Fertilizer, Medicinal plant, Phosphorus availability, available Potassium
 • Climatic Zoning Saffron cultivation using Analytical Hierarchy Process and Analytic Network Process (A case study of Semnan city)
  Ali Shahidi *, Abbad Khashei Siuki Pages 283-300
  Saffron Crocus sativus L. as the word most valuable agricultural and pharmaceutical product is one of the planet that has a significant rule in Iran's non-oil exports (according to resistance to drought). Climate is one of the most important in environmental variables . In addition, accurate knowledge of the agricultural products characteristics in every area is the basis of agricultural development, therefore, identification of potential areas for cultivation, sets the stage for essential planning for expansion of this crop. In this study tried to zone potential areas for cultivation saffron in Semnan city by assessing climate conditions so, four weather stations were selected in a statistical ten year period (2004-2014). Modeling and data analysis were performed by using Arc Gis software. according to suitable climate for every stage of saffron growth. Information layers were classified and weighted. Analytical Hierarchy Process (AHP) and analytic network process (ANP) was used for integrating information layers. Finally, climatic zoning map of cultivation saffron in semnan city was drawn. At this study we comparison results between AHP and ANP methods. AHP results show about 59.5 percent of the city is in best condition, 34.5 percent is in average condition and 6 percent is in weak condition for cultivating saffron. But in ANP method 32 percent of the city is in best condition, 48 percent is in average condition and 20 percent is in weak condition for cultivating saffron.
  Keywords: Potential Climatic culture, AHP, ANP, Saffron, Semnan