فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • بیتاللهابراهیم زاده، فتاح ناظم* صفحات 9-23
  هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تدوین مولفه های موثر بر مدل شایستگی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران بود. طرح پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش همه مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهر تهران بودند که از میان آنان در بخش کیفی 35 نفر با روش هدفمند بر اساس اصل اشباع نظری و در بخش کمی 250 نفر با روش هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه های استاندارد ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و سبک رهبری استفاده شد. روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزارها تایید شد. داده ها با روش های تحلیل محتوا و مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار های SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان داد که با توجه به 115 شاخص، تعداد چهار مولفه شایستگی های فردی، شایستگی های بین فردی، شایستگی های مدیریتی و شایستگی های علمی و تخصصی شناسایی شد. همچنین هر چهار مولفه اثر مثبت و معناداری بر شایستگی مدیران مدارس ابتدایی داشتند که شایستگی های مدیریتی بیشترین تاثیر را بر آن داشت.
  کلیدواژگان: مدل شایستگی، مدیران، مدارس ابتدایی
 • لیلا محمد امین زاده*، حسن محمد امین زاده صفحات 25-40
  این پژوهش با هدف مقایسه سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر پایه هشتم دارای مشکلات یادگیری و بدون مشکلات یادگیری انجام شد. طرح پژوهش علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دارای مشکلات یادگیری و بدون مشکلات یادگیری شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 98-1397 بودند. از میان آنان 45 دانش آموز دارای مشکل یادگیری مراجعه کننده به مراکز مشاوره و 45 دانش آموز بدون مشکلات یادگیری همتا شده با آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سازگاری تحصیلی آزمون شخصیتی کالیفرنیا و پرسشنامه رشد اجتماعی استفاده شد. داده ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری با نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه ها با و بدون مشکلات یادگیری از نظر سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر دانش آموزان با مشکلات یادگیری در مقایسه با دانش آموزان بدون مشکلات یادگیری از نظر سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی در سطح پایین تری قرار داشتند (001/0>P). بنابراین نتایج حاکی از توجه خاص به دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری در جهت بهبود سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی است.
  کلیدواژگان: سازگاری تحصیلی، رشد اجتماعی، مشکلات یادگیری
 • مهین انق، فائزه ناطقی*، عباس قلتاش صفحات 41-58
  این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های مسئولیت های اجتماعی مطلوب شناختی، عاطفی و عملکردی جهت برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران انجام شد. این مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش شامل کتاب پایه چهارم تا ششم ابتدایی و خبرگان برنامه ریزی درسی بودند. نمونه پژوهش کتاب های پایه چهارم، پنجم و ششم و 20 نفر از خبرگان برنامه ریزی درسی بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با روش های مصاحبه، فیش برداری، چک لیست های محقق ساخته سیاهه تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران و سیاهه تحلیل محتوای کتاب های راهنمای تدریس جمع آوری و با استفاده از تکنیک دلفی به روش تحلیل محتوی تحلیل شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار با نظر متخصصان و پایایی آن با روش کدگذاری تایید شد. نتایج نشان داد که مولفه های مسئولیت های اجتماعی مطلوب شناختی، عاطفی و عملکردی جهت برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران شامل مسئولیت پذیری اجتماعی - دینی، مسئولیت پذیری اقتصادی، مسئولیت پذیری فرهنگی، مسئولیت پذیری سیاسی، مسئولیت پذیری زیست محیطی، مسئولیت پذیری شهروندی - اجتماعی و مسئولیت پذیری سازمانی - شغلی بود.
  کلیدواژگان: مسئولیت های اجتماعی، برنامه درسی، مطالعات اجتماعی
 • علی اکبر پیرزاد، رضا ساکی*، فریبا کرمی صفحات 59-74
  هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه بود. روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی منابع، اسناد، کتب و مقالات بین سال های 1951 تا 2017 و در بخش کمی مدیران و معاونان دانشگاه فرهنگیان ایران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با روش تمام شماری کل آنان (246 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با بررسی متون و پرسشنامه محقق ساخته رفتار اثربخش مدیران (133 گویه ای) جمع آوری شدند. روایی صوری و محتوایی با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. داده ها با روش های تحلیل محتوا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که رفتار اثربخش مدیران شامل ده مولفه الهام بخشی، تحول آفرینی، تفکر راهبردی، انگیزه خدمت، حمایت گری علمی - آموزشی، تفکر فرهنگی - تربیتی، روابط انسانی، توانمندسازی، توان اجرایی و اخلاق حرفه ای بود که به ترتیب با بار عاملی 79/0، 77/0، 73/0، 65/0، 60/0، 59/0، 56/0، 56/0، 55/0 و 46/0 بیشترین تاثیر را بر رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان داشتند و برازش مدل خوب و مناسب بود.
  کلیدواژگان: رفتار اثربخش، مدیران، ارتقای مدیریت
 • راضیه پیمانی فروشانی، پرویز عسکری* صفحات 75-89
  هدف این پژوهش تعیین رابطه اضطراب امتحان و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 95-1394 (23850 نفر) بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های اضطراب امتحان، هوش هیجانی و فرسودگی تحصیلی بودند و معدل دانشجویان به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-22 و با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار و با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت. همچنین هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشت. علاوه بر آن اضطراب امتحان و هوش هیجانی توانایی پیش بینی معنادار هر دو متغیر عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی را داشتند (05/0>P). نتایج حاکی از نقش و اهمیت اضطراب امتحان و هوش هیجانی در عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، هوش هیجانی، عملکرد تحصیلی
 • فاطمه تقی زاده قصبه، محمدعلی حسینی*، نادرقلی قورچیان صفحات 91-103
  هدف این مطالعه ارائه مدلی برای توسعه مثبت گرایی در مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های کشور بود. این پژوهش کاربردی از نوع آمیخته بود. جامعه پژوهش شامل مدیران گروه های آموزشی استان گیلان به تعداد 150 نفر بود که به روش تمام شماری همه آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای شناسایی راهکارهای توسعه مثبت گرایی در مدیران گروه های آموزشی ادبیات داخلی و خارجی پژوهش مرور و 49 مولفه در قالب 8 بعد تنظیم و پرسشنامه ای برای آن ساخته شد که روایی همگرا و واگرای آن تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 92/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS2 استفاده شد. یافته ها نشان داد که توسعه مثبت گرایی در مدیران گروه های آموزشی دارای 49 مولفه و 8 بعد شامل بخشش، امید، خوش بینی، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری، تاب آوری، خودکارآمدی و شادی بود که به ترتیب با بارهای عاملی 83/0، 89/0، 66/0، 71/0، 80/0، 74/0، 78/0 و 75/0 بیشترین تاثیر را بر توسعه مثبت گرایی در مدیران گروه های آموزشی داشتند و مدل برازش مناسبی داشت.
  کلیدواژگان: توسعه مثبت گرایی، مدیران، دانشگاه ها
 • مریم تمدنی جهرمی، رشید ذوالفقاری زعفرانی*، مهدی کلانتری صفحات 105-122
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی انجام شد. این مطالعه توصیفی - پیمایشی و روش اجرای آن ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی، مدیران و معلمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند. نمونه در بخش کیفی 20 نفر از متخصصان و در بخش کمی 400 نفر از معلمان و مدیران بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بود که روایی آن با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 83/0 و با روش بازآزمایی 77/0 محاسبه شد. داده ها با روش تحلیل محتوا و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دو عامل موثر بر نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی شامل عوامل درونی و بیرونی هستند. عامل درونی دارای مولفه های مدیریت توانمند و آگاه، فضا و امکانات، معلم و برنامه درسی و عامل بیرونی دارای مولفه های حاکمیت اسلامی، خانواده، رسانه و نهادهای غیردولتی است.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، معنوی، مدارس ابتدایی
 • محسن خسروی، محبوبه سادات فدوی*، فریبا کریمی صفحات 123-136
  تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاه های کشورهای پیشرو می تواند نقش موثری در ارتقای دانشگاه داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس مطالعه دانشگاه های کشورهای پیشرفته بود. این پژوهش جزء پژوهش های کیفی است که با روش تحلیل مضمون انجام شد. برای انجام این پژوهش ابتدا مضامین دانشگاه مستقل با استفاده از روش تحلیل مضمون و بر اساس حوزه پژوهش از میان 52 مقاله از پایگاه های علمی مختلف بین سال های 2000 تا 2018 شناسایی شد. سپس مضامین استخراج شده دانشگاه مستقل در مطالعه دانشگاه های کشورهای پیشرفته با مضامین سازمان دهنده در حوزه های هشت گانه شامل استقلال سازمانی، استقلال علمی، استقلال نیروی انسانی، استقلال مالی، پاسخگویی، بین المللی سازی، آزادی علمی و هیات امنایی شناسایی شدند. بنابراین مدیران، مسئولان و دست اندرکاران دانشگاه های کشور باید برای بهبود وضعیت کمی و کیفی دانشگاه ها و رشد و ارتقای آموزش عالی به نقش همزمان همه حوزه های هشت گانه توجه کرده و بر اساس آنها برنامه هایی طراحی، تدوین و اجرا کنند.
  کلیدواژگان: مدل مفهومی، دانشگاه، کشورهای پیشرفته
 • سهیلا خورشیدی، معصومه اولادیان*، سیدرسول حسینی صفحات 137-156
  هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین سازمان سما (مدیران و معاونان، معاون منابع انسانی، کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی، معاونین واحدها و کارشناسان منابع انسانی واحدها) در سال 1397 بودند. در بخش کیفی با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری 15 نفر و در بخش کمی با روش نمونه گیری خوشه ای400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته (58 گویه ای) بود. پایایی مصاحبه با روش پایایی بین دو کدگذار تایید شد و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. داده ها با روش های تحلیل محتوا و تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی موثر در توسعه منابع انسانی سازمان سما شامل عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای هستند. بنابراین زمانی می توان شاهد توسعه منابع انسانی در سازمان سما شد که میزان رسمیت، پیچیدگی و تمرکز کاهش یابد و به استراتژی ها، فرهنگ سازمانی، توسعه فناوری اطلاعات، مشتریان، رقبا و قوانین آموزش و پرورش بیشتر توجه شود.
  کلیدواژگان: عوامل سازمانی، منابع انسانی، سازمان سما
 • حسین دزفولی، امینه احمدی*، قدسی احقر صفحات 157-171
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارمندان شهرداری تهران (872 مدیر و 16000 کارمند) بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران شامل 270 مدیر و 540 کارمند محاسبه شد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته سلامت سازمانی و شایستگی اخلاقی استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزارها تایید و پایایی پرسشنامه های سلامت سازمانی و شایستگی اخلاقی و همه ابعاد آنها با روش ضرایب آلفای کرونباخ بالای 70/0 محاسبه شد. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی، معادلات ساختاری و آزمون تی به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که سلامت سازمانی دارای 14 عامل و شایستگی اخلاقی دارای 8 عامل بود. سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار و مدل برازش مطلوبی داشت. همچنین میزان سلامت سازمانی و شایستگی اخلاقی کارکنان بالاتر از متوسط جامعه بود (05/0>P). بنابراین برای بهبود شایستگی اخلاقی می توان سلامت سازمانی مدیران و کارمندان را از طریق کارگاه های آموزشی افزایش داد.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، شایستگی اخلاقی، مدیران
 • محمدولی رشیدی، احمد اکبری*، مسلم چرابین، علی معقول صفحات 173-192
  طبق مبانی نظری مطرح شده در تحقیق عوامل سازمانی،عوامل راهبردی،عوامل انسانی وعوامل فناوری دراین تحقیق به عنوان عوامل تاثیرگذاربر توسعه چابکی سازمانی آموزش و پرورش خراسان شمالی شناسایی شدند.جهت تبیین مدل مدنظر پرسشنامه-ای از نوع استاندارد متعلق به شریفی و ژانگ (2001) مورد استفاده قرار گرفت. تعداد جامعه آماری در این تحقیق برابر با 996 نفر بود که نمونه آماری به تعداد 277 نفر با استفاده از فرمول کوکران مورد تخمین قرار گرفت و افراد عضو نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در سطح توصیفی نشان داد که میانگین سطح چابکی سازمانی در آموزش و پرورش خراسان شمالی برابر با 3.10 در بازه 1-5 می باشد؛ همچنین میانگین عوامل سازمانی، راهبردی، انسانی و فناوری به ترتیب برابر با 3.78، 3.38، 3.12 و 2.904 به دست آمده است. در سطح استنباطی نتایج حاکی از این بود که چهار عامل سازمانی، راهبردی، انسانی و فناوری به ترتیب 45 درصد، 13 درصد، 9 درصد و 8 درصد از واریانس چابکی سازمانی را توضیح می دهد. همچنین اولویت بندی عوامل موثر بر چابکی سازمانی بدین صورت است که عوامل سازمانی، عوامل راهبردی، عوامل انسانی و عوامل فناوری به ترتیب دارای اولویت تاثیر بر چابکی سازمانی هستند.
  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، عوامل سازمانی، عوامل راهبردی
 • مریم قلی پور*، محمود قربانی صفحات 193-208
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بود.پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این تحقیق،کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد شامل 98نفر بودند. با توجه به کم بودن تعداد کارکنان از روش سرشماری استفاده شد.پس ازتوزیع پرسشنامه ها ،تعداد 84 پرسشنامه که بطور کامل تکمیل شده بودند،مورد تحلیل قرار گرفت.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش جان سن وهمکاران(1999(و تعهد سازمانی آلن و می یر (1997) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 98% و 76%محاسبه شد.داده ها به کمک نرم افزار spss و با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین نوآوری و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش&quot، &quot، تعهد سازمانی&quot، آموزش و پرورش
 • معصومه محمدابادی، کیومرث نیاز آذری*، نگین جباری صفحات 209-230
  هدف پژوهش حاضر طراحی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان و سنجش اعتبار و پایایی آن می باشد. پژوهش از نوع توصیفی و ساخت ابزار است و در زمره پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. پرسشنامه اولیه با ترکیبی از مطالعه اسناد و مدارک، پژوهش ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان شرکت های دانش بنیان ، در 84 گویه طراحی شد .روایی صوری، روایی وابسته به محتوا به روش کمی و کیفی و روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت پس از تعیین روایی محتوا به صورت کمی و کیفی و روایی سازه، پرسشنامه به 78 گویه کاهش یافت. معیار پایایی ترکیبی کل پرسشنامه89/0 بدست آمد. مقدار kmo=0/85 و معنادار بودن آزمون بارتلت p=0.0001 نشان دهنده توجیه پذیر بودن اجرای تحلیل عاملی بود. نتیجه اینکه پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. به منظور تعیین رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان از منظر مدیران از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج بیانگر این بود که عوامل برون سازمانی با میانگین رتبه1.54 در رتبه اول و عوامل درون سازمانی با میانگی رتبه 1.46 در رتبه دوم اهمیت قرار دارند.
  کلیدواژگان: طراحی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد، روایی و پایایی، شرکت های دانش بنیان
 • عاطفه مرادیان، فرشیده ضامنی* صفحات 231-245
  هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توان افزایی زنان جهت توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اشتغال زا بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاه های آزاد و دولتی استان مازندران بودند که 15 نفر آنان با توجه به اصل اشباع نظری با روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی دانش آموختگان زن دانشگاه های آزاد و دولتی استان مازندران بودند که 384 نفر آنان با توجه به فرمول کوکران با روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها در بخش کیفی از روش های فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه های محقق ساخته آموزش های دانشگاهی جهت توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اشتغال زا (28 آیتم) و توان افزایی (33 آیتم) استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزارها تایید و پایایی دو پرسشنامه مذکور با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 77/0 و 74/0 محاسبه شد. داده ها با روش های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برای هر یک از متغیرهای آموزش های دانشگاهی و توان افزایی هفت عامل شناسایی شد که همه عامل های آموزش های دانشگاهی به جز عامل آموزش های مجازی بر توان افزایی زنان تاثیر مثبت داشتند.
  کلیدواژگان: آموزش های دانشگاهی، توان افزایی، توسعه بنگاه های اشتغال زا
 • سحر مهرپارسا* صفحات 247-261
  هدف این پژوهش بررسی رابطه رهبری اخلاقی با عملکرد مدیران مدارس شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 (1353 نفر) بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 298 نفر (159 زن و 139 مرد) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری اخلاقی (دی هوق و دن هارتگ، 2008) و عملکرد مدیران (پاترسون، 1992) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 87/0 محاسبه شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-22 و با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین رهبری اخلاقی با عملکرد مدیران مدارس رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین بین مولفه های رهبری اخلاقی یعنی انصاف، شفاف سازی نقش و تسهیم قدرت با عملکرد مدیران مدارس رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. علاوه بر آن رهبری اخلاقی و همه مولفه های آن توانایی پیش بینی معنادار عملکرد مدیران مدارس را داشتند (05/0>P). بنابراین برای بهبود عملکرد مدیران مدارس می توان میزان رهبری اخلاقی و مولفه های آن را از طریق کارگاه های آموزشی ارتقاء بخشید.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، عملکرد مدیران، مدارس